Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

KALİTELİ İTHAL MALI DERS ARAÇLARI Daimî Sergimizi Geziniz Türlü boyda plâstlk lnsan lskelet ve insan anatoml mülâilan Motorlu kan dol&jımı Hayvanlar Te Bltfcl anatomi mülâjlan Çolc çeşitll flzlk re mekanlk âletleri, motorlar. Kimya, Jeolojl, mineroloji, teknolojl lâboratuarları. v.s. v.s. Resimll broşür isteyir.iz, İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Ankara Caddesi No. 95 Istanbul tlânclllk: 2696 13046 u m h u r i yet KURUCUSU: TUNUS NADİ ** Ankara • Eahceüevler Özel Yüksek tkfisat ve Tîcaret Oknlu Üçüncü öğretim yıiu^faaşanyla idrak etmiştir Mahnut kçntenîlMjııa göre, öğrenci kaydı başlann^jfc^r • ' * : • Müracaat: AnHfav Ğahçelievler Son N Durak Telefoş: ttjİS 05 tffeJ2 34 " NOT: Okulurâuz «uruluşu jjnteiyle yurdumuzda açüarr ikiaci Cu& Ozel Yüksek 41. yıl sayı 14452 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: İstanbu] No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazar 25 Ekim (964 I BMiğimiz patm hatehet edipot B. M. deki müzakereler için Dışişleri Bakanlığında hazırlıklar başladı FERIDLN CEMAL ERKIN (Şimşekleri üzerine çekiyor) YENITEZIMIZBAGIMSIZUK T Ankara, Özgen ACAR bildiriyor ürkiyenin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda «Bağımsız Kıbrıs» tezini savunacağı ve Yunanistan'ın «ENOSİS» e gidebilecek hareketlere bu tezle karşı koymaya çalışacağı öğrenilmiştir." Ancak federasyon sistemînde israr ediyoruz MOSKOVADA Ankara 24, (Cumhuriyet Bürosu) 1% ışişleri Bakanı Erkin'in " 3Ioskova'da yapacağı görüşmelerde, iki ülke ile ilgili genel meselelerin dışmda Kıbns konusunun özel olarak ele alınacağı ifade edilmiştir. Erkin, 30 Ekim cuma günii muhtemelen bir Rus uçağı ile Moskovaya hareket edecektir. Şam • Moskova uçuşunu yapan Rus devlet hava yollanna ait uçağın Ankaradan geçmesi sağlandığı takdiıde Erkin'in gidişi bu yol üzerinden olacak ,aksi halde, diğer hava yollanna ait bir uçakla Viyana üzerin den gidecektir. Gidecek diğer zevat Dışişleri Bakamna, bu gezisinde muhtemelen Genel Sekreter Haluk Bayülken. Genel Sekreter İktısadl îşler Yardımcısı Kâmuran Gürün ve Birinci Daire Başkanı Pertev (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) HAYBER GEÇİDİ BU!... HAYBER GEÇİDİ. ZİFİRÎ KARAMJK... KABANLIKTA BİR KAMYON, KAMYONDA BÎR GARİP ADAM TUTTURMUŞ HAYBEBİ KAMYONLA GEÇECEĞİM DİYE... AMMA HAYBER... HAYBER DEDİKLERİ BİR «YALAN» MKŞ. BİZİM GÜLEK BOĞAZININ AĞBABASI... AD1 VAR KENDİ YOK DİYE HAYBER'E DERLER... İNÖNÜ TATVANA GİDERKEN ERKİN'İ GÖRMEYİNCE Başbakan İnönü TatvanMuş demiryulunun açılış töreııinde bulunnıak iizere dün uçakla Ankaradan Van'a gitmiştir. Ancak. İnönü Esenboğada uçak beklerken Dışişleri Bakanı Erkin'in sıhhi se SİNİRLENDÎ beplerden ötürü geziye katılamıyacağını öğıenmiş ve sinirlenmiştir. Iııünii, Dışişleri Bakanlığı Protokol l'mum Müdürüne «asü sebebi ne onu soyleym» demiştir. Başbakan İnönü dün Vana giderek Van hava alanı terminal binasının açılışında bulundu INONU, VANTATVilN DEMIRYOLUNU B Van, Fikret OTYAM bildiriyor aşbakan İsmet İnönü yann hizmete açılacak olan Muş Tatvan Demiryolu için düzenlenen törende bulunmak üzere uçakla Van'a gelmiş, sayıları binleri aşan bir yurttaş topluluğu, askerî ve mülkî erkân tarafmdan karşılanmıştır. Başbakan tnönü merasım kıt'asını teftiş ettikten sonra Van folklor ekipmin gösterilerini izlemiş ve memnuniyetini belirtmiştir. Baş(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) 11 Aralık tarihinde çahşmalara başlaması beklenen B. M. Genei Kuruluna Kıbns meselesinin, şu bat ayında geleceği tahmin edildığinden Dışişleri Bakanlığında yapılan çalışmalar buna göre düzenlenmiştir. Genel Kurul müzakerelerinde ileri süriilecek Türk tezi üzerinde çalışmalar yapmak üzere Dışişleri Bakanlığınca çeşitli komıteler kurulmuştur. Komiteler, Türk tezinin ana hat lannı hazırlamışlar ve Siyaset Plân lama Dairesi Genel Müdiirü İlter Türkmen tarafından 40 sahifelik bir tez kaleme alınmıştır. İngilizce olarak düzenlenen bu metoin ana hatları Dışişleri Bakanı Erkîn'e kıs men bildirilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) FİKRET OTYAM1N İRAN, AFGANİSTAN VE PAKİSTAM GEZİ NOTLARINI YARIN DÖRDÜNCÜ SAYFAMIZDA BULACAKSINIZ. Moskovaya hesap sorma» heyetleri ?:nnderiliyor Paris 24, (AP a.a. Badyo) Avrupanın Komünist Bloka dahil olmıyan ülkelerinde Komünist partiler, Kruçefin istifa sebebini öğrenmek için Moskovaya heyetler göndermeye karar vermişlerdir. İtalyan Komünist Partisi Moskovaya salı günü üç kişilik bir heyet göndereeektir. İtalyan Komünist Partisi, Kruçefin «Barış içinde b!r arada yaşama» politikasının en ate? ii destekleyicilerindendir. Parti Bas( Arkası Sa. 7. Sü. 1 de ) TiiıyıIUr boynnc» Avrupayı altüst eden, ufuktan ufufa at koparan akıncıların ünlü kuman danı Malkoçoglu Bâll Beye akınlarında öncu lük eden oğlu Alinin aşk ve macera dolu günlerinin resimli romanı. Er meydanmda bfikülmiyen bir bilegin ve bir çift yeşil göz ugrnna titreyen kalbin hikâyesi. konu ve İsyan çıkaran 60 mahkum i nakledildi Sultanahmet Cezaevindeki ayaklanma sırasında, aşırı hareketlerde bulundukları tesbit edilen 60 mahkum ve tutuklu, önceki gece, Üsküdardaki Cezaevlerine nakle dilmişlerdir. Öte yandan, başta Cezaevleij Genel Müdürü Kemal Vümnü olduğu halde, bir kısım Adliye mü • fettişi. ayaklanma ile ilgili tahkıkatlarına devanı etmektedirler. Edinilen bilgiye göre; Sultanahmtt Cezaevi MüdürünÜD görevine, ilk gün geçioi olarak son veren Genel Müdür, bu arada Cezaevindeki gardiyanları da işten uzaklaştır mıştır. Hâlen gardiyanlann görevini, jandarmaiar yapmaktadır. A yaklanma sırasında, yıkılan koğus ara duvarları ise, dün yeniden mah kumlara ördürülmüştür. Tahkikdt sonunda, 100 den fazla mahkum \e tutuklunun, başka il cezaevlerine sürgün »dilecekleri sanılmakta • dır. RESİMLİ ROMANLAR Türkiye I aralıkta Oriak Pazar üyesj oluyor HAMİDİYE SÖKİ'LÜl'OR Birinci Dünya Harbinde AkdenizAnkara. 24 (Cumhuriyet Bürosu) deki düşraan ikmâl yollarını keserek Türk tarihine şanlı sahifeler ek Türkiyenin Ortak Pazara ortak lcyen Hamidiye kruvazörü dün sökülmek üzere Gölcükten, Paşa üye olarak resmen gireceği 1 Ara bahçe koyuna getinlmiştir. 2 nıilyon 118 bin liraya satılan Hamidiye lık tarihinde Brükselde yapılacak törene katılmak üzere Dışişleri Ba nin zırhh aksamından jilet imâl edilecektir. Ünlü Hamidiyenin Pai kanı Feridun Cemal Erkin'in mutı şabahçede demirletilmesi hayli zorlu olmuş, 4 romorkör tarafından jtemelen gideceği ifade edilmiştir. çekilen gemi bir ara akıntıya kapjlmışsa da yetişen 2 römorkörün daErkin'in. Brükselden sonra New ha yardımı ile emniyete alınmıştır. York'a giderek B. M. Genel Kurulunun çalışmalara başlaması münasebetiyle yapılacak törene katılacağı ve bu arada Kıbns konusunda bazı temaslarda bulunacağı açıkianmıştır. Bir Amerikalı kadın Başkan seçjmi için Amerikan Elçiliğinde yemın •»dPrpk ov veriyor KENDİ KENDİMİZİ TENKİD Her kafadan bir ses O ı 1i Türk İşin protestosu Ankara 24, (Cumhuriyel Bürosu) Türklş, Yol Iş, Harb İş Federasyonları ile Gene) İş Sendıkası, Güney Afrikada ırk ayırımı sebebiyle ölüme mahkum edılen dört sendikacının, infazlarının durdurul ması için Güney Afrika Devtet Başkanına başvurmuşlardır. Bu başvurmada. Günev Afrıkada ışçiler arasında yaratılan ırk ayıırnı da şiddetle protesto edilmiştir. egiştirme Birligimizin gidişi meselesi aşustostan bu yana çeşitli safh3lar geçirdi. Müzakerelerin uzaması, bilindiği gibi, once meselenin esasiyle ilgiliydi. Aracılann nzlaştırraa çajalariyle ihtilâf Londra ve Zürib Antlaşması sınırlarından çıkarıldı ve Girne yolu üzerine teksif edildi. Ancak hemen söjlemek gerekir ki, ihtilâf uzadıkça, resmî ağızlar da ciddiyetten hayli uzaklaşmışlar ve Değistirme Birliği konusunda yalnız Türk iainu oyunda değil, dünya kamu oyunda da Türkiye'yi gülünç luruma düşürmek için âdeta birbirleriyle yarış etmişlerdir. Hee son bir hafta içindeki manzara gerçekten üzüntü vericidır. Evvelki gün Dışislerinden alınan habere göre birliğimiziu dün icumartesi) Kıbrıs'a gideceği bildiriliyordu. Ancak cuma günii haber değişti, îskenderun'daki yetkililer, hareketin geri bırakıldığını söylediler. Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal S3tır ise demecinde, azîmetin pazar veya pazartesi günü mümkiin olabileceğini bildirdi. Arkadan Dışişleri Bakanlığının açıklaması geldi. Bu açıklamada, anlaşmanın yapıldığı, ancak Adaya çıkış tarihi , nin kesin olarak tesbit edilmediği beyan ediliyordu. / $ehrimixde oturan Amerikahlar Johnson9u seçtiler 5 bine yakın Amerikalı kendilerıne daha iyi hayat sağlıyacağı inancıyla Johnsonu tutuyor V* Amerikava göçmen ola James Bond'un altın Elif hanını, yaşı 50 " rak gelen ve bir aile kaçıran bir şebekeye den çukarı olan son tarafından evlâtlık edi karşı amansız bir mü derece şen ve hayat» nilen öksüz bir Macar cadelesi. Her zamanki bağlı blr hanılmn harat cocufunun nıaceraları. gibi nefes kesen bir görüşünü aksettlren e s . macera. prili bir tiptir. DONDY jAMESBOND FL.İFHANIM Güreşirken boynu kırıiıp öldü Şarkışla, Cemel köyünün 35 yaşındaki bekçisi Ömer Kalaycı, köy meydanmda Turan Darıca adm daki arkadaşı ile güreşirken boynu kırılarak fecî sekilde ölmüştür. Viransehir Belediye Başkanı tevkif edildi Polis muhaıazasında gezen Başkan Suphi Öztop'un, yeğenini cinayete teşvik ettiği anlaşıldı tlrfa, 24 (Güney Bürosu) Hayatının emniyette olmadığı gerekçesiyle bütün âsayiş buvvetlerinl harekete geçiren Viransehir Belediye Başkanı Suphi Öztop, yeğenini cinayete azmettirmek suçundan tevkif edilmiş. bu sebeple arazi yüzünden Viranşehirin iki âşireti arasında bir süredenberi devam »• den büyük ihtilâf, biraz olsun dinmistir. Hatırlarda olduğu üzere blr süre önce Viranşehirin Şurufan fişlretl reisi Topal Semo ile öztop ailesl arasında arazi ihtilâfı çıimış, bunun sonucu olarak Semo'nun yeteni boyacı Eyüp Dizici, Ali öztop'u öldürmek Isterken, Belediye Başkanı Suphi 'nin yeğenl Hamdl öztop tarafından tabanca ile vurularak öldürülm'istü. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) S Amerikalı ilgililerin ıfadesine göre, Cumhurbaşkanı adaylanndan Barry Goldwater'a nazaran : Demokrat Parti adayı Johnson, 1 Türkiye'deki Amerikahların büIstanbul Oğretmenler Derneğinin I yük bir çoğunluğunun oylarını alaAnlaşılıyor ki, bizim birlik, önünde veya sonunda. Adaya bugiin Galatasaray Lisesi konfe ] caktır. Istanbul Konsolosluğu visgidecek.. Gidecek ama, doğrnsunu isterseniz işin ciddiyeti kalmamış olarak.. Bu gayriciddî halin tek sebebi ise, yetkililerin. , rans salonunda yapılan genel ku konsüllerinden Mr. Countryman, kamu oyunu temine çabalamaları yüzünden bilir bilmez, zaman , rul toplantısı, çıkan olaylar yü Amerikalı memurların, Demokrat zünden sonuçlanamamıştır. Parti kendilerine daha iyi hayat !ı zamansız konuşmalarıdır. düşüncesiyle. llgililerce, başkanın kongre tu I şartları bahşettiğı Hükümet etmek için evvelâ nasıl konuşulması gerektiğinı ; tanağmı eski yazı ile tutması ve gelenek halinde hep Demokrat ' 'ilmek veya öğrenmek gcrek... ıki türlü seçim kartı kullanmaşına Parti ?•'••vlarına oy verdiğini söy. ••* • göz yuramasmın olaylara sebep lemiştir. Yurdumıj?riaki Amerika ; ıııııııııııııııuııııımıııııııınııııııuıııııııııııııınııııımıııııııııııııııııı ' (ArkMi S». 7, Sü. 4 de) • > • «St olduğu bildirilmektedir, «imai* Oğretmenler Derneği Genel Kurul toplantısı sonuçlanamadı ehrimizde görevli bulunan Amerikalılaruı posta ile gönderdikleri oylarında çoğunlukla Johnson'u tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Türkiye Dünya polltUasında denge ıınsuru olacak Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog