Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SABAH ŞARKISI I • Kadm ruhunu en lyi tahlıl eden ttadm yazar olarak lanınmıj | TAVLOR C A L D V V E U T A •^S f bu romanı binde btr raslanac»fc 3 guzeihktefc(>şaheserdirf ŞAHESER \ Ç^»« • VAHDET CÜLTEK1N î İHneıhk: 2699/13299 41. yıl sayı 14458 u m h u r i yet KURUCUSU: TUNUS NADÎ Telgraf *e « e k t u p adresU CuBJİmriyrt İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 48 96 2 8 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ÖZEL İSTANBUL İklisadî ve Ticarî Bilimler Yüksek Okulu Yuksek Okulumuz İktisadî ve Ticarî Bilimler alanmda yüksefe tahsü yapmak istiyen gençler için 1962 de açılmıştır. Oğretim üyeleri Üniversıte ve Akademinın en seçkin profesörleridir. Birinci, ildnci ve üçüncü sınıflara kayıtlar devam ediyor. Telefon: 27 40 54 Sultanahmet, yenl Adliye Sarayı karşısı Işık sokağı 1 2 1 6 Cumorfesi 31 Ekim 1964 NE DEDILER? ERKİN: Münasebetlerimiz gerçek esasa göre gelişmelidir. VORONOF: ( p r , r ) : Erkinin ziyareti önemli neticeler yarafacaktır. GROMİKO: Türk Rus doslluğu kurulmalıdır. IŞIK: Ziyarel iktisadî bakımdan önemlidir. SATIR: Türkiyeye yapılacak doslane yardımı unutmıyacağız. MIKOYAN "Münasebetlerin adım adım gelişmesi gerek,, dedi S Moskova ışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'i taşıyan uçak Türkiye saatiyle 18 de Şeremetyevo Hava Alanına inmiştir. Uçağın merdivenlerinde Büyükelçimiz Hasan Işık ve Rus Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Molockov tarafmdan karşılandıktan sonra Sovyetler Bırliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko'y» mülaki olan Erkın havaalanında jraptığı feonuşmada: «Turk • Sovyet münasebetleri her Ikı memİPketın en buyuk ıkl lıderl Lenın ve Kemal Ataturk tarafından kurulmuştur. Ataturk'un belırttıği üzere, bizim ana pohtıkamız yurtta sulh, cıhanda sulhtur. Sovyetler Bırlığı ile munasebetlerımızın bu prensıbe dayanmasım ıstıyoruz. «En buyuk arzum, memleketlenmız arasındakı munasebetlerın gerçek esasa gore gelışmesıni gormektır» demıştır Uzun boylu, esmer ve iri yapılı Gromiko Erkının konuşmasına cevaben « Goruşmelerın faydalı sonuçlar vereceğıni umıt edıyorum Ikı komşu memleket arasında lâzım olan dostluk kurıümahdır» demış ve heyetı taşıyan otomobıl kafılesl hava alanından 35 dakıka uzaktaki «Sovyetskya Otelıne» ha reket etmıştır. Moskova B Elçımız Hasan Isık lse, Erkının zıyaretıyle ılgılı olarak verdığı demeçte «Dışişlen Bakanımızın ziyareti bılhassa Turk Rus iktısadi munasebetlerını ılgılendırıyor» demıştır. Moskova sıyasî çevrelerı Erkının zıjaretme buyuk onem verıldığını soylemekten kaçınmamaktadırlar Bugun çıkan Komunıst Partısmın organı «Izvestıa» akşam gazetesı Erkının zıyaretlnı buyuk başlıklarla verdıkten sonra, yırmıuç yıldanben Moskovaya gelen ılk Turk Hukumet uyesmın Erkın ol dugunu belırtmektedır Sovyetskaya Russıya gazetesınde çıkan bır makale ıse, «Buyuk Le nın ve Turkıvenm buyuk sıvası şah sıjetı Ataturk, Sovyet Turk dost lugunun temelmı atmışlardır» de mekte ve şojle devam etmektedır «Hakıkı, ıyı munasebetlerden, kul turel ve iktisadî bagların kuvvet lendınlmesınden her ıkı memleket de karlı çıkacaktır Bu gıbı mu nasebetlerı kurmak ve gehştırmek bugun yapılması gereken ışlerden dır » Dıger taraftan Doğu Avrupadakı butun komunıst memleket radyola rı Erkın'ın zıyaretını haber bul tenlerının basında vermekte \e Moskova ozel muhabırlerı vasıta ( Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Erkini Moskova hava alanında Gromiko karşıladı D Moskova, 30 ovyetler Birliği Reisicumhuru Mikoyan evvelki gün Büyükelçimiz Hasan Işık'a «münasebetlerin adım adım gelişmesi gerek. Acele etmeğe lüzum yok» demiştir. Dün gece de 29 ekim münasebetiyle Turkıve Buyukelçılığınde verılen kokteyle Prezıdıum uvesı ve Federatıf Rusya Basbakanı Voronof katılmış, Buyukelçımıze Rusyanın komşularıyle ıyı geçınmek ıstedığını bıldırmış ve «Erkın'ın zıyaretı çok oneralı neticeler yaratacaktır» demıştır. Ilk defa olarak 400 den fazla dâvetlının bulunduğu bu koktevlde Prezıdıum azasının da bulunusu dıkkatı çekmıstır Voronof protokol bakımından Gromıko'dan jukarıdadır Koktevlde Arap memleketlerının temsılcılerı de hazır bulunmuslar ve konusmaları dıkkatle ızlemıslerdır Öte yandan yarın sabah saat 10 da Dısıslerı Bakanlığında Gromiko ıle bulusacak olan F C Erkın Kıbrıs konusunda Rusjaja Centılmen anlaşması teklıf etmıstır. Kıbrısın federal sıstem ıçınde bağımsızlığını hedef alacak olan bu anlaşmanın hukumlen gorusmeler sonunda tespıt edılebılecektır. Ancak teklıf edılecek Centılmen anlaşmasının ıyı kom«uluk münasebetleri çerçevesı Içınde olacağı ve barış ıçınde bır arada yaşama prensıblennın esaslarına uyacağı (Arkası Sa. 7, Sfi. 2 de) Kıbrıs konusu bugün ele alınıyor Goldwater, dün Johnson'u Türkiyeyi Amerikaya kaybettirmekle itham ettı Cumhuriyetçi Parti lideri johnson'u kararsızlığı yüzünden soğuk harbin biiyük bir kısmı nı kaybelmiş olmakla suçladı Cheyenne (Wyoming) 30 (a.a. Radyo) * Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı senatör Barry Goldwater, bugün yaptığı bir seçim konuşmasında şunları söylemiştir: « Lyndon kahkaha atar ve sokaklarda oy peşinde koşarken, Johnson idaresi Türkiyeyi bir müttefik olarak kaybetti ve dış politika alanında da yenilgiden yenilgiye sürüklendi.» Başkan adayı bununla da >erek, Amerıkan seçım kampanyası | sırasmda «hur dünyanın dıkışlennden ayrıln* bir manzara arzetmeye I basladığını» soylemıştır. | Bundan başka Fransanın Johnson . ıdaresmden kotü muamele gorduğu I nu soylıyen Goldwater, Pakistan, | Kamboç, Endonezya, Vıetnam ve hat I tâ Ingılteredeki durumu, iddıalarına I bır mesnet olarak gostermıştır. Goldwater konuşmasına joyle devam etmıştır: < Başkan Johnson, seçim kampanyasım şahsı ıktıdarı ıçın bir sırk (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Dı«i*I«rl BAkMbaul Erkin bugün Moskovanın Seremetyevo H*v» Alanınd» açaktan indikten »onr» Sovyet Dısısleri Bakanı Gromiko ile el sıkarken Polıs şefı sordu «Ne a n yorsun burada' Kımsen j o k mu senın? Nıçın burada vatıyorsun' Evın« goturelım senı». Kuçuk çocuk ıkı buklum olmustu soğuktan. Yat tığı eskı terkedılmış otomobılm ıçınde doğrulmağa çalıstı. Başını tavana vurmustu. Gozlerını, kuçuk, yumuk ellerıvle uğusturdu. Bıraz sonra ağlıyarak konustu' «Kımsem yok ağabeyler Burada jatıjorum Bem nîrej e gotureceksınız* Kımseye bır kotuluğum yok kı » (Devamı sayfa 7 sutun 3 de) ile gelecekteki ilişkilerinden eminngörünüyor Diyarbakırda 2 Aşiret iki gnndfir çarpışıyor "Rusya Türkiye Dünya Basını Times'e göre T. B. Millet Meclisi yarın açılıyor Ankara, 30 (Cumhuriyet Bürosu) T.B.M.M. 1 Kasım 1964 pazar gu. nu çalışmalanna başlıyacaktır. Sa I at 15 00 de Cumhuriyet Senatosu I ıle Millet Meclisi ayn ayn toplanarak yenı donem içın Başkanvekillenyle 6 şar kâtıp ve üçer Idare amıri seçeceklerdır. • Senato ve Millet Meclisi Başkan I ları ıkı yılda bır seçıldığmden bu • devre Başkan seçımı yapümıyacak • tır | Parti gruplan yarın ve pazar gü I nu yapacaklan toplantılarda Başkanvelallen ıle Kâtıp ve ıdare âmıri adaylarım tesbit edeceklerdır. Cumhunyet Tenatosunda Başkan AP lı olduğundan dığer uç Başkan I vefctllığı CH P , Cumhurbaşkanlığı | kontenjam grupu ve Mılll Bırhk grupu ıle bağımsızlar arasmdan se I çılecektır. | CKMP run Senatodaki uye sayı ı sı azaldığından Başkanvekıllıği içın | aday gosteremıyecektır " Bununla beraber oğrenıldığıne go re CJCJMP , M P , î T P ve bağımsızlar yapacaklan ortak bağımsızlar grupu adı tle lık Dıvanmda temsıl edılebılmelen ıçın kendılenne bır kontenjan ve(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) I Çarpışmada birisi jandarma onbaşısı olmak üzere ıki kişi öldü. Bir er de ağır yaralandı Erkin'in dün başlayan Dıkdolu Hacıkılıç aşıretlen araMoskova resmî ziyareti, sında meydana gelen silâhlı çardünya basmını geniş ölçü pışma bastıralamadığından yenıden de ilgilendirmekte devam takvıye kuvvetı ıstenmıştır. Bugun saat 17'de ıl jandarma koetmektedır. Bağımsız «Lon mutanı yarbay Kadrı Ergunhan kodon Times» gazetesi, Sov mutasındakı takvıye mufrezelen yetlerin Türkiye ile olankoje gıtmek uzere yola çıkanlmışlardır Çarpışma esnasmda oldürumünasebetlerinin gelece len jandarma onbaşısınm Tahır ( Arkası Sa. 7. Sfi 1 de ) Diyarbakır 30, (Çermik ilçesine batlı Yaylacık (eski adıyla Musikan) köyünde toprak ihtilâfı yüzünden iki aşiret arasında silâhlı çarpışma olmaktadır. Son gelen haberlere göre çarpışmasonunda birisi olaya mudahele eden jandarma onbaşısı olmak üzere iki kişi ölmüştür. Fakat ölü sayısı kati olarak tesbit .edilememiştir. TURK YUNAN HUDUDUNDA SiLAHLI ÇARPIŞMA OLDU Bakanm verdıği izahata gore, dün yıcı bılgı almış değılız. Olayı tahkık saat 15 sıralarında Ipsala ıle Kara ettırıyoruz. Olu veya yaralı yoktur» ağaç arasındakı Yanıkkule mevkun demıştır. de dort kişılık bır hudut devrıye ko Atinanın eğilimi lumuz normal gorevmı yaparken Dıger taraftan Atına Buyükelçısi Mandakurukapaması mevkımde neh rın karşı kıyısından uç Yunan, as Nedım Veysel Ilkın basm, mensupkeri havaya uç el sılâh atmışlardır. larının jonelttıklerı bır soruya ceBunun uzerıne derhal mevzı alan vap olarak «Yunanlılar bızım ıle erlerımız de aynı şekılde havaja uç silâhlı bır çatışmaja gırmek emeel sılâh atısı ıle tnukabelede bulun lınde degıller Bunun NATO ve ı muşlardır. Bu sırada Yunan asker kı memleket ıçın zararlı olacağı lerının yanına geien subaylarmın kanısmdadırlar» demıştır kendılerını azarladığı ve sınırlı bır Ikı ulke lıderlerı arasında bır »ekılde alıp goturduğu gorulmuş gorusmenın rrumkun olup olmadıtur gı hakkında sorulan bır soruva ıse Erlerımız bu sııada Yunan hudu Ilkın «Atmada bır Turk Yunan dunu geçerek Turkıjeje gelen bir gorusmesımn yapı'ması ıle ılgılı merkebı muhafaza altına alarak ka bır e°'lım var Yunanlılar, artık rakola donmustur katıyen goru«meyız demıyorlar» şek Oztrak «Ofay uzerınde tamamla(Arkası Sa 7" »»u K df) Lefkoşc 30, (a.a. • Radyo) Bugun Kıbrıs Rum Hukumetının açıkladığma göre, Sovyetler Bırlığı, Kıbns'ın 6000 ton tutarındakı bu yıl üzum mahsulunun tamamını 300 000 Sterlın (7 5 mflyon T i . ) karşılığında satın almıştır. Dığer taraftan Lefkoşe'de yayımlanan «Teleftea Ora» gazete sının bu sabah bıldırdığine gore, dun Kıbns'a bır mıktar Sovyet sılâhı getırümiştır. Bun lar arasında zırhlı araçlar ve 30 tane modern uçaksavar topu bulunmaktadır. Öte yandan, guvenılır bir kaynak, 58 Kıbrıslı Rumun, Sovyetler Bırhğının Kıbns Rum lanna vermeyi kabul ettıği torpıdobotlan kullanmak ıçın © ğıtım gormek uzere dun uçakla Iskenderıye'ye gıttığını bıldırmektedır. Geçenlerde Moskova'da Sovyetler Bırlığı ıle Kıbrıs Rumları arasında imzalanan yardım anlaşması uyannca verılecek olan bu torpıdo botlar Iskenderıye'de bulunmaktadır. Makanos ıle dun bır gorüşme yapan Bırleşık Arap Cumhurıyetı Lefkose Buyükelçısi Mustafa Lutfı, 58 Kıbnslı Rumun sevkı sırasında hava alanında hazır bulunmuştur. "SOVYETLER KIBRIS'M BÖTÜN ÜZÜM MAHSULÜNÜ SATIN ALOI Yılmaz olduğu tespıt edılmıştır. Çarpışma bolgesıne hıç kımse sokulamamaktadır Koyu abluka al nna alan jandarmalar çarpışmayı durdurmak ıçın azamı gayret gos termektedırler. Ikinci bır toprak kavgası Ote yandan yıne Çermik ilçesine baglı Aşağı Bedvan koyunde de yıne toprak meselesınden bır silâhlı çatısma baslamış bulunmaktadır. Bu çarpışma devam etmekte olup halen bır kışı olmustur Bolgede âsayış ıle ılgılı ıncelemelerde bulunan Jandarma Genel Komutanlıgı Kurmav Baskanı Ad nan Ersoz bugun Süvan'dan Dı>arbakıra gelmış ve bu olajlara el koymuştur Ankara 30 Turk Yunan sınırında silâhlı bir çatışma olduğu bugün Millî Savunma Bakan VekÜi ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak tarafmdan açıklanmıştır. Almanyadaki Türkler .•"S5SÎ Istanbuldaki köylülerin durumunda Bonn 30, (a.a.) Almanyadaki ışçılerımızle ılgıh meseleler uzennde tetkıkler japmakta olan Çalışma Bakanı Ecevıt; bugune kadar, Batı Almanya'dakı Turk ışçılenmn durumu ıle ılgılı olarak gorduklennden buyuk bır memnunıyet duyduğunu soylemış, Almanya'dakı furfc ışçüerının karsılastığı meselelerın, koylerden çalışmak uzere İstanbul bolgesıne gelenlerın karşılaştığı me selelere çok benzedığını belırtmıştır Oğrenciler miting şeklinde açılış yapacaklar S. Akyol ve arkadaşları beraet ettiler Ankara 30, (Cumhurıvet Burosu) Eskı Sumerbank l'mum Muduru Selahattın Akjol ve bes arkadaşı alejhme eskı Sanavı Bakanı Fethı Çelıkbasm, 1962 jılmda aç tırdığı 10 mılvon lıralık suııstımal dâvası beraetle sonuçlanmıstır Hatırlanacağı uzere Çehkbasın Sanajı Bakanlığı zamanında, eskı Sumerbank l'mum Muduru Sela hattın Akvol ve 5 arkadası, Bozo\uk \e Yarımca seramık fahrıka ları makmelerının sıparısınde 10 mılvon lırahk suııstımal vaptıkları ıddıasıjle mahkemeve verılmısler dı Davava bakan Ankara Toplu Aslıve Ceza Mahkemesı, Akyol v« arkadaşları hakkında, savcmın da Vatılma^nle ıttıfakla beraet karalı almıs ve bu karar, Yargıtav Dor #uncu Ceza Daıresı tarafından da I fıne ıttıfakla tasdık edılmıştır. I 23 yaşında bir genç sinemanın önünde karısını ve dostunu bıçakla yaraladı «\uiun Kahpeje» iılmını sejretmeşe gıden 23 yasındakı Abbas Aslantaş, bır ay once kendısını terkeden esı Nurtenı, sınema onande baska bır erkekle vakalamış ve ıkısmı de bıçakla delık desık e t mıstır. Halk, bır fılım sahnesı gıbı bu kanh olavı seyretmıs ve bu vuzden trafık bır sure aKsamıştır. «SEN HA!» Olav, Lale sıneması onunde cerevan etmıştır. Halıcıoğlu Karaağaç caddesı 8 numaralı evde oturan Ab bas, sinemanın onune geldığı za man eşı Nurtenı gormuştur. Tarab vada terzılık yapan ve evll olan Asım Ketenci ıle esıni yakalıyan Abbas, bıçağını çekmış, kalabalığı Istanbula gelmıs bulunan Parısın sağa sola ıterek: «Sen ha! Benı unlu moda evlerınden Carven'ın terkedıp baskalan ile gezıyorsun 19641965 sonbahar, kış kreasyonları dun gece Hılton otelınde du oyle mı'» dıyerek vurmağa başlamıstır. İki bıçak darbesi ile yere zenlenen defılede teşhır edılmıştır 95 parçadan muteşekkıl harı yıkılan Nurten, çığlığı basmıs, Akulâde elbıse manto ve kurk koleksıvonu Pansiı beş manken tara ısun da, Abbasın uzerıne atılmıştır ERKİN MAŞALLAH ÇOK DEĞİŞMİŞSİNİZ... fından takdım edılmıştır. Resımd» defüedea bır *n goruluyor, »"«Miiııııtııııi'iı^tııııtuıuııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııuııııııııııııınııııııııınıııııuı.nmm,,.,,.»,„„„. İstanbul Unıversıtesı Rektorluğunun, unıversıte açılıs torenını ıptal etmesı uzerıne, Yuksek Öğrenım Genclığı Unıversıteler Komıtesı, kendı aralarında toplanarak 511 açılıs gununu kutlamaja karar vermıslerdır Dun gec saatlerde toplanan Komıte ılgılılerle temasa geçerek her sene olduğu gıbı, Fen Fakultesı konferans salonunda veva Unıversıte bahçesınde mıtıng halınde bır toren vapma kararma varmıslarAnkara 30 (Cumhurıyet Burosn) dır Amerıkan Bu>ukelçılığı SekreToplantınm kesın verı bugun terlerınden genç ve guzel bır kadın evinde olu olarak bulunmuşDellı olacaktır tur Olaja Savcı Ömer Erdoğdu el ko\mus ve Adlî Tabıp olumu supheh gorerek cesedı Morga kaldırtmıstır Turk ve Amerıkan polıslen mustereken tahkıkata başlamışlardır. 33 yasındakı Theodora Scott'un ıntıhar ettıği ılerı surulmektedır. Amerikan Elçiligi sekreteri evinde ölü bulunda Azılı bir hırsız gece Cezaevi bacasından kaçtı Huseym Sancak adında azılı bır hırsız, dun sabaha karşı, Sultanahmet Cezaevımn mutfak bacalarından bırmm ıçıne gırerek çatıya çıkmış ve nobetçılere gozukmeden fırar etmıştır. Daha once de, Zeytınburnu Adliyesmde, polıslenn elınden kaçmış bulunan Huseyın, dun, bütun aramalara rağmen bulunamamıştır. Yeni bir soygun yapacağmdan endişe edılen bu sabıkalının, polısce, gızlenebıleceği yerler kontrol altına alınmıstır, QARVEN'in DEFILESI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog