Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT CUMHURtYET 30 Ekim 1964 Perde Oralı MAHKEME ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR 83 Bu geri kalmışlık, bu mahzun bakışlı insanlar beldesi her şeye rağmen sevdiriyor kendini... Acıma duygusu i!e karışık. Vtuhalefet sorumlu tutulamıyacağı için : Islamkale'de sabah olurken «Kül Kedisi» doğan güne doğru yol altnaya başladı. Afganistan'ın üçüncii büyük şehri Herad'a ulaşmak kolay olmadı. Gün batarkcn, yanya kadar toprağa gömülmuş, sanki üzerine altın tozu yağmışçısına parlayan kubbeler, minareler Herad'ın ilk karşılayıcılarıydı. Sonra dar çarşı başîadı. Afganistan'ın içindeydik arnizma? Ne büyük şaheser? zetecilik yaptığını saruyor. Ben : tık.. Türbanh. salvarlı keskin baDaha böyle ne cümleler var.. grupta adı (Gizli vazife) olan bu Düpedüz yobaz dıye, edebi kışlı, sakallı bıyıklı halk, kovammn ) böyle bir füim Uzerinde konuştuktan son : önünde dolaşan arıları andırıyordu. jyrneti olmıyan ve milletimiz a tşte siz ( ( ) kitaba, hâlâ ra söz alan Suut Kemal Yetgin : Çarşı içinde, binlerce sineğin uçuşeyhinde Zalimler, diyen ve milt duyguları rencide eden sözler şaheser ve klasik kitap diyorsu aynen: «Bu bir macera filmldir. ; tuğu dükkâniarda, peykelere uzanlulunan ve sslâ klâsikler arasın nuz. Bu kitabı diğer klâsiklerle Ama temeli komünist propagan j ımş esnaf büyük bir «tevekkül» ila, dilimize çevrilmesi edebi bir ayarda tutmaya ve savunma dasıdır. Yalnız şunu söyliyeyim : çinde yeşil çaylarını yudumluyor. ılmadığı içln câiz olmıyan ve ya vlcdanlı bir insanda takat ve ki, o zaman İspanyada cereyan : alıcılara bu nazlı satıcıların isarei ıu yolda Ankara raahkemesince cüret olmamak gerekttr. Siz her eden iç savaşı bilmiyen, o zama • etikleri malları kendileri alıyorlarnabkumlyet karan yemiş olan kesi kör âlemi sersem sanarak nı hatırlamıyan, muavyen bir kül : dı uzanıp!. Çadiri oenilen çarşaflao rahmetli yarjjjıca bile geri kandırmaya çalışıyor ve mahut tür seviyesine de erisememiş o i rın içinde kadmlar görüyordum, ür•i demlşsinlz. ( ) Işi inadınızda ısrar ediyorsunuz. Or lan bir kimsenin bu filimde ko • kek aceleci.. Bazen bunların tamalize gelmiyen herkes sizin için talığı yoksa çok mu boş sandı munist propagandası yapıldığını j men karşıtı japone kollu, sıhhatli, :erici, kafatasçı, bu nasıl man nız? Amerikadan her çeşit yar anlamasına imkân yoktur» de : ellerinde hasır çantalarıyla çekişe İ çekişe pazarlık yapan dudakları boık? Bu nasıl fikir özgürlügü? dınu gören (ki ben bir Ttirk miştir. ) Blr eseri protes milliyetçisi olarak utanıyorum, O halde fazla söze lüzum yok. j yalı kadınlar.. Rus teknisyenlerinin o eden btr insana söylenemez. kendimlze gelemediğimiz İçin Zaten Ispanya sefiri hükümeti ! eşleri «tezat» m ta kendisi oluyor) Bu ( ) sıkılıyorum) ( ) mize filmin gösterilmemesi için | du. [itap bakkında fazla söze hiç bir millet, ümanizma yapaca ricada bulunmuştu. Benim konuş | Bir rüya şehriydi Herad.. Anadoiizum yok. (Vadlm) kendi önsö ğım diye, kendi aleyhine edep mamdan sonra da bu filim gös : ünde: (Bu bir deneme eserdir. sizce yazılmış olan bir edebiyat terilmekten rr.enedildi. Lâkin • lu'nun yoksul kasabalarının daha 3unu 18 yaşında blr genç yazmış fıkarası kitep için, çeviri ücreti kendisini devlet içinde devlet po | yoksulu, daha bir geri kaimışı. Eviyle, kıyftfetiyle, davranışlarıyla. ır. Kitapçüar buna Vadim a ödeyemez. İşte bu kadar. zunda gören bu adam ve yaran : Sonra birdenbire geniş caddeler, alını koymuştur. Ondan fazla bir lan (dün blr filmi sansür ettik) i kavurucu mı *y beklenemez.. ilh.) diyor. KlDr. Fahri Kurtuluş diye bir yazı yazıp işlerine gel • ğaçlar. Ama oinsanı az.sıcakdan tük. bilemiyorum, Tek, ap İçin takdlm bu. Önsöz bu. 8. Devre Rize Milletvekili diği tarzda kalem oynattüar. Bu j Yıkık duvarlı kerpiç evler, eşekli 3uraya sadece bu kltaptan bir adam diinya çapında ne çeşit bir : •ümleyl alacağım; sahife 138: (.. Adı (Gizli vazife) olan o fîlim otoritedir (!) de bizim haberimiz • yorgun köylüler Ve bir dört yol ağzında, kıyafeti köylülerden aşağı Jöhret! îşte onun mabudu. Sa bal gibi komfinizm propagandası yok. Biz daima vesikaları ko • kalmayan bir trafik polisi.. Bir oyapmıstı. ^aş işte onun zevki... Sefer Türnuşturduk ve konuşturacağız (...) | tomobil, bir eşekli gördüğü zaman, AFGANLILAR Afganlılar uysaldır. Özgürlüklerini hiç bir :iyeye. Ah sivri küıcını dinsizle(Bu adam çünkü kendisi bideğiştirmemekle «ün» yapmışlardır Dr. Fahri Kurtuluş : sevdiği bir eseri yöneten orkestra 1n kanına buhyacak, kurana ta ze adam diyor, biz de kendisine sanlann parçalanmış devrilmiş adam diyelim de rahat etsin 8. Devre Bize Milletvekili: cavuklanm ne azametle ayakla olaylan işine geldigi gibi işlemek Not: Noktalı yerler İstanbul 6 : •ının altına alacak...) Aman ne basitliglnde ve göya kurnazlıgm nct Asliye Ceza Hâkimliğinin ka i edeblyat? Ne yüksek üma da bulunuyor ve göya Ustün ga rarı üzerine çıkarılmıştır. | İNilıiılliTiıııi/iıı iioırlılı meıtaini piphesiz CHP irniiiiı ir\lıil rdiyordıı Rüya Şehri HeradL RÖPORTAJ VE FOTOĞRAFLAR: FİKRET OTYAM §eye TOrkiye Emlflk Kredi Bankase A.O. | ĞENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN | 499 sayılı kanun gereğince yurt dışındaki işçilerimizin Türkiyedeki yakmlarına veya emirlerine | gönderecekleri bilumurn havalelerin resmj kurun uzerinde, aşağıda gösterüen tablo gereğince der % hal ödenmekte olduğunu ve bu paraların gönderümesi hususunda işçilerimiztn çalıştıkları bölge J lerdeki yabancı Bankalarla gerekli anlaşmaların yapıldığını ve iş muhitlennde bankamız gezid memurlaruun işçilerimizin emirlerinde bulunduğunu, yurt dışındaki işçilerimıze ve memleketımizdeki yakınlanna duyurmakta fayda mülâhaza edilmiştir. • i ~~' Gönderilecek Cinsi Dovizin Tutarı şefinin mutluluğu içinde el kol i yor onlarla da Rusça konuşuyordu. şaretleri, sonra kolunun kanadı Yeni yoldan gidebilmek için izin nın kırılması bir dahaki araca kâğıdını yazıp vermesi uzun sürmedi, «Türküz» dememiz yetmişdi de. kadar. Oluyormuş meğer tarih öncesinin Kader değiştiren yol gerçeği.. Bu geri kalmışlık, bu hüEmanullah Han zamanında yapılzün bakışlı insanlar beldesi, her şeye rağmen sevdiriyor kendini, acıma mıs altmış kilometre, her iki yanı duygusu karışık. Türkiye'de çok ya kavak ağaçlı dar asfalt yoldan Kanşamışımdır bu duyguyu, çok. Ama dahar'a yö'neldik. Asfalt yol bitti. Yol ikiye ayrılıyordu. Yeni ve gebu daha bir oaşka duygu. çite açılmayan yol tahtalarla kapatılmış. General'in verdiği izin kâOtel Kocaman bahçe içinde bir otel. ğıdını gösterip uçak pistlerine benEn iyisi. Bakılmamışlığa en güzel zeyen harika bir yola girdik.. Kordrnek. Hiç bir yönü işlemeyen bir kunç bir sıcak, gözün alabildiğine otel, oysa oteli kuran tngilizler za ekilmemiş topraklar, çöl. Havada manında kimbilir nasıldı sorunu keyifsiz akbabalar, leş kargaları teçakılıyor insanm kafasına. Hemen lefon direklerinde.. O upuzun, bitdüşünüyorsununz, «Afganlılar razı mevecekmiş gibi gelen yolda yalnız buna, varsın suları akmasın, var bizim otomobil!. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi, sın masa örtüleri Lnsanı öğürtecek kadar pis olsun, varsın içecek bir «Bir asker olarak, su yönünden ihyudum an su olmasın. Çünkü, öz tiyatlı davranmanızı öğütlerim» degürlük her şeyden hepsinden üstün.» mişti. Memleketinin g;erçeklerini iyi Hak veriyorsunuz bunları dügünün bilen bu asker büyükelçinin öğüdünü sık sık hatırladığımız için, S U ce. yönünden «ihtiyat. dan da öte davGeneral ranıp cerikaları çoğaltmıştık. Ama Daha işletmeye açılmamış bir yol kilometrelerce gidiyorsunuz kızgın dan Kandahar'a gidebilmek için yollardan. kana kana içiyorsunuz askeri makamlardan izin gerekmiş suları, bakıyorsunıız cerikalar gide Geri kalmış on ülkeden biri de Af çide boşalıyor' Hesap kitap, kiloganistan, bizim gibi. Ülkeyi uyan lometre tartışmaları, «bu su bizi dırma, ileriye götürme çabasma as Kandahar'a atar... kerleri de katmışlar. Hizmetlerinin Herad Kandahar yolunu Ruslar bir yılını ülkenin yapımında ge yamyor.. Yol boyu şantiyeler, dev çiriyor askerler. makinalar, bunınlarına su kırbalart Yaptığı görevin mutluluğu gözle asılmış <Ziş. kamyonları. Koca türrinden belli olan Kara Yollarına banları rüzgârdan savrulan, kapkabakan general tngilizce konuşuyor ra sakallı Afganlı şoförler.. Pancar du. tçeri bir iki Rus uzmanı geli yüzlü Rus uzmanları. teknisyenleri, Rus yapısı «jeep» ler dolusu.. İnsanlara acımayan bir güneş. beyinleri kaynatan sıcak.. Durmadan patlayan lâstiklerimiz. Nerede bir şantiye görsem huyum kurusun, sigarayı yakıp bir yol kıvançla seyretme tutkusu... Vazgeçemediğim. «Bir milet uyanıyor..> Bu şantiyeler, bu homurdanan makinalar, bu yanık yüzlü insanlar, bu oyulan dağlar, atılan köprüler «uyanmanın» belirtileri.. Ama unutuyoruz bunları.. Zira Kandahar diye girdiğimiz şehir Greşk imiş... Gece olmuştu.. Şehrin girişinde lüks lâmbalarını yakmış esnaf, her zaman olduğu gibi peykelere uzanıp sarı yeşil arası çaylarını, nargilelerini içmede Kandahar'a daha 125 kilometre var!.. Nihayet Kandahar Kandahar'daki otel bütün yorgunluğa rağmen çekmiyordu ınsanı. Bir başka otele götürüldük. Afgan Hava Yollannın personelınin kaldığı bu binada Çetin, özleminden kıvrandığı buzlu viskiyi ve birayı bulacaktı. Kaçar tane içeceğimizi hesaplıyorduk. Uzun sözün kısası içecek olarak yine bizim cerikadaki su vardı. tlk indiğimiz otele ölüler gibi yıkıldıktan sonra. cerikadaki suyun çoktan bitmiş olduğunu gördük. Oteldekı yabancılar, suyun kaynatılmadan içilmemesini yalvararak ihtar ederken. ben onuncu bardağı kafama dıkiyordum. Zira bu 5u bizim talihsiz Harran ovasında haî kımın içtiği sudan çok temizdi de. Eskiden ödenen Türk Lirası Tutarı 225. 248.62 18.205 82 34.61 • 182 29 173.97 900. l'eni çıkan kanuna göre ödenerek Türk Lirası 285.75 315.75 22.86 26139 43.96 23151 220.95 1143. Menfaatinlz Türk Lirası 60.75 67.13 4.86 55 57 9.35 Doyçe Mark 100 Hollanda Florini 100 Belçika Frankı 100 İsviçre Frankj 100 Avusturya Şilini 100 Fransız Frankı 100 İsveç Kronu 100 Amerikan Doları 100 istanbullulara teşekkür COCACOLA, bundan tam 6 hafta evvel 18 Eylül 1964 Cuma günü İstanbutlutara takdim edildi. İlk anda sevildi ve bu teveccüh devam ediyor. Bu güzel şehrin sakinieri, şimdiye kadar hiçbir mamulün COCACOLA'nın gördüğü yakın alâkaya mazhar olmadığı, bu kadar candan karşılanıp benimsenmediği hususunda müttefiktirler. İstanbullularm COCACOLA'ya gösterdikleri bu candan ilgi bizi gururlandırdığı kadar müteşekkir ve minnettar kılmaktadır. COCACOLA Ekport Corporationın verdiği yetkiyle İstanbul'da şişelemek hakkına sahip Müessese olarak COCACOLA'yı her zaman şimdiki gibi lezzetli ve en iyi şeklinde sizlere sunabilmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyacağımızı bildirmek isteriz. Şunu unutmayınız ki, İstanbul'da halen satılmakta olan COCACOLA, sadece şehrimizde değil, dünyamn her tarafında satın alabileceğiniz en iyi meşrubattır. 4922 46.98 243. ^ Kâbİl Çekoslovakların işlettiği Spinzer oteline girdiğimiz zaman bütün çektiklerimizi o anda unutmuştum. Yiyeceğin, içeceğin hası, temizliğin en yükseği, bir başka deyimle uygarlık gereklerinin hepsi, burada vardı. Altındağ gecekondulannın ortasına Balın, yahut Hüton otelini oturtunuz, üç beş yere daha modern yapı serpiştırînız. tşte kâbilde ilk sabahın izlenimlerü. konu veresim BENİM KARAKIZIM ÜCRETİ SANA PAHAL1VA OruRACAK.,AT Ayhan Başoglu zı İKıbns ne olacak? Otelin hemen yakınındaki bir i sebzeci dükkânında Efgan ürünle! rıni incelerken ak sakalh, nurânî ı yüzlü bir ihtiyara da «merhaba» | sarkıtmıştım kı. ıhtıyar «Merhaba efendi. dediği zaman bilmem kaçıncı şaşırmaya uğramıştım. Özbekmiş ıhtiyar Okumuş. akh başında, tertemiz bir ınsan, din adamı .. Yârenlik geldi Kıbns konusuna dayandı. »Ne olacak bunun sonu?» dıvordu özbek .. «Sulh yolu iyi, hoş, kan dökülmesın, insanlar ölmesin... tvi ama. karşı taraf lâftan anlamıyor mu?» «Anlamıyor» dedim. «Ismet Pasa Hazretlen büvük adam. ama gevsek tutuyor bu işi, biz fazla bilmiyoruz, anlat şunu » Anlattım. Etrafımız kalabahklastı Çat p?t konuşanlar, iyi konusanlarla Kıbrıs üzerine, sineklerin arasında bir yârenlik ki başladı . t I M S A İstanbul Meşrubat Sanayii Limited Şirketl Veni Londra Asfaltı, Tel: 71 56 47, İstanbul 400.000 LİRALIK GİZLİ DEFİNENİN İLK TALİHLİLERİ: AT HlRSIZI AnuH FSUiKAMU B»\R >Av<SıSİ BÜ SUVUfCUŞU A a.VTP (Aşagıdaki isimler bu yazının hazfrlandjğ: 18 Ekime kadar kazanılmı? olan Ikramiya Ulihlilerine aitt.r ) ©OZUtAN \ T ARÇELİK Buzdotabı kazanmış olanlar: Metin Şener, Galata Aylâ Demirci, Atikali Ahmet Akyıldız, Aksaray Noyan Gündüz, Samalya Veysi Adıgüzel, Bakırköy • Nedim Başaran, Şişli Nail Güçlü, Kantarcılar Mustafa Çutuk, Paşabahçe Fikri Civelek, Ramı Fuat Gören, Rumelikavağı Mustafa Vanlı. Küçük Mustafapaşa Recai Genç, Sağmalcılar Giilbank Şişmanoğlu, Üsküdar THOMSON Radyosu kazanmış olanlar: Adem Kamber, Gaziosmanpaşa Ali Alemdar Kenan Şener, Küçükpazar Hüseyin Bayrak, Aksaray Davit Gormezano, Feriköy • Cevahire Krupuleviç, Beykoz lrfan (kerel, Galata Saime Yücat, Teşvikiye Mustafa Hoşsöyler, Fatih Galip Kodak, Kadırga Erol Neper, Kasımpaşa Metin Sıdal, Caddebostan Erdal Peşkircioğlu, Ataköy Cemal Arıcan, Küçükçekmece Celâlettin Dündar, Kadıköy Yusuf Ova, Üsküdar Mediha Elgin, Saraatya Mürtaza Arıkan, Tuzla Halil Keşçi, Mecidiyeköy Bayram Demirci, Zeytinburnu Suzan İkizier, Cağaloğlu Mehmet Ali Değirmenci, Galalnsaray • Nahit Öcalan, Alibeyköy Hüsnü özer, Kasımpaşa Fikret Özmen, Teşvikiye Atalay Yalçın, Değirmendere Aziz Öktem, Şehremini Şeref Kanar, Malta Kânıil Aykut, Lâleli Salıha Karakıış, Kofiıyolu • Mehmet Kalay. Tuzla Mustafa Aydın, Ta^kasap Mehmet Aslan, Bakırköy Hikmet Ytıkut, Zeytinburnu Muzaffer Sudalı, Şişli • Ramazan Bircan, Kurtuluş Mahmııt Ytiksel, Bomonti Ibrahiın Temizel, Sirkeci • Ibrahim Özdemir, Yeni Yolcu Salonu Erlıan Şen, Yalova Osman Kurt, Guraba Mustafa Dıker, Biikırköy Semih Sümerman, TaUsim HUseyin Kalaylı, Fatih îjerafettin Özkan, Sağnıaleılar Berıin Oral, Fener Hayrettin Tunçer, Çapa • Salilıa Kavak, Anadolu Kavagı • Sabri Taş, Nişantaşı • Mehmet Tek, Yalova Hayri Kocâman, Fener • Abdullah Cengız Şarman, Küçük Mustafapaşa Halıl Yalvaç, Kadıköy Ahmet Özçelik, Sağmalcılar Abdullah Altan, Süleymuniye Aytekin ökmen, Pendik Mehmet Sökyen, Mahmutpa'ia Ziya Kutlu, Kadıköy Ali Tannkulu, Bakırköy Yarın SOVYET SINIRINA 75 KM. DEYİM SAVAŞC» SİR. 7^ ' ' l 40 yıl önce bugün Ayrıca 474 plâk ve binlerce parasız COCACOLA dağıtılmışlır. 30 Ekim 1925 günü \\ Cumhuriyet çıkmadı \% Cumhuriyetlmlzln lklnci yıldö '• nu munasebetiyle «Cumhurlyet» gazetesinin yazı işlerl. mürettlphane, baskı dairesi ve idre kısmı 29 Ekim 1925 günu tatıl yaptığından gazetemlz 30 Ekim 1925 günü lntlşar etmemlştlr. «Cumhuriyet> 31 Ekim gününden ltlbaren yaym hayatına devam etmistır. NOT: "Define Avı" hâlâ devam etmekte ve kıymetli hediyeler talihlilerini beklemektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog