Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

BAHtFE ALTI CUMHüRtTET 30 Ekim 1964 TIYATRO Yazan : lan Fieming ZENGIN G/Bl ŞANTAİ VEYA 7EHDIT KALDIGINI TAHMİN SONUNOA HEP TAPt OLUNUE DENIZ KENARJN. DA BİB OTEÜAA VAR EN REP£ KAURSl.MIZ EV6T BENUS TA SEZİKÇtYİNSPİR AMA GEÇEN HAFTA 10O OYUNCfc HİÇ rANMADAN VLJZ İMKANSIZ / AVNI APftM IA OVNADtNKSA Hll£ VAPNMŞTIR YENI OYUNLARIN PROVALARI BAŞLADI Istanbulda mevsim başındanberi başanyla ve büyük rağbet çekerek oynanmakta olan oyunlann yanısıra (örneğin: «Üç Kuruşluk Oepra», «Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparrm», «Keşanİı Ali Destaıu», ve popüler tarz içinde «Zehir Hafiye», «Kocamın Nişanlışı» gibi), diğer taraftan da sahnelerimizde ikinci tur oyunlann provalan hazırlanmak tadır. ,.*. A selmi andak ÇOK VAK. \ \ FAKAT DIM1NIZ O L A O SİZE NASIL V CAK KAGIT O. VARDIMCIO1 VUNLA2INIZI LABİLİRİAAlA GORDÜAA B£Z1X SİUR Şehir Tiyatrolarında Elif Turkân *tamer A Sanat Tiyatrosuuda UOŞUNA GITTİ Ml ? BEN NE TEl£FON ET FFAKAT ÇOCLJK BURAPA BU ÇOCUGU KALPAZANUĞA ÂLET HAN6İ AHLAK SIZ HERİFIER TEN DE VAZ. GECVIM. Salih Guney ile Bilge Şen ACABA «Her yol Romaya çıkar» gibi «Her yol aşka vanr!..» Ve aşk yolunda, her kadının kendini, kendine gore teslim edış tarzı vardır! Yeter ki. erkek bunun anahtarlannı bulabilsin Ve her kadının beğendiği, sevdiği erkek ile sevişmeden önce ileri sureceği turlıi mazeretler, turlü kaprisler ve hattâ turlü sakıncalar olacaktır. Ama, çeşitli şekillere göre eene de sonuç birdir! Ve her yol aşka gider İşte, çağunızın şair yazarlanndan (aynı ıamanda ruhiyatçı) Arthur Schnitzler'in (1862 • 1931) bu tatlı komedisinde inceden inceye, derinden söylemek istediği şey, bence ba anlama geliyor. SAHNETE KOTTJŞ OTUNCULAR: Erol Keskin oyunun inceliğini anlamış, müstehcene kaçmıvor. Bence oyuncular arasında tam bulvarkomedisi atmosferini veren genç Salih Günev! Tıpi, giyinişi, hareketleriyle uygun. Oyunun temposunu sağlıyanlar da: Bilge Şen, Fusun Erbulak, Senih Orkan ve Yurdan Göklıi M AŞK ZİNCİRİ Mevsiml çoğunlukla Turk oyun lanyla açmış bulunan Şehir Tıyatrolan, ıkıncl tur ıçın gene bu prensıbı devam ettırmeğe azımlı gorunmektedır. Hazırlanmakta olan pıyesler şunlardır: Musahıpzade Celal'ın «Pazartesi Perşembe» eserııu Vasfi Rıza Zobu sahneye koymaktadır. Tılrk tıyatrosunun bu klâsık eserl yanında, romantık sayılabılecek olan Reşat Nuri Guntetan'ın «Hüllecı» pıyesırun de hazırlıklan başlamıştır. Bu eseri Zıluıı Küçumen sahneye koymaktadır. Gunumüzun gerçekçl yazarlanndan Melıh Cevdet Anday'ın yazdıgı «tçerdekıler» pıyesı de Şehır Tıyatrosunun üdncı tur repertuannda goze çarpmaktadır. Repertuardakl dığer yerll eserler: Müfıt Kıper'ın sahneye koyduğu Toygar Akman'm «Elektronık Beyın», Ergun Köknar'ın yoneteceği Sedat Veyıs Ömek'ın «Kurt» ve t. Gallp Arcan'ın sahneye koyacağı Aysel Kılıç'ın «Haremde» adlı oyunlarıdır . Bu 6 telif oyun dışında, çeviri olarak tspanyol yazarı Pedro Calderon'un yazdığı ve Selâhaddın Hılâv'ın dilımize çevırdıği Tunç Yalman'ın sahneye koyduğu «Zalamea Kadısı» adlı pıyes Şehır Tıyatrolannın ikinci tur temsılleri arasında yer alacaktır. SULTAN GELİN müzikal oynanıyor Asaf Çıfıltepe'nın jonetıcılığmdB Ankarada ilgi çekici oyunlar oynamakta olan Ankara Sanat Tiyatrosu, 29 ekımden itibaren ikinci oyun olarak Cahit Atay'ın yazdığı «SULTAN GELÎN» piyesini oynamaya baslavacaktır. Istanbul Şehir Tiyatrotunda o>nanmakta olan avnı eserin Ankara Sanat Tiyatrosunda oynamsı farklı bir özellik taşı>acaktır. Çunkü «Sultan Gelin» Ankarada üo bolumlü müzikal bir oyun tarzında oynanacaktır. Orijinal muziği değerli genç kompozitör Mnaromer Sun bestelemıstir. Ojunda ayrıca Halil Ofuı turk'un hazırladığı millî oyunlar da yer almaktadır. Dekorlar Yucel Tanjeri'nindir. I I Eskişehirde «Keloğlan» | KÖYDE TİYATRO Geçtiğimiz yaz kurulan Konva Oda Tlyatroıa, Konyaya seksen kılometre uzaklıktaki Büyuk Bnrnak köyünde Cahit Atay'ın yazdığı «Pusnda» adlı oynnunu oynadı. Konya Oda Tivatrosn Toplnlnğtı her ayın sonnnda Biiyükbnrnak köyüne gelerek o ay hazırIadıklan ovnnlarını ovnayacaklar. Ba tiyatro toplnluğnnun gelmesiyle gerçek tiyatronnn anlamını oğrenen Buvukburnak koyünun gençleri de, nfak çapta bir tiyatro kurmuslardır. Buyukburnak kövunun ba nfak tivatrosn şimdılerde Cahit Atav'ın yazdığı «Kerpiç Memet» adlı ovunu hazırlamaktadırlar. Ba oyun bnce Buyukbarnak'ta, sonra Goktuzla ve Kuçükbnrnak ysylalannda, daha sonra da Akvirankısla köyü ile Obruk bncajında kov kısılerıne ovnanacaktır. "Murtaza,, Küçük Sahnede Usto komedyan Ulvi Uraz'ın yonettığı Küçük Sahne topluluğunun ikinci oyunu olarak, tanınmış yazar Orhan Kemal'ın buyuk ılgı uyandırmış olan romam «Murtaza» nın provalarına başlan mıştır. «Murtaza» nın ayni sahnede genış rağbetle oynanmakta olan «Gozlerımı Kaparım Vazifemi Yaparım» dan sonra ılgıyle karşılanacağı umulmaktadır. Kaatili bulunl 5 87 nci Bolge merkecindeki lerin şefi Byrnes adında ufak yapılı, sıvri kafalı. fakat kısık gozkapaklarının arkasında âdeta gizlenen gozlerindeki zeki bakışlan ile etrafmda olup bitenlerin hiç birisini en ufak teferruatına kadar gözden kaçır mayan orta yaşlı tecrubeli bir polisti. Bolgesinin belâlı bir yer olduğunu, büir, daima kadronun eksiklığinden şikâyet eder, fakat buna rağmen boyle belâlı bir bölgede çalışmaktan zevk aldığını da saklamazdı. Beraber çalıştığı onaltı kişi ile çok iftihar ederfU. Fakat, şimdi onbeş kalnuşlardı. Merkezde sivil polislere mahsus kısımda şimdi bu onaltı kişinin onu etrafmda toplanmıştı. Diğer beşi sâbıkaulann peşini bırakıp toplantıya gelememişlerdi. Kimi ma saların uzerüıe oturmuş, kimısi de ayakta duruyordu. Odada her zaman yapılan toplantılardan farklı bir görünuş yoktu. Yalnız bu defa ne şakalaşan, ne de gulıimseyen vardı. Mike Reardon öldurulmuştu. Odanın ortasında, piposunu doldurmaya çalışan Byrnes'in yanında şef muavıni Lynch duruyordu. EUeri arkasında başı önune eğıkti. Carella Bvrnes'in hareketlerini dikkatle izliyordu. Dığerlerinin onun arkasından «Moruk» demelerıne raçmen o «Şef»i hem çok takdir eder, hem de sayardı. Byrnes emrindeki adamları kırbaçh bir diktator gibi çahştınrdı, fakat Carella böyle belâlı bir yerde «Şef»in boyle hareket etmekten başka çaresi olmadığım biliyor ve ona hak \eriyordu. Evet, Byrnes tam bir diktatordü, fakat, emrindeki adamlardan hiç birisınin kılına zarar gelmesine razı olmadığını da kimse inkâr edemezdi. Sert bir babaydı, ama çocuklanna çok düşkundü. Onların daima mukemmel olmalarını isterdi. Byrnes, nihajet piposunu doldurdu \e cebinden bir kibrit çıkararak yaktı. Hareketlerinde hiç bir telâş ve heyecan yoktu, fakat yüzünde en iyi adamlarındaa birisini kaybetmış bir amirden ziyade oğuüarından birisini kaybetmi? babanın teessur ixleri görulüyordu. Birden konuşmaya başladı. «Fazla lâfa lüzum yok» dedi. «O hergeleyi hemen yakalayıp getirin.» Sonra pıposımdan çıkan irl bir duman bulutunu eliyle dağıttı ve devam etti. «Eğer polis kanı taşıyorsanız, polislerin polis kaatillerinden nefret ettiklerini bilmeniz ve bunu hissetmeniz lâzım. Bu medeni dünyadaki orman kanunudur. Bu hayat mficadelemizdir. Gazetelerin hepsi bergelenenin birisimn arkadaşımızı intikam »Imak için oldurduğunü ileri suruyorlar. Bir polisin sadece kanunu temsil ettiği için âldurulmesine seyirci kalamayız. Polis olnazsa sokaklar vahşi hayvanlarla dolar. Za ten sokaklarımız \ahşi hayvan dolu. Bir de polis duşmanlarma jer yok. «Sizden bir an evvel o arkadan vuran alçağı bulup getirmenizi istiyorum. Bunu sadece Reardon'un içimizden birisi olduğu, hattâ en iyisi olduğu için değil, bir insan, hem de çok iyi bir insan, olduğu için istiyorum. «Herifı yakalamak için ne isterseniz va pın. Hepiniz işinizi benim kadar biliyorsunuz. Bana her saat durumu rapor edeceksiniz. Sokaklan arayın... Evleri arayın . Ar şıvlerı didik didik edin Nereyi isterseniz arayın . Istediğiniz metodu tatbik edin Yalnız şu hergeleyi hemen bulun. «Hepsi bu kadar.» Konuşmasını bitiren Şef, hemen arkasını dönerek Lynch ile birlikte odasına gitti. Odada kalanlar kısa bir an sessizlik \e hareketsizlik içinde kaldılar, sonra birden kimisi 45 kalibrelik tabancalar hakkındaki kayıtları incelemek icin aısıve indi, kimisi } ED MCBAİN [ de köşe bucak batakhanelerde sâbıkalıların ağzından lâf alabilmek iimidi ile sokağa fırladı. Bir kısmı da bölgelerindekl sâbıkalılann son durumlannı tesbit etmek için sâbıka defterini dikkatle incelemeye başladı. Carella ile Bush, sokağa tırlayanlar ara sındaydı. Merkezden biraz uzaklaştıktan sonra Bush: «Şuna bak. Yakalaym dıye bağınyor. Hem de derhal yakalayacakmışız. Kendini Napolyon zannediyor berif» diye söylendi. Carella «Fena adam değil* dedi. « Biz de fena adam demedik ki. Ama kendini Napolyon zannettiğini de inkâr ede mezsin. Adam sinirime dokunuyor.» « Sana bir şey soyliyeyim mi bu mer keze tâyin edildikten sonra sinirden iılser oldum. Buna ne dersin?» Bush'un ulser olması için birçok sebep \ardi, fakat, bunlann hiç birisi 87 nci Bol ge merkezi ile ilgisi yoktu. Carella bunu bilıvordu fakat canı mdnakaşa etmek isteme diği için sesini çıkarmadı. Bush: «Şuradan karıma bir telefon ede ceğim» dedi. « Gecenin ikisinde mi?» Bush kızgın bir sesle sordu «Bunda ne varmıs sanki.» «Hiç bir şey yok. Telefon edeceksen et.» « Mıke'nın oldurülduğünü nasıl olsa sabah gazetelerden öğrenecek. Hem ne \armış telefon edersem. Neden öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun yuzume.» Carella kendi kendine sinirlenen Bush'a gulümsiyerek, «Bana bak ne ters adamsın be. Camn kavga etmek istiyor galiba.» « Hayır, camm kavga istemiyor.» « Öjleyse telefon et de kurtulalım.» Bush mırıldanarak Carellanın yanından avrıldı ve telefon kabinesine girdi. (Arkası \ar) Predalgonde, aleyhınde kurulmuş sozde tal verine ko\u\orsunuz.» Predalgonde devam etti: « Hakkımda bir suikasdin b i beceriksizce ortaya atılısının fazla safdilce bir şey olduğuna huk • daha ıvı muhakeme yıirütursunuz sanmıs metti. Duses guja kurnazlık ediyordu, ama tım. Bana yaptığınız bn açıklamalardan tedesıse, guıı gıbi âsıkârdı. Boylece, Elise'ın lâsa dusecek tıjnette bir adan) olsaydım, sısamunî hareketi, daha ilk ânda muttefikle zıa tarafınızdan sevilmeğe Iâjik olur nıuırıni ele vermekle kendi alejhıne islemis o dum? Bunlar mahalle karısı dedikodnları, Inyordu. Kurnazca ve kahbece bir davranıs, ıki gözum; nerdeyse, size sadakat yemıni Predalgonde'n telâsa düsurebilirdi, fakat du etmedigim takdirde kendınizi oldureceğınipeduz bakikat karsısında kılı bile kıpırda 21 de sovlıyeceksiniz. Sizden bekliyeceşim mamısü. Bir sandalve çekti, ddsesin vanına bu ma olmalıydj?» Madam de Diernstein: oturdu, halıne acır gıbi ona baktı, sonra: « înanmıvor musonuz? dive havkırdı. Ka« Doğrasu uzüldum, Elise, dedı. Beni ap bahat bende: «Lucıenne'i ele \erdım, uste lık de söıüme inanılmıyor.» Roger: « Sozunüze nasıl inanavım? dedi. Matmazel Marechal bana fenalık ederse ne kazanır? Sonra, ben ondan niçin korkaıım? Dururaum gayet basit, gayet normal. Biz, binbirimizi sevdik Elise, ebediyen bırlesmemiz de size bağlı idi. Benim sevgime sız kendi serbestliğinizi tercih ettiniz. Butun fenalık buradan çıktı. « Took! öyle deme, nankor! Asıl, benim askıma kendi lıurrıyetini tercih eden sensın! Hurrhetıni \ e racnfaatini! Senin raahvına ba sebep olacak ıste!» Sinemalar: İSIANBDL ALEMDAR (22 36 83) Arkadaşım (A Işık) Klral BEYOĞLU ATLAS: (44 08 35) VATAN AYSU. (Karagumruk) PabrlUĞRUNA (A Ford} Lanın Gulü (M. Nur). EMEK: (44 84 39) Yaşamak ts BULVAR (21 35 78) Şoforler tıyorum (S. Hayward). Kıralı (A. Işık) GUREL: (47 03 94) 1 Ken [STANBUL (K Mustafapaşa) dlnl Arıjan Adam (T Yl(21 23 67) Kımse Fatma Giğıt), 2 Hızmetci Dedıgın bı Opemez (F Gırıfeı Boyle Olur (O Gunştrav). KULUP. (Ş Başı) (22 7183) tNCI. (48 45 95) Vurun Kah Soforler Kıralı (A Işık) peye (H. Koçvıgıt) MARMARA (22 38 60) (SuaKERVAN: (48 04 23) FABRIrede) Enayıler Kıralı DalKANIN GULD (M Nur) dan Dala (N \Vlsdom) KONAK: (48 26 06) (Suarede) RENK (Fatıh) (31 15 25) Kor Korfcusuzlar ( B Mitchum). kıısuzlar (R Mitchumı LUKS: (44 03 80) Şoforler Kıralı (A. Işık) LEVENT (63 55 39) Korkunç Arzu (S Loren LALE(44 35 95) VUBÜN KAHPEYE (H Koçyiğıt) SARAY: (44 16 56) Enayıler Kıralı Daldan Dala SITE (47 77 62) Vatan üğruna (G Ford) tlK Yaraım • 49 30 30 &a ŞAN: (48 67 92) SOPORLER 21 58 64 BdjOarpsss NOmune BastaKIRALI (A Işık) a e a 38 fl 0O Zeynep K.âmlJ 38 30 50 TAN: (Pangalti) (48 07 48) I;çi Slgurtsıan . (Samstra) 21 62 50. ENAYILER KIRALI DALDAN DALA (N Wllson) ÜNAL: (44 93 06) 1 Yedl Silâhşör (Y Bryner), 2 emnlyet Bantrau 22 C 83 81, BeleTığ Glbl Delikanlı (F Akın) r.ve Zabıtas: 33 43 79 YAVUZ: (49 36 78) 1 Kan u n Karsısında (A Işık). 2 Boş Yuva (G Arsoy) YENI AR(44 28 51) On Itfaiye Mudurluğü (Fatih) . 21 42 25 Emir (M. Taylor) R T. Bakırkoy 71 64 68. Beyoğlu 44 48 44. YENI MELEK: (44 42 89) VuBurgazada 51 82 03, BUyükada n ı n Kahpeje (H Koçylğlt) 51 60 81, Çubuklu . 68 00 01 60, YENI TAKSIM: (44 3191) Erenkoy 55 20 45, Hallç Denlz Fabrlkanın Gulü (M Nur) YTTıDIZ: (Beşlktaş) (47 63 42) ŞOFORLER KIRALI ( Ş K (Üskudar) (36 24 93) Vurun Kahpeye İHYA 55 10 72 ANASININ K.V ZUSü (T ŞoraT). OPERA(36 0 21) Vurun Kahpeye (H. Koçyiğit). OZEN (Kadıköy) (36 09 91) ŞOFORLER KIRALI YENI: (B Koy) (7168 26) ÇELIKTAŞ: (53 43 70) ŞoförVurun Kahpe\e (H Koçyıler Kıralı (A Işık). ğıt) UZUN'KAYA: (53 41 43) AVENI(S Bajı) (22 58 92) N\SININ KDZUSTJ Vurun Kahpe\e (H KOÇM REKS: (36 0112) gıt) Olum Mahkumları 63. (Kuçukyalı) YENI METt (Eyup) (21 55 14) SINEMA Soyguncular 1 Şeytan Bunun Neresınde (Y Duru), 2 Hayat SITNAR: (36 03 64) Gladyato'lerın Isyanı (R. T > Bazen Tatlıdır (Z Muren). TTjSCA: (Gaziosmanpaşa) 1 Bana Derler Kulhanlı (T. Yiğlt), 2 Tıg Gibi Delikanlı (F Akın) MELEK: (Eyüp) Vurun Kahpeye (H. Koçjlglt). ŞDİ • Anasının Kusmsu SEI.İMBEY: ÇILGTN SUVARI (E Parker) R KAÜIKÖY Tiyatrolar: AHENA: (44 64 18) Kargalar Okulu: Salı hariç Mıster Nato (Komedı) Pazar 15 ve 21,15. Pazartesi, Salı 18 ve 21,15. AZAK: (22 62 46) Kocamın Nı$anlısı. BULVAH: (2148 92) Kart Horoz Pazartesi ha rıç DORMEM: (44 97 36) Bulvar: Muzıkal Komedl GENAR: Aşk ZıncırıISTANBÜL(44 22 36) Zehir Hafiye: Komedl 21.15 GULKIZ SURCRİ • CNGIN CEZZAR: (Istanbul Tiyatrosunda) Keşanİı AU Destanı Her gun 18 00 de KARACA: (44 66 66) Prenses Hazretlerl: Komedi. Pazartesi harlç ber gece. KENT OYUNCULARI: (44 97 36) tÜç Kuruşluk Ooera» Pazartesl 18 ve 21.15, Çarşamba banç diğer gunler 18 de. KÜÇÜK SAHNE: (Ulvi Draz) (44 56 52) Gozlenmi Kaparım Vazifemi Yapanm (Komedi) Pazartesi taanç ORALOĞLU (44 49 35) Altona Mahpusları: Pazartesi ba rıç ber gun 21.15 ŞEHIR Y1YATROLAK1: FATIH: (22 0171) Sultan Gelın ve Ormanda: Pazartesi hariç ber gun 21. Pazar 15 30 da. KADIKÖY: (36 08 62) Dolap Beygıri Perşembe hanç TEPEBAŞI: (44 2157) İspinozlar: Her gun 21 ÜSKUDAR Topuzlu Her gun 21 de, Pazar 15 30 YENİ KOMEDİ (44 04 09) Buzlar Çozulmeden 21 de AYŞE İLE ALİ ISTANBUL RADYO LÜZUMLU TELEFON v ADRESLER 22 99 39, Halıcıoglu 44 29 48, Heybeliada 51 84 02, Istanbul . 21 42 28 Istinje Deniz . 63 60 20. Kadıkoy 36 08 72, Kartal 53 42 05, Kınalıa da 55 39 29 Raml 21 27 11, Usku dar 36 09 45. Yeşllkov 73 84 30 İS SAATLERİ Hastaneler Polis imdat İtfaiye Tren Vapur • Uçak D DemlryoUan • Haydarpaş* 30 04 ı SlrKed • 23 30 73, oenlzyouan 43 18 96 (Tatll gunlerl 44 02 07) Şenlr Hatlan • «4 43 S3, T. B S T B Yüi 'an B.let Satışı 44 47 90, Danışm ı 44 03 98. 73 84 40 Hava u a n ı . 79 83 40 c K L I • • i l « ) Wof!J fİLhü Öğle paydosuna devam edin •kızlar. Nasıl olsa büro kapandı. Saat beş 7 30 Açüış Kısa haberler 7 35 Kur anı Kerlm . Saz esreleri 8 00 Haberler 8 1 5 Toprafc ve urun 8 35 Salon orkestraları 9 00 Istanbulun sesi 9 20 KuçuK konser 10 00 Kısa haberler 10 05 Oyun havaları 10 20 Çesitll muzik 10 30 Ozel programlardan seçmeler 11 30 Şarkılar 12 00 Kısa haberler Salon orkestralarmdan 12 30 Yılm sevılen sarkıları 13 00 Haberler 13 15 Plâk dolabından 13 30 Şariular 13 50 Çeşitli muzik 14 00 Turkulerle Anadolu 14 30 Kuçük konser 14 55 Kısa haberler 15 00 Tatıl melodilert 15.15 Şarkılar 15 45 Hafıf m u z l i 16 00 Skeç 16 30 Edith Laleşenden pıyano ile hafıf melodller 16 45 Evrel zaman İçinde 17 00 Kısa haberler 17 05 Kadınlar faslı 17 30 Diskotekten seçmeler 17 57 Kısa llanlar 18 00 Reklâmlar geçidl 19 00 Haberler . Günluk olaylar 19 30 Kısa ilânlar Hafif müzlk 19 40 Şarkılar 20 00 Kuçuk müzlk albüznü 20 15 Oyun havaları 20 30 Meteoroloji sohbetl 20 40 Şarkılar 21 00 Edebiyatımızdan jankılar 2115 Hafif müzık 21 25 Spor röportajı » 21 40 Şarkılar 22 00 Refelâmlar geçidl 22 30 Üç sesten melodiler 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl 23 00 Radvo oda orkestrası 23 30 Çeşitli müzlk 24 00 Kısa haberler Kapanış. ISTANBUL İL R1DYOSU 17 58 Açlllş 18 00 Dans orkestralan 18 30 Caa dunyasmdan 19 00 Melodlden melodiye 19 30 Akşam müzlğl 20 00 Operet melodilert 2015 Radyo ile Almanca 20 30 Plaklar arasında 2100 Gece konseri 22 30 Çeşitli muzik 24 00 Kapanış ANKARA 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberler 6 32 Gunaydın sayın dınleyidler 7 02 Kur'anı Kerım ve Türkçe açıklaması 7 15 Saz eserleri 7 30 Tatil sabahı 8 00 Haberler 8 10 Hava durumu 8 15 Bayram lsteklerl 9 15 B u melodileri hatırlıyor m u s u n u z ' 9 45 Atlı karınca 10 00 Radyo sanatçıları bir arada 11 00 Tatil skeçi 11 30 Bayram g u n u ' 12 00 Kısa haberler 12 02 Muzife kutusu 12 25 Kuçuk llânlar 12 30 Beraber ve solo şarkılar 13 00 Haberter 13 10 Hava durumu 13 15 Ogle konseri 13 40 Şarkılar 14 00 Oğleden sonra dans 14 30 Turkuler 14 45 Şarkılar 15 00 Mehter geçıyor' 15 30 Trevi çeşmesi! 16 00 Slzın için soyluyorlar 1 16 45 Tango sever m ı s ı n i z ' 17 00 Kısa haberler 17 02 Turkuler 17 15 Metin Gürel ve arkada?ları 17 30 Incesazdan Huseyni faslı 18 00 Reklam programları 18 35 Yurttan sesler ozel programı 19 00 Haberlrr 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 Uykudan once 19 55 Kuçuk ilânlar 20 00 Kıbrıs İçin 20 10 Yenl besteler Sevllen türküler 20 40 Stlâhlı Kuvvetler saatl 20 55 Küçük llanlar 2100 Kısa haberler 2102 Gece konseri 22 00 Şarkılar 22 30 Sevilen melodıler arasından seçtiklerimlz 22 45" Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Haftanın bestecısi 23 45 Gece yarısına doğru 23 58 Günun onemll haberlerl 24 00 Kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog