Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

37 Ekim 1964 ODBIHDBfn üç DIŞ Enosisin üzerindeki kırmızı gölge HABERLER Batı Almanyada Sosyalistler kuvvetleniyor Amerikanm resmî görüşü Bonn, 26 (aji. . AJ.) Dün Hesse, Rönanya • Palatinat ve Sarre bölgelerinde Kübada da Kruçef'in resimleri indiriliyor yapılan seçimlerin resmî soI rkin, 30 Ekimde Moskovaya Washington 26, (AP a.a. Radyo) Araerika Hükümetinin, Sovyet nuçlan henüz açıklamnamak gittiği zaman, Sovyetlerin işleri uzmanlan, Johnson'a sundukları raporlarda, Kruçefin iktidardan la birlikte, 27 eylülde Rönen| Kıbns buhranındald Türk atılmasını dahilde ve hâriçte Sovyet liderlerinin prestijlerinl sarstığını ya • Vestfalya'daki mahalli iezine, hiç değilse ana çiz Batıya karşı Sovyet siyasetinin seyrinde bir kararsızlık yarattığı inanve seçimlerde başan kazanan fflerinde Batüılardan daha yakın eını belirtmişlerdir. Sosyal Demokratların, dünkü •Idnğuna görecektir. Kremlinde yer alan ânl seçimlerde bu başanyı daha Batılılann hedefi, Kıbnn Enosis değişüdiğinm tetkiki neticesinde va tan istemektedir. da pekiştirdikleri anlaşılmak yohıyla NATOTaştırmak ve millet rılan başlıca sonuçlar özet olarak Tass Ajansının bildirdiğine göre, tadır. lerarası komünizme kaptırmamak şu noktalar üzerinde toplanmakta Sovyet Komünist Partisi Genel Sek Bu başanlardan cesaret alan Bata. Halbuki Moskova, milletlerara dır: reteri Brejnev ve Başbakan Kosive Sos1 Yeni liderler arasında bir ik gin, birkaç gün önce Polonya'nın tı Berlin Belediye Başkanı Brandt, n komünizme yem haline sokabilyal Demçkrat Parti Başkanı mek düşuncesiyle Kıbnsın kayıtsız tidar mücadelesi kaçınılmaz gibi gö Belovej bölgesinde Polonya Komü taraftarlarına, 1965 sonbahannda ya şartsız bafımsızlıjpnda ısrarlanmak rünmektedir. nist Partisi Merkez Komitesi sekregenel seçimleri kazanacak2 Rusyadaki hizipleşme dahilde terlerinden Zenon Klişki ile görü? pılacaksöylemiştir. tedır. lannı ve hâriçte Sovyet menfaatlarmı ör müştür. Evrensel bir destek bulamıyan Sosyalistlerin Prof. Erhard'ın HıTass Ajansı, bu görüşmenin dostAnkara, tezini gittikçe yumuşatmak seleyecek mahiyettedir. 3 KruçeFin iktidardan atılışmın luk, samimiyet ve tam bir görüş bir ristiyan Demokratlara karşı kazanve aşağıya doğru «Kıbns Türktür» dıkları başan, bu iki büyuk partiden «Taksim» e, «Taksim» den «Fe gerisindeki ânî zorlama Kremlinin liği havası içinde cereyan ettiğini nin dünkü seçimlerde elde ettiklesiyasi metodlarmın en çirkin yönü ve tarafların, iki Komünist Partisi derasyon veya kantonal sistem» e ri oyların yüzdesi ile 1960 ta aynı atlamak mecburiyetinde kalmıştır. nü bir lcere daha açığa vurmuştur. arasındaki münasebetlerle her alan bölgelerde elde ettikleri oyların yüz Değişiklik aynca Sovyet siyasetin da Sovyetler ile Polonya arasındaki Şimdi de, muhakkak ki bağlaatısız desi karşılaştırıldığı vakit ortaya ülkelerin ay başmda Kahirede yap deki istikrarsızlığı ortaya çıkarmıç işbirliğinin geliştirilmesi meseleleri çıkmaktadır. Durum şöyledir: br. nin ele alındığım bildirmektedir. tıklan Zirre Konferansından aldığı Hess'te: 4 Brejnev ile Kosigin, Kruçefin dersle, Birleşmiş Milletler Genel 1964 1960 Knruluna en ehveni ser olarak sa «Banş içinde yan yana yaşama» ponldlgı bağımsızlık teziyle gitmeye litikasına bağhlıklarını ilân etmiş Sosyal Demokratlar 51,7 473 olmakla beraber, yeni liderler arahanrlanmaktadır. Hıristiyan Demokratlar 28,8 274 sında başgöstermesi melhuz iktidar Rönenya Palatinat'ta: Görulüyor ki. Türk ve Sovyet tec mücadelesi gelecekte Sovyet siyase Sosyal Demokratlar: 42.9 37.7 lerinde kendiliğinden bir yakınlas tini her hangi bir yöne itebilir. Hıristiyan Demokratlar 43.7 453 ma olmnştur. Ancak hedefler bir Sarre'da: olmakla beraber, maksatlar deği 5 Rusyadaki iktidar değişikliği Sosyal Demokratlar 39,9 29.6 şiktir. Bn teorik yakınlaşmanın, ö Doğu Avrupanm komünist hüküHıristiyan Demokratlar 37,4 35.9 zeüikle, ertelenmediği takdirde 10 metler tarafmdan idare edilen mem Mahalli seçünler, Batı Almanya Kasımda çalışmalanna başuyacak leketlerini biraz daha Batıya doğru Hashington X, (AP) Asiyasi partileri arasında genel seGenel Kurulda ne gibi pratik so itmiştir. merıkanın Guam Adasına çimlerden önceki son kuvvet deneDoğu Avrupah komünist liderler, nuçlar doğuraeağı, ancak Erkin'in nükleer jrilâhlar tasıma kudmesini teşkil etmekteydi. Moskovadan avdetinde belli olacak Kruçefin memleketlerine karjı güt retinde B52 tipinde 15 jet ağır tüğü nispeten liberal liyasetten geta. bombardıman uçağmdan mü ı teşekkil bir filo üslendirdiği Uyanık ve akıUı bir Türk demok ri dönmek istemediklerini imft etbugün öğrenilmiştir. Guam, rasisi, Atina ve Makarios hükümeti mektedirler. Uzaklaştmnanm nedenlerl Kızü Çin'den takriben 1.600 Genel Kurnldan selfdeterminaton Km. mesafededir. kararını çıkarmayı başarsalar dahi, öte yandan îtalyan Komünist Par Atina, 26 (özel muhabirimizden) Enosisi banşçı yoldan önliyebilir: tisinin organı «L'Unita», Moskova B52 ler şimdiye kadar ilk Bu yıün ilk altı ayında hava, demahreçli bir haberinde, Kruçefin ik Maakrios'un Genel Kurulun selfdefa olarak Amerika dıjında niz ve kara yolu ile gelen yabancı detennination karannı cebine koy tidardan atılısının nedenlerin» dair üslendirilmiş olmaktadır. Aturist sayısına göre, bu süre zarfmbir vesika veya vesikalann» bu duktan sonra, Enosisi gerçekleştirmerikada hâlen aynı tipte 600 da her gün Yunanistana altı bin yaymlanacağmı mek üzere Kıbnsta bir referandu hafta ortalarmda kadar uçak bulunduğu ve bun turist geldigi anlasılmaktadır. llgima gideceği anlaşılmaktadır. Ne ileri sürmektedir. ların yarısının 15 dakika içinliler geçen yılın aynı süresi zarfınvar ki. Enosis hiilyasının üzerine de havalanmaya hazır durumHavana Radyosu da, devaml» suda da aynı akının kaydedildiğini fa kırmızı bir gölge düşmüştür. Güçlii rette yaptığı anonslarda, Kruçefin da «alârm pistlerinde» beklekat Kıbns buhranı yiizünden bu yıl AKEL Komünist Partisi, Kıbnsın bütün resimelrini kaldırmalannı ve dikleri belirtilmiştir. duraklama olduğunu belirtmektedir NATO üyesi ve bnrjuva bir toplum ismini tasıyan okul, bina VJS. nin Guam'da bulunan tipte B52 ler. olan Yunanistana ilhakına karşıdır. derhal adlannın değiştirilmesini halk lerin kendi depolannda taşıAynı kaynaklara göre ilk altı ayMükemmel bir teşkUâta sahip AKEL dığı yakıtla 10 bin kilometreda Atina hava alanına inen 2420 ubugünkü haliyle her genel seçimde yi bulan harekât menzilleri yolcu getirmiş, aynı saen muhafazakâr tahminle Kıbnstaolduğu bilinmektedir. Bu tip çak 100,65195.907 yolcu götürmüştür. yıda uçak ki Rura oyların üçte birini toplıyaWashington 26, (a.a.A.P.Radyo) uçaklar ayrıca' yakıt ikmalleKara yolu ile bilecek durumdadır. Kıbns nüfusu logilteremn yeni Dışişleri Barini uçus halinde, tanker u len turistlerin (tren, otobüs v.s.) ge sayısı 150 bini bulnun °o 20 sini meydana getiren soy kanı Walker, kendi tâbiriyle, çaklardan yapabilmektedirler. maktadır. İtalya Yunanistan aradaşlarımız da referandumda boyko cMümkün olduğu kadar genis teB52 ler en ağır tipte nükleer sındaki feribot seferleriyle yine alta başvuracaklanna blok halinde maslara girişerek, özellikle Rusk silâhlan taşıyabildikleri gibi tı aylık süre zarfında 7.101 turist «Hayır» oyu kullandıkları takdirde, ile görüserek, Başbakan Wilson ile nukleer «tıs başlıklı ve kara gelmiştir. Enosis hülyası gümbiir gümbür çö birlikte Amerikaya yapacağımız hedeflerine karşı kullanılan Öte yandan turizm polisinin faakebilecektir . cinsten «Hound Dog» roketleri ziyareti hazırlamak üzere» bugün liyeti ile ilgili olarak verilen bilgitaşımaktadırlar. Bu roketler, Kayhan SAĞLAMER Washingtona gelmiştir. lere göre 1964 yılının ilk altı ayı zar kendilerini taşıyan bombardıWalker, hava alanında, €NATO fında 108.765 «turistik ikaz veya tav man uçaklarından 750 kilomet içinde, üyeterinin karar ve faalisiye» cezası kesilmiştir. Turistik reden fazla mesafedeki kara yetlere daha geniş ölçüde katılma yerlerde bulunan 540 çingene çadırı hedeflerine ulaşabilmektedir. larını sağhyacak genel bir yeniden kaldınlmış, 340 kaldırım tamir eAyrıca düşman savunmalannı Cape Kennedy (Florida) 36 (A.P.) teşkilâtlanmayı yürekten istiyo dilmiştir. şaşırtmak için B52 bombardıruz» demiştir. Onumüzdeki ay içinde Cape man uçakları «keklik» dcnilen Kennedy'den* büyük teza atışı yapıLondra ve Washingtondaki ilgiatmaktadırfar. i lacaktır. Buna «Marıner» uzay ge liler, Walker ile Vohnsoü VB mileri projeleri dahilinde Mars Rusk'un, Sovyet yuksek kademele gezegenine yöneltilecek iki atış da rindeki değişikliği ve Kızıl Çinin hildir. Barselona 26, (ajı.) Barselonanukleer denemesini de içine alan İlk Mariner Mars atışı 4 Kasınv çeşitli milletlerarası meseleteri eda yapılan <Uhıslararası renkli filim Washington, 26 (A.P.) Ameri haftası>nda, Amerikah yönetmen da, ikincisi bundan bir kaç gün son le alacaklarını belirtmektedirler. ka Dış Tarım Servisinin bir raporu Otto Preminger'in çevirdiği «The ra denenecektir. na göre, 1963 te dünya sigara ima Cardinal Kardinal» adlı filim, bü Uzmanlar, Kasımrn Mars gezegePrens Rainier yatını lâtında yüzde 4 bir artış kaydedil yük ödülü kazanmıstır. nine atışlar için en müsait ay oldumiş ve topyekun imalât 2.466 mil Çek yönetmeni Vojtech Jaeny taSuudi Arabistan ğunu belirtmişlerdir. «Mariner» tiyara yükselmiştir. Artışa rağmen rafından çevrilen «Az Prijde Kocopi bir feza gemisi veya roketinin unalât, 1956 62 devresinin ortala ur Kedi Geldiği Vakit» adlı filme Prensine sattı Mars gezegenine ulaşması için 8.5 ma yıllık imalâtının gene de yüzde ikinci ödül verilmiştir. ay zarfında takriben 350 milyon mil Monaco, 26 (AJP.) İyi haber 5 altındadır. Sigara iraalâtmda en Amerikah yönetmen Jules Dassin'yol alması gerekmektedir. Proje alan kaynakların bugün bildirdik fazla artış Afrikada kaydedilmiştir. nin İstanbulda çevirdiği «Topkapı» tahtmda roket gezegene 10 bin mil lerine göre, Prens Rainier hemen adlı filmi ise özel mansiyon almışkala, yani Mars'm yüzeyine çarp hemen yeni olan «AlbeCaro II» ad Amerika savunma için tır. madan evvel 30 dakikalık bir süre lı yatını bir Suudi Arabistan PrenJüri, kısa filimler büyük ödülünü içinde televizyon resimleri çekecek, , sine satmıştır. İrana 200,000,000 dolar (altm madalya) Yugoslav yönetmetaşıdığı âletler fennî bilgiler toplı ı Prens Rainier, Holândada yaptırni Dusan Vuketiç'in «Ogra«sına ver veriyor yacak ve bunlar radyo sinyalleri ile 1 dığı yatını yalmzca bir kaç ay evmiştir. ikinci ödülü, Holândalı Hatdünyaya ulaşacaktır. Tahran, 26 (A.P.) İran Meclisi tun Herving'in «Zeilen»i, üçüncü i vel buraya getirtmiştir. Bu yaz zar ! fında Prensin yatını iki kere kul ı bugün, «Savunma kuvvetlerini tak ödülü Fransız Vîlarde Debo'nun KAYIP Şebekeml kaybettlm. Hüklandığı, her iki seferinde de Yu vıye» maksadiyle Amerikadan 200 <Verre Textile»i almıştır. mu yoktur. Muazzam Maktav nan adalarına Prenses Grace ve ço milyon dolarhk bir kredi alması ko İ. Ü. P. P. 9512 cuklariyle birlikte gezmeye gittiği nusunda sunulan bir tasarıyı tasdik Eski Sudan Başbakanı ve kabul etmiştir. Cumhurıyet İ3151 bildirilmektedir. "Sovyet politikası kararsızlık içinde99 milyon LİRALIK %0 ğM Dilin varmıyor! O a latırları yazarken bir çok dostlan kır»ea|ımdan ötürtt ~ endişeliyim; >m> bn yaş» geldikten «onra Inandığımı, dfişflndüğfimü yazmamak çiicnm» gidiyor: Ben ne derim?. Türkiyenin hele şimdi hastalıgı disiplin kıtüğıdır. Nerede? Bütün sahalards... Hani şimdi ikiye böIündük y«!. Resmî •ektör, özel sektör diye!. Resmisinde de, özelind» de; sektörönde de, mektörfinde de» disiplin yok... Çünkü iş ayağs duş*ü« Bnnan kabahati el'indir; ama bn el, yabaneı mânasına gelen el değil, hizim elidare eden el. Her yerde, her hükfimet karanna, bir mnkavemet!. Misal vermiyeyim.. siz etrafınıza bakınız yeter. Çünkü ben de srtık esmayt üstüme sıçratmak istemi • yornm. Görüyornm ki hükümet adamları zors dayanamıyor, hemen gevşiyorlar. Belki haklıdırlar. Asls kendilerinin bnlnndoklan mevkide bnlnnmak istemem; ı m ı yine de söylerim. Disiplin gittiii... Artık bnnn nasıl yerine getlririz; bilemem dofrusn. Ne var ki biz her hâdlsede onları nyardık.. her vakada ikaz ettik* aldıran olmsdı ve olmnyor. Hiç bir eemiyet disiplinsiı yürümez. Bnnn bir hale yola getirirler; ı m ı pahalıya mal olnr. Oknldsn hapishaneye; sokakta» stadyoma; bürodan eve kadar şöyle bir bakınıı!. Disiplin, inzibat diye bir şey görfir müsünfiz? Görürseniz bana d» gösterin!. Bir eemiyetin bir takım nimet' leri vardır; bnnUra hak kazanmak için bir takım külfetlere katlanm»k Iâmmdır. Biz ötedenberi nimete iştahlı, külfete isyankânz. Bn kurnaz v»tandaşlık sekli son zamanlarda srttı da arttı. Hani cemiyetten bir tepki gördüğii de yok!. Aksine, siyasî kongrelere kadar teşvik förnyor. Hâkfimet bir vergi tâyln ediyor. Venneyiz! diyorlarM vermiyorlar. Bir belediyt resmi tftyin ediliy«r: Vermiyeceğiz! diyorlar, vermlyorlar. Bir yerden bir memnrn almak iıtiyorlar.. Venneyiı, kalaeak! diyor1arM kalıyor.. Bir hspishanede mahkumları bir yerden öte yana göndermek istiyorlar. Gitmiyeeekler! diyorlar, gitmiyorlar... IstianMiz elarak bütün hüknmet karar Te tasarrnflanna karşı geliyorlar.. re mavaffak da olnyorlar. Şimdi sn fıkrayı dinleyin: Bektaşi Babası imama sormnş: tmsm efendü. Allahı tarif etıene!. fmam başlamış: Cenabı Hak ne yer, ne içer; ne dofmnştnr, ne dognmr, Ne yerdedir, ne göktedir... Bektaşi başını sallamış... Sen, hâşfi, şuna yok diyecekain ama dilin varmıyor demis... Bn eemiyet de galiba: Ben hükümet istemem! diyeoek ama dili varmıyor.. dolambaç» b yollardan arznsnnn izhar ediyor. îşte demokrasinin bizde muvaffak olamıyacağıuı ileri sürenler bn misalleri gösteriyorlar. Halbnki kabahat zavallı demokraside değil, aksine onn tatbik edemiyenlerde... Ve işin en fenası nedir bilir misiniz?. Ben bn sütnnlarda minüskül olınn, majfiskül olsnn, bir işten. bir aksakhktan şikâyet ettigim zaman hemen tesirini förürdüm. Ta resmî, ya hnsusî bir cevap.. yahnt mahkeme.. dâva... Şimdi» ne ses var, ne soluk.. beni fimitsizliğe düsüren bu!. Kimsede reaksiyon kalmadı. Korknvomm ki tepki yaratmak için terbiyemizden, meslekî endisemizden fedakârlığa mecbnr kalmıyalım, CÜnkü öyle yapanlan baş tacı ediyortar. Eskiden bir memleket için ideal olarak; Pederane bir hükümet! istenirdi. Bn hem otoriter, bem miisfik mânasına gelirdi.. Cenabı Hak bize pederane deŞil, mâderâne, . hattâ «sütnine vârî» hükümetler I ihsan ediyor. Adamlann ağzı var, ; dili yok!. Ne istesek yapıyor, ne istemezsek yapmıyorlar. Bnndan iyisi can sağlıgı. Bir yiyip bin sükretsek ya!. Yine de benim gibitenkid edenler çıfcıyor. Hükümetiere karşı ne çeşit olursa olsnnalerjimiz var. Disiplin noksanı da ondan doğnyor. Galiba azınlık hükümetlerinin bir meziyeti de bn!. B. FELEK Amerika, Kızıl Çine karşı tedbir alıyor Yunanistana her ay 6.000 turist geliyor ikramiueleri 6 0 APARTM AN DAİRESİ Walker washington'da Feza atışları Sigara imalâtı «Topkapı» fUmi özel mansiyon kazandı Ezheri tevkif edilmiş Ak ® ® BUGÜN 1 Bu sayıda, haftanın en güzel, en düşündürücü başyazısı yine AKBABA'da : A I* 28 S A Y F A ® ® 3 Adnan Veli, son zelzele üzerine, okuyucuları kahkahalarla sarsacak enfes bir hikâye yazdı.. • 4 Salâhattin KUTLU'nun biribirinden güzel mizah şiirleri, Ergin ORTAÇ'm, Muzaffer İZGÜ'nün hikâyeleri... Nimet ARZIK'm Ankara mektubu: Bir Hariciyecinin piyesi... 5 Dünyanın en ünlü karikatürcülerinden seçme beş renkli karikatürler... 6 Necmi Rıza, Cafer Zorlu, Mim| Uykusuz, Zeki Beyner, Suat Yalaz ve | Halit Şekerci'ııin en güzel karikatür | leri... S İlâveli Fevkalâde Bayram Sayısı Kahire, 26 (a^.) Sudandaki son olaylara geniş bir yer ayıran «El Ahbar» gazetesi, eski Sudan Başbakanı İsmail Ezheri ve eski Bakanlardan Mubarek Razzuk'un, Cum hurbaşkanı General İbrahim Abud'a, nümayişçileri desteklediklerini bildiren bir telgraf gönderdikleri için tevkil edildiklerini bildir mektedir. «El Ahram» gazetesi ise, Ezheri ve eski politikacılardan bir çoğunun evlerinde göz hapsine alın dıklarını ileri sünnektedir. «El Ahbar», son olaylar yüzünden duyulan hoşnutsuzluğun bir işareti olarak Sudan Üniversitesi profesör lerinden bir çoğunun istila ettiğini, İçişleri, Maliye, Ekonomi ve Tarım Bakanlıklan memurlarımn da greve başladığını ilâve etmektedir. 5 ADET 100.000 LiRA 5 ADET 5 0 . 0 0 0 LİRA 10 ADET 25.000 LiRA 5 0 ADET 5.000 LİRA 1OOO ADET 1.000 LİRA ayrıca 35 000 kişiye para ikramiyeleri Bugüne kadar yapılan ikramiye çekilişlerinin en biiyüğü olan Türkiye îş Bankasının 7 milyon liralık "Dev Çekilişi"ne mutlaka katıhnız. Vadeli hesaplarda her 100 liraya, vadesizlerde her 200 liraya ayrı bir kur'a nuraarası verilir Kazanma şansınızı artırmak için tasarruflannızın , tamamını Türkiye tş Bankasına yatınnız. Dağ başını duman almış! Yusuf Ziya Ortaç • 2 AKBABA, üç sayı s ü recek uzun bir hikâyeyi bir sayıda veriyor: Christine Keeler intihara kalkışmış Londra 26, (a.a.) «Daily Exprees; gazetesinin bildirdiğine göre, Pro fumo skandalının kahramanı Christine Keeler geçen haftanın sonunda çok miktarda uyku ilâcı alarak intihara kalkışmıştır. Haberi Keeler'in yakın bir tanıdığından aldığmı bildiren gazete, bir tanıdık intihar sebebi olarak, bir sevgilisinin Keeler'den yüz çevirmesini göstermiştir. Ga zete, Keeler'in cuma günü evine dönebildiğini yazmaktadır. Bu hikâye Aziz NESİN'in dünya mizah edebiyatında yer alacak yeni ve çok "orijinal bir şaheseridir. YEŞİL RENKLİ Namus Gazı Operası ! Aziz Nesin TÜRKİYE VL BANKASI paranıxın~. istikbalinisin emniyeti Faal 9565 13118 Ans co 1 TEŞEKKÜR 22 10 1964 günü toprağa verdlğımlz seTgill damadımız eşlmiz ve babamız, Maslak Askeri Prevantoryum BaştablpUğlnden Emekll TABİP ALBAY (İZMİR) ln vefatı dolayısiyle cenaze törenlne lştlrak, her turlu vasıta İle tazlyet suretiyle acılarımızı payla^an 66. Tümen Merasim Kıtası Sayın Komutan ve erleriyle, bütün akraba. dost ve vefakâr komşularımıza TurKiye Eski Muharlpler Derneğl Bafeırkoy İlçesl Sayın İdarecilerlne aytı ayrı teşekkure acımız mânl bulunduğundan Sayın gazetenlzln aracılığmı rlca ederlz. Kayınvalldesi: Şebnaz Eşi: MchTeş, Kızı: N'evin Damadı: Reha Akçakava Renkli D İ A filmlerl en güzel hâtıralarınızı ebedüeştlrtr, pek f| yakmdft D İ A filmlertnden f| A N S K O prtnton kâğıtlarında fı renkli resim baskıları. Kallte Ocuzluk . Cazip renk f] ler A N S C O ' da. Fotoğraf malzemesi satanlardan ısrarla arayuıız. (Reklâmcılık: 3901) 13136 AHMET SAİT Ertemsir En ünlü mizah yazarımız son derece eğlenceli bir günlük gazete sayfası hazırladı... Bu sayfadaki bazı haberler: İşi, parası, tarlası ve arkası olmayanlardan Yokluk vergisi almacak! NATO'ya girmek kolay, Senato'ya girmek zordur! V/7fSS*MS*SSS*SSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSA/SSfSSS/rSSSSSSMfSSSS*ffSS'S'S'''SS'''.*''''''''S**ySİ. BİR MİLYON TÜRK TİCARET BANKASI Heklâmcüık (3802) • 13119 YIL SONU ÇEKİLİŞİNDE Cıimhurlyet 13113 Cumhurlyet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog