Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Hüseyin Akbaşın finalde kaybettiği o/t/n madalyanın hikâyesi..* Fotoğraf: PETER HOFFER (Cumhuriyet Muhabiri) TOKYO BU SON GÜREŞDİ. (TL'RK AKBAŞ. JAPON VETAKAYE.): KAZANAN ŞAMPtYON. GİRDİLER BtRLİKTE HÜSEYİN DALO1 OYLN ARIYOR, AMA JAPON ŞANSLI: İKİ PUVANI VAR SÎMDİ. VETAKAYE KAÇTI. AKBAŞ KOVALADI. HAKEMLER SUSTULAR VE MAÇ BİTTl VETAKAYE GALİP VE OLİMPİYAT ŞAAIPİYONU, ALTIN MADALYA SAHİBİ: OMUZLARDA. F.İ.L.A. 2 NCİ BAŞKANI HATTA'NIN DA BU GALİBİYETTE ROLÜ VAR. ONU DA HAVAYA KALDIRMALI. YA TÜRK AKBAŞ? .. O. ALTINI HAK ETTİGİ HALDE GÜMÜŞ MADALYA ALMANIN HÜZNÜ İÇtNDE.... Dr. Selâhaddin Akel diyor ki: Tokyoda müsabakalar bugün bitiyoı Celâl Atik Akbaş'a mus hil ald ırmış Abdülkadir YÜCELMAN / Seyahatten önce apandisit krizi geçiren Hüseyin Akbaşı biz tedaviye uğraşırken Millî güreş takımımızın başantrenörlüğü konusunda Akel, ayrıca «Metin'in ekmeği ile oynuyorsunuz» diyenlere cevap verdi «Onlar da onuıı hayatı ile oynuyorlar» Güreşçilerünizin Tokyoda aldıkları kötü sonuçların yankıları devam ederken seyahat öncesi bütün sporcuları tam bir muayenedcn geçiren Dr. Selâhattin Akel'in yaptığı bir konuşma, Güreş Federasyonu antrenörü Celâl Atik'in lâubali hareketini açıkra ortaya koydu AKEL İZAHAT VERİYOR Olimpiyattaki başarısızlığımızı cahil antrenörlerin davranışları ile çok iyi izah eden Dr. Selâhattin Akel, Abdülkadir Yücelmanla konuşuıken. Malik YoJaç Nuri Hoca ile konuşlu TOKYO, 22 Olimpiyat oyunları yarm nihayete erecek. Cumartesi günü yapılacak muhteşem bir törenle kapanacak. Bu Olimipyat bence Batı Dünyasının yani sopru araatörce yapan ve başaranların zaferi oldu. Amerikan takıraı iddialı Sovyet takımı ile 10 altın madalya arayı açtı. İngiltere, Japonya. İtalya ilk sıraları iteşkil ettiler. İdarecilerinin birisinin beyatının diğerini tutmadığı şanssız Türk takımı bile 94 millet içinde 14 üncülüğü aldı. Yarın Basketbolda: Amerika Rusya. Futbolda: Macaristan Çekoslovakya, Çimen hokeyi finalinde Pakistan Hindistan karşılaşaeaklardır. Ayrıca Boks finalleri de sona erecek ve altın madalyala rın sahipleri belli olacak. Türk güreşinde idareci kadrosunun değisimi Türkiye'nin önceki gün buradan ayrılan SPOR işleri ile ilgili Bakanı Malik Yolaç halen ttalyan takımının antrenörü bulunan Nuri Boytorun ile görüşmüştür. Buğün konuştuğum bir Türk idareci, «Türk takımım yıllarca şampiyon yapan Nuri Hoca galiba başantrenörlüğe getirilecek, muhtemelen Hüseyin Erkmen de yanında yardımcı olacaktır. Atik'in emekliye sevk edileceğini sanıyorum» şeklinde konuştu... Diğer taraftan Türk kafilesi Tokyo seyahati için normal yolları takip eden Millî OHmpiyat Komitesinin direktifine uymadığından bir hayli zararlı çıkarak Tokyo'dan ayrılacak. Çünkü uçaklar dolu, Tokyo'da beklemekse para işi. 1 kasımdan önce gelmeğe çalışıyorlar, bakalım olabilecek mi? Pravda, antrenörleri suçluyor Moskova 22, (R) Sovyetler Birliği resmî organı Pravda Gazetesi, bugün yayınladığı bir makalede Rus atletizm antrenörlerini şiddetle suçlamış ve bunun nedenlerinin hesaplarınm verilmesi gerektiği Sovyet atletlerinin Olimpiyat neticelerinin felâket olduğunu belirtmiştir. Bmkleîçiler ilk etapta Almanları deride bıraktı Dolınabahçedeki Federasyon Bürosunda ralıat bir koltuğa gömülerek : •Belliydi zateıı böyle olacağı» diyeıı Akel, şunları aıılatıyordu. Olim | piyatlara 10 gün kala Hüseyin Akbaşın apandisit krizi tuttu. Gerekli tedavi için derhal tedbir aldık. Fakat o. bizim bütün tedbirleriınizi kulak aıkası ederek Celâl Atik'in sözüne uydu. Atik ona. «Sen kimseye bakma apandisit de neymiş. al bir müshil geçsin gitsin» dcmiş o da onuıı sözüne bakmış. müshil almış. Böyle bir kimseye nasıl söz anlatabilirsiniz? İste diğerleri de böyle bir hava içinde.. Tevfik Kış'ın bizce ârızası geçraişti ama oııun güreşip güreşmiyeceği tanıamen teknik idarecilerin bileceği bir işti. Dr. Akel'e hemen şu suali sormak lüzumunu hissettim. • Sizce kampta güreşçilerin çalışma sistemleri nasıldı?.» • Kampın uzun sürmesi hiç bir şey ifade etmez. Mühim olan, kamp pet karara rağmen hakikaten eiddi takl çalışma sistemidir. Bizde ise bu bir durum var nıı .» yoktu. Fizikî gelişmeyi gaye edinen Olmasa bu kadar üzeıinde dur bir çalışma ststethmden uzak olan mazdık. Biz durunıu açıkladığıınız autrenmanlar da hiç bir şey ifade zaman Prof. Cihat Abaoğlu: «Siz Me etmez.» tinin ekmeği ile oynuyorsunuz» deFutbol Federasyonu İkinci Başka mişti. Halbuki onlar Metinin hayatı nı olan Dr. Selâhattin Akel ile ko ile oynuyorlar. Biz bu odada tanın ııuşmamızın konusu yavaş yavaş fut mış kalb tnütehassısları ile uzun sübola kayıyordu. « Metinin futbol re bir toplantı yaptık ve neticede Metin Oktay oynayıp oynamamasıııın dedikodusu Metinin oynamasına karar vcrildi. Y A Z I S 1Z günlerce sürdü. Sizce verilen nıüs Fakat biz yine de onuıı dikkatini çe (Dikkati çekildi) keeeğiz de... Görevimiz her şeyden önce buııu enırediyor. Metinin de tavsiyelerimize uyarak hayatını bir düzene sokması şarttır. Aksi halde..» Selâhattin Akel hurada sustu ve sözünü tamamlamadı. Almanların da iştirak ettikleri Dr. Akel, yaptığımız sohbet sıraAnkara Istanbul etaplı yarışı sında biri Hüseyin Akbaş. diğeri Metin Oktay olınak üzere 2 sporcu j |s\ u seneki ligden bahsedenun sıhhî meselelerdeki davranışla L)> ceğime göre yazma şe. rına ait örnek vermiş ve diğerlerinin [~\\ çen senenin şanıpiyoıra de aşağı yukarı ayııı durumda oldu ğunu belirtmişti. Biz elbette ki Mer *rJ Fener yerine bugünkü tinin futbola veda etmesine. sahalar puvan durumuna göre ileride dan uzak kalmasına taraftar değiliz. bulunan Beşiktaş ile başlamaFakat oııun sıhhî durumunu da göz yı uyçun buldunı. önünde bulundurarak yetkili bir şahıs olan Dr. Selâhattin Akel ile yap Beşiktaş lige bu sene de kim. tığımız bir sohbcti aynen sütunlarısenin ummadığı bir şekilde mıza aldık. Karar yine de kendisihızla girdi. Her sene üç büyiiknin... lere ter doktüren Istanbulspor Akbaş meselesi ve Celâl Atik'in 1 Beşiktaş başta elde ettiBOLU, 22 Dev bir spor müsabakası Tokyoda biterken Küçük davranışına gelince Tokyo'da güreengelini kolayca aştıktan baş ği avantajı sonuna kadar göşimizin cehalete» mağlup olduğu Asyanın ortasından bir toz bulutu kalktı bugün. Bu Ankara İstanbul yüzünü ka dört Ankara deplasman ma türüp taraftarlarının neticesi çıkar. 3 etaplı bisiklet yarışı idi. (,11li da bir pnvanlık fire çıkar. güldürebilir.' Güven Öııül ı Federasyonun seçtiği bisikletçilerimize ilâveten 5 Alman bisiklet2 Son senelerin âkıbeti haması cidden öğünülecek bir ne(Oıdu takimı bir eleman kazandı) ! çinin girdiği müsabaka çok çetin geçti. şa gelebilir. ticedir. Her ııe kadar Ankara YARIŞ BAŞLIYOR İDARECİLER ŞİMDİ 3 Muvaffakiyet serisi şeKlâsman: Ekipler bozkırın sert havasına ekipleri henüz geçen seneki kı ı t n senekilerden daha az süreGÜVEN'İN YERİ\E (4.26.15) 1 Hasan Kıhç rağmen kopmadan Sarayköye kavamlarında değiller ise de 1» bilir. (Zayıf ihtimalle). (4.33.30) 2 Rifat Çalışkan KİMİ OYNATACAKLARINI dar ulaştı. Kızılcahamamda ortaGençlerle takviyeli hücum (4.33.30) Mayıs'ta dört maçta 7 puvan 3 Çetin Yüce okul öğrencileri yollara dizilerek DtŞÜNÜYORLAR hattı ile yan hafları birinci ih4 Paul ünterkirchner (Alm.) koparmak her babaviğidin ki mâli sağîıyacak kuvvette bubu mücadele ve güç sporun başaBeşiktaşlı Güven Önüt, önümüz | (4.33.30) rılı temsilcilerini selâmladılar. Arı değildir. luyoruın. Son müdafaa üzerine deki günlerde askere gidecekür. Be \ (4.34.25) 5 Nusret Ergül Beşiktaş her sene böytedir, biraz d u r m a k lâzım. Geren se. şiktaşm en formda oyuncularmdan ] 6 Ortwin Czarnouski (Alman) olan Güven'in hiç beklenmedik bir ' başta gider sonda hızı kesilir ııe Beşiktaşın icabında bek oy. (4.40.59) nayabilecek üç kıymetli orta anda askere gitmesi idareciler ara(4.47.03) 7 Mustafa Cengiz diyenlerimiz çok ise de ben bu halı vardı. Sabahattin'in Izraismda şaşkınhk yaratmıştır. (4.47.03) 8 Bedri Sakarya fikirde olanlardan değilim. re sidisi. Süreyvanın sakatlığı Beşiktaş takımının teknik yöne14.48,50) 9 Hayler (Alm.ı Son iki sene. sonuna kadar gti. Muhittini tek basına bıraktı. ticileri Güven'in yerine kimi san(4.48.50) 10 İrfan Şahin tiirdüğü şampivonluğu kılpayı Eğer söylendiği gibi Süreyya trfor oynatacaklarmı düşünmekte ; (4.52.52) H Osman Alev Ankara 22 Futbol Federasyonu. dirler. j kaptırmasını büyük bir talih yakında iyileşip a r k a d a ş l a r ı n a BLGlN katılırsa bu problem de oldukAdapazan D ü n y a Kupası eleme maçlarında sizlik olarak vasıflandırmak ça hal yoluna girer. Aksi takYarın (bugün) Bolu İtalyanın Lazio Kulübünde oynamak î etabmı koşacağız. Cumartesi günü ta olan Can Bartunun Türk millî ta }Halter Hakem Kursu gerekir. dirde ve Yüksel de takıma ilde İstanbula ulaşacağız. Hasanın kımında oynayabilmesi için izin isteB'a sene Beşiktaşın lig şam tihak edemezse Halter Ajanlığı, halter hakem kur | esasen diğer farkı kapanır mı bilmem ama bu miştir. pivonluğu konusunda biri ?a lıatlar k a d a r kuvvetli olmıvan ; su açmaya karar veıtniştir. Kurs, 11 \ son yıllarm en seri, en çetin yanşı yıf olmak üzere üç ihtimal geri müdafaa Beşiktaşı unıduTalep kabul edildiği takdirde Can kasmı çarşamba günü Bölge binasın ] benre. (liisünülebilir Bartu, ekimin 26 sında tstanbulda ola da saat 18 de Ajanlık odasında açılacaktır. caktır. Hasan Kılıç (Yaşı küçük ama...) rapderesine doğru kopmalar başladı. Rifat ile Çetin, Alman bisikletçilerini daima kontrol ediyorlar. Araya aldılar bir ara, işte Hasan fırhyor ve korkunç pedal basmaya devam ediyor. Gerede, Yeniçağı süratle geçiyoruz. Alman ekipinden Ortwin Czarnouski muazzam bir bisikletçi, fakat bir ara ayağına giEdirne, 22 Edirnenin kalkınren kramponu gerilere itti. Hasan ması için Vilâyetçe hazırlanan ve arayı açtıkça açıyor. Bolu bisiklet ilgili Bakanlıklara gönderilen raçileri heyecanla ve sevinçle karşi porda geleneksel Kırkpınar güreşle lıyor. Hasan bir kaç kilometre ve rinin Balkan memleketlerinin de 2 nciden 7 dakika 15 saniye farkla katılacağı uluslararası bir festival ilk etabı kazanıyor. Onu Rifat, Çe haline getirilmesi konusu yer almış tin, Alman Poul izliyorlar. Sadık tır. Keleş yolda düştüğünden hastaneKırkpınar güreşlerinin on gün sü ye kaldırılıyor. Fazla bir şeyi yok, ren «spor festivali» içinde yapılma tedavi edilip taburcu oldu. sı ve bu arada folklor ve sanat tartışmaları ile çeşitli spor yanşma j larının düzenlenmesi raporda ön j Bu hafta yapılacak görülmüştür. Halen Ankarada olan | Edirne Valisi, Belediye Başkanı ve ! 2. Türkiye ligi maçları II. Türkiye ligi maçlanna bu haf Turizm Derneği Başkanı, bu konu j ta Vefa Stadında yapılacak maçlar da ilgüilerle görüşmelerde buluna ! caklar ve gerekli spor tesislerinin ! la devam edilecektir. : Cumartesi: Sarıyer Manisa Sa yapımı için görüşlerini bildirecekkarya S., Karagümrük Bursaspor. lerdir. Spor festivalinin 1965 yılı ha i Tokyoda Elçilikte verilen ziyafette, idareci vr sporcularımız toplu halde Pazar: Sarıyer Bursaspor, Kara ziran ayında düzenlenmesine çalışıl j Fotoğraf: Özel servis TOKYO maktadır. \ Jümrük Manisa Sakarya Spor. Göven de askere gidiyor AnkaraBolu etapını Hasan Kılıç ajdı Yarışı takip eden Tuncer Benokan yazıyor Beşiktaş bu yıl şampiy on olabilir! Yazan: Sadri USUUGLU ğundan edebilir. Kalede Necmi büyük teminat, kuvvetli bir yedeğiııin bulunmaması (Esasen bütün hatların yedekleri pek yeterli g ö r ü l m ü y o r ) dezavanta.j. Idareciler a r a transferde h e r hal de birşeyler d ü s ü n ü r l e r . Futbol işlerinin tek soruın luluğunu antrenöre bırakarak Beşiktaş idare heyeti en müspet işi yapmıştır. Şahsen tek elden idarenin her zaman için daha yerimli olduğuna inandtğım için bunu Beşiktaş için avantaj olarak kabul ediyorum Netice olarak leh ve aleyhte. ki faktörleri gözden geçirir ve Fenerin kadro üstünlüğüne karşı Beşiktaşın teknik yöııeticiler bakımından faikiyetini nazarı dikkate ahrsak Kara kartalların şampiyonluktaki şan sının Fener ile hemen hemen eşit, Galatasaraymkinden fazla olduğjnu söyliyebilirim. Klâsman maçları: İtalya Polonya 7959 (İtalya 5 inciliği garantileı di). Macaristan Kanada 6865, Peru Kore 7166. Federasyon Can Bartu için Laziodan izin istedi İstanbuldaki İtalya Türkiye 1 0 maçında 11 numaralı forma giyen Menichelli'nin öz kardeşi Franco Menichelli, spesialitesi olan yer jim nastiğinde galip gelerek, bir altın madalya kazandı. Yer jimnastığı: 1 F. Menichelli (İtalya), 2 Endo (Japonya) ve Lisitsky (Rusya). Büyük at: 1 M. Cerar (Yugoslavya), 2 Shujitsu (Japonya), 3 Tsapenko (Rusya). Paıaller (Kadınlar): 1 Astakhova (Rusya), 2 Mokray (Macarıstan). 3 Latynina (Rusya». ji Kırkpmor Uiustararası testival haline getirilecek Judo'da bütün altın madalyaları Japonlar aldı Judo'da bütün şampijronlukları kazanan Japonlar, neticesi merakla beklenen ağır siklet müsabakasında da galip gelerek prestijlerinı kurtardılar. • Şampiyonlar Şampiyonu» Japon İ?ao İnokuma, eleme turlarında karşısına çıkan bütün rakiplerini eze eze yendikten sonra, Finalde mücadele ettiği 138 kiloluk Kanadalı dev judocu Doug Jones'a, 15 dakikalık müsabakada sayı ile galip gelerek, ağır siklet şaır.piyonluğunu kazandı. İnokuma'nın zaferıni, salonu dolduran 15.000 seyircı çılgınca alkışlıyarak tezahüratta bulundu. Judo müsabakaları yarın (bugün) yapılacak <bütün sikletler» finali ile sonuçlanacaktır. Ağır sikletin klâsmanı: 1 inokuma (Japonya), 2 Rogers (Kanada), 3 Chikviladze ve Kiknadze (Rusya;. OLİMPİYAT GÜZELİ Tokyo Olimpiyatlarmın en güzel kadınlarından biri olan 21 yaşmdaki Çek kızı Vera Caslavska, Dünyi Şampiyonu Rus Latynina'yı mağlup ederek, jimnastikte altın m; dalyayı kazanmıştır. Bulgaristanı 30 (152. 1614, 1513) mağlup eden Rusya, gümüş madalyayı garantiledi. Diğer mühim karşılaşmada Japonya, Dünya şampiyo nu Romanya'yı 30, (156, 159, 138» yendi. Erkekler voleybol klâsmanı: 1 Rusya 15 puvan, 2 Çekoslovakya 15 puvan, 3 Japonya 14 puvan, Turnuva yarm (bugün) yapılacak (Arkası Sa. 1, Sü. 5 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog