Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

UZAY BILGİSİ Amerlfcalüaria Rusları a göfcleri fethetme yanşlaruıda elde ettikler ı aKiJ durdurucu basarüardan sonra bütün d üşünebllen lnsanlann göalert gdfclere çevrUml stlr. Orada, o parüyan yıldızlarda neler var, onlara nasıl gldlllr. havasız gofcöoşluğunda yo Iculut ne detnektlrî Bütün bu aslhlnierl fcur cauyan sorul&nn ceraplannı çofe açık bır dlUe yazılmış olan W, Vvelser'ln bu sıtabında bulacabsmız. Varlık Yayınları arasında 5 11 ra fiyatla çıktı. İlâncılık 2652 12017 41. yıl sayı 14433 umhuriYe KURUCUSU: YtJNUS NADİ Telgraf ve mektup adrest: Cumhurıyet IstanbuJ Posta Kutusu: IstanbuJ No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 İ2 99 TESTLt P ro b l e m l e r i V . » ı x REMZtYE YIĞtT . v f t i smıflan için baştan başa dört raıkfi basılan bo\ îiılâplar aritmetık öğretunuıde her etroen ve Sğrencının en büyük yardımcısıdır. İlkttkullara nümuneler göndenlmışUr * %2/ Almayanlara tekrar göndenlır. V *&fWİj/ i ' •* casJoİl» Yoku^ı. NarhUhçe S» M I Salı 6 Ekim 1964 tâncüjk 2699 12016 Grivas, "Enosis gerçekleşmeden dönmem,, dedi SUNAY MILLÎ GLVENLİK KURULUNA GÎDİYOR UThaııtla nihapet anlaşmapa varıldı ÇOMBE İstenmiyen lider C O ÜLKENİN KATILDIGI Kıbrıs Alayımız yine eski ISTANBÜL'ÜN KURTÜLÜŞÜ • f f » " mevkiini muhafaza edecek Ankara 5 (CumhuriyetTeleks) LefkoşeGirne yolunun Barış Gucunun kontrolu altında sivil trafığe açılmasının Türk Hukumetınce kabul edilmesı uzerıne Değıştırme Birliğimizin Adaya gönderılme^i de halledılmıştır. Bırhğımız en kısa zamanda Adaya gidecektıı. Bır kaç gündenberi bu konuda Birleşmıs Milletler Genel Sekreteri UThant ıle Turk Hukumetı ve Adadakı Askeri Birliğimizin Kumandanı ıle Barış Gucu Kumandanı Thimayya arasında cereyan eden muzakereler sonuçlanmıs ve Turk Hukümeti UThant tarafından ileri sürulen formülu kabul etmiştir. Buna gore. Lefkoşe Gırne yolu Barış Gücunün kontrolu altında ve gunün muayyen saatlerinde sıvil trafiğe acılacak. Turk Alavı Gönyeli ve Ortakuydekı mevzunı muhafaza edecektir. Turk Alayı gerektiği anda Türkiyenin veya Ada Turklerınin menfaatlerıni koruyacak şekilde bır esnekliğe de sahip olacaktır. İstanhulun düşman isgalinden kurtuluşunun 41 inci yıldönünıü bugün törenle kutlanacaktır. HazırlaBu tarz bır anlaşma dolayısıyle nan proğrama göre tören Taksim meydanında yapılacak, ayrıca Selimiye kı^lasından ve SultanahnıetTürk Birhğinin Barış Gücü emriten 21 pâre top atılacaktır. Kurtuluş günü dolayısıyle okullar da bugün tatil yapacaklardır. ne girmesine de Hizum kalmamış(Arkası Sa. 7. Sii. 3 de) BIRL1G1M1Z G1DIY0R TARAFS1ZLAR KONFERANSI AÇILDI Kahitede 50 ülkenin önderieriyle görüşecek Kahire 5 (a.a. A.P. Radyo) Ikıncı Tarafsızlar Zirve Konferansı. bugün saat 18.15 te ev sahibi Mısır Cumhurbaşkanı Nâsır'm bır konusmasiyle çalışmalarına başlamıştır. Bır hafta sürecek toplantıya. 10 u müsahit olmak uzere hıç bır bloka bağlı olmıyan 58 devlet katılmaktadır. Konferansta Makarios tarafından temsıl edılmekte olan Kıbnslı Rumlar, kendi amaçlanrun Türkiyeye karşı desteklenmesım sağlamak amaciyle Kahıreye gelmışlerdır Dün Kahire hava alanında Nâsır tarafından karşılanan Makarıos, bugün Zırve Konferansının açılmasmdan once gazetecilerle gorusmuatür. Tam bir tezat Dii»er Devlet Başkanlaıı gibı Makarios da 21 pâre top atışı üe selâm lanmıştır. Makariosun kara cüppesı, kendinden önce veya sonra Kahireye gelen Kırallar, Kıraliçeler, Cum hurbaşkanlan, Prensler, Başbakanlar ve Bakaniarla tam bir tezat teşkil etmiştir. Kahire Hava Alanında milli marşlan çalınmayan tek misa fir heyet, Kıbnslı Rumlar olmuştur. Kargaşahklar içinde bocalayan Kıbrıs, henüz milli mar^a sahip değildir. Makarios, «Tarafsız devletlerin tu tumları. Kıbns meselesinin BirleşmLş Milletler Genel Kurulunda müzakeresinde önemli rol oynayacak [ tır» demiştir. Başpapaz, Kahirede 50 kadar devletin lideri ile bizzat görüşmek niyetinde olduğunu ve Rumlann desteklenmesini isteyeceğini de ifade et miştir. Makarios'un istediği, «Selfdeterminasyon» hakkının tanınması, bu hak tanındıktan sonra da Enosis'e gidilmesini sağlamaktır. Müdahale hakkı Makarios, «Genel Kurul toplantısından evvel, tarafsız devletler top lantısının tertiplenmiş bulunması, mesut bir tesadüftür« demiştir. Rum ların lideri beraberine dokümanlar[ Çombe dün sabab, önce uçakla (Arkası Sa. î , Sü. 1 de) | Kahire'ye gritti, sonra Beyrut'a geçti, buradan da Atina'ya yöneldi. Bir daha Kahire'ye gider mi, gitmez mi? Bu konuya cevap vermek güçAtina, 5 ( a j . A.P. • Radyo) Tarafsız ülkeler konferansına kaülanlar tarafından tarafstzlık siyasetinin takbih ettiği ber şeyi temsil eden adam» olarak tavslf edilen Batı taraftarı Moız Çombe, pazar aksamı Leopoldville'den aynürken epey sinirliydi Kahiredekj konferans üyelerinın kendisini »istenmiyen sahıs» ilân ettikleri haberi gelmıştı. Butıin bunlar yetmiyormus gıbi maiyeti erkânının pasaportlarına Mısır vizesı yaptıracak olan, Mısır Sefareti Müsteşarı Hanasi Mustafa da ortalardan yok olmuştu ve uçak bu yüzden saatlerdır kalkamıyordu. Çombe'nin gelenler Konya'nın knzey mahallelerinde bir evin temel çukuru kazılırken bir lâhit halunmuş ve iki günlük bir çahsma sonucu Arkeoloji Müzesine kaldırılmıştır. Lâhit'in yalnız Türkiye'de değil, diinya sahe•erleri arasında yer alacafı bildirilmektedir. Resimde, lâhit vt Arkeoloji Müzesine nakledilişi çörülmektedir. Millî Güvenük Kurulu 135 dokika çalıştı ^•ııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııiMiıııııııııııııııtıııııııınııııııııu çıkan oyıın 5 Izmirdeki knrn fizflm ihracatı olayı, dıs satıslar alanında oyna z Z nan oyonlann açıklanmıs örneklerinden biridir. z Z Anlaşılıyor ki, ihracatçılanmız bizim körlük ve sağırlığımızdan E ~ cesaret alarak, dünyayı da kör ve sa£ır sanmışlar, ristnrnlu z Z knrn üzttm satısına gitmislerdir. 5 £ tzmir olayının içyüzfi şudur : z Z Kunı üzüm (iatlarının dflsmemesi ve özellikle rekabetin önlen = 5 mesi için, dünyanın baslıca iizünı ihracatçılan, Türkiye, i'u = = nanistan ve Avnstralya, Münih'te bir anlaşma yaparak, ihraç = Lefkoşe 5 (a.a. . A.P.) j ~ fiatlarını tesbit etmislerdir. Anlasma\a göre. üç devletten = Kıbrıs Türk basımnın verdiği bill Z hiçbirisi 9 numara çekirdeksiz üzümü tonn 325 ve 10 numara Z giye göre, dneeki gün Yunanistan'j Z ıı da toııu 335 dolârdan aşağı satmıyaeaktır. Gerçi bu, ser z dan Kıbrıs'a gelen Yunan subayları' Z best rekabet'in câri oldugu dıs piyasa için garip bir anlasma z le Kıbrıs Rum Millî Muhafız Alayı ı Z Çibi görünür. Ancak, rekolte ve fiat değisiklikleri, ve alıcıla z askerleri arasmda çıkan bir kavgal Z rın nretici ülkeler aleybindeki davranışlan karşı$ında tek z retıcesi 4 Yunanlı subay oldurülı Z fiata gitmek zorunluğu kendini göstermis, Münih'teki anlas 2 müş. bir çoğu da yaralanarak has' E ma imzalanmıstır. Münih anlasmasının bir maddesi de, ber Z taneye kaldınlmıştır. Z hangi bir devletin hn fiatlann aksine satıs yapması halinde. Z Ancak bu haber, Rum ve Birle*Z anlasmanııı dijer devletler tarafından feshedilebileceti sek = mış Mületler kaynaklarınca tevid Z tindedir. Z edılmemistir. Z I>urunı böyle iken. bakınız bizim bazı açıkgöz firmalarımız ne E ^ yapmışlar? E Cretici kö^lünün sıkısık durumundan faydalanarak üzümü dü E r sük fiata satın almıslar ve bunları, meselâ tonu 325 dolârdan ; E ibraç edilmegi gereken 9 numaralı kuru üzümü 300 dolârdan ~ z satmıslar. Bu satısta anlasmaya uygunsuzluktan baska önemli Z (Ankara 5, Cumhurıyet) z bir taraf vok. denilecek. Oysa var; hem de düviz kaçakçıliîi Z E *ar. Z Mıllı Eğitim Bakanhğı tek ders~ So>le ki; ihracatçı. alıcı firmayla anlasarak, meselâ ton başına z ten veya birkaç dersten son sınıfta Z 25 dolâr tenzilat yapı>or. Buna karsılık dısardan itbal edilen E kalan öğrencilerin zamanlarını değerlendirmek ve okul dışında kalma = ambalâj kâğıdının tonuna yine anlasma ile 35 dolâr ekleniyor. E larmı önlemek amaciyle bazı tedbirr Tenzılâtlı alım yapan dıs alıcı bittabi memnun, ambalâj mad E ler almaya karar vermiştir. = desine ödenen lark da bizim ihracatçının barioteki hesabında z Bu cümleden olarak ilk önce, tekî Z kaldığj için. o da memnun. Memnun olmıyanlar ise, sırayla, z veya çok dersten ortaokul ve liselej Z Münih anlasmasıııa u\an namuslu ihracatçı ve yine alım fiatı Z rin son smıfmda kalan öğrencilerin' Z nı Münih anlasmasına çiire hesaplıyan dısardaki ithalâtçı. Na Z dinleyici \eya misafir sıfatiyle eski1 E ^ < memnun »Uunlar ki, eizli tenzilat vapan firmalar yüzün Z sınıflarına devamı sağlanmıstır. > Bakanhk bu husus ile ilgili bir tâ Z den hem satısları azalmıs. u da durmustur; hem de meselâ Z Z tngiltere'deki alıcıların hes.ıpları altüst olmus ve para ka E mimi bugünlerde ll Mü'î Eğitim Mü E çırmanın vanında haksı? rekabet. bir düzeni bastan asaçı boz E dürlüklenne gönderecektir. = mustur. E E Dahası var : E E Gizli tenzilat j üzüııdeıı Yuııauistan l e Avustralya. Münib an ; E lasmasını teshetme \oluiia gitmislerdir. Kısacası, bir a\ uç Z Z adamın cıkarı \alııi7 ekonomik bakımdan tehlike yaratmakla Z E kalmamıs, avnı zamanda Vunanistanla çekisme halinde oldu = Ankara 5. lAnkaı.ı Bürosu) Z eumuz bir de\ırde. mescle. onlara alevhimizde bir siyasi pro Z Bir trafik kazası sonucunda Emekli Z paganda tırsatı \ermistir Bu arada tıatların düsmesi yüzün z Korgeneval Vedat I Garan ölmüştür. Z den üretieinin zararı da caba.. z kaza saat 17 sıralarında SıhhiE izmır »kandalı. hemen so\li\elim ki. ıhracdt \t ıthalât düzeni E yede olmuş ve Necati Durmaz idareE mızde. \ahut diızensizliğimizdeki ovunların belki hafiflerin E sindeki 06 DD 292 plâkah taksi EKorgeneral Vedat Garan'a E den biridir \e bir det letlerarası anlasma mevcut olduğu için Z mekli Z ortaja çıkmıstır. Aslında bunun gibi oyunlar yıllar ve yıllar Z çarparak ağır yaralanmasma sebeb olmustur. Ancak. Garan hastaneye z ca devam etmektedir. Ambalâ.i maddeleri ithalâtı, bir yandan = kaldırılırken yolda ölmüştür. = dövizlerin dısardaki hesaplara vatırılmasını sa^ladığı gibi, iç Z Z piyasada da taturasız satısların ve haksız kazançlar elde edil Z E mesinin kaynaklan olmaktadır. Bu arada pamuk, krom ve E E diğer madenler iizerinde yapılan oyunlar'ın hikâyeleri, dısar E E daki alıcıların birbirlerine tatlı tatlı anlattıkları fıkralardan E E dır \e bütün hu hikâveler. Türkiye'nin dıs ticaret açığını bu E = Sİinkü durunıa jctırmistir. Z Sehrımızde bulunan Bulgar banZ Isviçre emlâktilerının Türk çazetelerine. satılık kösk ilânları Z dıralı «Vasil Kalarof» gemisindekı Z vermelerinin nedenlerini uzun uzun aramağa hacet yok. Sa Z Macar turiftlerden 22 yaslarındaki Z dere kuru üzüm üzerinde yapılan gizli tenzilat bile emlâkçı E Ferenc İmre Orban ıle 31 yaşındaE tann satıs imkânlan bakkında yeter derecede fikir verebilir E ki Nikolas Göneş, dün şehri dolaşmakta olan kafileden aynlarak po= Ecvet GÜRESÎN = lise iltica etmislerdir. u . EHIIIMItlllllllllllMMIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIUIIIIIIIIItttllllllİî (Arkası Sa. T, Su. 3 i») Ankara 5, (Cnmhuriyet Teleks) Mılli Güvenlik Kurulu, bugün Başbakan Ismet Inönünün başkanhğında iki saat onbeş dakikahk bir toplantı yaparak değiştirme birliğimizin hareket konusunu müzakere etmiştir. Kurulun bugünku toplantısinda önce Başbakan Ismet İnönü, Kıbrısdaki son durumu anlatmış ve daha sonra da Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Bayülken, değiştirme birliğimizin gidişi hakkında Birleşmis Milletler Genel Sekreteri UThant ve Lefkose'deki Barış Gücü Kumandanı Thimayya ıle >apılan tiruşmeleri anlatmış, G. Sekreterin çalışmasmı nakletmiş ve müzakerelerin Türkiye lehine sona ermek üzere bulunduğunu söylemiitir. Elektrik iiyatı her yezde aynı olacak Dış Polıtıka yazar mız Kayhan SAĞLAMER gezı izlenimını anlatıyor Enerji Bakanı Hüdaî Oral dün basın toplantısı yaparak petrol, cnerji ve yakıt durumumuzu rakamlarla belirtti Ankara, 5 (Cumhurıyet Bürosu) Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral, bugün basın toplantısında Bakanlığı ile ilgili çeşitli konular hakkında sorulan sualleri cevaplandınmştır. Hiidai Oral'ın basın toplantısmda yaptığı açıklamalar özetle şu noktar larda toplanmaktadır: 1 Bakanlığın kuruluş kanunu ile ilgili tasarının İdarede Reform Komisyonundaki mcelenmesı önümüzdeki günlerde sona erecek ve 1 kasıma kadar TBM.M. ne sunulmuş olacaktır. 2 1965 yılında Bakanhğa bağlı sekiz kurum tarafından yapılacak yatırım toplamı 2.392.273.000 lira o1 larak programlaştınlmaştır. i 3 Bugüne kadar 37 şırket petrol hakkı sahibı olmuştur Bunlardan 22 si çeşitli tarihlerde taaliyetlerini sona erdirmıştir. Bugun, iilkemizde 2 yerli ve 12 yabancı şırket petrol hakkına sahiptir. 4 Yerli ve yabancı şirketler tarafından 14 petrol alanı tesbit edılmiştir. Gravite dereceleri 11 39 arasmda değişen bu petrol kuyularından bir kısmı pompa ile, bır kısmı da kendıliğınden akmakta ve günlük verimlerı 10 • 30fl ton arasın da degişmektedir. Makarios'un Millî Muhafızları 4 Yunan subayını öldürdü Doğu Avrapa'da bağımsızlık mücadelesi Bulgaristan, Macaristan, Çekoslovakya. Doğu Almanya, Polonya ve Romanyadaki son siyasî, iktisadî ve sosyal durum ESKİDEN KENDİLERİNİ RUSYAYA BAĞUYAN SEBEP LER TEKER TEKER O R T A D A N ĞU AVRUPA İTJL. RAFSIZLTĞA MEY LEDİYOR Doğu Avrupa halkı Batılılan, 15 yıl ayrı kaldıkları yalanlanna yeniden kavuşmuşcasına hararetle karsılıyor Bir tartışma Nıhayet Hahasi Mustafa hava alanında göninmüş ve Başbakanla Elçilık Müsteşarı arasında şu muhavere geçmiştır. Çombe: «Sizi görmek istemijorum.» (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Çermik C P ilçe H Başkanmı bir Tekçenin naaşı Istanbula getirildi| A PB öldördö Borçlular misafir öğrenci olacak (Arkasi Sa 7. Sii 1 de) dolandıran bir tüccar aranıyor İsfanbul ve i/rr,ır piyasasında tanmmıs birçok tüccarı 1,5 mılvon lıraya yakın dolandırdıgı ıddıa edilen Mehmet Zekı Yılctmm adlı Sirnavlı bır tüccar aleyhme, dün sehrımizin tanınmıs 15 tüccarı tarafından «dolandırıcılık» dâva=ı açılmı^tır. 7. Aslıye Ceza Mahkeme=mde jbaşlıyan durusmada, dâvacı olarak bulunan 15 tüccar, sanık Mehmet Yıldırım'ın. kendılerinden kredı karsılığında aldığı on bmlerce jlıralık nıanıfatura esva^ını, Es' < Arkası Sa 7 Sii 7 de> Piyasayı 1,5 milyon lira Krganı. 5 (Doğu Bürosu) Çerfürk sinemasında özellikle (•Kötü adam» tiplerini canlandu1mik ilçesı CHP. Başkam Muharmakla ün salmı§ olan değerli aktör Ahmet Tank Tekçe'nin on gün rem Orhan, A.P. lüer taraiından çar önce bir otomobil kazası sonucunda girdiği komadan kurtulamıya şı ortasmda tabanca ile öldürülmüsrak ölümü süıema ve tiyatro çevrelerinde derin teessür uyandır tür. mıştır. Cenazesi bugün Şişli camiinde kılmacak öğle namazını mü3 ay önce AP. iı Belediye Başkateakip törenle kaldırılacak olan merhum için film stüdyoları 24 saat nı tbrahiro Dursun'a «yetersizlik» sureyle işlerini tatil etmişlerdır. Yukarıda dun gece nâsı kara yolu önergesmin venlmesı üe AP Ulerıle İstanbula getirilen Tekçe, çok sevdığı kızıyla birhkte son resım^ „ , llleT a r a s u J d a & g a d a lerinden birinde göruluyor. ' B e l e d ı y e Başkamnın oğlu Recaı, bır C H.P lı tarafından öldürülmüştu Bu vüzden Dartilıler arasın(Arkası Sa 7. Sü 2 de) YARtH CUMHURIYtrte 57 Doğulu, gizli bir tünelden Batıya kaçtı Berlin 5 (A.P. • a.a. Radyo) Batı Berlin makamları tarafından bugun açıklandığına göre, hafta sonunda 57 Doğu Alman, gızlı bır tunelden geçmek suretiyle Batı Berline sığınmaya muvaffak olmuştur. Komünistlenn kızıl duvarının altından açılan bu gizli geçitten 23 erkek, 31 kadın ve üç çocuk kaçmış, bılâhare tünel Doğu Alman hudut muhafızları tarafından keşfedilmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Vedat Garan trafik kazasında vefat etti «Warren Raporunda bunlar yok...» YAZAN: İSMAİL CEM K E N N E D Y ' NİX BİR KOMPLO SOVUCUNDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİALARİYLE WAR R Ev RAPORUNUN KARŞIL.\ŞTIRILMASI. 3 Bulgar, 2 Macar iltica etti Etibank Pangaltı I şubesindeki yolsuzluk I savcılığa intikal etti | Ankara, 5 (Ankara Bürosu) Enerji ve Tabii Kaynakîar Bakanı Hudai Oral, bundan bir süıe önce Etibank'ın Pangaltı şiıbesinde tesbit edilen kredi yolsuzluğunun Ltanbul savcılığına intikal "ttıSni actklamıstır. Oral'm bu konuda verdıgi bılgi şöyledir: «Kredi yolsuzluğu tahkikatı sonuç Uuunif ve evrakı İstanhul Savcili(Arkası Sa. T, SU. t da) / İstanbuila ilgili yeni bir film «Rusyadan Sevgüerle» ve «Topkapto füımleri tstanbul için yalnız turıstler arasında değıl filimcıler arasında da senış bir ügı yaratmıstır. Nitefcim İspanyol, FYansız ve ttâıyan filimcılertnden lcurulu bır şirket dünden itıbaren sehrtmızue «İstanbul Tatbıkatı» isıml] renkli, sinemaskop bir macera filmı çevırmeye başlamıştır Fılimde rol alacak Horst Buchholtz, Sylva Koscina, Jean Srvaıs gıbi tanınmıs arjıst lerden Buchholtz sehrimize gelmiş, Sylva Koscina ıle Jean Srvais de bugün vapurla egleceklerdir. İLKBAHAR /SONBAHAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog