Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

23 Ekim 1964 CUMHÜKİ x fcü DIŞ "Amerikada ahlâk düşüklüğü,, filmi televizyonda gösterilmiyecek HAB ERLER 77Ü rtık düny» hâdiseleri ak//A\ sırık gîbi ansızın oluyor. Jr A Bu, fizik dünyasındaki iC J lerlemelerden dolayı mı, yoksa insan karatterindeki hercailiğin bir kanuna bağlı olmayışu> Pekin, Johnsonun Kızıl dan mı, nedendir bilinmez. Şimdi olaylar o kadar beklenmeOttawa 22, (a.a. Radyo) ÖğÇinin nükleer denedik anda, hem jle bazan ikiz, tiçur renildiğine göre, Kanadadan yeniWashington 22, (a.a. . APmelerin yasaklanması Kahire Tarafsızlar Zirve Konferansını izliyen Beyrut doğuyor ki; en açıkgöz ileri görenden buğday almak için müzakerele Radyo) Cumhnriyetçi andlaşmasına katümalerimiz apışıp kalıyor. re girişmek üzere, bir Sovyet temmuhabirimiz Cahit GUÇBILMEZ yazıyor Parti Milli Komitesi Başkasilcisi Ottawa'da bulunmaktadır. sı çağnsını reddetti Böyle hallerde ne yapsuüar? nı Bnrch, Goldwater'in ABeyrut Müzakerelerinin ve aılnan kararlarının yaratrığı tepGeçen yıl Rusya ile Kanada aramerikadaki ahlâk boznklukiler hâlâ devam eden Kahire Tarafsızlar Zirve Konferansmda, mil işleri icabı bir taknn tahminler» sında 500 milyon dolârlık (be§ mil VVashington, 22 (a.a. AP Rad letlerarası bir çok mesele görüşüldü, çeşitli menfaatler çarpıştı. Kon girişenler var. Doğrusu bunlaruı İn ile ilgili filmi televiz. yar Tl.) bir ticaret anlaşması imza haliiıe acıyorum. yonda göstermekten vazgeç lanmış ve Sovyetler 250 milyon bü yo) Amerika, Kızıl Çin lideri Çu feransta en önemli tarüsma, «barış içinde beraber yaşama» ve «sotigini açıklamıştır. Şu Rusyadaki Kruçefin çekilmesi En Layın «nükleer silâhların im mürgecilik, emperyalizm, NeoKolonyalizme karşt mücadele» tezleri hâdisesini ele alaüm. Beklenir miyşel buğday veya un alnnştı. Bu yı' Hstırlandığı gibi «seçim» isimli hası meselesini görüşmek üzere» oldu. Genellikle birincisi Moskovanm, ikincisi Pekinin görüsü olan di böyle bir şey?.. Eyet dersenia yapılacak anlaşmanın 25 ilâ 30 milfilmin televizyonda gösterileceği yon büşel için olacağı tahmin edil bir Dünya Zirve Konferansı tekli bu teılerden Pekinin olanı genç Afrika devletleri arasuıda itibar darüırım doğrusu. Çünkü sahiden dün bildirilmişti. Filmde Monokifine cevap vermeyi kararlaştırmış gördü. mektedir. nl giymis genç kızlar ve açık sakimse sezememişti. Belki de sezeKruçefin i? başından uzaklaştırı! tır. çık sahneler gösterilmekte idi. cek bir şey yoktu. Fakat dış politikası bütün ülke için tavassutunu istemiştir. masından önce Kanadaya gelmiş oAmerika Dışişleri Bakanlığı söz lerle dargmlık demek olan memSize bir fıkra anlatayım: Cumhuriyetçi Başkan adayı Afrika devletlerinden başlan Sovyet ticaret temsilcisi, alına cüsünün bugün açıkladığına göre, leketimizi bu meselelerden hiçbiri Bir papayı sabahlan oda hlzmetböylece Amerikada ahlâkın gitgik.» dost memleketler kanalicak buğday miktan konusunda bir Çu En Layın mesajı Washington de bozulduğunu ve bundan baş. le yardım beklemek hatalı çisi gelip: açıklama yapmamıştır. Kremlindeki ile Pekin arasında diplomatik mü ilgilendirmiyordu. Dışişleri Bakanta Johnson idaresinin sorumlu olbir görüştür. Afrika memleSaat sekiz; hava da güneşli «lığımızı ilgilendiren husus, Kıbrıs değişiklikten bu yana Ottawa'da gö nasebetler olmadığı için, Kızıl Çiduğunu iddia ediyordu. ketlerinin tutnmları hayli ziz peder! diye uyandınmuş. rüşmeler kesilmiştir ve Sovyet tem nin Varşovadaki Büyükelçisi Wang konusu idi. İki genç Elçimiz, «KıbÖte yandan Demokrat Parti farklıdır, bu memleketler Papa da: rıs konusunda haklı tezimizi anlatsilcisi hâlen Moskovadan tâlimat Kuochuan tarafından Milli Komitesi Başkanı Bailey, Amerikalı makla» görevlendirilerek Kahire'nezdinde nüfuzn olan lider Cenabı Hak ve ben öyle oldubeklemektedir. Apaş dansı film için, «Şimdiye kadar düzenBüyukelçi John M. Cabot'a veril ye ler bizim bildiklerimiz değil ğunu biliriz.. Cevabını verirmiş. gonderilmişti. Sefaretimizde Öte yandan Kruçefin yakın mesai lenen en ahlâksız seçim progra. dir. İnsan hali.. oda hizmetçisi bir saarkadaşı, Komünist Partisi Presidi miş, Cabot mesajı Dışişleri Bakan Maslahatgüzarımızdan başka dıl mı» demiştir. um'u üyesi ve bir süredir hasta olan hğına iletmiş, Bakanhk da Beyaz bilen eleman yoktu. Dil bilen meKahire Konferansmda Kıbrıs ba bah uyuyakaunış, vaktinde kalkaÖte yandan Johnson idaresinin murumuz muvakkat vazife ile Is kımından lehimize olan husus, Kıb mamış. Ancak saat ona doğrn gitFrol Kozlov da, sessiz sedasız Krem Saraya tevdi etmiştir. Komünist idareye karşı izlediği Johnson'un bu mesaja ne şekilde kenderiye'ye gonderilmişti... lin hiyerorşisinden uzaklaştırılmışrıs'ın bağımsızlığı, bu bağımsızlık miş. Papayı bermutat sözlerle npolitikaya şiddetle hücum eden tır. bir cevap vereceği bilinmemekle yandırmış: Goldwater, Komünist ülkelere İki genç Elçimiz açık cel çerçevesi içinde federasyon ya da 1963 yılı nisanında geçirdiği bir beraber, cevabın da Elçılikler ka Aziz peder. Saat sekis ve hava kredi açılmasını, Rusyaya buğselerde Sefaretler mensnplakalb rahatsızlığmdan beri fazla bir naliyle Çu En Laya iletileceği mugüneşli... day satılmasını, nükleer denem»rını tahgis edilen balkon kösiyasi faaliyette bulunmayan Kos hakkaktır. Kızıl Çin ile Amerika Papa da mutadı üzere: leri yasaklama anlaşmasını, silâh. sesine girebiliyor, konfer»nlov, çalışamamasına rağmen, presi arasında 9 yıldır bütün münasebet Cenabı Hak ve ben öyle oldulanma programının tek taraflı osın başlangıcından önce ve dium üyeleri arasuıda daima yerini ler elçilikler kanaliyle yapılmaktağunu biliriz. deyince adam dayanalarak daraltılmasını ve Kübaya muhafaza eünekteydi. Hattâ Kruçef dır. dağılışlarında ya merdiven karşı yumuşak davranılmasını maımşr in başından uzaklaştırılmasından başında, ya da kendi taraf | sert bir dille tenkid etmiş, John İkinizin de bir şeyden haberiDiğer taraftan Johnson'un konuşsonra dahi Kozlov Presidium üyelarında koridora çıkan heyet ' lon idaresinin, amaçları sadeoe niz yok!.. Saat on; şaiır çafcar da malarmda Kızıl Çine yaptığı nüksi idi. mensnplariyle temas edebilidunyayı hâkimiyetleri altına al. yağmur yağıyor ,demiş. Bundan bir süre önce Kozlov'a leer denemeleri yasakhyan Moskomak olan Komünistlere karşı gev Paris, Avrupa Siyasî Birliği ile ilgili müzakerelere yorlardı. Hiçbir şey yapmaKruçefin düstüğunü dünya baMKruçefin halefi nazarı ile bakjlmak va Anlaşmasına katılma teklifi, *ek davrandığmı, Kruçef'i de «iyi» Unna imkân yoktu. nı haber verdiği günün akşamı Pekin tarafından reddedilmiştir. ta idi. bir Komünist telâkki edip destekbaşlamağa hazır olduğunu da açıkladı Dışişleri Bakanhğımız neden sonMonte Carlo Radyosunda Fransaıun Kızıl Çin Komünist Partisinin lediğini ileri sürmüştür. üç meşhur siyaset adamı Kruçefin resmî organı «Halkın Sesi» gazete ra uyanmış, konferans başladıktan Paris 21, (a.a. Radyo) Fransa Cumhurbaşkanı istifasını Rusyanın Çinle anlaşıp Goldwater daha sonra, «Kruçef üç gün sonra, Türk görüşünü ressi bu gün yayınlanan bir makaleBatüılarla bozuşması, böylece sulh d«vrildiği vakit Johnson âdeta bir De Gaulle bugün yapılan kabine toplantısında Örtak sinde, Kızıl Çin tarafından ileri sü mî kanaldan Mısır Dışişleri Baiçinde beraber yaşama prensipinsok geçirdi, büyük bir şaşkınlı. Pazar tarım programı önceden kararlaştırıldığı şekilde rülen Dünya Zirve Konferansının kanhğına duyurmaya karar verden vazgeçmesi niyetine bağladığa uğradı» diye ilâve etmiştir. yürütülmezse Fransanın Ortak Pazardan ayrılacağını Münih, 22 (ajı.) Mısırın füze «daha pratik, daha mâkul ve daha mişti. Türk gorüşü ne idi? Anladılar... ileri sürmüştür. ve uçak projelerinde çalışan Batı iyi» olduğunu iddia etmekte ve ğımız kadariyle, karşı tarafm ıdİngilterenin yeni Ticaret Fakat hemen e gece gene aynı dialanna cevap vermek... Karşı Fransa Tarım Bakanı da kabine toplantısına verdiği bir ra Almanyalı bilginlerden birçoğu «Çin nükleer silâhlara malik olmak radyonun ajans haberlerini verir1 taraf, «Türkler taksim istiyorlar» Bakanı Pekine gidiyor porda Batı Almanya ile tahıl fiyatları üzerinde anlaşmaya varı nun, son zamanlarda, daha iyi tek arzusu içinde kıvranmamaktadır. ken sebebin bu olmadığuu ve Ruslamaması üzerinde Brükselde yapılan «Altüar» Tarım Bakanlan lifler aldıkları için memleketlerine Emperyalistler bu silâhları geliş derse, biz «Aslâ» diyeceğiz, «Takyanuı Batüılarla sulh içinde beraLondra, 22 ( a j . Radyo) Yeni toplantısının çıkmaza girdiğini söylemiştir. döndükleri öğrenilmiştir. Bunlarm tirmeğe son verdikleri an Çin de sim Enosise karşıdır...». »Kıbrıs'ın ber yaşamak (Coeristence) prensiIngiliz Ticaret Bakanı D. Jay, 2 Fransa, ziraatte Ortak Pazarın başında roket bilgıni Walter Schu çalışmalarını durduracaktır... Lyn bütünlüğü, istiklâli..» derse, «iç ışIpine sadık kalacağını büdirmesi bir Kasımda Pekinde açüacak olan İnsırasında İngilterenin Ortak Paza ran gelmektedir. Schuran ve ismi don Johnson tehdit ve iftiralara de lerine kanşmamak» derse, iyi niyet ' kaç saat evvelki tahmincilerin ne giliz Sanayi Fuannda bulunmak ve en güçlü üyesidir. Batı Almanya, ra girmemesi görüşünü savunduğun kadar yanıldıklannı gösterdi. Kızü Çin Ingiliz ticareti üzerinde Fransız tarım ürünlerinin memle adikkati çeken Fransız temsilcisi açıklanmıyan cbirkaç bilgin» ha vam edebilir, fakat Çin halkını tu ten bahsedeceğiz. genel görüşmeler yapmak üzere ge keti istilâ edip kendi ziraatini öl Jean de Lipkowsky, İşçi Partisi ik len Münihteki Boelkow roket ve tumundan inhiraf ettiremez» deBatı Abnany» ve Malaysia Bunu görünce hatırıma yukanya lecek hafta Pekine gidecektir. yazdığun fıkra geldi.. mümkün olBatı Almanya Başbakanı Prof. düreceğinden çekindiğinden, güm tidarda kaldığı sürece Avrupalılar uçak şirketinde çalışmaktadır. Bu mektedir. sa bu ve bunlar gibi siyasilere: Diğer taraftan, İşçi Partisi hükü rük duvarlarının tarım ürünlerine arasmdaki anlaşmazlıkların ve mü hususu açıkhyan şirketin bir söz Öte yandan Çu En Layın Zirve i Erhard, Birleşmiş Milletler taraI Hiç biriniz farkmda değüsiniz! meti dün yayınladıgı bir bildiriyle de kaldırtlmasında isteksiz davran nakaşaların ortadan kalkacağını cüsü, B.A.C. Devlet Başkanı Nâsır' Toplantısı teklifini Endonezya bu1 fından alınan karar çerçevesinde {Saat on, sakır şakır da yağmur yaın füze projelerinde çalışan bu bil gün reddetmiştir. Güney Doğu Asya Antlaşması Teş maktadır. Filistin mültecileri meselesinde ileri sürmüştür. ğıyor, demek isterim... kilâtı (SEATO) ile Merkezî Antlaşs De Gaulle, özellıkle tahıl fiyatla Bilindıği gibi 1962 yılı Nisanında ginlerin, şirketin yaptığı «daha Öte yandan Amerika Atom Ener Arap memleketlerini destekliyen Hangi memleket ki; rejimi, kaması Teşkilâtuıı (CENTO )tamaPariste yapılan Avrupa Birliği ile müsait teklifler» üzerine Batı Al jisi Komisyonunun bildirdiğine gö beyanatını biraz daha ileri gotürmiyle desteklediğini büdinniştir. ' "nın yeknesaklaştırılması ışının en püan, basını ve ağızlan kapalıdır. müş, Afrika memleketlerine yapı4 ekim 1964 . Suriyenin «kuv ilgili müzakereler sırasında Holân manya'ya dönduklerini belirtmiş re, Kızıl Çinin patlattığı atom Orada nenin, ne zaman, nasü olageç 15 aralık'a kadar bitirilmesini is da ve Belçika, siyasî bir Avrupa tir. vetli adamı» General Hâfız ve bombası, hidrojen bombası sınıfı lacak Alman yardımınm Sovyetler cağını bilmek ve tahmin etmek Kaçmlan Mafia liderinin temektedir. arkadaşları Kahire Hava AlaBirliği kurulması fikrine, İngütere na girmiyen, yani «termonükleer» ve peykleri dahil topyekun Doğu mümkün olamaz. nına indiler. Nâsır, Hâfızı eliÖte yandan altı üyeli Avrupa Par katılmadığı takdirde, razı gelmiyeolmıyan U235 bombasıdır. Atmos memleketleri tarafından yapılan öldürüldüğü sanıhyor İşte komünist cennetinin dünyani sıkarak karşıladı. Suriye hclâmentosunda bir konuşma yapan ceklerini bildirmişlerdi. ferdeki radyoaktif döküntülerin in yardımdan fazla olduğunu konfeda en muvaffak sanılan adamı.. her yetini getiren uçağın hemen Fransız temsilcisi, İngilterede Işçi rans arifesinde açıklamış, hem kenFransız temsilcisine göre AvrupaNew Tork, 22 (AP a.a.) Dün celenmesi sonunda çıkartılan bu gün Batıyı perişan ettiğini, dunyaarkasmdan Makariosu Beynıtyol ortasında iki gangster tarafın Partisinin zaferinden sonra, Fran da Ortak Pazar üyelerini içine alaneticelere göre bomba 20 megaton di Sefaretine çalışma imkânı vertan getiren uçak indi... ve Nâ yı felâketlerden kurtardığı ve kursanın Avrupada siyasl bir birlik ku cak bir siyasl birlik kurulmasını dan makineli tüfek tehdidiyle kaWashington, 22 (Radyo) Ame gücündedir. Bilindiği gibi Ameri mis, hem de hasım tarafı silâhsız taracağı iddia edilen dâhi.. kendi sır Makariosu kucaklıyarak rulması ile ilgili müzakerelere başçırılan MAFİA liderlerinden Bo lamaya hazır olduğunu söylemiştir. öngören Fransız plânınm Avrupa rika Milletlerarası Kalkınma Teşki ka'nın Hiroşima ve Nagazaki'ye at bırakmıştır. cennetinde nasü yuvarlanıp gitti. karşıladı. nın siyasi birliğine bir çok bakım lâtı Washingtonda yaptığı bir açık tığı ilk bombalar da bu gücteydinano hakkında konuşan New York Artık bunun felsefesini yapmak Malaysia, istiklâli için mücadele İşçi Partisinin seçim kampanyası dan faydalı olabilecektir. lamada; Turkiyede bir ticari ban ler. Savcılığından bir memur, «Bonaiçin çene yorup nefes tüketeceklere eden Afrika devletlerini bu mücakanm tesis edilmesi gayesi ile no'nun şimdi New York civannda delesinde desteklediğini konfe kanton sistemi tezimizdir. Bunu da şaşarım. 2.200.000 dolar mukabili Türk lirası Bu neye benzer? denizin dibinde bulunması kuvvetranstan önce Hükümet Başkanı ancak, dış politikamızda göstereceistikrazda bulunacağını bildirmişDeli İbrahim sokakta gezerken le muhtemeldir» demiştir. nm ağzından açıklamış, Tito • Su ğimiz yeni prensiplerle kazanabiliKALITE tir. Bonano'nun önümüzdeki hafta karno gerginKğini iyi kullanmış, riz. Bugünkü zihniyetimiz maale1 yoğurtçuya rastlamış. Bir kâse alYeni banka, Bank of America ile YEMEK Mısır Malaysia iktisadi gorüşme sef önceden mahkumdur. Aksi hal i mış, zavallı yoğurtçunun suratına T.B.I. önünde, gangsterler hakkınİş Bankası arasında bir ortakhk Bur» Rejl Muhasebeci»! merleri dolayısiyle kendi tezini savu de fuzulî masraflar bir gösteriş, bulamış. Sebeb?.. Düpedüz delilik. da bir açıklam» yapması beklenhalinde faaliyet gösterecektir. ,. SERVİS Maiyeti bu hareketi mânalandıröğle va akşam servisteri. lıum Şükru Beyle Zehım Hanınabilecek memleketler bulabilmiş ya da, «Elimizden geleni yaptık» mekteydi. mak için: mm oğulları, merhum Bahrlye demekten ileri geçemiyecektir. tir. MÜZİK Blnbaşısı Suleyman Beyle Fat Padişah yoğurdu ekşi buldu Cezayirin desteği Nfturın tavanutn ma Akçaglan'm damadı, Şazlye da, herifin suratına attı.. demişlerDışişleri Bakanlığımızın Rezervasyon .'48 78 83 Metrdotel 4 ekim ile 7 ekim günleri çetin kimse yutmuş mu bilmem. Saygon, 22 (A.P. ajı.) Bir hüAkçağlan'ın eşl merbum All>»y oylsnnı temin etmiş olmak tartışmalara sahne olan Kıbrıs koFazıl TeşlloTairnın kardeçl Zlrakumet sozcüsü Başbakan General Şimdi Rusyada şu ounuş, bu olİlâncılık: 3134'12956 Han'ın bugün çekildiğini ve istilaat Bankası Muhasebeclsl merU Svttndnğfi memleketleri nusunda, Türkiye'nin mevcudiyeti muş.. belki.. ama daha ziyade Krubum M. All Akçağlanm ag»beyi bırakın, çekimser k»laca|ı karşı tarafı sarsmıştır. Istiklâl mü çef'i arkadaşları çekememişler ve nın Yüksek Milli Konseyce kabul Guraba hastahaneslnde büyuk Eczacıbaşı fabrikasmdan Dr. Fuat ifade olanan memleketler cadelesi süresince Fransa'nın sa ayağını kaydırmışlardır. Üst tarafı bir ihtlmun re şeflcatle fıtık edildiğini bildirmiştir. İmer'le Hadlye İmer'ln enlştesl ameliyatımı yapan dahi »leyhimizde oynanan fında yer aldığımız Cezayirin uya bu harekete mâna verme çabasınAskerî idarenin sivil bir idareye Turgut. Nukhet, Fugen. All oyanda faal rol oynamışlar nık delegeleri, Kipriyanu ve arka dan ibarettir. Yani Rusyayı bugfinSayın Dr. Operatör geçişini hazırlamakla görevli Milli Şukrü'nun babaları Alâeddln Yüksek Konsey, bugünkü toplantıdır. Kahire Konferansuıa git daşlarının Enosis lehine çevirmek kü irtifaa kim çütardı canım?.. BelTopkapı Edimekapı sur hattı dışında sanayi mıntakası içeHasbutçu, Merıh Akçağlan'ıu ŞEN DOĞAN sında Han ile hükümetin diğer U tiğimiz gibi, Birleşmiş Mil istedikleri oyuna gelmemişler, bu ki benim sözüm de aziz pederinki kayınpederleri Yüksek Zlraat risinde imar durumu, tapu ve çapı mevcut olan takriben 2025 T» Narkozlst Faruk Çlmen, Dr. yelerinin istifalarını kabul etmiş ve Muhendlsl Necdet, Hava Tüzbaletlere gideceksek, iyi niyet bakımdan Suudî Arabistan ve Ür gibidir; ama hiç değilse biraz daha bin metrekarelik fabrika tesisleri için arsa aranmaktadır. Demosten Dellagrematlka re jısı Nuzhet Yeşilovalı'nın, Nlhal yeni Başbakanın tâyini meselesini hevetlerimiz gittikleri mem dünden destek görmüşlerdir. Yine akla yakındır. hemşire Gülten'e minnet re şükTeklif sahiplerinin P. K. 92 Şişli adresine müracaatları rica ve Adnan Goksutuven'ln amcaele almıştır. Nguyan Han'ın halefi leketlerde hükümet adamla Cezayirin uyanık idarecileri bu hu Çin düşmanlığı Rusyada mektep ranlarıml arzederlm. olunur. Tel: 21 66 00 ları, Turkiye Şeker Fabrıkalarıncuma günü belli olacaktır. Nimet ZER riyle görfişmekle yetinecek susta direterek bize karşı dostluk çocuklanna kadar yayümış bir duy dan Emekli lerse, bn işden şimdiden vaz tezahüründe bulunmuşlardır. gudur. Ve bu Kruçefin değil, Rusya Amerikanın nüfusu Cumhuriyet 12951 Cumhuriyet 12959 H. İBRAHİM Akçağlan geçmek yerinde olaeaktır. Komünist Parti Meclisinin karariyNe olduysa son günü olmuştur. le, sistematik şekilde yapümış bir vefat etmiştir. Cenazesl 23.10.1964 Kahire Konferansmda her konu191,832,000 tahmin Kendi meselelerinde tatmin olmı millî cuma gunu oğle namazını müpropagandanın neticesidir. da fikir ayrıhkları vardır. Hiçbir taakıp Şlşll Camlinden kaldırımemleket, konferansta alınan ka yan heyetler, bölgevî meselelerde Şimdi Rusya bundan vazgeçer mi? ediliyor larak Ferlkoydekl alle kabrlstagörülen anlaşmazlıklar, büyük e Rusyadan bir buçuk milyon feilorarlara uymıyacaktır. Konferans Hashington, 22 (».a.) Birleşik nına defnedllecektlr. kararları konferansa iştirak eden sas konulardaki ayrılıklar konfe metrelik bir toprak parçası istiyen Amerika İstatistik Bürosu, Birleşik memleketlere iktisadi yardım te ransı dağılma tehlikesiyle karşı Çinle hele atom bombası patlattıkAmerika nüfusunun 1 nisan 1960 Cumhuriyet 12954 mini için bir silâh olmaktan ileri karşıya bırakmıştır. Devlet Başkan tan sonra nasıl dost kalır Rusya? c tarihinden beri /o7 bir artış kaydet geçmiyecektir. Bunlar birer ger larının önceden 18.00 de yapılaca Hele komünist âlemin liderliği batığini açıklamıştır. çektir. Ancak, konferanstan sonra ğı ilân edilen gizli oturumu ancak his konusu olduğu şu sıralarda İstatistik Bürosu, umumi nufusu B. FELEK Kahire'de kalan Makarios, Başkan 20.15 te yapılabilmiştir. Dışişleri 1 eylül 1964 tarihinde 191,832,000 Nâsırla görüşmeleri sırasında özel Bakanlan seviyesindeki toplantıda 200 lıra j e r m ı / e a y d a 1000 l ı r j olarak tahmin etmiştir ki, bu 12 likle Arap memleketleri arasında sonuç elde edilememiş, anlaşmaz rios, Arap memleketleri nezdindemilyon 509 bin'lik bir artışı ifade Kıbrıs konusundaki bölünmelere lıkların Devlet Başkanlarına iletil ki kozunu oynamıştır. Türkiyenin etmektedir. Bu tahminlere gdre değinmiş, bu memleketlerin (sayısı mesi kararlaştırılmıştır. Devlet Ortadoğu politikası üzerinde basit Bayjın satıcılar aranıyor top Birleşik Amerika Silâhlı Kuvvet13) Birleşmiş Milletlerde blok ha Başianlarının gizli oturumu 3 saat deliller ileri süren Makarios, bu tancı Bayîlcre muracaattarı. lerinin yabancı memleketlerde bulinde oy kullanmalarını sağlaması sürmüştür. Siyasi pazarlıkların sü suretle kendi eliyle yazdığı kararı ratle geliştiği bu sıralarda Maka çıkartmağa muvaffak olabilmiştir. lunan 788,000 üyesi dahil değildir. Reklâmcıhk (3927) 12923 Rnsya, Kanadadan yeniden bugday cevap verecek satın alacak Amerika Kızıl Çin'in teklifine Tarafsızlar Zirve Konferansının perde arkası Mnkarios Kahirede Kıbrıs hokkındaki kororı nosd çıkardı ? Siyasî tahminler Tarım politikası çıkmaza girdi De Gaulle Fransa'nın Ortak Pazardan ayrılabileceğini söyledi Mısırdaki Alman bilginleri dönüyor Yeni bir TürkAmerikan Bankası MOTOREST VEFAT Hon istifo etti TEŞEKKÜR Aranıyor Çokkürlıiş FOTOĞRAF KÂĞIDl Teknfk, amatör ve profesyonel işler ıçın Kuzey Rodezya sömürgesi Zambi Cumhuriyeti oldu Londra 22, (ajı.) Kuzey Rodezyaya bağımsızlık verilmesi ile ilgili resmî kararname bugün Londrada yayınlanmışür. Kuzey Rodezya böy lece yarından iübaren <Zambi Cum huriyeti» adı ile bağımsız ülkeler arasıns katılmış olacaktır. AKBANK ikramiye aparfmanının üstün vasıfları Mutena semt: İstanbul Yeşilyurtta Orkide sokak Klüp Mini karşısmda. HER BAK I M D A N : 117 yaşındaki kadının doğum günü kutlandı Moskova 21, (a^.) Azerbaycanda bir köylü kadını bugün 117. yaş gününü kutlamıştır. 100 yıldır tarlalarda çalışan köylü, şimdi de torunlarma tütün toplamakta yardım etmektedir. Yunanistanda 4 yıldan önce seçim yapılmıyacak Atina 22, (a.a.) Yunanistan Başbakanı Papandreu, «Merkez Birliği» grupunun dün akşamki toplantısmda bir konuşma yaparak dört yıl sona ermeden seçimlere gidilmi yeceğini, esasen muhalefetin de böy le bir arzusu olmadığuu açıklamıştır. Tanı konfor: Kaloriferli, parkeli, gömme banyolu. beşer odalı, geniş terasları havi, deniz manzaralı. Kullanışlılık: M u v a f ık Bir Yunan şilepi battı Mar Del Plata (Arjantin) 22, (AP) Bugün «Marvachos Kon. doriotis» adh bir Yunan şilebi Arjantinin Mar Del Plata limamnda tesbit edilemiyen bir cisme çarparak batmıştır. Mürettebattan kimsenin bir zarara uğramadığı bildirilmektedir. KATIP Haydarpaşa tisesinden 1942 senesinde aldığım tasdiknamemı kaybettim. Hükümsüzdür. Fahrettin Türkez 1072 (Cumhuriyet: 12958.) G uve «» n111 r Mümessili: •• • E I v e r i şI i VV. ve A. Adler Biraderler Koll. Ort. Tahtakale Prevuayans Han 32 İSTANBUL Kosım akşamına kadar hesap açtırmakta E D I N I Z jt r C I C . . 3962^12955 13614/12J47;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog