Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÖZEL İSTANBUL İkfisadî ve Ticarî Bilimler Yüksek Okulu Yüksek Okulumuz İktisadî ve Ticarî Bilimler alanmda yüksek tahsil yapmak istiyen gençler için 1962 de açılmıştır. Oğretim üyeleri Üniversite ve Akademinin en seçkin profesörleridir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara kayıtlar devam ediyor. Telefon: 27 40 54 Sultanahmet, yenî Adliye Sarayı karşısı Işık sokağı 12 16 umhuriye 41. yıl sayı 14455 KUBUCUSU: *UNUS NADİ Telgraf v e mektup adresi: Cumhtıriyet İstanbul Posta Kutusa: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 I. Kadm ruhunu en iyi tahlil eden ? •» kadın yazar olarak tanınmış '• TAYLOR CALDWELLln bu romam binde bir raslanacak guzeffikte t i r î ŞAHESER şaheserdir! Ç«*«> ı VAHDET GÜLTEKİN Çarşamba 28 Ekim 1964 ••• ı • mniMMiıtMiııınl I ROMANLAR Gt^EN ^TtC immwıwı m hazırlandığmı söyledi flNKflRflDfl mesaj gönderiyor Sovyet liderlerine Inönü ve Gürsel Kıbrıs meselesi yüzünden geri bırakılmış olan Erkin'in Rusya gezisi dolaytsiyle vnv ı ENDIŞELI Erkin "Ayrı kamplarda olmamız iyi komşuluğa mani değildir,, dedi E Bu ziyaret dolayısıyla Atinada ise belirli bir endişe vardır. Erkin dostluk istiyor Yd. Subaylorın terhisi başladı K Hasan Işık Süresi dolan erlerin de terhisi yapılıyor Ankara 27, (Cumhuriyet Bürosu) ıbrıs olaylannın gergin bir safha alması üzerine terhisleri geriye bırakılmış; olan Yedek Subaylarla erlerin terhis işlemlerine bugün başlanmıştır. Millî Savunma Bakanlığı yetkililerinin bildirdiklerine fiföre, Yedek Subavlarnı terhis işlemleri 31 Ekim ffününe kadar tamamlanmış olacak ve 1 Kasım grününden itibaren M. S. B. den maaş almıyacaklardır. Öte yandan hizmet sürelerini doldurmus bulunan erlerin de terhisine başlanmıştır. rkin'in Rusyayı ziyareti öııemli tepkiler yaratmıştır. Ankarada Erkin, iki ayrı blokta olmamıza rağmen iyi münasebetler kurulur derken Moskovada da elçimiz Hasan Işık «Zeminin müsait olduğunu» söylemiştir. Ankara 27, (Cumhuriyet Bürosu) TATVANDAN GELDİ Paz»r günu, Başbakan İsmet İnönü, yedi Bakan ve seçkin davetUIerin katıldığı bır törenle Tatvan'dan uğurlanan tren dun sabah Haydarpaşa garına gelnıiştır. CENTO işbirliği programına gore Türkiye ile İran arasmda kurulmakta olan demiryolu şebekesinin ilk 1*0 km. lik kısmının acılması munasebetiyle Tatvanda bir toren yapümış ve ilk tren İstanbul a uğurlanmıştır. Dun sabah İstanbul'a gelen tren Muş Tatvan demiryolu üzerinde bazırlanmış tak'ın altmdan geçerktn gbrülmektedir. Tokviyeli 3 Tugay soygun bölgesini larıyacak 3 hacıyı dağa kaldıran haydutlar Jandarma çemberi altında . Dışişleri Bakanı Erkin, 30 ekim ile 5 kasım tarihleri arasında Rus yaya yapacağı resmî ziyaret sebe. biyle gazetecılere «sıyasi bakımdan ayrı kamplarda bulunmamız, bizi iyi komşuluk münasebetlerinden ahkoyamaz» demıştır. 30 ekim cuma günü Kahire Şam • j üzerinden kendisirü almak üzere j Ankaraya getecek olan Rus yolcu | uçağı ile ve beraberinde Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Haluk Bayülken, Özel Kalem Mü Cumhuri et dürü Nazmi Akıma, Genel Sekreter RAYRAMA HAZIRLIIf >' Bayramının 41. yıldonümünü kutlama törenleri bugün lik Iktisadi İşler Yardımcısı Kâmu ' " " ' l l f t l f I M "flfcinfclll edecektir. s a a t 1 2 d e başhyarak, cuma günü saat 24 e kadar devam ran Gürün, Birinci Daire Genel Mü ' Şehirler, bayram dolayısiyle baştan başa ışüdarla donatılmış, bayraklarla süslenmiştir. Her yıl olduğu gibi dürü Pertev Subaşı olduğu halde,. Moskovaya hareket edecek olan Dış [ şehrimizde, Vatan caddesinde yarın büyük bir geçit yapılacaktjr. Geçitin provaları dün yapılmıştır. işleri Bakanı Erkin, gezisi hakkındaki çeşitli sorulara ezcümle §u cevabı vermiştir; DOSTLUK MESAJLARJ , « Bugıin Başbakan ile bu' konuda bir görüşme yaptık. Son durumu | I gdrüştük. Gerek Cumhurbaşkanın ' dan ve gerekse Başbakandan şifahi dostluk mesajlan götüreceğün. Bü • tüıı Rus devlet adamlariyle ayrı ay ' rı konuşacağım ve bu arada sadece . Leningradı ziyaret edeceğim. Bildiğiniz gibi Rusya ile aramızda ticarî bağlar ve sanatçı miibadelesi, spor (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bu günden itibaren terhis edilecek olan yedek subayların 1 ekimde terhis edilmeleri gerekmekte idi. Bunlar 59. dönem yedek subaylarıdır ve böylece bir ay fazla silâh altında kalmışlardır. Terhisleri başlıyan erler de takriben bir ay Kadar fazla silâh altında kalmış olmaktadırlar. Kıbrıs Birliğimiz dün Iskenderuna döndü Genel Sekreter Haluk Bayülken dün Girne yolunun sivil trafiğe açılışı konusunda izahat verdi Haluk Bayülken, bu konuda şu bilgiyi vermiştir: Girne yolu artık silâhsiz sivil Rumlara açılmıştır. İkisi Girneden ve ikisi de Lefkoşeden olmak üzere muayyen saatlerde dört Barış Gücü kamyonu, silâhsiz sivil Ruınları bu yol üzerinden götürmektedir. Yol üzerindeki trafik kontrolü Banş Güciine verilmiştir. Konvoylar geçtikten sonra gene Türk mücahitlerinin elüıdedir. Türk cemaati bu şekilde tatmin oldnğuna göre, anlaşmada kendilerine garanti verilmiş demektedir. Bu husustaki muhtıra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince açıklandığı ânda Türk basınma da verilecektir.» Birlik döndü tskenderun, 27, (özer Öztep bildiriyor) Kıbrıstakı Türk Alayında görevli bulunan ve ıki aya yakın bır zamandanberi değismele rini bekliyen 47 subay, 44 assubay ve 244 erden muteşekkıl kafıle «Başaran» ana tamır gemısı ile yurda donmuştur. Basaran ve refakatındekı Sınop ve Seddulbahir mayın arama ve tarama gemılerinin lıman ağzında (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Perulu turist başka bankaları da dolandırmış unun Konsorsiyum Toplantısı Pariste başlıyan îardım Konsorsiyumu toplantıları 1965 yılında ekonomimizin alacağı yol bakımından çok önemlidir. 1964 yılı için Türkiyenin istediği yardım miktarından ancak yarıdan biraz fazlası alınabilmiş, ve bu miktar da elimize hayli geç geçmistir. Daha çok Amerikanın omuzlarına yüklenen yardım yükünün paylaştınlmasında üyelerin çekingen davranması, bu arada petrol tröstlerinin baskıları, bizim. projeleri zamanında ve tatmin edici olarak yetistiremeyişimizin yanında yapılan pazarlıklar, yardımın hem miktarını hem de gecikmeler dolayısiyle verimini azaltmıs, programın uygulanması böylece mümkün olamamıstır. Zaten 1964, Kıbrıs ihtilâfının iç finansman kaynaklarında açtığı gedik yüzünden Türkiye için şanssız bir yıldır. Pariste başlıyan toplantılarda en önemli meselelerden ikisi Türkiyenin bu yılın başında istediği yardımdan geri kalan 45 milyon doların üyeler arasında daŞıtılması, ve geçmis yıllara ait borç yükünün hafitletilmesidir. 1965 yılında alacağı yardım kadar borç taksidi ödiyecek olan Türkiyenin bu ödeme dengesiyle kalkınmaya devam etmesine imkân yoktur. Aksine az gelişmis memleket olarak daha sonraki yıllarda da ödeme kabiliyetimiz azalacak ve dolayısiyle teblikeli fâsit dairenin içine girilecektir. Türk heyeti Pariste Konsorsiyum üyelerine iste bu gerçeği anlatmağa çalısacaktır. Ancak üyelerin gerçekleri anlıyacağına dair ümitler pek kuvvetli değildir. Zira kalkınmış memleketlerde devekusu gibi başını kuma gömme eğilimi gün geçtikçe artmaktadır. Ankara 27, (Cumhuriyet Bürosu) Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde son günlerde bir hayli artmış bulunan yol kesme ve soygunculuk olaylarına ve faillerine karşı Hükümet tarafmdan şiddetli bir mücadele açılmıştır. Son aylar zarfında bilhassa Sürt Maraş bölgesı ile Siverek Gercüs kısmında fazlalaşan yol kesme, soygunculuk ve adam kaçırma olayları karşısında Hükümetin emri ile Jandarma Genel Komutanlığınca geniş tedbirlerin almması yoluna gidilmiş ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak ile de yapılan toplantıda Batı birliklerindeki jandarma timlerinin doğuya kaydırılması kararlaştırılmıştır. Takviye ,Soygunculuğun genişlediği bölgelerde hâlen Van'da 21 inci Mardinde 22 nci ve Gaziantepte 23 üncü Jandarma Tugayları bulunmaktadır. Bu Tugaylara Batı Tugaylarmdan da tâ kip timleri gönderilmiştir. Ayrıca İstanbuldaki Jandarma Süvari Müfrezesinin de Sürt bölgesine hareket etmesi için emir verilmiştir. Tugayların bütün motorize kuvvetleri ile süvari birlikleri olay yerlerine sevk edilmiştir. Böylece jandarma birlikleri kendi kuvvetleriyle olay yerlerini taramaya başlamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) D Ankara 27, (Cumhuriyet Bürosu) ışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyü Elçi Haluk Bayülken Girne yolunun Barış Kuvvetlerinin kontrolüne verildiğini söylemiştir. Sırkecideki bir Bankanın şubesi ile Hilton otelini dolandıran Perulu Manuel Cortis Solis îstanbulda bazı bankaları daha dolandırdığı dün polise yapılan ihbarla ortaya çıkmıştır. Esrarengiz Perulunun Istanbula ne maksatla geldiği de öğrenilememiştir. Beynelmilel çapta bir dolandıncıhk ve sahtekârhk yapan çebekeye mensup olduğu tahmin olunan Manuel'in, Istanbuldaki bankalara sürdüğü çeklerin durumu Londradaki bankalardan sorulmuştur. Dun akşam gelen cevapta adı geçen çeklerin Londradan verilmediği öğ renilmiştir. Dün de bildîrdiğimiz gibi Peru» lunun jakalanması ve hakkında bilgi edinilmesi için Skotland Yard ve İnterpol haberdar edil* miştir. İngilterenin davranışları icni Ingiltere Hükümetinin NATO'nun yeniden teşkilâtlandırılması hakkındaki görüsü henüz teferrüatiyle belirli hâle gelmemis olmakla beraber özellikle bizim için, üzerinde dikkatle durulması çereken bir meseledir. tngiltere Dısisleri Bakanı VValker'in H'ashington'daki temaslarında ele alınan bu konu ilk nazarda belki tsçi Partisinin NATOva karsı meııfi bir tutuma gcçtiği seklinde yorumlanabilir. Ancak tsçi Partisi Hükümetinin resmî açıklamalarında da bildirildiği gibi tngiltere'nin devrini tamamladığına inanarak NATO'dan ayrılmak gibi bir niyeti yoktur. Aksine Ingiltere mevcut statükonun yetersizliğini ve silâhsızlanma anlayısına yahut simdilik klâsik silâhlı savunma paktı anlayısına göre Atlantik Paktının yeniden düzenlenmesini istemektedir. İngiltere'nin bu isteğinde süphesiz, De Gaulle'ün davranıslarına karsı yeni bir politikanın tatbikatıııı giirmemek mümkün değildir.' Ortak Pazar üyeliği meselesinde Büyük Britanya'nın prestijini hayli sarsan Fransa Cumhurbaşkanına tsçi Hükümetinin Muhafazakârlardan çok daha aktif, hattâ öc alıcı denilebilecek bir politika ile cevap vereceği seçim kampanyası sırasında belIi olmustu. tngiltere simdi bir vandan Müşterek Pazar karsısında tngiliz Milletier Topluluğu yoluyla ekonomik mücadeleye girerken, öte vandan da NATO'nun yeniden teskilâtlandınlması tezini ortaya atmıstır. VVilson Hükümetinin bu politikayı nerelere kadar götüreceği benüz belli değildir. Gerçi tngiltere NATO'dan ayrılmak veya onu parçalamak gibi bir yolun yolcusu olamaz. Su var ki tsçi Partisi Hükümetinin elinde Ortak Pazar devietlerine, özellikle Fransaya karsı oyıııyacağı hayli koz vardır ve bu kozlar Lâtin Amerikadaki propaganda gezisinden henüz dönen Avrupa lider adayı De Gaulle'ü mutlaka terletecektir. Hele \Vilson, 3 kasımdan sonra Başkan Johnson'un da desteğini alırsa herhalde Avrupa ilgi çekici olaylarla karsılasacaktır. Alman F 8 4 F uçaklarının hepsi teslim alındı Universilede yedek öğrenci listeleri hâlâ asılmadı Universiteye almacak olan oğren1 HAFTA KALA Amerikan seçimlerine bir cilere ait yedek lısteler, henüz açıkhaftadan az bir zaman kaldığı bu günlerde, adaylar i lanmamıştır. ailelerinin de istirakiyle son çalışmalarını yapmakta j Listelerin açıklanmaması yüzündırlar. Resimde Baskan Johnson'un kızı Luci, Kuzey ı den Anadoludan gelen öğrenciler, Dakota t niversitesinin bir toplantısında «Johnson Üniversite bahçesinde nöbet tutmak Rag» adı verilen yeni dansı yaparken göriilüyor. tadırlar. Çoğu dar gelirli ailelerın çocukları olan gençler: «Bilgi edintnek için hangi kapıyı çalsak, yüzümüze kapıyorlar. Bu durumda tahsilimizi feda edip memleketimize dönmek durumunda kalacağız. Çün kü aksi takdirde mendi) açmamız icabediyor» demektedırler. Diğer taraftan ilgililerin açıkladık larına göre, yedek listeler ancak bir haftaya kadar Ankaradan gönderılecektir. VVİLSON VE İZCİLEB Yeni İngiliz Baş bakanı Harold Wılson eşiyle birlikte kiliseden çıkarken etrafını çeviren küçük izcilerle şakalaşıyor. Wilson da okul çağmda bir erkek çocuğa sahiptir. Ankara, 37 (Cumhuriyet Bürosu) Federal Almanya Cumhuriyeti ile yapılan askerî anlaşma gereğince Türkiyeye verilmesi kararlaştırılan F 84F tipi av bombardıman uçaklarının teslimatı tamamlanmıştır. ~ Eskişehir 27 Memleketimize getirilerek Türk Hava Kuvvetlerinde hizmete giren • rıza yapan bır uçak yüzünden Eskişehir büyük bir tehlike atlatF 84F uçakları NATO müştereb Amıştır. Malatya Hava tssünden kalkan Yüzbaşı Fahrettin Konıık savunmasında kullanılacaktır. idaresindeki F84 tipi jet uçağı şehrin üstüne düşrae tehUkesi ile Alman Hava Kuvvetleri Komuta' •"" '" • nı Korgeneral Panitzki özel bir u Olaya adı karışan Belediye karşıya kalmıştn. çakla Ankaraya gelmiştir. KorgeneBaşkanı Ali Sepicinin Fakat pilotun soğukkanral Panitzki Hava Kuvvetlerimizin nerede olduğu bilinmiyor muhtelif birlik ve tesıslerıni gezehlığı sonunda uçak, Şeker Adana 27 (Güney Bürosu) cektir. Fabrikası ile Hava Kuvvetdana Belediye Başkanı Ali Sepicinin de adının kanştığı bir leri karargâhı arasındaki genç kızı iğfal iddıası ve butarlalara düşerek parçalannunla ilgili olarak yapılan tevkif, şehrimizde ve çevrede geniş akismış ve pilot şehit olmuşler yaratmıştır. tur. Çukobirlık (Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri BirliUçağın duşüşü özellikle kampanya Belediye Mechsinın dunkü top ği) ne bağlı Mihmandar Pamuk esnasmda bulunan Şeker Fabrikasmlantısında mınıbüslerden alınmak Tarım Satıs Kooperatifi Müdürü da çok büyük beyecan yaratmış ve ta olan 2.500 lıra harcın azaltılma Celâl Serin'in bir süre önce kendi binlerce işçi, sağa sola koşuşmuştur. sını i>;tiyen mazbatanm muzake eliyle Bırlik'in Santral memureliHava Kuvvetlerinin gözde pilotlarrakeresı sırasında, çoğunluk kalma ğine yerlestirdiği 16 yaşudaki T. Ecvet GÜRESİN dığından oturum tatil edılınce, mi İ. yi »Sara daha ıvı bır ıs bulacadan olan Yüzbaşı Fahrettin Konuk, YAZISIZ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lllllliilllllIIIKIIIIİIIIIItlllllU • (Arkası Sa. 7, Şü. 6 da) ( Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ) »•••""•••••«ıi'iıııuiiiıııııııııtıııınııııuııııınınMuıuııı.ı,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,„,= evli olup 3 çocuk babasıydı. Eskişehirde düşen bir jet heyecan yarattı Ârıza yapan uçağını şehir üstüne düşürmemek için sehit pilot çok soğukkanlı hareket etti Adana skandalı Belediye Meclisine getiriliyor Minibüsçüler Belediye Meclisinde hâdise çıkardılar A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog