Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet BAS1N A H L Â K YASASINA UYMAYJ T A A H H Ü T E D E B Sahibl: NAZİME NADİ • Genel yayın Müdürü: ECVET GÜRESDi * Sorumln Müdüı EROL DALL1 • Basan ve yayan: CUMHTJKİYET Matbaacılı* ve Gazeteclllk Tt.ş. . Cagaloğlu Halkevi sofcuk No. 3941 GÜNCT tLLER!: Küçüksaaı Meydanı, Edlme Banı Adana reıefon: 4550 * ANKAKA: Atatürt Bulvan Yeneı Ap Tenişenır relefon: 12 09 20 . 12 09 66 • 12 85 44 17 57 35 + İZMİR: Gazl Bulvan No. 18. Tel: 31230 BUROLAR ABONE Senellb 6 aylık 3 ayllk Türklye 75 00 40 00 22 00 ve İLÂN Hartcî 150.00 80.00 •4 00 Baglık 2 3 4 9 ıneı •ablteleı (aantlml) 6 7 QC1 sahifeler • Nlşan, Nlfcfth. Evlenme, Duğum (MaEtu) Ölüm. Mevllt, Tesekkür ve Kayıp arama Kayıp (Keltmesi) ıso 40 35 75 90 ı SAF1S1 25 KURÜŞ (Baştarafı 1 inci sahifede) Hâşim İşcan tarafından açıklanmış(Baştarah 1 inci sahifedc) yeceğini bize gösterirse. hükümet, İşte bütün bu vakıalara dayana kip etmış, Türk Ordugâhında de lanan ve ellerınde Türk ba%rak, (Baştarafı 1 inci sahifede) ların da devamlı şekilde bakımı ge tır. carî harcamalarda belirli bir or;.n1965 te aksamalar bekleniyor rekmektedir. Bu da artacak yatırımBelediye bütçesine. yolların ba minin ilgililerce tanınması ve buna rak öyle bir .formül bulmak istedik ğiştirilen askerler, aynı laşitlarla ları bulunan Kıbrıslı Türk öğrenBakanlar Kurulunun gelir hedet da tasarrufa gidebilir. Bu takdirde, larla ancak karşılanabilecektir. 1962 kım, onarım ve inşaası için yılda 25 riayet edileceğinip herkes tarafın ki, 960 anlaşmasını imza ederken al Magosaya gelip «Başaran» gemisi ciler tarafından alkışlannııştır. 1965 bütçesinin açık vermesi önleyılmda toplanan İstanbul Plânlama milyon lira tahsisat aynlmaktadır. dan açıklanması» olduğunu da söz dığımız taahhüdü mahfuz tuttuk. ne binnıiştir. Değiştirme ışi, akşa «Başaıan» a, Iskenderundanberı lerinde yaptığı bu şişirmenın, ek finansman ihtiyacmın karşılanması nebilir» demişlerdir. Kıbrıs'ın yeni rejimini tâyin ede ma doğru bitmiştir. «Başaran» ın refakat eden iki Türk muhribi, desında Geçit Devresi Tedbirleri Şura Bu paranın yarısı yapılmış olan yol lerine eklemiştir. Hükümetin bir üyesi ise «1965 için yeni vergilere gidilmemesi kasmda, Belediye Başkan Yardımcısı ların bakım ve tâmirine sarf edilDışişleri Bakanı, bu sözleri, «Kıb cek ve bu vasıfları haiz olacak for bu g^ce tskenderuna harpketi fcek ğiştirme birüğinin karaya çıkışı rarından doğduğu ifade edilmekte programında Bakanlar Kurulunun tarafından yolların düzenlenmesi mekrte yeni yollar için de 12,5 mil rıs konusunda. iktisadi abluka, De mülü, eskisinden farklı olarak coğ lenilmektedir. sırasında Kıbrıs karasulannın dı dir. Bu durumda. ek finansman ih öngördüğü gelir hedeflerinin gerçeıc için 1 milyar 640 milyon lira ihtiyaç yon lira kalmaktadır. Meydan, köp ğiştirme Birliği gibi konular artık rafi temele dayanacak federasyonTürk değiştirme birüğinin asker şında beklemekteydiler. tiyacının küçük gösterilmesi yıl leşmemesi için hiç bir sebep mevbulunduğu açıklanmışken, bugün ge rü ve yeraltı geçitleri için ayrtlan geride kalmıştır. Türk Hükümeti ola da bulduk. Yani kısaca izah etmek leri, vanlan anlaşma gereğince, si Kafile, Lefkoşenin Türk kesımın içinde bazı aksamalara yol açabile cut defildir. 1963 ve 1964 yılında gerekirse «coğrafi ayrılık, müşte lâhsız olarak yola çıkmışiardır. reken paranın 2 milyara yükselmiş tahsisat bu miktarın dışındadır. den geçerken de, yol boyunca sı • cektir Bunlann. bütçenin açık ver getirilen yeni vergiler ise vasıtalı rak Kıbrıs konusunda çalışmalar olması da bu iddiayı doğrulamakta«Başaran» in yanaştığı rıhtımda. ralanmış binlerce Türk tarafınİşte 2 milyar liralık ihtiyacı, yıl bundan sonra nasıl olacaktır?» şek rek işler için (maliye, milli savunma gibi) kurulacak bir merkezî Barış Gücüne mensup İrlandalı ve dan büyük bir sevgı gosterisı ile mesi, bazı harcamaların kısılması, vergilere yapılan zamlar, halkımıza dır. da 12,5 milyon liralık tahsisatla kar lindeki sorumuz üzerine söylemişhükumet ve tam mahallî muhta Finlândiyalı askerler nöbet tut karşılanmıstır. Gözlerı yaşlı Türk yatınmlarla ilgili ödeneklerin za yeteri kadar yüklenimlerde bulunşılama mecburiyeti ortaya 160 yıl ür. YOLLAKIN DURUMU manında verılmemesi, istihdam hac muştur. Hükümetimiz, 1965 yılında riyet... maktadır. Dok işçilerinin de rıh kadın ve çocukiarı, değiştirnıe bir minin daralması gibi gelişmeler o yeni vergi getirmeme ya da mevBelediye Yollar Şubesi Müdürü gibi astronomik bir zaman çıkarmak Tek prensip Şurasını ilâve etmek lâzımdır ki, tıma sokulmaları önlenilmiştır. Arif Tansuğ tarafından verilen bil ta ve bir sihirbaz çıkıp da sihirli liğıne durmadan mendil sallamış • labileceği ifade edilmiştir. Erkin sözlerine devamla Türk Hücutlara zam yapmama karan aldısağlayacak tek re Değiştirme birligî, yola çıktığı lardır. giye göre 1498 kilometre uzunluğun değneği ile yol meselesini halletmez kümetinin Federasyon fikrine nasıl Adada güveni Devlet Plânlama Teşkilâtının ha ğından bu değişiklik zorunlu görüljim 1960 anlaşmalarınm ve Anaya sırada tarihî Magosa kapısında top daki 6956 yolun, vasıflarına göre bö se veya fevkalâde bir tahsisat bulu ulaştığmın bir özetini yaparak: Lefkoşe • Girnp yolu zırladığı 1965 programında yer a müştür» şeklinde konuşmuştur. namazsa îstanbulluların 160 yıl da «Enosis, Yunanistan ve Kıbrıs Rum sasının tesbit ettiği hukuk rejimilünüşü şu şekildedir: Öte yandan, Barış Gücü Lefko lan gelir hedefleri ile Bakaniar Ku Devlet Plânlama Teşkilâtmdan düzelecek» hayali larının 960 da aldıkları ahdı mükel dir. Buna ilgililerce tamamile ria312 kilometre uzunluğundaki 1454 ha .yollanmız şe Girne şosesınin kontrolünü Skandal yol toprak, 461 kilometre uzunlu ile yaşamaları gerekmektedir. lefiyete tamamiyle aykırı idi. Onla yet edileceğinin herkes tarafından Kıbrıslı Türk . mücahitlerrten gene rulunun değiştirdiği hedefler arasın bir yetkili ise 1963 ve 1964 yılmda getirilen vergi kanunlarımn arzulağundaki 2817 yol; adi kaldınm, 10 raı ahitleri tek taraflı olarak ihlâl kabulü ve açıklanması gerekmekte(Baştarafı 1 inci sahifedr) bugün devır v» teslim alnıış, 10 ay daki önemü değişiklik şövledir: nan ölçüde esnekliğe sahip olma(Milyon lira) kilometre uzunluğundaki 9 yol maetmeleri muvacehesinde bizim ahdi dir.» danberi stratejik yoldan ı>eçen ilk resi T. İ. yi «Sana daha iyi bir iş Perulu turist hePlân Hükü Deği masının, nıillî gelire paralel bir arkadam, 279 kilometre uzunluğundamizin de sükut edeceği tabiîdir» de Erkin, konunun Birleşmiş Millet bulacağım» vaadiyle otomobile bindi Kıbrıslı Rum kafilesine Banş Gu defleri şiklik tış göstermemesinin ve tam anla(Baştarafı 1 inci sahifede) miş ve bu konudaki gelişimi şöyle lere de bu çerçeve içinde götürülaına met ki 1249 yol, adî parke, 15 kilometre rip Ali Sepici'nin bekâr olarak ya cüne ait beş zırhlı otomohıl refamiyle reform amacını kapsamamaleceğini sözlerine eklemiştir. uzunluğundaki 77 yol; mozaik parke, banka kendisinden şüphelenerek anlatmıştır. kat etmiştir. şadığı eve götürmüştür. smın 1965 programında da bir ek Vergi gelirleri 10.785 10.800 15 Kıbrısta durum 283 kilometre uzunluğundaki 575 yol, ertesi gün gelmesini söyliyerek po<Bizim hedefimizi tâyin eden bir Lefkoşenin Rum kesimmden hafinansman ihtiyacını doğurduğunu sathi asfalt kaplama, 35 kilometre lisi haberdar etmiştir. Lefkoşe 26, (a.a. AP Radyo) T. İ. nin iddia ve ifadesine göre, reket eden kafile, Türk köylerin Vergi dışı prensip vardır. O da Adadaki TürkBelediye Başkanmm evine vardıkla gelirler 1.637 1.700 + 13 sdylemiştir. Yetkili, Bakanlar Kuuzunluğunda 124 yol; beton, ve 97 ki Sahte traveles çek bozduran ve lerin, bir camia olarak, hukuk ve Türk Alayının değiştirme harekâtıden geçerken, köylüler ses çıkar • Karşıhk paraniluna D.P.T. tarafından sunulan lometre uzunluğundaki 218 yol da bankadan bu şekilde 5800 lira alan nizam içinde mal ve can emniyetleri nın tamamlanması ve Lefkoşe Gir rında Sepici de rekortmen yüzücümadan taşıtları gözleriyle takip et program üzerinde yapılan değişikbeton asfalttır. Manuel, yakalanacağını anlayınca ni sağlayacak bir formülün bulun ne yolunun Rum trafiğine açılmasiy lerimizden birinin kızkardeşi G. K. mekteydiler. Kıbrıçh Türk müca !ar ve proje Bakamlardan da anlaşılacağı gibi Hilton otelindeki dairesinde eski masıdır. Biz, Londra Konferansına gi le, Kıbrıs buhranmı geçen ağustos ile Sepiciyi başbaşa bulmuşlar ve hitlerin de yer yer yolun kenarın finansmanı 1.876 2.025 + 149 liğin siyasal bir tasarruf olduğunu Öz kaynaklar 2.655 3.591 J 936 da sözlerine eklemiştir. şehir yollarının 5 de 1 i toprak ( 3 te bir bavul bırakmış ve otelden kaç derken bu formülün «Federasyon> tan beri zaman zaman infilâk sevi dördü birlikte ickili bir âlem yap da dolaştıkları görülmekteydi. Ek finansman 2.185 1.009 1.176 Harcamalardaki değişiklik 1 i de adi kaldırımdır. Toprak ve rmştır. olduğu kanaatinde idik. Bizi bu isti yesinde gerginleştiren bir ihtilâf çö mıslardır. T. 1. bu sırada aşırı dereLefkoşeden Girneye gitmek ü?ecede sarhoş olmuş, Serin ile birlikle Öte yandan, 1965 programınm adî kaldırım yollar arasında, Fetih'Mali polisin el koyduğu tahkikat kamete sevkeden âmiller şunlar idi: zümlenmiş olmaktadır. re yola çıkan ilk kafile. 1 'itobüs Toplam harcama hedefleri ile ilgili bazı de19.188 19.125 den beri kazma vurulmamış olanla sırasında Perulu gencin İstanbul650 mevcutlu Türk Alayının tak Belediye Başkanının yatak odasına le bir kamyondan müteşekkil o1 95960 Anlaşmaları Yunanista Yukandaki tabloda, toplam . ra ğişiklikler ise şöyledir: rm bulunduğu da Belediye Başkanı dan ayrıldığı tesbit olunmuştur. Sah nın Enosıs'ten, Türkiyenin de kesin riben yarısını değiştirecek olan , çekilmislerdir. Bir süre sonra kendi lup, mevcutlan 31 kişiyi bulan 11 (Milyon lira) te pasaport ve isim kullandıgma olarak taksimden feragat etmeleri birlik, bu sabah «Başaran» gemisi sine gelebilen 16 yaşındaki T. 1. her Kıbrıslı Rum ailesini tasımaktay kamlarda her ne kadar bir indirim görülmekteyse de kalemler üzerin Harcama Plân Hükü Değîil Magosa limanına gelmiştir. Ge ' şeyin olup bittiğinin farkına vara dı. kanaat getirilen Perulunun yurt dı sonucunda tesbit edilmiştir. de yapılan değişiklik işlemi, Bakan hedefleri lama met şiklik şına çıkmaması için hava alanları 2 Keza bu anlaşmalar, Kıbrısta mi, saat 7.30 da rıhtıma yanaşmış, bilmiş ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya General Timaya, Türk değiştir lar Kurulunun tasarrufunu daha ile sırur kapılanna durum bildiril iki ayrı milletin yan yana yaşamak az sonra değıştirme birliğıni teşkil başlamıştır. Evli ve çocuk sahibi Seme birliği ve Rum kefilelerine re iyi göstermektedir Cari harcamiş ve ayrıca eşkâl verilmiştir. Öte ta olduğunun ilgililerce bir realite eden çelik miğferli assubay ve er rin, aynı zamanda yakın akrabası SevKiü eşim, kardeşımiz, kızıKendileri ile konuştuğumuz Ma malar 101 8.389 8.490 yandan, İnterpole de telsizle bilgi olarak tanınmış ve bu tanımadan ge ler karaya çıkmaya başlanıtşlardır. ' olan genç kızın sinir buhranından fakat eden Barıs Gücü mensuplamız ve akrabimız 0 7.700 7.700 verilmiş, perulu hakkında bilgi ls reken hukukî neticeler çıkarılmış Çıkarmaya nezaret eden B M. Baı kurtulabilmesi için kendisini 78 sa rına «gerektiği zaman ates» emri liye Bakanlığı yetkilileri, gelir he Yatınmlar vermistir. rış Gücü subayları, her şeyin yo I at kadar aynı evde alıkoymuştur. RENEE HATEM deflerinde yapılan bu degişikliğin Sermaye teşkili tenmiştir. olması gerçeğine dayanmaktadır. bir şişirmp olmadığını, gerekli ve ve transfer (Doğuşu Pensoy) 3 960 Anlaşmaları her iki camia lunda gittiğini, herhangı bir hâdi ! Olay Adliyeye intikal etmiş ve in genç yaşında aramızdan ebe5 gündenberi Birinci Sulh Ceza Beşiktaş Galatasaray zorunlu olduğunu belirterek şunla harcamaları 3.099 2.935 46 nın hak ve menfaatlarını eşitlikle se olmadığını söylemişlerdir diyen ayrılmasından doğan istıBarış Gücü refakat ediyor Mahkemesine verilen Serin'in surı söylemişlerdir: ! ALTIN FIYATLARI j tesbit eden fakat coğrafi temelden (Baştarafı Spor sahiresinde) rabımıza, ziyaret, telgraf, mek«1964 yıhnın ilk sekiz ayında Türk Toplam 19.188 19.125 65 mahrum olan bir Federasyon ihdas Türk değiştirme birliğınin men çu T. 1. ye alınan raporla sabit oltup, telefon ve hayır muessesemız persembe günü sahada pek taekonomisinde görülen durgunluk j 26.10.1964 î etmişti. 1965 programında öngörülen ek: suplan, Barış Gücüne ait 3 otobüs mus ve sanık tevkif edilmiştir. lerüıe teberruda bulunmak su• Cumhuriyet 94009425 : 4 Anlaşmalar Türk camiası için ve 12 kamyonluk bir kafıle halin ' Ancak, Sepici ile birlikte görü bii konuşabihrler. Ve konuşacak giderilmekte ve piyasada bir açıl finansman ihtiyacı ile ilgili tedbirretlyle iştirak eden sayın akraba ma olmaktadır. 19655 yılında bu lerin, 1965 yılına girilmeden önce : Reşat 1460014650 : teminat ihtiva etmesine rağmen, de saat 9 da Lefkoşedeki Türk A len G. K. nın içkı içmediği kendi larına imanım var» demiştir. ve dostlarımıza teşekkürlerlmizl BelediGalatasarayın kamp kadrosunda açılma daha da hızlanacağından, ge alınması öğütlenmekte ve geçen yıl : Hamit 1075010800 • Rum liderlerin mevcut sistemi yıl layı karargâhına hareket etmişler ifadesinden anlaşılmıştır. arzederlz. : Aziz 93509400 : maz azimleri karşısmda Turklerin dir. Kafileye, 56 kilometrelık yol ye Başkanı Ali Sepici hakkında da bulunan oyunculardan B Ahmet lir hedeflerindeki artış gerçekleşebi yapılan gecikmeden doğan güçlükİZZET HATEM • Napolyon 94009500 : mal ve can emniyetini muhafazaya boyunca, Barış Gücüne ait zırlılı böyle bir maksatla evini Serin'e hasta, Doğan ve Naci ise sakat ve lecektir. Aynca, yabancı feredilerin lerle karşılaşılmaması hatırlatılmak PENSOY ve HATEM AİLELERİ : 24 Ayar külçe 13841385 1i kâfi gelmediği 963 aralık olaylann otomobiller refakat etmiştir. Gün bırakması ve yardımcı olması id hastadırlar. Buna rağmen B. AhTürk lirası karşılıklarında da öneın tadır. İlâncılık: 3189 13145 boyunca. bunu başka konvoylar tâ diasiyle dâva açılmıştır. dan bu yana belli olmuştur. Gerekirse iç borçlanma met dünkü çalışmaya katılmıştır. | ü gelişmeler beklemekteyiz. Bu gelişmede bazı borçların ertelenmesı Bakanlar Kurulunun yeni vergiye de rol oynıyacaktır. Ancak, 1965 gitmemesi kararı üzerine ek finans yılının ilk sekiz ayındaki uygulama man ihtiyacmın, mevcut vergilerdebu gelir hedeflerinin gerçekleşemi ki boşluklann giderilmesi iç ve dış borçların bir kısmınm ertelenmesi, iktisadi devlet teşekküllerinin daha fazla fon yaratması yollan ile karşılanması karara bağlanmıştır. Bu tedbirler de yetmediği takdirde ıç borçlanmaya gidilecektir. Erkin, katî hal şekli istiyor GELİR HEDEFİ TEŞEKKUR • • • ; Şoför mahalli ile çelik saç aksamının tamamı Türk yapısı... İLK TÜRK KAMYONU Malatya Savcılığı Akça hakkında soruşturma açtı XLVD100 XLVD300 Chrysler mamullerini seneler boyunca tecrübe ettiniz. En çok aranan vasıta olmamız bu tecrübelerin değerlendirdiği bir hakikatiir. Ağır işletme şartları altında en iyi randımanı verebilmek gayesi ile uzun ve sürekli çalışmaların sonunda imaline başlanan Türk Tipi Chrysler mamullerinin şoför mahalli ile çelik saç aksamının tamamı Türk Malı ve Türk İşçisinin eseridir. Dolayısı ile CHRYSLER SANAYİ A. Ş. otomotiv sanayiimizde en ileri yeri işgal etmekte ve Türkiye ekonomisine yararlı olmaktadır. • XLVD 100 Hususî araba rahatlığı içinde kullanacağınız XLVD100 tipi pikaplann tamamen çelik saçtan mamul ve emsalinden geniş kasası en müsait taşıma şartlarını temin etmektedir. XLVD 3 0 0 Küçük tonajdaki nakliye işlerinizde sıze en büyük yardımcı XLVD 300 kamyonetleridir. Malatya, 26 (Güney Bürosu) (Baştarafı 1 inci sahifede) AP !l Kongresinde, memleketimiz ken, mutadı hilâfına Johnson'un yude «Bir komünist, bir solcu ihtilâli zü oldukça asıktı. Olay, Başkan Johnson Dupont temellerinın fikrî hazırlığı yapılPlaza Oteline girerken cereyan etmiş maktadır» diyen AP Genel Idare ÜT Kurulu üyeferinden Ertugrul Ak Johnson, otele girdiği zaman, ça hakkında Savcılık tarafından yaş'a" 20 ye ulaşmış ve hepsi de soruşturma yapılmaktadır Demokrat Partiyi destekleyen kızlar Gerek teype alınan konusma ve ve erkekler etrafmı çevirmişlerdir. g'erekse tutulan diğer zab.tlar Vi ° t e l ı n . ?'şındf\ > r ^ t l a r m geri! lâyet tarafından Savclığa verilmis , fnd.e yVf ^ ^ t o P l a n m ı 5 "• *?» ' lardan bazılan, Cumhurıyetçı aday Barry G»ldwater'i ttestekleyen dövizler sallamakta ve tempoyla «Barry'yi istiyoruz» diye bağırmaktay dılar. Buna karşı] ık diğer bir grup, Dursunbey, 26 Şimdiye kadar «Johnson'u istiyoruz» temposunu tut her nasılsa sünnet olmıyan Küpeler maktaydılar. Diğer bir olay köyünden 35 yaşındaki Ahmet DeJohnson daha kişi uğradığı bürin, yedi yaşındaki oğlu Hasan için timore'da 250.000 önce tarafındanBalyaptırdığı sünnet düğününde eşi ve yük tezahüratla karşılanmıştır. Ame j arkadaşlarının ısrarı ile sünnet ol ' rikan savunmasmm Demokrat iktim u 5turdar zamanında bozulduğundan şikâBaba ile oğul davullu zurnalı sün yet etmiş olan Goldwater'a şiddet. net düğününde aynı odanın içinde le çatan Johnson. «Biz bugün. dünkilT karşılıklı yataklarda yatmışlar ı ya tarihindeki bütün milletlerin bir ^ araya getirilecek kuvvetlerinden daha kudretliyiz» demiştir Baltimore'da Goldwater taraftarla İstim ile boğmak rının büyük bir gösterisine rastlanistediler mamış, ancak Başkan, helikopier ile geldikten sonra bir olay kaydedil(Baştarafı 1 inci sahifede) miş. kendisine yöneltilen iki yumuryük kaçakçılığı tayfalar önce inkâr ta. kampanyayı filme alan kamera ederek malların gemiye nasıl so teknisyenlerine isabet etmiştir. kulduğuna hayret eder görünmüşÖte yandan Demokrat Partinin ler, sonra da suçu birbirlerinin üBaşkan adayı Humphrey Washingzerine atmışlardır. ton'da yaptığı bir konuşmada, siyasi Kaçakçılığın tahkikatına devam rakiplerinin Johnson'a karşı yöneltolunmaktadır. Ayrıca boğulma tehlikesi geçiren iki memur, tayfalar hakkında bu yönden de soruşturHumphrey. Chicago konuşmasında ma açılmasını istemişlerdir. gene harb ve sulh teması üzerinde «Doğan» şilebi. armatörlerden durmuş, «Yalnız bir politika şarlata Nevzat Doğana aiddir. nı komünizme karşı anî bir zaferden konuşabilir. Ani zafer imkânı, anî imha çağının gelişi ile kaybolup Dağa kaldınlan gitmiştir» demiştir. (Baştarafı 1 inci sahifede) KAYTP Ehilyetiml kaybettim. dürmüşler, sonra da köy yakınına getirip bir ağacın altına atmışlar i Yenlstni alacağımdan eskisinln hükmü yoktur. dır. Doğan Öneren Arazinin sarp ve kayahk olması Cumhuriyet 13137 yüzünden bölgeyi taramakta olan jandarma müfrezelen henüz bir ıze rastiıyamamışlardır. tkı binbaşı kumandasınua 60 jan darma, haydutları takip ile görev Kıymetli eşim, annemiz, babalendirilmıştır. Amerikada seçim Baba oğuî, birlikte sünnet oldular TESEKKÜR Yassıada mahkumları (Baştarafı 1 inci sahifede) Asena. Haluk Şaman, Selâmi Din; cer, Himmet Ölçmen, Kemal Biberoğlu, Ekrem Anıt, Hüseyin Ortakçıoğlu, Murat Ali Ülgen, Necmettin Önder, Mazlum Kayalar. Nuri Togay, Baha Akşit, Bıırhan Belge, Hadi Tan. ! İnanıhr kaynaklardan bildirildii rildiğine göre, bu konudaki kararname Cumhurivet Bayramına kadar Resmî Gazetede yayınlanarak bu mahkumlar bayramdan önce salıverilecektir. XLVD407 XLVD 407 Orta tonajda kamyon ihtiyacınızı yepyeni bir düşünce ve teknikle görecek olan XLVD407 tipi kamyonlar nakliye işinizin en güvenilir emniyet unsuru olacaktır. Her üç modelin şotör mahallinde sağlanan kullanma rahaflığt ve XLVD300 ile XLVD407 modellerinmodelindeki ve konforu yanında XLVD100 deki 140 HP Chrysler moioru Millî takım kampta uzun zamandanberl çektlğl hastalığı teşhU ve tedavilerl İle amellyata hazırlıyan Prof. Dr. Müfide Küley'e, her zaman yakın alâkasını eslrgemlyen blzzat amellyatına giren Dr. Nlhat Zaloğluna ve Dr. Sivgat Kurana ameliyatını büyülc başarı İle yapan Doçent Dr. Operatör Ali üras'a, Dr. Yılmaz Kefeli'ye hemşire Aysel Körpeye, Guraba hastahanesl özel dahiliye ve II nci hariclye personellne bizlerl yanlız bırakmıyan akraba dost ve arkadaşlarımıza minnet ve şükranlarımızı lletiriz. Ailesi BELKIS IŞIKSAL'm ÇİFTÇİLER TİCARET VE SANAYİ T. A. Ş. Halâskârgazi Cad. No. 342, Şişli İst. Tel. 47 04 505, [Baştarafı SPOR sahifesinde] ! Bartu Milli Takım Teknik Komite130 HP (5AE) Perkins Diesel motoru sağlamlık. randıman sinin çağrısma uyarak bu akşam İstanbul üzerinden şehrimize geldi ve güç garaniisidir. ve kampa katıldı. BEA uçağı Atinadan aktarma yaptığı için Luft ' hansa ile yurda döndü. Esenboğa hava alanında antrenör Cüıat Ar ' man tarafından karşılanan Can «Millî formayı giymek için koşarak ve heyecanla geldim. Elimden geldiğinden çok faydalı olmağa çalışacağım. Bakın çok zayıfım deSANAYİ A.S. ğil mi? İnsan futbol işçisi olunca [ ttalyada fazla kilo alamıyor. Arkadaşlarıma ve ayyıldızh formaya hasret kalmıştım» dedi. Derhal eşi Oyayı arayıp sıhhatda olduğunu bildiren Bartuya Metinle ayni odada yer ayrılmıştı. RUŞENSAD RIZA SADIKOĞLU ve KARDEŞİ KOL. ŞTİ. TATKO OTOMOBİL LASTİK VE MAKİNÂ TİCARETİ T.A.Ş. Saim Kaur'un odası boşdu, Can da > çok yorgun olduğu için Kaur'un Büyükdere Cad. No. 18, Şişliist Tel. : 48 57 64 yatağını verdiler... Dinlenmek ve Cumhuriyet Cad. No. 35 Taksim İst. Tel.: 47 87 0001 antrenmana istekli ve canlı katılmak için «Bono Notte» dedi sülKısmet 87 13116 dü ve odasına çekildi. ACı BİR ÖLÜM Eczacı Klmyager Cevdet Egenln kıymetli eşi, merhume Letafet Pekergin'ın kızı, Namık Pekergin ve Melek Görken'in kardeşleri, Müfit Görken ve Güngör Görken'in teyzelerl, Mükerrem Görken'İn yengesl. Murat Pekergin"in halasl, Piısun ve Lâle Ege'nin sevglli anneleri 26.10.964 günü genç yaşında Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesl 27.10.964 salı (Bugün) öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldırılacaktır. Mevlâ rahmet eyliye. Ailesi CHRYSLER MEHPARE EGE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog