Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

•ıttEııııuıınııııtııiffiııtıuiıııtıımtııunnunmnıımttfiniıııtfitfiımfftııifiınnınfifiNffiıtıınınııs1*** = i ' Dilde yenileşme Geçenlertie bir arkadastm: tvedi ne detnek Allahaskına? dlye soruyorda. tstieal... dedim. Berbat ettüer lisanı!.. dedi. Böyle bir tek kelimenin insanlar üstünde yapacağı etkiye davanıp, koskoca dil dâvası Ostünde yargıya varmak istiyenlere bayıbyormn. Şimdi daha aklı evvel biri kalkıp da: Be birader şunun ortası yok mu? Ivedi veya istical yerine aoele desek ne olur! dlye girişti mi işe, kazandı demektir. Böyle fiç kelime çercevesinde dil tartışması yaptık nu da sonuçtan başka ne beklersiniz. Teni kelimelerin kötfl örneklerini birbiri ardından sıralayıp dfl devrimini kötülemek istiyenlerin çabalan ne getlrir? Ben dil •mnım deçilim affla, elli tane kulağa hoş gelmiyen yeni kelime karfjsına yüz elli tane gülünç Osmanhca kelime koymakta corluk çekmem. Böyle futbol maçı yapar gibi sayi hesabına dil meseleai de çözülmez. Prensipleri ortaya atmak, dilde yenileşmenin dayandığı temelleri tartışmak gerektir. Ba temeller çiirükse, ona bir diyeceğimiz yok... Dil devriminin prensipleri de reddediliyorsa ona da bir diyeceğimiz yok. Ancak bütiin bunlaı mantık ve bilim yapısı saflam iddialarla ortaya konmabdır. Prof. Gttnd&z Akıncı, bir makalesinde dil dâvasuun Urihlni anlatnken bundan yanm yüzyıl önceleri «Tasfiyeciler» in dil kotrasunda yapmak istediklerini şöyle özetliyor: Tasfiyeciler, yaa dilinl özleştirmek için şu yollara başvuracaklar: a) Bugunkü konusma dilinden karşılıklar bulmak, b) Halk dilinde kalmış, unutulmaya başlamış sözleri derlemek, c) Yan dilimizdeki unutulmuş sözleri eski betiklerden taramak, d) Bunlar yetmezse, dilimizin yapısına ve kurallanna uygun olarak yeni terım ve sözler üretmek .. Dilde yenileşme, yeni bir şey değildir. Bvgiln genç ve devrimei kuşak için alay konusn gibi ele alınan ba akım, genç kuşagın dedeleri zamanında en hızlı devrini yaşamaktaydı. Şimdi bakıyoruı, coğnmuı yornm'n, dnrnm'n, önem'i, konn'yn, devrim'i. akım'ı, efilim'i ve daha bir sfirfl kelimeyi rahat rahat gerine gerine ve konuşurken bile knllanıyor, ama tutnlmamış vey» tatmaa xor ba« kelimeleri ele alıp veryansın ediyoras dilde yenîleşmeye... Söylediğimis gibi : Eger dilde yenileşmeye karş dnraeakmk, bunn birkaç kelimenin aldatıcı görünfişüne dayanarak değil, yenileşmenin ilkeleri ügtiinde tartısarak ortsya koymanuı doğruluk bakımından borçtur. Deriz ki : Yeni terim ve sözler Uretmek ne demek! Veya : Eski kitaplardan, unutulmuş sözleri taramak ne demek! Ve bn prensipler Ustüne açılacak tartışma bizleri dogrulara gStfirür. Gerisi yarenlik, sakız çiğnemek, maballe konuşması, vakit öidürmek... Eh, o da lâztm... Ama kendi çerçevesi içinde kalmak şartiyle... | D Ü Ş Ü N C E L E R | ıııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııınııııııııııııııııııııııııııııııııııiHitıııııııııııııııııiNiâııı Gezici öğretmenler köy kalkınmasına yardım edecek Gezici başöğretmenlerüı çalışma programlan Bakanlıkça tesbit edilerek bir tamimle ügililere duyurutauştur. İllere atanan gezici başöğretmenler, ilkokul aile ve tabiat bilgisi derslerinin yürütülebilme si için, okul uygulama babçeleri meydana getireceklerdir. Halk dershaneleri ile okuma yaztna odalannın, verimini arttıracak şekilde toplum kalkınması ile ilgili kurumlarla işbirligi saghyacaklar ve okul açümamıs veya öğretmen verilmemiş yerlerin eğitim, öğretim kUltUr sorunlan ile ugraşacak lardır. öte yandan okullara arazi sag lama, çevrenin tarihl, dogal gü zeiliklerıni korumak ön plânda ki vazilelerindendir. Bunun dısında biçki, dikiş, demircilik ve yapı kurslarmın da çalışmalanna yardım edeceklerdir. Toplum kalkınması ve Ttirkiye Bundan önceki kendi sosyal, ikti Yazan: yazılarımızdan bi sadi ve kültürel rinde toplum kal şartlannı geliştır kınmasına da de| mek için giriştiğınerek şunları ğı gönüllü çabagoylemiştik : ların, Devletin «Köy hayatınm çözüm yolu bek hşılması istenilmış, 1951 yıhndabu alandaki çabası ile birleştirilleyen meseleleri karşısında bazı ki Hint programı ise dünya ça mesi demektir.» (5) z çevreler (Toplum Kalkınması) na pında ilgi uyandırmıştı (3). Yeni özetlemeğe çalıştığımız bu göbir şey olmıyan, «ancak son za rüşlerden sonra şahsî fikirlerimibeV bağlamış görunüyorlar. Koy kalkınmasına yönelen her çalış manlarda bir kalkınma felsefesi zı ve endişelerimızi belirtmek yemayı olumlu karsılamakla ve halinde sistemleştirilen» toplum rınde olacaktır. Yazımızın başınkalkınması terimi bizde de bir Devlet Yurttas işbirliğini ba?ada da ifade edildiği gibi, tartışma konusu olmuştur (4). rı için temel saymakla birlikte, a) Köy kalkınmasına yönelen Gazete ve dergılerde yer alan toplum kalkınması metodunun her çalışmayı olumlu karşıhyodayandığı felsefeyi bizim çetin yazılardan sonra Prof. Fehmi Ya ruz. şartlarımızla bağdaşır bulmuyo vuz'un kitabı konuyu genişlemeb) Devlet • Yurttaş işbirliğini TUZ. Köylüyü işbırliğine ve yapı sine inceliyen başlıca Türkçe başarı için temel sayıyoruz. kaynak sayılmak gerekir. Bu alan tesislerin içleyiş ve idaresine c) Gönüllü çabalara bel bağhazırlamak dışında gönullü çaba rada Devlet Plânlama Teşkilâtı lamayı yerinde bulmuyoruz. lara bel bağlamak, bize kalırsa, uzmanı olarak birkaç ay öncesiç) Toplum kalkınması metodu «uyku» yu devam ettirmek o ne kadar Türkive'de çalışan Hint nun dayandığı felsefeyi bizim li Hüseyin Abid'in gayretleri de çetin şartlarımızla bağdaşır gorlur.» (1) çükranla hatırlanmağa değer. Dr. Cevat Geray, yukarda tekmüyomz. rarladığımız görüşümuze de işa Prof. Fehmi Yavuî, «Memleke*** retle, «son 15 yıl içinde dünya ça timizde Toplum Kalkınması» adlı Görülüyor kı, toplum kalkınpmda bir hareket halinde gelisen kitabında (Ankara 1964. Türkiye ması metodu karşısında ıkisı otoplum kalkınması (Community ve Ortadoğu Âmme tdaresi Enslumlu, ikisı de olumsuz sayılacak Development) konusundaki ulus titüsü Yayını, VII+56 g.) sözko ikı değışik tutum içinde bulunlararası tecrübeye toplu bir göz» nusu terimi «köy kalkınması» an maktayız. Olumlu karşıladığımız atarak, Kalkınma Plânında öngö lammda kullanarak başarı ««nsı taraf köy kalkınmasına yönelen rülen bu metodun erdemlerini nı üç noktada topluyor : bir çalısma oluşu ve halka yöneortaya koymaktadır. Yazarın vara) tşbirliği yapmanın değeri len her çahşmada Devlet • Yurtdığı sonuç, şu cümleleriyle özet ne, önemine inanmak, taş işbirliğini başan için temel j lenebilir • «Anlaşılacağı üzere, b) Merhamete, hayırseverlik şart saymamızdır Olumsuz kartoplum kalkınması toplulukların duygularına sıladığımız taraflardan ilki gö«ıgınmak yerine, nüllü çalışmalara fazlasiyle bel kendi kaderleri ile başbaşa bıra karşılıklı yardım esasını kabul bağlanmış oluşudur. Bölgeler ve kılması ya da daldığı uykuya etmek. köyler bakımından mevcut olan terkedilmesi demek değildir. Dic) Zora, mecburiyete başvurdengesizlikler, ihtiyaçlara önceğer yandan, her türlü hizmet ve lik tesbitinin her zaman arzulartesisleri hiçbir halk katıhşı ara mak yerine, demokratik hürriyetlere ve insan haklanna dayanan la yerine getirilemiyeceği kanaamaksızın »devlet baba» nın topbir teskilâtlanmayı gerçeklestir tı, bizi merkezi bir yönetimin de luluklara götürmesi demek de mek. (A.g.e., J. 7) işe kanşmasını zorunlu saymağa değildir». (2) Dr. Geray'ın tanık götürmektedir. Yüzyılların ihmaKalkınma plânında ise toplum olarak öne sürdüğü bir Birleşmiş li, köylünün dünya görüşü ve Milletler yayınında «son 10 yıl kalkınması şöyle tanımlanıyor : davranışlan yerine göre «kanun •Toplum kalkınması, halkın, içinde Asya'mn işsiz ve fakir zoru» nu gerekli kılmaktadır. Oköylü nüfusunda hızlı bir ilerlelumsuz karşıladığımız ikinci tame meydana getlrroe arzusunu raf, toplum kalkınması metodusembolize eden en belli başlı köySBLMA KEBİOĞLU | nun dayandığı felsefedir. Az gelel kalkınma programının, topİle lişmiş bir ülkenin köy sorunlarırak reformu ve kooperatifleşme AONAN KIRDAR nı liberal bir anlayışla çözmek, değil, toplum kalkınması progtemel değişikliklere gitmeden yüBTİendtler ramı olduğu» belirtiliyor. zeyde kalan meseleleri geçici ola Üzerinde tartıştığımız kavrai Ekbn 1964 rak çözmek veya çözdüğünü sanmın kökeni Anglosakson dünyasımak bizim için derdin devası olBcyoğlU dır. Birleşmiş Milletler Teşkilâmaktan çok uzaktır. Birleşmiş tından 1950 yılında toplum kalMilletlerin bir yayınında toplum Cumhurtyet 13038 kınması programlan üzerinde cakalkınması programına toprak reformu ve kooperatifleşmeden önce yer verilmiş olması, endişelerimizde ne kadar haklı olduğutnuru göstermektedir. Doç. Dr. Gavil Ortıan TÜTENGİL 1 i Sert sakala her sakala JOB'un 0,08 mm. lik İNCE TRAŞ BIÇAGl HERKESİ MEMNUN EDER Bekçiler Sosyal Sigortadan faydalanacaklar Sosyal Sigortalar Kanununun bek çller mevzuatı bakımından getirdi ği yenilikleri tesbit etmek ve bu konuda almacak tedbirleri kararlaş tırmak Uzere, Eminönü, Fatih ve Beyoğlu Kavmakamlanndan müteşekkil bir komite kurulmuştur. Ote yandan Vali Akı, kaymakamara bir bildiri göndererek, polis görevi yapan bekçilerin eğitilerek, karakollarda bellrsiz bizmetlerde kullanılmalanna manl olunmasıru istemiştir. Vali Niyazi Akı bu sabah Paris'e gidiyor UIIUIUUUIUUIUIUUUIIUIMM Snluova Belediye Başkanlığından: J I Kasabanın Elektrik tesisatı yaptırılacaktır. | 1 Beledıyemız taraiından yapunlacait olan naaahamı» = elektrik tesisınin (232) adet demir direkll 3 adet transfor§ motörün tısml şebeke inşası ile santral blnasının noksan k» g sırnlannın ikmali iki adet dizelelektrojen gruplannın dei montajı, nakll ve montajı tsi kapab zart usalU ile eksUtrneye j | konmuştur. j 2 EteUtmeye fconan tsin keşlf bedeli 638.655.83 TL. g Olup geçici teminat 28.896.23 TL. dır Bu ts için 1.500 000.00 | TL. hk mall yeterlik alacaktır = 3 TeKlif zartlan en geç 15/10/1964 pazartesi güntl saat § 1330 a kadar makbuz mukabilinde Beledıyeye verilmls buj lunacaktır Zarflar aynı gün ve saat 14.30 da EncUmen huzuru = ile açüacaktır İ 4 Bu tests tçln lUzumlu direk demlrleri Beledlyeoe ve = rUecefc, diger bUtün malzemesini yUklenldsl temto edecektir. i 5 Bu lsin eksiltmesine tştirak etmek Istiyenler reterlik = belgesinl almak tçln en geç 15/10/1964 tarlhine kadar BeleE dlyeye müracaat edecekler ve dilekçe.'ertne müteahhltllk kar = enlerinl. ştmdiye kadar yaptıklan tşlörin nevi mahlyet ve i mlktarlaruu gösteren belgelertni mall yeterUkJerlnl tevsik İ etmek üzere yukanda vanlı mıktarda varlık ve icrediye sahip İ olduklanna dair teminat mektubu vermeye salahlyetu öang kalardan blrl tarafından ve »kslltme tlftn tarihinden sonra | verilmış bir referans mektubu veya banka cari hesap cüzda| mnı ömegine uygur» tefcnik personel ve teçhtzat beyanrısg mesinı halen taahhüdU altında bulunan tşlere alt taahhüt = bevannamesiru ekliyecektir İ 6 Eksiltmeye ait keşil projesi ve şartnamesi tle bil § cümle evraklannın mesaı saatleri tçerisinde ber an Belediye g Başkanlığında görülebllecegl llân olunur i (Basın: 18403 A. 11297) 11997 | iKmTrıtitımmnmmifnmiiiitntıııııiıınıııiniiHtnıninıınnniiıitıınifuınttMiıınuuîiniıınınııumnnHtnııinıntMiı^f imıiBiııiııtııımıi)iifmıimınııi!iıi!iııiıııııiTnmınııınınııııııi'nıııııını:nn!iıııııınnnımııraııınıııııiıınii!fflnıııi!| Fransa bukUmetinin d&vetlisi olarak tstanbul Valisi Niyazi Akı ve Bayan Akı bu sabah uçakla Partse hareket edeceklerdir. 10 gun surecek olan bu gezi sırasında tstanbul Vallsine Vaii Muartni H&di Sagnak vekâlet edecektir. HAKİKİ JOB AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR Üâncüık: 2707 12015 BU AKŞAMDAN İTİBAREN Karadeniz bölgesi yağışlı geçecek Karadeniz bölgesi İle Dogu Anadolunun Kuzey kesimleri çok buIntln ve yatışlı, diger bölgeler ax bulatlu geçecektir. Hava sıcak llkları Ege ve Marmara'da defişmiyecek, diğer yerlerd« »Talma«Bna devam edec^ştir. B&zgirlar Ra zey ve Doju yönlerde orta knvvette, yer yer knvvetli olarak eMcektir. Harbiyode Kiralık ttşhanı Katları T.C. Emekli Sandıgı tstanbul trtibat BUrosu AmlrUğinden: 1 Harbiye Cumhuriyet caddesinde 209 No. tı tşbanının 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci katları açık arttırma suretiyle ayn ayn kiraya verilecektlr 2 Arttırma 14 EUm 1884 çarşamba günU f«at 14J0 d*"%rkeci MimarkemaletUn caddesl No. 2 deki BOroniuıda yapılacaktır. 3 Geçici teminaf 3 nci kat İçin 3^00. lira 3 ncü kat için 3^10, llra 4 ncü kat İçin 3240, Un 5 nci kat için 2525, U n 6 nci kat İçin 2.610, lira 4 Şartnamesi her gün çalısma ssatlerl İçinde BUromuzdan temin edilebüir 6 nci kat için 2295, llradır. Ekim 6 Cemaziyelevvel 30 V. 1 6.00 U.02|15.15| 17.43'19.14J 4.19 E. U2 15| 6.17) 9.3O|12O0| 1JOI10.33 (Basm: 18307 11996) Türkiyede köy kalkınmasını Devlet • Yurttaş işbirligi içinde ele alanlar «imece» geleneğini yeni bir anlayışla canlandırmak durumundadırlar. «Destekli imece» adı altında kalkınma olayında işbirligi başarı için kaçını] a>a«*"(San Devlei *• tıalk gucÖ, bir arfrya getirilmelidir. önemli olan, Hintli uzmamn da belirttiği gibi, «köy nüfusunun ruhunda uyuyan devi, yapıcı işlere yönelt mek için uyandırmaktır» (8). Olaylara yüzeyden bakanlann sandığı gibi kurtancı olan, kavramlara sarılmak değil, koşulların ve ihtiyaçlann zorunlu kıldıfı çalışmalara girişmektır. Kalkınmada birim olarak tek tek köyleri ele almak ne kadar yanlışsa, her köyün Keller köyü gibi «Gayrı iş başa düştü» diyerek (7) kendi meselesini ele almasını beklemek de o kadar hatalı olur. (1) Bk. Cumhuriyet, Kalkındınlan Köyün Meseleleri, 21 temmuz 1964. (2) Bk. Cumhuriyet, Köy kalkınmasında geri kalmış memleketlerin tuttuğu yol, 29 ağustos 1964. (3) International Survey of Programmes of Social Development. New York 1959, s. 156. n. 3. (4) Bk. lller ve Belediyeler Dergisi, S. 209, s. 136137'de N»bi Dinçer'in yazısı. (5) 1963 yılı Programı, Ankara 1963, s. 64. (6) Milliyet, Toplum Kalkınma3i, 8 mart 1964, s. 2 (7) Bk. Köycek Gazetesi, 15 ey lül 1964, S. 1, s. 2. Dünya filmciliğinin 1 numaralı yıldızı SOPHİA LOREN ve ANTHONÎ PERKİNS'in yarattıklan ve cüretkâr» konusu yüztinden tızun zamandan beri Amerika'dan çıkanlmasma izin verilmiyen sanat âbidesi, KORKUNÇ ARZU DİKKAT:: Bu filmin Türkçe nüshası 7 Ekim Çarşamba Şehzadebaşı YENİ Sinemasında İlâncılık: 2775 12018 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ( &eyıt ve Hidrografi üairesl Başkanlığından blldlrilroıstir. = DENİZCİLERE VE HAVACILAKA 115 SAYILI TEBUO | U il* 14 ekim 1964 tarihlennde 09.00 ile 17.00 saatlen arasında | aşağ:<ia sınırları bitdırilen sahalar tçınde seyretme. demirleme av ^ lanma ve bu sahalann 2000 metreye kadaı olan yükseklikleri can ve = mal emmyeti bakımından tehlikelidir || KARAUENİZ • tSTANBUL BOGAZI METHALİ | BtRINC SAHA: | 1 mci nokta : E. 4958 No hı Anadolu Fenen g 2 nci nokta : Enlemı 41 derece 1 dakika Kuzey 1 g Boylamı 29 derece 30 dakıka Doğu % 3 üncö nokta : Enlemı 4 derece 22 dakıka Kuzey 1 | Boylamı 29 derece 30 dakıka Doğu = 4 üncü nokta : Enleıpı 4 derece 28 dakika Kuzey 1 ğ Boytemı 29 derece 18 dakika Doğu ş IKtNCl SAHA: 1 inci nokta E. 4956 No. lu Rumeli Feneri % oci nokta Enlemı 41 derece 18 dakıka 00 sanıye Kuzey | Boylamı 28 derec 47 dakıka 30 sanıye Doğu ş ş 3 üncü nokta Enlemı 41 derece 25 dakika 00 sanıye Kuzey | Boylamı 28 derece 41 dakıka 30 sanıye Doiu 1 Enlemı 41 derece 29 dakika 30 sanıye Kuzey = Boylamı 29 derece 03 dakıka 00 sanıye Do&u 1 DENLZCtLERE VE HAVACILAKA ÖNEMLE TEBLIG OLUNUR | KÜTAHYA ASKERI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Tugayın harici aydınlatması için kapalı zarf usulü ile otuz sekiz kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır. Muhammen bedeli 57565 lira olup eeçici teminatı 4128,25 liradır. İhalesi 23101964 cuma günü saat 15.00 de Komisyonda yapılacaktır. Evsal ve şartlar Ankara İstanbul Levazım Âmirliklerinde ve Komisyonda görülebilir. Taliplilerin teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonda bulundurmalan ilân ohınnr (1734 Basın 18471/12002) Çantanız için küçük şişelarda satışa arzedilmiştlr. TEINT FLUID başlıbaşına bir makiyajdır. Cildinizin bütün pü. rüzlerini giderir, teninize bir kadife mathğı ve düzgünlüğü kazandınr. İlâncıhk 2805 12029 Ct'MHIiRtVKTTn refrtlun: 57 Bu FON DÖ TEN 4 üncü ookts : (Basın: 18255) 11994 BAV OSCAR: Bir acı şarkı Yazan: A. J. Cronin ımıııınıııııınııımı eYiren: Vahdet Gültekin 206 BtR ACI SARK1 BIK ACI ŞAKKJ 207 208 BİR ACI SARK1 PKUI'. NIMBUSUN MACEKALAK1: Beni azun uznn, ama pek ahbapça sözerek: «Sen pek saygüısın, Carroll» dlye başladı. «Ya, öyle mi, Miss Greville?» «Evet. Benim sayemde pek de terbiyeli oldon. Şa tatlı konuşmalanmız sırasında benim kalkıp pencereye gittiğimi sık sık gördün de bir kere olsun sormadın.» «Doğru olmazdı» dedim. Ben de onun tavrını takınmış, bunu pek züppece söylemiştim. Şu külbastmın hatırı için daha nice züppelikler yapabilirdim! Çünkü gözüm ikinci bir parça külbastıdaydı. Miss Greville bu konuyu kapatmak istemlyordu. «Ama, merak da ediyorsnn, değil mi?» diye fisteledi. «Ediyonım» mu desem, «etmiyonım» mu desem, hangisi benim için daha iyi olur, pek bilemiyordum. Sonunda, ciddî bir tavırla basum önuıne eğdim. «Ediyorum, Miss Grevillej «Ama, ne oldnğnnu kestiremiyorsun?» «Her gün hep bn saatte buradan geçen Mr arkadasuuzı bekliyoraunuzdur belki diye dü•nndümj» «Aferin, CarroD!» Böyle düşünmüş olmama pek seTinmişti, Bunun üzerine, içindeki o kendimi gösterme Utefi bösbütün arttı, durmadım. «O geçen kimse, o da sizin pencereden baktığınız] görür elbette.» Gülümsedi: «Karşüıklı bakışma olmazsa bakmak sönik kabr. İnsan gözü duygn belirtmede dilden daha gfiçlâdör, Carroll. Bakışta dilden daha çok bir incelik vardır, duyguyn da daha doğrn anMır. DU ytJan söyliyebilir, göz niç yalan aöyto mez. Biraz daha külbasu.» «Lutfen, Miss Greville.» Ben şöyle sulu, kanü bir külbastıya daha el atarken o, dalgın dalgın, boynundaki fildişi boncuklardan yapüma uzun kolyeyle oynuyor, o tuha( belli belirsiz gttlümseyisi de dudaklanna bir gelip bir gidiyordu, «Bay Lesly'yi tanırsın elbette, bizim baspapaz!» «A, Unırun elbette, Miss Greville. Yolda sık sık rastlarun. HatırUrsınız, sizinle Glen Fruin'e gittiğimiz ilk gün yolda gelirken ona rastlamıştık da bizi durdunnus konuşmostu. Orkide bulduğumuz gfln.» «A, öyle ya. Nasıl beğenir misin sen onn?» «Çok hoş bir delikaniıya benziyor.» «Hoş deme, Carroll. Birak bu bayağı 8özö. Sevimli, zeki, cana yakın, yakışıklı diyebilirsin. Sonra, pek o kadar genç de değil. Cumartesiye çaya geliyor bana. Annenin onunla tanışmasını istiyonım.» Hayli uzun bir sessizlik oldu. Peçetemi barup yeniden kullaaılmak üzere halkasına geçirirken Miss Greville baaa içten bir sergiyle batayordu. «Kaç yaşındasm, Carroll?» «On üç, Miss Greville.» «Dediğîm gibi. Ç°k büyük bir gelisme gösterdin. Bh bakıma, kendi eserim gibi göruyonun seni. Bunu senin de anlamanı isterim. Yakın bir gelecekte ne gibi bir değişiklik olursa olson, sana bir iyilikte bulunmak istiyonım^ Birdenbire yureğim ağzıma geldi. Ne demek istediğini doğru mu anlamıştım, yoksa içimde beslediğim umutlara mı kaptırnuştım kendimi? Yasunı «orması boşuna değildi elbette. ötedenberi söyierdi: On dört yaa Um... Sormayı göze alamıyordtun ama, lctan içtml yiTordıı, kendimi tntamadun: «Beni şöyle İyi bir okul» yolUmayU OgUİ bir yardım, değil mi, Miss Greville?» Pek canlı bir tanrU, «evet» der gibi basun salladı. «Baska ne olabflir, Carroll? Çok ryl bir oknl.» Sonra, gözlerimin (alUsı gibi acüdığuu görünce: «Yo. oraya değO, Carrol» dedi. «Hiç r»hat edemezsin gibi geliyor bana or'd», Kendi mezhebinden bir okula gitmen gerek senin.» «RockclifTe belki.. deffi mi, MİM Grevüle?» «Nire Irlandaya göndereüm seni? llle bir Cezvit okuluna gitmek istenen, Yorkshire'deki Amplehurst daha rjridir senin için. Kendine göre hiç de kötü bir yer defikUr orası.» Amplehurst! En iyi Katolik okuluydn bu yahu! Öyle afallamıstnn ki kadıncafıza bakakalnuştun. Gözlerimin ates saçttfıaı biliyordum. O gün Sğleden *onr» yerimde dnramıyerdam. Canım hiç de gidip • ph koknla cınıfa kapanmak istemedi. Oksla sstım. Ajrağım» eski bir kısa pantolon geçirdim, özerime de jerae bir gömlek, yafmnrda oraa bir koşnya çıktım. Koşmayı pek seviyordom, hızlı da k*stvt*»>» inanıyordnm ki pek de yalan desildi. Miss Greville özendirmişti beni ba kır kosalartns. Sabshlan çene ata ıta katlandıfım o soğnk so dökflnmeler gibi bn da ">enim bn işlere pek meraklı olnşnmdan değil, Miss Greville'nin bana bir biçlm vermek için gSsterdiği sorla baslamıştı ama, yaradılısıma her ne kadar aykırıys» da, senradan ben de zevk almay» başlamıştım. (ArkaM vmr) NAZtME NADİ OCSMI Vayıa UOdOrO SaatM Cumhuriyet Sansı 25 Kurus rnrkiy* LJr» Ki SenellB • ayuk I mylU ANKAKA AtatOrtt Oul»»n AB. E€VE1 GÜREStN Ttsı Ujienn] fUieo ular* cdes Utntı BOrmnı: a«rici Fatlb I» *8 M U • « > ı> • «a n • «9 > » suınr mo tt r IIZM ERüt OALLJ fOfXl«rU<to rmslaı • > >• • oulaun, koBulmass Ufl» cdUmcti Dânlırdao ocsuuyei Knbul alunn u ı Ab<>nr r» tıao nı^ri 'clc u ı bt> Ortfln* lANırm trj» ctlao S*Tvt«u fc*y<i'nıp kt»ntı. •!" 'aamHtıı •<.•piin.li VHI'IOı Ura Ki |9OO« I1.1.KKİ «rm»!»u No 9 DlvarlMkıı tOID rsot «uxe ÖOC tuoc «4 0C «« CUMHt'KlVITI T«T»B Mntbucitılı Kücük»«ai Mvrdaıu Sdirn» «• Bu ll.l r.Kl HfKO»ll. • • t^|ı,o »SS* Sn«H» NO »41 ı A 3 o,«ı. atu «.HLAK TA.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog