Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 Ekim 1964 CUMHUKIYET DIS Kabire Konferansı ve Kıbrıs HABE RLER İngiliz Genel seçimlerine 9 gün kaldı IIIMIIMIIIII IIİIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII llllllllllll Saygonda karışıklık Nümayişlerin durdurulması için yapılan nümayişlerde hâdiseler çıkıyor ogmsnna isterseniı çok partili rejim, daims tek Saray Yunanistana kaça maloluyor? I partili rejimden dog»r v* Saygon 5, (AP a.a.) Nümayi?çocnk, doğdnfn ana partllerin durdurulması yolunda yapılan nümayisler, Güney Vietnamda gene Atina 5, (Özel muhabirimizden) disini himayesiz bırakan hükümete, ye düşman olnr. birçok karışıkhklara yol açmıştır. İktidar taraftan olmakla beraber Ve dolayısiyle çatmış, hükümet tarafınBatıdaki doktrin veya y a n dokdan kendisine verilmek istenilen yıl trin partileri arasındaki huBnmet Dün, Saygonun 24 kilometre öte nizelist bir gazete sayılan «To Visinde Bine Hoa şehrinde yürüyen ma», son günlerde ve özellikle dü lık ödenekten vazgectiğini, bunu iste demiyelim, rekabet ise şahsî degil 2.000 e yakın nümayişçi, talebelerin ğünden hemen sonra çeşitli bahane mediğini acı bir lisanla ilân etmiştir. de ziimrevidir. Komünis» kapitalıszerinde ittifak edilen artık siyasetten çekilerek okullaruıa lerle saray aleyhine girişilmiş olan Bu tepki karşısında şaşkmhğa uğra te, sosyalist liberale düşmandır. tarife göre, tarafsız bir kampanyada önemli bir rol oynamış dönmelerini istemişlerdir. ülke şu vasıflara sahip Bu bizde böyle olmanııştır. BizDiğer taraftan Gia Dinh şehrinde tır. «To Vima» bu arada Yunan Saolmalıdır: de iktidarda bnlnnan zümre bir Londra 5, (A.P. a.a. Radyo) 15 ekimde yapıla cak olan İngiliz genel seçim Vali Konağı önünde toplanan nüma rayının devlet bütcesine kaça malol takım haksızlıklar, keyfî tesarrufTarafsızlığı siyaset olarak lerinin sonucu hakkında Muhafazakâr «Sunday Tele graph» gazetesinin yapmış yişçiler de aynı isteklerde bulun duğumı göstermek için okurlarına lar yapmıştır. Kontroln yoktnr. kabnl ettiğini resmen açıklamak. teferruatlı bir liste de vermiş bulun muşlardır. olduğu nabız yoklamasında, İşçi Partisinin şimdiki durumda Muhafazakâr PartiKendi içinde hoşnntsnzlnklar doğS Hareket ve tutunra ile tamaktadır. Bu masraf listesindeki baş Aynca, Saygonda yapılan büyük mnştnr. Başka parti olmadığı için nfsıslık siyasetini kabnl ettiğini den % 4.5 orarunda ileri duruma geçmiş olduğu açıkla nmıştır. Sol eğilimli «Obser bir öğrenci toplantısında da öğrenci lıca kalemler aşağıda sıralanmışür: föstermek. ufunet içeride kalmıştır. ver» gazetesi ise, kendi nabız yoklamasında İşçi Partisinin % 1 oranmda önde lerin artık yalnız dersleriyle uğraş 1 Yıllık Kıraliyet ödeneği 17 mil 3 Askeri paktlara katılma Çok parti knralabilmesi şu vey» maları zamanının geldiği ileri sürül yon drahmi (30 drahmi 1 dolârbulunduğunu belirtmektedir. Mak. bu sebeple miimkün olnnca bn gaymüştür. dır.) (1962 ye kadar 12 milyondu) İki aydır ilk defa nabız yoklamalarında öne geçmiş bu4 Toprakları fizerinde yabanrimemnunlar ve şabsî kırgınlar Bugün hükümetin bildirdiğine gö 2 Veliahta yıllık ödenek 4 millnnan sosyalist İsçi Partisinin Lideri Harold VVilson, sonuçtt üslere yer vermemek. oraya geçmiş ve böylece iki parti re Saygon'da, kalabalık içine atı yon drahmi, (1962 ye kadar 1.8 millann şaşüacak bir şey olmadığını ve Partisinin 15 ekimde Mu5 Birleşmiş Milletlerfiyesibulan bir el bombası üç kişinin ölümü yondu) arasındaki münasebetler tamamen Innmak, maiazakârlan kesin bir yenilgiye uğratacağını söylemiştir. ne ve 51 kişinin de yaralanmasına se 3 Ana Kıraliçeye yıllık ödenek şahsî kırgınlık ve kızgınlık esasına Kıbrısı yukandaki tarife sığdıSeçim kampanyası dolayısiyle bep olmuştur. El bombasını atarken 3 milyon drahmi. göre yerleşmiş ve gelişmiştir. rabilmek mümkfin müdfir? heyecanlı bir hava içinde bulunan görülen iki askerin ele geçirildiği 4 Saraya verilen yıllık ödenek Şimdi artık siz istediginiz kadar Evvelâ Kıbrıs topraklan fizerin Ingilterede yer yer hâdiselerin olbildirilmiştir. tutan (1962 de 13.8 milyon) 24 mildemokrasiden, işbirliğinden bahsede iki tngiliz üsstt vardır. Ayncs, duğu bildirilmektedir. İngiltere'ye Diğer taraftan Saygonun 30 kilomet yon drahmi, din, Teketek görüştüfümüz zaman Londra ve Zürich Andlaşmalan ile bağlı olan Kuzey trlandanın BelAmerikan bütçesi, 46.8 milyan re kuzeyinde, kışlalarına dönmekte 5 Satın alman Kıraliyet uçağıtıpkı bizim gibi düşünenler, sıra Kıbrıs Anayasasının lâfzı ve ruhn, fast şehrinde dünkü seçim konuşsavunmaya sarfedilmek şartı olan askerlere saldıran Güney komü nın fiyatı 37 milyon drahmi. tatbikata gelince düşmanlık ve Lefkoşeyi Tarafsızlar Knlübüne maları sırasında, onbinlerce Irlanile 104.2 milyar dolar olarak nist çetecileri bir Amerikalı teğmen Bundan başka Atinada Rodos ve karşıhk atmosferine bemen giriver değil, NATO ve CENTO grnplantesbit edildi 1 ile 22 Vietnamlıyı öldürmüşlerdir. Korfu Adaiarında bulunan KıraliTokyo, 5 (AP a .a.) Kız:l Çin mektedirler. Hem de işlerin ba şena sokmuştnr. Nitekim, 1961 de Dr. dahnın Ingiltereden aynhp bağımNew York, 5 <aj». • AJP.) Saygondaki bir Amerikan askeri yet kışlık ve yazlık saraylarınm ba kilde olmasından şikâyet ede ede. Küçük, aynı gerekçe ile nrahalefet sız Güney Irlandaya katılmak le in 15 inci kuruluş yıldönümü töreYüksek tirajlı «Life» dergisi, sözcüsü, komünist Çetecilerin sayısı kımı da devlet hazinesinden ödenetmiş, fakat Makarios'un Belgrad hinde nümayiş yapmaları, İngiliz nine katılan Sovyet temsilcilerinin kasımda yapılacak Başkanlık Telâkkileri, alışkınlıkları ve sinin 1000 civarında oldugunu söyle mektedir. Kıralın yaptığı hediyeler daki birinci Tarafsızlar Zirve Kon emniyet kuvvetlerini müşkül du bugün Pekinden ayrılırken görseçimlerinde Johnson'u destek yasî âdetleri temelinden değiştirmiştir. Hükümet kuvvetleri ise dün örtülü ödenekten karşılamr. Keise dükleri dostluk tezahürleri, siyasi feransına katılmasına mâni olama rumda bırakmıştır. liyeceğini açıklamıştır. «Life» Saygon yakınlarında 59 komünist za saray personelinin masraflan da memiı lâzımdır. Biitün bn partiler Öte yandan, Kıraliçe Elizabeth'in çevrelerce ilgi ile izlenmektedir. mıştı. dergisi 1944 yılındanberi ilk çeteciyi öldünr.üşler 36 snıı da esir devlet bütçesinden ödenmektedir. kendi mensuplanna bnnu telkin sekiz günlük defa bir Demokrat adayı des almışlardı. Kızıl Çinin en kuvvetli dört adaMantıktan ziyade hisler rol oyna bugün başlıyacağı Devlet bütçesinden Kıral Konstan İki yüzlü kartal: PAPANDREU etmezlerse çok partili demokrasî teklemektedir. makta, bir yöneticiler kadrosn Kanada ziyareti, İngiliz halkmın mından biri olan Çu Teh, heyet Amerikan kaynaklarmdan bildiril tinin düğünü için yapılan masraflar bayati bizde iyi yolda gelişemez. yan yaşlı Başbakan ise İlk çareyi ga nnn çıkan icabı «Batı emperya ilgisini toplıyan önemli hâdiseler üyelerini hava alanında uğurlarDergi, Cumhuriyetçi Partidiğine göre, Saygonun 40 kilometre 9.100.000 drahmidir. (Takriben 300 Belki partilerin kalburüstü derezetelere yüklenmekte bulmuştur. lizmi» nin tehdidi altında bnlnn • arasında yer alroaktadır. Bilindiği ken, büyük bir halk topluluğu da den Goldwater'in adaylığı k o kadar Kuzeyinde Fukuong ile Ben bin dolâr.) celerinde meclis âzaları gibi sık sık duğa pozuna rjrraesi, herhangi bir gibi nusunda şunlan yazmaktadır: Fransız asılh Kanadahların «Yaşasın Çin ve Sovyet halkları kat arasında dün cereyan eden çar Bu rakam 23 eylül günü Maliye Bazı siyasi gözlemciler, Başbakan bir salonda toplanıp birbirlerini ülkenin yaldızlı dâvetiye ile Ta«Goldwater, ele aldığı konu pışmalarda da, hükümet kuvvetleri Bakanı Miçotakis tarafmdan açık Papandreu'nun sarayla olan münaseayn bir devlet kurma çabalarını arasındaki dostluk» diye bağırmak rafsızlar Kulübüne bnynr edilme kuvvetlendirmek için Kıraliçe Eli taydılar. lar ne olursa olsun, iç mese nin kayıpları şöyiedir: 32 ölü, 53 ya lanmıştır. Maliye Bakanı ayrıca, dü betlerini, saraya karşı olan tutumu rörmeye alışmıs olanlar arasında sine yetmektedir. Rumların başın zabeth'e karşı suikast düzenlemelelerde de, dış meselelerde de, ralı, 13 kayıp ve birçok silâh. ğün münasebetiyle tedavüle çıkan nu, yıllardan beri komünistlere kar az çok bir münasebet ynmoşaklığı. Diğer yandan bu son gelişmeye da Makarios değil de, Grivas baseçim mücadelesinin ortasına Diğer taraftan çarpışma sahasında lan gümüş 30 drahmiliklerle masraf şı izlediği tutuma benzetmektedir hiç değilse gelâm sabah âdetlerinde ye çahstıklan Kanada Polisi tara rağmen Kızıl Partüer Zirve Konlnnsaydı, Kıbrıs, Kahireye çağnkendi şahsiyetini oturtmuş, ö 13 Vietkong cesedi bulunmuştur. Fa lann kapatılacağmı ve kâra geçile ler. Bu gözlemcilere göre, Papandreu bir ynmaşama mümkün olmaktaanlaşmazlık lacak mıydı? Zannetmiyoruz. Hal fından geçen hafta başmda açıklan feransı konusundaki bür meseleleri karanükta bıkat âsilerin, kaçarken birçok ölü veceğini de beürtmiştir. Tedavüle 2 «nevi şahsma münhasır bir antikodır. Lâkin balk arasındaki «münadevam etmektedır. En son olarak bnki millet aynı millet, ülke ay mıştı. rakmıştır. Biz, Goldwater'in, yaralıyı beraberlerinde gotürdükle milyon adet 30 drahmilik çıkanhnış münisttir.» Aynı şey saraya karşı iz sebetsiı» münasebet devam etmek , Japon Komünist Partisinin, Krunı ülkedir. Meseli Kongo, Ln • bu zayıf seçim mücadelesinin ri sanılmaktadır. olup bunlardan bütçede kaydedile lediği tutum için de söylenebilir. tedir. Bir vakitler bn husumet her çefin Pekine ders vermek amaciyle mnmba Başbakan iken, Belgradda ortaya koyduğundan daha iyi cek sâfi gelir tutan 30.200.000 drahmi Papandreu, 1963 kasım ve 1964 şubat partinin ayn kabvesi bn normal* tasarladığı toplantıya karşı olduğu genel seçimlerini kazandıktan sonra, dir oldnfa gibi camilerin aynlmsbaştâcı edilmişti. Şimdi Çombeninj bir aday oldugunu sanıyoruz, olacaktır. «tam kıralçı» geçinmeğe gayret e sına ksdar ileri gitmişti. Bnçün ne bildirilmiştir. yönetiminde oldnğu için ikinei nitekim kendisi çok iyi bir seGeneral Dovasın durumu derken şimdi başına bir sürij işler haldedir? Bilmem. Zirve Konferansının toplandıgı natördü. Bununla birlikte, bir Öte yandan 24 yaşmdaki Kıralla, çıkmakta, kendisini zor durumda bı Kahire Üniversitesine adım •ttınlçok seçmenin sandığı gibi, bun Uçurtma ile Manş 18 yaşmdaki yeni Kıraliçenin balay rakmaktadır. Papandreu'nun bu ye Ve böylece iktidar muhalefet mamaktadır. dan Johnson'un «ehven1 şer» larını memleketin hangi köşesinde ni buhranlı durumdan sıvnlmağa ça diye baslamıs olan hnsnmet, adı ne bir aday olduğu sonucu çıkadenizini geçti Makarios'un, Kahireye Rum tezitutulurken, lışırken «ne şiş yansuı, ne kebap» fel olnrsa olsnn geçmisteki baksızlıkVVashington, 5 <a.a. • AP • Radyo) geçirdikleri hâlâ gizli ni destekleyici bir karar sureti çıDover (İngiltere) 5 (a.a.) 37 rılmamalıdır, Johnson son de Amerika Dışişleri Bakanlığı Müs aşın solcu gazetelerle hükümeti tu sefesini tâkip edip etmiyeceği sorul lann mafdurları ile gaddarlık ( ! ) Tahran, 5 ( « A • Radyo) öğrerece yeterli Cumhurbaşkanlakarmak ümidiyle gitmesi, Türkiye yaşında Bernard Danls admdaki bir teşarı George Ball bugün radyoda tan bazı organlann saray aleyhin maktadır. arasında kurulnraş parti münase • rından biri olmuştur.» bakımından Zirve Konferansının nildiğine göre, Iran Hükümetinin Pransız fabrika işçisi, dün Manş yaptığı bir konuşmada, Fransız deki kampanyası hükümetle saray betlerine esas olmustur. Hangi parönemini büsbütün arttırmıştır. Ka geçen sene başladığı ve bu ay ikin denizini uçurtma ile geçmeye muarasındaki münasebetleri adamakıllı Öte yandan, Amerikan KonDevlet Başkanı General De Gaulle' ti, vekil. başkan, fîye, iktidara vegeçildiği bildirilen vaffak olmuştur. hirede Birlesmis Milletler üyeleri ci safhasına sarsmıs bulunmaktadır. gresi bugün, bütçeji 104^ milün Güney Amerikaya yaptığı ziyaya ona benzer bir yere, bir imkân baltalamağa nin yarısı temsil edilmektedir ve Toprak Reformunu yar dolar olarak kabul etmiş I Fransanın Calais kıyısında, yükîlk hücum, «Saraylılardan» Generetlerden elde edilen sonuçların makamına gelirse gelsin, derbal iki Kıbns bnhranı kasımda Genel Kn çalışan 6 toprak ağası bugün kur sek takatte bir raotör tarafından tir. ral Dovas'a yapılmıştır. 1960 tan be Amerikan Dışişleri yetküileri tacereyanla karsı karşıya kalması ral önüne relecektir. Rumların, şuna dizilmiştir. çekilen kuş biçimi gayet büyük bir Şimdiki bütçenin 46.8 milyar ri sarayın askeri müsavirliğini yamnkadderdir: hayatî Genel Knrnl müzakereleri Kurşuna dizilme karannın bir uçurtmaya tutunan Danis, bir saat doları savunma masraflanna | rafından memnunlukla izlendiğini pan ve açırı sağcı bir General olaiçin Kahirede hazırlık veya yatı tran Askeri Mahkemesinde veril 40 dakika sonra Dover'de yere insöylemiştir. gidecektir. I a eski yerini, eski hakkıru ararak tanman Dovas, Kara Kuvvetlenm vanmayı tasarladıkları anlaşıl diği açıklanmıştır. Diğer taraftan Arjantin başken rine, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde miştir. yanların haklı haksız baskısı, yamaktadır. Zirve Konferansının lehAtina 5, (a.a. • Radyo) Yu hnt, baksız ve liyakatsiz tayinlerin ti Buenos Aires'te bulunan De olduğu gibi, «Kıraliyet» ünvanını Ierine bir karar sureti, Genel KnGaulle, kendisi için alman güven takmak, <Ku*alma hoş görünmeğe» nan muhalefet partisi (Ere) lideri tashihi vey» bizden kimselerin rnlda Rnmlara sayılmakla bitmez Kanellopulos, bugün verdiği de bir takım yerlere yerleştirilmesi lik tedbirlerini hiçe saymakta ve çahşmakla itham edilmiştir. Bu itfaydalar sağlıyacaktır. fırsat buldukça halkın arasına ka hamlara. yine «Saraylı» olarak bili meçte, dün sabah bir basın toplan için tazyikler... Bunun olmamasına Hükümetimiz, Rnmlara meydanı rışıp kalabalıktakilerin ellerini sık nen Savunma Bakanı da hedef tu tısı düzenliyen Prens Piyeri ve imkân yok. Ve bn tazyik Türkiyeboş bırakmamak amacı ile iki Bfimaktadır. Güney Amerika gezisi tulmuşsa da kıvametin, ufak tefek Prensin sözterine mâni olamadığı de devletten tnton; en küçfik üniyük Elçimizi alelâcele Kahireye sırasında en fazla tezahüratla Bue Generalin başında koparak saraydan için Başbakan Papandreu'yu tak teye kadar meşnm tesirini gösteren bih etmiştir. göndermiştir. Hariciyemizin en kıy' nos Aires'te karşılanan De Gaulle uzaklaştınlması ile sonuçlanacağı bir zehirli gaı olmoştar. Her yer, metli elemanlanndan ikisi olmak f beklenmektedir. (Ere) lideri, Prens Piyer hakherkes igtesin, istemesin bn tesirin için. sağcı Peron taraftarları lehte la beraber, Halefoğln ile Günverin ı tkinci hücum, düğün için yapılan kında şunları söylemiştir: gösteriler hazırlamışlardır. altındadır. Tani kaybolmns veya yapabilecekleri sınırlıdır. Zira,' « Prens, son zamanlarda dolamasraflar olmuştur. avlanmak istenen menfaatlerin çaTürkiyenin Zirve Konferangınd*.' şan söylentilere kapılmamalı ve öNe siş, ne kebap ssli üyelik veya müşahitlik, herzellikle savunmasız Ana Kıraliçe tışması, mucadelesi... Bu hücum kampanyalanna para ye karşı girişilen hücumlara adıhangi bir resmî statüsü yoktar. Dikkat ederseniı iç politikamızlel olarak, martta kocasını kaybeden nı karıftırmamalıydı.» Türkiyenin danımn, Mslaysis •: J ±JFL * J5İ/S , : • * dan, dıs neselelerimize kadar buve 18 eylülde oğlunu Danimarka FÜSCK İSPAHİ nınkini andırmaktadır: Öte yandan Papandreu da, bu nnn çok defa yan, arasıra doğrnİle Prensesi ile evlendiren Ana Kıraliçe Batı taraftan Malaysia, Endo • Dr. Ütgtn Frederikaya da yüklenen gazeteler, gün âni olarak Atinaya dönen Kı dan dofmya tesirlerini görnrsünezyanın aralarındaki ihtilâfı ZirÜLKÜ TtXGAR nihayet Frederikanın tepkisi, gale ralla görüştükten sonra şöyle konflz. Efer demokraside murakabe ve Konferansına getirmesinden enEvlendiler mekanizması iyi işlemezse iyi niyanı ve bir jesti ile karşı karşıya kal nuşmuştur: dişelenmektedir. Malaysia Başba5/10/1964 Beyoğlu dilar. Aslen Avusturyalı olan 48 ya c Kıralın tasvibi ile şu husus • yet ve gağdnyn sahipleri elele vekanı Abdarrahman ile ev sahibi! 'iVj Frprieıika. ga7etelere ve ke lan beyan ediyorum: Bir kaç günrip bn taaaa Ittihat ve Terakki Mısır lideri Nâsır arasında diplo • önce Kıralın düğünü milletçe kut Hfirriyet Itilâftan kalraa kendi «amatik kanallardan yapılan temaslanır ve kendisine ve eşine karşı raftarlarını ne pabasına olnrsa ollar neticesinde, Nâsır, Abdnrrahpaylaşılmaz bir sevgi ve tam bir sun doynrmak, karşı taraftakileri mana. bir heyetin Zirve Konferangüven gösterilirken, Prens Piyer, ne sebeple olnrsa olsnn aç açık bısı sırasında Malaysianın sesini daifadesinden de anlaşıldığı üzere; rakmak şeklinde ve aradan 50 seynrmak üzere Mısıra gelmesinden heyecanına mağlup olarak ve şah ne ve ba elli sene içinde vnkn bulmemnuniyet dnyacağını bildirmişsî sebeplere dayanarak, taht ve remuş küçüklü bflyfikia 10 12 de ihtir. Ancak, herhangi bir resmî jimin geleeeği konusunda hiç bektilâl oldnğa, rejimler temelinden statüsü bulunmıyacak. Malaysia lenmiyen şekilde sorular ortaya at degiştiği halde bu menfaat kaybetheveti, tezlerini gavunmak üzere makta ve Ana Kıraliçeye karşı Kahirede toplanacak delegasyon 1 me veya kazanmadan doğma Baluygun düşmiyen tarzda ve şahsen larla görüsmeler yapmakta tama' kan politikaeılıfını yıkmazlarsa = Seyir ve Hidroğrafi Dairfsi Başkanhfından bildirilmiştir , hücuma geçmektedir. Şurası âşi men hür olacaktır. kârdır ki, ülkenin yararına olmı memleket jşlerinde partilerin ve Büyük Elçilerimize, hiç değilse DENİZCİLERE VE HAVAClLARA yan bu hareket, Prensin zaran partililerin göniil nzasiyle işbirliğ: Malaysia heyetine temin edilen nadır. Mevcut normal siyasl düze yapmalan imkânsız olnr. 126 SAYILI TEBLİĞ kolaylığın sağlandığına dair bir ni bulandırmaya çalışan Prensin, fdealistlerin gflzel edebiyatlanna haber okumuş veya işitmiş deği doğru olmıyan ve uygun düşmiyen 19 ilâ 23 ekim 1964 tarihlerisde 09.00 ile 12.00 ve 13.30 rağmen eski ve yeni kaymakamlaliz. Eğer gerçekten sağlanmamışj beyanlan tasvip görmemektedir.» ile 17.00 saatleri arasında aşağıda sınırlsn bildirilen saha sa. diplomatlarımızın Kahiredeki ~ Prens Piyer, Ana Kıraliçenin ku nn himayesi yözünden mnhtarlık içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sabanın 1500 metmevcudiyeti, daha ziyade tnristik zenidir. Frederikanın 17 yıldır Yuişinden doğup birbirine düşman ol reye kadar olan yüksekliği can ve roal emniyeti baJonundan bir niteliğe bürünecektir. § nan Kıral ailesi içine fesat tohumla muş olan Abmetle Mehmet busutehlikelidir. meti çocaklanna da miras olarak Haltraki Zirve Konferansındaki ş n ektiğini ileri sürmüştür. KARADENİZ EREĞLt kalır. Çünkü; tşin fenası da bu!eğilimler, Genel Kurnlun Kıbns pratikte hâlâ bir çok parti yönetibnhranı hakkında kabnl edeceği, 1 nci nokta: E. 5826 No. lı ÖLÜCE FENERt | karar suretinin göstergesi olaeak1 cileri eline fırsat geçtikçe ya eski 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 26 dakika kuzey 1 tır. Kayhan SAGLAMER hesaplan temizlemeye, ya yeni yeboylamı 31 derece 41 dakika dogu % SEMRA EMİROĞLU ni hesaplar açmaya çalışmakta, 3 üncü nokta: Enlemi 41 derece 32 dakika kuzey i (KUTLU) kendi selâmet ve mnvaffakıyetini boylamı 31 derece 19 dakika dogu = İle Pekin Hindistanı ! bnna bağlı gSrmektedir. Böyle o4 üncü nokta: Enlemi 41 derece 23 dakika kuzey | MLTHİP SAİM EMİROĞLU lcnca da balk eski besaplann teboylamı 31 derece 13 dakika dogu. g protesto etti mizlenmesini veya yeni yeni hesapETlendller DENİZCİLERE VE HAVAClLARA ÖNEMLE TEBLİĞ | Tokyo 5, (AP a.a.) Kızıl Çin' lar açılmasını bir partinin baş Adapazarı 3.10.1964 OLUNUR. = Hükümetinin bugün Hindistanı prokaygnsn saymaktadır. Bn böyle testo ettiği öğrenilmiştir. Komünist gittikçe, yani eski hesaplan tasfi^ııııııııınıııiJiıııııııııııımııııiKfliiHHJiıniıüMJiıııııııtmtıımı Çin notasında «devamlı kontroller» (Basın: 18825 12020) Cumhurlyet 13.032 ye ve yeni hesap açma işine devam sonunda Hint birliklerinin Çin'e aiti edildikçe, bnnn yapanlar iktidartopraklara tecavüz ettiklerinin ke. dan çekilince yeni çelenlerin tek(41 Roman gelmiştir) sinlikle belli oldugunu ileri sürmek| rar eski hesaplan knrcalamaya detedir. ı vamlan tabiî olaeak ve çok partili Diğer taraftan yeni Çin Haberler demokrasi hayati sonn gelmiyen Ajansının bildirdiğüıe göre Kızıl daima bir şikâyet rıknğının inle Çin, Yemen ve Nepal'le birer ticari mesi şeklinde hnznr ve rahatımızı anlaşma imzalamıştır. (515 Fotoğraf gelmiştir) kaçırarak memleket işlerinde türlü Yemenle imzalanan anlasraaya gö re Pekin, Yemenin Kızıl Çinden sa ' tahribata sebebiyet verecektir. Atın alacağı mallar karşılığında bu] sıl düzelmesl lâzım gelen bndnr lanılmak üzere Yemene 2,155,000 IsTürkiyede. Tflrkive rejimine bir riçre Franklık (1 İsviçre Frangı 2^ tebdil hava lâzımdır. Toksa hayatı Türk lirasıdır) bir bağışta buluntehlikeye duşer. Son nabız yoklamalarında Işçi Partisi önde görülüyor Moskova Pekin münasebetlerinde düzelme mi? Atiııada Saray aleyhindeki hava gelişiyor Hadı'seler /Jras/nda Çok partili hayat "Life,, dergisi Johnson'u destekliyecek Toprak Reformunu baltalayan İranlı 6 toprak ağası kurşuna dizildi VVashington, De Gaulle'un Lâtın Amerıka gezısinı memnuniukla izlıyor Bir demeç Yunanistanı karıştırdı YAPI ve KREDİ BANKASI Kültür ve San'at Rizmetleri Serisinden DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2 0 . YIL ®©@®C ARMAĞANLÂR: 1 Doğan Kardeş çocuk romant armağant 25.000. lira " 3® 2 Fotoğraf armağanı 25.000. lira 3 Halk türkülerini çok~sesli koro için besteleme.armağanı 40.000.=Jira rnuştur. Bir fil sürüsü kamyonu devirdi, içindekîler öldü Darüsselam 3. 'ajı.l Tangani! ka'da Morogoro yakınmda kamyonla \ giden bir adamla iki çocuk, bir fil sürüsünün taarruzuna uğrayarak öl müştür. Kamyonda bulunan üçün' cü çocuğun bacağı kopmuştur. Fil sürüsünü gören kamyon şoförü hayvanlardan kaçmak istemiş fa kat ürken filler kamyona saldırarak arabayı devirmişlerdir. f MfitphaıunK) 10 Kompozttörümüz tarafmdan 76 balk tjirkümiiz bestelenmtştir. 19641965 Paris Sonbaharve.Kış modasının icaplarma" uygun # olarak hazırlanan çeşitlerin yalnız Mağazamıza münhasır (exclusif) oldugunu sayın müşterilerimize müjdeleriz. B. FELEK BfCKİ K'İHPUHI | Bütün kadın elbiseJerini tek • bir metot esası üzerinden 5 hocasız öğreten ana kitap J U5 lira) * ERKEK GÖMLEKLERİ ve PİJAMALAR1 (7,5 lirat Sipariş, kitaplann bedeli, 50 Krş. posta ücreti ile birlikte Ziya Canal, P.K. 973 Istanbul adresine gönderildiğinde derhal taahhütlü gönderilir. Başlıca tstanbul kitapçılarmda bulunur. Şükrü Canal'uı : TEMEL BİÇKİ \ Or. Kâmran Şenel Taksim bıraselvııeı Cad 111/S (Alman Hastanes) vanı) | Her gün 15 18 arası Tel: 44 55 14 İHMco «o /an» (Beyoglu) Fatih Nişancı Mehmetpaşa tlkokulu Yardım Derneğinin umuml ] heyet toplantısı 18.10.964 saat 10 da okul binasında yapılacaktır. Ekseriyet olmadığı takdirde 25.10.1964 gününe tehir edilecektir. Muhterem üyelerin gelmelerini rica ederiz . Dernek tdare Heyetl (Cumburiyvk 13090) KONGRE KADIN. ERKEK. ÇOCUK KUMAŞI VE HAZIR GİYİM EŞYAS! Lâboratuvar için *1 Not: 10 Ekim 1964 taritıinden iübarerı VAKKO Moda ' Bültenini Mağazamızın .giriş holünden isteuiniz. ZEMİN KAT ARANIYOR * 400 ilâ 700 metrekare > • Yükseklik 4,5 ilâ 5 metre > ie Cereyan 50 beygir ve su \ T e l : 231930 22632« fad uam f a a i 907112033
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog