Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ANSİKL OPEDİK TÜRKÇE SÖZLÜK Kemal DEMİRAT Rnşen ALAYMOĞLU Eskl kellmeler açıklanmış, fakat ktülanılma. lannı onlemek için es fcüiklerlne lşaret olunmuştur. Eşanlamlı TB ntanlamlı kellmelerden açıfcla ' malar «ıraaında faydala nılmıştır. Okul kltaplannda rastlanan terimlerin antaını beUrtUmlştlr. Açık lamalarda an dil kuUanılmı?tır. Nefls clltli, çlft sütunlu 590 crta boy atyftd* 25.000 kelüne ve deylm. 15 LİRA INKILAP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncıhk: 2696/13231 41. yıl sayı 14456 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADI Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 22 42 90 22 4 2 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 A. KADIR'IN Unutamıyacağınız bir kitabı daha: HAYYAM İki baskı: İjlüstrasyon kâğıt, iplik dikişli, 10 lira. Üçüacii hamur kâğıt, 5 lira. Bütün kitapçılarda faulunur. Ödemeli ve posta pulu karşılığı göaderilir. P. K. 58 Beyazıt, İstanbul Cumhuriyet 13222 BUGONON DİLİYLE (Büyük şairin ytiz dörtlüğü) Perşembe 29 Ekim 1964 41 YIL I z m i r KUTLU OLSÜN mms&mmmmmmm Eksptesi kaza yaptı ANKARADAN KALKAN TRENİN LOKOMOTİFİ İLE İFİ İ 2 YOLCU VAGONU GAZELÜDERE'YE UÇTU Feci haııtın yeri Snnay, Türk Ordusu ve Ktbrıs birliğimize birer lebrik mesajı gönderdi KAZADA 7 OLU 2 6 YARAll VAR Trenin süratle viraja girmesi kazaya sebep gösteriliyor BALIKESİR, 28 Cahit AIbayrsk ve Nusret Korkmazoğlu bildiriyor C umhuriyetin ilânının 41. ci yıldönümünü kutlama törenleri dün öğleden sonra başlamıştır. Bu sabah saat 9 dan itibaren de yurdun her köşesinde muhteşem törenler yapılacak, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Başkanı Atatürk'ün Ankaradaki AnıtKabri ziyaret edilecektir. Ankarada yapılacak kutlama törenlerine Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kabine üyeleri, senatör ve milletvekilleri ile yabancı devlet temsilcileri de katılacaklardır. İstanbulda yapılacak törenler ise Vali Niyazi Akı'nın protokola dahil kişilerin tebriklerini devlet adma kabulü ile başhyacak, bu arada Taksim anıtı, Atatürk İnkılâp Müzesj Üniversite bahçesindeki Atatürk anıtı ve Turhan Emeksiz anıtlarına çelenkler koyularak saygı duruşu yapılacaktır. Vatan caddesindeki geçit resminde de Vali, Ordu Kumandanı ve Belediye Başkanı tören birlikleriıü teftiş ettikten sonra konuşmalar ya (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) A Erkin'e talimat verildi Ankara (Cumhuriyet Biirosu akanlar Kurulu, Başbakan tsmet İDÖnünün başkanlığında yaptığı üç buçuk saatlik toplantıda Moskovaya bir gezi yapacak olan Dışişlcri Bakanı Feri dun Cemal Erkine gerekli talimatı vermiştir. Toplantıda, önce Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Rusyaya yapacağı gezi ve görüşeceği Rus devlet adamları ile müzakerelere esas teşkil edecek meseleler hakkında geniş izahat vermiştır. Bunun üzerine durum gözden geçirilmiş ve Erkinin Rus devlet adamları ile yapacağı görüşmelerde ticarî meselelerin yanında «Kıbrıs konusnnda Enesisin karşısınüaki her (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Alınan ilk rakamlara göre kazada 7 kişi ölmüş, 26 kişi de ağır ve hafif surette yaralanmıştır. Gece saat 03.30 da vukua gelen kazada treni çekmekte olan dizel lokomotifi ile bir furgon ve iki yolcu vagonu yirmi metre irtifadaki Gazellidere'ye uçmuş, dört vagon da devrilmiştir. Dereye uçarak parçalanan yolcu vagonlarından biri tamamen iiçüncü mevki, diğeri ise yarısı ikinci, yarısı birinci mevkidir. Devrilenler arasında bir yataklı vagon ve bir de restoran vagonu bulunmaktadır. Kaza derhal Balıkesir ve civar illere haber verilmiş, buralardan imdat trenleri yola çıkarılmıştır. (Arkası Sa. 7'Sü. 8 de) nkara'dan İzmir'e giden 308 katar numaralı İzmir ekspresi Bahkesir'e 60 kilometre mesafedeki Gazellidere'de kazaya uğramıştır: Feci kazada yaralanan bir kadın, ilk tedavisi rapıldıktan sonra hastaneye götürülüyor ORTAK PAZAR •• •w• • Dış Bakan Tass Ajansına verdiği beyanatta «Karanlık safha bir daha gelmemek üzere kapandı» dedi Yukarıdaki resim, 29. ekim. 1924 tarihinde İstanbulda İstiklâl Caddesini göstermektedir. Cumhuriyetin 1 inci yıldöniimünü heyecanla kutlayan İstanbullular. o tarihte heniiz yeni yazı kabul edilmediği için, eski harflerle dövizler hazırlamıslar, caddeyi ve bütün şehri tâklarla süslemislerdi. Aradan tam 41 yıl geçti. İstanbullular bugün aynı heyecanla bir yıldönümünü daha kutluyorlar. B ÇUMRALÎ YASSIADA AFH HAKKINDA BiLGi VERDi Gürsel, bugiine kadar 37 kişiyi affetti. Celâ! Bayar af istemese de durumu gerektiği takdirde çıkarılabilecek 4 1 î n c î ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) dalet Bakanı Çumralı dün Yassıada mahkumlannın tahliye şartları ve tahliye edilecekler hakkında açıklamalarda bulunmuş ve «Celâl Bayar. talepte bulunmasa da, eğer Anayasarnn 97. nci maddesindeki hususlara uyan bir hastalığı tesbit edilirse raporun muhtevasına göre affedilebilir veya müddetli olarak tahliye edilebilir.» demiştir. Brüksel 28, (AP) Türkiye'yi Müşterek Pazara ortak üye yapan bir anlaşma bugün burada imzalanmıştır. 1 Aralıkta yürürlüğe girecek olan ortaklık, Türkiye'yi birleşmiş bir Avrupaya daha yaklaştıracak ve memleketin tarım ürünlerinin Batı Avrupa'ya istifadeli şartlarla ihracını sağlıyacaktır. Anlaşmanm tasdik zabıtları bugün Brüksel'in Kongreler Sarayında, Türkiye'nin Ortak Pazar nezdindeki daimî temsilcisi Büyükelçi Oğuz Gökmen'le, teşkilâtm 6 daimî üyesinin baş temsilcisi Alman Büyukelçisi Gunter Harkort arasında teati edilmiştir. ÜYELIGIMIZ TASDİK EDİLDİ Kazazedelerden bir grup Universilenin açılış löreni iptal edildi Talebe Birliği başkanı hakkında açılan soruştur» ma bitmediği için törende söz verilmedi. Birlik da başka sözcü göstermediği için tören kaldınldl ektörlüğün aldığı bir karar üzerine bu yıl îstanbuJ Üniversitesinin 511 nci açılış töreni iptal edilmiştir. Üniversite yetkilileri dün yayınladıklan bir bildiri ile açılış töreninin iptal sebebini şöyle özetlemişlerdir: ünün Cumhuriyetin 41 inci yılını kutluyoruz. Yarım asra yaklaşan bu tarih devresini tek partili, çift partili hayatiyle, olaylariyle, ihtilâli veya teşebbüsleriyle, 27 Mayıs sonrasiyle, devletçiliği, karmacılışiyle.. kısacası, başarıları ve başarısızlıklariyle yaşadık. yasamağa devam edeceğiz. 41 yılın muhasebesini yaptığımız zaman vardığımız netice, ters kuvvetlerin engelleme çabalarına, dünya olavlarının baskısına rağmen, Türkiye'nin kaybedilmis en az üç asırlık zamanı kapatmağa çalıştığı ve bu çalışmada başarılı olduğudur. Gerçi başannın tam olduğu söylenemez. Ancak unutmamak gerekir ki, 1923 lerde Türkiye bir kalıntının üzerine yeniden kurulmuştur. Verim alınacak kadrolarını 1 inci Dünya Harbinde yitirmiş, milletinin azminden ve tarihindrn baska hiçbir dayanağı kalmamıs bir memleketin yeniden devlet haline srelisi kolay olmamıstır. Büyük Atatürk ve berahfrrndcki tozlu çizmeli bir avuç insaıı bu Cumhuriyeti kurdu. devip geçiyoruz. Ama nasıl? Meclisiyle. Anayasasiyle, bütün müesseseleriyle bir devletin kurulmasındaki çabadır ki, Türkive've daha kurulusu sırasında dünyadaki serefli yerini vermiştir. Bu çaba. yıllar ve yıllarca ve bugün dahi kurtuluş savasları yapan milletler için örnek olmaktadır. 41 yıl önce muharebe mevdanlarında tozln çizmeleriyle Ankara'ya gelen insanların inatçı çabaları bizi buçüne getirdi. Eğer biz o günlerin azmini, inadını, hırsını. kısacası ruhunu aynı ölçüde devam ettirebilseydik. ve toplumu yöneteıı kadrolar, statükoculugu, ya da kısır çekismelerr bir tarafa bırakıp ele seçen imkânları en az o günlerdeki kadar kullanabilselerdi. 41 yılın muhasebesi çok daba baska olur. bugün basarısızlıklardan bahsedilemezdi. Türk toplumu aslında bugün, o günlerin cabasına tekrar girişecek kadar hırslıdır ve inançlıdır. Aydın kadrolan yetismistir, müesseseler o zamanların heyecanı içinde dofmuş yeni neslin yönetimindedir. Bütün mesele simdi toplumu harekete geçirebilmek için gereken ortamı yaratabilmektir. Bu ortam sadece kâğıt üzerinde kalan «tleri Türkiye» edebiyatiyle yaratılmaz. Bu ortam önce topyekun devleti yürütenlerin, hükümetiyle, parlâmentosuyle ancak o jünkü hırsa, hcyecana yeniden kavusmalariyle kurulabilir. 41 yıl önce Cumhuriyeti ilân edenler eğer yalnız edebiyat yapmış olsalardı, biz değil bugünü, Cumburiyetin birinci yılını bile göremezr":!t. . Vıl A R PAPANDREU «ENOSİS YAKIN»DEDİ 'yZ Gazeteler Dağa kaldırılan bacılar düı serbest bırakıldı Bakan. Resmi Gazetede kararnamelerı yaymlanan 23 Yassıada hükümlüsünün de serbest bırakılma ları içın mahallerine telle emir verildiğini bildirmiştir. Bunlar de vamlı hastalıkları tesbit edildiğin den, Cumhurbaşkanı tarafından aifedilmişlerdir. Talepte bulunmıyanlar Adalet Bakanının açıkladığına göre, hastalık, sakathk veya kocama gibi sebep ileri sürmiyen hükümlüler ise şunlardır: Celâl Bayar, Rauf Onursal, Hay( Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ) Papandreu Büyük İshender'e özeniyor Atiı^a, 2 1 <fWpl mııhahirimiziipni Başba 1 kan Papandreu'nun dün akşam Selânikte, «Kıbrıs, Elenizmin doğuya yönelmiş bir hareket noktası haline gelecektir» şeklindeki sözleri siyasi ve diplomatik çevrelerde günün konusunu teşkil etmektedir. Bu sabahki tnuhalefet gazeteleri de, Başbakanın konuşmasmı «hafiflik» olarak vasıflandırmakta ve Başbakanı «Megalo İdeacılık» ve «demagoçluk» la suçlamakta ve Büyük İskender'i taklide yeltendüğini belirtmektedirler. Papandreu bu konuşmasında çözüm yolu olarak Enosis'in Amerikan ve İngiliz hükümetleri tarafından desteklendiğini kesinlikle söylemesi de diplomatib çevrelerde sürpriz yaratnoştır. Buradaki Amerikan ve İngiliz Büyükclçilikle Yunan gazetelerinin yorumlarmo göre: Kurumlar ve Gelir Vergisi 2 kasıma kadar Ödenecek Ankara 28, (ajı.) Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisinin ve götüriı usule tâbi hizmet erbabmın 1964 bütçe yılı vergilerinin ikinci taksitlerinin 2 kasım pazartesi akşamına kadar ödenebileceğini açıklamıştır. Bildiride, Gelir Vergisinin götüru usulde vergiye tâbi ticaret ve sanat erbabı ile aynı usule tâbi serbest mes lek erbabının 1963 takvim yılı vergı lerinin ikinci taksitlerinin de bu tarihe kadar ödenmesi gerektiği belirtil migtir. Başbakan Selânikte «Kıbrıs, Elenizmin doğuya yönelmiş bir hareket noktası haline gelecekfir» dedi ribukonurla bugün'bir^açiklâmâ"yapmaktan kâçınmışlardır. Papandreu, Selânik Üniversitesüıde yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda özetle şunlan söylemiştir: « Zulme karşı efsaneleşmiş Yuuaıı mukavemetini yeniden canlandıran EOKA gençlerini selâmlıyoruz. Anavatanın Kıbns mücadelesine yardımlan sonsuzdur. Gelecek için iyimseriz. Enosis olacaktır. Meselenin sadece Enosisle çözüleceği berkesçe kabul edilmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu Amerikan ve İngiliz hükümetleri de kabul etmektedirler. Fakat ortada engel olarak Türk taleplerindeki mantıksızlık bulunmaktadır. Bunun dışında Kıbnsta Enosis (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) % Siirt 28 (Fikret Otyam bildiriyor) Bundan bir süre önce Saltana köyünden tertipli olarak Hâkim Yılmaz ve arkadaşları tarafından dağa kaldırılan hacılardan ikisi bugün SiirtEruh arasında Paris köyü civarında serbest tırakılmışlardır. Bilindiği gibi kaçırılan hacılardan üçüncüsü, Hâkim Yılmaz ve çetesi tarafından kaçmaya teşebbüs ettiğinden dolayı öldürülmü.ştü. Hacı Mehmet ve Hacı Cemil, Hâkim Yılmazın köyü civarında bugün saat 17 sularında bir tuz kamyonuna binmişler, fakat Eruh istikametine giden tuz kamyonundan bir süre sonra inmişler veoxtadan kav (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) • İstanbul Universitcsi Talebe Birliği Başkanı hakkında açılan soruşturma neticeleninceye kadar ken disine törende söz verilmesine imkâıı görülmemiş, Talebe Birliği de başka bir sözcü göstermek istememis tir. Bu şartlar altında bu yıl tören tertibinden vazgeçilmiştir.» Üniversite yöneticilerinin bildiri(Arkası Sa. 7' Sü. 8 de) Ali Sepici için gıyab; tevkif kararı verildi Adana, (özer öztep ; yazıyor) j dana Skandah'ınn ıkı nu > maralı sanığı olduğu id '< dia edilen Belediye Baş l kanı Ali Sepici hakkında, so î ruşturmayı idare eden Savcı Haluk Nezihi Sancar'ın iste s ğı üzerine Asliye Ceza Mah t< kemesi Yargıcı Naime Atasü tarafından gıyabî tevkif kararı çıkmıştn. Şehirde yapılan aramalara rağmen Sepici he r nuz bulunamamış ve hak " (Arkası Sa, 7, Sü. 3 de) Adana skandalına adı karışan AP büyük kongresi 27 kasıma bırakıldı Ankara A. A. Adalet Partisi büyük kongresi 27 Kasım cuma günü yapılacaktır. Evvelce 21 Kasım tarihinde yapılması kararlaştırılan kongrenin tehirine, Ankara ve İstanbul il kongrelerinin 8 Kasım tarihinde yapılacak olması sebep olmuştur. Halen kongreleri yapılmıyan diğer iller, Yozgat, Van, Artvin, Çorum, Tokat, Burdur ve, Sinoptur. ^ Ecvet GÜRESİN ••••••••••••••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog