Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYel BASIN A H L A K YASA8INA O T M A T I T A A H H Ü T EDBR Sahlbl: NAZİME NADİ * Genel Tayın Müdürü: ECVET GÜBESİN * Sorumln Mfldflr EROL DAIX1 • Basan ve yayan: CUMHUKİÜKT Mstbaacılıi ve OazetedUlc T.A.Ş. • Cağaloglu Salkevl sokuk No. 3941 GÜNET İLLEEİ: KüçüksaM Meydjuu* Edlroa Bft&ı BUROLAR Adana Telefon: «SSO • AKKA&A: Atatürk Bulvarı Tener Ap. îenlşehlr Telefon: 12 09 20 12 09 66 • 12 95 44 17 57 35 * İZMİB: Gazl Bulvan No. 18. Tel: 31230 AROMF Senellk 6 aylık 3 aylık v e Törklye 75.00 40 00 22.00 İ I Â M HartcJ 150.00 80.00 44.00 Başlıfc (Ma&tu) 2 3 4 9 tnd •""'< İ6T (ttnt&ttl) » 6 7 n d aanlfeler NİŞUI. Nlfcâh, Bvlenme, Dogtua (Malctu) Ölüm. MevUt, Teşekfeur ve Kayıp u ı m t Kayıp (Kelimesl) 150 Lll 40 » 35 » 75 » 90 * I » SAYISI 25 KURUŞ Baştaratı 1 inci sahifede diye bağırdıktan sonra bayılan Vakum ilk geceyi bir ağacın üzerin sil Eliyef, kendine geldiği zaman Baştarafı 1 inci sahifede zamanda açıklanacaktır. (Baştarafı 1 inci Sahifede) cılar şu 3 şartı ileri sürmüşlerdir: da: «Yaşıyor muynm. Siz Türksüde geçirmiştir. Thant'ın özel temsilcisi ile Girne" Arkadaşlarının geri getirilmesi, * Lefkoşe'den Girne yönünde Akpaksoy'u koğuşlarından çıkaranüz defil mi? Evet anlıyorum. Siz Bir çoban. Müdür Osman Nuri Esen'in başyolu konusunda saat 11 de mnta sabah 9 da, öğleden sonra 3 te ol Sivas, 22 Hadik ilçesüıin Bele rak başka tarafta tecrit etmişlerdir. iyi kalbli insanlarsınız. Hürriyet bakata varmamızdır. Bilindiği gibi mak üzere günde iki defa hareket diye Başkam Nadir Karamuk, Kay Ancak, 10 yıla mahkum Yılmaz El ka yere tâyin edilmesi, Sovyet Rusya'daki son iktidar Ankara, 22 (Cumhuriyet Burosu) değişiklığine raslayan gece kaçan I rar burada» demiştir. Bu hareketlerinden dolayı ceza3 ekimde Birleşmiş Milletler Genel edecek konvoy, Lefkoşe'deki Ko makam vekili Yılmaz Öztürk'ü Şe kırgız, diğerleri gibi eline kelepçe Tanınmış atletlerden ve olimpi Son günlerde bilhassa Doğu A Eliyef, bir çobanın gocuğunu giySekreteri ile bir anlaşmaya vanl şuyolunda bulunan 7 nci Karakol hir Lokalinde sille tokat dövmüş takılacağı bir sırada, «İçerde paramı lanriınİTnamalan.. tür. Olaya, Belediye Başkarunm kar unuttum, alıp geleyim» diyerek 4 ün Vali Muavininin, Cezaevi Müdürüy nadolu bölgesinde vuku bulan soy miş ve dört gün dört gece dağ, te yat şampiyonlanndan Olga ile evli mıştı. Kıbrıs'taki Türk cemaati, önünden kalkacaktır. birtakım endişeler izhar ettiginden * Girne'den Lefkoşe yönünde deşi Muharrem'e ait kaçak kömür cü koğuşa geri dönmüs ve durumdan le ilgili istek hâriç, diğerlerinin yeri gunculuk olaylan ve âsayiş durumu pe aşarak Edirne sınınna gelmiş olduğu belirtilen Binbaşı Eliyef, mahkumları ne getirileceğine dair söz vermesi , hakkında bugün İçişleri Bakanlı tir. Geceyi sınırdaki bir mağarada Edirne Emniyet Müdürlüğüne, dayeniden müzakereler yapılmıştı. hareket edecek iki konvoy ise sa lere Kaymakam vekilinin el koyma habersiz olan diğer kışkırtmıştır. üzerine, cezaevinde sükunet temin j ğınca bir açıklama yapılmıştır. Bagün, Türk cemaati temsilcileri bah 1030 da, öğleden sonra 4.30 da sı sebep olmuştur. geçiren Binbaşı, Bulgar nöbetçile ha sonra da üç siyasi polis refakaBu açıklamada, 1964 yılmdan buİlk parti olarak, Sultanahmetten edilmişitr. Kıbrıs'taki Barış Gücii Knmandanı 1 numaralı Karakol önünden kalSuçüstü hükümlerine göre yargı çıkarılacak 8 kişi arasında bulunan rinin nöbet değiştirme.'si sırasında tinde ve özel bir otomobille îstanI Bir itfaiye ekipi ile 500 den faz güne kadar 39 yol kesme ve gasp koşarak sının aşmıştır. bula götürülmüştür Yol boyunca General Timaya ile yeniden müza kacaktır. lanan Belediye Başkam ile kardeşi Hasan Bozdağ ise, Cezaevi Müdürü la polis ve jandarmarun «alârm» i olayının vuku bulduğu, bu rakamm daima etrafa korkulu gozlerle bakereler yaptılar, Sefaretimiz de * Anlaşmanın teferruatı hak tevkif edilmişlerdir. Kurtuldum. Osman Nuri Esene ağır şekilde ha halinde bekletüdiği bu isyanda dik 1962 de 107, geçen yü ise 68 olduğu kan Binbaşı, Istanbula götürüldükbuna katıldı. Bir mütabakata var kında talimat UThant tarafından Aç ve bitap bir halde Türk sınır ten sonra yine sıkı bir muhafaza karet ederek; «Seninle hesaplaşaca kati çeken bir husus da, revir pen belirtilmekte ve 1964 yılında meydık. Girne yolu, Birleşmiş Millet General Timaya'ya bildirilecektir. ğım. Ben olmazsam, çocuğum bu işi ceresinden dışan atılan, matbaada dana gelen olaylardan 28 olaym 105 nöbetçilerinin yanına gelen ve çemberi altına alınmıştır. lerin kontrolü altında Lefkoşe'den yapacaktır» demiştir. Bunun üzeri basılmış beyannameler * Türk cemaati, Girne • Lefkoolmuştur failinin yakalanarak adliyeye veril Türkçe olarak: «Kurtuldum artık» 2, Girne'den 2 konvoyun hareket şe yolu üzerinde varılan anlaşmane, durum birden karışmış ve içerde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve mildiği, mütebakl 11 olayın 58 failinin etmesiyle sivil Rumlara açılmış ya katılmıstır. Endiseleri ile ilgili kalan diğer mahkumlar İnfaz Savcı letvekillerine hitaben yazılmış bu de tesbit edilip henüz yakalanamaİlkokullarda ev ödevi bulunuyor. sı A. Rıza Mangüce, •Bunlar giderse. lunan bu beyannamelerde, mahkum ; dığı anlaşılmaktadır. gerekli teminat kendilerine sağlan ALTIN FTYATLARI Baştarafı 1 inci sahifede Bununla irtibatlı olmamakla be mıştır. Ancak, bu teminatın ne ol Şarkışla ,22 İlçemiz ve Köyle cezaevini bir.hafta içinde yıkarız..» lar, «Af» istemektedirler. meşgul edebilecek ev ödevleri vermde son 15 gün içinde 100 dendiyerek bağınnaya başlamışlardır. 22.10.1964 45 köyde kuduz SONl'Ç raber, birligimizin de değiştirme duğu hakkında yöneltilen bir sorilebileceği bildırilmektedir. Kısa zamanda, revir dahil bütün ! Saat 11.45 te sadece bir jandarma Cumhuriyet 93809400 konusu balledilmiştir. Genel Kur ruyu sözcü cevaplandırmamıştır. fazla kız kaçırma vak'ası olmuştur. 1 (Baştarafı 1 inci sahifede) Bu hususta bilgilrıne müracaat Kaçınlan kızlann yaş ortalaması koğuşlarda kaynaşma başgöstermiş Reşat 1460014650 may Başkanlığı tskenderun'daki Sözcü, ayrıca 3 ekim anlaşması ile 15 olup, bunlar arasından 7 sinin ve saat 8.00 de, Arkadaşlarunızı iste erinin heyecan yüzünden havaya a köyler şunlardır: ettiğimiz İlköğretim Genel Müdür Hamit 1075010800 birliğe emir vererek Magosa'ya ha son anlaşma arasındaki farklar 12 yaşından küçük, ikisinin de hâ riz!..» diye bağıran mahkumlar, cam, teş etmek zorunda kaldığı isyan, Merkez kazaya bağlı: Arifiye, Yardımcısı Necip Aşkın şunları Aziz 93009400 rekete hazır olmasını bildirmiştir. hakkında da bir açıklama yapma mile bulunduklan tesbit edilmiştir. çerçeve ve ranzaları parçalamışlar saat 15 te, nakledilenlerin Sultanah Harmantepe. Değirmendere. Eren söylemiştir: Napoljson 94009500 mede geri getirümeleri üzerine so ler ve Sındıklı köj'leri. Ümit ediyornm ki, Türk birlifi cu nııştır. 24 Ayar külçe «Oğretmenler, çocukların kapa13811385 Kız kaçırma vak'alannm büyüK dır. na ermiştir. 10 saattanberi koğuş Sapancaya bağlı Yanık köyü. martesi sabahı Kıbrıs'a gitmiş ola* Kıbrıs'taki son dururau U bir kısmı aile içinde halledilmekte, siteleri üzerinde ev ödevleri verEllerine geçirdikleri tahta ve ta larda tutuklu bulunan polis ve jan Akyazı ilçesine bağlı: Haydarlar. mekte ve öğrencinin kitabını ocaktır.» Thant, Güvenlik Konseyi üyeleri adalete ancak yüzde yirmisi intikal kunyalarla polislere saldıran isyandarmalar bunun üzerine serbest bı Çıldırlar, Su Kenarı, Yenikonak, kuyacak zamanı kalmanıaktadır. cılar, henüz aramayı bitirmemiş etmektedir. Öteyandan, Dışişleri Bakanlığı ne bilgi olarak duyurmuştur. Pazarköy, Eskikonak ve Karaçalı Bu tamimle esasen mevcut olan bulunan polislerle, Talip ismindekı rakılmışlardır. sözcüsü, Girne Lefkoşe yolunun Cezaevi Müdürü görevinden lık köyleri, vönetmeliğin tatbiki istenmekte. bir gardiyanla, Mehmet Mermertrafiğe açılması ile Değiştirrae Biralındı Şirketimız kurucularmdan Geyve ilçesine bağlı: Taraklı bu dir. Böylece, öğrenciler kısa aatürk, Necati Taş, Yunus Gündoğliğinin Adaya gidişinin aynı gün Ayaklanma hareketini başmdan i cağı ile Demirler köyü, manda ödevlerini tamamladıktan muş ve Ibrahim Şimşek adlarındaki MEHMET Muradoğlu olacağını söylemiş ve bu konuda Hendek ilçesine bağlı: Uzunca sonra, kitaplannı okuyabilecekjandarmalan koğuşlarmda alıkoy sonuna kadar takip etmiş bulunan 22/10/1964 Perşembe günü veSafranbolu'lu Yürük köyü eşrafından memleketimizin şu bügileri vermiştir : muşlardır. Bu arada, Kasım Baş Cezaevleri Genel Müdürü, dün ak orman, Kargalıhan, Dereboğazı, ler ve öğrenme kapasiteleri arttı. fat etmiştir. şam, Adalet Bakanlığına «acele» Hacıkışla, Yukarıçahca köyleri, tanrnmış Ticaret ve Sanayicilerinden Güzide Muradoğlu'* Girne • Lefkoşe yolunun sivil rılmış olacaktır. köy, Âsım Başkurt ve Veli Toy adCenazesi 23/10/1964 öğle nakaydiyle gönderdiği raporda, Sul Karasu ilçesine bağlı: Kocaali ve nun kıymetli eşi, Enver Muradoğlu ve Sinan Muradoğlu'trafiğe açılması konusunda Lefkolanndaki polisler de muhtelif yerle mazını mütaakıp Şişli Camiintanahmet Cezaevinin yerinin değiş j Ortaköy bucaklan ile Kızılcık, Kaşe'de yapılan müzakereler sonucunnun kıymetli babaları emekli General Lütfi Dağdelen'in rinden yaralanmışlardır. den kaldınlarak ebedî istiraD O K T O R Tutuklu bulunduklan koğuşlarda tirilmesini istediği öğrenilmiştir. j rasu köyü, Aziziye, Yuvakdere, A da varılan görüşbirliğine B.M. Gekayınpederi, Oruç Muradoğlu, Ergin, Murad, Birsen Dağhatçâhına tevdi edilecektir. mahkumlar tarafından kendilerine Topkapıda yapılmakta olan yeni i datepe, Hürriyet, Kirazlı, Kozlu, nel Sekreteri UThant da uymusdelen'in dedeleri Doktor Hüseyin Usman'ın amcası, Şükriye Kendisine Tanndan rahmet, | çay ve sigara ikram edilen polisler cezaevinin bir an önce bitirilmesi K. Karasu, Kuyumculu ve Kurutur. t'Thant, onayını Adadaki öve Lütfiye'nin dayıları kederli ailesine başsağhğı diden Ali Pirim, Hasan Gülsoy ve Ali lüzumunu belirten Genel Müdür, ı dere köyleri. zel temsilcisi Bernardes'e bildirOerı Saç «re Zührcvt leriz. Ören'in isimleri tesbit edilebilmiş ayaklanma dolayısiyle. tahkikat ! Bu köylerde tespit edilen kumiştir. Hastahklan Vlüten^ssısı bitinceye kadar, Sultanahmet Ceza ) duz sayası 34 olup vaktinde muYOL VE SAPI Ltd. Şti. tir. Istıtsiâı üad ^armaKkapı • Yolun kontrolü Barış Gücü * • evi Müdürünü de geçici olarak is ı dahale ile hastaüğın tehlikeli safİSYAN NASIL GELİŞTİ? 22.101964 tarihinde vrfat ettiğini teessürle bildiririz. CenaNo m r ei: M wn tarafından yapılacaktır. (Cumhuriyet 12960) 1200 tutuklu ve mahkumun top ! ten el çektirmiştir. Cezaevi Mü hası önlenenler 20 kişidir. Tıp dili zesi 23.10.1964 cuma günü Şişli Camiinden öğle namazını + Trafiğe açılış tarihi en kısa luca iştirak ettiği bu isyanda, ceza ' dürlüğü görevini. înfaz Savcılığı ile söndürülemeyen. yani tehlikeli mütaakıp kaldırılarak Edirnekapı Şehitliğindeki Aile Kabsafhası önlenemeyen hastaların a evi içinde cereyan eden olaylar, ga yaomaktadır. ristanrna defnedilecektir. MURADOĞLU AİLESİ dedi ise 14'dür. zeteciler içeri sokulmadığından, anÖte yandan. dün ak.şam. cezaeNOT: Meıhumun arzusu üzerine çelenk gönderilmemesi cak dışan çıkan resmi ve sivil şaKuduz vakalarının verdiği heyehıslardan öğrenilmiştir. 13 günlük j vinde bulunan tutuklu ve mahkum can ile Devlet Hastahanesine başrica olunur. , lar arasında, yeni bir hosnutsuzluk vaıranların sayısı 150'yi bulmaktamahkumiyetini doldurup tahliye olan Yavuz Ulusoy adlı bir şahıs, I başgö'stermiştir. îki kısma ayrılan dır. cezaevi sakinleri. özpllikle, «Af isgördüklerini şöyle anlatmıştır: • EKSANTRİK PRES 16 ilâ 80 ton. Cumhuriyet 12963 teklerine ençel olduklan» için is« Hâdise çıktıktan sonra, ko• GİYOTİN MAKAS 1 ilâ 2.5 m. ' kızmışlardır. ; ğuşlar dahilindeki ara duvarlar, sö ı yanı çıkaran grupa • PARKER TAŞKIRMA MAKİNELERİ | külen ranza derairleriyle bir anda Herhangi bir olaya meydan vermeKars, 22 On gün kadar önce, yıkıldı. Birinci koğuşla 5 inci ko mek için emniyet tedbirleri, bütün Fermeneciler 36, Galata, İstanbul Tel: 44 10 40 44 67 44 Pernavut • Tuzluca yolu üzerinde Elbasan Mutasarnfhğı sabık ğuş bu suretle birlesti... Korkunç ı gece de devam etmiştir. (Basın 20119/12962) 13 vasıtayı soyan soygunculardan Tahrirat Müdürü, Elbasan eşbir manzaraydı bu... Ben içeride tu Şirketimizin kuruculanndan ve İdare Meclisimiz Reis dört kişinin yakalanarak tevkif etuklu 2 polisle 3 jandarma görrafından Biçakçızade mütefc^kdildiği, diğerlerinin ise peşlerinde Vekili, Dam°ra Resmi ve veffa Hüseyin Tela Beyin oğ' düm, neşeleri yerindeydi...» bulunulduğu açıklanmıştır. I Dahilî pencerelerden birine baylu, Nazmı Kayatanın kardaşı Harçlar Şimdilik isimleri açıklanmıyan rak asan ve «Müdür gitsin». «ValiHİKMET TELÂ (Baştarafı 1 inci s;ıhifed»>) dört eşkiya, soyguna uğrıyan bazı yi görmek istiyoruz» yazılı dövizler ! tutulduğu amansız hastalık7 ri. fi.vat çetvelleri. tasdiknameler. il yolcular tarafından teşhis olunmuştakan mahkumlar, saat 11.30 da, % efat ettiğini teessürle bildiririz. Cenazesi 23.10.1964 cuma Iktisadî Devlet Teşekkülleri Personel mevzuatma va / tan kurtulamıyarak 19/10/64 tur. Bunlarm üzerlerinde ve evleVali Muavini Hadi Sağnakla göriiş muhaberler. doktor raporlan, inşaat günü öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldınlarak kıf bir Personel Şefi aranmaktadır. Taliplerin, İstanbul A te New York'ta Hakkın rahla ilgili raporlar, akdi mutazammın rinde yapılan aramalarda gasbedime yapmışlardır. Edirnekapı Şehitliğindeki Aile Kabristanma defnedilecektir. Karaköy 483 numaralı Posta Kutusuna (Personel Şefi) fi metıne kavuşmustur. siparişi kabul mektupları. hisse selen saat, yüzük, palto ve elbise gibi 3 İSTEK Mevlâ rahmet eyliye. rümuzile müracaat etmeleri rica olunur. v KENDİR VE KETEN SANAYİİ T.A.Ş. eşyalar ele geçirilmiştir. Merkez Komutanı General Selâ netlerf, imtiyazııameler, ruhsatname (Basın 20126/12961) V NOT: Merhumun arzusu üzerine çelenk gönderilmemesi Kağızman ve Tuzluca bölgelerimi Pekün, İstanbul Savcısı Nedim ler, vekâletnameler, mahkeme ilâm nin sabıkalılanndan olduklan anlarica olunur. Demirel ile 14 yardımcısı, Cezaev ve kararları. konkordotolar, pasaport (Ctımhurivet • 12951) şılan soygunculann 12 13 kişi olleri Genel Müdürü Kemal Yumlu lar, diplomalar. kayıt suretleri. emek li. dul, yetim maas ve ikramiyelerinin dukları öğrenilmiştir. Diğer soy• ve Emniyet Müdürü Haydar Özkın gunculann aranmasına devam edilile 5 yardımcısının hazır bulundu tahsisine ve alındığuıa dair her' türCumhuriyet 12964 : ğu bu görüşmeler sırasmda, isyan lü kâğıtlar. sijorta işlcmlerinde dümektedir. ^ zenlenen kâğitlar. Ayrıca, akreditif mektup ve telgraf larmdan alınan damga resmi, binde üçten, binde ikiye, indirilmiştir. Eski kanuna göre yüzde 1.5 nispetinde resme tâbi bulunan hisse senetleri mükellefiyet dışına çıkarılmış ve sermaye şirketlerinin kuruluşlarmda alınan damga resmi, 250 bin lirayı geçmiyecek şekilde sınırlandırıl mıştır. 964/328 Harçlar Kanunu Aynı konularda hem harc ve hem îpotekli olup 2004 sayılı İcra ve tflâs Kanunu hükümleri dairesinde satılarak paraya çevrilde damga resmi alınmasımn önüne. mesine karar verilen Üsküdar Kısıklı mahallesi Büyük Çamlıca sokağında kâin 804 ada, 9 parsel çıkan bu kanunlarla geçilmiştir. Essayılı iki hektar 2629 metrekare miktanndakl kümes, ahır. oda, samani.'k, köşk ve bahçenin 1/2 ki kanunla 124 pozisyonda yer alan i hissesi satışa arzedilmiştir. adlî muamelelerden alman kaydiye, İlân tarihinden itibaren şartnamesi açık olup herkes tarafuıdan görülebilecek olan bu gayritebliğ, zabıt vesair harçlan, başmenkulün birinci açık arttırması 20/11/964 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 • 15 de Üsküdar tcra vurma ve dâva harçlan, celse harçıa Dairesinde yapılacaktır. Muhammen kıymetinin »« 75 i ve rüçhanlı alacaklıların alacaklan yekunu n ve karar ve ilâm harçlan olmak ile satış ve paranm paylaştırılması masraflannı geçen bir bedel teklif edildiği takdirde münadi üç üzere üç kısımda toplanmıştır. Harç defa bağırtılmak suretiyle talibine ihale edilecelt tir. Böyle bir bedel teklif edilmezse en çok arttıkonusu dışında bırakılan işlemler ramn taahhüdü baki kalmak şartiyle satış ikinci arttırma yapılmak üzere on gün müddetle uzatılaise şunlardır: rak onuncu günü olan 30/11/964 tarihine rastlıyan pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak artNüfus ve vatandaşlık işlemleri, ce tırmada en çok arttırana ihale edilecektir. Ancak arttırma bedeli muhammen bedelin % 75 ve rüçza dâvalarında alınan harçlar, avuhanlı alacaklıların alacaklan yekunu ile satış ve paranın paylandınlması masraflannı geçmiş oünakatlık işlemleri, yabancı memleket sı lâzımdır. Arttırmaya istirak için satışı yapılacak olan hissenin muhammen bedeli olan 965500. lerdeki vatandaşlarımızın ahvali şah liranın Va 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya müll bir bankanın teminat mektubu verilmesi lâzıındır. siyetleri ile ilgili olarak alınmakta olan konsolosluk harçlan, GATT Aksi halde sürülen pey kabul edilmez. îhaleyi müteakıp isüyen müşteriye ihale bedelini ödemesi için anlaşmalan konusundaki konsolos20 günü geçmemek üzere bir mehil verüebilir. Bu mehlin verilmesi zarurî değildir. Üzerine ihale yaluk muameleleri, menşe şahadetnapılan kimse derhal veya verilen mehil içinde ihale bedelini ödemediği takdirde İcra ve İflâs kanunumelerinde alınan harçlar. nun 133 üncü maddesi hükümleri tatbik olunur. Arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş lüzumlu malumatı almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Dellâliye resmi, ihale pulları bedeli, tapulama harç ve masrafları ve 20 senelik vakıf tâviz bedeli müşteriye 16 Amerikan Şehrine İstanbul'dan GidişDönüş PanAm Fiatları ait olacak, vergi borçları satış bedelinden ödenecektir. [Baştarafı SPOR sahifesinde] Tapu kaydı: Üsküdar Tapu Sicil Muhafızlığından alman 14/4/964 tarih, 1374 sayılı yazıda gayrimaçlarla nihayetlenecektir. 1421 Günlük menkulün Üsküdarda Kısıklı mahallesi Büyük Camlıca sokağında kâin 804 ada, 9 parsel sayılı 2 hekBİSİKLET let Rainbow tar 2629 M2 miktarındaki kümes, ahır, oda, samanlık, köşk ve bahçenin 1/2 hissesi 29/3/955 tarih Olimpiyat bisiklet yanşlarmın en ŞEHİRLER Ekonomi , „ ve 1533 yevmiye ile ifraz ve taksim suretiyle Yusuf İzzettin kızı Migrişah Osmanoğlu ve 1/2 hissesi de çetini sayüan 4.5 saatlik ferdi yol Gezi Tarifesi aynı tarih ve aynı yevmiye ile keza ifraz ve taksim suretiyle Yusuı İzzettin kızı Şüferii Osmanoğlu müsabakası İtalyan bisikletçisi Zaadına kayıtl. olduğu ve irtifak sütununda ise 28/5/958 tarih ve 2407 yevmiye ile 804 ada, 7 parsel nin'in zaferi ile sona ermiştir. Kuv No. lı iki adet su haznesinin bu gayrimenkul lehine irtifak hakkı şerhi mevcut olduğu tnldirilmiştir. Bütün kış boyunca Jet Kkonuıni vetli rakiplerinin önünde yarışı biİmar durumu: fstanbul Belediyesi tmar Müdürlüğünün 13/5'964 tarih ve 1612 No. lı Imar krotiren Zanin'in derecesi 4 saat 39 daKainbovv mevki ücretlerinde 1421 günkisinde gayrimenkulün bulunduğu mahal 1/5000 mikyaslı nâzım plânda aynk nizam 6,5 naetre bina kika 51.63 saniyedir. lük gezi tarifesi tatltik edilecektir. yüksekliği ve en çok 20 metre bina derinliği ve en az 10 metre ön bahçe ve en az 10 metre komşu KANO MÜABAKALARI Yukarıda gösterilen fiatların her lıiri bahçe ve en az da 10 metre arka bahçe mesafeleri bırakılmak suretiyle inşaat yapılacağı gibi 50 agami gölünde yapılmakta olan metre cephe ve 20.000 metrekare saha olarak ifraz edileceği bildirilmiştir. cori ekonomi Jet ik'retlerirıden çok Olimpiyat Kano müsabakalan buGayrimenkulün evsafı: Mezkur gayrimenkul Büyük Çamlıca tepesi ile Kısıklı arasındaki saa ş a ğ ı d ı r . Aynı zamanda Parisiıı gün cereyan eden yanşlarla sonuçhada Boğaza fevkalâde nezareti bulunan 22620 metre sahamn etrafı kadim bahçe duvarlan ile çevrili landı. Erkekler bot yarışında İs\eç Maxim's Lokaııtasının hnzırladı^ı yomuntazam işlenmiş bahçe içinde vaktin iyi malzeme ve işçiliği ile inşa edilen hüyük bir sahayı ihli Pettersson şampiyonluğu kazanmekler (lahil Ruinbou mevkiiııiıı tiva eden içi ve dışı yağlı boyalı, tavanlan tezyinatları döşemeleri ahşap parkeli Avrupa malzemesi dı. Gümaş madalyayı Macar Hesz, sağladığı her türlü konrordaıı da istive işçiliği ile inşa edildiği anlaşılan konak ve bununla irtibatlı selâmlık dairesi ve ait tarafta tombronz madalyayı da Rumen Vernes ruğa giden yol üzerinde diğer bir tek katlı ahşap bina ve yol üzerinde Büyük Çamlıca suyu deposu fade ederek uçacaksınız. Anıerika secu elde etti. İki kişilik botta İsveç ve odası ve bahçenin arka tarafında kârgir ahır binaları ve samanlık ve gara.i mahalli binalariyle birincüiği, Holânda ikinciliği, A l yahatinizi bizimle gidip dönecek şeBüyük Çamlıca tepesine giden yolun üzerinde tek katlı ahşap diğer bir bina mevcut olduğu, komanya ise üçüncülüğü aldı. kilde ayarlayınız. 16 Kasım ilâ 14 Ştıbat nağın etraf bahçe kısmı çimentolu ve diğer kısımları set duvarlı bahçe derununda büyük bir bostan «Kanada tipi kano» müsabakalaarasında her hafta Pazartesiden Perkuyusu ve su hazneleriyle arka kısımdaki bahçede muhtelif cins meyvalı ve meyvasız ağaçlariyle konnın tek erkekler finalinde, Alman nak etrafı muntazam tarhlanmış bahçede süs ağaçlan ve çam ağaçları mevcut olduğu. konağa önü şembeye kadar tenzilâllı gezi tarireıniz Eschert büyük bir sürpriz yaparaK. meydan şeklindeki yoldan çift kanatlı bronz bahçe kapısmdan girildiği, tatbik edileceklir. Dünyanın En Tecj Rumen ve Rus rakipleri önünde rübeli Havayolu ile indirilmiş iicretKonağn evsafı: Zemin katında, bahçeden iki taraflı mermer basamaklı ve sütunlu ve dökme de: şampiyon oldu. İki kişilik Kanada tipi kano müsabakasını Rusya kamir parmakhk korkuluklu ahşap küpeşteli merdivenle zemini mermer döşeli etrafı camekânh katen de islifade ederek Amerika'va zandı. Pransa ikinci, Danimarka da palı sahanlıktan çift kanatlı ahşap kapı ile girilen büyük bir salon, etrafında dörderden 8 oda ve seyahat etmek işle bu kadar kolaydır. üçüncü oldu. Bilâhare kadınlar arageniş mermer taşlı ve musluklu helâ ve 2 sofa ve sol taraftan birinci kata çıkılan servis merdiveni Rezervasyon için PanAm Seyahat sı bot yarışlan yapıldı. İki kişilik mevcut olduğu, Acentenize veya Bürolarımıza mürabot müsabakasmda Almanya, Ame1 inci katta: Zemin kattaki salondan iki raraflı merdivenle çiKilan ve aynı zamanda aynı serrika ve Romanya önünde gaUp vis merdiveni de bulunan bu kat. zemin kat teşkilâtmda olduğu, ve mezkur kattan selâmlık dairecaat ediniz. geldi. Teklerde Rus Ludmila Kvesine geçildiği burada zemini ahşap: parkeli duvarlan çinili bir oda ve odanın sağ dosiuk, Rumen Lauer ve Amerikatarafından girilen zemini çini döşeli duvarları çinili koridordan hamam dairesine h Jones'u mağlup ederek şampiyon girildiği, ve zemini çini döşeli duvarları çinili soğukluk odası ve içerisinde zemini İSTANKL'L: çini döşeli çift gömme güvetli mermer kurnalı ve desenli fayans kaplı çatı pencereleri banyo dairejjuğu kazandı. Hillon Oteli Methali. Tel.: 47 4Ö .iu siyle karşısmda lâvabolu mermer taşlı helâ bulunduğu gibi hamam mahalli koridorunda harap AT TERBİYESİ MÜSABAKASINI ANKARA: bir oda ve bahçeye çıkılan kapısı olan diğer bir oda ve etrafı çini odanın içerisinde zemini ahşap ALMANYA KAZANDI At.ıtiiık Uulvarı 5:i, Tel.: r i 11 20 parkeli tavanı tezyinatlı selâmlık odası mevcut olduğu, bu kısım konağm banyo ve selâmlık daireOlimpiyatlann «Grand Prix Bü sini teşkil ettiği, yük Mükâfat» at terbiyesi müsabaİZMİIÎ: i kası beklenildiği gibi Almanyanın Bodrum katında: Bahçe seviyesinde olup bahçeden merdiven altından zemini mermer döşeli izıııir Pjılas Oteii. Tel.: J2 1 üü zaferi ile sona erdi. Almanya takım ve sütunlu sahanlıktan çift katlı ahşap kapıdan girilen bir salon etrafında karşılıklı dörderden 8 ADANA: halinde domine ederken, kıymetli oda ve 2 helâ ve mutfak bulunduğu gibi, salondan geçilen zemin çini döşeli koridorda hamam ve Alman binicisi Harry Boldt, 23 mükalorifer dairesi ve arka bahçe avlusuna çıkılan kapı ve bahçe avlusunda üzeri terası kârgir çamaşıAgba Oteli, Tel.: 32 ü» sabıkın katıldığı yanşmada klâsılık, kârgir teras binası mevcut olduğu, ve salondan iki taraflı merdivenle zemin kata cıkıldığı, nı göstererek, genel tasnifte başa Tomruğa giden yolu bahçe üzerinde altında bodrum katı bulunan ahşap binada bir sofa ve geçti. Ferdi müsabaka yann (buetrafında 4 oda ve bir helâ ve bodrum katında ise bir taşlık ve sokağa çıkılan kapısı, müştemilât * Kiinunl icaplara göre Dış Harcaınalar Vergisi ilâve edilmelidir. gün) sonuçlanacaktır. binası mevcut olduğu. * * (i Kasınıdan itibaren meıiyete L'irer. Tasdike tubidir. At terbiyesi takım müsabakasınm Ve bahçenin arka nihayetinde hududa muttasıl 1 No. lı parsele açılan geniş bahçe kapısı buklâsmanı: 1 Almanya 2558 puvan, lunan sahadp tek katlı kârgir iki odalı ahır binası ve karşısmda yine tek katlı kârgir samanlık ve 2 tsviçre 2526 puvan, 3 Rusya garaj bulunduğu, aynı hudut dahilinde Büyük Çamlıca tepesine çıkılan yol üzerinde tek katlı ahşap 2311 puvan, 4 Amerika 2130 pumüştemilât binasında bir salon ve etrafında 4 oda helâ ve mutfak mahallini thtiva eden selâmlık van. binası bulunduğu, binalann üzerleri alafranga kiremitle örtülü olduğu, elektrik, terkos ve konakta havagazı tesisatı bulunduğu, kalorifer tesisatı mevcut olduğu tesbit edilmiştir. matphaımın | HUDÜDD VE SAHASI: Tapu kaydı ve kadastro çapı gibidir. ATLANTİKTE BİRİNCİ... PASİFİKTE BİRİNCİ... LÂTİN AMERİKADA BİRİNCİ... DÜNYA TURUNDA BİRİNCİ... Dr. Kâmran 2$enel | İlânda yazılı olandan daha ziyade malumat almak istiyenlerin 964/228 sayılı dosya numarasiyle Taksim SıraselvUer Cad. • Memuriyetimize müracaatları ilân olunur. : 111/5 (AlmaD Hastanesl yanı) | f Her güo 15 18 araa : (Basın: 20068 19950) Tel: 44 55 14 ! Faal 9481/12939 uıınııiNittmııuıuiHiınıınııuıiKiıııunııııtııı Değiştirme birliğimiz Belediye Başkam, Kaymakamı Şehir Lokalinde dövdü Cezaevinde ayaklanma Soygunculuk olayları ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının açıklaması Bir Bulgar Subayı 15 günde 100 kız kaçırıldı Acı Kayıp ÇOK ACI KAYIBIMIZ Tank Z. Kırbakan MEHMET MURADOĞLU Karsta dün 4 soyguncu yakalandı ÎTHALÂTÇISINDA Sanayi Makineleri mmmm ÇOK ACI KAYIBIMIZ VEFAT MEHMET MURADOĞLU'nun i Personel Şefi Aranıyor Cayrimenkul Satış llanı Bugüne kadar kış aylarmda tatbik edilen Amerika'ya en ucıız Jet Gezi Tarifesi Üsküdar İcra Memurluğundan Tokyo oyunları 5.923 TL. NEW YORK 5.860 T L BOSTON 6.221 TL. WASH!NGTON 6.107 T L PHÎLADELPHIA 6.354 TL. DETROIT 6.039 TL. CHICAGO LOS ANGELES/SAN FRANCISCO 8 539 TL. 7.748 TL. SEATTLE/TACOMA 7.970 T L PORTLAND 7.434 TL. DALLAS 7.578 TL. HOUSTON 6.202 TL. BALTIMORE 6.825 TL. ATLANTA 7.259 TL. NEW ORLEANS Dünyanın En Tecrübeli Havayolu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog