Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

İnsanlık Komedisi Son zamanlarda yurdumuz» yapbğı slyaret dolayısil» kendinden çok bahsedilmif olaa Ermenl asıllı Amerikan romancm William Saroyan'ın en güzel romanlarmdan biri v» başlıcası TnaaniıV .Komedisidir. Aram Derler Adnna ve Yoksul Insanlar adL hlkâye kiteplannı yayınlamış olan Varlık Yaymeri bu caerini de aslına llyık blr çeviri fie oknriarma sunmustur. Fiatı: 4 Lira. fiâncılık: 2652/11880 41. yıl soyı 14431 u m h u r i yet KÜRUCUSU: nJNTJS NADİ Ttlgraf v m e k t u p adresi: Cumfaunyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 9 0 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 SOZLİKLER TÜRKÇB OKTJ1 SÖZLÜÖO • I t 8 S a n d a 200 TÜBKCB OEUL SÖZLÜĞÖ • (Plâstik) 300 TÜRKÇB CEP SÖZLÜĞO • M N ÖzOn 7S0 ANSİKLOPEDÎK TÜRKÇB SÖZLÜK K. Demlray 1500 YENİ tMLİ RJLAVUZTJ • M S Sander 250 FRANSIZCArÜRKÇl 8ÖZLÜK • B Öngel S00 TÜRKÇBFRANSIZOA SÖZ1ÜK »500 PRANSIZCArÜRKÇBPRAN8IZCA » 1000 tNGİLlZCTBrÜRKÇEtNGİLİZCB • Z. Sa* 500 tNGÎLİZCB I'ÖHKÇB Kevenoglu 300 İNGİLİZCB . TÜREÇB B. Aiayüoğlu 1000 Pazor 4 Ekim 1964 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLER1 tâneülk: 2690 1187» B. M. Temsilcimiz Eralp'e Genel Kurula müracaat NBtUS MESELESİNİN etmesi için hükümet tarafmdan direktif verildi Kraly U Thant birliğimizin hareketinin bir süre geciktirilmesini istedi p Kahiredeki tarafsız ülkeler konferansını SONUNA KADAR YANACAK IJ 11 GELIYOB Plaza 3 devlet arasmda anlaşma ortamı arıyor Ankara, 3 (Cumhuriyet) Arabulucu Galo Plazza'nın bu ayın 11 • 12 sınde Ankaraya gelmesi beklenmek tedlr. Kıbns konusunda bir çozüm yolu bulmakla görevlendlrilen yeni arabulucu Galo Plazza'nın temaslar yapmak üzere Lefkoşeden Ankara, Atına ve Londraya gideceği açıklan mıstı. Ancak, Dışişlerl Bakanı Feridun Cemal Erkin'in îspanya gezisınden dönüşünde Ankarada üç gün kalması ve daha sonra Tahran ve Pakistana gıtmesi, arabulucunun Ankara ya geliş tarihlnin tesbitinde güçlük çıkarmıştır. Ancak, kendisıne Erkin'in 11 12 13 ekim tarihlerinde Ankarada olacağı bildirilmiştir. Hükümet karan Türlc hükümeti, Kıbns Ihtllâfmı B. M. Genel Kuruluna götürme karan almıştır. Bir kaç gün içinde apılacak başvurmanın gerekçesi daha sonra bildirilecektir. Bitindigl üzere Dışişleri Bakanh(ınca bu konuda alınan karar hü(Arkası Sa. 7, Sü. S de) Vahlt Halefoğlu Makariosa karşı darbe Rum ordusundaki genç subaylann hareketini Grivas'ın teşvik ettiğl ilerl sürülüyor Lefkoşe, 3 (AJV sjk Radyo) Dün çıkan «Makhi» gazetesi ilk sahtfede çıkan başyazısında Kıbns Rum Ordusunda bulunan blr takım genç subaylann Grivas'ın teşvikiyle Makarlos hükumetıne bir darbe teşebbüsünde bulunduklsnm ilerl sürmektedır. Bilindiğl gibi Makarios'un daha rıyade bağımsız ve iktisadl bakımdan da müstakil bir Kıbrıs devleti kurulmasını istemesine karsüık, Grivas, Kıbnsm tama men ber balnmrian Yunanistana bağlanmasını, yanl Enosis tezini sa•unmaktadır. Bu yüzdendir M Grivas Adaya geldigindenberi Makarlos hükümetl aleyhıno bir hükümet dar besl yapüması d&ima beklenmektedir. 2 ELÇI ••••••lllllll Aynca Makarlos'un kendi saflannda da «Enosls» istlyerüer Te bagımsız kalmak istiyenler dlye lki TOPEL'İN BAŞINDA Edirnekapı ŞehiÜiğindeki Cengiz Xopel'in mezarı başmda dun saat 19 syn eephenin de meydana gelmif da gençlik teşekkülleri temsilcileri tarafmdan bir meşale yakümıştır. Teşekkül temsilcileri mezar baoldugu öğrenilmistir. jında yaptdüan basm toplantısında, bu megalenin Kıbrıs meaeleai halledilinceye kadar devamlı alaKlerldeain demed rak yanacağım «çıklamışlardır. Bu konu ile ilgili olarak «yncm ortak bir bildiri de yayınlanmıştır. Tfitektm Kıbna Rum TemsilcUer Rerimda, Cengiz Topel'in mezarı başında bann toplantısı yapan gençlik tejekkülleri temsilcileri v» Ankara, 3 (Cumhuriyet) CumMeclisl Başkanı Klerides, Kıbns basm mensuplan görülmektedir. hurbaskanı Cemal Gürsel, «Seçimbasın ajansına verdiğl bir detneçte lerin gerl bırakılm&sı için bir sebep sunlan söylemiştir: bulunmadığını» söylemiştir. « Enosis vaatlerl, Kıbnslılann Gürsel, bugün günlük gezintismi millî duygu ve emellertni sömüryapmak üzere Çankaya köşkünden mek amaciyle blr tuzak olarak kulaynlırken «Seçimlerin geri bırakıllaruldı; fakat Kıbns halkı bu tuzaması yolnnda düşünceler var, ne ga düşmiyecek kadar zekidir. dersiniz?» sorusuna verdigl cevapta Kıbns halkı, Kıbns meselesinin «Seçimlerin geriye bırakılması için çözümünde Amerika ile îngilterekanaatimce hiç bir sebep yoktur. nin arabuluculuğuna yol açacak Normal yollarla demokrastaıin işletuzağa duşersek, ortaya çıkscak somesi ve tekâmülfi şart ve lâzımdır» nuç konusunda hiç blr bayale kademistir. pılmamalıdır.» Kıbns konusunda ve değlştirme blrligimizin ne vakit hareket edeDaha sonra NATO'ya re NATO'ceği seklindeki sorulan cevaplandır nun Kıbns karşısındaki turumuna mıyan ve bunlarla hükümetln meşçatan Klerides demistir kl: gul olduğunu soyliyen Cumhurbaş «Bu siyasetin amacı, Kıbns kanı, af ettiğl hükümlüler konusumeselesinl Kıbns h»iiri"'" çıkarına na temasla: «önümüzdeki günlerde uygun olarak çözmek değll, NATO' siyasl mahkumlarm affı devam enun çıkarlannı korumaktır.» decekttr» demiştlr. Ankara, 3 (Cumhuriyet Teleks) Mall polis tarafmdan permi sahtekârlıgı olaymm tahkıkatma önem le devam edilmektedir. Kısa bir süre önce Başkomiser Mustafa Akdoğan ve komiser Sadık Koksal tarafmdan ortaya çıkanlan sahtekârlık olaymm samklan olarak yakalanan on kişi sorgulanm takiben tevkif edilmişlerdi. Haklarmda gıyabî tevkif müzekkeresi çıkanlan şerafettin öztürk ile Necdet Kızılçalı henüz ele geçirilememiş, fakat bütün emniyet mü dürlüklerine telsizle yakalanmalan ve aranılmalan bildinlmiştir. öte yandan mali polis ekiplerl, bugün de soruşturmalarma devam etmişlerdir. Sahte olarak hazırlanan 1100 permiden 917 sinin kimlere satıldığı tesbit edilmiş, fakat 183 ünün durumu belli olmamıştır. Ortalama (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) edecegini söyledi Gürsel siyası afların devam Ankara, 3 (Cnmhuriyet • Teleks) Kahırede 5 ekimde başlıyacak olan «Tarafsız Ülkeler Devlet Başkanlan Konferansı» nı takıp etmek üzere Beynıt Büyükelçısı Vahit Halefoğlu ve Cezayır Büyükelçısi Semih Günver öze) olarak görevlendirilmişlerdir Bugün Kahıreye gıden her ikı Büyükelçı, konferans çalışmalannı izliyecekler ve toplantıya katılan heyetlerle bazı temaslar kuracaklardır Her iki Büyükelçi, Kahıre Müsteşan Osman Başmanı bu konuda aynca takviye edeceklerdir Ancak, Büyükelçilerimızın konferansta izleyici ya da gözlemci olup olmadıklan konusunda henüz bir karara ulaşılamamıştır. öte yandan, konferans öncesinde lgili devletlerin baskentlerinde (Arkası Sa 7. Sü. 1 de) izliyecek Halefoğlu ve Günver Yağmur ve fırtına doğu bölgesinde hasar yaptı Sahtepermilerinkimlere satıldığı tesbit edildi Gımrakten çekîlen 20 vasıta müsadere edilecek. 917 perminin kimlerde olduğn meydana çıkarıldı, 183 perminin de durumu meçhul 100 kişi gece Emirdağ Emniyelini bastı Binanın camları kırıldı, Afyon Valisi tartaklanmak istendi, olayla ilgili 15 kişi fevkif edildi Diyarbakır. 3 (Doga Bürosn) Bir süre önce Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesinde can ve mal kaybına sebep olan fırtına ve soğuk hava dalgası dündenberi Güneydofu Anadoluya kaymaya ve yer yer hasara sebep olmaya baslamiştır Meteorolojiden verilen bilgiye göre, iki gün öncesıne kadaı Batı Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basmç ânı olarak Doğu ve GüneydoSu Anadoluya kaymıs, bu arada saatte 40 45 kilometre hızla esen rüzgâr hasara sebep olmustur ŞiddetH ve soguk rüzgârlann etkisl altında bulunan bölgede ısı, ortalama olarak iki gün içinde 10 dereee kadar düşmüstür Dün gece şehrimizde mevdana gelen fırAfyon, 3 (Telefonla) Içkıli bir tma yüzünden biri Cermik ilçesin(Arkası Sa. 7. Sü 6 da) halde naralar atarak gece Emirda' ğı ilçesınin sükunetini bozao bır grupun bekçıler tarafmdan Emnıvete celbedilmeleri üzerine, 100 den fazla mütecaviz Emirdağ Emniyet Âmirliğini basmıştır. Kaymakamlık bınasmın birinci katındaki kaSivas, 3 (Telefonla) Şehrlmlz rakolun bütün camlannı kıran ve tlköğretmen O'tulunda bir derstea duvarlarını tahrip eden mütecaviz belge alan 11 ögrencl Imtihan kftlerden 15 kisi tevkif edilmiştir Şıtlannın yenlden gözden geçirUme Saat 22 sıralannda baskma uğra siyle sınıflannı geçmistir öğrendyan polısler, oda kapılannı sıkı bir lenn müracaatlerlnl dikkate alan şekilde kapamak suretiyle müteca Okul tdaresi, oelgeli öğrencilerln ımtihan kâgıtlannı yenlden tetkfk vızlerden kendilennı koruyabil ettirmiş ve bövlece sınıf geçmelerl mıslerdir. Polisler, jandarma bir saglanmıştır. likleri yardıma gelinceye kadar odalannda mahsur kalmışlardır. Durumdan haberdar edilen Af yon Valisi îhsan Aras, geceyansı Emirdağ'a gelmistir. Arkası Sa. 7. Sü. 4 te II öğrencinin sınıf gectiği anlaşıldı Evsafa uymıyan bir îlâç toplattırılıyor Özel muhafızlar ve polisin nezaretinde görevine giden Viranfehir Belediye Başkanı Suphi Öztop Viranşehir Belediye Reisi görevine polis nezaretinde gidiyor Özel muhafızlar ve polis gecelerı de Baskan Suphı Öztop'un kapisı önünde 10 günöenberi nöbet tutuyor Viranşehir, 3 (Mehmet Mercan bildiriyor) Belediye Başkanı Sup hi Oztop, her gün evinden işüıe polislerın ve özel muhafızlanıun nezaretinde gıdip gelmektedir. İki âşıret arasmda kan dâvasından dogan bir terginlik neticesi hasmılan tarafmdan kendlsi hakkmda verilmiş ölüm karannm Suphi Ö»top'u böyle bir tedbir almaya «orladığı bildirümektedır. ölüm karannın ne zaman, nereds ve ne şekilde tatbik edileceğini bllememe korkusu Belediye Başkanı öztop'un gündüzleri oldugu gibi ge ce de tedbirler almasma sebep olmuştur. Özel muhafızlar geceleri öztop'un kapisı, yattığı odanın pen ceresi önünde 10 gündenberi nöbet tutmaktadırlar. ttabar ve iddialar öztop allesl ile Şurufan aşireö arasmda gerglnllğm baslangıcı Sup hi öztop'un ifadesine göre, Şuru(ArkM S«. I, «L I 4») Iopal Seran \e arkadaslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 500 cc. lık «Serum Glikoze Izütonık. müstahzaratının pıyasadan toplatılmasını valılıklerden ıs, temiştır. Şehrimızdekı lâboratuvarlardan birisı tarafmdan imal edilen Serum Ghkoze müstahzaratmın tatbıkat esnasmda hastalarda titreme ve morarma yaptığı görülmüştür Tahlilde, müstahzaratm evsafa uygun olmadığı anlasılmıştır. Bakanlığın uyarması üzerıne ilâcın toplatılmasına baslanılmıştır. 4Türk Marsilya'da kaçakçılıktan Dış politika yazanmız mahkum oldu Marsilya 3( aj.) Afyon kaçakC KAYHAN SAĞLAMER çılığından haklarında takıbat açılan 42 yasındaki Mehmet Boyluoğlu, 37 yasındaki Necmettin Görsoy Doğu Avrupa gezisinin ve 30 yasındaki Turhan Erman bu Marsilya mahkemesi izlenimlerini anlatıyor sabahsırayla 2 sene, 18 ay vetarafından 15 ay hapse mahkum edilmişlerdir. Mahkeme, kaçan dördüncü suç ortağı hakkmda da giyabî hapis cezası vermi'îtir Bahis konusu ddrt sahıs geçen sene ekim ayında bir Amerikan arabasiyle Türkiyeden Marsilyaya gel mislerdi. Polisin vaptığı aramada 20 kilo hara esrar dolu 21 çuval bulunmustu Zifos i'ine bir azgınlık edebiyatıdır başladı. Dünya milletlerinin ister kapltalist, ister sosyalist düzen içinde olsun dev adımlarla ilerledik!eri ve çoğunlukla birbirlerine vaklaştıklan vaklaşmab zorunluğunu duyduklan bir devirde rürkiye hâlâ bir Ukel edebiyatin vaygarasiyle vakit geçiriyor. Kıbns meselesi. dış politika çıkmazı ve asıl önemlisı kalkın ma hızuıın düşüklüğü ortada du rurken ve ber vıl değişik adlar altında iç istikraz'ı a eidilirken dış ticaret açıklan 300 milyon dolan aşmısken biz vine 19 uncu asır modellerinin kavgasun edivoruz. Valnız kişileri değil, Tanruun adını bile sömürerek. kumar masalannda kirlenmiş parmaklan nı, herkesin havsiyetinde temizlemeve çalışanlar a«inlık edebivatının vine bayraktandırlar. Hele ellerindeki viski bardaklannı kımız niyetine içip. insanlan kan Snıplanna göre sıtuflandırmak istiyenler son zamanlarda dört Bakan hakkında ortaya atümış bir yalan vanlıs haberi fırsat bi lerek etrafa çamur sıçratıyorlar Bunun adına Türkivede basm deniliyor. Bunun adına rurkiyede lüşünce özgürlüçü denüiyor. Yazık, çok vazık Galatasarayda cînayet Galatasaray. îngiliz Sefarethanesinin karşısındaki cAvrupa Pasajı» önünde yüzlerce kişinin gözleri önünde dün saat 16 da bir cinayet işlenmiştir. Bahkpazannın giriş ka pısında, yer meselesinden kavga eden isim ve hüviyeti meçhul bir siroitçı, meydana gelen karambo sırasında aslen Sıvasın Gürün ilçesinden olan 36 yasındaki Nihat Coş kun adındaki fıstıkçıyı bir tek bıçak darbesiyle göğsünden yaralayarak öldürmüştür. Ancak, göğsünde bıçak saph ol CArkuı Sa. I. Stt. I to) Demiryolcuların grevi 19 ekimde başlıyor Türkiye çapında ilk grev karannı, Demiryolu Isçi Sendikalan Federasyonu almıştır. Grev 19 ekim pazartesi günü saat 0.01 de başlıyacaktır. Demiryolu ışçılen, grev hazırhk iarına başlamıslardır. Federasyo(Arkası Sa. T, Sü. 2 de) = = = = = = = = if Küçük devletlere kabul ettirilmiş sunî engeller kaldınldıkça, Doğu ile Batı Avrupa arasındaki geleneksel bağlar yeniden kunüuyor. * Bugünkü Doğu Avrupanın panoramasL Hem komünist propagandasıntn «cennet», hem de kapitalistlerin «cehennem» edebivatı maksatlı tahriflerle dolu. 3 gazeteci trafik kazasında yaralandı Sıvas, 3 (Telefonla) Şehnmızde yaymlanmakta olan «Sıvas Postası» gazetesi sahiplennden Neşet Dumanlı, Selâhattm Gümüş ile Necati Görener, Tokata giderler ken, Söğütlühan mevkiinde araba lannın üç takla atması sonunda ya ralanmışlardır Mudze kabîlinden kurtulan gazetecilerin hindiklerı arabt hurdahaş olmuştur. I ÇflRSAMBfl GÜNÜ BAŞLIYORÜZ «•rafat A«ircti Reial TOPAL SEMO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog