Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Atatürkçülüğün İlkeleri Atatürkçülük nedir? Atatürk yurdu ça#da§ uygarhk seviyesinin üstiine çıkaracağız derken hangi ilkelere dayanıyor ve bu amaca varmak için nelerin yapılmasını gerekli görüyordu. İste İhsan Akay eserinde bu konuyu gene Atanın sözlerine dayanarak araşfanyor ve önümüre gerçekten yararh bir kitap koyuyor. Varlık Yayınları, 2 lira. Üâncılık: 2652/11825 41. yıl.sayı 14430 u m h u r i yet KüEDCüSü: rUNUS NADI TelgraJ ve mektup adresı: Cumhunyet Istanbu) Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ARİTMETİK Problemleri Y.nm REMZİYE T1GTT TUcokuUınn X « 1 sııuflan Içtn baştan basa dön renkH oUrak basüan bu kitaplar arltmetik öğretımınde b<r öğreimm ve Cğrencuım «n büyük yardunasdır. /(ÇŞ\ tlkokullara numııneler gönderilmif»i$3' Ur. Almayanlaıa tekrar gönderiljı. TESTLt Cumartesi 3 Ekim 1964 G O V E N Cağdoğlo Yolrom. NtrUai*. S. II VA V I N EV I Johnson: Artık Köprüler kurulmalı diyor Goldvater de İndiana'nın Hammond şeh rinde,Doğu Avrupayı hürriyete kavuşturmak için mücadele etmeye söz verdi Washıngton 2, ( t j . Radyo) Kasıra başında vapılacak Baskan lık seçimlerinin arifesınde bulunan Amerikanın üç önderı bugün. Ba tıhlar ıle Demırperde ffensindekı komümst Doau Avrupa ulkelerı a rasında eskıden mevcut bağlann eanlandırılması lehınde konusma Jar vapmıstır. Baltimore'de konusan Johnson Amenkanın NATO müttefıklerini Demırperde gensindekı ülkeler il «koorüler kurulmasına> vardımc olmava dâvet etmistir. Johnson daha sonra, Amerikanın • îkınci Dünva Savasında ölenterin 300 mislini yeryüzünden silecek bir askerî süce sahıp olduğunu. (a kat insanlısnn bekası bakımından bu giicün hıcbir vakıt kullaml mamasını temenni ettiâini sövle mistir. Goldwatrr'in sözleri Cumhurivetci Partının. asırı saâ c\ Baskan adayı Goldwater ıse lndıana evaletinin Hammond seh rınde konusmus. doâu Avrupada kı komümst ülkeleri chürrıyete ka vusturmak» ıcin mücadele etmege söz vermıştir. Indiana'nm kuzevin dekı küçük bir sehir olan Ham mond. bir endüstri böleesinin orta sındadir Ve bu sehirde cok savı da orta Avnıpalı göcmen vasa (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Cjoldwater Batıdan Doğuya sulh taarruzu Bütçe acığını paratatt sebeplet 1964'ün öngördüğü hedefe varamamak Vergi tasarılarının geç kanunlaşması Toplusözleşmelerin yarattığı külfet I Kıbrıs için yapılan olağanüstü harcama Iç istikraza gidiyoruz 150 milyonluk iç borçlanma ile bütçe açığı kapatılacak Ankara 2, (Teleks) I (Ifî t malî yılı bütçesinde * »" 'önffürülen 150 milyon lira lık iç borçlanmaya gidilmesine karar verildiği öçrenilmiştir. Karar, 1964 malî yıl bütçesindeki 1,2 mil yar liralık açığın çiderilmesi ile UgiU ikjnci tedbiri teşkil etmektedir. İlk tedbir hatırlanacağı üzere carî masraflarda yüzde on oranında tasarruf yapılması şeklindeydi. Maliye Bakanlığı yetkilileri nazari alanda yüzde 10 oranmdaki mecburi tasarrufun fiilî alanda yüzde 7 civarında olacağını, ancak bütçenin yüzde 5 oranmda kendi kendine tasarruf sağladığını böylece 1964 bütçesi nin cari harcamalarında yüzde 12 oranında bir tasarrufa ulaşılacağını açıklamı§lardır. Bütçenin cari harcamalanndaki bu tasarruf oranı ile bütçedeki 12 milyar liralık açığın büyük bir kısmınm karşılanacağı, geri kalan açık kısmınm da iç borçlanma suretiyle giderileceği, bu borçlanmamn 150 milyon lira civannda olacağı aynı yetkiliier tarafindan ifade edilmiştir. Bütçedeki 1,2 milyar liralık açığın şu sebeplerden doğduğu belirtilmiştir: j 1 Kıbrıs «laylarından dolayı duırnalaşan ekonomiden, 1964 btttcesinin öngördüğii gelir hedefleri sağlanamamıştır. (Arkaa Sa. 7, Sü. î de) Satır ki konuda konuştu: Değiştirme Birliği "ÇIBfiN BflŞl, Erken Antalva limanının terneli busün afılıyor Ankara 2. (a.a.) Antalya iimanmın temeli, yarın (bugün) törenle atılacaktır. lnşası 5 yılda tamamlanacak olan îimanın keşif bedeli 54 milyon 400 bin lira olup, liman, 38 milyon 346 bin 560 liraya ihale edilmiştir. Limanda, 1070 metre uzunluğunda bir dalgakıranla 680 metre uzunluğunda bir yardımcı dalgakıran yapı lacaktır. Liman tamamlandıktan sonra, 3 «det 10 bin tonluk, 7 tane 7500 tonluk gemi ile 200500 ton arasında 800 motör aynı anda nhtımlara yanaşabilecektir. Aynca büyük tonajda 5 gemi ile 3040 kadar motor da, liman alanında her zaman için barraabileceklerdir. Limanda yılda, 500 bin ton ticarî eşya ve tanm ürünleriyle 200 bin ton maden cevheri ve yüz bin yolcu taşınabilecektir. İMAR VE İSKAN BAKANUGI TARAFINDAN YAPTIRILAN Kemal Satır Halk konutları kiraya verilecek m Eihem Menderes ve Sarol labüye edHdi (TULAY DtVtTÇİOĞLU) Müebbet hapse mahkum bulunan Erozan'ın da cezası tamamen kaldırıldı Ankara. 2 (Cumhuriyet) Eskl Mılli Savunma Bakanlanndan, Yas «ıada hükumlüsu Ethem Menderes. bugün Ankara Merkez Cezaevinden 6 ay için tahlıye edilmiştir. Bir süredenberi rahatsız bulu nan Ethem Menderes'in cezasınm ınfazınm 6 ay süre ile gen bıra kjlmasmın Adlî Tıpça uygun göruldugu bıldmlmiştir Mükerrem Sarol da mtsruten tahliye edildi 15 yıla mahkum Yassıada hükümlülerinden Mükerrem Sarol. dün saat 16.30 da Toptaşı Cezaevlnden altı ay süre ile sartlı olarak fahlive edilmiştir. (Arkası Sa. 1. Sü. 2 dc) ;ımiMiııııımııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııiMiımııııııiHiııııııi" >'Ç Hare kararı Cımersitede harç kararının uygulaumaması gerçi ikı taraflı bir Z cekismenın simdilik önlenmesi hakımından doğru görülebilir. z Ancak bu kararla mesele halledilrniş değildir. Nasıl ki, eğer = Senato kararında ısrar etseydi dahi bn yine Üniversitedeki z kronik aylaklığı önliyemiyecekti. Z Harclara zam kararının şerekçesı • kı. karar Plânlama Teşkilâ 5 tının telkınıyle alınmıstır • elde edilen faydaya, faydalanan E ların da bir muavyeıı oranda katılmasıdır. Aslına bakılırsa Z bu şerekçe. sosval devlet anlayısivle aksi ydnde değildir ve Z ıddia edildiğı gibi külfetlere belirli oranda katılınanın Ana Z *asa\a avkırı larafı vnklur. Z Yoksullâra verilecek bu evlere hak kazanmak için fert başına aylık gelirin 150 lira olması şart Ankara 2, (Cumhuriyet Teleks) Maliye, İmar ve İskân Bakanlıklaruıca hazırlanan «İmar ve tskân Bakanhğınca yaptınlan Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelik» bııgünkü Resmî Gazetede yayınlanarak \Hirurluğe çirmiştir. Voksıü veya dar gelirli ailelerin, kiraya verilecek ko nutlardan vararlanabilmeleri için şu nitelikler vönetmelikte şart görülmüştür: Saraçhanebaşı yeraltı geçidi Saraçhanebaşında inşaasına başlanan yeraltı geçidi, gelecek yılın ekim ayında hiz mete ginniş olacaktır. 3 milyon. 578 bin ?,h liraya malolacak gecitte, 15 dükkâıı bulunacaktır. Yapılan sayınia göre. l'nkapanı Aksaray istikametinden Kiinde ortalanıa olarak 20 bin, Fatih istikametinden de ~ l< bin taşıt geçmektedir. Buna söre. l'nkap.. nı ve Aksaray istikametinden gelecek t.ıSitlar. alttan. Hürriyet Meydanı ve Edirııekapı istikametinden gelen taşıtlar dn üstten geçeceklerdir. Ankara, 2 (Cumhunyet Teleks) Başbakan Yardımcısı Dr Kemal Satır, erken eenel seçim konusunda yöneltıleD bir soruya: «C.HJ". seçimlerden korkmayor. Ama zaruret de görmüyor» cevabını vermlştir. Basm mensuplannın «Bazı iddialara göre, C.H.P. Genel secimJere erken gitmek amacı ile hazırlıklara başlıyonnuş. Bu konuda düşünceniz nedir?» şeklınde sorduklan bir soruyu Satır şu sekilde cevaplandırmışör. «Her parti seçime kendlsini hazır lar. Seçim olacakmış gibi hazır durur. CH.P. seçimlerden korkmuyor. Ama erken seçimde zararet de görmüyor. Parlâmentn çalışmaz bale gelirse seçim bir hal çaresi olarak düşünülebilir.» Dr. Kemal Satır değiştirme blrliği Ue Ugili olarak sorulan bir soruya eevap olarak «Bu mesele bir çıban başi olarak ortada duruyor» demiştır. Satır'ın basın mensuplanna konu Ue Ugül sözleri ıse şöyledir: «MSzakereler devam ediyor. Bir sonuç alınacağını ümit ediyorum. Pakat CumhurİTet bükümeti bir sonuç alamadıği takdirde muahedelerin kendine tanıdığı hakkı kuUanacak, bnnlardan vazgeçmiyecektir^ Her üd demeçten de anlaşüacagı üzere değlştirme birliği konusunda dayatan Makarios'un görüşüne Genel Sekreter UThanfın da kaölması sonucunda Türklye. mevcut (Arkası Sa. 7, Sü I de) " Zaruret Y0K ..„ Seçim Tekzip rezaleti Güney illeri merkez büromnz geçenlerde Sarkıslada kurn üzümü boyayıp satanların adalete verildigini bildirmisti. Bir hafta sonra valnız biz deril. aynı haberı kovan diğer gazeteler de mabkeme kanaliyle gönderilmis bir tekzibi yavınlamak zorunlngunda kaldılar. Adam çerine gerine «Hayır. divordu ben üzümleri boyayıp satmadıtn. Siz yalancısınız^ Oysa buerün yine avnı yerden aldıgımız veai haberde Lutfü Cosknn isimli zatın marifetinin bir özel komisyon tarafindan da incelenip tespit edildiğijıattâ boya. zebirleyici cinsten oldu^u için Savcıhğın sanık bakkında 10 yıla kadar hapis cezası istediği bildirilivor, Sımdı geliniz de tekziplerin ciddivetine ve hele b^ınlan incelemeden onavlamak hakkını veren mevzuatımızın insan haklarını korumak amaeiyle hazırlanmış oldnğuna inanınız. «1 Aile reisi olması. 2 Halk •erekeenın dığer bnlhmlerıııe gelınce; vuzlerce milyonun içinde Z konutu talep edilen sehirde kendı(Arkası Sa. 7. Sü. G da) harclardan elde edilecek 34 milyonun pek önemli olduğu Z ıddia edilcmez. Nıhayet Cniversite, fazla zaruri olmıyan mas z ratlardan kısıntı vaptnak suretivle. bn miktarı, taattâ belki daha da tazlasını saslıvahilir ve yetkililerin ifadesine şöre E sağlaması miimkündiir z Z (.erıve kalıvnr kronik a>lakhğın önlenmesi konusu Şevket Turan ve 50 arkadaşı Genelkurmay Mahkemesinde yargıiandt Iztnirde minihüs ve otobüs soförleri tneydan kavgast yaptt hücıım diği takdirde tzmır ıçinde çalışan bü tün minibüsler bir hafta müddetle muhtelif yollarda dörderbeşer saatlik protesto eösten'eri vapacakiardır. 1,5 milyon lira değerinde afyon ele geçirildi Gaziantep 2, (aj.) Kutahya'dan gelerek Diyarbakır istikametinde gitmekte olan şoför Yahya Tekin yö netimindeki 06 AY 291 plâkah kam yonda Maraş Gaziantep yol kavsağında emniyet memurlan tarafindan yapılan aramada, 1,5 milyon lira değerinde afyon ele geçirilmiştir Kamyonun karasorüne ve farların arkasındaki özel tertibath yerlere yerleştirilmiş 69 torba içindeki afyonlar müsadere edilmiştir. Polis, afyonlann Kütahyadan yük lendığini tesbit etmiştir. Ankara (aa.) Filim sanatkârı Ahmet Tank Tekçe, dün de komadan kurtuîamamıştır. Hacettepe Hastahanesinden bir yetkili filim artisti Tekçe'nin sıhhi durumunun iyiye doğru yöneldiğini, hastanm damardan zerkedilen mayi ile beslendiğini söylemiştir. Yetkilinin ilâve ettiğine göre, Ahmet Tank Tekçe'nin komadan kurtulsa bile, vücudunda her hangi bir ârazın kalabileceği şeklinde çıkarılan haberler doğru değildir. Bu hu sustaki görüşier, hastayı tedavi eden doktorlar tarafindan da ifade olunmamıştır Komada bulunan Tekce, serumla besleniyor 40 şoför demir çubuklarla birbirlerine etti. 5 kişi adliyeye verildi İzmir 2. ıTelefonla) üria hattında minibüs ve otobüslerin bir müddetten beri devam eden rekabet leri bir yolcımun paylaşılamaması yüzünden büj"ük bir meydan kavga sına yol açmıştır. Konak'taki eski Kjşla sahasında{ Urla'ya gidecek bir yolcunun minii büslerden birine binmekte iken bir başkası tarafindan çağmlması 40 ka dar şoför ve şoför muavininin levye ve demir çubuklarla birbirlerme girmelerine sebep olmustur. O civarda bulunan bir trafik memuru, duruma tek başına müdaha le etmek istemişse de kavgacıları yatıştıramıyacağını anlayınca havaya dört el silâh atmak zorunda kalmıştır. Buna rağznen kavgacılar boğuşmaya devam etmişler, aralarından çoğu yaralandığj halde ancak yardımcı polis ekiplerinin yetişmesi üzerine dağı'ıp kaçmışlardır. Yaka lananlardan beşi adliyeye verümiş tir Öte yandan Izmir minibüsçüıeri de ruhsat alma kararı yüzünden Belediye ile ihtilâf haline düşmüş bulunmaktadırlar. Bugün Belediye Başkanı ile minibüsçü temsilcileri arasında yapılan yeni bir konuşma, neticesiz kalmış ve minibüsçüler, Be lediye Başkanı aleyhinde serî gösteriler yapmaya karar vennişlerdir Bildirildiğine gör», Oarnan Kibar, mi nibüsçüleria taieplerini kabul atm* Ankara 2, (a.a.) Devlet toprak= Iste asıl onenılı konu budur. Zıra bu, t niversitenııı kadroUrını E = tıkamakta ve serıden gelenler Anayasanın kendilerine verdi larınm tamamını veya bir kısmını yabancı bir devietin hâkimiyeti alği vüksek (iircııım hakkını ta kullanamamakla, vabot, bir tına koymaya, devietin istiklâlini r yüksek oçrenını \aınnı« olabilmek için meselâ tktisat Fakültenkise, birliği bozmağa veya devE tesı »erine Coarat\a Rnliimünr cirehilmektedirler ietin hâkimiyeti altında bulunan toprakların bir kısmını devlet ida; iılıuır ını Kı. Dusıın 11ukuk takültesınde. Iıp Kakiiltesınıle if resinden ayırmaya mâtuf fiıl ve ha E diğerlerınıle kendı hoıalarıvle avnı vıl fakültelere girmis ve reketlerde bulundukları iddiasiyle E u KüiKİeıı hıı «ana hala oirenımlerını tamaınlıyanıanııs olanlar yargılanmakta olan Şevket Turan şe (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) = vardır Herkesııı tara/a Hukuk FaküKeiını 4 vılda bitirmesi ^iıphesız miimkiin olamaz llele dısarda hayatını kazanarak Z vüksek nsrenım \apmak ıstnenler icin .tandart ölcülere çitE mek 7ordur Ancak i ve\d h vıllık bir \iıksek ögrfnım'in 2023 E *ıl uzamasını da akıl a!mu7 ve almamalıdır Diyelim ki, bn E tıpler ı«tisnaıdır Ama sebeke almak vahut askerlikten karE mak ıstiyen âdeta prntesvonellesınis ö*rencilerin haien fakiilE 'e kadrolannı doldıırduâu da hir sercektir Sarkışla 2. (Giiney İlleıi Merkez E Mindı Oütün mesele bu kesmekesın nnüııe geçebilmek, vüksek BürosuTeleks) Nişan bozulması riçrenim kadrolarının tıkalı kalmaması. arkadan gelenlerin de yüzünden bir köy halkı, komşu köZ. haklarını kullanmaları ıcın tedbirlen alabılmektir. ilarçların 5 yün güzel kızını delikanîılanna E artırılnıasivlp bu tıkanıklıâın nnlenmesi hem mümkün deşil Z zorla kaçııtmışlardır. E 'dir. hem de zam pjravı lidivebilecek aylaklara Üniversite ~ Kayapınar köyünden Mustafa YaE kadrolannı tıkamaUrı icin avrıea imtiyaz tanımak olacaktır. E zıcı adindaki gençle Bahçealan köE O halde. meseleyı. bir taraftan fakültelerin ozellİKİne çöre = yünün güzel kızı L. B., bir siire önE yönetmelikler snıırları ıçinrie halletmek, öte taraftan da yük Z ce nişanlanmış. fakat kızm babası E sek öğrenım diplomasını sadece bir priro olmak durnmundan Z bu niganı bozmuştur, bunun üzeriE kurtarmak ;erekir. Gerçi bonlardan ikincisi, birincisine oran z ne Mustafa Yaacı'yı çok seven köy la E nygnlanabilmesi bakımından zordur. Ancak Cniversite me z lüler, atlı ve silâhlı olarak Bahçealan köyüne geceleyin bir baskm E ^elesine erizüm voln bulmak irin de baska çare yoktnr. z yapıp L. B. yi yorgana sararak kaçırmışlardır. Kızın babası Osman İ Ecvet GURESLN | Bulufun çikâyeti üzerine olay hak».MiııiMiııııiHiHinııiMiııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııiMiıııııııÂ kında tahkikata batlumuftır. Dostlarımız bizi yalnız bıraktı Kırklarelı, 2 (Telefonla) M.P. Genel Başkanı Osman Bölükbaşı bugün şehrimize gelmış ve «Kıbns dâvasında dostlarımız bizı yalnız bıraktı Dostluk kötü zamanda bellı olur. Bız şimdi dostumuzu düşmanımızı tanıdık Kıbns dâvasa bir ada ve 100 bin Türk'ün meselesinın üstünde Türkiyenin haysıyet ve şerefi dâvasıdır Bunun ıçm partilere millî koaüsyon hükümeti kurulması teklifinde bulunduk Biz de teklifimızı her yerde söylemeye devam edecegiz» demistir. Bir köy halkı, komşu köyün güzel kızını kaçırdı Eminönü toptancılnr çarşısı yıktırılıyor Eminönü BalıKpazarmdakı gıda maddeleri toptancüannm tarihl çar Işısı Belediye tarafindan yıtalmaya başlanmıstır Beş yıl önce PTT ye rerilmek üzere istimlâk edilen 30 kadar dükkâmn vıkımı bura esnafı arasında üzüntü yaratmıştır. Dük.'kân sahlplerl Belediyeye başvurarak vıktırma ameliyesinin bir süre daha gerl bıralnlmasın] ceya kenjdflerine bir ver gösterilmeslru ist»jiniş, fakat hiç bir sonuç aiamarmşlardır Belediye bu dükkânlan yıfe. tirmakla vnlda 360 bin liralık blr • gelirden mahrum olmaktadır. «BAĞIMSIZ KIBRIS DEVLETİ»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog