Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RUBAILER Buyük şâır ve mütesavvıf bu rubaılerinde, bütiin eserlerinde olduğu gibi bayatın yankılarile hümanist bir diinya görüşünü kaynaştınnıstır. BütüD nesir ve şiirlerinde de olduğu^ gibi bu rubailerinde de aşka, hayata, yeniliğe inancm özü var ABDÜLBÂKİ GÖLPINARLI Çeviren ve hazırhyan : BEMZİ KİTABEVJ Cfltli F. 1 5 Üâncılık 2708/1*3125 u m h ur i yet 41. yıl sayı 14454 KÜRUCÜSU: TUNÜS NADİ Telgraf ve m e k t u p adrssi: Cumhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 ÖZEL İSTANBUL İktisadî ve Ticarî Bilimler Yiiksek Okulu Yuksek Okulumuz İktisadî ve Ticarî Bilımler alanında yüksök tahsil yapmak istiyen gençler içia 1962 de açılmıştır. Oğretim üyeleri Ünivcrsite ve Akademinin en seçkin profesörleridir. Birınci, ikinej ve üçüncü sınıflara kayıtlar devam ediyor Telefon: 27 40 54 Sultanahmet, yeni Adliye Sarayı karşısı Işık sokağı 12 16 Salı 27 Ekim 1964 Hükümet iç finansmam karşılamak için gerekirse borçlanma/a gidecek GELİR HEDEFİ1 MİLYAR ARTIRIIDI başmı çarptı Bakanlar Kurulu 1965 programını değiştirdi Erkin, ktıtî hal şekli Değîşlîrme harekâlı hâdisesiz sonuçlandı Girne yolu açıldı Kemal AYDAR bildiriyor Ankara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) ışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, bize verdiği demeçte: «Kıbns için bundan sonraki faaliyetimiz kesin hal şeklini tesbit edecek bir formüle erişmektir» demiştir. Johnson Amerikada seçime I hafta kaldı B Ankara, Özgen ACAR bildiriyor akanlar Kurulu Devlet Plânlama Teşkilâtının hazurladığı 1965 programında öngörülen 2 milyar 185 milyon liralık iç ek finansman ihtiyacını yumuşatabilmek için gelir hedeüerinde 1 milyar 176 milyon liralık bir şişirme yapmıştır. Bu şişirme sonucunda iç ek finansman ihtiyacı 1 milyar 9 milyon liraya inmiştir. D Erkin, «Adada güven sağlayacafc tek rejimin, 961 anlaşmalannın va Anayasanın tesbit ettiği huknk reji(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) • \Vashington 26, (a.a. A.P. Radyo) merika Başkanlık seçimlerine sekiz gün kala, propaganda gezisi için uğradığı Miami'de Demokrat Partinin adayı Johnson' un kafasına kazayla bir darbe indirilmiştir. Kargaşalık sırasmda başına bir tabelânm çarptığı veya vurulduğu söylenilmektedir. A Ddrt Bakanın uyesi olduğu Yüksek Plânlama Kurulunun tavsiyesine u>'arak, Bakanlar Kurulu, Devlet Plânlama Teşkilâtının bılimsel kurallara gore hazırladığı 1965 prog ramı uzerinde önemli değişiklikler yapmıştır. özellıkle gelir hedefleri nin şişırılmesi ve bazı harcamalann indirılmesi şeklinde yapılan bu değışıklık aynca programın çeşitli bölumlerinde de kendisini göstermektedır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Gizli Servis ajanlan ve polis, ken disini itışip kakısan kalabalığın içinden çekip çıkarır ve otele sokarlar(Arkası Sa. 7'Sü. 8 de) GEN'ÇLİK KEFORM İSTİYOR Yuksek oğretım gençlıği Unıversiteler Komitesi, Üniversite bahçesinde Fatıhin ilk saraymı kurduğu yerde dikili bulunan taş önünde basın toplantm yaparak Üniversitede reform yapılmasını istemiştır. Gençler, sorumsuz öğretim uyelerinden bazılarının öğretim gençliğiyle olan münasebetlerini ortaçağ kalmtısı metodlarla yürutmeye çalıştığım belirtmişlerdir. Resim Üniversiteler İşçilere ikinci ikramiyenin ilk taksidi ödenmeye başlandı Ankara, 26 (Cumhuriyet Bürora) Kamu sektorunde çalışan işçilere verilen ikramıyelerin ikincisinin ilk taksıdınin dağıtımına bu ' gun başlanmıştır. İkinci ikramiyenin ikinci taksiti ıse 28 aralıkta verilecektir. ' Telefoto: Cumhuriyet (THA) Lefkoşe • İstanbul Değiştirme Birliğimiz Kıbrıs'ın Magosa limanında diin sabah karaya {ikıyor Ankara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs olayları sebebıyle ordunun her sımfında durdurulmuş bulunan izinler açılmıştır. İzinler daha ziyade, terhislerl gelip de terhis edümiyen eratla yedek subaylara tatbik edilmektedır. Ankara ve tstanbul garnizonuna dahil bu durumda olan erat bir kaç gundenberi izınli olarak memleketlerine gönderümiçtir. Ancsk bu izın ler süreli mazeret izini şeklinde verümektedir. Terhislerin kısa bir süre lçinds açılması beklenmektedir. Terhisler süresiz izin şeklinde açıldı ir şilepte arama yapmaya giden Gürarük Muhafaza Memurları, tayfaîardan bir kısmı tarafından istim musluklan açılmak suretiyle buharla boğulmak istenmiştir. •lllfllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll* Adana 26, (Güney Bürosu) Şehrimizde Belediye Başkanı Ali Sepicinin de adınıft karışüğı bir buyuk skandal meydana çıkarılmış, Pamuk Tanm Satış Kooperatifi Mudürü Celâl Serın bu konu ile ilgıli olarak tevkıf edilmiştir. Çevremizde büyük yankılar yapan clay şudur: Geçen çarşamba günü Serin, yanına Kooperatifin bağlı olduğu Çukobırlik'ın 16 yaşındaki santral memu (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Adanada Belediye Başkanımn da adı karışan skandal Gümrükçüleri istim ile boğmak istediler «Doğan» şilepinde son yıllann en büyük kaçakçıhğını meydana çıkaran iki memur, baygın halde mutlak ölümden kurtanldı Gürsel bir grup Yassıada mahkumunu daha affetti Ankara 26, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cemal Gursel bugun bir grup Yassıada mahkumunu daha affetmıştır. Adlî Tıptan gelen raporlardan sonra Adalet Bakanlığınca hazırlanan kararnameyi imzalayan Gürsel şu mahkumlan da affetmıştır: Hadi Hüsman, Sebati Ataman, A tıf Benderlioğlu, Medenî Berk, Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Ibrahim Kirazoğlu, Vacit (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) || İstanbulun 1498 kilometreye varan 6956 yolunun evsafı şöy< g* ledır: „; 312 Klm I? 461 » *1 l t ^> "l 279 5 İ 1 5 % 283 **' Toprak Kaldırım . Makadam . Parke . Moz. Parke Asfalt Beton . Beton asfalt B Malatyaiı gençler Malatya'dan verilen bir haberde, üniversiteve gidemiyen gençlerin çöpçülük yapmak istedikleri bildirilnordu. Ancak mevzuat miisait olmadığı için genç adamlar çöpçü kadrosuna da girememisler ve açıkta kalmışlardır. Haberın önemli yanı taertaalde gençlerin çöpçiilüğe talip olmaları değil, yuksek öğrenün japabilmek için gerekli ayiık geliri sağInamanıalarıdır. Türkije'de bugiin Malatyaiı gençlerin durumunda olan yüzlercesi, binlercesi vardır. Devletin verdigi burslar ise bu sayının yanında devede kulak kalır, dolayısiyle ilerde belki de kendisinden büyük ölçüde faydalanılabilecek değerler, düzensizliğin dalgaları içinde kaybolup gider. Burada mesele herkes'in matlaka yuksek öğrenim yapması veya yapmaması meselesi değildir. Savunma|l çalıstığımız, herkes'e imkân nıspetinde öğrenim hakkını. sadece nazarî olarak tanımak yerine, verebilmektir. Burada mesele, evvelâ fakirliğin bir SDÇ gibi genç adamı birtakım baklardan mahrum bırakmamasıdır. Deniliyor ki, önüne gelen yuksek öğrenim yapmasıu, teknik okula gitsin, yahut, lisedeu sonra baska bir is tutup çalıssın. Türkiye'nin teknik adama ibtiyacı oldnğnna, Türkiye'nin bîr an önce üretime geçebilecek insana îhtiyacı bulnnduğuna göre, bu iddia doğru görülür. Ancak iddiaya karsı hemen şu soruyn sorabıliriz : Türkiye'deki eğitim sistemi bu anlavısa uygun mudur? Her tarafta lise açıyoruz. Bu liseler aslında, klâsik öğrenim hazırlayıcısıdırlar ve lise öğrencileri ortaokul'un ilk sınıflarından itibaren îlerde öniversiteye girip bir yuksek öğrenim diploması almanın hayaliyle yasarlar. Zira üniversite diploması onlar için önee bir itibar vesikasıdır. Arkasından devlet kapısında is alabilmenin garantısidir. Değısmemis bir eğitim sisteminde, ve değısmemis bir anlayıs ortamında istivoruz ki liseyi bitiren genç adam üniversite sıralarını doldurmasın \e baska alanlara kaysın.. Peki, nedir bu baska alanlar?.. Malatyaiı gençleri bir teknik okula yerlestirebiliyor muyuz? Hattâ değil Malatyalıları, Istanbul'da, Ankara'da liseyi bitirmis gençleri teknik alanlara aktarabilmek için hazırlığımız, okul acıp davet etmekten ileri geçmis midir? Ayrıca, en azından 1819 yaşındaki genci, tüketici olmaktan kurtarıp, hem öğrenimini yapabilecek, hem de üretici olabilecek durnma getirebiliyor muyuz? tstibdam düsüklüğü yüzünden insan ihraç eden Türkiye'de çoğtı yerde yarım yamalak klâsik bir lise öğrenimi yapmıs genç adam nerede ve nasıl is bulacak? Elbette gidecek devlet kapısına, belediyeye.. Meraurluktan çöpçiilüğe kadar bütün kadroları yoklıyacak ve sonunda yine, askerliklerini yapmamıs oldukları için, «mevzuat dolayısiyle», bütün kapılar yiizüne kapatılacak. tşte, «tleri Türkiye» edebiyatının yanında gerçek Türkiye'nin dramı yabut dranıından bir sahne.. Hayfadan boş olarak istanbul limanma gelen «Doğan» şılebındekı arama sırasında son yılların en buyuk mermı kaçakçılığını meydana çıkaran gümruk memurlarından Kısım Âmırı Nıyazı Çolak ile memur Ibrahım Ozdemırın makına daıresınden çıkmadıkları gorulmuştur. Bunun uzerıne Mıntaka Âmırı Ismaıl Hakkı Kıncı makıne daıresıne gıderek, istim musluklarından çıkan buharlarla bayılan ve boğulma tehlıkesı geçıren ıkı memuru mutlak bir ölumden kurtarmıştır. Memurların yaptıkları arama sırasında 100 bın av kapsulu, 50 bın adet 12 kalıbrehk mermı, 63 karton Amerıkan sıgarası, 60 şışe vıskı, bmlerce otomatık kılıt, portatıf radyolar, Amerıkan puroları ile 50 ye yakın «HA3» gençlık aşısı gemının hava fanlarının içinde bulunmuştur. Mılyonu aşan bu bu(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 35 97 İlgililer şehirdeki 6956 yoldan bir kısmına Fatlhten bu yana hemen hemen hiç kazma vurulmamış olduğunu söyliiyorlar Yollar için 2 milyar lira ve 160 yıla ihfiyaç var . Orhan ERİNÇ ¥ stanbul Belediyesi, şehrin her gün biraz daha artan • ihtiyaçlan yüzünden iflâs etmezse, ancak 2124 yılında çıkacak gazetelerin Belediye muhabirleri «İstanbulun yol meselesi bu yıl içinde halledilebilecek» başhğmı taşı* yan bir haber yazmak mutluluğuna erişeceklerdir. İSTANBULUN YOL DERDİ 2I24YILINDA HALLEDİLECEK 7 maskeli şahıs Hakkâri Bayındırlık Müdürünü soydu Siirt, 26 Bugun Hakkâriye gitmekte olan Hakkâri Bayındırlık Muduru ve şoforu, Hoşap Başkale yolu uzerınde 7 maskeli şahıs tarafından silâh tehdıdı ile durdurularak soyulmuşlardır. Mudur ve şoforun, uzerlermdekı para ve kıymetli eşyayı alan haydutlar, bu esnada olay yerine gelen ikı kamyonu da durdurmus ve ıçmdekı yolcuları ve soforleri de soymuslardır. Soygundan aldıklan 8 bın lira para, 3 kol saatı, ile kaçan soyguncuların tâkıbıne başlanmıstır. Çünkü, İstanbul Belediyesi hudut ları içinde bulunan 1499 küometre uzunluğundaki 6956 yolun, normal şehircilik anlayısı ile uzerinde rahatça yürünebilecek bir hale getirilmesi için 2 milyar liraya ve bu parayı Belediyenin dar imkânlı büt çesi ile karşılamak için de 160 seneye ihtiyaç bulunmaktadır. Gelecek yıllarda Belediye gelirlerinin artacağı ve yol için yapılması gereken yatrnmların da buna paralel olarak yükseleceği ve 160 senenin de bu suretle azalacağı iddiaian tstanbul polisi Sırkecıdekl bir raanüki olmakla beraber imkânsız banka ile Hilton otelini dolandıran görülmektedir. Zira her geçen gün Perulu Manuel Corter SoUs admda yeni yollr açılmakta ve yapılan yol bir genci aramaya başlanuştır. 21 ( Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ) ekım tarihinde Londradan gelen ı ~ " Manuel, Hilton oteline inmış ve mü kellef bir daire tutmuştur. Perulu genç, otel ıdaresme daha başka daireleri de tutacağıru, zira yakmda Türkiyeye bir ticaret heyetinin geleceğıni söylemiştir. 22 Ekim taÖzel Sektorle Parlâmento üyelerinin yakınlasmasını sağlamak amacı Ue İstanbul Ticaret Odası tarafından düMoskova 26, <a.a.) Sovyetler rihinde Sirkecideki banka şubesizenlenen rgeleneksel» toplantılann iiçuncıisü dün yapılmıştır. Saat 9 da Ticaret Odası Meclis salonunda başhyan toplantıya, gencllıkle meslekleri «ticaret» olan milletvekül ve senatörlerle istanbul Ticaret Odası, Sanayı Odası ve Birliği Yuksek Sura Başkanı (Cum ne gelen Perulu 5800 dolarlık bir hurbaşkam) Anastas Mıkoyan, buçek bozdurmuştur. Ertesl gün aym Ticaret Borsası Yonetun Kurnlları üyeleri katılmışlardır. Toplantıda malî polisin faaliyetlerinden ve vergüerin ilânı hakkındaki eğilimlerden yakınan özel sektor mensuplan, İcra ve Iilas Kanununun bir an önce yuriirluğe konulma gün kendisine itimatnamesini sunma bankaya giden Manuel başka bir sını, \ergi sistemlerinde değişiklikler yapılmasını talep etmişlerdir. Toplantıda ayrıca, Devlet kurumlarının kendi ya gelen Türkiye'nin yeni Moskova çeki daha bozdurmak istemiş, fakat (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ihtiyaçlan için direkt ithalâtta bulunmaları tenkid edilmis, karşılıksız çek serenlerle mucadele edilmesi gerektiiri Büyukelçisi Hasan E^at Işık'ı kabul bUdirilmiştir. etmışür. Perulu bir turist bir banka ile Hilton Otelini dolandırdı Ozel Sektör Parlâmento üyelerine Malî Polisi şikâyet elii Işık, Mikoyan'a itimatnamesini sundu Sivastaki kazanın Dağa kaldırılan üç kişiden biri öldürüldü knrbanları 21'e yükseldi Siirt 26 Öncekı gece Eruh ilçesıne bağh Alpana koyunden dağa kaldırılan uç zengin hacıdan bırı, şakıler tarafından oldurulmuş ve cesedı koy yakınlarında bırakılmıştır. Hacılan kaçırdıklan sırada 30 bn lira fıdye istiyen haydutlar, dun geceye kadar bu para kendilerıne gonderilmedıği için, Hacı Ecvet GÜRESİN = Yusufu, bir ıhtar maksadı ile ol KEÇİLERE EllIllllllllllllllllllllMIIIIMIMIIIMMIMMlllllllllllllllllllIltllllllllMIMIIIIIIlî I (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) IIMMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIM llllll KARŞI IMIIIIIIII DÖRT BAKANLIK BİRLEŞTİ ••••• • • • • • • •• I 1 •IIIIIIII|IIIM||||I|||II|I|||||||1,|I|I, ,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,„„„,,' • • • • • • » •1 I Sivas, 26 Şehrimize 44 kilomet re mesafedeki Tecer istasyonunda vukua gelen feci tren kamyon çarpışmasmda ağır surette yaralanarak Sivas Devlet Hastanesine getirüen altı kişiden ikisi bu sabaha karşı ölmüşlerdir. Böyleükle kazadaki kurban sa''sı 21 e yükseunisitr. Bu sabaha karşı ölenler, trenin tekerlekleri altında hurdahaş olan 58 AC 904 plâkalı kamyonun şoförü İskender Karakoş ile oğlu Nuri KaraJos'tır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog