Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CUMHURİYET 27 Ekim 1964 duydunt gördüm aşbakan Inönü Tatvan'a gitmeden bir kaç gün once, Ankarada Devlet Konser sa. lonundaydı. Çıkarken yöneticilerden birine sordu: « tlk çaldığımz nvertür Beethoven'in Fidelyo operasından bir parçaydı defil mi?» Yetkili gülerek cevap v»rdi: « Evet Paşam.» Inönü ciddi ciddî konuştu: « Biraı önce Mevhibeye de •öyledim, çok severim Fidelyo operasını. Burada nvertürünü ça lıyorsnnuz ds kendisini neden operada oynamıyorsunuz?» Yetkilinin yüzü buruştu ve kı•ık sesle cevap verdi: « Çok lor bir opera Paşam. Sesi çok yoruyorj» Başbakan cevaba hayret et. mişti. Şaşırarak konuştu: « Pekiyyy... amma sizin işiniz ne?» Pekiyyy amma ı 7 sizin işiniz ne 1 B 24. Ekim Birliğimizin gidişi I yine geri kaldı. Ma . gusa limanmda iniş I le ilgül tertibat ta • mamlandıktan son § ra Birligimiz gide 1 cektir. 25. Ekim Magusa limanındaki hazırlıklar da tamamlandı. Blrlik yann merasimle uğurlanarak bugün bir aksaklık olmadığı takdirde decektlr. 26. Ekim Birliğimiz gitti. ^^^^^^^^^^^^^^^««««'^^^^'•««««^»^^^«^«»•««««^»^»»»»^^»^««»^»»»»»»»^^^^^^«•^»^(İBI^»^^*^*'^*^^^^»^'^****^^*******^"*^^»»^'***™ iK il „., Pefaver çarşısında insanlar an gibidlr. Mahabat Khan Catnii, Pesaver'in bir incUi.. Minaresi bizim mimariden fok axak. Sanki bir sarayın kulesl gfl>L. KISACIK. •k DUnya boks şampiyonlarmdan Joe Louis, Ameri ' kada yeni ögretim yılının I açılışı dolayısiyle bir er I kek sanat okuluna şu me J sajı gönderdi: « Ellerimle çok şey yap 1 mak iaterdim fskat olma | dı.» •• Ankara * otobfis ve troleybüslerinde unutnlan eçyaların listesi yayınlandı ve kadınların erkeklerden tUha unutkan olduklan anlasıldı. Çünkü nnutulan esyaiar şöyle: 6 kadın kazagı, 3 ktvdın çantası, 9 kadın şemsiyeal, bir çift kullanılmamış kadın iskarpini, göfüs ignesi, saç boyası, 3 kadın güneş jöılttğü ve iki esrap. GİTTİ VE BİTTİ Kıbrıs Değistirme Rirliğimiı nihayet gitti. Böylece Türk basınında iki aya yakın bir zamaudan beri devam eden «gitti • gitmedi» edebiyatı da sona erdi. Bu haftaki tstanbul gazetelerinde çıkan haberlerin Orneğini aynen naklediyoruz: 20. Ekim Birüğimizin bugün Kıbrısa hareketl muhtemeldir. 21. Ekim Tam anlaşmaya vanldı. Birliğimizin hareketi gün meselesidir. 22. Ekim Bazı pürüzlU noktalar çıktı. Birliğin hareketi Girne yolu üe ilgilidir. Son durumUThant la müzakerelerden sonra belli olacak. 23. Ekim Tam anlaşmaya tekrar varüdı. Birliğimiz mutlaka yann RÖPORTAJ VE FOTOĞRAFLAR: FlkKü 1 OTYAM siz Son cezaevi isyanında bir ilgili, daha büyük bir ilgiliye sordu « Sertlik yspalım mı?» Büyük ilgili cevap verdi: « Sakın hm.~» ve devam etti: « Yoluııu siz bilirsiniı.» BİÜRSİNİZ i RortıanfikMasalcıIat Sokağma Gittihl Otomobil, insanların kaynaştığı anımda Pakistan Büyükelçili du!. Bu sıcakta on dakıka ıhşarı rı var.. Bizim Tekel Idaresinin, kiğinden iki mihmandar daha çıkmanın karşıhğı, buhar olmak losunu seksen liraya yutturduğu asfalt caddeden sağ sol yaparak çaylar, burada küçük tepeler ha gitmeye başladı.. Gittik, gittik, son var.. Onlar, sıpır şıpır terleyi tır!.. linde, çeşit çeşit.. En hasının kilo ra tuğla duvarla çevrili bir yerde şime bakıp gülüyorlar.. îki mendisu bizim paramızla 20 lira bile de durduk.. Kapı açıldı, otomobil içe lim suya batıp çıkmış gibi!. Otori girdi.. O kocaman bahçe içinde gil!.. mobilin neresini tutsanız îteş!. Isı Sevimli Hajı Abdul Mennan ""Kuşsevenler sokağını, Mochilara, tuğla bir bina vardı ve hemen soölçeği 115 Fahrenhayt'ı gösteriyor.. Bukhari, nereye gitmek istedıgımı p a p U ç ç U İ a r p a z a n kesiyor. Pakis lunda iki katlı upuzun bir bina daCadd o r d u e ha.. h e l e r , P h r A ° r « , r a n f k i k " h b r ssordu.. PPeşaver » e h İ r «hberinden t a m n ü n , , " ' a v e r şehir rehberınden , t my e flmü , e miş şehir. bir mış bir şehır. Arasıra iki katlı mr iişş a rre et x le e di iğğ ii m yyerleri sıraya koy i s l el en nmmi l s P a t h a n D a D U C ı a n burada sıraya koy Haji Abdul Mennan Bukhari: a t d m erieri O eli ? ? ^ t h a n papuçlan burada otobüs ve bazen bisiklethler geçı d/„,, SS ıı cr aa kt b w,L, k k,r,lm.sıtt. o , eli 'satılıyor.. Esnaf girgin, djlbaz.. Ga «tşte», dedi, «benim kârhanem!» u k i r a z lr,ımlşt . gülerek omuzuma koydu: yor. Turizm ilgililerini ziyaret şart. Kocaman bir «yaaa» çektiğimi ziantep'i gördüyseniz mesele yok.. «Bnralar bitince ıcnl bir yere gö Gaziantep'in sıcagını yirmı Bu şartı yerine getirdik. Yarım misli hatırlıyorum, üstelik unutmıyacagün kaynadı.. Her gittığimiz yer türecegim» dedi.. «Çok memnuıı sıcakla çarpınız, biraz baharot ko ğım. Zira bu «yaaaa» çekişler her de demirbaş iki şey var. Birisi, Pa kalacakgın. Hem epeydir böylesini kusu sahveriniz işte Peşaver.. He zaman r.asip olmaz da.. kistanın kurucusu Mehmet Ali Cin de görmemişindlr.» Evet, burası bizim «Mennan» ın le bakırcılar çarşısında hiç yabannah'ın {otoğrafı, diğeri vantilâtörl. •Nereye, can?» cılık çekmedim.. Dövülen bakır plâ sun'l deri fabrikasıydı! Bir üçüncüsü de beylik konuşmala «K....~ 'ye » deyince yerin di kalardan çıkan sesler bana Gazian Malum ya, «Kârhane» nin lugat rın dışında Türk dostluğu, Türk bine geçtim, kızardım, herhalde... tep'i hatırlattı. Koca koca bakır karşıhğı «işyeri» dir. Hatırladım, Peşaver gehri bizim Gaziantep'e benzlyor. Çalışkan insanlar. sıcakkanU* 3 e r e y^rekten bir sevgi.. jnsanlaı» keyiflerine dü?kün insanlar, işlcrindc usta insanlar.. «Yoo» dedim acele.. «Yofe.. Hiç plâkalar 4U»tırladım amma, neden sonrn. I *% ^ 1 ' • lüzumu yok.. Istememj» yor, tepsi oluyor, semaver, tas, şaBizim sevimli «Hajı» bozuldu.. «Ama» dedi, «Çok memnnn kala rap kapları oluyor. Zaten Peşaver Resmi işleri, oldum olası sev caksın.. Çok seveceksin..» bakır işçiliğiyle ün salmış.. B 0 Y V K mem. Ama çağrıh olunca insan Beber cildı 40 J.L. Anladım ki, beni Ahmet Sokarno «nezaket» gereği karşı duramıyor. ile karıştırdılar.. Ben, ıstemem de FELSEFE LUGATİ ıvı ve lezzetü. Öğle üzeri otele dar attım kendi dikçe, Hajı ısrar ediyordu. Hey Altımızda sıyah otomobil, ora 1UKARIDAN AŞAÛIYA : mi. Tercüman ve diğerleri, «Saat Allahım, bu sıcakta, sırası mı şimTamamlandı 1 Bostancının iç çevrelerinde 17 ye kadar dışan çıkmayın, sizi di? Sonra duyan olsa ne der. Pe dan oraya seğirtip duruyoruz.. YeHer üç cıldinın başlıca bir semt (karma söz). 2 Ayakta gellp alacafız, istirahat edin» şaver'e gelen Türk gazetecisi ye şil burada hâkim renk.. Bahçelerde elvan elvan çıçekler.. Tarihler durma işinin aksi olan hareketi dediler. ördekleri imrendiren şe memiş, içmemiş, soluğu satif yeılerı: bilmem yapamama. 3 Bir emir. 4 kilde banyoya daldım. Sanırım bi nerede almış!. Al başına belâyı!. yazar ki, buralarda kadim Yunan lılar dolaşmış, Budistler tarafınKanaat ve înkılâp «Tanrıya kulluk raz da kestirmişim!. Saat on beşe «Yok Hacı Mennan» dedim. «Görvazifeni yap!» doğru dışarı çıkıp biraz dolaşmak mek ve gitmek istemiyorum..» dan yoneltilmiş, Hun'lar tarafın »789 Kitabevleri dan yakıhp yıkılmış, Brahma'lar Karşıhğı kar için hiç bir engel yoktu. Otelin dış Kesip attım. O ise, cidden bozuldu, ma bir emir kapısına gitmemle dönmem bir ol üzüldü.. «Hayır» dedi, «Memnun o tarafından yenid^n onarılmış, son ra Gazne'liler el atmışlar, daha 5 «Bülbülün Cumhuriyet 13133 lursunuz diye söylemiştim. Benim sonraları da Ingilizler gelip çorek âşık olduğu çi di üstelik..» lenmişler, yakın zamanda, atılın çeğe muhabbet Hoppala.. Üstelik O'nunmuş!. caya kadar.. Gazne'lilerin, Brah gösteren» mâ Hajı Mennan ağlamaklıt. Bir yan ma'ların etkisini görmedim ama, İst. Lv. Â. 2 No. Sat. nacına iki söz. dan üzülüyorum adamı kırdık di Ingilizl^rin etkisi her yerde görü6 Çevrilince Al. Kom. Başk. dan: ye.. «Rels» dedim, «Reşira çekebi lüyor. Otelde, getirilen kahvaltı hem «geniş»h*m fıuıtbu t,tjın.«rMim iir miyim? tepsisindeki çaydanhğın örtüsüne SOLUAN SAGA : de «bir hasta hailrdllmK frklt SİRKECİ • D. KAPI Gözleri parladı.. «Tabii, istediği varıncaya dek!.. 1 Rusyanın yeni Başbakanı. veya çocufun mallanmn idaresini Kapalı zarfia 10.000 kilo amniz gibi çekebllirainiı.. Yabaııcının Bağıra bağıra konuşan, bol pa 2 Şehir içi ve dışı insan taşıma üzerine alan» anlamına gelir, kekebalaj sicimi satın almacaktır. değil, benim..» çalı pantalonlarını havalandırarak vasıtalarından, iplik bükme araç me ve pelteklere böyle denilir. 7 Tahmini tutarı 180.000 iira oîş bittikten aonra «Oraya» git yürüyen, karayağız Pathan'lar, Pe larından. 3 Kongre veya ona Elbiselerin yaka içlerine dikilen lup geçici teminaü 10.250 lira mege karar verdik. Oldu olacak!. şaver'in önemli bir yanı.. Sankı bu benzer şekilde yapılan toplantılar küçük parçalann adı. 8 Istan dır. Tamanu bir istekiiye ihaPathan'lar olmazsa, Peşaver ol (çoğul). 4 Kötü cinsten ise kan b u l Aksaray çevresinde bir semt. le edilebileceği gibi 1/2 nismazmış gibisine bir hava var.. De ser yapar, devletler (eski usul ço 9 Yurdumuzda bir bölge, bir petinden aşağı olmamak üzedim ya, burası Gaziantep.. Pat ğul). 5 Âdem Babamızın oğulla top oyunu. Qissa Khawani bir çarşının adı. han'lar dinlerine düşkünmüş, ama re iki ayn istekiiye de ihale nndan biri, elektrik harcama öl • Şehrin ortasında, batıdan doğuya eğlenceden de geri kalmıyorlar.. edilebilir. thalesi 4/Kasım/1964 doğru uzanıp giden bir çarşı.. Ha Çalışkanlar, sevimliler, cömertler, çüsü. 6 Kollarımızın vücudü • pazartesi günü saat 11.00 de Ko müze yapıştığı köşenin yarısı, «daü OKIO R reketli, bereketli bir cadde, upu ehlikeyfler... misyonumuzda yapılacaktır. yakla perişan hale getir!» anlamızun.. Tek atlı faytonlar, iki katlı Teklif mektuplarmm ihale sa Peşaver valisi Mahabat Khan ta na bir emir. 7 «Şair Nedim devotobüsler, taksiler, sepetli moto • atinden bir saat evvel Komisikletler, el arabaları, bisiklethler, rafından 1630 yıhnda yaptuılan rinin meşhur çiçeğini sunan» an • yona verilmesi, Postadakı geUen Saç * « U K r r n •« seyyar »atıcılar, içiçe dükkânlar, camiye, kuyumcuların bulunduğu lamına iki söz. 8 Bir soru takıcikmeler kabul edilmez. Evsaf HasialıkUn *1üU>naıwım sakalh geniş beyaz pantalonlu, daracık sokaktan giriliyor. Mina sının tersi, ilk çağda Mısıra baş ve sartnamesi Ankara • tzmiı istiRlâJ CJao farmaSRaın kentlik etmiş yerlerden, bir sıfat resi apayrı bir biçimde.. gömlekli insanlar ve sıcak, sıcak, Lv. Â. liklerinde, evsaf şartnaN<, W l e l 44 1(1 TA takısı. 9 Dertlinin bağırtısı. COK O daracık kuyumcular sokağınsıcak!. Yazmakla anlatılmaz bahame ve nümunesi Komisyonda rat kokusu, yere atılmış kavun ka da, altın işlerinin bulundu*u vitgörülebilir. r i n l e r bukları, ezilmeye ramak kalma'?ıklandırılmış.. Bir sarı ıçık (1844 Basın: 19514 13108) yağmuru gözleri alıyor.. ar.. Merakh bakışlar.. Döndük, dolaştık, yine romantik Çok eski zamanlarda burada kervanîaraylar varmı?.. Kervansaray masalcıların sokağına gsldik. Bihakkuı bilen Mennan Bukhari, • larda, İsmet Paşanın deyimivle . * Hajı Abdul . , ., „. j j.. •. \ . . . . . ' • «tamam dedi.. «Simdi orava. ride200 lira ı t ' m l f t iydi 1000 lira «bır takım serguzeştçiler», yanı ^ e | j m , ' » r »y» S»o« lcâr zarif (antalarda *<mr dan almacaktır. maceraperestler konaklarmış bu tellcr topla evlerc satılacaktır kervansaraylarda. Sokağın özelliği, «Nerede?» dedim.. Şehrin dışına Bayan. satıcılar aranıyor top Müracaat: Şahsen OERLlKON. A. Ş. ru kervansaraylarda konakhyanla • °°g ymuş.. Şu Pakistan bizden iCancı Bayitere mür.ıcaatları. •••........ Bdiıkalaı Cad. 124 Karaköy ^...............r.............. 1 n B l z > ra «romantik masalcılann» masal * " buraları BeyoğJundan atm İlâncılık 3150 13132 Rekiâmcüık (3927) 13115 anlatması.. Sokak bu yüzden c a y a ^ kadar akla karayı seçtik «Romantik masalcılar» diye anıh y ı ] l a r yor hâlâ.. Profesyonel masalcılar, konaklıyan maceraperestlere, tüccarlara, seyyahlara, savaşa ve aşka dair şiirler, şarkılar ve masallar anlatırlarmış.. Şimdi, kendileri gitmiş, isimleri kalmış yadigâr.. Çarşıdaki insanlar çeşit çeşit, ye 27 Ekim 1925 tarihli Cumhuriyet'ten rin damar damar olduğu gibi... Afganlılar, özbekler, Iraniler, Tacikler ve başkaları.. Bizim Hajı Abdul Mennan Bukhari, sevimli dost, Özbeklerin dükkânlarının önünden geçerken övünerek oeni tanıştırıyor, bense Kasım Gülek gibi, otuz iki dişimi gösterip el sıBüyük Millet Meclisi dün akşam saat 3 de açılmıştır. Meclis kışıyorum çarşı boyu!. Onlar, çaReisi Kâzım Paşa azayı bizzat sayarak ekseriyetin temin edilya ahkoymak istiyorlar.. Hangi bidiğini görmüş ve irad ettiği bir nutukla oturumu açmıştır. Günrini kabul edersin? O tatlı şiveledemde bulunan meseleler teker teker ait olduklan encümenlere riyle bir iki hoşbeşten sonra bir havale olunmuştur. yenisine «Selim» diyoruz.. Eğer yolunuz bir gün Peşaver Bunlann arasmda Başvekâletten gelen jandarmalann salâhidenen ol şehre düşerse, Quissa yetine dair lâyiha Dahiüye Vekâletine, Ereğli Karadeniz hatKhawani çarşının solundaki Bazar tmın genişletilmesi hususu Nafıa Vekâletine, Yunus Nadi Bey taBater Bazan'a uğramadan etmerafından verilen mahkum gazetecilerin affı talebini havi takrir yin.. Yine eskiden burası Kuş PaSabri Bey Saffet Bey de Adliye Encümenine havale olunmuştur. zarı ımiş.. Hele benim gibi biraz Vekili Hasan (Saka) Bey ve Ziraat Vekili Sabri (Toprak) Bey «kuşbaz» sanız, bir sembol olarak İstanbul Lisesinde tahkikat bulunmaktadır. bırakılan tek kuşçu dükkânını gör Arapça mualliminin sandalyesine iğne koyduklan için mekmemezlik etmeyin. Ne adını, ne Maliye Vekâletine Abdülhalik (Renda), Zirat Vekâletine Ali tepten kovulan onuncu sınıf talebeleri ile ilgili olayı tahkik etmek kendisini bildiğimiz yüzlerce çeşit Rıza Beyin getirilecekleri söylenmektedir Maarif Vekâleti için orüzere Maarif Vekâleti tarafuıdan vazifelendirilen müfettis Saffet kuş, kafesler içinde vıcır vıcır.. tada bir isim mevcut değildir henüz. Bey şeiırimize gelmiştir. Tuti diye adlandırılan papağan b o Kabinede değişiklik mi? Yunan Bulgar çarpışmalan zuntulan, durmadan «Toto... To to...» diye bağırıyorlar. tnsanın ha Dün çıkan söylentilere göre Kabinede üç Bakanm değiştirilBulgaristan ile Yunanistan arasındaki çarpışmalar devam etni neredeyse «Bu hafta kaç tut mesi kuvvetle muhtemeldir. Bu konuda ileri sürülen isimler aramektedir. Bu arada 69 numaralı Yunan kaıakolu dün Bulgar birturdun arkadaş» diyesi geliyor. smda Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey, Maliye lıklerı tarpfmdan işgal edilmiştir Bir Totodur gidivor!.. Çarşı boyu, baharatçı dükkânla SENI BİR YERE GOTVRECEGIM ÇOK MEMNUN OLACAKSIN, DEDİ Y BURASI TÜRKİYE Ye saat 17.00 w YA BAŞKA BİR ŞEY OLSAYDI... Yukarda resmini gördüğünüz gazetenin hayli ilginç bir macerası var. Mersinden, «SAYIN BAŞBAKAN ISMET İNÖNÜ . ANKARA» adresine postalanmış. Fakat bizim Posta tdaresi gazeteyi önce Ankara'daki bir sefarethaneye göndermiş. Sefarethane bunu çuval içinde diğer evrakla birlikte Istanbula yollamış. Çuvalı açıp kontrol edenler, Başbakana ait bir mektubun nasıl olup da bir yabancı elçiliğe gönderildiğine şaşarak bize getirdiler. Yeşil şehir HAZIRLIYAN: AYTUL konu veresim: Ayhan Başoglu MALKOÇOGLU :n LAKA PANAYIB\NA ö PİNİZ Çıssa Khawam Tarık Z. Kırbakan TURKÇE INGILIZCE ve FRANSIZCA'yı SEKRETER DAKTİLO BAYAN Çokkörlıiş Millet Meclisi düıı akşam açıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog