Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

27 Ekim 1964 CUMHURİYET SAHÎFE BEŞ CASANOVA» ntn ağına düşürdüğü dindar kız tipinl, fllmde İtalyan yıldızı Virna Lisi canlandınyor Modern Kazanova yeni çevrilen filimde efsaneleşen kahramanr, korkak ve iktidarsız olarak canlandırıyor A, ÇAPK1N KAZANOVA BİR EfSAM KAHRAMAM M1W1 ? Dünyamn en buyük çapkmhk MkayeieHnin uydurma olduğu ileri sürülüyor ünün iinlü çapkıni Casanova, gene günün fconusu oldu. Hem de «Casanova 70» adıyla! İtalyanın gözde rejisörlerinden Mario M onicelli'nin başrolünü gene ünlü ttalyan aktörü Marcello Mastroianni'ye çevirttiği «Casanova 70» adü filmi, özellikle Amerikalıların büyük ilgisini çekerek, sinema dünyasında heyecan yarattı. Zaten bu film Amerikan sermayesi ve teşebbüsüyle, önce Amcrikan seyircisine gösterilmek üzere çeyrilmiş. Hatırlarda olduğu gibi, «İtalyan Boşanması» (Bizde İtalyan Nikâhı olarak oynanmıştı) adlı filimde büyük başarı göseterjen Marcello Mastroianni'nin etkisi altında kalan Hollywood'un prodüktörleri ve iş adamlan, o zamandanberi gerek aktörün, gerekse bu tarz filimlerin üzerine yatırım yapmağa istekli idiler. İşte Monicelli'nin or Sonbahar ve Kış genç kızlar için yeniliklerle dolu Kış için Bu kış beresine eş rşarplar, çok knllanılaoak, Yapılısı son derece kol«y. O nisbette de şık ve kiıllaniflı. Yukarıda gürdüğünüı bere ve eşarbı iki canlı renkte yünden yapabilirsiniz. Eşarİıı yünden bir saçak, bereyl bir poııpon süslüyor. Moda yaratıcılan bu yeni moda mevsiminde gençkız modasına bilhassa önem verdiler. Gençkızlara bir modayı kabul ettirmenin, onların hoşuna gitmenin kadmların gönlünü kazanmaktan çok daha zor olduğunda bütün modacılar müttefiktirler. Bu yüzden 1964 65 kışı için birbirinden cazip bir çok buluş ortaya attılar. Çoğu gayet cici, fakat o nispette de yapılması kolay ve ucuz şeyler. Tam genç kız işi. Modacılar her seyden önce bu kıj modasında genç kızlar için tatlı, iç açıcı, çarpıcı renkler düçündüler. O gözleri kömürlük penceresi ınisali boyanmış, kabarık, dağınık saçlı, solgun siyahlar, giyinen vamp tipi gençkız tipi tarihe karısıyor. Günümüzün genç kızı her geyden önce sıhhatli, bakımlı, tam ya$uun kızı. Saçlar kısa ve tabil. Cilt tatlı bir yanda pembe. Badana gibi boyanmanın modası çoktan geçti. Kıyafetlerde en çok şeker pembesi, biraî kırmızı, yaprak yeşili gözalıyor. Genç kız kıyafetlerinde yeni moda mevsiminde yan Askıh çantaiar ba kış pek giyilen yün ve' kadife bereler. moda. Hele eşarbına eş çiıküçük kasketlçr var. Sonra kıyagili kumaştan da yaptın • fetlerin çoğu el örgüsü yün elırsa.. Çantanın lapı ve keşarplarla tamamlanıyor. Çantalanarları deriden yspılmıştır. rm çoğu askılı. Boyları ufak. Üstü cepli spor orjinal modeller alçak ökçeli ıpor pabuçlarla yevar arada. Atkısına eş çizgili ku şil veya kırmızı renkte parlak majtan yapılan çantalar da bu botlar giyecekler. kıs çok kullanılacak. Kürk taklidi kumaştan yapılan Rengârenk bluzuna ej renkte bluz ve süeterler de bu kıs genç dcsenli yün örgü çoraplar ki} kızlar tarafından çok giyilecek modasına cazip bir görünüa veri Belde gevşek bağlanmı; ince deyor. Arada konan piyedopulden ri kemerlerle, skşam kıyafetleparmak enlnde inci konmuş düz renk çoraplarla, rinde iki tweed çoraplar da var. Genç kız kenarlar yeni modanın güzel ve lar bu sonbahar kış modasında zarif buluşları arasında. Örgülerde kürk süsler rağbette Modacılar ilk defa olarak bu kış son derece cazip ve o derecede kullanışlı yeni bir moda yarattüar: Kürklerle süslü yün örgü kıyafetler. BUyük bir ragbet gören bu moda, kadına az bir gayret ve masrafla son derece şık olmak imkânını sağlıyor. Mo dası geçmiş, hiç bir işe yaramıyan eski kürk mantolar, ceketler veya yakalar ise yaramıyan kısımları atılmak suretlyle günün her saatinde kadının kullanabileceği bir hale geliyor. Yün örgü bir takımı hemen herkes yapabilir. Çoğumuzun triko bir takımı da vardır. Bu ucuz kıyafetler artık bir işe yaramıyan kürklerle karıştı mı, ortaya son derece şık kıyafetler çıkmaktadır. Örgü takımlarda kürkü yaka ve kol kapağı olarak kuUaamak mümkün. Üzerine bir taşlı broş veya yapma bir gül ilâvesiyle bunu bir akşam dâvetine, tiyatroya, konsere glderken de hiç çekinmeden giymek kabil olacak. D Çizgili moda >" taya koyduğu «Casanova 70> filmi, gerek meşhur kadm avcısını yeni bir tip olarak canlandırması. gerek ortaya attığı bir iddia ile büsbütün ilgi çekici oldu. İddia İddia şu idi: Casanova yaşamamıştı. İşte ilk çürütülmesi gereken efsane, onun varhğıydı. Casanova'yı kadınlar haymllerinde yaratmı$lar ve sonunda onu aanki bir mankemniş gibi yok etmisierdi! Günün Casanova'sı »slı belli olmayan bir kisidir. Giyinişi, hareketieriyle meslekten asker bir AngloSakson'a benzemektedir. Hal buki gerçekte modern Casanova nereden geldiği ve nereye glttiği bilinmeyen biridir. Serüvenleri değişik yerlerde ve değisik kadınlarla geçer. Sicilyadan Parise, Paristen Viyahaya v.s. Sadece d değiŞ' memektedir: Ele avuca stğmaz ka dın avcısı. Amerikalı prodüktör Joe Levine, bu özellikleri bilerek Casanova Mastroianni ikilisinden azamî îstifadeyi sağlamayı becermiştir. ünlü aktör Marcello Mastroianni «Kasanova» rolüude, Sicilyalı genç kız'ı oynıyan Yolanda Modi'ye tesir etmeye çalışıyor bir hiciv konusu için de en foiçilmiş kaftan rejisör Monicelli'den baskası olamazdı. dir. Serüvensiz, fetihsiz, pencereden kaçış olmadan \eya aldatılmış bir koca taraiından takip edilmeden sevememektedir. Böylece artık ask, hür olmayı ortadan kaidırmaktadır. Monicelli'nin filminde Casanova, bir nevi dindar âşık kadının (Virna Lisi) kurbanı olacaktır. Filim<le Casanova'nın sevgilileri olan bir Parisli (Michele Mercier), bir Sicilyalı r Yolanda Modi), bir dinine bağlı (Virna Lisi) ve diğerleriyle geçen serüvenler, «Ca sanova 70» i yıhn en ilgi çekici filmi kılmaktadtr. Korkak mıydı? Monicelli bu filminde yarattıgı Casanova için şöyle diyor: «Casanova iktidarsız sayüabüecek bir kişıdir. Kadınların onu tahrilc etmelerlyle, risk'e girmeden sevişememektedir. Sadece bu fllmimden bahsetmiyorum, bugünün hayatını kastediyorum. Kadın ve erkegin değiştlglni söylüyorlar. Eskiden bir erkek otuz yasına geldigi zaman, ahlâk kurallarının örtüsUne sığınıyordu. Kadınlar da çevrelerinin kabul ettirdigi hayat tarzına bürünüyorlardı. O zamanlar ideal kadm, erkeğinin iradesine rftm oımuş, silik ve düşüncesiz burjuva kadını idi. Bugün bütün bunlann degişmiş olduguna inamlıyor. Şimdi kadınlar dansı açıyorlar?» BAŞKA HİÇBİR VIKAMA TOZU, ÇAMAŞIRI GÜZEL KOKULU TURSİL' DEN DAHA BEYAZ KULLANINIZ YAPAMAZ! 'Kazanova 70, «Casanova 70• filminin dikkat edilecek bir noktası da Marcello Mastroianni'nin canlandırdığı tipin 1970 yılının müstakbel Casanova'sı değil, 1960 yılının Casanovası olmasıdır.! Böylece bir geçiş devre sinin kahramanı olarak günümüzdeki kadm erkek münasebetlerine orojinal bir gekilde değinilmek istenmistir. Gene «ttalyan Boşanması» filmindekl Baron Cafalu gibi takma bıyıklı görünen Marcello Mastroianni'nin «Casanova 70» filminde başından geçen olaylardan, çağımızın aşk geleneklerini iğneleylci bir hiciv çıkmaktadır. Bu tarz Kirk Douglas Türkiyeye geliyor Kirk Douglas 11 Kasımda tstanbula gelecektir. İstanbulda dört gün kalacak olan Kirk Douglas'ın bu gezisi Amerikan kültürel mübadele programı çerçevesi dahilindedir. Douglas, ayrıca Yakın Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerine de giderek öğrenciler, resmî şahsiyetler, kültürel liderler ile Amerikadaki tiyatro ve filim eğüimleri ile sanatkArların sahip olduklan sorumluluklar konusunda* temaslarda bulunacaktır. Kirk Douglas, öezllikle «Spartaküs» filmindeki rolü ile şöhretini perçiniemiştir. Çelikten sağlam I Aşktan korkma Casanova bir fethedici midir, yoksa fethedilen midir? Onun problemi, bir kadma karşı olan bağhlık derecesine ve aşktan kork ma temayülüne dayanmaktadır. Modern Casanova, ona üstünlük taslıyan kadını elde etmekîe intikam almaktadır, fakat sinir krizlerini ve yaşamak sıkıntısım gidermeye muvaffak olamamaktadır. Böylece erkek bir harekete veya bir duruma bağlanmış, zayıf bir mekanizma haline gelmekte NAYLON lastik ipliği yalnız Goodyear lastiklerinde kullanılır 3T Naylon lastik ıpliğl, laıtıkte • sağlamlık.fazla kllometrs, hararste mukavemet, aıami tatarruf sağlar. «CASANOVA 70» fılminde ParisU dilberl yaşatan Fransız yıldızı Michele Mercier Faal 9558 13117 \ GOOD/9EAR İlâncüık 2638 13128 bana sorunuz... Miclc'yi aldıktan sonra çamaşır yıkama işi artık kendiliğinden hallolmuştur. Hem de ne kadar zevk ve kolaylıkla... Kocam, çocuklar, evde.herkes memnun. M.S.B. Ankara ( 2 ) No. lu Sat. Al. Kom. Baskanlığından: Aşağıda cinsi, miktan, rouhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (bir) kalem (Formika sandalye) maddesinin kapalı zarfla eksitmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapıiacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Âmirliğinde görülebilir İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evveiine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cingi Formika sandalye M. bedeli G. teminatı 1 b a 1 e Miktan Lira Krş. Lira Rrş. günü saatl 60.000 4250.0ü 9 feasım 1364 1000 adet pazartesı saat UÜ . U Ü861 Basm 19674/13109) MİELE TİP 15* MİELETİPİ75 MİELE 1600 S Piyasanın en büyük en kudretli çaiıaşır makinesidir. Içi dışı EMAYEDÎR 110 veya 220 Volt ile çalışır. İç kazanı EMAYE, su pompa ile mücehhezdir, çok süratli iş gören bir çamaşır makinesidir, 110 veya 220 volt ile çalışır. Evinizin bütün temizliğiui zahmetsizce ve çabuk yapan harika bir elektrik süpürgesidir110 Volt ile çalışır. ISTANBUL BANKASI ANKARA ŞUBESİ 2 Kasım 1964 Pazartesi günü Anafartalar caddesindeki yeni binasında faaliyete geçiyor ŞO.OOO liralık özei çekiliş iie 1 kişiye 20.000 lira Türklye distrlbütörü ; GRÜNBERG TİCARET A.Ş. Istanbul Rızapaşa yokuşu Mllâs han ayrıca umumi keşidefere iştirak Iiâncıhk 3178 13127
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog