Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

20 MİLYONDAN FAZLA SATILAN, FİLİMİ DÜNYA HASILAT REKORUNU KIRAN BEN HUR ROMANININ 2. BASKISI ÇIKTI. Lüks ciJtli şömiz içinde 12,5 TL. AK KİTABEVİ Ankara Cad. No: 78 İstanbul İlâncılık: 3133/12991 u m h u r i yet KUEUCUSU: YUNUS NADÎ , Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İktisat ve Ticarel Okulu Üçüncü öğretiın yıluu başanyla idrak etmiştir Mahdut kontenjanına göre dğrenci kaydj başlamıştır Miiracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kuruluşu itibanyle yurdumuzda açılan ikinci Türk Özel Yüksek Okuludur 41. yıl sayı 14451 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu; İstanbul No. 2.46 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumortesi 24 Ekim 1964 AdaletBakanı konuştu "Ayaklaıtanlara en sert şekilde ceza verilecek,, S Bürosu) ultanahmet Cezaevinde vukubulan isyan olayı sebebiyle gazetemize özel bir demeç veren Adalet Bakanı Sedat Çumralı «İstanbulda mevcut üç cezaevi infaz sisteminden beklediğimiz sonucu ve gayeyi temin etmemek tedir. Realite bu» demiştir. Türk Yunan münasebetlerinin düzeltilmesini temin için SEDAT ÇTJMRİLl •Otorıte korunacak» ATİNA NATO'DAN ARACILIK ISTIYOR NATO Genel Sekreteri kastm Atina, 23 (Ozel) EM. AMIRAL VE CUMHURİYET SENATOSU ÜYESİ Tahkikat basladı Sultanahmet Cezaevındeki ısyan olayı uzerine Istanbula derhal bır basmufettış ile iki müfettiş gön derıldığını bıldıren Adalet Bakanı «Olayın çıkmasına sebep olanların, en sert şekilde cezalandınlacaklarını ve devlet otoritesinin ko runacagını» bildırmış ve şunlaıı soylemıştır: « Bir süredir Bakanlığa intikal eden ihbarlarda, Sultanahmet C.ezeevinde cezaevi tüzüfüne aykırı bazı hareketlerin yapıldıgının bildirilmesi üzerine yerinde incele melerde bulunmak üzere Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü tstanbula gönderilmısti. Genel Mü dür, tstanbul Savcısı ve infaz sav cıları ile birlikte mahallinde ge • rekli incelemeleri yapmıştır. lncelemeler bakkındaki rapor, bize henüz intikal ettirilnıemiştir. Ancak telefonla aldığımız bilgiye göre, Cezaevinin disiplinini bozan, 7 8 hükümlü ve tutuklunun başka yerlerdeki cezaevlerine nakli zarurî görülmüs, olayın da bu yüzden çık tığı öğrenilmiştir. Hükümet oto (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) TÜRK PARLÂMENTO HEYETİ RUSYAY1 ZİYARET ETTÎG1 SIRAOA KREMLİNDE BREJNEV'LE KONUSMUSTLR. OKLA GÖSTERİLENLER BREJNEV VE ÖZDENİZDİR Brejnev, Türk Rus dostluğuna taraftar Y Konuşan : NEGATI OZDENIZ (eski Petersburg) şehirlerini gördükten sonra Tekrar Moskovava geldik. Burada şimdi de Komünist Partisi Birinci Sekreteri olarak Kruçef'in yerine getirilen Brejnev ile konuşurken Brejnev Türk Parlâmento Heyetini KremHnde makammda kabul etti ve bizi çok dostane karşıladı. Bir kaç ( Arkası Sa. 7. Sü. 1 de ) Erkin de "Dostluk,, istiyor ürk Parlâmento Heyeti olarak bir süre önce Sovyetler Birliğini ziyaret ettik. 17 gün süren gezimizde bütün Sovyetler Birliğini görmek müm kün değildir. Bununla beraber Moskova, Volgagrad (eski Stalingrad), Azerbaycanda Baku, Özbekistada Taşkend, Semerkand, Astragan, Sibirya hududunda Severlovvsk. Leningrad T unanistan, 35 kasım 1964 günlerinde Atinaya resmî bir tanışma ziyareti yapacak olan NATO Genel Sekreteri Manlio Brossio'dan Türk Yunan ilişkilerinin düzeltilmesi için aracı olmasını ve Kıbrıs meselesinin bu ilişkilere karıştu*ümamasını istiyecektir. Hukümete yakın kaynaklar taratından verılen bu habere göre, Yunan başkentınden sonra Ankarayı da zıyaret edecek yenı NATO Genel Sekreterı ile burada yapılacak göruşmeler için önceden bu gündem tesbit «dümemiştir. Aynı kaynaklar, Brossio ile yapılacak goruşmelerde Türk Yunan ilışkilerindeki son durumun gozden geçirileceğini ifade etmektedirler. Bu kaynaklara göre, Yunan biikumeti Atlantik tttıfakının yetkileri dışında saydığı Kıbrıs meselesinın Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkılerı etkilememesi gerektiğmi ve NATO'nun sadece üyeleri arasındaki ilişkileri etkilememesi gerektiğinı ve NATO'nun sadece üyeleri arasındaki bağlarla ilgilenebileceğini oysa, NATO Güneydoğu kanadınm Kıbrıs adasını içine almadığını, NATO Genel Sekreterıne ızah etmeye çalışacak tır. Hükumet kaynakları taraundan verilen bu haberler, iktidann göruşlerını aksettiren bu sabahki «Elefterıa» gazetesinde de yer almak(Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) İİM i u u l Ankara, 23 (Cumhuriyet Bürosu) Dışışleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, > bugun Karaçı'den uçakla Ankara'ya gelmış, «Kuze.vimizdeki bıiyuk komşumuzla ilişkilerimizin geliştirilmesi, iyi kom<>uluk bağlarımızın ıslahı gibi hedefler, bizi jakından ilgilendirmektedir. Bizlm dileğimiz bndur» demiştir. Mamafıh Erkin, Sovyet Dışişleri Bakanı Gromıko'nun davetlisi olarak 30 I ekimde Moskova'ya yapacağı resmi zı I yaretın gundeminin henuz tesbit edılmediğini belırtmi;, fakat, «Tabii ki, bizi ilgılendiren Kıbrıs meselesiııi de göriıBüyük çiftçinin ve tüccarın çiftçiden düşük fiyatşeceğiz» demiştir. Bır gazetecinm, Pakistanın aracılığı ile Türkiye'nin Komünist Çın'le ilışkı la mal aldığı, yüksek faizle tefecilik yaptığı, vergi ler kurması yolundakı bir sualıni de, kaçırdığı hususları inceleniyor (Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) ••• •• ııııııuıiMiıınıiM ••• ••; İzmir 23, (İzmir VERGi KAÇAKÇILIGI YAPTIKLARI iDDiASIYLE RÖPORTAj: FİKRET OTYAM jzftıit'de 42 iş adantı için fahkikat afildı Bürosu) üstahsile yüksek faizle borç vererek Maliyeden vergi kaçırdıkları iddia edilen iş adamları hakkında tahkikat genişletilmektedir. İRAN, AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'DA VZV\ SÜREN BtR GEZİ SONHNDA HAZIRLANAN BU TAZ1 SERlSl, ÖNCNÜZE IEPTENÎ ÂLEMLER SERECEKTİR. ŞARKIN MtSTlStZMl tLE SABANCI KARANLIGI FtKRET OTTAMTN TATL1 ÜSLÛBUTLA BlRLEŞİNCE ZEVKLE OKTJYACAĞIN1Z TAZI SERÎSİ DOGMAKTADIR. unun APKongresi M i Gclecek ay ıt,inde A.P. Bü>ük Kongresi toplanacak. İki kampa a>rılmıs bır memleket olarak. C.H.P. Kurultayı Türkiye için ne kadar önemli ise A.P. kongresi de onun kadar, hattâ ondan da daha onemlidir. Zıra gerçek sudur : \dalet Partısi halen büvük bir kitlevi temsil ediyor \e muhtemelen seeimlerde tam bir çoğunluk sağlıyamasa bile, karsı partiden daha fazla sandalve elde edebilecek, bövlece Türkiye'nin kaderınde rol oynıyacaktır. Bugün ana muhalefet partisi olmasıııa rağmen kadrosunun yetersizliği, politikasının toplum sartlarına ve gidisine uymaması yüzünden murakabe fonksiyonunu olumlu şekilde yaptığı ileri sürülemez. Su var ki. üst kademelerı yetersızdir ve polîtikası toplumun sartlarına ve gidişine uvmuyor dive A.P. gerceğı Türkiye'nin bugünkü düzeninde bir tarafa ıtileraez. Hele 1961 den bu yana yapılan seçimlerde alınan ovlar gözden geçirilince, A.P.'nin önenıi ve siyasi hayattaki veri daha iyi anlasılır. Adalet Partisinin önümüzdeki büyük kongresi, efer seçimler 1965 te vapılırsa. bu seçimleri idare edecek Genel Baskan'la, politikasını yürütecek kurmay beye = tinı ıshasına getirecek ve bu heyet seçimlerin neticesine göre ; muhtetnelen C.H.P. ile yahut diğer partilerle birlikte Türkive' = nin ortak idaresınde \a da tek basma. iktidar olarak, görev ala ; cak. Bu bakımdan geleeeğin tahminlerı, büyük kongrenin tu " tacağı yola te ısbasına «etirecefi ekipe göre vapılacaktır. Adalet Partisı Kongresının seçimlerden önceki son kongre olması, bu öneminin %anıııda hırtakım tehlikeleri de birlikte getirmektedir. Çünkiı partı. lenı ekıple seeime gidecektir. Dolayısiyie ıdarerı kadrosıına gırmek. seeimlerde liste basına geçme sansını artıracaktır Bu bakımdan geleceğin cıkarları için hisleri istismar \arısının baslaması ve ıstısmarda basarı kazananların kurmav bevetınt çırmeleri pek muhlemeldır. Hislerin istismarının ortaya çıkaracağı netıce ıse, sadece veııı secilecek ekipin zavıflığına değil. avnı zamanda kongre ve dolavısivle Adalet Partisinin alacağı nota etki vapacak ve herhalde bu etkinin olumluluğu veva olumsuzluâu Tiirkne'nin geleeeğı hakkındaki hesapları da etkılivecektir. Olayın sadece Soke ve cıvarına münhasır olmadığı ve butün Türkiyeye yayıldığı tesbit edilmış ve kücuk çiftçiyi perişan hale getiren tefecilik sistemine son verilmesi için çeşıtli tedbirler Bakanlar Kuruluna intikal ettırilmıştır. Soke ve İzmir pi(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Bir sijası partıde. uvelrrın üst kademelere seçilmelerinı istemeleri kadar tabii bır sev olanıaz ve bu vönde vapılacak mücadele haklı ve mesru hir müeadeledır. Su var ki. Adalet Partisi gibi büyük kitleve davanmakla beraber. hevecanlann ve hislerin ağır bastığı bir partide. veterli, yetersiz, her önüne gelenin iki üç ezberlenmis parlak lakırdıvla sıçramaya kalkması ilkel demokrasi kurallarına belki uvar ama. Türkive'nin gerçekleriyle de alav etmek olur. Bir partinin sağda veva solda bulunusu ve millete sunduğu programa göre memleketin sıvası düzeninde söz sahibi olusu çok partili sistemin icaplarındandır Ancak, Türkiye gibi aydm savısı hayli bol. ve toplumunun olusum halinde bulunduğu bir Ankara, 23 (Cumhuriyet Bürosu) Tek dfrsten borçlu smıf geçme ülkede sadece hisleri ve hevecanları sömürmek suretiyle elde edilmis basarılar gerçeklerle kolav kolav bağdasamaz \e sü kararını istiyen müracaat bugün Danıştay Dâva Daireleri Genel Kurekli de olmaz. rulunda 10 oya karşı 13 oyla reddeEcvet GÜRESİN dılmaştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) 20 jaşında evlenen, fakat çocuklan olmadığı Içın ılk kocasından 30 jaşında ayrüan Şaziye Çetin, dun ucüncu \e son kocasıııdan da ayrümıştır. İkinci evliliğinde de 10 y»l beklıyen Te mesut olamıyan kaduı son kocasından da gulnıediğıııi soylemiştır. 5. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eden Şarıye Çetin: «Hiç bir kocamdan gülmedim. Adapazarı, 23 1 Veterıner Mü1 Son kocam da ayaklanma felç eeldikten sonra beni bıraktı. Vrtık boşanacağını» demiştir. Resimde boşandıktan sonra durluğu bugun yaptığı açıklamada, Ankara, 23 (Cumhuriyet Bürosu) ınabkemoden komşularının yardımı ile çıkarılan 50 yaşın Sakarya köylerinde kuduz hastalığının bır felâket halıni aldığmı bil Adalet Partisi, yenı hazırlanan daki Sa7i\e Cetın gorıılmektedır. dirmıştır «Siyasî partiler kanun tasarısı» nın getırraekte olduğu esasları gozAçıklamada "araklı, Kocaaü ve onüne alarak «partı ana tuzuğu» Ortakoy bucaklarma bağlı 32 köyde nde bazı değıştırmeler >apmış, bu hastalığın salgın halinde bulundn değışıklıkler sırasında Alman «Hığu belırtılmektedir Dün de bildirristıyan Demokrat Partı», «Sosyal dığim gibi hastalığın Karasu or Demokrat Parti», «Hur Demokrat manlanndakı kuduz çakallardan Partı» tuzukiennden yararlanmıştır yayıldığı kesın olarak anlaşılmıştır Goruşlen almmak uzere butün Karasuda hastalık kısmen önlen teskılâta gonderilen \enı «Adalet mış bulunmasma r'ğmen 32 köyden Partisi tüzük tasarısı» Merkez Tetn24 unde butün şıddetı ile devam et sılcıler Meclısinde de gozden geçımektedır Bu koyler tamamen kor rıldıkten sonra, muhtemelen 21 Ka don altına alınmış olup hayvanlar (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) tecrıt edılmıştır A.P. tüzüğünde değişiklik yapıldı Bugun Kıbrısa hareket edeceği evvelee bildirilen Değiştirme Birliğimiz. Ankara ve İskenderundan gelen haberlere göre geri bırakılmıştır. Başbakan Yarduncısı Dr. Kemal Satır. verdiği demeçte, Magosada cumartesi ve pazar günleri tâtil olduğu icin Birliğin pazartesi günu hareket edeceğini belirtmiştir. Dısişleri Bakanlığınuı açıklamasından ise Birliğin gidişinin kesinleştiği. ancak günunün henüz ke( Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Birliğintizin gidişi yine geri kaldı Boşandı ve Ohh.. kurtuldum» dedi Sakaryada kuduz salgmı konu veresim: AKI^C1 KUMANDAM MEŞUUR MALKOÇOGLU BÂLİ BEY'ÎN AKINLARINDA Ö.NCÜLÜK EDEN OGLü MALKOÇOGLU AlJ'NlN AVRUPA İÇLERİNDE ÎAŞADlGl AŞK VE MACERAL1 GÜNLERÎN AIHAN BASOGLÜ'NUN CSTA FIRÇASINDAN HİKÂYESt.. ..VE RESİMLİ ROMÂNLAR Tekdersten borçlu sı nıf geçmeyi önliyen Sağlık Mudurluğü ekıpleri butun koyleri dolaşarak halka kuduz aşısı vapmaktadır kararın tehirini Danışfay kabul etmedi Türkiyeye Yardım Konsorsiyumu 27 Ekimde toplanıyor İÇLİ, DIŞLI llllllllllllllllll DONDY jAMES BOND HANIM Ankara 23 (Cumhuriyet Bürosu > Turkıye'ye Yardım Konsorsiyumu 27 Ekimde Parıs'te toplanarak. 1964 programınm fınansmanı tçln bugüne Kadar kaiailanmıyan 45 milyon dolarlık kısmın uyeler orR";ındalci dağılışı ile (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) pazartesi gUnli Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog