Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALTI U t U iEıi 27EH1Hİ964 i JAMAfkAi» HAREKET EDBN UÇAK GENÇ KOt, JAMB3 BONO'UN HA Cesedin başında 2 Dün Çıkan Kısmın Özeti New York'un, polıs tarahndan «87 ncı Bolge» adı verılen semtınde g»ce nobetım almak ıçm evınden çıkan bır detektıf, karakola varmasına bır kaç yuz metre kala arkasından atılan ıkı kursunla cansız yere duşmuştur Mıke Reardun adındakı polısın kafasından gıren ıkı kursun, juzunu tanınmaz hale getırerek başını dehp geçmıstır Olaydan az sonra kaldınm uzerındekı ces^dı goren bırısı, durumu telefonla polıse bıldırmıştır Cinayet masasmm iki memuru kaldınmın nzerinde yatan cesede kayıtsızca bakt»lar. Sıcak bir geceydi ve kan binkintilerının uzerüıde sınekler toplammştı. Bır doktor cesedin fizerine eğılmiş alışkın hareketlerle muayene ediyordu. Bu arada pobs fotoğrafçısının flaşından çıkan ışıklar gık sık etrafa çiğ bır beyaz renk saçmaktaydı. Diğer tarafta birkaç polis meraklı bir grubun cesedin yanına aokulmanna engel olmaya çalışıyord. Cinayet masası memurlanndan birisi cesedin yanından aynlarak kaldınmda dolaşmaya başladı. Diger polis elleri cebinde olarak cesedin yanında kaldı. Doktor hâlâ çoktan olmuş olduğu apaçık ortada olan adamın öldfiğfinü resmen açıklayarak raporu verebilmek içın muaytneye bütün cıddiyeti ile devam ediyordu. Etrafta dolaşmakta olan polis cesedin vanına döndu, Te avncuunn açarak arkadaşına «Şunlara bak» dedi. «Onlar ne?» «Sadece birkaç tane boş mermi k»vanı.» «Ne...?» POLİS DUŞ «Evet. 45 kalibrelik.» «Bir zarfa koy sakla. tşini bitirdin mi doktor?» « Bir dakika şimdi bitiyor» Bu arada fotoğrafçının flaşı bırbıri arkasından çakıp duruyordu. Adam gala gecesinde baş roldeki artıstın resmini çeken fotoğrafçılar gıbı cesedin poz poz resımlerıni aUyordu. Sıcaktan ter ıçinde kalmış, gomleği sırtına yapışmıştı. Polislerden bırısi alnında birıken ter damlalannı gomleğinın kolu ile sılerek: «Şu 87'nin adamları da ne oldu... Neden hâlâ ortada yoklar» dıye bomnrdandı. Diğeri «Her halde pokere dalnuşlardu*. Oyunu bırakıp gelmezler» diye cevap verdi. «En iyisi biz onlar gelmeden biran evvel isimizi bitirip gıdelim. Ne dersin doktor?» Doktor doğrularak «Benim isim bitti» diye cevap verdi. «Birsev bulabildin mı*» «Hepınızın gorduğunden başka birsey değıl. Kafatasının arkasından iki kurşunla vurulmuş. Derhal ölmus.» «Ölum saatını tesbit edebildin mi?» «Alay mı ediyorsun?» «Ne bileyim, »iı dalma mflcizeler yaratırsınız da...» «Evet sık sık muciae yaratırnt, ama yann sıcağında değil.» «Bir tahmin de yapamaı munn?» «Tabu, tahmin yapmak mumkfln. Ceset benuz katılaşmaya başlamıs. En fazla yanm saat evrel öldurulmas diyebilinm. Fakat, bn sıcakta... Allah kahretsin ceset bu sıcakta pekâlâ saatlarce katılaşmadan pekâlâ kalabilir. Otopsiden sonra bile kesin bir saat söylenebileceğini hıc tahmin etmiyorum...» 1 ED MCBAİN f «Peki, peki... Kim olduğnnu da s5yleyemez misin?... Sıcak bunada mani değıl ya...» Doktor polisin sözlerine cevap Termeden yardımcısma donerek «Şu meraklı adamlara bırşeyler bulabılmemiz için cesedi hiç hırpalamadan hemen laboratoara nakletmek uzere hazırla» dedi ve polislere: «Mademki zamanla bu kadar alâkadarsmız o halde soyliyeyim, saat tam 12:19^ «Ammada basa gunmuş» diyen polis cesedin yanma geldiğı andan beri birseyler not etmekte olduğu defterine doktorun söylediği 12:19 rakkamını hemen kaydetti. Bn arada cesedin üzenne eğilmis bulunan dığer polis bırden başını kaldırarak ayaktakılere «Adam silâhlıymış» dedi. Doktor alaycı bir sesle: «Nerden bfldin?» diye sordu. «Şakayı bırak. Cesedin yanına sokmadınkı bızi. Beyni parçalanmıs adama ölü raporu Terebilmek için bir saat nfrasıp durdun » Dığer polis cesedin fizerinden aldıgı tabancayı incelerken «Hem de 38lık» diye mınldandı. «Evet dedektif tabancası» Bu sırada sokağa ginp anî bn tren yapan bir polis otomobilinden iki sivil memur fırladı. Cinayet masası memnrlanndan birisi «işte nihayet 87'nin adamlan geldl» dly» mırıldandı. Diğer memur: «Hem de tam vaktinde. Herifler sanki çaya geliyorlar» diye cevap Terdi. «Kimleri göndermişler görebillyor musnn?» «Galiba Carella ile Busb geliyorj» Devamı var j ~l DECeK/ UÇAGİMIN KAIKMASNAON DAKİKA VAR. 8UBNUNDAK1 EGLENMEYI BELKI TOK KAB NA BlR ÇARE IKI HAMBURGER, İ(Cf PASTA , BOL ŞAMFIST I 6 U KOPEK DE SONRLE İ S ÇOK VAR ZENGİN AYŞE İLE ALİ RADVO İSTANBUL 7 30 Açılı; Kıs» haberler Türkuler 7 45 Haflf müzlk 8 00 Haberler 8 15 Salon orkeetraları 8 45 Çesltll müzlk 9 00 İstanbulun sesl 9 20 Sagllk Ogütlerl 9 30 Küçük konser 10 00 Kıaa haberler • K»panıs. 12 00 Açıüç . E I M haberler . Salon orkestralanndan 12 30 Şarkılar 12 25 Etflf müzlk 13 00 Haberler 1315 Pl&k dolabından 13 30 9»rkı]ar 13 50 Çesitll müzlk 1415 Baglama eklplnden oyun h»val»n 14 30 Küçük konser 15 00 Kıj» haberler Kap»nıs 17 00 Açılıs K ı » haberler 17 05 Hafif müzlk 17 15 Türkuler 17 30 Karma faslı 17 37 Kıs» llânlar 18 00 Reklimlar geçldl 19 00 Haberler Oünlük olayl»r 19 30 Kıs» llânlar Haflf müzlk 19 40 Şarküar 2000 Radyo senfo»1 orkettraaı 20 30 Düny&y* »çılan pencere 2100 Türkuler 2115 Spor gazetesl 21 30 Haflf müzlk 2140 Şarküar 22 00 Beklâmlar geçldl 22 30 Küçük orkestra 22 45 Haberler 22 55 Ar» melodllerl 23 0 Gece konserl 23 30 ÇesltU müzlk 24 00 Kıs» haberler Kapanış t t KADTOİU 17 58 Açlllç 18 00 Dansa davet 18 30 O8Z müzlgl 19 00 Muzıkll daklkalar 19 30 Akşam müziğl 20 00 Haltf müzlk 20 15 Radyo İle Almanca 20 30 Plflklar »rasında 2100 Oece konsert 22 00 Oda muzlğl 22 30 Çeşltll müzik 24 00 Kapanış ANKARA «27 Açıh? «30 Kısa haberler 6 32 Gunaydm sayın dlnleyldler 7 30 Sabah müzlgl 7 45 Oyun haraları 8 00 Haberler 8 10 Hava durumu 8 15 Slzln İçin çalıyoruz 8 30 E» kadınının Uteklerl 9 00 Kapanıs 1157 Açüı? 12 0 Ku» haberler 12 02 Ogle tatlll İçin 12 25 Küçük ll&nlar 12 30 Beraber T* •olo şarkılar 13 00 Haberler 13 10 Hava durumu 13 15 Ögle konaerl 13 40 Şarkılar 14 00 Ögleden aonra dans 14 30 Türkuler 14 45 Şarkılar 15 00 Kapanif 16 57 Açılııj 17 00 Kısa haberler 17 02 Şarküar 17 15 than Feymın orkestrası 17 30 Tarla dönüşü 18 00 Reklftm programUn 19 00 Haberler 19 25 Hara durumu 19 30 Şarkılar 19 50 TJykudan önce 19 55 Küçük llanlar 20 00 Kıbns İçin 20 10 Türkuler 20.25 Toplum T» eğltlm 20 40 Hava Kuvretlerl danı re e*M orkestraaı 20 55 Küçük ll&nlar 21 00 Kıaa haberler 21 02 Panonm» 21 30 Tenl «arküar . Sevllen türkuler 22 15 Balete çağn 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Gece konserl 23 45 Gece yansına dogru 23 58 GUnün bnemll haberlerl 24 00 Kapanif. ANKARA İL RADYOSU 16 57 Açılıs 17 00 Dallda soylüyor 17 15 Dans muzigl 18 00 Akşam konserl 19 00 Sollstler ve orkestralsr 19 45 Radyo İle Fnınsızca 20 00 Oda müzlgl 20 30 Dllek pınafı 2130 Operadan ve Baletten 22 30 Kapanış. RuffAN KÜÇÜK? İŞ SAATLERİ Hayri, eğer o gazetenin arkasında saklanan sensen, hemen odama gel. Her gıin geç kalmandan bıktım. VEB Carl Zeiss JENA TIP Biyomikroskop Oftalmometre Jawal Koinzidenzrefraktometre. Perimetre Retinafot Niktometre Operasyon mikroskop. Kolposkop fokometre Adaptometre Işık Koagülatörü Rfintgen Diaskop Etektroforez Operasyon Lâmbalan ve diğerleri Optik EndUstrlslnln M«nf« ve Merkezl LABORATUAR ÖLÇÜ CİHAZLARI REFRAKTOMETRE Abbe Eintauch Daldırma El Hayati gıda • POLARİMETRE El ve Daire SPEKTRALKOLORJMETRE *" SPEKOL,, Fotometrik, Kolorimetrik, Extinktion Bulanıklık ve Floresan ölçme teçhizatı ENOOSTRİ ve EL SPEKTROSKOPLARI SPEKTROFOTOMETRELER LABORATUAR VE GAZ İNTERFEROMETRELERİ Lucıenne Marechal'ın gozleri kısıldı, merakla babasına baktı: « Jean Hıenarfın sızı kaynatalığa kabul etmıveceğıni nereden bılıyorsunnz? Sızm sahsınızdan dolayı mi, yoksa benden dolayı mı*» « Ne o, ne öteki. Çunku sen ıvı bır kızsın, ben de fena adam değılım. Ama evımızde bulunan jığınlarla altından dolayı. Hıenart galıba, para karsılığında satın alınamıyacak tek adamdır.» Lncıenne, za\ıf \e solgun yüzünü daha da guzellestıren bır tebessumle guldu « E\et,» dedi, «Hıenart kendını satmaz, sadece \erir.» Senator, hayretle baktı, yenıden bır seyler sormak ıstedı, fakat kızı, artık cevap vermek istemedığıni anlatan bır jestle: « Haydı, gelın, \emeğe gidelım, baba,» dedı. ö t e yandan, mosvo de Predalgonde, havatında sayılı gunlerden bıri olacağa benzıyen aynı günun aksamı, saat ona doğru, knlube gıtmek uzere hazırlandığı sırada, oda usağı içerı s l r d l Esrarlı bır halı lardı. « Madam Ia duses geldı.» dedı, «raar kı cenaplarını gormek ıstiior» Roger'nın fena halde canı sıkıldı. Bır an, dupeduz taevecanlandı. Fakat düsesle bu karsılasmanın kaçınılmaz bır sey oldnğnnn dusundü. Ergeç karsılasacaklardı, bnnnn bır an önce olnp bıtmesı daha ivi idı. îş böylece halledıldıkten sonra her turlu surprız onlenmıs olacaktı. Lsagı, bır el hareketıyle nzaklastırdı \e küçuk bir kapıyı ıterek salona geçti. Madam de Dıernstein, tepeden tırnağa sıyablar gıymıs, yuzune tnlunü örtmuş, bır koltnkta otnruvor, beklıyordu. (Arkası yar) Nerede • Ne zaman Bana Derıer Kulhanlı (T RADlKÖt t SXAN BO L Yigıt) 2 Tıg Glbl DellALEMDAK (22 36 83) Hı2 kanlı (F Akm) IŞIK (üskudar) (36 24 93) ARENA: (44 6418) Kargalar metçı Dedığın Bovle Olur MELEK (Eyup) Vurun EahBEYOĞLU \urun Kahpeye (H Koc Okulu: Salı hariç. Mıster peje (H Koçyiğit) (O Gunşıray). yıgit) Nato (Komedı) Pazar 15 30 SIK Anasınıu Kuzusu ATLAS (44 08 35) VAT\N AYSU (Karagumruk) Öpemez SELIMBEY 1 Vahşller Ara OPERA (36 08 21) Anasıve 2115, Pazartesi, Salı 18 Kunse Fatma Gıbı UGRUNA (A Fordl nın Kuzusu (T. Soray). ve 21,15 BULVAR (21 35 78) Hızmet sında, ılaveten Cengiz TopEMEK (44S4 39) Yaşamak Is(22 62 46) Kocamm OZEN (Kadıkoj) (36 09 91) AZAK elın Cenaze Meraslml çi Dedıgın Boyle Olur tiyorum (S Hayward) Nışanlısı ŞOFORLER KIRALI (K Mustafapaşa) GLREL (47 03 94) 1 Ken 1ST<\NBUL Kırase Fatma Gı YENI (B Koy) (7168 26> ÇELIKTAŞ (53 43 70) Şoför BÜLVAR (2148 92) Kart Ho(2123 67) 1 Fabrıkanın Gulu (M dmi Anyan Adam (T \\roz Pazartesi ha rıç bı Opemez (F Gırık) Vuri 2 Kımse Fatma Gı ler Kıralı (\ Işık) gıt) 2 Hızmetci Dedtgm (44 97 36) BulUZUNKAY4 (D3 41 43) Af DORMEN bı Ooemez (F Gırık) KULUP (S Başıt (İ2 7183) Bo le Olur ıO GuırnraM var Muzıkal Komedl fetmıyen Kadm (F Hakan) Kımse Fatma Gıbi CTpemez YENI ($ Başı) (22 58 92) INCI (48 45 95) Anasının KuGENAR Aşk Zmcırı REKS (36 0112) zusu (T Soray) , MAR\IAR\ (22 38 60) (Sua Anasının Kuzusu (T ŞoISTANBUL (44 22 36) Zehır rede) Enavıler Kıralı DalYaz Tatüı (C Rıchard) ray) Hafıve. Komedı. 2113 KERVAN (48 04 23) FABRIdan Dala (N NVisdom) 63 (Kuçukjah) 1E.M METE (Eyup) (2155 14) SD«£MA KANIN GULU (M Nur) GULRIZ SUBDBI ENGTO Neşeli Şeytan Bunun (31 15 25) K0N4K (48 26 06) Sahrada ı RENK (Fatıh) Mıtchuml Kor 1 (Y Duru), 2 Neresın SüNAR Geml (J Lemmon) (36 03 64) Kıbar Hır CEZZAR (Istanbul Tiyatrode Hayat kusuzlar (R sunda) Keşanlı Ali Destanı. 6 Kışı (C Baker) Ba7»n Tatlıdır (Z Muren) sız (C Pollock) Her gun 18 00 de LÜKS (44 03 80ı Anasının TUNCA (Gazıosmanpaşa) 1 KARACA (44 66 66) Prenses Kuzusu (T Şoray). Hazretlerl Komedı PazarLEVENT (63 oo 39) Kolejll LÜZUMLU TELEFON v« ADRESLER tesı harıç her gece Sevgılt (S Dee) KENT OYUNCULARI (4437 Lİ.LE (44 35 93) VLRUN 36) cUç Kuruşluk Ooera» KAHPE'SE (H Kocyıgit) Pazartesi 18 ve 21 15. ÇarSARAY (44 16 56) Kıbar Hır22 99 39 Halıcıoglu 44 29 48 He^beşamba hanç dığer gunler sız ($ PoUoca) RF Hastaneler llada 51 84 02, Istanbul 21 42 28 18 de. SITE (47 77 62) Yaşamak tsKUÇUK SAHNE (Wvi Oraz) tıyorum (S Hayward) tstinye Deniz . 63 60 20 Kadıkov tlK Yardım 49 30 30 Bja.a BanEhii (44 56 52) Gozlenml KapaŞAN (48 67 92) SOFOFLER 21 58 64 adfd&rpa«s Nümune Uasta36 08 72 Kartal 53 42 05 Kınaha rım Vazıfemi Yapan m KIHALI (A Işlk) oesl 36 27 00 ZeyneD KamlJ • 36 30 50 da 55 39 29 Raml 21 27 11, Üsku (Komedı) Pazartesi harıç TAN (Pangalti) (48 07 48) t=cl Slgurtalsn (Samatya) 2] 62 50 dar 36 09 45 Yeşlllcöy 73 84 30 OHALOĞLU (44 49 35) AltoENVTILEB KIRALI DALna Mahpusları Pazartesi ba DAN DALA (N Wılson) rıç her gun 2115. Polis imdat UNAL (44 93 06) 1 Yedi Tren Vapur • Uçak Sllahşor (T Bryner), 2 ŞEHDC yiTATKOLABI: Emnlyet 8aotrau 22 43 82 81, BeleTıg Gibi Dellkanh (F Akm) FATTH (22 0171) Sultan Geiıye Zabıtaa* 23 43 79 TAVUZ (49 36 78) 1 Kalın ve Ormanda Pazartesi D Demlryollan • aayüarpas» J« (M ,; nun Karsısmda (A Işık) hanç her gun 21. Pazar SlrKecl • 23 30 73, Denlzyouan 2 Boş Yuva (G \rso\ ) 15 30 da İtfaiye YENI AR (44 28 51) Levml 49 18 96 (Tatil gunleri 44 02 07) KADIKÖY (36 08 62) Dolap Itfaiye Müdurlüğü (Patih) . 21 42 25 Beygın Perşembe hanç Kovşııı Ölünj Saçıyor Seülı Hatl&n • «4 «I S3, T. HBTB YolEakırkoy 71 64 68, Beyoglu 44 48 44 TEPEBAŞI (44 2157) IsplTENI MELEK (44 42 89) Vuları B'let Satışı . 44 47 90 Damşm Burgazada 51 82 03, Buyükada nozlar Her gun 21. run Kahpeve (H Kocyıgit) 44 03 M. Hara AlftnJ . 73 83 40 ol 60 81, ÇubuklU . «8 00 01 60 ÜSKI7DAR Topuzlu Her gun YENI TAKSIM(44 3191) 21 de, Pazar 15.30 Fabrik&nm Gulu (M Nur) Erenkoy 55 20 45. Haliç Denlz 73 84 40 YENt KOMEDI (44 04 09) THıDIZ (Beşlktas) (47 63 42) Buzlar Çozulmeden 21 de ŞOFORLER KIR\LI Satınalmak ve daha fazla bilgi ıçın VEB Carl Zeıss JENA Türkıye Umumi Mümessıllığı Sine^alar : Tiyatrolar: MAKİNA OPTİK TİCARET LTD. ŞTİ. JENA M. S. B. 4. No. Lu. Sat. Al. Kom. Bşk. dan ANKARA Kapah zarf usulü İle Türk Süahlı Kuvvetlerı ıhtıyaa ıçm 8 kalem PRUDUİ Uâç ahnacaktır. Tahmin bedelı 51.940 00 Lıra olup Geçıcı temınatı 3 850,00 Lıradır thalesı 7/11/1964 Cumartesı gunü saat 11 30 da komısyonda yapılacaktır Şartnaroeler her gun komısyonda ve tstanbul Levazım Âmırlığınde gorülebılır. tlâçlann tamamı bır mutaahhıde ıhale edılebıleceğı gıbı, ayn ayn kalemler halınde a y n ayn mutaahhıtlere de ıhale edılebılecektır Talıplenn 2490 «ayılı Kanun hukumlerı dahıhnde hazırlıyacaklan teklıf zarflannı ihale saatınden bır saat evvelıne kadar makbuz mukabılınde Komısyon Başkachğma vermelerı lâzıtndır Postadaki gecıkmeler kabul edılmez (1830 Baaın. 19300/13110) Istiklâl Cad 186/8 istanbul Tel. : 44 Ot 16 İzmfr Cad 8/2 Ankara Tel. 12 26 67 DEMOKRAT ALMAN CUMHURİTETİ Basın: 19789 13123 lürkiye Emlfik Kredi Bonkası 4.0. ĞENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 499 sayılı kanun gereğınce yurt dışındakı ışçüerımızın Turkıyedekı yakmlarına veya emırlerıne gondereceklen bılumum havalelerın resmî kurun uzerınde, aşağıda gosterılen tablo gereğınce derhal odenmekte olduğunu ve bu paralann gonderılmesı hususunda ışçüenmızın çalıştıkları bolgelerdekı jabancı Bankalarla gereklı anlaşmaların yapıldığını ve ış muhıtlerınde bankamız gezın memurlarınrn ışçılenmizın emirlerinde bulunduğunu, yurt dışmdakı ışçılenmıze ve memleketımızdekı yakınlarma duyurmakta fayda mülâbaza edılmıştır Gönderilecek Cinsi Dorizin Tutan Eskiden ödenen Türk Lirası Tntan 225 248 62 18 205 82 3461 182 29 17397 900Yeni çıkan kaouna gore odenecek Turk Lirası 285.75 315 75 22 86 26139 4396 23151 22095 1143 Menfaatiniz Turk Lirası 60 75 6713 486 55 57 9 35 49 22 4698 243(Basuı 20071/13107) Doyçe Mark 100 Hollanda Florını 100 Belçıka Frankı 100 Isvıçre Frankı 100 Avusturya Şılını 100 Fran3iz Frankı 100 İsveç Kronu 100 Amenkan Doları 100 >^^>Y/i>^"^^^^^>;^g^<;^^^^>:^^^^^^^^^^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog