Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Höseyin KÖBOĞLU Kooya Egitim Enstitüsü Fîzik FİZİK Cilt I MEKANİK 328 Sh. • 225 Şekü • 15. TL. MEKANİK PROBLEMLEBİ 500 ÇBzümlü problem •• Katılar T* * jf kanlar • Özetler ve Çöıüm Metodlan S38 Sfa. • 220 Şek. • 15. TL. İkisi birden 25. TL. 3 T» daha çok * larda mdirim. Yaxara tafvuzulmaM. Brofür gÖDderill*. Cumhuriy*t 11979 41. yıl soyı 14432 u m hu r i yet KURUCUSD: TUNUS NADİ Telgraf T « m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbuJ Posta R u t u s u : İstanbul N o . 246 T e l e f o n l a n 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 KROYÇER SONAT Tolstoy'un cn çok tamnmif ve okunmus romanlanndarj biri olan bu nefis eser gene Nihal Yalaza Taluy'un çevirisj 0e ve gene Varlık Yayınlan arasında üçüncü defa banimıgttr. Fiatı 2 Liradır fcânahk: 2652/11922 Pazartesi 5 Ekim 1964 •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Tarafsıılar konferansı IIIUlTlllllllllllllMIIIIIIIIIIIIII bugün açılıyor KIBRIS DAHfiU 18 ÜLKENİN KATILACAGI «TARAFSIZLAR ZİRVB KONFERANSI>, BUGÜN KAHtREDE AÇILACAK. RUMLAR, HİÇBÎR BLOKA DAHÎL OLMITAN ÜLKELERÎN TOPLANTISINA, KIBRIS KONTSUNDA KENDİ TEZLERtNt DESTEKLEYİCÎ BÎR KARAR SURETÎ ÎÇtN OLAGANÜSTÜ BÎR ÖNEM VERÎYORLAR. KJLHİRE'de Tiirk Rum propaganda savaşı başladı Kahlre 4 30 a yakrn devlet başkam ile 28 ülkenin temsilcilerinin katılacakları tarafsız ülkeler Zirve Konferansı, yann saat 16 da Birleşık Arap Cumhuriyeti Cumhurbaskanı Nâsır'ın açılıs konuşmasiyle Kahire Universitesinde çalışmalarına başlayacaktır. Zırve Konferanamı izleyecek olan Turkiyenin Beyrut Büyükelçısi Vahit Halefoğlu ile Cezayir Büyükelçisi Semih Günver dün buray» gelmişlerdir. Büyükelçilerimiz, Kahirede, tarafsız ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler yapacaklardır. Kipriyanu, hazırlık mahiyetinde olmak üzere toplanan 48 Dısişleri Bakanının çalıjmalan sırasında, Kıb TVS buhranını Zirve Konferansmın gundemine aldırmayı basaramamıçtır. Dısisleri Bakanlan, Zirve Konferansının gündemini ve Devlet Baj kanlarma sunulacak tavsiyeleri ha»rlaımşlardır. Maamafih gündemin bir madesi, <anlaşmazlıkların tahdit veya kuvvet kulamlmaksızın Bir leşmis Milletler Anayasası ve selfdeterminasyon hakkında uygun tarz da halli» meselesini Zirve Konferansı calışmalarına alnus bulunmaktadır. TtTO Papann yamnda HflKİMLER TASIRISI HflZIR • Ancak bir yerde 4 yıl hizmet eden hâkimin yeri değiştirilecek I Hâkim ve savcılar 4 sınıfa aynlıyor Terfi, teminat, yetki ve cezalara şekil veriliyor Sait TERZİOĞLU Ankara 4, (Cnmhuriyet) Hâkimlik ve savcılık mesleğıne yeni esaslar getıren, maaşlan tanzım eden ve bu arada hâkim temınatını ve naklini yeni şartlarla kayıthyan yeni «Hâkımler ve Savcılar Kanunu Tasarısı» tamamlanmı? tır. 122 esas ve 7 geçıci tnaddeden ibaret bulunan yeni tasarı ile hâkımler ancak, dort yıl bir yerde gorev yaptıktan sonra başka bır mahalle nakledilebılerektir. Bundan başka, hâkim ve savcılar, bugün kademeli olarak 400, 500, 650 ve 800 lira maas alırken yeni tasarı hâkimlere 500 liradan 2000 lij raya kadar maaş alma imkânını »ağlıyacakt.ır. Dışişleri Basanı Erkin Isoanyol hüküme tinin devetlisi olarak dün uçak la İstanbuldan hareket etmişfır. Hâkim ve Savcılar kademeli olarak 2000 liraya kadar maaş alacak ARİF BİKİ tatuyor Cahit Güçbilmez bildiriyor Çombe "İstenmiyen odam/f ilon edildi E RKI N GİTTİ Staj Stajyerhğe atananlar, Adalet Ba kanhğınca tensıp edılecek yerlerde kurulacak ve yetkıli kurul ve orgarüar tarafından gorevlendiril«cek hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı yardımcılan ve diğer uzmanlar marifetiyle idare edılecek staj bürolarında ve açılacak staj kurslannda 2 yıl müddetl« staja tâbi tutulacak lar v« bunlara staj müddetince ni teliklerine göre 8 veya 9 uncu dereceden aylık verilecektir. Staj «onunda yapılacak sınavda İSTANBULUN BOŞLUKLABI İstanbulda değişik ramanlarda yer alan hesapsız istimlâkler başan gosterenler, Adalet Bakan sonucu birçok yer bos ve harabe halinde kalmıştır. İşte bunun en canlı ömeği (yukandaki resimde) hğı Yüksek Hâkımler ve Yuksek Savcılar Kurullanmn ilgili bölüm EmlnSnü balıkçı çarşısı v» dolaylartdır. Buralarda beş yıl öace yıküan binalann yerine henüz tek bir Ierinin blrleşmesinden teşekkül ebina yapılamadığı gibi, tanzim bile edilememiştir. Bu bosluklar yerine göre çöplük, at arabası park den komisyonca hâkim ve savcıyeri, kamyonlann tahmil tahliye mahalli olarak kul lanılmaktadır. Tabiatile gehrimize gölen turistlerin lık mesleğine Eeçileceklerdir. de en çok ilgi gösterdikleri yer olmaktadır. Şunu ilâve edelim bu meydan yetmiyormus gibi son günlerde Belediye, çevredeki toptancı dukkânları da yıktırmaya başlamıştır. Sınıflar, maaşlar 1018 Yıınan uyruklu için kararlar alınıyor Kongresinde konuşmalar Yaşlı, ecnebi ve Tiirklerle evli, öğretmen ve öğrenci olanların durumu erielenecek PROPAGANDA SAVAŞI Kıbrıslı Rumların lideri Makarios da bugün uçakla gelmiştir. Başpapaz, Kahireden önce Jol ustünde bir kaç saat için Beyruta uğrayarak Lübnan Cumhurbaşkanı Charles Ho lou ile görüşmüştür. Kıbnsın Kahire Büyükelçiliği, bu(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) rilllllllll Bazı ihracatçıların oyunu üzüm satışlarını azalttı ııııııııllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIU i E E E E = = = E E E E z E E E z E z z E E E = E E = E E E E = z E E E E E E = E E E E E E E E Z E z E E E E ile kaldınlan lâhti görmek üzere Ankaradan Milli Eğitim Bakanı İbrahim öktem ve Müzeler Genel MUdurü Mehmet önder Konyaya E Ecvet GÜRESÎN | gelmlslerdir. = (ArkMi 9*. T «L T *«) = , Genel MUdür Mehmet Önder, bu rıınııiMiıııınıııiMiMiııiMiııınıııiMiıiMimııııııııııııiMiMnııiMiıiHitıfi 4+arü SarkofaJ haktanda şunlan ttashington'un. az veya çok gelişmiş memleketlerdeki Amerikan ş aleyhtarlığını, pek geç olmakla beraber, farketmesi, öıellikle dostumuz bakımından memnunlnk vericidir. Asünda aleyh = tarlık, az gelişmiş memleketlerde General Eisenhower zama r nında başlamış, hattâ «Çirkin Amerikal» sıfatı filim konusu ş bile olmuştu. Baskan Kennedy'nin seçim kampanyasında = Cumhuriyetçilere karsı kullandığı Amerikanın prestiji sloga z m Nixon'un yenilmesinde gerçekten önemli yer tutmuştu. z Kennedy devrinde Amerika, prestijini tekrar kazanmak için z olumlu çabalara giristi. özellikle ırk aynmı konusnnda ka z rariılık, inisiyatif plânında girişilen çabaların hosnutsuzlugu z hayli törpülediği bilinmektedir. Muhafazakâr Amerikalılann = çocuksn bulmalarına, hele çıkarcı çevrelerin nefretine rağmen Ş genç Kennedy'nin davranıslannın Amerika'ya prim kaıandır = dığına inanmamak için kör olmak gerektir. Aneak Kennedy' Z den sonra onun yerini alan Baskan Johnson'no devrinde Ame r rıka, kazandığı primleri yenideu harcamaya başlamış ve bu Z defa tam mânasiyle «Kısa pantolonlu politika* nın içine gir z mistır. Kennedy devrinde yeniden surmeğe baslıyan sempa z ti filızlerimn tekrar kuruması, ashnda ne dısardaki Amerika z lıiarın bulundukları memleketlerin insanlarına karsı davra z nıslarının deçismesiyle, ne de Johnson'un son »arnanlardaki S tamiminde ileri süriilen, sivil halkla daha iyi münasebetler = kurulmamasiyle ilgilidir. Bn dojrudan dogrnya Amerikanın = tutumu ve bu tutumun en ufak ünitelere kadaı rayılması me 2 selesidir. E Amerikalılann bir türlü anlıyamadıklan taraf sudnr : ş 2 nci Dünya Harbinin getirdiği şartlar içinde Truman Doktrini ; hem harbten yeni çıkan ve kalkınmıs fakat harbte ekonomik Ş düzeni altüst edilmis, hem de az gelismis, yahnt gelismemiş | ülkeler icin bir cankurtaran simidi olmuştu. Bu simit, düzen jj leri zaten Amerikanın ekonomik kuruluşuna paralel olan, an Z cak kalkınmıslıklan bozulan veya duraklıyan fllkelere ger Z çekten faydalı oldu. Hattâ öylesine faydalı oldu ki, aluslarara = sı ticarette çarklar tersine islemeye başladı ve Eisenhower z devrinîn son yıllannda Amerika, bozulan ekonomik düzeni r için çeşitli malî ve siyasi tedbirlere gitmek zorunİBİugunu z duydu. Tedbirler Kennedy zamanında ve şimdi de değişik ş olarak uyçulanıyor. Gelişmiş Avrupa ülkelerine karşılık az z gelismis ülkelerde aynı neticenin alındığı söylenemeı. Üstelik ğ bu toplumlar sömürülmege müsait olduklan için, insancıl ga E jelerin ardında yatan işadamı jîihniyeti kısa zamanda yardım Ş lan bır ticarî sömürme miıessfsesi haline çetirdi. Oysa 19 nci r Asnn toplumlan, ekonomik gücsüzlüğe rafmen, fikir bakı Z mından gelisiyor, ve bu gelisme ekonomik çelişmeden çok Z hızlı tempo ile ileri geçiyordu. Kısacası dış yardımlar, çeğn E ülkelerde A lerikanın tahmin ettifi gibi hızlı kalkınma ve E dolayısiyle hızlı alısveris yerine, bir hızlı Aırerikan aleyh z tarlığı yarattı. Hele bir yandan «medyunn şfikran» olmama z nın Washington'daki reaksiyonlan, öte yandan siyasi amaç z larla girisilen beceriksiz zorlamalar, aleyhtarlıkları düsman E Iıklara kadar götürdü. z tste Amerikan kafası hâlâ bu psikoloiifc nedenleri tam mânasiy = le anlıvamamıstır. Ba yüzden Amerika, mütemadiyen sfirpriz = îzmir, 4 (Haluk Cansın bildiriyor) tiyaçlannı mümkün olduğu kadar desine göre, hâkimlerin bir üst de Üzüm ihracında mevslm başın başka menşeli üzümlerle karşılama receye yüksçlmeleri, Yüksek Hâdanberi yapılmış fiat oyunlan ile (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Arkası Sa. 7, Sü. 4 te ilgüi olarak Ticaret Bakanlığı tarafmdan açılan tahkikat son safhaya ulaşmıştır. Bildirildiğine göre, Aulaşmıstır. Bildirildiğine göre, Avnstralya ve Yunanistanla birlikte Münih'te tesbit edilen asgarî ihraç fiatlanm hakikatte tesirsiz bırakmak için dıs alıcılarına Risturm yolu ile tenzilât yapan, bu suretle bir taraftan Türkiyeyi anlasma hükümlerine aykın davranmıs duruma düsürürken bir taraftan da memleketi döviz kaybına nğratan firmalann durumları Bakanlık Mflfettisinin hazırladığı raporla Bakanlıfa aksettirilecek, ihracatçı belgelerinin aIınması konusu incelenecektir. Ticaret Bakanlığı meseleyi çok sıkı bir sekilde ele aldığı için rn kısa zamanda neticeye vanlması bekienmektedir. Me^'sım başındanberi Tıirk ıhracatçılannın «Garip» davramşlan kar şısında şaşkına dönen dış ahcılar iac son gelişmeleri çekingenlikle takip etmektedirler. Bu yüzden 10 gün denberi dış memleketlerden alman üzüm talepleri belirli blr düşme gös43 KİSİ İSTIRAK ETTİ 800 den fazla uye sı bulunan Türk Şoförîş Sendıkası'nın olaganüstü tennistir. Londradan alman bir haberde tngiliz alıcılann Türk Üzüm kongresi, dün, 42 üyenin iştirakiyle yapılmıştır. Eminönü öğrenci Lokalinin bo? salonunda yapılan ihTBcatçılarına karşı tam bir itimat bu kongre sırasında, Türkîş'in ilgisizliğinden ve polıtikacılardan şikâyet edilmiştir. Kongre sonunda, sızhğa sürüklendikleri bu yüzden ih Sendika Başkanlığma Celâl Ayçetin seçilmiştir. Izmirdeki kuru üzüm saiıcıları gayrimeşru yollarla ihraç fiatlarını düşürdüler. Bakanlık Terfi Tasannın hâkim ve savcıların 3 ve 2 nci sınıflara yukselme müfettişleri olayla ilgili tahkikat yapıyor üncüve usullerıni tâyin eden madşart Tasannm, genel hükümler kısmında mesleklerin sınıf ve dereceleriyle ilgili hükümler yer almaktadır. Bu bölümdeki onuncu maddeye gore, hâkimlik ve savcılık meslekleri, yardımcı sınıfı ile üçüncü, ikinci ve birinci sınıflara ayrılmıştır. Yardımcı hâkim ve savcılar 500600, 3 üncü sınıfa hâkim ve savcılar 700 800 900, 2 nci smıf hâkimler 1100, 1250, 1500; 1 inci sınıf hâkim (Yargıtay hâkimler dahil) savcılar 1500, 1750 ve 2000 lira maas alabileceklerdır. "Hükümet Kıbrıs konusunda ricat halinde,, Adıyaman, 4 (Güney Bfirosu) A.P. Millet Meclisı Grup Baskan Vekili Cihat Bilgehan bugün yapüan tl Kongresindeki çeşitli konulara temas eden bir konuşma yapmıştır. Bilgehan özetle şunları söylemiştir : «•Türkiye bugün gerek iç ve gerekse dış meselelerinin ehemmiyeti itibariyle kritik bir noktaya getirilmiştir. Her (Arfcaa Sa. 7, Sfi. « da) Ankars, 4 (Camhmriyet) îçisleri Bakanlığı, 16 ekim tarihinde yurdu terketmeleri gereken 1018 Yunan uyrukludan durumlan asağıdaki sartlara uyanlann yeni bir ertelemeye tâbi tutulmasım istemiştir. Bakanhğm isteği üzerine yaşlan 65 üzerinde olanlar, öğretmenler, öğrenciler, bir Türkle veya memleketimizde bir yabancı ile evlendiklerinden eşlerinin uyruğuna geçmiş olanlar, baba kanı itibariy le Bulgar, îtalyan, tngiliz veya di(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Uiuslararası Hayvanları Koruma Günü dün kutlandı Uiuslararası Hayvanlan Koruma Şevket Kurtnluş Günü dün bütün dünyada ve bu arada Türkiye'de de kutlanmıştır. Bu münasebetle bir demeç veren Türkiye Hayvanlan Koruma Derneği Başkanı Sedat Erim, ulusların uygarlık seviyelerinin hayvanara verdikleri önemle de ölçüldüğünü söylemiş ve derneğin amacı Evvelki gün Galatasarayda, yüz> nı «tnsanlar arasında hayvanlara lerce kişinin gözleri önünde Nihat karsı sefkat duygusunu telkin et Coşkun adındaki fıstıkçıyı öldüren kaatil, dün sabah Emniyet Müdürmek» seklinde özetlemistir. lüğüne giderek teslim olmuştur. Kapıdaki polise, «fıstıkçıyı ben öldürdüm» diyerek teslim olan 25 yaşında Şevket Kurtuluş adındaki kaatil, Beyoğlundaki bir barda garsonluk yapmaktadır. Tesliminden önce, isim ve hüviyeti tamamen polism meçhulü bulunan kaatil, «VieParis, 4 (A.P.) îktisadî Işbir dannnm sesine uyarak teslim oU iği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) dum> demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) tarafından açıklandığına göre «1963 yılından bu yana Türkiye ekonomisi bir çok bakımlardan büyük gelişmeler kaydetmiştir.» OECD, Türk raporunda Türk hükümetmin kısa vadeli kalkınma hareketlerinin üzerine eğilmeye Adlıye Sarayı lofcantasında gardevam etmesini tavsiye etmekte sonluk yapan 13 yıl ağır hapse yeniden doğması muhtemel bir mahkum bır kaatil de, öncekı akenflâsyon tehlikesine karşı sıkı ted şam, fırar etmıştır. Sultanahmet birler alrnak üzere hazırhkh ol Cezaevınde mahkumıyetmı çekması için ikaz etmekte ve Turki mekteyken, citımada şayan» davrayenin iktisadî problemleri halle mşlan yüzünden Adliyeye garson dilmek istendiği takdirde dış yar olarak verilen 22 yaşındakı tbradımın gerektiğini öngörraektedir. hım Bedo'nun firan, ancak geç vakit öğrenilmıştır Kendısını tanıyan larca gözü pek bır kaatil olduğu bildinlen Bedo'nun, memleketi olan Eleşkirt'e gittiği sanılmakta ve bu arada tstanbulda saklanabileceği bütün yerler polis tarafından arastınlmaktadır "Fıstıkçıyı ben öldördum,, Türk ekonomisi son yılda büyük gelişmeler kaydetti Bir kaatil Adliye Sarayınaan kaçtı I ğ M g Konja 4, (Telefonla) İstanbul söylemiştir: g «Kanımızca lâhtin bulunduğu yer Arkeoloji Müzesindekı İskender lâhti ve Konyadaki Sidemara lâhti Roma Devri Konyasının bir nekSarkofaj, Pamfilya ti H kadar güzel yeni bir lâhit, Konya ropolidir. run kuzey mahallerinden bir evin pinde olup, beyaz mermerden yektemel çukuru kazılırken bulunmus pare olarak işlenmiştir. Agırlığı 5 | ve ikl günluk bir çalışma sonucu tondur. Milâttan sonra 3. Yüzyıla Konya Arkeoloji Müzesine kaldı ait olup Romanm Anadolu Umurılnüştır. İkinci Ordunun vinçleri mi Valilerinden birisine ait oldu W ğu sanılmaktadır. Lâhtin içinden kadın ve erkeğe ait iki iskelet çıkmıştır. Lâhit kapağı altındaki 4 yüzeyde yuksek kabartma (rolief) olarak Roma ilâhlan resmedilmıstir. Bunlar arasında Ask Tannsı Konyada, Romalılara ait, mermerden işlenmiş 5 tonluk lâhit bulundu Devlet adamları v e diplomatlardan ziyade sade vatandaşlaria yapılan temaslar Dış politika yazanmız Kayhan = Tekce ve halk arasına Sağlamer Doğu Avrupa gezi M sinin izlenimlerini anlatıyor M Ankara, 4 (Cumhuriyet) Kakarışarak ir Aşılması artık Türkiyeye girmekten kolay = rakter artisti Ahmet Tank Tekçe hazırlanmış bir hale gelen Demirperde kalkıyor... = bu gece saat 22.20 de tansiyon ve na* \z düşmesinden dolayı ölmüşie Sovyet • Kızıl Çin ihtilâfından zekice = tür. röportajinceleme faydalanan peykler, «Komünizm, evet», = «Sovyet hegemonyası, hayır» diyorlar. == CARŞAMBA OÜNÜ CUMHÜRİYET'TE Bugün öğleden sonraya kadar durumu biraz düzelen ve el, kol hareketleri yapabilen Tekçe'ye, şimdiye kadar damardan enjeksiyoa yolu ile gıda verilmekte iken b » gün ağızdan vivecek verilmesin» (Arkan Sa. 7, Sü. I te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog