Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

T 2* KJum 1964 SAH1FE B£Ş BRİGITTE, ANNETTE ve CATHERİNE'DEN SONRA Vadim, Jane Fonda ile Brigitte, Annette ve Catherine'den sonra Vadim'in hayatına kanşan yeni bir isim: Jane Fonda. Ondan öncekileri, sevmiş hepsine yardım etmişti Vadim. Onunla tanışmadan önce, hiç biri meşhyr değillerdL Hepsini Vadim meşhur etti, sinema dünyasında birer kıymet olduklannı ispat etmelerine fırsat verdi, onları şöhretin kucağına yerleştirdi... Şımdi de sıra, Jane Fonda'da.» Fakat o zaten yetışmış bir artıst ve olgun bır kadmdır. Yaşının daha ufak olmasının mühım bır rolü yoktur. O da diğerlerı gıbi güzel ve cazibelıdır . Sinema dünyasının, «Sıyah Melegı» Vadim Roger Plemıannikov, dığer ısmiyle sadece Vadim yahut da, Vava, çevırdığı fılımlerın hemen hepsınde muvaffak olmuş bır sanatkârdır Şimdıye kadar lıç defa evlenmıştir, bınncı karısı Brıgıtte Bardot'ya bır meslek sağlamış, ikincısi Stroyberg'e bır kız, uçüncusüne de bir oğlan çocuk Şımdı sıra dördüncusünde, yani Jane'de. Jane'e, ikımızın de artık yerleşıp bırlikte kokleşeceğımız bir şey temın etmeyı duşündum, ve bır ev satın almaya karar verdim, dıyor Vadim Bu Vadim'in en büyük rüyası. Houdan bolgesınde, Marchefroy semtinde bir kuçük çıftlık satın almaya karar verdiler. Vadim ile Jane Işte Isba1 diye yeni evlennı göstenyorlar Her ıkısi de, Isba adını koytiuklan evlerıne kavuşmanın sevınci içmdeler Rüyalan, son Busya seyahatlerınde tahakkuk ettı Jane Vadim in doğdugu yerleri merak ediyordu, ve bırlikte Monujue Rabanıt, isnunde birım de alarak buralan gezmeye gıtmişlerdı . Moskova her ikısı ıçın de balayı oncesi konaklıyacakları bır şehırdi âdeta. Otel Natıonal'da, Jane Fonda, Balencıaga, Gıvenchy, ve Mane Martine'den almış olduğu model elbıselerıni bır kenara bırakıp, plıse bır eteklıkle bluz giymeye başladı Sebebı de, Vadim'in onu bu kıyafetle bır kolej talebesıne benzetmesı, ve bu halıyle daha çok sevdığıni soy lemesıdir. Moskovadakı Kultur Parkında ve Luna Parkta «Montagnes Busses» e bınıp gezen âşıklar, oradan Park Gorgı'ye gırmışlerdır Orası da, Jardin des Pariae döndükten sonra, Jane ile Vadim, seyahatın buyüleyici etkısi altında kalarak, Vadımın aılesını, Rue Vneuse'deki evıne, bır havyar partısıne dâvet etmıştır Ikı kılo havyar almışlardı, ve bu arada, Vadim arasıra sinır lı tavırlar takınmıştı Ev alma projelerımn altını ustüne getıreceklerıne inanmaya başlar gıbi bır halı vardı. Jane Fonda, daha henuz çok kuçük yaşlarda, babası meşhur aktor, Henry Fonda ile bırlıkte Amerıkada ıken, annesmın ıntıhar etmesi uzerıne babasıyle yapayalnız kalmıştı Sonradan Henry Fonda daha üç defa evlenmıştır. Üvey kızkardeşlennden bın de ıntihar etmıştı Butiın bu hâdıseler karşısında Jane'ın sınırlerı perışan bır hale gelmıştı Daha çocuk yaşlarda ıken bu nevı hâdıselere şahıt olarak buyüyen Jane Ne olur bır evım olsun, ama her mânasıyle Yarın gıdıp alalım, dıye yalvarmaktadır. Muteakıp gunlerde, Parıse 65 küometre mesafedekı, Anet yolu üzennde Marchefroy'a hareket etmışlerdı Ve ıstıkbaldekı evlerıni hazırlamak içın projelenne başlamışlardı Kendı zevklerıne gore tamır ve evleniyot Roger Vadim Vadim'in jenı sevgılısi Jane Fonda BEYAZITTA TVHAFTlt. K U O U U , MÜESSESESİ M4.TD CLSCSC rt um ı 68 AY TAKSİTLE Reklâmcılık 3900/12944 M.S.B. 4. No. lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından Ankara Kapalı zarf usulü ile Türk Sılâhlı Kuvvetleri ihtiyacı içın Inhalasyon, Lâmba, Amelıyat, Ayıltma ve Anestezı cıhazlan satın alınacaktır Tahmın bedeh 238 500 00 kra olup geçıcı terrunatı 13 300 00 lıradır. Ihalesi 6/11/1964 cuma eonu saat 11 30 da Komısyonda yapılacaktır. Şartnameler her gun konusyonda ve İstanbul Levazım Âmırhğınde gorulebılır. Cıhazlarm tamamı bır muteahhıde ıhale edıleceğı gıbı ayrı, ayn kalemler halınde ayn, ayrı muteahhıtlere de ıhale edılebılecektır. Talıplerın 2490 sayılı kanun hukumlen dahılınde hazırlıyacakları teklıf zarflannı ıhale saatmden bır saat evvelıne kadar makbuz mukabıhnde Komısyon Bajkanhğına vermelen lâzımdır. Postadakı gecıkmeler kabul edılmez. (1841 Basın 19454/12930) tertıp edeceklerl, bir eski evi, istıkbaldeki yuvalan için hazırlıyacaklar Evın bahçesmde, kalb şeklınde bır de ytızme havuzu yaptıracaklar Bır odayı da buro şeklınde tanzım edıp, Henry Fondaya ayıracaklar, Avrupadaki işlerini gormeye gelmce baba Fonda bu rada kalacak Bu defa Vadim iyi kapana sıkıştı, dıyen Vava'nın yakınları, şimdıye kadar hıç bır kımseye ev almayı vaadetmemiştı, ve bu tarz bır ıstıkbale hazırlanmamış tı, dıye sozlerıne devam etmektedırler. Cathenne Deneuve ile birlikteyken, bır ev mevzuu açılmıştı, ve evlendikleri gunden ıtıbaren, Deneuve'ün annesınin fevkalâde bır şatosunda yerleşmişlerdı. Mesuttuk, dıyen Vadim, artık o saadetın de mazıye karıştığını hemen arkasmdan ilâve etmektedır. Gelelim, Marchefroy'daki eve . Çok cıddiler, diyen Vadim'in yakm arkadaşları, bu defa notere bıle gıtti dıye anlatmaktadırlar. Ve Vadim her zaman her teferruata dıkkat eden bır tabiattedır Sevdıklerinın ismine kaydeder mallarım, sebep de «vergı meselesı», demektedırler. Vadun ikinci karısı Anette ile Sînemalar: BE Y OĞ L ü Vadim'in ilk karısı Brigitte Tuılenes'yı andıran bır parkıdır Ve bu parkta kendılerını âdeta kaybeden âşıklar, bır bekçının saatten onları haberdar etmesı uzerıne, gecenın yansı olduğunu farketmışlerdır ATL*S. (44 08 35) FABRİKANIN GULU (M Nur) EMEK (44 84 39) YAŞ4MAK ISTIYORCM (S Hayward) GUREL. (Beşlktaş) (47 03 94) 1 FABRÎKANIN GULÜ (E Bora), 2 ESIR KU8 INCI (48 45 95) ANASININ KUZUSU (T Şorny) KERVAN: (48 04 23) KİMSE FATMA GİBI OPEMEZ KO.VAK (48 26 06) SAHRADA 6 KİŞI (C Barker) LUKS (44 03 80) ANASININ KUZUSU (T Şoray) LEVENT (63 55 39) ÇILGIN IHTtRAS (S Slgnoret) L4LE (44 35 95) HIZMETÇI DEDIĞIN BOYLE OLUR (O Günşlray) RtTYA (44 84 39) . YUZLÜ GANGSTEB SARAY: (44 16 56) KIBAR Y1LDIZ (BeşUtaş) (47 63 42) OPUŞMEK YASAK (F. Glrlk) ZAFER (K Paşa) (44 93 06) 1 DUVARLAKIN OTESİ (B Doruk), 2 BtRE ON VARDI (F Glrtk) İSTANBÜL ALEMDAR (22 36 83) HIZİIETÇI DEDİĞIN BOYLE OLUR (O Günşıray). AYSU (Karagtlmrük) KİMSE FATMA GIBt OPEMEZ (F Glrlk) BULVAR (21 35 78) HIZifETÇI DEDIĞIN BOYLE OLUR (O Günşlray) İSTANBUL: (K Mustafapaça) (21 23 67) KIMSE FATMA GIBI OPEMEZ (F Glrlk) KCLUP (Ş Bası) (22 71 83) KIMSE FATMA GIBİ OPEMEZ (F Oirtk) LALB: (ZeytınDumn) (Te): *71 06 781 fiıZMETÇI DEDItıIN BOYLE OLUR (O Gün giraj). «"«M»" (Tel 23 38 00) KIBAR HIRSIZ (C Pollock) MELEK (Eyüp) 1 HİZMETÇİ DEDIĞtN BOYLE OLUR (O Günşlray), 2 BEYAZ GÜVERCIN (G Arsoy) BEMK (PBttb) (Tel: O U 29) SAHRADA 6 KIŞİ (C Backer). 5ALIMBEY (KOçükçekmece) (73 78 39) GUNAH ÇOCUĞU (R Mltchuın) ŞIK (22 35 42) ANASININ KUZUSU (T Şoray) TUNCAI (Oa 1 OLÜM PAZARI (T Gür. su), 2 HIZLI OSMAN YENİ: (B Köy) (71 88 26) 1 FABRIKANIN GÜLÜ (M Nur), 2 KİMSE FATMA GIBt OPEMEZ (F Glrlk) YENİ ( Ş Başı) (22 58 92) ANASININ KUZUSU (T Şoray) METE (Erüp) (21 55 14) 1 OPKELI GENÇ (1. Kaan) 2 DOSTLUKLAR YASADIKÇA (O. Günslrmy) RADIKÖt ÇELİKTA8. ( K a n u • MaJtepe) (53 43 70) KEŞANLI ALİ (H Koçylglt) IŞIK (OsKüdar) (36 24 93) HİZMETÇt DEDtĞtN BOYLE OLUR (O Günşlray) İHYA (KUçütyali) (55 10 72) KAVUN KARŞISINDA (A. I?ık) OPERA (36 08 21) ANASININ KUZUSU (T Şoray) ÖZRN: (KadıkO; • Teldeglrmenl) (36 99 94) HİZMETÇİ DEDIĞIN BÖYLE OLUR REKS: (36 01 12) (Suarede) YAZ TATÖJ (C Blchard) SİNEMA 63: (Küçükyali) DEV IFK OELIYOR SORKTTAı (Tel: M 08 82) JESSIKA ŞAHANE DUL (M ChevaUer) SUNAR: (36 03 64) KIBAR HIRSIZ (C PoUacK). ÜZUNKAYA (Kartal) (53 41 43) HIZMETÇI DEDIĞIN BOYLE OLUR (O Günşlr«y) Tiyatrolar: ARENA: (44 61 18) KARGALAR OKULÜ Komedl Sall h»rlç MISTER NATO (Komedl) Pazar 15 30 ve 21,15, Pazartesl Salı 18 ve 21 15 AZAK (22 62 46) KOCAMIN NİSANLIS1 BULVAR (21 48 92) KART HOROZ (Komedl) Pazartesl harlç DORMEN. (44 97 36) BULVAR Müzlkal Komedl Hej gün 21 de GENAR: AŞK ZINCİRt Komedi Her gece 21 15 te İSTANBUL• (44 22 36) ZEHTft HAFIYE. Komedl. Her gün 21 15 GULRIZ SURURI ENGÎN CEZZAR (istanbul Tlyatrosunda KEŞANLJ ALI DESTANI Her glın 18 00 de KARACA (44 66 66) PRENSES HAZRETLERf Komedl Pazartesl harlç her gece KENT OYUNCULARI: (44 97 36) «ÜÇ KURUŞLUK OPERA» Pazartesl 18 Te 21 15 Çarşamba harlç dlger günl»r 18 de KOÇÜB SAHNE; (UITI Ora») 149 56 52) GOZLfcRIMI KAPARTM • VAZtFBMt YAPARiM (Komrdi) Pazartesl o a n ç bet gttn ORALOGLU (49 49 35) AL~ TONA MAHPUSLARI Pazartesl harlç her gün 21 15 ŞEHIR TIY1TROLARIFATIH (22 01 71) SULTAN GELIN VE ORMANDA Pazartesl harıç her gün 21 Pazar 15 30 da KAIMKOY (36 08 62) DOLAP BEYGIRI Komedl Persembe harlç ber gün 21 TEPEBAŞl (44 21 57) ISPİNOZLAR Her Kün 21 ÜSKUDAR: TOPUZLU her etln 21 de Pazar 15 30 YENİ KOMEDI (44 04 09) BUZLAR COZÜLMEDEN (Komedl) Her gün 21 de ELEKTRİK SAHASINDA OÜNYANIN ONCÜSÜ... GENERAL ELECTRİC HIRSIZ: (ş Poiioca) R F SİTE (47 77 62) YAŞAMAK ISTIYORUM (8 Haynard) ŞAN: (48 67 92) KİMSE FAT. MA GİBİ OPEMEZ (F Glrlk) TAN (Pang&ltl) (48 07 48) GLADYATORLERIN ISYANI UNAL (Kaeımpaşa (44 93 06ı 1 Hz L O T Ü N GAZABI (S Granger), 2 KAHRAMAN ASI YAVt'Z (Kasımpaşa) (49 3o 1 TAŞRALI KIZ (A Işık) 2 OPUŞMEK YASAK (F Glrlk) YENİ AR: (44 28 51) LEVMİ KOVŞİN OLÜM SAÇIYOR (E Constantlne) YENİ ATLAS (48 65 02) HtZMETÇl DEDfÖIN BOYLE OLUR (O Günşlray) TRNt HKLBK: (Tel: 44 «2 89) ASK ?e TESADUF (R On l YKNİ TAEStU: (Tel: 44 31 91) FABRİKANIN GÜLÛ (M Nur) LÜZUMLU TELEFON v ADRESLER ErenSöy • 55 20 45 Sallç • Denll • 22 98 39 Halıcıuglu • 44 29 48 Beyoellada • 51 84 03. tsttDDUi • 21 48 İ8 Istınye • Denl» • 03 60 20 KadiBöy 36 08 72 Blarta) 53 «2 OS K.maiıaOa . 53 J9 29 Raml 21 17 11 Üsfctlaar 38 09 45 yeslliöy . 73 M 30. Hastaneler tlK Yardım 49 30 30 Kan Banfc*9 2) 58 64 Bnyaarpasa Nümune Hastanesl • 36 27 00 Zeynep Kamll 36 30 50 İşçi Slgurtalan • (Bamatya) . 21 62 50. Polis imdat Bmnlyel Santralı 22 43 82 81, Beiedlye Zabıtaa 22 42 79 Tren Vapur Uçak D OemliTuuan • H»yaaıpaça 34 04 T5 S l r t e d • 22 30 73. Oonızyuiian . 49 18 9fl • (Tattl ?1)nleri • 44 03 07), SebU Hatlan 44 43 S3 T Ban Yollar> • Bllet Satışj • 44 47 90 Oanı«nıa • 44 03 90, Hava Alanj . 73 83 40 73 84 40 Itfaiye ttTaıye MudurlOgO (Fatlh) • »1 42 25 BakırkO; • 71 84 6» Beyuftlu . 4* 40 44. Bureazaas 51 82 03 BOyüiaOB • 51 60 81. Cubuklu • 68 00 01 • 60, Cayrimenkul Sotış lldnı Amerıkan jet motorunu General Electrıc yaptı elektrık türbini ile işlıyen gemıyı General Electric yaptı 964/77 Bır borçtan dolayı ıpoteklı, Bejoglu Gumuşsuyu mahallesı Kolçak sokağında eskı 6 kapı, 82 pafta, 730 ada ve 15 parsel sayüı kargır apartımanın (11154 M2 mıktarında) 37/284 hıssesımn satılmasına karar verildı Satılacak olan 37/284 hısseye mukabıi dığer 37/284 hısse ile cem'an 74/284 hısseye karşıhk bınncı kat 4 No. lu daıre ırtıfaklandırılnııştır GAYRÖIENKULUN EVSAFI: Gayrımenkul Bejoglu Gumuşsuyu mahallesı Kolçak sokağında 5 kapı sayılı apartımandır. Merdıvenlı ve âdı kaldınm doşelı sokak uzermde olup onunde karo trotuvar bulunan ıkı bodrum uç katlı bır apartımandır Cephede desenlı BTB kaphdır Bına betonarme karkastır Bodrum kat penceresınde demır parmaklık bulunmaktadır Içerıye çıft kanatlı bır demır kapı ile gırılmektedır. Antrede desenlı ve renklı karo doşelıdır Boyalı ve susludür Kalonfer, terkos, havagazı ve elektrık vardır. Bınncı bodruma 15, ıkıncı bodruma 14 mozaık basamakla mılmektedır Burada bır komurluk, bır kalonfer daıresı vardır Dar bır korıdordan arka bahçeye çıkılmaktadır. Arka bahçe zemını şaptır. Bahçede bır kapıcı helâsı vardır Bu katta 2 oda bır hol ile bır mutfak ve bır banyodan ıbaret bır daıre vardır. Odalar ve hol zemını parkedır. Mutfakta fayans kaplı bır kuçuk tezgâh üe tahta dolap vardır. Pencerelerinde ıstor parmaklık bulunmaktadır Banyosunda duş, kurna, alafranga helâ, lâvabo ve rezervuar vardır Bu daıre sadece arka bahçeye bakmaktadır Bunun uzenndekı bınncı bodrum daıresı onde ve arkada bırer oda ile bır hol, bır mutfak ve bır banyoyu muhtevıdır Bu daırenın sokağa yuzu vardır Arka odası balkonludur Odalar zemını parkedır Mutfakta bır fayans tezgâh ile dolaplar, davlumbaz, evıye ve lavabo vardır Banyosu gomme banyo olup termosıfon, duş, alafranga helâ ve rezervuar vardır Zemın kata gelmce, onde aynlmıs bır kapıcı odası ile gensmde bır salon, bır salamanje, bır yatak odası, bır sandık odası, banyo ve mutfaktan ıbaret bır daıre vardır Odalar zemını parkedır. Banyo \e mutfak muhtevıyatı alt kat gıbıdır Kapıcı odası çok dar olup zemını tahta doşelıdir 1 ve 2 kat daırelerı onde bır oda, 1 salon ve salamanje, 1 kuçuk hol, 1 sandık odası, 1 yatak odası, 1 banyo ve helâ ve 1 mutfaktan ıbarettır Odalar zemını parkedır Arkada bır buyuk balkonu vardır. Banyosu gomme banyo olup ıçınde alafranga helâ, duş, rezervuar ve lâvabo vardır. Mutfakta fayans kaplı bır tezgâh ile dolaplar, davlumbaz ve bır bulaşık teknesı vardır Katlar arasında 16 mozaık basamak bulunmaktadır Çatı katı bır hol, 1 oda ile 1 kuçuk mutfak ve bır kuçuk banyodan ıbarettır. Onu ve arkası terastır. Odalar zemmi parkedır Mutfakta fayans kaplı bır tezgâh ve dolap vardır Banyoda 1 kurna, 1 alafranga helâ, şofben, 1 lâvabo ve 1 lâvabo, 1 rezervuar vardır Arka teras camekânla kapalı bır helâ getınlmıştır Daırelerden sadece ıkıncı kat banyosunda şofben bulunmaktadır. Merdıven korku İsfanbul Dokuzuncu icra Memurluğuntian foto flaş ampulunu General Electric yaptı D k elektrık ampulunu General Electric yaptı (1879) ampul * fabrıkasını Memleketımizde tesıs eden * gene General Electric Şırketı olmuştur. Dunva elektrık sanajıı lıderı General Electric Fırma=inın markasını taşıjan bır ampul veva fluoresant lambasını guvenle alabıhrsınu G E N E R A L ^ ELECTRİC AMPULÜ BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR Bıtıyorsunuz kı G'E amputten Topkapıdakt fabrtkada ımal edtlıyor üunyantn nerevnde tmal edılırse edıhm yer~ yuıünde bır tek GEAEBAL ELECTRİC kalıtesı mevcuttur lugu demır olup kupeşteüdır IMAR DURUMU : Boş arsa içm venlen ımar krokısıne gore, program dışmda ve ıskân sahasındadır Çatı meylı co 33, saçak parapet cıvarı gıbı olup bıtışık nızamda ve gerı kalan bına derinlığı olmak uzere 9 50 metre ırtıfada inşaat yapmıya musaadelıdır. KIYMETI : Tamamı (450 000) dort yuz eUi bın lıra olup satılacak olan 37/284 hıssesının kıymetı (58 622 80) ellı sekız bın altı yuz yırmı ıki lıra seksen kuruştur. îlk açık arttırmanın 27/11/1964 Cuma gıinu saat 14 15 de istanbul Sultanahmette Adlıye Saraymda satiş mahallmde yapüacaktır Arttırma şartnamesı herkesm gorebılmesı ıçın 12/11/ 1964 gununden ıtıbaren daırede açıktır. Arttırmaya ıştırak ıçın muhammen kıymetm % 7^ nıspetınde pey veya Mıllî bır bankamn temınat mektubu tevdı edılecektır İpotek sahıbı alacaklüarla dığer alâkalıların ve ırtıfak hakkı sahıplerınm gaynmenkul uzenndekı haklannı, hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalarını ışbu ılân tarıhınden ıtıbaren on beş gun ıçınde evrakı muspıtelenyle bırlıkte memurıyetımıze bıldırmelen icap eder Aksı halde hakları tapu sıcılıyle sabıt olmadıkça satış bedelının paylaşmasından hanç kahrlar. Gosterılen gunde arttırmaya ıştırak edenler arttırma şartnamesını okumuş, luzumlu malumatı almış ve bunlan tamamen kabul etmış ad ve ıtıbar olunurlar Tâym edılen zamanda gayrımenkul uç defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana ıhale edılır Ancak arttırma bedelı muhammen kıymetın yuzde yetmıs beşını bulmaz, veya satış ıstıyenın alacağma ruçhanı olan dığer alacaklılar bulunup ta bedelı bunların o gayrımenkul ile temın edılmıs alacaklannm mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıramn taahhudu bakı kalmak uzere arttırma on gun daha temdıt ve onuncu 7/12/ 1964 Pazartesı gunu aynı ver ve saatte yapılacak arttırmada, bedelı satış ıstıyenın alacağma ruçhanı olan alacaklıların o gayrımenkul ile temın edılmış alacaklan ve bundan başka paraya çevırme ve paralann paylaştmlması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak şartıyle en çok arttırana ıhale edılır Boyle bır bedel elde edılmezse ıhale yapılamaz ve satış talebı duşer Gaynmenkul kendısıne ıhale olunan Kimse derhal veya venlen muhlet ıçınde parayı vermezse ıhale kararı fesholunarak kendısmden evvel en yuksek tekhfte bulunan kımse arzetmış olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gun müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ıhale edıleceğı ve ıkı ıhale arasındaki fark ve geçen gunler ıçın °o 5 den hesap olunacak faız ve dığer zararlar aynca hukme hacet kalmaksızın memuriyetımızce ahcıdan tahsıl olunacağı ve fazla bılgı edınmek ıstıyenlenn 964/77 dosya No. cıvle memurıyetımıze muracaatları ılân olunur Ist 9 cu Icra M. Suleyman Şenel (Basın 200^3) 12915 Faal 9484/12933
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog