Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SO Ekim 1964 CUMHUBITEV DIS Paris, Londra ile Washinyton'un yakınlapasmdan pnılişp dnynyor HAB ERLER «Suslov Raporn» Kruçefin görevinden uzaklaştırılması sebepleri belli oldu Ortak yönetim ilkesinden uzaklaşma ve kişilerin putlaştırüması ile Komünist Parti nin teşkilâtlanması, tarım ve endüstri üretimi alanlanndaki hatalar Roma 29, (a.a. Radyo) Romada yayınlanan haftalık «Espresso» dergisi «Suslov Raporundan seçmeler> başlığı altında bir metin ya yınlanuştır. Gazeteye göre bu rapor Komünist Partisinin temel yapısındaki üyelere gönderilmiştir. Kruçef'in siyasetine karşı yöneltilen başlıca suçlamalann temelini teşkil eden bu metnin temel noktalan şunlardır: Reddedilen mlikâfat etmedi. Bn red keyfiyeti önce rivayet şeklinde İsveçte gazetelere düştü. Sonda kendisi açıkça söyledi. Gerçi hepiniz bilirsiniz ama bls gene yazahm. Nobel mükâfatı dinamiü kesfet» miş ve bu yüzden zengin ounuş Alfred Nobel adında tsveçli bir künyagerin bir vakfıdır. Her sene fizik, kimya, tıp veya fizyolojido çok mühim keşifde bulunmuş, veya idealist mahiyette pek mümtaz edebî eser yazmış veya dünya sulhüne hizmet etmiş olanlara verilen bir mükâfattır. Miktarı her kol için 4550 bin dolar kadardır. Bu paralar Nobel'in bıraktığı 9 milyon dolar civarındakd servetin iradmdan verilir. tşte bu sene Nobel edebiyat mükâfatını İsveç Akademisi Jean Paul Sartre'e verdi. Pek leki ve kıymetli bir filozof olan Sartre bn mükâfatı kabul etmedi; fakat bu hareketi de hemen hemen bütün dünya basııu tasvip etmedi. Fransız gazeteleri de hoş görmediler. Jean Paul Sartre bugünkü dünya cemiyetini sevmez. Kendisi «Allahsız existentialiste'» dir. Bu ne demektir? Size Türk Dil Kurumunun 1959 baskısı Iugat kitabından mânasını naklediyorum: «Dış dünya ile insanın lç âlemi arasmda fark olmadığım ileri süren, bireyin varhğına üstiin bir değer veren öğreti.» Bir fej anladınızsa bana da an> latın! Ben bunları 930 tarihlerinde Pariste görmüştüm. Yıkanmazlar, tırnaklanm, saçlannı, sakallarını kesmezler. Her türlü ahlâk, din ve sıhhat kaidelerine yabancıdırlar. Ama Mösyö Jean Paul Satre'in böyle olduğunu saıunam. Gazetelere nazaran kendisi zengin ve rahat bir hayat surer. Eserlerinden çok para kazanır. Sartre cemiyete küs olduğu kadar, cemiyet de ona dargın ve kızpndır. Dünya gazeteleri bunu gösteriyor.. ama kimseye muhtaç olmadıktan sonra bani bu da bir nevi «efe» Iiktir. Jean Paul Sartre'in Nobel mükâfatını reddedişi dünyada büyük akisler yaptı. Kendi taraftarlanndan başfcası bunu terviç etmedi. Ama adam da hareketi ile Iüzumu kadar ses çıkardı. Jean Paul Sartre dünyanın bugün kü nizamını beğenmez. İnsanlığın bütün teessüs etmiş âdet ve ahlâkını reddeder. Kısacası bir nonconformiste'dir. Onun için de bugünkü cemiyetin bir müessesesi olan Nobel mükâfatım kabul etmemiştir. Adanun çok zeki ve doğurgan = velud bir mütefekkir olduğunda herkes müttefiktir; ama fikirleri kıncı ve insanlara endişe ve hafakanlar vericidir. Hiç bir yapıcı tarafı da yoktur. Benim Jean Paul Sartre hakkında yazı yazmam baddimi bilmemek olur. Ben sadece bir mühim hâdise hakkında toplıyabildiğim kısa malumatı buraya naklediyorum. Bunlara göre Sartre büyük kültür sahibi ve zengin fikrî kaynaklara sahip bir artisttir. Orta halli bir romancı ve parlak bir tiyatro müellifidir. Fikirlerinde ve hayatında bariz bir «Ambiguite iki cepheli şüpheli» lik mevcuttur. «Le Monde» gazetesinde P. H. Simon, bu konuda yazdığı uzunca bir makalenin bir yerinde: «Sartre'in yerdıği ve beğenmediği burjuva demokrasisi, hattâ kendisine karşı dikümiş olan zekâ binalannı takdirle karşüıyacak kadar «hürriyet» i geliştirmektedir. Zannetmem ki bu harekette bir kötü niyet sezilebüsin, bilâkis bunda kendi kıymetini takdir etmiyenle. rin kıymetini takdir etmeyi sağüyan bir «geniş fikirlilik» görülür.» demektedir. Bir İsveç gazetesi de «İsveç Kıraliyet Akademisinin Sartre'a Nobel mükâfatım vermekle onu «dünyanın kendi kıymetini bilmediği» iddiasından ilelebed mahnun bıraktığını yazmaktadır. Sartre hâdisesinden en çok bahseden İsveç basmıdır. Daha mükâkat Sartre'a verilmeden çıkmış olan dedikodular sırasında tesadüfen dinlediğun Monte Carlo radyosu, Fransız mücllifinin bu mükâfatı reddetmesi sebebi hakkındaki tahminler arasmda, Sartre'in bütün eserlerinin tercüme ve tab'ını İsveçte büyük birfcitapçıyasatmış olduğunu ve bu red keyfiyeti ile orada çıkacak gürültünün bu yolda pek Jaymetli bir reklâm teşkil edeceğini de ileri sürmüştü. Mösyö Sartre birteviye yerdiği bir cemiyetten böyle tefsirlerin çıkmasını tabiî bulsa gerektir. B. FELEK rans» mütefekkirlerindea Mösyö Jean Panl Sartre kendisine verilen Nobel edebiyat mfikâfatım kabol Paris 39 Iktidarı almanndan bemen sonra Işçi Partisinin Wasbington'a Dış işleri Bakanını göndermesi, Avrupayı ilgilendiren meseIelerde bu iki ttlkenin arannda bir yakınlaşma olaeağuu göstermektedir. MuhalefetU iken nükleer silâh«Yoldas Kruçef bir süredenberi ortak yönetim Ukesinden lann NATO çevresinde kullanıltuaklaşmış ve bu ilkeyi çjğnemiştir. Kruçef, aynı lamanda saast gerektiğini savunarak her ülparti kongresinin verdiği talimatla bağdasamıyacak bir tutum kenin kendi nükleer sılâhlannm takmarak kişileri putlaştırmanm tipik örneklerini venniştir. kontroluna «ahip olmasını tehli. Kruçef, çalışma arkadaşlarmı tartışma yoluyla ikna etme ilkek«ll bulan îşci Partisi, çimdi, bu Batı Almanya Sosyal Deraokrat konuda aynı görüşü paylaştığı siui kabul ettiği halde, buna uymamı» ve bu ilkenin n y l Partisi, Fransız Deviet Başkanmı Johnson idaresiyle beraber harenışında müsamaha edilemiyecek bir ihmalkârlık yapmıshr. itham etti ket «tmek istemektedir. Kruçef, 1962 yüından itibaren, ne îjçi Partisinin bu tutumu Amerişebbüslerinin yol açtığı zararlann en Bonn, 29 (A.P. • Radyo) Batı kada memnuniyetle karşUanmış Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkes Komitesi Başkanlık Divanı büyüğü, Partinin teşkilâtlanması, ta tır. Atlantik Paktinin yeniden göz basın servisi, bugün yayınladığı bir na, ne de Yüksek Şura Başkanlık nm ve endüstri üretimi alanlannda den geçirilmesi, üyelerinin arasın. bültende De Gaulle'ü OTtak Paza Divanma önceden haber vermeksizin kendini göstermiştir.» daki bağların kuvvetlendirilmesi nn yerini alacak yeni bir teşekkül yabancı ülkelere ziyaretlerde bulun Sonuç ve çok taraflı nükleer vurucu gü kurmaya çalışmakla itham etmiş muştur. «Espresso»ya göre, raporda ayrıca, Mısıra yaptığı riyaret sırasında, endüstri alanında, özellikle yatırım cün sağlanması Amerikanın genel tir. politikasına uygundur. MUşterek bir tanm siyasetl üze daha önce Yüksek Şura Başkanlık larda işlenen hatalar da yer almakîşçi Partisinin bu amaçla daha rinde anlaşmaya varıldığı takdirde Divanının iznini almaksızın Başkan tadır. Suslov'un raporu ju »onuca genis ölçüde harekete geçeceği Pransanın Ortak Pazardan aynla Nâsır ile Başkan Yardımcısı Mareşal varmaktadır: gün yakmdır ve bu davranış Fran cağı tehdidinl De Gaulle'ün sadece Amra, Sovyetler Birliğinin en yük «Parti Merker Komitesi, yoldaş sayı güç durumda bırakacaktır. bir bahane olarak kullandığını ileri sek nişanını (Sovyetler Birliği kah Kruçefin aşırı derecedeki kişisel teNATO üyelerinin çoğu, çok taraf süren bülten, Fransanın Ortak Pa ramanı nişanını) venniştir. Yüksek şebbüslerinin ve ortak yönetim sislı nükleer güce karşı bile olsa. zardan aynlması için De Gaulle ta Şura Başkanlık Divanı bundan, an temine uymazlığmın dışında, bu ha lar, aralanndaki bağların kuvv«t rafından uzun zamandanberi çalış cak Kruçefin Kahireden gönderdiği taların da, yönetimde bir değisiklilenmesine taraftardırlar. Fransanın malar yapıldığını belirtmektedir. ği ve Sovyetler Birliği Komünist Par bir telgrafla haberdar olmuştur. NATO'ya karşı olan tutumunu detisinin, 20, 21, 22 nci kongrelerine Almanya meselesi Muhalefetteki Sosyal Demokrat vam ettirmesi, bu ülkenin Atlanyön veren ilkelerin bir kere daha Kruçefin damadı Acubey'in Fede teyidini gerektirdiği görüşündedir. tik Paktınm içinde kalmasını güç Parti, Başbakan Prof. Erhard hüleştirecek niteliktedir. Böyl« bir kümetinin bu çalışmalardan bilgi ral Almanyada yaptığı görüşmeler Yönetimde ortaklık, doğrudan doğ duruma düşmeden önce, Fransanın sahibi olduğunu fakat sıkı bir Batı konusunda Yüksek Şnra Başkanlık ruya parümizin niteliğinden doğNATO ile olan anlaşmazlığım göz Alman Fransız işbirliğinin zeva Divanına, Merkez Komitesi Başkan maktadır.» den geçirmesi, bunun ortadan kal hirini kurtarmak için sesini çıkar lık Divanma hiç bir bilgi verilmeSuslovun raporu, Leninden aktarı miştir. Buna karşılık, Sovyetler Bir lan şu cümle ile son bulmaktadır: dırılması için ne yapılması g«rek madığını ileri sürmüştür. liğinin Alman Demokratik Cumhuri tiğini incelemesi ümit edilmekte. «Partinin bütün işleri, doğrudan Erhard hükümeti, 1965 genel sedir. çimlerinde iktidan alması mümkün yetinin ve Bonn Hükümetinin kar doğruya partinin bütün üyeleri veya Nitekim îngiliz Dışişleri Bakanı olan Sosyal Demokratların bu suç şısındaki siyasetinin gelişmesiyle ve bu üyelerin, hiç bir ayrı muameleye Walker, Washington'dan Londraya lamaları hakkında herhangi bir yo Berlin meselesinin çözümü için gi tâbi tutulmaksızın hepsi aynı kuraldöndükten sonra verdiği demeçte rumda bulunmamaktadır. rişilecek muhtemel görüşmelerle il lara boyun eğen temsücileri tarafmBaşbakan Wilson'un muhtemelen gili gerçek dışı ve kabul edilemiyecek dan yürütülmelidir. Bundan başka, Aralık ayı başlarmda Amerikaya bir takım görüşlerin Acubey tara bütün yönetici üyeler, bütün yönetim davet edileceğini «öylemiştir. fından ortaya atıldığı kapitalist ül kuralları. parti içindekl bütün göAmerika Başkanı ile Ingılız Başkelerin gazetelerinden öğrenilmis re v sahipleri seçimle işbaşma gelme bakanı arasmda halli gereken zor li, faaliyetlerinin hesabmı vermeli tir. meseleler bulunmadığını ilâve eHindistan Cumhuriyeti ile Çin ve gerektiğinde işbaşmdan nzakden Walker; cÇok taraflı nükleer Halk Cumhuriyeti arasmdaki sınır laştırılabilmelidir.» kuvvetle ilgili olarak, taraflardan Suslov, Komünist Partisi Merkez anlaşmazlığı sırasmda Kruçef, HinWashinçton. 29 (Radyo) Birle distan Hükümetine teknik ve aske Komitesi Sekreteridir. Yukarıdaki biri herhangi bir garanti vermis değildir. Oyalayıcı taktiklere baş şik Amerika Tarım Bakanlığı tara rî yardımda bulunmaya devam et raporun da, Kruçefin görevlerinden af vurmıyacağız. Yeni bir hükümetin fından hazırlanan bir rapora göre, miştir. Bu tutum, dünyanın bu böl fedildiği Merkez Komitesinin 15 ekim bu meseleleri incelemesi için vakit 1970 yılında dünya gıda ihtiyacı gesinde çatışma tehlikelerinin orta deki toplantısında okunduğu anla;ıl lâzımdır. Biz bir tarih tesbit etme. kalkınan ülkelerdekl insanların ta dan kaldırılmasını kolaylaştırmamış, maktadır. dik, Amerikalılar da bu çok taraf leplerini yeteri derecede karşüaya aksine Sovyetler Birliği Komünist lı kuvvetin meydana getirilmesi i mıyacak ve ihtiyaçtan 6 milyar 800 Partisi ile Çin Halk Cumhuriyeti Ko çin kesin bir tarih üzerinde israr milyon dolar daha az olacaktır. münist Partisi arasmdaki meselelerin etmediler.» Bununla ilgili olarak Birleşik A boşu boşuna vahimleşmesine yol açmerika Nobel Fizik ödülünü bir FreemanTarım Bakanı Orville L. mıştır. yaptığı basın toplantısınKruçef, geçen eylül ayında MoskoAmerikalıyla, iki Sovyet da, Batı dünyasının tarım sahasın vada Japon Parlâmento üyelerine bir New York, 29 (A.P.) Geçenlerda çok daha fazla gayret gösterme demeç vermiştir. Bu demeç, son deprofesörüne veriMi sinl istemiştir. " ~ jceei "Katalıdır ve Kruçefin bazı kode yapılan bir anketin neticestnden Amerikan Gazete Editörleri DerneStockbolm 29, (AP) 1964 No Diger tarajttac, aütoy»ipda btttçe nuşmalarınm düşüncesizliğinin, öl ği üyelerinin büyük bir kısmının, bel Fizik Ödulü bugün Sovyet si raporuna göre 1970 yılında bek çüsüzlüğünün ve başkalarınm düşün 3 Kasımda Johnson'un büyük bir ek Profesörlerinden Nikolay Basov ve lenilen açık, 54 müyon metrik ton celerini hiçe saymasının tipik bir ör seriyetle tekrar Başkanlığa seçilme Alexander Rochoroe ile Massa hububat, 6,5 milyon ton süt, 3,2 neğidir. sini beklediklerl anlaşılmaktadır. chusetts Teknoloji Enstitüsünden milyon ton baklagil ve 3.1 milyon Fakat, bu yıllar içinde, özellikle Editörlerin çoğuna gbre Johnson, Charles Hard'a verilmiştir. ton nebatî yağı ihtiva edecektir. 1962 den sonra Kruçefin kişisel te Washington'un Columbia bölgesi (District of Columbia) dahil olmak üzere 38 eyalette, Goldwater ise yal nızca 8 eyalette seçimi kazanacak De Gaulle Ortak Pazardan ayrılmaya hazırlanıyormuş ikramiueleri 6 0 APARTM AN DAiRESi 5ADET 100.000 LiRA 5ADET 50.000 LİRA 10 ADET 25.000 LİRA 5 0 ADET 5.000 LİRA 1000 ADET 1.000 LİRA BugUne kadar ' yapılan ikramiye • çekilişlerinin en büyüğü olan Türkiye Iş Bankasının 7 milyon liralık "Dev Çekilişi"ne mutlaka katıhnız. Vadeli hesaplarda her 100 liraya, vadesizlerde her 200 liraya ayrı bir kur'a numarası verilir. Kazanma şansınızı artırmak için t tasarruflannızın ^tamamını „ Türkiye A tş Bankasına j yatırınız. 1970 yılında gıda açığı 6 milyar 800 milyon dolar olacak Amerikalı editörler seçimi Johnson'un kazanacağı kanaatinde Editörlerin ekserisi, Goldwater'In Vermont, Indiana, Virginia, South Carolins, Alabama, Mississippi, Louisiana ve Arizona'da, Johnson'un ise beş eyalet hariç olmak üzere geriye kalan bütün diğer eyaletlerde seçimi büyük bir çoğunlukla kazanmalannı beklemektedir. Seçim neticesi peşinen tahmin edilemiyen eyaletler Maine, Florida, Nebraska, New Hampshire ve Wyoming'dir. Ankete, dernek üyelerinin 465 i cevap vermiştir. Dernegin 640 üyesi vardır. Tahminlerin hepsi 14 Ekimden evvel yapılmış, neticeler bugün dernek gazetelerinde yayınlanmıştır. tu. Bonn İsraele askerî yardım yapıyormuş Bonn 29, (AP Radyo) Güvenilir kaynaklardan öğrenildiğine göre Batı Alman Hükümeti, İsrael'e 500 milyon Tl. tutarında (200 milyon Mark) askerî yardım yapmaya karar vermiştir. Bu yardımı teşkil eden malzeme. Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerden Almanya tarafından satın alınmakta ve israel'e verilmektedir. Batı Almanyanın yardımı iki noktadan ele alınmaktadır: 1 Nazi Kejiminin Yahudilere karşı yaptıkları insanlık dışı harı ketlerden dolayı Batı Alman Hükü Reklâmcılık 3802y13272 meti kendini İsraele karşı borçlu his setmektedir. 2 Bütün bunlarm yanında, bu yardıma karşı Arap ülkelerinin Doğu Almanya yı tanımalan ihtimali de Batı Almanya'yı ürkütmektedir. ayrıca 35 000 kişiye para ikramiyeleri Laosta Komünistler mevzilerini takviye ediyorlar MEVLIDI ŞERİF Çok kıymetli varlığım Emekli Veteriner General T Ü R K İ Y E KREDİ BAIVİKASI IRATLISIGORTALIIKRAMIYELI TASARRUF HESAPLARI Bankamızda bir İratlı Sigortalı İkramiyeli Tasarıuf hesabı açtırarak Hayat ve Kaza Sigortası olmuş müşterilerimizden 200 kişilik gruplar aıasında 28 Ekim 1964 çarşamba günü İstanbul 6. cı Noteri huzurunda yapılan çekilişte: DÖRDÜNCÜ SERMAYE İKRAMİYESİ ÇEKİLİŞİ Vientiane 29, (AP) Laos Kıra. liyet Genel Kurmay Başkanhğı yayınladığı bir tebhğde, Komünist Pathet Lao Kuvvetlerinin hâlen Kıraliyet Odusu karşısmdaki mevzilerini takviyeye başladıkları bildirilmiştir. Tebliğde, Kuzey Vietnam istika. metinden askerî personel ve teçhizat konvoylarının gelmekte olduğu açıklanmıştır. Önümüzdeki kurak mevsimde Pathet Lao Komü. nistlerinin bir taarruza geçecekleri tahmin edilmektedir. TÜRKİYE BANKASI emniyeti Faal 9818/13242 ADİL GÜRAY'ın vefatının kırkıncı güuune musadif 1 Kasım 1964 pazar günu İskele Camll Şerlfinde öfle namazını mütaatap, azlz ruhuna ithafen kıraat olunacak Kur'anı Kerim ve Mevlldj Şerıfe akraba arkadaş yakın dost ve dln kardeşlerimlzin teşriflerlnl hassaten rica ederim. Ailesi: Kevser GÜRAY Cumhurtyet 13277 poramsınmi iatikbalinisin 1 Galata Şubemiz müşterilerinden 54041 No. lu Hesap sahibi Bay Nedret Erer 2 Osmanbey Şubemiz müşterilerinden 88083 No. lu Hesap sahibi Bayan Violet Besalel SERMAYE İKRAMİYESİ KAZANMlŞLARDlR. t. S. İ. Sigortalarını «, 35.000 TEŞEKKÜR 20 Ekim 1964 tanhinde vefat eden all» büyüğümüz eskl tüccar ve sanaylcllerlmizden ln oenaze merasimlne katılmaic veya taöyetlerlnl blldlrmek suretiyle yakmlıklannı göstennek lutfunda bulunan bütün doetlanmım re akrabamıza en csndan teşekkür ve şükranlarımızın yüksek gazetenlz vasıtaslyle duyurulmsaını rlca edetiz. AİLESİ Oumhurlyet 13269 "RAT Renkli, Sinemaskop, Türkçe Peygamberler diyarında HARRİS JOHN HESTON MARGARET TAYLOR CUMHURİYET BAYRAMI ŞEREFİNE BUGÜN Ayşe Ünsoy'un ve merhum Sabrl Ünsoy'un oğlu, Arir. Sadeddin. Selâhattln, Necmettin Ünsoy'un sevgill ağabeyleri Eraekli Yuk. Lv. Alb. (1936 Mezunu) müptelâ olduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarafe Hakkm rahmetlne kavuşmuştur. Cenazesl 30.10.1964 cuma günü öğle namazını mütaakıp Aksaray Vallde Caınilnden kaldırılarak Merkezefendi aile kabristanma tevdl edllecektir. Allah takslratını af Te rahmet eyliye. İ'NSOT AİLESİ Çok acı bir kayıp MÜZAFFER ÜNSOY 13.500 I İiâncdık; 3242/13244 MEHMET SEMİH ÖRMEN GENEL SIGORTA ALLAH'in MUSA PEYGAMBER'e SIKA dağında insanları doğru yola sevketmek için verdiği ON EMRİN yazılı olduğu kitabeyi Suryalıların tahrip etmek ve İsrail halkını dağıtmak Ü2ere yaptığı hücumlar ve Baş Haham MATATYA idaresinde İsraillilerin vatanlarını kahramanca konımaları... Bayram Münasebetiyle seanslar: 12.00 14.15 16.30 18.45 21.15. NOT: Her sabah saat 10 da memleketimizin en meşhur san'atkârları tarafından çocuklara ve ailelerine KARAGÖZ v.s. gösterilecektir. Fiyatla»: Küçüklere 100. Büyüklare 150 kuru?tur "Uncılık; 3245/13246 Cumaurlyet 132S3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog