Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Derleyen: KAYHAN SAGLAMCfi R uslar iki asırdır Türklerin askerîsiyasî düşmanı olagelmişlerdir. Leninin İstiklâl Mücadelesi sırasmda Atatürk'e yaptığı maddî ve mânevî yardımlar Rusyayı geçici bir süre için yaklaştırmiş, fakat korkunç Stalinin iktidara gelmesiyle geleneksel gerginlik tekrar başgöstermiştir. Düşmanlığın başlıca sebebi, ana hatları Çarlar devrinde çizilen ve 1917 deki proleterya ihtilâlinden sonra yeni rejim tarafından da sürdürülen Ruslann meşhur Akdenize sarkma politikalanna, Türkiyenin bir baraj teşkil etmesidir. Dolayısiyla Boğazlar Türk ' Rus münasebetlerinde daima ön plânı işgal etmiştir. SON ON YIIıDA TÜRK SOVYET MÜNASEBETLERİ doğuya süâhlı dofuya sılâhlı mudahaleyı hazırlamakla suçluyordu. lamakla Ankarada bır askeri sözcunun notaya verdıği kısmî cevapta, Sovyetlerın Turkıyenın Irakı ıs tılâyı duşundüğü ıddıalan «tamamen temelsiz» olarak nıtelenmıştır Fakat bu Ruslan tatmın etmemıştır Bırkaç ay sonra Gromiko Moskovadaki Turk Buyukelçısıne, Ankara üe Washıngton tarafından hazırlanan ıküı askerl anlaşmanın «Ortadoğudaki milletlerarası gerginliği artıracağını» ıhtar etmıştır. Gromüco demecınde şunlan ılâve etmiştir «Türkiyenin Amerika ve NOTA'ya karşı gıriştıği askeri taahhütler, Ankaranın Rusya ile mdnasebetlenni gelıştirmek arzusunda oldnğona dair verdıği temınat ıle çelışme halindedir.» Erkhriıı ziyaretini hazırlıyaıı TürkSovyet yakmlaşması Stalin'in ölümü ilebaşladı rıyordu. 1951 de katüdığı NATO, Anadoluyu muttefık Anadoluyu muttefık bombardı bombardıman uçaklanna açmış, boylece Uraldaki endustn bolgeleri ıle Ankara Moskova munasebetBakü petrol tesıslerı kolay ulaIerının yenıden yumuşamaya başşılır hedefler halıne gelmışti laması, Stalının olduğü 1953 yı 1954'te Pakıstanla ımzaladığı pakta lına rastlar. Nıtekım Molotov adamakıllı ofkelenen Rusya 18 1953 un 30 mayısında Ankaraya martta Ankaraya şu protesto nogonderdığı bır notada, doğu \ı tasını gondermışti: lâyetlerımız Kars, Ardahan ve «Türkiye Ue Pakistan hiçArtvln üzerındekı toprak talepbir tehdit aitında bulunmadılerinden vazgeçtıklerini açıklağına göre, buna bir savnnznış, fakat Türkiye üe Rusyanın ma paktı denemez. Rusya Boğazlar konusunda her ikı taTürkiyenin dikkatini, böyle rafı da tatmın edecek yeru bır bir politikanın Türk • Rus cmdlaşma uzerınde çalışmalarını mdnasebetlerine zarar verıstemiştır. mekten başka bir bizmette Stalinin tehdıtlerının Batı blobulunamıyacağına çeker.» kuna ıttığı Turkıye, bu sırada Türkiyenin 1954 sonunda BağNATO uyelığıne kabul edilmıştı dat Paktını imzalamış olması bıve Bağdat Paktını kurmaya çale Sovyetlerın Ankaraya şırın lışmaktaydı. Rusya, Türkiyedekl gorunmek gayretlerıne sekte Batı Blokıınun Ortadoğu savunvurmadı. Sovyet basm ve radyoma sıstemınin temel tası olmak su Atatürkü «büyük milli kahraeğüımme karşı koymak, ozelman» olarak ovüyordu. İstiklâl lıkle Ankara Atına • Belgrad aMUcadelesinde Sovyetlerin yaprasında kurulması tasarlanan mış oldukları yardımlar hatırla Balkan Paktına set çekmek atüıyor ve o zamanki «kardeşçe macıyla, bize uygun duşecek sıbirlik» ten dem vuruluyordu yasi teklifler yağdırmağa başlaBütün bunlara rağmen TUrklye mıştı. Doğu vılâyetierımızi ilhakden gelen cevap hâlâ cesaret vetan vazgeçmesine paralel olarak, nci değüdı. Rusyanın Ankara BuyUkelçısl, 1936 tarıhll Montrö Andlaşmasının yeniden gozden geçirümesi ıçm resml muzakerler açılması1955 başında, Moskovanın dostnı teklıf ettı Moskova aynı zaluk ifadelerınde daha itıyatlı bır manda, Karadenızın agzını emlısan gorülmeye başlandı. Moniyete almak ıçın îstanbul ve lotov şubat ayında Sovyet YukÇanakkale Boğazlannda Rusyasek Şurasında yaptığı bır konın üsler bulundurraası şart olnuşmada, Rusyanın Türkiye ıle duğu yolundakı iddiasından da ıyı munasebetler kurmak ıstedıvazgeçıyordu Bırkaç gün sonra Ankaradan, Türkiyenin 1956 da ğını, fakat karşı tarafın tutumunun güçlükler yarattığını üerı sona erecek Montro Andlaşmasürdu Ankaranın tepkisi ıse, smı yenıden gozden geçırecek 1940 Ile 1953 arasında Rusyanın bır konferansa katılmağa ısteklı Turkıyeye karşı ızlediğı duşraanolduğu haberi verıldı. ca polıtlkayı hatırlatmaktan ibaBurada bıraz gerıye gıtmek ret kaldı fajdalı olacaktır Aynı yılm kasımında da Kru19 Mayıs 1945 te Rusya, 1923 çef, toprak ve askeri us talepletarihlı TurkRus Dostluk ve rınden Berıanın sorumlu olduğuSaldırmazhk Paktını tek taraflı nu ılân ettı Boyle bır ıddıa taolarak ıptal ettiğıni açıklamıştı raaraen doğru olamazdı. Evet Aynı yılın 7 Hazıranında Sovyet Berıa bır Gurcu ıdı ve GurcısDışişlerı Bakanı Molotov, Türkıtan topraıclannın genıslemesı yenın Moskova Büyukelçısi Selım belki hoşuna gıdebılirdi. Fakat Sarpere, Moskovanın Ankara üe taleplerı Stalm tarafından onayancak şu ıkı şartın kabulu ha lanmaktaydı. lınde yeni bir pakt imzalıyabileceğını büdirmiştr 1 Kars ve Ardahan Rusyaya terkedılecektır, 1956 nın ilk aylarında Rusya, 3 Çanakkale Boğazında Rus Batı ile. bağlannı gevşeterek yaya askerl usler verecektir. Turkiyeyi kendıne yaklaştırmak Ydkandakı şartlar Ankara tauzere yeni teşebbuslere koyulrafından reddedılınce, Moskova du Moskovanın topraklannın o zaman tek başına olan TürkiRusya üzerıne sevkedilen keşıf yeye tehditler yağdırmağa başbalonlarına us olarak kullamllamıştır. masına musaade ettığı ıçın 5 şuMüteakiben, 1945 ln temmubatta TUrkıyeye gonderdığı sert runda Roosvelt, Churchıll ve bir protesto notasından ıki gün Stalin Potsdam Konferansında sonra «Pravda» gazetesinde ikı Montro Andlaşmasının tâdıle ulke arasındaki dostane münasemuhtaç oldugu ve müzakerelebetlerin canlandırılmasını ısterın Amerıka, Rusya ve tngilteyen bır makale çıktı. Makale, re ıle Turkıye arasında yapümaAnkaranın Rusyaya bıgâne kalsı konusunda mutabakata varmasınm sorumluluğunu, Turkımışlardır Ancak dortlu muzayeyı ıktısadJ ve sıyasi bakımdan kereler, Moskovanın Boğazlar Amerikaya bağlayan Washıngtona Bolgesınde askeri üsler ısteğınatıyordu «Fakat» dıyordu, «ı>i de ve yeni anlaşmanın Karadekomşuluk münasebetlerıne donız sahılı olan Rusya, Turkıye, nulebilmesi için Türk idarecileRomanya ve Bulgarlstan tarafınrinin iyi niyeti yeterlidir.» dan kaleme alınmasında israrlanması uzenne çıkmaza saplanDaha sonra da, Kruçefın yapmıştır tığı bır konuşmadan pasajlar nakledıyordu Turkıye, Boğazlar konusunda «Sadece Turkiyeyi muamuzakerelere başlanması konubeze etmek hatalıdır. Biz de sundakı Sovyet uvertürlerine, 14 yersiz açıklamalarımızla (Stalitemmuz 1953 te Moskova Bu nin toprak ve askeri üsler tayukelçısı aracığılıyla cevap ver lepleri) Türk • Rus münasedı Boğazlar meselesıne ıküı gobetlerine gulge duşürmekten ruşmelerle bır çozum yolu buReri kalmadık.» lunamazdı. 19 temmuzda MoskoSovyetlerın o zamanki goruşu vada yayınlanan bır notada, şoyle ozetlenebılır Rusyanın «iyı komşuluk munasebetlerini ve barış ve guvenliğin Amerütaya bağlılığı dolayısıyla kuvvetlendirilmesi adına» toprak Turkıye sıyasi ve ıktısadi guçtaleplerını gerı aldıgı belırtüılukler ıçine duşmuştur. Ankara • yordu. Ayrıca, «Rusyanın güvenMoskova munasebetlennın duliğınin ikı tarafı da tatmin ede zelmesı ve Türkiyenin refaha ecek şartlarla japüacak bir Borışmesı, ancak Türkıyenın NATO ğazlar Andlaşmasıyla temin edive Bagdat Paktından ayrılmasıylebileceği» ılâve edılıyordu. Bu la mumkundur Tam mânâsıyla bır donuştu Çunku Churchıll bağımsız bır Turklye, ekonomıYalta Konferansında, Rusyanın sını Rusyadan alacağı kredılerÇanakkale Boğazında askeri us le guçlendırebüır ler bulundurması ıcabettığını 16 Mart 1956 da, Bayar ıle Stalıne soylemıştı Sovyet Devlet Başkanı Voroşılof, 1921 Turk • Rus Dostluk Saldır1953 yazında tngıhz ve Amerımazhk Paktının 35 ıncı yüdonu kan harp gemılennden kurulu mu dolayısıyla tebnk telgrafbır fılonun Turk karasulannı zılan teatı ettiler. 7 nısanda da yaret etmesı, Ankara üe Mosko«Pravda», Ankarayı yeni bır va arasında sert notalar teatı Turk Sovyet Tarafsızlık ve edılmesme yol açtı. Rusya «bir Saldırmazlık Andlaşması unzalaçesit askeri gösteri» olarak nıtemaja davet ettı. ledığı zıyaret hakkında daha fazla bügı talep edıyordu Bu alevlenmeye rağmen Rusya, Turkıye ıle flortleşme gaj iretlerıne devamla, 1927 denberı 1957 dıkkate değer gelişmelerle askıda bulunan Sadarabad Bara doludur jı problemını halletmeyı teklıf Bu yıluı başında Podtserov etmıştır Sovyetler o yıl, ortak gerı alınarak jerıne Kayserı Bez hududun kendı tarafmda barajı Fabrıkasını kuran Rıjov Ankara ınşa etmeye razı olmuşlardı Buyukelçüığme gonderüdı. Bu Turkler masrafların yarısını ohareketın zamam ıyı seçümemışdeyecek, mukabümde de Iğdır tı ve Tukler o sırada AmerıkaO.asını sulamada kullanmak u dan daha fazla ıktısadi yardım zere suyun yarısını alacaktı ıstemekteydüer. Mechste bazı Sovyetler barajı mşa etmışler, mılletvekülen, Amerıka yeterı fakat hıssesıne duşen paranın kadar gondermedığı taktırde 500 000 dolar cıvannda olduğunu tabıatıyla Rusyayı kastedeTurklere büdırmek ıçm 1953 rek başka yerlerden de yartemmuzuna kadar bekiemışler dım aranmasını ılerı surmuşlerdır Netıcede 1953 eylulunde ikı dı u&e Dir anlaşma ımzalayarak ıh 1957 nın Ankara Moskova mu tılftfı halletmışlerdır nasebetlerındekı baslıca konusunu TuTk Sunye sının teşkil ettı Suriyedekı üıtılâlden sonra komunıst taraftan bazı unsurlar ıktıdara gelmışti. Yeni Şam Hu Stalmın olumunu i7!eyen aylar kümetınin Türkiyenin Suriyeyı dakı teşebbuslere rağmen, Tur ıstılâya hazırlandığı ıddıası, Ruskiye hâlâ Rusyanın yeni sıyase ya tarafından da benımsendı. 11 tındekı art duşuncelerı şuphe ı eylül tarihlı Sovyet notası Sule karşüamaktaydı. Fakat Mos nye sırunndakı «tehlütelı dukova 1954 te gene de barış tarum» karşısmda Turkıyeyi ütaz arruzuna devam etmış ve Anka etmekte ve şoyle devam etmekradakı Büyukelçısi Lavrışefı ge 'eydr n çekerek yerıne Podtserovu «Ankara Hukumeti, Rusyagondermıştı nın Türkiye ile munasebetleTurk • Sovjet vakınlaşmasmır rini dflzeltmek amacıyla son gelışmesi, ozellıkle toprak talep yülarda birtakım adımlar »tlennden vazgeçmesı karşısmda tığmdan haberdardır. SovAnkaranın gosterdıği soğuk tep ret Hukumeti, her banşsever kı Moskovayı memnun etmiyor ulkcnin dunımunu tehlikeli <u Ustehk TurKıvenın katüdığı bale fetirecek hareketlerden Ittifaklar Rusyaya rahatsızlüt veIAEM 1953 (meselâ Türkiyenin Suriye huhu duduna asker yığması) kaçı duduna asker yığması) kaçınılması gerektığine inanır. Işte bu sebepledir Id, Suriyeye karşı girişilecek bir askeri işgal hareketine Türkivenin katılmamasını barış ufnına en dostane tarzda talep ediyoruz.» Kruçefm ihtarlarına rağmen Turkıye, Rusya sınjrım savunmasız bırakmak pahasına birliklerine Suriye hududuna hareket emri vermıştır. Ankaraya gbre bu, Moskovanm Sunyeye Sovyet süâhlan yığması uzerıne yapılmıştır. Yukarıdaki gelışmeler, Turk dış polıtikasına hakım olan Moskova korkusunu busbütun büemıştır. Bır taraftan sozcusü Bulganin aracılığıyla ıhtarlar yağdırırken, yağdırırken, dığer yandan da bizzat Kruçef dığer yandan da bizzat Kruçef Turk • Sovyet munasebetlerını yumuşatmak çabalarından gerı kalmıyordu 29 Ekim 1957 de Moskovadaki Buyukelçılığımızde verılen resepsıyona katüdüctan hemen sonra Kruçef, Türkiye ıle Rusya arasında bır harp olma yacağını açıklıyor ve azlettığı Mareşal Zukovun «macera» polı tıkasını takbıh edıyordu. Baş bakan Bulganin de Menderese gonderdığı bır mesajda Rusyanın Sunyeyi bir süâh deposu yapmak değü, Turkıye üe dostluk ıstediğıni soyluyordu. 18 kasımda da Kruçef Mısır gazetesı «El Ahram» m Baş>a zan Muhammed Heykele verdıği bır mulâkatta, «Amerika ve NATO'daki diğer dostlan, Turkiyeyi duşman yapmakyi komşularına üuşman yapmaktadırlar. Rusya Türkiye ve ditadırlar. Rusya Türkiye ve diğer bütün ulkelerle, dostluğun, ticarî munasebetlerin, kultürel bağların geliştirilmesi, barış lehinde ve savaş aleyhinde mücadele için sulh içinde beraber yasamayı arzulamaktadır» demış tır. 1959 1939 boyunca Turk • Sovyet munasebetlermde sogukluk hâ kım olmuştur. Hazıranda Tur kıye, Moskovaya, Rusyanın An kara Büyukelçılıği mensuplanmn propaganda nsalelen dağıtmalarmı durdurmasını ihtar etmıştır. Iki ay sonra da, hudut koyumuz Posof yakınlarında Sovyet muhafızlan bır Turk muhafızmı oldurmuşlerdır lunmuşlar ve Ankara Hukumetmı kararlı bır tarafsızlüt slyatınj kararlı bır tarafsızlüs slyasetı ızlemeğe davet etmışlerdır. Ancak ne yardım teklıfleri büyuk olçude kabul edümış, ne de Turkıye Batı ıle mevcut bağlarından vazgeçmıştır. 1958 1958 m Ortadoğu sıyasi sahne sınm dramatık olayı, mayısta Lubnanda patlak veren ıç harptır 16 temmuzda Ankaraya bır nota gonderen Rusya, Turkıye nın «durumu daha kötdleştirecek adımlar atmaktan kaçınacağı ümidinı» ızhar ediyordu. Ay rıca Turkiyeyi Sunye ve Irak hudutlanna asker yığarak Orta 1961 Yukarıdakılere benzer dostluk gosterüenne rağmen, Sovyet basını Turk polıtıkasının bazı yonlerıne hucum etmekten gen kalmıyordu Meselâ 1961 Yaz aylarında «Iz\estia» gazetesinde çıkan ikı makalede, Turkiyenın topraklarma Amenkan füzelerı kabul etmesının ve izledığı antücomunıst sıyasetin Ataturkun ıyı komşuluk mUnasebetlerı ılkelerı ıle taban tabana zıt oldugu üerı surulmekteydı. 1960 1960 Ilkbaharmda, ani ve beklenmedik bır değışıklık vukua gelmiştir: 12 nisanda, Menderesin temmuzda Moskovayı resmen ziyaret edeceği açıklanmıştır. Türk kamu oyunca sürprız olarak karşüanan zıyaret, ikı memleket arasuıdakı yakınlaş manın başlangıcmı teşkil etmek teydl. Ünlü «London Times» ga zetesi zıyaretı «Turk Rus münasebetlerinde bir dönüm noktası» olarak vasıflandınyor ve şoyle devam edıyordu: «Türkiyenin iç politikasındald kritik durum nazarı dikkate alımrsa, zaman iyi seçilmişe benzemektedir.» Ancak 27 Mayıs thtüfili Ue devrilen Menderes Moskova resml ziyaretini gerçekleştırememiştır. Aynı ayın dokuzunda da Meclls, Türkiye • Amerika Sa vunma Paktını onaylamıştır 1 eylülde Moskova, Gürsel ile Kruçef arasında teatı edılen mektuplarm haylı enteresan olan metınlennı açütladı 28 hazıran tarihli mektubunda Kruçef şoyle dıyordu«Aramızdaki butun esaslı meseleler halledilene kadar Turk • Sovyet münasebetlerinin selıştirılmesi çabalarınm geciktirilmemesı konusunda mutabUoz. Hiç değılse yakın bir istikbalde Ankaradaki bir önceki hükumet tarafından Rus>'a ve Turkiyeyi tatmın etmez bir hale sokulan Türk Sovyet münasebetlerini daha da kötuleştırecek hareketlerden kaçmmalıyız...» Hiç şuphe yok kı Kruçef, Gur sel Hükumetinın daha bağımsız bır politıka aydeceğını, Rusya ı le münasebetlerinde Dulles polı tıkasına sıkı sıkıya sarüan Men deres kadar katı davranmayacağını Umid ediyordu. Turkiye Cumhunyetımn kuruluşunun 37 nci yıldonümünU kut larken Ruslar, Menderesi bır NATO kuklası olarak vasıflandırmışlar, kullıyetlı mıktarda ıktısadı vardım ^aadlennde bu 1962 1962 yılı boyunca haylı duzelen Turk Sovyet münasebetlerini golgeleyicı mahıyette ufak defek olaylar gorülduyse de, bunlar cıddı bır gergınliğe sebep olmadı Brejnev, Turkıye Cumhurıyetının kuruluşunun 39 uncu yüdonumu dolayısıyla Gürsele gonderdiğı bır mesajda, üd memleketm «milletlerinin menfaati ve dünya banşı uğruna, iyi komşuluk ruhunu geliştirmeleri* ni» temenni ettı 1955 1983 1963 başında bır Turk Parlamento Heyetmm, aslında 1962 kasımında yapümış olan bu davetı kabul ederek 1530 mayıs arasında Rusyayı ziyaret edeceği açıklandı. Aynı yılm ocagında da Erkın Mecliste, Turkiyenin Rusya ıle munasebetlennı «iyi komşuluk esası uzerinden gelistirmeyi» arzuladığını soyluyordu Gene 1963 te Amenkan «Jupiter» fuzelennm Türkıyeden çekılmesı, Ankara • Moskova gergınlığinm hafıflemesrne yardımcı oldu. Dığer taraftan Kars • Errurum Bolgesıne yabancüar için konmuş bulunan seyahat tahdidının kaldırüması da, Türk Sovyet duşmanlığmın azalmakta olduğunun dığer bir işaretiydı 1964 te, Türk Sovyet münasebetlerinde Kıbrıs buhram dalma on plânı işgal etti. Hafızalarda tazeliğini henUz yitlrmemi? gelişmelerden sonra Erkinin bu gun başlayacak bir haftalüc Moakova resml ziyareti, Türk • Sovyet münasebetlerinde bır dönüm noktası teşkil edebilecek nitelüctedır 1956 Gayrimenku) Satif İlânı Silivri lcra Memuriuğundon Oosya No. 1963/48 T». Bır borcun temini istıfası ıçın aşağıda yazüı gayrlmenkuller açık arttırma suretiyle satüacaktır. 1 Haraççı koyu Haraççı çıfthği mevkıınde kâın olup tapunun 12/7/1944 tanh, cılt 76, sahıfe 84 ve sıra 338 numarasında kayıtlı ve hudutlan şarkan 5 P No lı Mazlum, Garben 7 P. No. U Husmen, Şımalen Muhdes yol, Cenuben Pusu Dere» Ue çevrılı 33095 M2 mıktannda olup Pusu Dere hududundaki 42 si kuçük fidan ve 44 u buyuk olmak uzere 86 adet kavak ağacı dahıl tamamı 7000 lıra kıymetmdekı TARLA. 2 Haraççı koyu Haraççı çıftlığı mevkıınde kâın olup tapunun 12/7/1944 tarm, cılt 76, sahıfe 85 ve sıra 344 numarasında kayıtlı ve hudutlan şarkan 1 P No lı Sabri, garben 3. P No. lı Osman, şımalen Haraççı arazısı, cenuben Muhdes yol ıte çevrili 5520 M2 mıktannda ve koyun hemen kenarında bulunan ve tamamı 3000 lıra kıymetmde TARLA. 3 Haraççı koyu Haraççı çıfthği mevkıınde kâın olup tapunun 12/7/1944 tarıh, cılt 76, sahıfe 86 ve sıra 347 numarasında kayıtlı ve hudutlan şarkan 4 P No lı Cezar, garben 6 P No. lı Demır, Şımalen Haraççı arazısı, cenuben Muhdes yol Ue çevrili 5520 M2 mıktannda ve koy kenannda bulunan, tamamı 3000 Ura kıymetınde TARLA 4 Haraççı koyu Kaynakdere ve Davutçayolu arası mevkıınde kâın olup tapunun 6'4/1961 tarıh, cılt 119, sahıfe 100 ve sıra 6 n'imarasında kayıtlı ve hudutlan şarkan mer'a, şımalen Nevruz Recep, Garben Ismaı KamJ ve Suleyman Huseyın, cenuben Murtaza Demır tarlalan ıle çevnlı 107100 M2 mıktarmda ve ta !İ mamı 16 000 lıra degennde TARLA 5 Haraççı koyü Kadücoy ve Haraççı yolu mevkıınde kâın olup tapunun 6/4/1961 tanh, cılt 119, sahıfe 101 ve sıra 7 numa rasında kayıtlı ve hudutlan şarkan Nevruz Recep, şunalen tlyas Aslan, garben Nezır Ibrahım, cenuben vol üe çemlı 19299 M2 mıktannda 10 donumluk kısmı bag ekıh TARL/. tamamı 25500 lıra kıymetınde Yukanda yazılı sırasma gore gaynmenkullenn satışı 20 Ka sım 1964 cuma gunu saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 14 30 a kadar 30 ar dakıka ara üe Sılıvrı lora Memurluğu odasmda açüs arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edüen kıy metın yuzde 75 ını ve ruçhanlı aıacaklılar varsa alacaklan mecmuunu geçmek şartıyle en çok arttırana ıhale olunur Bu bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu baki kalmak şartıyle 30 Kasım 1964 pazartesı gunu aynı yerde ve aynı saatlerde icra edümek uzere ıkınci arttırmaya bıraküır Bu arttımada rüçhanlı alacaklılar alacağmı ve satış masraflannı geçmek şartıyle en çok arttırana üıale olunur Arttırmaya ıştırak edecekler tahmın olunan kıymetın yuzde 7,5 msbetınde pey akçesı vermelerı lâzımdır. Satış peşın para ıledır Istıyene 20 gune kadar mehıl verüebıkr Tellâlıye ahcıya aıt olup bınkmış vergıler satış bedehnden odenır Tapu harç ve masrafları ıle üıale pulu musterıye aıttır tpotek sahıbi alacaklüarla dığer ügılüenn bu gayrımenkul üzenndekı haklarını, hususıyle faız ve masrafa daır üen sureceklerı ıddıalarını 15 gun içinde Daıremıze büdınnelerı, aksı takdırde paylaşmadan hanç kalacakları Satış bedeü hemen veya verılen mehıl ıçmde odenmezse tcra ve tflâs Kanununun 133 uncu maddesı gere^ince üıale feshedıle rek alıcı ikı üıale arasındaki farktan yuzde 5 faızl ıle birlikte mesul olacaktır Şartname ılân tarıhınden itıbaren herkesm gormesi için açık olup arttırmaya ıştırak edeceklenn satış ılân ve şartnamesini gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan ve satış yerıni terkedenler üıaleden vazgeçmiş sayılacaklan ve başkaca luzumlu malumat alrıak istıyenlenn Daırernızın 1963/48 talimat sayılı dosyasma müracaatlan ılân olunur. (Basm 20286/13263) • 1957 FISK lâstiklerini imal edenlerin ilk endişe ve hedefleri, vasıta kullananlara mutlak bir emniyet sağlamaktır. Bu gaye uğruna hiçbir fedakârhktan kaçınılmamış, FISK lâstiklerinin yolların en emniyetli lâstiği olmasını sağlamak amacıyla, damaklarda kullamlan hususi çelik tellerden... gövdedeki son derece sağlam nylon ipliklere... ve hepsinden mühimi, lâstiği aşınmıya, ısıya, yanlmıya mukavim kılan ve sadece FISK lâstiklerine münhasır olan kimyevi terkip POLİB'ye kadar lâstiği meydana getiren bütün elemanlar tam bir ahenk içinde birbirlerini tamamlamıştır. Yüksek kalitesi ve mükemmel randımanı ile kısa zamanda şoîörlerimizin kalplerini fetheden FISK lâstiklerini tercihan kullanmız^.. ve lâstik alırken şunu asla unutmayınız: ARADIĞINIZ EMNİYET FISK LÂSTİKLERİNDEDİR. Türkiye Fisk Distribütörleri: îstanbul ve KaradenizDoğu Anadolu Bblgesi: KAFRA TİCARET TÜRK LTD. ŞTİ. Cumhuriyet Cad., Dağ Apt., Taksim, ÎstanbulTel.: 48 75 85 Ankara ve Orta Anadolu Bölgesi: ÇELİK MOTORZÜHTÜ ŞENYUVA VE ŞERİKİ KOLL. ORT. Meclisi Mebusan Cad., Işçî Sigortaları Hanı Kat 4 Tophane, İstanbul, Tel.: 49 10 08 • Ankara, Tel.; 11 5300 Izmir ve Ege Bölgesi: OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET A. Ş. 1954 polîb Kimye\i ısmi **cis 1,4 polybutadıene" olan tamamen jeni bir kauçuk nevl olup mahreın nispetler tlahilinde tabii kauçuğa katılmakta \e harika . FISK lâstiklerinin üstunlüğüDÛ 8ağlauıaktaüır. Gazi Bulvarı 4749, Izmir • Tel.: 23 7 37 Adana ve Güney Anadolu Bblgesi: ALBER DİYAB AdanaTel.: 2311 Faal 8614/13240
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog