Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet B A S 1 N A B L A K Î A S â S J N A Sahlbl: NAZEME NADİ * Genel Y»jın Müaüru: ECVET GÜRESİN * Sorumlu MUduJ EROL DALLI * Baran »e yayan: CUMHUBİYET Ustbafteüık »t GazeteclllS T4.ş . Ca£aloğlu Halkerı eoko* No. 3941 U Y M A Y I T A A H B Ö T EDER GÜNEY tLLBRt: Küçuksaa» Meydanı. Edlrne B u ı BUROLAR Adana • releion; 4550 * ANKARA: Atatürk Bulv&n Teneı Ap • Tenışenu relefon: 12 09 20 . 12 09 66 12 95 44 17 57 35 • İZMİR: Gaz) Bulran No 18 +el: 31ZÎ0 ABON E Seneilk 6 aylık 3 aylık v e İ LÂN Türklye 75 00 40 00 22 00 Barlcl 150.00 30 00 44 00 Başlıt (MaKtu) 2 3 4 S Lno saülîeıeı (santlml) • 6 7 ııcı aabileıet Nlşan NUcan. Erlenme. Dogum (Mafcru) Ölüm. Mevllt. Tesefcfcür ve Rayıp arama Kayıp (KellmesD 150 u n 40 » 35 75 90 1 » » » > SAY1S1 25 KURÜS Baştarafı I ınei sabifede mizdir> demiştir. (Baştaralı 1 inci sahifede) mızın Sovyet Rusyaya satılabilmeGençlik adına konuşan M.T.T.B. Erkin, daha sonra şunları söyle si imkânlarını müştereken aramak (Baştarafı 1 inci sahifede) nay tarafından da izlenen geçit res(Baştarafı I ıncı «ahifedel ı muz bu günlerde istiklâle güvenle Başkanı Yüksel Çengel de, bugünkü imkânını yaratacaktır. minde Kara Harb Okulu, Garnizon nüştır: durumu beğenmediklerini açıklamış bule başlamıştır. Görülmemiş tezahürat bakarak idrak ediyoruz.» «Sovyetler Birliği ile Türkiye a Benim temaslarım, ışlerm prensı 151992 Numara 1.0UÜ.OUO Lira birlikleri, izciler, öğrenciler, derTürkçe "Halkm Sesi» ve «Bozkurt. ve şunları söylemiştir: Tebriklerin kabulü Türk kesiminde Cumhurbaşkaİcabettiği 153336 N u m a r a nekler büyük bir nizam içinde geç rasındaki ekonomik münasebetler pıne taalluk edecektir. « Türk Yüksek Öğrenim Gençli 500.000 Lira nı Yardımeısı Dr. Fâzıl Küçük, gazeteleri de sayfalarının dörtte üçü Gürsel, salonda yanında Aka, Sir 200.000 Lira Türkiye Büyükelçiliği Maslahatgü nü günün mânâ ve önemini belirten ği, 41 yaşındaki Cumhuriyetimizin men ve İnönü olduğu halde yerini mişler ve halk tarafından alkışlan her yıl teati edilecek mai listelerı takdirde bılâhare eksperler seviye 048066 Numara ek bir protokolla tanzinı edilen 1973 sinde temaslar yapılabilmesi de der durumunu beğenmiyor aldıktan sonra Bakanlar Kurulu ü mışlardır. Daha sonra şehirde bir 100.000 Lira îkramiye Kazanan zarı, Türk Cemaat Mecüsi Başkan yazılar ve resimlere ayırmışlar, Tür bugünkü ticaret anlaşmasma istinaden cere piş olunabüecektir.» Numaralar: Yardımcısı, Büyükelçilik mensupla kiye Cumhuriyetinin 41. yıldönümü amma, Türk ulusunun, güçlerini bir yelerinden başlanarak tebrik töre çiçek korteji, düzenlenmış ve eğlenceler gece yansına kadar devam yan etmektedir. Geçen yıl, içinde n, Türk Alayı Komutan ve subay nü kutlayan Kıbrıs Türkünün en bü bütün halinde, çağdaş uygarlık düze ni açılmıştır. 080005 087404 094568 095655 108740 Bakanlardan sonra bulunduğumuz devre ıçin, tanzim lan, Bakanlar, railletvekilleri ve ka yük emelinin anavatanın kollan ara yine ulaşmak yönünde, halkçı, dev '< Senato ve Meclis Başkanlık Divanetmiştir. 25.000 Lira İkramiye Kazanan Nu3 kafadar edilen mal Hsteleri lö milyon dolabalık bir halk topluluğunun hazır sına atılarak ilelebet hür yaşamak letçi, hamleci bir amaca ulaşacağına ları, senatör ve milletvekilleri, A maralar : lara yakın emtiayı ihtiva etmekte(Baştarafı 1 inci sahifedf) 053720 082208 085551 190387 196306 inanır. Çünkü, artık köhne bir zihni nayasa bulunduğu törene tstiklâl Marşı ıle olduğunu belirtmişlerdir. Türk Edebiyatçılar Mahkemesi üyeleri, Gene) dir. soyleme'» diye ihtarda bulunmuş 212456 232187 236417 291391 298529 Cumhuriyetin 41. yıldönümü mü yetin, eskimiş metodlann, ferdî istis Kurmay Başkanı Orgeneral Sunav, başlanrmş, Atatürkün heykeline çeAnlaşmamız. bir klering anlaşma tur. Gangster gençler, şoförün 270 Birliğinin protestosu lenkler konulmasından sonra saygı nasebetiyle Lefkoşedeki Türk sine marm ve dış politikada kayıtsız bir tkinci Başkan 10.000 Lira İkramiye Kazanan NuKorgeneral Tulga, stdır. oDlayısiyle bütün klering an lira parasını aldıktan sonra da: m a r a l a r : duruşunda bulunulrauş, Atanın genç malarında «Atatürk ve Millî Müca tâbüyetin temsilcilerini yâni, ulusun Kuvvetler Kumandanlan, Pakistan Türk Edebiyatçılar Birliği Yön 1 laşmalarında cari milletlerarası tea «Haydi bakalım in otomobilınden liğe hitabesi kendi sesinden okunduk dele» adlı filmin gösterilmesine baş kaderini çizen kadrolarını, her çeşit Deniz Kuvvetleri Kumandanı Kor etim Kurulu, Babeuf'den dilimize 005251 006074 008355 013469 019070 vâsıtayı kullanarak kontrol etmekte general Bahman Khaan, askerî er «Devrim Yazılan» adı ilt yapılan müle uygun olarak. hareket edıl Araba bıze bir süre daha lâzım» 033505 054097 054342 059731 073954 tan sonra Maslahatgüzar Faruk Sa lanmıştır. kararlıdır. Bu onun en kutsal göre kân, CENTO askerî şeîleri, eski mu çeviri hakkında soruşturma açılma mektedir. Başka bir ifade ile. ıtha diyerek Sabrı Sönmez'i sabaha kar 076437 077651 101671 109093 118523 Rum kesiminde hinbaş bir konuşma yaparak günün lât ile ihracat arasında denkleştiril sı boş bir arazıde bırakıp kaçmışDünkü «Ohi» şenliklerine de Yuvi, en kutsal vatan borcudur.> mânâ ve önemini belirtmiştir. haripler; malulgaziler. ordu malul sını dün yayınladığı bir bildiriyle 120359 136339 184408 234608 240539 mesi gereken zarurî bir bağ mev lardır Çengel, dış politikanın da, Cumhu leri, şehit dul ve yetimler derneği protesto etmiştir. Daha sonra Türk mücahitleri, ta nan Alayından başka bir kuvvet 5.000 Lira İkramiye Kazanan Nucuttur. gösterisı yapan Rumların Millî riyet ilkelerine uygun şekilde düzen yöneticileri, Eminsu Derneği idareIkincisi lebeler ve izcilerden birer temsilcı «Büyük Pransız devriminin ileri maralar : Moskovayı zıyaretım sırasında ıkMuhafız Kuvvetlerıne mensup ve lenmesini istemiş ve konuşmasını şu cileri, Yargıtay, Sayıştay Başkan gelen düşünürlerinden biri İlk sovgundan sonra kaçırdıklan şiirler okumuşlardır. Lefkoşe Türk olan 001513 012022 013865 029155 035508 şekilde tamamlamıştır: ları, Yüksek Hâkimler Kurulu üye Babeuf, demokrasinin ve özgür dü tisadî konular ele ahndığı zaman utomobiüe ikı <nin gezen gangster 036459 042591 047060 047216 050683 Erkek Lisesi bandosunun çaldığı Yunar.lı subayların kumandasında. Birleşmiş Milletler ve NATO. tetkik konusu olarak ana ve^ika ta ler, ikıncı soygunlarmı evvelki gekı 2,800 kışılik bir birlik katılmış. leri, Uyusmaziık Mahkemesi, yükmarşlardan sonra geçit resmine başTeşkilâtlarının, küçük devletleri istis sek Denetleme Kurulu Başkanları, şüncenin yaratıcılanndan ve savu biatiyle bu anlasma olacaktır. ce yapmışlardır Yakalanma korku 058374 060677 060739 061505 064218 lanmış, Türk alayına bağlı birlik ile tır. Rum Kesımındeki geçit resmi, nuculanndandır» diye başlıyan bil Kıbrısın tarihındeki en büyük as mar vâsıtası olarak kullanan kuruluş Ankara ve Orta Doğu Teknik Üni diri şöyle sona ermektedir: Anlaşmanın tatbikatı zavıyesın su olmıyan soyguncular, bu defa 089615 110947 111600 118939 124985 üniforma glymiş silâhlı mücahitle lar durumundan kurtarılmasını istiyo versite Rektör ve Dekanları. Devlet den, bizim söylıyebileceklerımiz bu Sehremininden Yaşar Demir yöne 12S667 130855 133246 149555 153421 rirj geçişleri heyecan yaratmış. görül keri gösteriyı teşkıl etmıştir. Mil« Türk Edebiyatçılar Birliği, lunduğu gibi, her halde Sovyetlerin timindeki otomobile binmislerdir. 153477 153545 156458 163556 165300 li Muhafız Kuvvetlerınin giydik ruz.» Bakanlıklan temsilcileri, Ankara bütün Türk aydın ve düşünürleriymeraiş tezahürata vesile olmuştur KonuşmaJarı takiben geçit resmi len de Yunan Ordusu üniformala. de ileri sürebilecekleri hususlar var Yine Çekmeceye yakın bır yerde si 170118 171949 175715 177671 178156 Bayram münasebetiyle Lefkoşenin nydı. Taşıdıkları ağır ve hafif si yapılmıştır. Halk, ordunun geçişini Barosu Başkanı, Başbakanlık er !e birlik olduğuna inanarak. bu odır. Gayemiz anlaşmada müşahede lâhlarını çeken üç kaiadar. aynı söz 179077 181218 181806 184939 185506 kânı, Bakanlıklar temsilcileri, A layı bilim ve düşünee özgürlüğüne n Türk kesimi baştan başa bayraklar lâhlarm ekserıyetı tngıliz yapısıy ! çılgınca alkışlamıştır. Bilhassa Kuvaedebileceçimiz aksaklıkları ortadan leri tekrarlamışlar. şoförün parasını 193325 249130 250117 257018 266701 la donatılmış, resmi ve özel mües dı ve Yunanıstan ve Mısır tarafın yî Milliyecilerin siiâh atarak geçişle kara Valisi. Belediye Başkanı, par indirilmiş, bir darbe olarak gördü kaldırmak, ticarî ve iktisadî müna aldıktan sonra Dtomobili de kaçır 268149 272785 273150 286439 297361 tiler temsilcileri, dernekler mümes ğünü belirtir ve kamu oyu önünde seseler defne dalları ve kırmızıbe dan gönderiimış oldukları aşikâr. ri parlak olmuş, ilgi toplamıştır. Bu2.000 lira kazanan numaralar sebetlerimizi pürüzsüz şekilde işlet mak istemişlerdir. Ancak soför, koyaz flâmalarla süslenmiştir. Lima dı. Sovyet • Kıbrıs gîzli antlaşma nu askerî bir birlikle Kuleli ve De silleri ve eiçiler sıra ile salona gi protesto eder.» 001223 001599 004365 010562 012174 meyi temm etmek olacaktır. lay kolay, teslim olmamış ve borerek Gürsel'i tebrik etmişler ve sol, Magosa, Lefke ve Larnakada ya sı gereğınce Rumiara verıldıği ıd niz Harbokulu öğrencilerinin geçişbaşlamıştır. Büyük bir 015772 016105 017516 017574 018657 Bu zaviyeden Moskova seyahatim, fuşmaya bu tören 45 dakika sürmüştür. pılan törenler de aynı heyecan için dıa edılen sılâhlar gönınmüyordu. leri tâkip etmiştir. anlaşma listesinde mevcut olup iş süratle köy içıne men otomobili gö 019315 023865 025145 025437 025553 de geçmiştir. Gece şehir ışıklandırılmış. Çamlıca Törenı Makarios'un yanında iz. Törenden sonra kısa bir müddet letilemiyen yatırım kotalarınuı kul ren halk olaya müdahale etmiş, bu 025854 026976 027249 027806 027901 ÇOK ACI BİR ÖLÜM Cumhuriyetin kurulusunun 41. yıl leyen Yunan Savunma Bakanı Ga tepesinde, Türkün sonmez istiklâl istirahat eden Gürsel saat 11 de lanılabümesi ve keza bazı malları sırada jandarma devriyeleri de gel 028716 029531 029763 030501 030660 Merhum P. Mülâzimievvel Şükdönümü yavru vatanm bütün kasaba rufalias Kıbrıslı Rumlara hitaben atesini sembolize eden bir ateş yakıl Meclisten aynlarak Çankaya köşmişlerdir. Silâhlannı atarak kaç 036807 037987 041836 044216 044761 rii ve Bayan Sadiye'nin oğlu mıştır. ve köylerinde düzenlenen müteva işunları söylemıştir: mak istiyen «Karanlıklar Hâkimi» 047785 050317 051686 055464 055551 küne dönmüştür. Mevlevî Şeyhi Baki Efendinin zi törenlerle kutlanmıştır. çetesi üzerlerine çevrilen namlular 056734 057408 057615 058586 060329 Hipodromda kızı Bayan Kerra Bürküt'ün eşi. Member of British Foreign «Anavatan Yunanıstana lesekkür karşısında teslim olmak zorunda 063092 066210 067204 069994 070995 Akgül Söker ve Özgül Oful'un Belediye Reisi Sabahki törenlerden sonra saat Dr. Küçük'iin tebriki etmenize hıçbır sebep yoktur ÇünOffice, 22, Wishes to live in sevgill babaları, Feyyaz Söker ve kalmıştır. 072091 074887 075501 075800 077044 Öte yandan Dr. Küçük, Cumhuri kü hiç kimse, kendisine yardım e(Baştarafı I inci sahifede) 14 de Hipodromda bir geçit resmi Türkish family as «Pensioner» Sabit Oğul'ırn kayınbabaları, Ziyet Bayramı münasebetiyle Türk bü den annesıne teşekkur etmez. Yu. rin tahliye edildiği takdirde dâva yapılmıştır Üçünün de ayrı ayn sevgilileri bu , 077413 078720 083115 083567 083594 ver, Taştan, Gülden, Ömer ve in order to learn the language Gürsel, Aka, Sirmen, tnönü, Suyüklerine gönderdiği tebrik telgraf nan emel ve inançlanna olan bağ düşecek, ona ekJi olarak da Belelunan gangsterleı: «Biz sadece gez 1084864 085237 086619 086989 088572 Kerra'nın büyük babaları, Nadir larında ezcümle şunları söylemekte lılığınızı Yunanistana ulaştıraca diye Başkanı Ali Senici hakkındakı and customs of the country. mek için arabalan kaçırıyorduk. Pa 090705 092341 093716 096700 096756 Bürkiit ile Naime Tiner'in ağadir: beyleri. Hv. Ütğm. Erbil Bürküt kat iki olayda da şoförler korktu 098533 100576 100750 100891 101074 tevkif kararı da ortadan kalkacakğım.» Telephone Mr. Prendergast Dış politikamız ile Serpil Aktulay'ın amcaları, lar ve paralannı bize teslim etti 103075 105721 105971 106203 107429 Milletimizın büyük Hürriyet SaDaha sonra konuşan Rum Dısış tır. 44 75 40 Monday, Friday 912 (Baştarafı I inci sahifede) Nur Tiner ve Nuray Pmar'ın daler» demişlerdir. Ailelerinden ayn i 108425 110580 111428 112280 115060 vaşı sonunda kurulan Türkiye Cum lerı Bakanı Kıprıanu, Yunan SaAnlaşıldığma göre, Belediye Başnının bu akımın ortaya çıkması iyıları ve Emekli Hv. Alb. Nihat AM. yaşıyan bu 3 gencin aynı şekilde 117743 118541 118823 121974 124954 huriyetinin 41. yıldönümünü, Kıb vunma Bakanının Kıbnsta bulun kanının vakmları pazartesi gününe Tiner'in kayınbiraderi çın sadece bir vesile olduğu belir. bir çok soygunlar yaptıklan sanıl 125431 127436 127519 127891 130922 rıs Türklüğü olarak aynı düşmana masınır bızzat Yunanıstanın ada kadar Sepiciyi saklıyacak. bundan İlâncıhk: 3234 13247 nlmektedır 130955 131271 134857 136599 139498 EmekU Hv. Alb. maktadır. karşı Ada çapmda aynı çetin hürri da bulunması mânasına çeldiğini sonra ortaya oıkarak kendisinin ceRaporda ayrıca şunlar ilâve e140064 141507 144168 144307 145502 NAİM BÜRKÜT yet mücadelesi içinde bulunduğu bildirmiştır. zaevine girmesini önliyeceklerdir dilmekledır: 145625 147302 147395 151070 151287 28 Ekim 1%4 Çarşamba gecesi «Türkıye, Iran ve Pakistan gibı 155381 155673 156963 157418 157573 saat 22 de kalb sektesi neticesi Batı Blokundan ayrılmadan pratik 157775 158078 158399 159111 159861 vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ekim tarafsızlığa matuf bir politika iz162571 163988 166742 167355 167780 1964 Cumartesi günü öğle namalemeyı tasarlamaktadır. Türkiye zını mütaakıp Valide Camiinden 168316 169551 169652 170060 170374 alınarak Merkez Efendi'deki aile muhakkak kı Batıhlardan aldığı 171294 173017 174415 177630 178711 mezannda ebedî istirahatine tevçeşıtlı yardımları Doğu Avrupa 179284 181321 182481 184349 185585 di edilecektir. memleketlerinden alamıyacağını i 187447 187811 188151 191040 191073 Mevlâ rahmet eyliye. bilmektedir. Fakat bu yardımları 192347 193081 193129 200647 207391 Evlâtları Sovyetlerden veya Kızıl Çinden al 209439 217562 220262 223415 225360 ması mümkündür.» 227558 228279 230731 231301 233306 (Cumhuriyet 13277) 234888 236732 236848 237024 239881 241938 242074 243351 244757 247783 »•••••••••••»••••••••••••••••••••••»»»»+••••• 2 Kasım 1964 Pazartesi gunu 248180 248645 250851 252328 253822 28.10.1964 Çarşamba günü saat 10 da Lâle Sinemasında Istanbul 2. ci Noterı huzu253970 254161 254661 255087 258516 • Anafartalar caddesindeki yenı nında yapılan çekilişin talihleri 258585 261653 265534 267597 270314 • binasında faaliyete geçiyor 270969 271324 274860 275612 281320 • 281698 283959 284647 285046 286447 286740 288155 288528 291094 292838 293918 294256 297095 297333 298944 27838 İsmet Soz T. Paşa Bayırı Onuncu sokak No 40 BANDIRMA • ayrıca umumi keşidelere iştirak hakkı/ 1.000 Lira İkramiye Kazanan Nu• maralar : • Son d ö r t r a k a m ı (0092, 3074, 3282, İlâncılık: 3178/13248 3258 Leylâ Nazar Derviş Ali Mah. Dıraman Cami Sokak No 28 KARAGÜMRÜK İst. • 6219, 7201, 9100, 9449, 9697, 9835, 9887) ile nihayet bulan 300 n u m a r a • Parisin en Meşhur Moda Evlerinden biner lira, 29176 Sevi] Şensoy Doğancılar Namık Paşa Sok No. 22 ÜSKÜDAR İstanbul 500 Lira İkramiye Kazanan Numaralar : • Son ü ç r a k a m ı (154, 998) ile nihayet bulan altıyüz n u m a r a beşer • "95 parçadan müteşekkil hârikulâde Iran'la Pakistan ve Türkıye arasında mübadele edilmesi 27103 Cengiz Çırak Ulugazi Mah Çob^ınoğîu Sokak No. 7/B SAMSUN • yüz lira, mümkün maddeler meyanında sanayi mamullerimizi ihraç 24294 Osman Tandoğan Berber Çetin eliyle KÜCÜKKÖY RAMİ İSTANBUL, 250 Lira İ k r a m i y e KacMan N n . mevzuunda 15.10.1964 tarihinde üyelerimize yaptığımız maralar : sirkülere istinaden alâkalı sanayicilerimizin 3 Kasım 1964 Son ü ç r a k a m ı (357, 507, 589, 827) ! ile nihayet bulan 1200 numara ikisalı günü saat 14.00 de Odalar Birliği ve Ticaret Vekâleti • U700 Süreyya Sezer Peksoy Merkez Ordu Kooperatifi Parfüm Reyon Şefi Harbiye İst. yüzellişer lira, Heyetiyle eörüşmek üzere Odamız 3 üncü kat Meclis SaVE 4193 Mtıallâ Arıkan İncirli Cad. Pi ••>• •'aDi Koop 42'1 BAKIRKÖY. İSTANBUL ••• 100 Lira t k r a m i y e Kazanan Nulonuna teşrifleri rica olunur. • maralar : Son iki r a k a m ı (46) ile nihayet bulan 3000 n u m a r a yüzer lira, 25176 Süheylâ Gültekin 1854 sokak ^o. 8 KARSTYAKA İZMİR (Basın 20544/13259) • >•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 Lira İkramiye Kazanan Nu24378 Koray Manav Sungur Mahall si No 7 NİĞDE Takdim eder, maralar : Son r a k a m ı (0, 1, 4, 6) ü e niGALA : 30 Ekim 1964 Cuma 20.30 da hayet bulan 120.000 n u m a r a yirmiÇAY : 31 Ekim 1964 Cumartesi 15.30 da 12826 Semue) Behar Marpuççular Büviik Siseci Han 10 İSTANBUL beşer lira ikramiye alırlar • 29104 Yılmaz Bayülken Lâleli. Genç T<;rl< Ppddesi No 16 İSTANRHL 2.000 Lira Teselli Mükâfatı Kazanan Numaralar : 1 ER TORBA KOMİLİ AYVALlK SABUNU KA7ANANLAR 051992 101992 111992 121992 131992 8328 12138 12983 15370 17296 Igvr? 209?7 23505 25479 27578 Masa rezervasyonu her gün saat 15 ilâ 19 arası 141992 151992 151092 151192 151292 Otel holünde yapılmaktadır. 151392 151492 151592 151692 151792 5 KİLOLUK KOMİU ZEYTTNYAĞI KAZANANLAR 151892 151902 151912 151922 151932 • • • • • • • • ••• • • • • • • •« • • • • • • • • » » • • • • • • • » •••••• 1623 2585 4105 4905 13908 16578 19350 23372 24003 24147 151942 151952 151962 151972 151982 Cumhuriyet 13276 25448 29798 29984 30278 30376 30464 31097 31190 31326 32060 151990 151991 151993 151994 151995 Kıbrıstaki tören M. T. T. B. ComhurivBt Bayramı ERKIN BUGÜN GİDİYOR Millî piyango dün çekildi TUVALET SABUNU PlVANSOSU IALIHLİIİRİ AVUÇ DOLUSU ALTIN KAZANAN YUMAN BUZ DOLABI KAZANAN NURMETAL BUZ OOLABI KAZANAN Komili İSTANBUL BANKASI ANKARA ŞUBESİ 5O.OOO liralık özel çekiliş ile | İSTANBUL \ HILTON CARVEN'in ^ 1 kişiye 20.000 lira NURMETAL REKOR CAMAS1R MAKİNESİ KAZANANLAR ZETİNE DİKİŞ MAKİNESİ KAZANANLAR istanbul Sanayi Odasından • ELBISE, MANTO ORİjİNAL AVRUPA RADYOSU KAZANANLAR KURK KOLLEKSİYONUNU TERRACE Reasturant da BRAUN TRAŞ MAKİENESİ KAZANANLAR TÜRKİYE HALK BANKASI GENEL MÜDÜRLÜGÜ 1 DÜZİNE KOMİLİ TUVAIET SABUNU KAZANANLAR Müfettiş muavinliği seçme smavı ilânı 4975 5698 5394 5828 7329 75R4 7549 7660 9022 9062 9426 9885 11101 11966 12091 14586 14946 '18512 19412 19421 21451 22361 24214 24776 25048 25R7P 25777 27135 29899 30005 30017 30050 30348 30497 31034 31114 31338 31379 31418 31802 Te/efon 1 DÜZİNE KOMİLİ BANYO SABUNU KAZAN*NLAR 2360 5625 6188 6820 7377 <?193 8931 9059 9115 9979 10920 11399 12212 12284 12634 13890 14940 16106 16202 17558 17855 17953 18702 20280 20681 2123i) 21734 22292 24496 24522 24575 28133 2R52O 28994 29545 30631 30987 31027 31028 31028 Numaralarımız 21 74 53 21 74 54 21 74 55 olarak değiştirilmiştir. 1 PAKET TO7 SARUN KAZANANLAR 1005 4285 '4513 6142 6226 7102 8235 9951 11495 12524 14025 14062 17414 17521 17543 17817 1806R 24884 26185 30321 İlâncılık: 3258'13249 İLAÇ FA8RİKALARI ilâncılık: 3244/13245 • • • • Devlci Yatırım IÎİİIIIÜNIIIII yeni adresi ve telefiHi üiıııiiinıliii'i .iMüiıliiılır Ankara. UlusAtatürk Buivarı Yurt Sokagı (Merkez Bankası karşısı) Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Santral 11 77 60 ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi 11 81 43 11 81 64 10 87 00 11 77 62 11 77 65 Devlet Plânlama Teşkilâfında Çalıştırılmak üzere İngilizce Mütercim ve Ressam Aranıyor Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırlıyacağı dökümanları Teşkılâtta devamlı olarak veya haftanın belirlı gün ve saatlerınde Teşkılâtta veya dışarda çalışarak tercüme yapmak ve tngılızce daktılo yazmak ıçın elemanlar ve ayrıca, aynı şartlarla grafık, broşür resımlendırılmesl ve pano hazırlanmasında çalıştırılmak üzere ressam alınacaktır. tş devamlı olmayıp gerektığı sürelerde ılgıli elemanlarla yapılacak anlaşmalara göre kendılenne tş verılecektır. Mütercımlerın Türkçeden tngılızceye, Iktısadı »e Teknik tâbırlen çok lyı çevırebilecek yabancı dil yeterliğinde olmaları gerekmektedır tsteklilenn 20 Kasım 1964 tarihine kadar Teşkilâtın Personel Müdürlüğüne müracaatlan duyurulur. (Basın 19888 A. 12147/13254) > • • • • • • • • • • • • (Basın 20329 A. 12416/13253) I Bankamızın Teftış Kuruluna Sıyasal Bılgıler, Hukuk, Iktısat Fakültelen. ürta Uoğu Teknik Ünıversıtesı tdari Bılımler Fakultesının tçletmecılık. tktısat ve tstatıstık bolümlerı, Iktısadi ve Tıcari tlımler Akademılerı (Yüksek tktısat ve Tıearet Okulu) veva Millî Egıtım Bakanlığınca bunlara eşıtlıgı onanmış bulunan yabancı fakülte veya yüksek okul mezunlan arasınfla yap.lacak seçme sınavı ıle yetennce müfettış muavını alınacaktır. 1 Yazılı sınavlar 25 ve 26 Kasım 1964 günlerınde Ankara'da Genel Mudürlukte. tstanbul (Sırkecı) ve Izmır Subelerımızde yapılacaktır Yazılıyı kazananlar, Ankara'da Genel Müdürlüğümüzde ayrıca t"jr de sö?lu sınava tâbı tutulaca.klardır 2 Sınava katılaraklann en geç 18 Kasım 1964 gününe kadar gereklı belgelerıyle bırlıkte dılekçe ıle Ankara'da Genel Müdürlük (Teftıs Kurulu Başkanlığına) başvurmaları gerekır. Sınav konuları ve dığer hususlarda. Ankara'da Teftis Kurulu Başkanlığından ve tstanbul. tzmır. Bahkesır. Eskışehır, Konya, Adana, Malatya, Erzurum, Samsun ve Trabzon Sjubelerımuden bılgı alınabılır 3 Sınava katılabılmek ıçın : a) Memurın Kanununun 4. maridesındeki şartları haız olmak (Fıili askerlik hırmetıni yapmamış olanlar da sınava kabul paılır ) b) Ocak 1964 başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak. c) Bankamız müfettiş muavınüğı sınavlarında evvelce ikı defa başan kazanamamış olmamak, ç) Yapılacak sorusturma sonunda sicil ve karakter yönünden mesleğe alınmasına engel bir hall bulunmamak lâzımdır 4 Müfettiş muavını olarak göreve ahnanlara 3659 sayılı Kanun gereğınce aylık. ıkramıve ve Harcırah Kanunu esaslarına göre de yevmıye verılır 5 Yeterlık sınavını veren müfettiş muavinlerinden lisan bilenler. meşleki ıncelemelerde bulunmak üzere yabancı memleketiere gonderilehılırler (Basın 20334 A. 12469/13261) 151996 153992 158992 191992 151997 151998 151999 152992 154992 155992 156992 157992 158992 161992 171992 181992 251992 Tribünde Beşiktaş (Baştarafı Spor sahifesınde) leyi Galatasaray kazandı. Meşin yuvrlak. oyunun üçüncü dakikasında Beşiktaşa ilk cilveyi yaptı. âniden patlayıverdi. «Siyahbeyaz.lı topun değiştirilmesi, Siyahbeyaziı takıma hiç de uğurlu gelmedi. Maçtan önce, açık tribünde Galata saray taraftarlannın bulunduğu kısımdan, Gündüz Kılıça atılan ayvaya bir türlü mânâ veremedik. VEFAT Dul Basan Adrlne H Berberyan, Bay »e Bayan Nurnyr Berberyan. Bay ce BayaD Kameı Kanaam ve evl&dı sevgin tcı? kardpsieri ve halalan veıat ettiğıni teessürle bildirırler Cenaze mernslmi ( Y a n n ı t r ) cumart.es) 31 Ekim 1964 saat 15 de Beyuğlu Baııkpazarı Üç Horan Ermen) killsesinde lcra olunaeanttr İşbu tlân davetiye yerine kaImdlr Tazlvet ziyaretiertnden tmtlna edilmesi rica ulunur. Cennze Işierı Servlsl BECİDYAN Telefon: 44 12 29 48 09 98 Cumöurıyet 13275 Bayan HERMİNE MADTEOSYAN'ın O HALDE 5 KASIM'A KADAR ÖĞRETMENLER BANKASINDA BİR HESAP AÇTIRINIZ YAŞADIKÇA HER YIL GELIR VE ÇEŞITLI PARA IKRAMIYELERI KAZANABILIRSINIZ GEÇIM DERDI DUŞÜNMEDEN NES'UT BİR HAYAT Ml İSTIYORSUNUZ VADELİ HER 50 VE VADESİZ HER 100 LİRAYABİR KUR'A NUMARASI VERİLİR TÜRKIYE ÖĞRETMENLER BANKAS! Cumhunyet 132(>â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog