Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

TEMEL SİNEMfl KİTflPLMI Sinetna El Kitabı (Sanat, teknik, tarih) Nijat Özön, 15 TL. Senaryo Tekniği, (İyi bir senaryo yazmak için), 4 TL. Ünlü Sinema Rejisörleri (Dünyanm en büyük otuz rejisörü ve yarattıkları filimler). Kitapçılarda israrla araymız. İsteme adresi: ELİF KİTABEVİ BEYAZIT, İSTANBUL. Ödemeli gönderilir. Cumhuriyet 13101 u m h u r i yet 41. yıl sayı 14453 KURUCÜSU: ÎUNUS NADÎ Telgraf r e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s a : İstarAuI N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 22 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 AĞAOĞLU YAYINEVİ Amerikab Zenci Yazar JAMES BALDWDTin Dilitttize çevrilen ilk romanını sunar: Giovonninin Odosı Tiirkçesi: Tektaş Ağaoğlu CÜÜİ 10 TL. Bütfin Kitapçılarda (Vilâyet karşısı) İstanbul Cumhuriyet 13100 Pozartesi 26 Ekim 1964 Girne yolu bugiîn Banş Gücüne geçiyor NATO Kıbrıs işini tekrar ele alacak Plaza aralık ayında kesin bir çözüm yoluna gidecek teklif getireceğini umuyor Atina, (Özel) ATO Genel Sekreteri Brossio 35 kasımda Atinada Yunan Hükümeti ile >apacağı görüşmelerde Atİantik İttifakı üyelerinin Türk Yunan ilişkilerindeki gerginlikten başka, Kıbrıs meselesine Genel Kurul müzakerelerinden önce bir çözüm yolu bulunması hususunda da ilgilendiklerini bildirecektir. BIRLIGIMIZ Sabah 7 de İskenderundan ayrılan birliğimiz bu sabah Magosada olacak İskenderun, Özer ÖZTEP bildiriyor ir müddettenberi her an Kıbrısa hareket emri bek liyen «Kıbns Değiştirme Birliği» miz nihayet dün sabah Sarısekideki NATO iskelesinden «Başaran» ana tamir gemisiyle Magosa'ya hareket etmiştir. KIBRISA Gini B N Brossio, Atina Hıikumetine, NAcukları hazır bulunmuşlardır. TO'nun Kıbrıs meselesi hakkındaki gdrüşünü izah edecek ve BaOrduevi önünde yapılan törende kanlar Konseyinin arahktaki topDeğiştirme Birliğimiz mensupları. lantısında bu meselenin yeniden beyaz karanfıllerden yapılmış bir görüşüleceğini ve Kıbrıs probleçelengi Atatürk heykelıne koymuş mine realist bir çözum yolu bu| ve saygı duruşunda bulunmuştur. lunması imkânlarının araştırıldığıı Bir konuşma yapan 2. Ordu Kunı belirtecektir. mandanı Gökakın, şöyle demiştir : Aynı kaynaklara gore, NATO, (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kıbrıs meselesine Genel Kurul Tatvan, 25 (Fikret OTYAM bildiriyor) müzakereleri ve kararından önce renin Türkiye'ye girisinden 97 yıl sonra Muş latvan demiryolu bir çözüm yolu bulunması ile yabüyük bir törenle bizmete açılmıştır. Töreni 15 bin kisiye yakın kından ılgilenmektedir. bir kalabalık takip etmiştir. lnönü, saat 9 da tören yerine gelmis, Öte yandan arabulucu Pla7a'nın Adadaki Turk azınlığı haklarının tören kıt'ası tarafından karşılanmıs, daha sonra Elâzığ Tümen Bandogaranti altına alınmasım sağlıya sunun istirakiyle Istiklâl Marsı söylenmiştir. Bilâhare kürsüye gelen tsmet tnönü su konusmayı yapmıştır : cak tasarıyı Türkiye, Yunanistan. « Aziz hemşehrilerim, bu mutlu günü kutlamak için gelenleri Ingiltere ve Makarios'a kabul ettırdiği güvenılir kaynaklara atfen saygı ve sevgi ile selâmlanm. Ankaradan kalkan trenin Van Gölü ( Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ) kıyısındaki Tatvan'a gelisinin açılış törenini yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Olay memleket için ekoııomik ve siyasî bakımdan önemlidir. Bu treıı gölden feribotla Van'a geçecek buradan İrana kadar uzanacaktır. Bu birleşme İran'Ia bizi birleştirdiği gibi, Pakistana da varılıp tam bir işbirliği sağlanacaktır. Bu yol için Amerika, İngiltere Türkive, dıs politika bakımından. yeni gelişmelerin arifesinde. yardım ettiler. Bu yardınılara teşckGerçi bu gelişmeleri bir sert dönüş ve meselâ Le Monde'un kür etmeyi vazife sayarını.» \orunıu gibi tarafsızlıfa dikine yönelis şeklinde kabul etmeğe İnönü daha sonra Van İran deimkân yoktur. Şu var ki, uygulanmağa baslanan ve ana hatmirj'olunun iki sene içinde bitirileları giüikçe belli olan politika herbalde eskisinden hayli farkceğini tahmin etiğini söyledikten lıdır. Bu politikaya eğer bir isim vermek gerekirse, diyebiliriz sonra. «Bu olay mutlu bir hâdiseki, Türkıje, ittifaklar içinde gerçekçi bir dıs politikayı izledir. Bundan ınilletler istifade edemekte, yahut izlemeğe bazırlanmaktadır. ( Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ) Dısisleri Bakanının Moskova'va gidisi, Millî Savunma Bakanıııın Almanya gezisine çıkarken söylediği sözler, doğuda Endonezva'ya kadar uzatılmasına çalısılan üçlü anlaşmaiar yeni politika zemininin dayanak noktalarıdır. Yaltıız bu arada Hükümetin göze çarpaıı çabası, politikayı bir santaj vasıtası baline geKl'DUZA KAKŞ1 TEDBİR Sak arya'da başıboş dolaşan kopek »ayısı uııı artması ile ılgili olarak muhtemel tirmekten azamî surette kaçınmak ve herhalde Avrupa enkuduz olaylannın dnlenmesi amaciyle koy muhtarlarına köpek zehirleme usulleri öğretilmektedir. İlgililer tarategrasyonundan ayrılmamaktır. özellikle NATO ve CEN'TO fından verilen bilgiye göre Sakarya ilme bağlı 4 köydeki hayvanlarda 3 kuduz olayına rastlanmıştır. Bu kbykonusundaki bassasiyet, müttefiklerle aramızın bozulmaması deki diğcr küçük ve büyuk baş hayranlarda kuduz olup olmadığımn tesbiti amacıyla hayvanlar karantinaya alıniçin sarfedilen dikkatler bu temel fikrin isaretleri olarak kabul Ankara, 25 (Cumhuriyet Bürosu) ınışlardır. Resunde kuduz aşısı yapılan bir vatandaş ve kuduz teşhisi yapılmak için kafese alınan bir kopek edilebilir. Yassıada hükümlülerinden bazıla göriılmektedlr. İlgililer, diğer tedbirleri de almakUdırlar. rının af müracaatlan, raporlan ile Kıbrıs meselesiniıı bizi götürdüğü >eni politikanın uygulanması birlikte Adalet Bakanlığına gelmışhiç de kola> değîl. Güçlük aslında taraflar arasında dengeli tir. Gerek devamlı hastalık gerek oturabilmekteıı çok, Türki\e'nin az şelismis bir memleket oluyaşlılık dolayısiyle tahliye edilmesundan ve az gelismisliğin verdiği zaafiyetten geliyor. Bunuıı lerını isteyenlerin adları açıklanvanında stratejik durumu Türkiye'nin bem kuvveti, hem de mamış olmakla beraber bunlar arasmda Hadı Husman, Sefer Erotehlikeleri çeken jönüdür. Bu bakımdan meselâ bir Tito'nun, nat, Huseyin Ortakçıoğlu, Kenan >a da Nâsır'ın pek rahat ovnıyabildikleri iki taraflı oyunu TürAkmanlar, Atıf Benderlıoğlu, Halıl kiye'nin oynı\abilmesine imkân görülemez. İmre ve Sebati Ataman'ın da buAçıkçası, jeni politîkanın zemini simdilik bir bıçak sırtı gibidir lundukları söylenmektedir. Eruh ilçesinin Alpana köyüne havaya ateş ederek giren eşkıyalar kendileve Türkiye bu incecik zeminde ancak oyunsuz oturabilir, oyuıı Kendisiyle görüştüğümüz Adalet Bakanı Sedat Çumralı, Adlî Tıptan niyetinde olmadığını. gerçek bir politikanın izlenmesi zorunrine otuz bin lira verilmediği için üç zengin hacıyı kaçırdılar bir takım raporların Bakanlığa luğunda bulunduğunu müttetiklerine, dostlarına ve komsularına davramslariyle kabul ettirirse, basarı sağiıyabilir. Bu ba gonderilmiş olduğunu, fakat bunlaSiirt, (Özel) rın kimlere ait olduğunu kesin oşarı süphesiz Kıbrıs meselesinin ortaya çıkardığı «yalnız Türlarak bilmediğıni soylemiştir. kiye» gerçeğini defistirecck >e memleketimizi Atatürk devrifj ruh ilçesinin Alpana kö(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) nin sağlam temellerine tekrar oturtaoaktır. Basarının en örıenıyiine dün gece baskın li tarafı, Türkiye'nin. koltuk altı devleti olmaktan çıkarak, yapan 13 kadar şaki, üç zenprestijini yeniden kazanabilmesidir, ki prestij aynı zamanda gin hacıyı bağlıyarak dağa az gelismislikten kurtulnıa çabalanııda dıstan ve>a içten gekaldırmışlardır. len direnmeleri. engellemeleri önliyebilecektir. lnönü, Muş Tatvan demitpolunu açtı Vandan Tatvan'a ulaşan demiryolu önümüzdeki 2 yıl içinde İrana bağlanacak. Demiryollarımızın uzunluğu 8100 klm.'ye ulaştı Birlık Kumandanı Kurmay Yaıbay Ismail Ülkü, Türkiye radyoları vasıtasıyle Türk milletine bir mesaj yayınlıyarak, «Büyük milletimize ve şanlı ordumuza yakısırcasına orada hizmet edeceçimize inanıyoruz. Bu iman ve inanç içinde vavru vatana gidiyornz» demiştır. Sabah saat 7 de İskenderun Orduevi önunde, 8.30 da da Sarıseki'NATO'DAV AYRILMIYACAĞIZ NATO tesislerini zi>aret maksadiyle bir siıreden beri İngiltere'de bulunan Genel Kurmay Baskanı Cevdet Sıınay, dun Londra Buyukelrilik binasında yaptığı bir basın toplantısında Türkiye deki NATO Iskelesinde yapılan törenlerde, 2. Ordu Kumandanı Korniıı NATO'dan ayrılmamak kararıııda oldıığıınu soylemişlir. Sunay, bugıin uçakla yurda donmuştur. general Kemalettin Gökakın, 39. Tümen Kumandanı Tuğgeneral Ömer Özkan, yardımcısı Tuğgeneral Ahmet Tosun, Akdeniz Bölge îskenderun Üs Kumandanı Amiral Neriman Ercetin ile yüksek rıitbelı subaylar, Hatay Valisi, Birlik men TERHİSLER YAPlLACAK Federal Almanya Millî Savunma Ba manya'ya giden Millî Savunma Bakanı kanı Von Hassel'in memleketimize yap llhamî Sancar, Kıbrıs meselesi ile iltığı ziyareti iade etmek amacıyla dün AI(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Sivasta bir marşandiz kamyonu ikiye böldü 19 ÖLÜ 9 AĞIR YARALI VAR Sivas'a 44 kilometre mesafede Tecer istasyonunda vukubulan kaza için bir imdat treni gönderildi T Y Yeni değişmeler Sivas, (Ozel) ılın en feci kazası dün Sivas Demiryolu üzerin» de olmuş ve bir tren içi in« san dolu bir kamyonu ikiye bölerek tekerlekleri arasmda parçalamıştır. Bir grup Yassıada mahkumu daha af için miiracaat etti ARKADAŞLMIZ FİKRET OTYAM'IN İRAN, PAKİSTAN VE AFGANİSTAN'DA YAPTIGI BÜYÜK GEZÎNİN RÖPORTAJ1 DÖRDÜNCÜ SATFADA İlk rakamlara gore, ölü sayısı H J dur 9 kişi de ağır yaralıdır. Kaza saat 11.10 da Sivasa 44 kilometre mesafedeki Tecer istasyonunun ile risinde bulunan bir geçitte olmuş tur. Karagöl istasyonunda hamulesini boşaltarak dönmekte olan 1665 numaralı marşandiz Tecer istasyonu ilerisindeki gççitin önüna geldiği sırada kara yolunu takiben hızla gelmekte olan kamyona çar parak parçalamış ve tekerlekleri arasına almıştır. Ulaştan Tecere gelmekte bulunan ve içinde tahminen 30 • 35 kişi bulunan kamyondaki yolcular, enkaz ve tekerlekler arasında ezilip parçalanmışlardır. Kaza haberi, Sivasa gelir gelmez derhal bir imdat treni hazırlanmış, Gar Müdürü beraberinde dok tor ve sağhk ekipleri olduğu hal(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Siirtte 13 eşkiya 3 xengini dağa baldsrdt Ancak bir noktaya isaret etmek gerek : Dünva yeni bir gelismenin kaynasması içindedir. Yerden biter gibi yeni devletler kuruluyor ve bunlar kuvvetler dengesinde söz salıibi oIuyorlar.Afyon yutmaktan başka bir şey yapamaz denilen Çiııli, atonı bombasını patlatıvermistir. Tarafsızlar, radyo yorumeumuzun iddialarını yalanlarcasına, gün geçtikçe kuvvetlenmektedirler. Böyle bir dünyada tutunabilmek için sadece bir Moskova seyahati, sadece NATO konusundaki bir iki sivri lâf kâfi gelmez. Dıs politikadaki tutum değişikliği, Türkiye'nin bu değişikliğe içerde de paralel bir anlayısa girmesi nispetinde netice verir. Zira, münasebetlerin kapalı odalardaki diplomat müzakereleriyle iyileşmesi, ya da kötfileşmesi devri hayli geride kaln.ıstır. Ecvet GÜRESİN îıııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııuııııımmıııııııııınımnıııtı Mütecavızler havalinın zengm bir köyü olarak bilinen Alpana'ya geceyarısından sonra silâhlan ile Ankara 25. (Cumhuriyet Bürosu) havaya ateş edeıek girmişlerdir. işçilere ek odeme yapılması, Bakanlar Kurulunca kabul edilmiştir. Kendilerıne 30 bin lira verilmedıği Ilk ödeme. muhtemelen 26 ekimden takdirde köyü yakacaklarını bildiitibaren yapılacak, ödemenin diğer ren şakiler, beklemeye başlamışlar yarısı ise yılbaşından bir gün önce dır. yapılmış olacaktır. Gün ışıyana kadar paranın geti ; Maliye Bakanlığınca Bakanlar Ku . rilmediğıni gören havdutlar, kö ' ruluna teklif edilen işçilere ödeme j ü n zen ginlerinden " Hacı Yusuf, yapılması hakkındaki teklif Bakan( ^ M e h m e t v e H a C ] C e m i r i n ev • lar Kurulunda goruşulup kabul " dilmiş ve Cumhurbaşkanının tastiki lerine gırmişler. ele geçirdikleri KAZALARIN SEBEBİ Trafik kazâlarını Önleme Cemiyeti yöneticileri ne su'nulmuştur. Ödemelerin ilki 26 ! kıymetli eşyalarla bırhkte üç ha dııo bir basın toplantısı yaparak ya>a geçidi ve yolların diızensiz yapıldığıC ekimde, ikinci yarısı ise yılbaşından I 'V> da alarak dağa kaldırmışlar nı iddia etmişlerdir. Bu konııda voneticiler Belediye \e Vilâyet Trafik bir gün önce yapılacaktır. i dır. ' Komisyonunu suclu bulmuslardu. Bu konudaki haberüniz 7. sayfadadıı. Bakanlar Kurulu İşçilere ek ödeme yapılmasını kabul etti A V R U P A ' V A ÜN S A L A N .MALKOÇOGLU BÂLİ BEYE AKTN. LARINDA ÖNCÜLÜK EDEN OGLV ALİ'NİN AŞK VE MACERA DOLU GÜNLERtNİN REStMLİ Sivas, 24 AP Genel Başkan Vekih Sadettin Bilgıç, AP ll KonROMANI. gresinde bir konuşma yaparak tnönü'nun ortaya attığı »Millî Bakiye» sistemıne şiddetle hücum etmiş ve şöyle demiştir : «CHP idarecileri, dünyada yerI leşmis en iyi sistemlere arkalannı | dönerek ekalliyeti ekseriyete hâ; kim kılmaya çalışmaktadırlar. tnöI nü bu sistemle küçük partileri PROF. NİMBL'S | Meclise sokmak suretiyle kendi oyunlarına alet etmek istemektedir. PARİSİN KIRALINA { AP bu kanun tasansının karşısında EKLENEN DONDİ, j olacak ve kanunlaşmasına imkân JAMES BOND VE vermiyecektir.» ELİF TEYZE (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sükan, A. P. iktidar için genel seçim istiyor, dedi BEŞİNCİ SAYFADA ALTINCI SÜYFflDfl Ziya Gökalp anıldı I Büyük Türk düşünürü Ziya Gök[ alp, dün, ölümünün 40 ıncı yıldönümü münasebetiyle bütün yurtta, vapılan törenlerle anılmıştır. ' (Ziya Gökalp hakkmda bir yazt' mızı 5. sahifede bulacaksımz.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog