Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DORT CUMHURİYET 23 Ekim 1964 19641965 YUNUS NADI armağan! BULMACA 123456789 'm suçu Yazan: M. Güner DEMİRAY 6 Içinde kurüaşmıs. bir korkuyla yekindi. Kalkıp, kapıyı araladı. îçeri serin bir hava akını başladı. Derin derin soluk aldı. Şöyle bir geraeşti, dışarı çıktı. Köyün üzeri ne sakin bir karanlık çöreklenmiş, köyü ııssızlığa boğmuştu adetâ. Karjı yamaçlar belli belirsizdi. Çakıl taşlan gibi yıldızlarla Örtülmüştü gökyüzü. Hele sabah yıldı«. Yıldızların şahı... O gülümsiyen şah yıldıza sevgiyle baktı Hasan. îçi cızzz etti gene. Kendi kendine deliler gibi konuşuyordu: •Evde un kalmadı, bacakta şalvar. Oğlan da on gündür donsuz geziyor. Beş aylık kundağın zerlenmesinden bıktım. Sütsüz sümüksüz sabi yeter mi? Satı'nın toprağa düşüşünün kırkıncı günü. Hey talihsiz başrm yeh... Felek kırmıj kanadımı, kolumu, Yetim kalıp eller kapısında büyüdüm de gözümü açtınnadılar. Bu yalan dünyada mekân tutup, bir geniş soluk alamadun. Bir avuç toprağa hasret kaldım, hasret gidiyorura. Hey dünya hey... Hey yalancı dunya hey..> Kel Kâmilin Çoman acı acı ulurken içeri girdı. Akşamdan hazırlayıp köşeye bıraktığı sicimi, baltayı alıp koydu. Kara Kemâllerin ahırına bağladığı eşeğini getirip çulunu vurdu. •Erken kalkan yol alır. Artık yola koyulmalı» dedi içinden. Bağ alacığım andıran toprak damdan içli bir çığlık koptu. Hasan tekrar içeri daldı. Beşiğin yanına sokuldu: «Ağlama kuzum, sus.. Ağlama anasız yavrum.» Bağıra bağıra yırtılıyordu çocuk. Karanlıkta öğretmenin verdiği yalancı memeyi aradı, buldu. Sonra terekte duran meşrapadaki sinekli üzüm şırasına batınp çocuğun ağzına verdi. Ses kesildi. Ya Ya bu çocuk vardı. Nasü gitmeliydi? Kimlere bırakmalıydı bu kundağı? Şimdiye kalkmıştı belki Gökçe Kız. Gidip kundağı noa vermeliydi işi bitene dek. Terler içinde pişmiş çocuğu kucaklayıp gitti, Gokçe Kızın kanatlı kapısına dayandı. Döğdü doğdii kapıyı. Içerden yaklaşan ayak sesleri «kapıda kım bu dal karanlıkta?» diye söylenerek kapıyı açtı. Hasan yoluk bir çalı gibi ayakta dikiliyordu. «Aman» dedi, «Gokçe Kız darda • bunda kaldım da sana düştüm. Bugün benim şu sabiye bakacaksın. Komşuluk hakkı ödenmez. «Gökçe Kız kırk dereden kırk su getirdi: «Doğrusu ya, benim başımın bitleri encekler ne olacak? Davar sağma, pekmez kaynatma derken iş başımdan aşıyor Hasan kardaş. Bakamam.» Gitti, Bıdı'nın kapısına düştü. Fatmalara yalvardı. Daha bir çok kapılar çaldı. Yüzü gerin, umutsuz evine döndü. Yedi yaşındaki Mustafa'nın başucuna vardı. Her şeyden habersiz mışıl mışıl uyuyordu çocuk. Çekine çekine «Mustafaaa> dedi, «kalk kuzum kal.» Çocuk kımıldamadı bile. Hareketsizdi. Sarstı. «Haydi kalk» Yüzüne karanlık sıvanmıştı. Bir daha sarstı. «Kalk diyorum haydi» Çocuk ağlıyarak doğruldu. Gözlerini oğuşturan uykulu çocuğu tutup ku lağına doğru eğildi. «Mustafa bak. Ben dağa gidiyorum Güllüceye kimseler bakmadı. Sana bırakacağım Başından bir yere ayrılmayasın emi.» Mustafa inledi. «Emi, söylesene. Kendine gel artık, Mustafam. Emi » Çocuk omuz silkip yatağa düştü tekrar. Hasan kendıni yalnız hıssetti. Yapayalnız. «KÜÇÜK HİKÂYE» Fransa Tfirk Çöllerde kalmış garipler gibi. Eh tek çare Güllüce'yi heybeye koyup yanında götürmekti. Öyle yaptı. Heybe sırtında, eşek önde, SOLDAN SAGA : dağlara doğru açıldı. İçinde bir 1 Çobanların getirebileceklen korku şimşekleniyor, alnı kıns hediye (karma soz). 2 Hususi kırış oluyordu. Köy de uyanmış şahıs (karma bir hukuk terımı). tı artık. Tepeden engine doğru 3 Istipdat devrı generali, bır baktı. Karşı* vadilerden çıngırak emir. 4 cFazla döven» mânasısesleri yükseliyor, köyü kıvnm na iki söz. 5 Bir renk, kirli yekıvrım bir sabah dumanı sarıyor rı su ıle temizliyen. 6 Az masdu. Ve adımîannı sıklaştırdı. Ço raftan kaçınıp çok zıyana uğramacuk vezlemeye başladı. Yazıda bir yı huy edınme hâli, bir yrde gecesoğunnuk, bir sönük çıkıyordu leme ışi. 7 «Esas ve temel facia» ses. «Sus Güllücem sus. Kadersiz anlamına iki söz. 8 Evren. 9 yavrum sus. Sus, kimsesiz anam «Lisanı altust eden» karşılığı »ki sus....« Kuru topraklar gibi ya soz nlmış elleriyle heybeyi sıkı sıkıÎÜKARIDAN AŞAGlîA : ya tutuyor. sabiyi nenniliyor, a1 «Evlendırme ışlerınde başarı rada bir çatılı kemik eşeğini çuh kazanan» anlamına karma soz. 2 luyarak dar, tozlu yollarda tez «Herhangı bir kurula uye yazılan» adımlarla kayıp gidiyordu. karsılıgı iki söz 3 Ekzersis (esOrtalık ağarrnıstı. Serin bir saki terim), güney bah yeli esiyordu. Meşelikler hıAnadolu bolgeşırtılıydı. Yüreğinden o korku çınde yetışen dalgası kükreyip geçti. Ve o korbir çeşıt çalı. ku alm kınşıklıklarında donup Mar.ıi:ıı j n u 4 Tersi bir kaldı, Yürüdü, heybeyi iki kaBOC CEHSDCl çeşit «dans» tir, nat ortasındaki yarıktan yamaçtağn tj n <n •ısim takm'» ki yaslı bir meşe dahna astı. İ & İ Ü H M a nânasına karGüllüce heybeye bir bohça bezi «»iai^EnA|r«a ma bır emır. gibi yığılmış, uyuyordu. Kıl hey5 Bır renk, be dalda seslenen yelle ikide bir (>un»u tıuın ı n ı ı n kafasının içinde ırgalanıp duruyordu. hnllertilmls s»*H ondan bulunmı Hasan ormana tumdu. Baltasıyla yan kışı ahmaktır, çevrilince bır girişti önüne gelen meşeyi düşür sayı olur. 6 Makariyos'un Dışışmeye. Her balta darbesi dâlga leri için kulandığı palikarya. 7 dalga yankı yapıyordu. Ve her Sahip, «ele geçırip kavrıyamaz» yankı Hasanın korkulannı ayak mânasma bir çekim 8 Sus, çevlandırıyor, yüreğınin gürp gürp rilince bir hayvan olur. 9 Tersi atışlannı duymasına sebeb olu silâh mahfazasıdır. yordu. Meseleri kırıp yığdı. Sicimledi. Alnında tomurcuklanan terleri elinin tersiyle sıyırdı. Bir ara kulakları ses çaldı. Yaban keİst. Dz. Tek. Mlz. Sat. çileri gibi ürkek bir tavır takınAl. Koms. Bşk. dan: dı. Çevre yanmı patlak gözleriyle kolaçan etti. Etti, etti ya o şim1 Kapalı zarf usulü ıle di başında biterse?... O zaman o6, 8 ve 10 mm. kahnhkta cağına kül ekilmez mi? Halden cem'an 26960 kilo sıyah saç anlamaz azgın tuzağa düşürmiye l?vha satın alınacaktır. Mugörsün, adamın evini başına yıkar. hammen bedeli 88968 lıra oBağrında korlanan korkuyu gemlup, geçıcı temınatı 5698 lıra lemeye çalıstı. Ama duramıyor, 40 kuruştur tir tir titriyordu. El yordamıyla 2 Şartnameler Komısyomeşe yükünü koydu eşeğe. Heynumuza, M S B Ankara Lv beyi omuzladı, çar çabuk yurüÂmırlığınde ve lzmırd« Oemz du. Üstunden yıldırım hızıyla bir Satınalma Komısyon Başkansığırcık süriisü geçti. lığında bedelsız gorülebılır Köye uğradı, heybeyi yalvara 3 Ihalesı 6 kasım 964 gütıu yakara razı ettiğı Haçça Anaya saat 11.30 da Komısyonumuzverdi. da yapılacaktır. Çoraklı yolunda durmadan eşe4 Isteklılerin, ihale gü • ği modulluyor, koşar adımlarla nü saat 10,00 a kadar teklifilçeye doğru yürüyordu. Ayaklalerinı Komisyonumuza ver • rında yer yer yırtılmış kara lâsm»leri. tikler lapur lupur sesler çıkan(Basın 19349/12927) yor, kıyılarından terle tozun karıştığı çamurlar fışkırıyordu. aŞlvarm yırtıklarmdan görünen ak donun paçalan benek benektı. Tarım u n geçen. bir ömür Başına geçırdıği yadeli şapka sırboyunca mllyonlann takdlrlnl sıklamdı. Bağrmdan yekinen korkazanan kular içini, yüreğini, damarlarını dolaşıyor, bütün bedenini dağlayıp geçiyordu. Alnının kınşıklıkları kat kat olmuştu kederden. Çıkık yanaklan kavruk kavruktu. Habıre kıstırıyordu eşeği. Kafası buyümüş cılız hayvan tozlara götl&nclllk: 3087 12942 müle gomüle yürüyor, yüklü kadınlar gibi ıhhyordu. Çapaklı, sulu göz erinin çevresinde yaban sinekleri uçuşuyordu. Yeşil Tepe koruluklarından bir atlı belirdı. Dört nala geliyordu. Çolc lyl vaziyette dört kapılı Birden bir duman çıktı, arkasın1958 model d90 Tip Wolseley otomoblll yedek parçalarlyle sadan bir ses. Sarkık kulaklı kocatüıktır. tnglltere Başkonsoloslubaş. bir bozkır otu gibi olduğu ye gunda Mr. Keam'e mUracaat re yığıldı. Hasan birden bıre taş Tel: 44 75 4» kesildi, patlak gözleri ılgıt ılgıt akarak tozlara karışan al kanlara çakıldı kaldı. Ilancılıi: 3121 12943 işçilerini bekliyor Yedi Türk işçi, mayıs ayındanHeri çalışmakta olduklan Strasbourg demir madeni ocaklarım terkederek, yine çalışmak üzere, Almanyaya hareket etmiş bulunuyorlar. Bu yedi kişi, Türk ve Fransız Hükümetleri arasında yapılmış olan görüşmeler sonunda Fransa>a gelmesi beklenen on bin kişilik bir işçi kafilesinin öncüleridir Dört ay önce, ellerinde bavullan olduğu halde, trenle yola çıkan bu adamlar 4.000 kilometre yol yaptıktan sonra Fransaya vamuşlardı. Bu kimseler, Strasbourg Maden İşletmeleri tdaresinin bir temsilcisi tarafından Türkiyeden otuz kişilik maden işçisi ve kaynakçısmın göndcrilmesiylc ilgili olarak yapılan bir anlaşma sonunda gelmişlerdi. Bir kaç İşçi aramak için neden bu kadar uzaklara gidıldi. Çünku Alsace Bölgesinde çok sayıda ışçıye ihtıyaç vardı ve Saint Nazaire.da bu konuda yapılan teşebbüsler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Alsace bölgesinde ıssizlik tehlikesi olmasına rağmen isçiler yerlerini terketrnek istememişlerdi. Bu durum karşısında, işçıleri çalıştıracak olan firma, TOrklerin yol masraflannı • da uzerine alarak Pransaya gelmelerini sağladı ve ilk parti Türk işçisi Maden tşletmeleri Lojmanlarındakı dığer işçiler arasına yerleştirdi. Bu olaydan dört ay sonra, deniz inşaatı işlerinde, otuzu tspanyol olmak üzere 400 yabancı işçi çalıştıran Akarsular Nakliyat Dairesi menfi bir sonuca vardı. Dairenin düşüncesine göre, bu denemeye daha uzun bir zaman devam etmek imkânsız olacaktı. Zira, Türk işçilerin istekleri bitmefc kenmek bilmiyordu ve şikâyetleri en çok, ücretler ve çalışma şartlan konusundaydı. ka'da 5.000 Türk çalışmaktadır ve orada karşılaşılan güçlukler de aynıdır Son olarak, Belçıka sendikalan bazı fabrıkalarda »e madenlerde çıkan kavgalar üzerıne, halka bır bildin yayınlayarak Turklerle iyi geçinilmesıni de ıstemiştir. Bu çağnda açıklandıŞına göre .geçmiş yılların «fetih savaşları» Türklere aşırı bir dovuşkenlik aşılamıs bulunmaktadır. Bunun yanında, Türk işçüerinin dini taassuplannın gözonünde tutulmasmın gerektiğı de halka bildirilmiştir. Türk ve Fransız HUkümeUeri temsilcileri arasındaki konuşmalarda bilhassa bu konu üzerinde durulmuş ve sonunda bir anlaşmaya vanlamıyarak müzakereler yanda kesilmiştir. gibi ortadan kaldırması mutlu bir olaydır. Fransız Bakanın, Türkıyenin geçırdiği Kıbrıs krizi sırasmda Türkıyeye gitmesi, Pransamn Türkiyeye karşı dostça bir davranısı olarak yorumlanmıştır. Böylece yaratılan dostluk havası içinde, Türk Sağlık Bakanının, Fransız Bakan şerefine verdıği kabul resmine Turk Bakanlann hepsi katılmışlar ve küçük güçlükler bir anlaşmazlık sebebi olmaktan çıkmıştır. SOLVX İHTtVA EDEN VCOANE MOREKKEP İlâncılık: 2625/12941 Tiirkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat Âletleri ve Makineleri Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğünden: İ L N Tercihan Erkek Sa^at Enstitüsü mezıınu veya asgarî ilkokul mezunu, en az beş yıl iş tecrübesi olan ve 35 yaşıru geçmemiş bulunan: Anlaşma tld taral arasındaki anlaşma öylesine tamdı ld yeni toplantılar yapılmasına bile lüzum görülmedi. İşçi göndenlmesı konusunda yapılacak anlaşmanın imzalanması için tarafların çalışmalarına yazışma yoluyla devam etmeleri yeterliydi. Bu teşebbüs iki ülke için de önemlidir: 30 milyon nüfuslu Turkiyede sayısı üç buçuk milyona varan ışsizler ttalyan ve îspanyol işçilerinden sonra, Batı ülekleri için küçümsenmiyecek bir el emegi kaynagıdır. Fransada ise, özellikle madenlerde ve yapı işlerir.de gittikçe artan bir el emeği ihtiyacı vardır. Çoğunluğu yoksul kbylüler olan İlk TUrk işçi kafilesi 1965 yılı başında uçakla Fransaya gelmiş olacaktır. Sihirli Değnek D Ö K Ü M C Ü İŞÇİLER ahnacaktır. Alınacak işçilere yapılacak imtihanlarında muvaffakiye* derecelerine göre ücret ve ayrıca, ücretsiz öğle yemeği, çocuk başına ayda 10 l'ra çocuk zammı, senede ıki aylık tutannda ilâve tedij, iki iş elbisosi. bir cift iskarpin, kış ic'n avrı velefi ve çahsmasmdaki verimliliğe göre ücretinın o/o2O sine kadar prım de venlecektir. A'uıacak işçilerin askerlik ödevini yapmış olmalan lâzırndır. İsteklilerin diplomalan ve hizmet vesikalan ile birlikte, Adapazarında Müessese Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. (Basın 19839/12928 ^^%^* Göçlökler Akarsular Naklıyatı Dairesi idarecilerine gore, Türk tşçileriyle karşılaşılan guçlüklerin başında dil meselesi gelmektedir. Gelen işçilerin içinde sadece bir teki Fransızca konuşmaktadır. Belçi Gerçekten, iki ülkenın uzmanları, hastalık ve ıntibak güçlukleri gibi sebeplerle memleketlerine gbnderilmesine karar verilecek olan işçilerin yol masraflannı hangi tarafın ödeyecegine karar vermek amaciyle aylarca süren görüşmeler vapmışlardır Bu sebeple, Türkiye Çalışma Bakaru tarafından davet edilmiş olan Fransız Sağlık ve Nufus Işleri Bakanı Marcell'in Turkiyede bulunduğu sırada, bütün güçlükleri sihırli bir değnekle yok ediyormuş BAY ÜSCAK: Demir Satışları Serbest Bırakıldı [ TÜRKİYE DEMİR ve ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK thtlyaç sahiplerine belgell olarak satışı yapnmakta bulunan her kalınlıktakj yuvarlak inşaat demırlerımiz 13 Ekımden itibaren serbest olarak satışa arzedilmiştir. Fabrika sahasında müşteri vasıtasına teslim ton satış fiyatlarımızı sayu. müşterilerimizin bilgilerine sunarız. 14 mm. yuvarlak tonu: 1510. Lira 1622 » » : 1500. » 1530. 2423 » 1580. 3290 » 1660. 90 mm. den yukan PROP. NtMBDS'UN MACERALARI: Satılık Otomobll (Basın 19954/12924) RADYO • RADW *HÜtfO RADYO > RADYO »RADYO İSTANBUL tL RADYOSU 17 58 Açılış 18 00 Dans znuziği 7 30 Açılıs Kısa hab«rler 7 35 18 30 Caz plâkları 19 00 MeloKur'anı Kerim Saz eserleri didPn melodiye 19 30 Akşam mü8 00 Haberler 8 15 Toprak ve zlğl 20 00 Hary müzlk 20 15 ürün 8 35 Salcn orkestraları Radyo ile Almanca 20 30 Plâklar 9 00 Istanbulun sesl 9 20 Kücük arasında 2100 Gece konsert feonser 10 00 Kısa haberler Ka 22 15 Oda muzığl 22 40 Çeşitll mupanıs. zik 24 00 Kapanış 12 00 Acılış Kısa haberlfr SaISTVNBLX POLİS RADYOSU lon orkestralarından 12 30 Sarkı(Kısa dalga 47, 43 m ) iar 12 50 Hafll muzlk 13 00 Ha 10 58 Açılış 1100 Şarkılar: B. berler 13 15 PlJk dolabmdan Oral 1120 Doktorumuz dlyor kl: 13 30 Şarkılar 13 50 ÇesıtU muzık 11 25 İspanyol melodllerl 11.40 Tu'ku'er. G Sevlm A. Sezgln 14 15 Ş^rkılpr 14 30 Konser 12 00 Kapanış. saatl 15 00 KiEa haberler Ka panış. 15 S3 Acılıs 16 00 Sanatkârlar geçidl 16 20 Dans müzigl 17 00 17 00 Açılış Kısa haberler Kapanış 17 15 Saz eserleri 17 30 Kadlnlar faslı 17 57 Kısa üânlar 18 00 Reklâmlar geçldl 19 00 Haberler 6 27 A<;ılış 6 30 Kısa haberler Gunlük olaylar 19 30 Kısa llân 6 32 Günaydın sayın dlnleylcller lar Hafıf muzlk 19 40 Şarkılar 7 02 Kur'anı Kerlm ve Türkçe 20 00 Evvel zaman İçinde 20 15 açıklaması 715 Saz eserlerl Şan sololan 20 30 MeteoroioJİ soh7 30 Sabah muzıği 7.45 Bu sababetl 20 40 Şarkılar 21 00 Ertebihın solirtl 8 00 Haberler 8 1 0 yatımızdaa yankılar 21 15 Haflf Hava durumu 8 15 Slzin İçin çamüzlk 2125 Spor roı>ortau lıyoruz 8 30 Oynn havalan ve 21 40 Şarkılar ?2 00 Reklâmlar şarkılftr 9 00 Kapanış geçldl 22?n Kucuk muzlk albü11 57 Açılış 12 00 Kısa haberler mu 22 45 Haberler 22 55 Ara melodilerl 23 00 Radvo yaylı fazlar 12 02 Öğle tatili İçin 12.25 grupu 23 30 Çesitll miızik K'\çuk ilânlar 12 30 Beraber ve 24 00 Kıss haberler Kapanış. solo şarkılar 13 00 Haberler ISTANBÜL ANKARA 13.10 Hava durumu 13.1S Öfle konseri 13.40 Şarkılar 14 00 Ögleden sonra dans 14.30 Türküler 14 45 Şarkılar İS 00 Kapanış. 16 57 Açılış 17.00 Kısa haberler 17.02 Şarkılar 17.15 Metln Gürel ve arkadaşları 17.30 İncesazdan Nlhavent faslı 18 00 Reklam programları 18 35 Turttan sesler 19 00 Haberler 19.25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 Uykudan önce 19.55 Küçük ll&nlar 20 00 Klbrıa için 20 10 Erkekler topluluğu 20 40 Silâhlı Kuvvetler saatl 20 55 Küçük üânlar 21 00 Kısa haberler 21.02 Gece konseri 22 00 Şarkılar 22.20 Sevllen melodllerden seçtiklerlmlz 22 45 Haberler 22.55 Hava durumu 23 00 Haftanın bestecisi 23 45 Gece yarısına doğru 23 58 Günün onemll haberleri 24 00 Kapauıs. ANKÂRA İL RADYOSU 16.57 Açılış 17.00 GlseUe M«c Kenzie soylüyor 17.15 Dans m ü ziğl 18 00 Senfonlk konser 19 00 Hafll caz şarkıları 19 30 Pransızca melodller 19.45 Radyo ile Pransızca 20 00 Paul Torteller çalıyor 20 30 DUek pmarı 21 30 Gece konseri 22 30 Dans müzlgl 23 00 Kapanış. İs. Lv. Â. 2 No. Sat. Al. Kom. Başk. dan: SİRKECİ • D. KAPI 150 000 lıra ödeneği dahılınde başlıklı sunî deri er yağmurluğu satın alınacaktır. Beher adedinin tahmini fiyatı 79 lira 80 kuruş olup, geçici teminatı 8750 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 6/Kasım/ 1964 günü saat 11.00 de yapılacaktır. Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evvel Komisyona venlmesıni. Postadaki gecıkmeler kabul edilmez. Evsaf şartname ve nümunesi Komisyonda, Evsaf sartnamesi Ankara tzmir Lv. Â. liklerinde görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceğı gibi 1/2 t nispetinden aşağı olmamak ü f zere ayn ayrı isteklilere de f ihale edilebilir. f t (1848 Basın 19518/12929) J İSİM DEĞİŞİKLIĞİ İstanbul 20 ncl Asllye Hukuk Haklmlığlnln 16.10 964 tarlh ve 964/1729 Esas 964/2314 karar sayılı llâmı İle, Mehmet Fuat olan adımın Mehmet Akif olarak deglştirtldltlne karar verlldlği ilân olunur. Mehmet Akll Akev PARİSİN KIRALI 88 G«orge Ohnet'ln romanından lktibas edllmlştlr. Lucienne bu sözleri açıkça ve kesin bir tavırla söyledikten sonra sözlerini şöyle tamamladı: « Anlaşüıyor, değil mi? Benimle beraber hiç kimse bulunmıyacak. Ne şimdi, n? gelecekte! İşitiyor musunuz? Hiç kimse! Predalgonde anlıyordu ve düşfinüyordu. Şartlar konulmuştu ve mesele, onun karşısına, alışık olduğu bir tarzda çıkıyordu. Açıktan açığa yapılan bir pazarlık! Durum, onun için gayet sade bir hale geliyordu. Düşesle Matmazel Marecahl'in birinden birini seçmek gerekiyordu. Bir an bile tereddnt etmedi. « Ha, anladım, dedi. İşlerinizi tasfiye Bir erkeği paylaşamıyan iki kadımn bu durumu çok defa görülmüş bir şey olduğu etmek istiyorsunuz, ama mukabilinde bir taiçin, Predalgonde bunda akla aykın bir hal kım avantajlar, yahut bir takım garantiler den eser bile görmedi. Bir an sinirlendi ve elde etmeyi de düşünüyorsunuz, değil mi? titrek bir sesle mağrur ve vakarlı, şu sözleri Buna borsada kontrparti derler». Predalgonsöyledi: « Bulunduğunuz yerde yalnız siz de, bir el hareketiyle bu iddiayı reddetti: hüküm süreceksiniz!» Lucianne: « Ben de < Benim hakkımda nasıl da yanlış hükümböyle istiyorum» dedi. c Başüstüne!» Bir ler veriyorsunuz! Kendimi size daha iyi tagüveneceğinu an durdu ve hep aynı cöretkârlıkla ilâve et mtacağım. Tamamiyle size ti: « Peki, buna karşı bana nasıl bir lu Lucienne'in yüzünde bir endişe ifadesi betufta bulunacaksınız?» Lucianne, o her za lirdi. Bu tehlikeli Predalgonde'u yenmek iddiasında idi, ama onu aldatmak istemivordu. manki sinirli gülüşünü tutamadı. Yalan karşısında dürüstlüğü isyan ediyordu. (Arkası var) GARP LINYİTLERI İşletmesi Müessesesinden Pirinç ve Kuru Fasulye Alınacaktır Muessesemız bolgeleıının ihtiyacı ıçın, şartnamelerıne gore kapatılmış zarflar içinde serbest teklif alınmak suretıyle 113 ton pırınç ıle 68 ton kuru fasulye satın alınacaktır Teklif zarflannın, 2 11.1964 pazartesi gunu saat 15 00 e kadar Tavsanhda Muessesemız Merkezı Muhaberat Servısinde bulundurulması lâzımdır Geçıcı temınat, şartnamede gosterılen nısbetler uzerinden hesap çdılecek ve teklif mektubu ıle bırhkte Muessesemize tevdı olunacak veya gonderılecektır. Buna aıt şartnameler : Ankarada : T K İ . Genel Müdürluğü Ticaret Müdürlüğünden, tstanbulda : Istıklâl caddesı Premecı sokak Baro handa T.K 1. tstanbul Satınalma Bürosundan, Izmirde : Gazi Kadınlar 1453 sokak No. 18 B/4 G.L.Î. trtibat Burosu Şefliğınden, Eskışehır, Bahkesir, Kütahya, Yozgat, Tosya ve Soma Belediye Başkanhklarından temin edilebilir. Muessesemız, Artırma • Eksiltme be İhale Kanununa tâbi olmayıp ıhaleyı kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve münasip gördüğune vermekte serbesttır. (Basın 19655/12931) Türkiye Kızıloy Demeğinden 50 milyon adet tutkallı küçük makbuz bastın lacaktır. Şartnameler Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünden, İs jl tanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir. t Teklifler en geç 2.11.1964 pazartesi saat 16.00 ya kadar Genel Müdürlüğe verilmiş olacaktjr. Cumhuriyet 12934 4O Gazi Hazretleri diin Ankaraya Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri yurt gezilerinden dün Ankaraya avdet buyurmuşlardır. Ankaralılar büyük kurtarıcıyı içten eelen coşkun bir tezahüratla karşılamışlardır. Karşılama törenine büyük bir kalabalık katılmıştır. Dikkati çeken nokta bu muazzam kalabahğm içinde bir tek fesli veya kalpaklı şahsın bulunmayışı olmuşttır. Ankaralılar Gazi Hazretlerinı şapkalarla karşılamışlardır. Büyük Millet Meclisi dün açılmıştır. Yüz kadar mebusun hazır bulunduğu toplantıda nisap temin edilemediğinden açılışın 26 23 Ekim 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Yunan Bulear hududunda çarpışma ekim pazartesi günü yapılması kararlaştırılmıştu. Meclis Reisi Kâzım Paşa, Meclise i!k defa olarak silindir şapka ve frak giyerek gelmiştır. Fen Fakiiltesi Dekanlığından: Fakültemiz Genel Botanik, Denel Fizik, Genel Zooloji, Matematik Kürsülerinde asistanlık münhaldir. İsteklilerin hangi dilden imtihana gireceklerini belırten bir dilekçe ile 7 kasım 1964 tarihinde 10 a kadar Dekanlığa müracaatlan ilân olunur. (Basın 19968/12926) Yunan • Bulgar harbi mi? Bulgar Ajansmm Sofyadan bildirdiğme gore, topla mücehhez Yunan birlikleri hudutta bir tecavüz hareketıne girişmiş ve Bulgar topraklanna girmişlerdir. Bulgar hudut bekçileri beş ölü bırakarak çekilmişlerdiı. Yunan hükümeti, Bulgar hükümetinin mesuliyetlerini tâyini için tahkikat icrası hususunda üç defa tekrarlanan müracaatına cevap vermemişdir. Meclis açıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog