Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

İSLM MSİKLflPEİl 103 Cuz Mıllî Egıtım Bakanlığınca yayımlanan Islâm AnsıklopeYiısının 103 Cuz'u çıkmıştır. Ozellıkle (SaruhanOğulları), (Sasânîler), (Seâhbı), (Seba), (Seb'ıye), (Sebte), (Seccâde) maddelerı uzennde tafsılâth olarak durulan ve IX cıldın duzeltmelennı ıhtıva eden bu cuz Bakanlık yayınevlerıyle butun kıtapçılarda 10 lıra fıyatla satılmaktadıc (Basın 19489/12948) u m h u ri yet KURUCUSU: YUNUS NADİ KÎÎLTÜR SERİSİ YENİ jpa|â.NLAR SOSYALİZM G Bourgın *• Elnbert SOSYAL SINIFLAJB P. Laroque ADALET TABİHI M Rousselet MODEBN BASIN P DenoveojgK* SIYASI KEJIMLES M Duvofelr* ÇOCUOUN CINSEL EĞITtMI \ Bftge SIYASİ PROPAGANDA J M. Domenac ı SOZ ve FIKIR HTJRRIYETI J & B ı FELSEFE MESELELERI R, Ru »eJ P 250 K. P.250K. F.35QK. P 250 K. F 250 K. F 250 K. F 300 K. P 200K. F 400 K 41. yıl sayı 14450 Telgraf ve mektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumo 23 Ekim 1964 REMZİ KİTABEVI Ilâmtfhk 2708/12940 1200 mahkum 10 saat ranzaları yıktı camfarı kırdı İSTEDİLER 1 1= 11 11 ! | B4ŞKA CEZAEVLEB1NE NAKLEDILMEK UZERE GOTUBULEN ARKADAŞL4RINTN TEKRAK SILTANAHMEDE IADESI. ) ISYAN HABEKETIKE KATILMAK SEBEBIVLE HIÇ BIR MAHKLMLN CEZALANDIRILMAMASI. } YEVI MUDLRUN BO GOREVDLN ALINMASI, ESKI MLDLR HISNU KOMJKCU'NUN SLLT\NAHMEDE TAYIM Sultanahmet Cezaevindekı a>aklanmava sebep olan mahkumlar SULTANÜHMET CEZAEVINDE MAHKUMUR AYAKLANDI Ayaklanma sırasmda 16 polis, 4 jandarma eri ve I gardiyanı mahkumlar rehine olarak tüttu Cexaevi müdürü bir süre icin görevden alındı Alâettın BILGI ¥»lebası duruınunda olan bazı mahkum **ve lutukhıJann, baska il cezaevlerıne naklediimeleri uzerine, dun sabah Sultanahmet Cezae\inde buvuk bir isyan cıkmıs ve oğleden sonra bastırıhnıştır. Ozellikle Hasan Bozdağ adındakı bir kaatil ile Yılınaz Elkırgız adlı azılı bir esrarkesin. cıkmasında baslıca rolu ovnadıkları bu isyan sırasmda; 16 polis, 4 jandarma eri ve 1 gardivan isvancılar tarafmdan rehine olarak alıkonulmus; 3 polis memuru da muhtelif veıleıınden varalanmıştıı Bu arada, 10 dan fazla polısle Savcı Yardımcı larmdan Mehmet Fejyat mahkumların elınden zorluk'a kurtulmuştur Isvan nakıllerın durduıulması uzerme sona ermıştır ISYAN NASIL ÇIKTI' Saat 05 30 da Sultanahmet Cezaevınde genel bır arama yapan 1 0 0 kadar polis ve jandarma bu sırada surgun edılmelerı gereken mahkum ve tutuklulaıdan Yassıada hukumlusu Bumın Yamanoglu meshur eıoın kaçakçısı Sefer Bezal, Meıteı cınavetı sanıklaıından Adnan Ozpe tek, Adıl Bezııgan, Adıl Bezal eıoın kaçakçısı Fahrettın Soysal kaatil Ha^an Bozdag Necatı \ergihcan Fethı Ilsever, Huseyın Kulup Ah Oz Mahmut Kılıçaslan ve Sadullah ( Arkası Sa 7 Su 4 de) B\ŞKA CEZAEVINE NAKLED1LEN MAHKÛMLAR TEKRAR SÜLTAN AHMET CEZAEVINE GETIRILDI. VAI.I MUAVINI BADI SAĞN\K ISYANA KATOAÎJ MAHKUML4RA CEZA VERILMEYECEGINI BILDIRDL CEZAEVI ML'DURU ADALET BAKANLIĞININ EMRIYLE BIR SURE IÇIN GOREVINDEN ALINDI Jandarma erlen ısvan sırasmda CezaeM onunde durumu gozlujorlar t Cezaoınde mahkumlar a\aklan| dıklarını belirten dovırlerını pencerelerden goslerıjor Dotızlerde şorle jazılıdır Arkadaçlarımızı verın Af ıle Mlahın adaletini isterız Yeni bir değişiklik olmadığı takdirde BIR BULGAR SUBAYI EDİRNEDE DÜN BİZE İLTİCA ETTİ Jdam mahkumu olan Bulgar subayı cezaevinden nakledilirken şoförü öldürerek bize kaçfı Edırne, 22 Batılı bir devlet hesabına uzun vıllar casusluk j apmıs olan Bulgar ordusu subavlarından Bınbası Vasıl Ehyef, memleketımıze ıltıca etmıstır Ismı açıklanmı jan bu Batılı devletın Dermrperde gerısındekı en gozde ajanlarından bırı olan Bınbası Elıvef bir vıl on ce casus'uk suçundan vakalanmıs ve ıdama mahkum edılmı« bulu nu\ ordu Ölum dmarı. Bmbası Vasıl Elnef Sofva Ce zaevınrlen baska bir cezaev me nakledilirken olum duvarım asmı^ tır Gece \aıısından sonra bir ara ba\a bındırılen ıdam mahkumu Sof%a dısına cıkarıldısı sırada mu hafızlardan bırını oldurmu« \e aıa badan atlamistır Ormanlık bır bol geve gıren \e ızını ka\beden mjh { \rkası Sa 7. Su 7 d*0 DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİZ YARIN SABAH GİDİYOR Girne yolu Barış Gücünün kontrolü altında sivil Rumların trafiğine açıldı ve anlaşma taıtıamlanarak ihtilâf giderildi Bakanlaı Kurulunda bu konunun da goru'îulduğunu ve Dısı^lerı Ba kanlıgı Genel Sekreterı Haluk Bavulkenın ızahat verdığını açıklıvan Dı Satır «ovle demıstır «Kıbrıs meselesınde bugunku çelısme, B M. Genel Sekreterı LLefkose 22 (A.P.) Kıbus Ruıtı (\rkası Sa 7. Su 1 de) pohsı , Mıllı Muhafız Kuvvetlerı • Komutanı General Grıvasın burosunun dun gece jakınında patlavan bır bomba ıle sarsıldıgmı açıklamıstır înfılak netıce^ınde buronun cıvâ rında, Mıllı Muhafız Kuvvetlerme Ankara, Zî (Cumhumet Burosu) aıt bır kam>on hasara ugramısBakanlar Kurulu toplantısmdan tır Bır plâstık bombanın sebep sonra basın mensuplarının, ordu olduğu hadıse, Lefkose nın Rum dakı terhisler ıle ılgılı bır sorusu ke&ımınde cerevan etmıstır na cevap olarak Sancar «Bu konu da alınan karar bırlıgın gıdısınden sonra jenıden gozden geçırılebılır Henuz verılmıs yenı bır karar yoktur» demıstır Î1 GUNEŞ KUNDUZUN D1ŞINDA F1LLM ÇEKERKEN BEN DE FOTOĞBAF ÇEKT1M. 10H YAŞLARHSDA BDB KIZ ÇOCUĞU KARDEŞIM KUCAĞINA ALMIŞ. KOLU YARALI KI, SINEKLER TA KUMAŞLN USTLNDEN GTOALABINI ALIYOEDU! COK FAKK AMMA, VEBDIĞEV1 PARAYI ALJVIADI. ISYAN ETTIM. MUMKUN NIST DEDI. YANI MÜMKUN DEĞIL. YERIN DIBINE GEÇTEVI Selâhattin GULER Ankara 22. (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır bugunkıı Bakanlar Kurulu toplantısmdan sonra «Değiştirme Birhğimiz cumartesi sabahı Kıbrıs'a Maçosa'ya hareket etmiş olacaktır» demiştır. Lefkoşe'de Grivas'ın burosunun yakınında bir bomba patladı Sancar, terhisler için açıklama yaptı FİKRET OTYAM'IN İRAN, AFGANİS TAN VE PAKİSTAN RÖPOfiTAjl., Sakaryanın 45 köyünde kuduz var \dapazarı İZ \ eterıneı Mudur lugunden açıklandıgına gore ılı mıze bat,lı io kovde salgın halınde kuduz vakaları gorulmustuı Ko\ler derhal kordon altma alınmıs olup \etenner ve Saglık Mudur luklen hastalıgın onlenmevi ve teda\ı«ı ıcın gereklı çalı^malara bas lami'daıdır Yapılan arastırmalarda ha=talık merkezının Karasu ılçesıne baglı Kara^u kovu oldugu tes>bıt edılmıs ve hastalıenı çakallar taıafından ısirılan havvanlar \olu ıle vavıldısı anla^ılnııstır Kordon altma alnnı^ bulunan CVrkası Sa 7 Su 6 da) Sultanahmet Cezaevindekı ısjanı bastırnıak ıcın asayış kuvvetlerı lı.ıdıse \erıne gelıjor UThant, Kruçef'in istifa sebebini bizzat açıklamasım istedi İlkoknllarda N Ankara (a.a.) illı Eğitim Bakanlığı tarafmdan hazırlanarak vilâ>etlere gonderılen bir tamime gore, bundan bovle ılkokul birinci \e ikinci sınıf dğrencilerine ev odevlerı verilmi>ecektir. B Mületler 22, ( \ P a a • Radvo) B Mılletler Genel Sekreterı ü Thant bır basın toplantısında Kruçef ın ıstıfa sebeplerını bızzat anlatması çerektıgını belırt mıştır B Mılletlerdekı Rus temsılcıle rınm, yenı ıdaremn soguk harbı canlandırmıjacaklarına daır temı nat verdığını de sozlerıne ılave e den V Thant avrıca nukleer guç sahıbı beş devlet arasmda bır zır ve toplantısı yapılmasını teklıf e f mıştır v Sartre Nobeli kazandı Ve reddettL lamırrde ılkokullaı vonetme. lı^ının 4 ıncı maddesı hatıılatıl b Stockholm, 22 ( \P a a ) Fı an makta ı e bunun dısına <,ıkılma Bu maı.de sız fılozof sazarı Saıtıeın Nübel ması ıstenmektedır şov ledır Edebıvat Odulunu «Kelımeler» «Çocuklara bulamıvacakları so (Les Mots) ısımlı eaenvle kazan remıveceklerı \e ogrennıekte gut dıgı açıklanmıştır CHP Genel Sekreterı Dr Ke luk çekeceklen arastırmalar ev Fakat Jean Paul Sartre DU ha odevlerı olarak verılemez» mal Satır, Merkez Yonetım Kuru ber uzerine bır Fran'.ız gazeteci'i Ote vanJan tamımde a\ııca lu ıle yaptığı muşterek toplantıdan ne odulu reddedecegını sovlemı^ 56 ncı madd°nın de goz onune a sonra Sırrı Atalay ıle Cıhat Baban Genel Sekreter Yardımcüıklarına tır Bılındığı gıbı daha once bu lınması ıstenmektedır atıklama \aDan Sartre ın eserlerı Bu maddelere gore, ılko^ul bı getırmıştır Aynı toplantıda Prof Turhan nı basmakla gorevlı Galımar Yavı rıncı ve ıkmcı sınıf ogrencılerme nevının sahıbı «Sartre ıçın bır kı ev odevı vrılmemesı dıge" «ınıf Fevzıoglu Seçım Burosuna ve Se =d ]o patatesle Nobel Ödulu arasınaa lara da, gunde en çok Dir < a t fiK Inan da Araştırma Burosunun (Arkası Sa. J, Su. 2 de) başına getırılmışlerdır hıçbır fark joktur» demıştı. Atalay ve Baban CHP Genel Sekreter yardımcısı oldu Harçlar Kanunu I kasımda vürürli&e gîriyor \nkara 22, (Cumhuriyet Burosu) Uç ay once TBMM nden çıkaıak Resmı Gazetede vajınlanan 488 savılı Damga Resmı Kanunu ıle 49^ sajılı Harçlar Kanunu 1 kasım 1964 de ı ıtıbaren yururluge gırecektır Damga Resmi Kanunu 1 kasım 1964 tarıhmden ıtıbaren verımı dusuk veya uygulaması sos jal ve ekonomık bakımlardan mah zuılu gorulerek Damga Resmı Kanu nu dısmda bırakılan ışlemler şun'ar dir Dılckceler. ihbarnameler, carî hesap varakaları, Kambıvo ve tîcaıî senetlere aıt bordrolar, borsa eınirle (Arkası Sa. 7, Su. 5 te) AKINCl KLMAN'DANI MEŞHUR >IALKOÇOĞLU BÂLI BEYIN AKRS'LARINDA ONCULUK EDEN OĞLU MALKOCOĞLÜ ALI'MN AVRUPA IÇLEBINDE YAŞADIĞ1 AŞK VE MACERAL1 GU\XESIN ABKADASLMIZ AYHAN BAŞOĞLU'YUN ÜSTA FIRÇASIND \ \ HIKÂ\ESI pazartesi günü Cumhupiyetie STALIN NAZARIM DEĞDİ GALİBA?.. ıırııııırıiMiıııııııııııııııııııiMMi ıııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog