Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BAS1N A H L Â K YASASINA U T M A T I T A A H H Ü T EDER Sahlbi NAZEVfE NADÎ * Genel Yayın Müdurü: EC\ ET GURESEN * Sorumlu Müdür EROL DALLI * Basan ve yayan CUMHUBIYET Matbaacülk ve Gazetecilik T A.Ş . Cağaloğlu Halkevi sokok No 3941 GÜNET İtLERİ: KOçOksaat Meydanı, Edlme Hanı BUROLAK Adana Telelon 4550 • ANKARA: Atatürt Bulrarı Tener Ap îenışenu Telefon: 12 09 20 . 12 09 66 12 95 44 Gazl Bulvan No 18 Tel: 31230 17 57 35 * İZMİR Senellk 6 aylık 3 aylık Ve 1LAIV Türkiye HaricJ 75 00 150.00 ve fT Â M 80 00 44 00 2 3 4 9 t a d T » W * I I T (aantlml) BaçUk (Maktu) 150 Ura 35 75 90 1 40 40 00 22 00 6 7 n d aahlfeler » Nlşan, NUcah, Brlenms, Dogum (Mafctu) Olüm, Mevllt, Tejefcfcür ve Kayıp mımms Kayıp (Kellmesl) SAYISI 25 KURUŞ 1963 bütçesi actksıx ve S milyon lira gelir faxtas* ile kapandı Ankara, 21 (Cumhuriyet Burosu) bıldırmıştır Malıye Bakanı Ferıt Melen, bu Bakan, 1952 vüındanben açıksız Yassıada hukumlulerınden Etgun basına yaptığı yazılı bır açık kapanan ılk butçenın 1963 yıh but hem Menderes ile Munıp Islâmoğlu # Bu çorbanın lezzat vs nefagetını n« lamada, 1963 butçesının kesın uy çesı olduğunu, kesın sonuçlara go nun saglık kurullarında almış ol ennızde pıjen «a n« d * başka çorbaların gulama sonuçlannm bellı olduğunu re 1963 gelır tahsılâtmın 11 müyar duklan raporlar, dun Adlî Tıp tatadında bulamazatmz 494 rnılyon lıraya, gıderlerın ıse 11 rafından tasdık edılmıştır Hâlen 0 Sadece 10 dakıkada pijebılen bu çorb», j Ankara, A. A. Resmî Gazetede yayımlanan karamılyar 489 milyon Uraya ulaştığını, Kayserı Cezaevınde bulunan D P en dar vaktınızde yetışen emaatsi2 Doğu Bloku ile rında, dağıtma esasları açıklanmış bu suretle butçenın 5 milyon lıra devn Bakanlarından E Menderes bır yemoktır evlet Üretme Çiftlikle tır. (Baştarafı 1 ıncı sabifede) fazlalık gosterdığını soylemıştır. ile mılletvekılı M Islâmoğlu, ra# Btr paket ıle 5 poraıyon çorba pışırebılır J ri Genel Müdürlügünce Buna gore, 10 bın ton tohumluk, mak uzere ıkı rapor vermıştır. Bu porlannın tasdık edılmesı ile cezave yalnız I iıra odersınız {bır Ubak Tarım Bakanlığı tarafından belır raporlann bınncısınde, Turkıye'çorbayı 3 0 kuruşa ıçebılıraınız) ları 6 ay sureyle tecıl edılmıs bu 1964 yılında hazırlanan 10 nın Rusya'dan yapılan ıthalâtında Bayındırlık Bakanı lunmaktadır Hukumlulerın serbest bin ton hububat tohumlu tılecek tahsıs mahallerıne, Devlet 9 Çeşıtlı çorbalarıyta ÇAPAMARKA Uretme Çıftlıklerı Genel Muduryeralan bazı maddelerm ışlemedıher yerde emnnızde ve sofranızdadır Bastarafı I ıncı sahifede bırakümalan ıçın, raporlar, Kaylugunce gonderılecek ve T. C. Zığu, muhtaç çiftçilere dağığı, bunun Turkıye'yı Rusya'dan havasmı sertleştırmıs \e bazı Ba serı Savcılıgma fonderılmıstır raat Bankası, 5254 sayılı kanun hu•3 3.5 milyon dolâr alacakh bır duru kanların araya gırmesı uzerme tartılacaktır. kumlerı çerçevesınde muhtaç çıftKURUCUSU: M. NURİ ÇAPA ma soktuğu belırtılmektedır. Boy tışmanın uzaması onlenmıştır Bakanlar Kurulunun buna daır çılere dağıtacaktır. Girne yolu lece Turkıye, Rusya'ya 3.5 milyon Başbakan Inonu ve Yardımcısı dolârlık bır kredı açmıs olmakta Satır, toplantıdan çıkınca Devlet Bastarafı 1 ınci sabıfede Beşiktaş asariye 34Istanbul Tel. : 485337 4791OO GIDA SANAYİİ A Ş dır. Bu arada Turkıye'nın Rusya' Plânlama Teşkılâtı Musteşarı Mem Turk pohsımn Gırne yolu çevr°sın dan yaptığı ıthalâtta aksama go duh Aytur, Bayındırdık Bakanı A de vazıfe goreceğını açıklamıstıı rulen maddeler arasında çımento rıf Hıkmet Onat'ın yanına gıderek Satır, gazetecılerın Gırne yolu \e demır gıbı malların bulundyğu şunları soylemıştır hakkındakı sorularına ezcumle soy (Baştaratı 1 ıncı sahılede) «Beyefendi. Burası, Bakanlar Ku le cevap vermıştır raporda yer almıstır. rıne, Sovjet Gızlı Polıs Teskılâtına mensup 5 kışüık bır kuvvet tarafuıSovyetlerın raporundan sonra, ruludur. Maiyetınizdeki yetkilılere « Bizim anlayışımıza gore, Turk dan zorla ve mevkuf olarak Moskovaya, uçakla getuılmıştır. biraz daha nazik ve kibar hareket ujgulamada bazı gelışmeler olmuş etmelerini söylerseniz buradaki tar polısleri asayişi ve güvenlıği te • Okulumuz, GÜNDÜZ KISMI'na memleketımı zde jalınız LİSE MEZUNLARFnı kabul eden Toplantıda her sey hazırdı. Komunıst Çıne karşı takınılan tavır, en\ e fark 3 5 milyon dolârdan 3 mıl tışmaların da seviyeli olmasııu sağ mın içın Gırne yolunun kenarında YEGÂNE MtTHENDISLIK ve MİMARUK YÜKSEK Okuludur. dustrıjal ve zırai basarısızlıklar, kendı şahsını putlaştırma gayretlen ıle ve çevresindeki Türk bblgesinde jon dolâra mmıstır. Ancak gelıs larsınız.» vazifeye devam edecektir. Turk ıtham edılen Kruçef, suratle dusurulmus ve yenı tâyınler yapılmıştar menın tatmın edıcı olmaması dolaOkulumuzun AKŞAM KISMI'na ıse, günduz hayatlarını kazanma mecburıyetınde olup, Merkez Komıtesı uyelerım, buyuk bır dıkkatle bızzat suçlamış bukese polısı, yol uzennde değıl, >olun jısıyle Rus Buyukelçıhğı \az so Onat, Mustesann sozunu MUHENDİS olma azmındeki SANAT ENSTITUSÜ ve LİSE Mezunlan kabul edılur. rek bağırmaya başlamış ve bu bakenanndakı mezkur sahada vazife lunan Kruçef herkesın, bndenbıre nunda ıkmcı bır rapor daha ver ğırma hakarete kadar uzayarak ba kendı aleyhıne dondukleıını gorunce, rupadakı komunıst partılenn sert mıştır. Bu raporda ıse, bazı mad zı ağır kelımelerın soylenmesıne yol yapacaktır.» pek şaşırmış, fakat hıç bır şey de tenkıdlerınden dolayı, Sovyet lıderBaşbakan Yardımcısı, Kıbrıs ko yapamamıştır lerı «Kruçef'ı kotuleme» kampanyadelerın ıthalâtında gehsme oldu açmıştır Bakan, Musteşara «ŞunaISTANBUL ÖZEL Aynı kaynaklar, gorevlerınden az sı açmaktan vazgeçmışlerdır ğu bazılarında ıse aksaklıkların nk», «Haddini bılmez herif» ve «U nusundakı dığer soruları cevaplan dırmamıştır. ledılen Kruçef'ın Moskova cıvarında Kruçef'ın polıtıkasma çeşıtlı yondevam ettığı bıldırılmıstır. kalâ» gıbı sozler kullanmıştır. Kıbrıs arabulucusu «Tunelin bır yerde sıkı bır şekılde kontrol al lerden hucum ve lıderlığm nıçm Bir komısyon inceleme yapacak j Musteşar Aytur, bu sozler içın, ucunda ışık görüyorum» dedi tında bulunduğunu, seyahat serbes el değıştırdığmı ızah etmek ıçın tktısadı Islerı Suratlendırme Ku Bakana «Aynen iade ederim» deymLondra 21 (A.P.) B M ın Kıbrulunun bugunku toplantısında bu ce, hava ıyıce elektrıklenmış ve rıs arabulucusu Galo Plaza bugun tısınden mahrum edndığını belırt çalışma yerlennde ve dığer çeşıtll muesseselerde toplantılar yapümamesele ele alınmış, netıcede, bır karşılıklı olarak agır sozler bırbırı yaptığı bır basın toplantısındakı mektedırler sı ıçın hazırlanan plânlar bır taraÇılçına donmııs vazivetteydı alt komısyonun kurularak ek pro nı ızlemıştır. Iş kavgaya dokuleceğı konuşmada, Kıbrıs meselesı içın Kruçef telefonla, muhtemelen fa bırakılmıştır tokola gore ıthalâtı ıslemıyen mal bır sırada, toplantı salonunda bu «pek uzak olmıyan bır geleoekte» Brejnev tarafından yapılan dâvetl, Kruçef'ın ışbaşından uzaklaştırılların neler olduğu, neden ısleme lunan bazı Bakanlar ile Genel Mu bır çozum yolu bulunması ımkân Bırmcı Sekreter olduğunu ve 11 ması karşısında gosterılen tepkınm, dığı gıbı hususların ıncelenmesıne durler araya gırmıs, muessıf bır o ve ıhtımalının behrdıgını soylemış koltuklu Merkez Komıtesını ancak bu uzaklaştırmanın ne şekılde oltır \e aksakhklan gıderecek tedbırle layın çıkması onlenmıştır kendısının dâvet edebılecegı gerek dugu ve sebeplen hakkında ızahat Durumun Başbakan Ismet tnonu rın ahnmasına karar verılmıştır Turkıye, Yunanıstan ve Kıbrıs ye duyuruldugu da bazı yetkılıler başkentlerınde yaptığı temaslara çesıyle hıddetle reddetmıştır Ay talep edecek kadar sıddetlı olması, Toplantıda, Rus mallarının fıat m kaynaklar, Merkez Komıtesmın Sovyet lıderlen ıçın bır surpriz teş tarafından ıfade edılmıştır değınen eskı Ekvator Cumhurbaş toplantı salonuna zorla getınldığı kıl etmıştır. \e kalıtelerının bılınmemesı \uGUNDUZ ve AKŞAM kısmı talebelerimızın sabah saat 9.00 da açılış merasımınde hazır kanı, «Tunelin ucunda ışık goruyo zaman çılgına donmuş bir halde buzunden Turk pnasasmda bu malbulunmaları elzemdır. Merasüni muteakıp öğretım başlıyacaktır. rum Ankara ve Atmada hareket lunduğunu belırtmektedırler lara karsı ılgısızhk bulunduğu anBir milyoner var Bu da gayet ıyı bır şey» tarzınMerkez Komıtesınde Kruçefe lasılmıstır Bastarafı 1 ıncı sahifede da konuşmuştur karşı üerı surulen tenkıdler arasın Tıcaret Bakanı Fennı Islımyelı, Dun, 20 Aslıye Hukuk MahkemeIkı gundenberı Londrada bulu da şunlar vardır Otoriterlık, ortakılgı gormıyen malların 15 kalemde sınde baslıyan durusmada hazır toplandığını açıklamıstır Edirne 21 Yurt dışındakı ışçı nan Plaza, Bırleşmış Mılletler Ge laşa yonetım ılkelerını kuçumseme, bulunan Kaymakam Ahmet Tosun, Rusyadan, sattıipmızdan az lenn durumlarını ıncelemek uzere nel Sekreterı UThant'la goruşmek yakınları kayırma, duzensızlik, yer Nıko vekılı tarafından kendısıne ıssız harcama Bu tenkıdler, omekbır gezıye çık. ak olan Çalışma uzere New Yorka gıdecektır mal alıyoruz Meselâ nat edılen «Vazıfe hudutlarını aşArabulucu, ıhtılâftakı kendı oz lerle de desteklenmıştır. Bakanı Bulent Ecevıt, berabermöte>andan, toplantıda Rus Huku rolunun tarafları harekete getır ' j'ersız harcamalara ornek olarak, mak ve keyfî muamelede bulunmetının verdığı raporlar okunur de İş ve Işçı Bulma Kurumu Ge mek olduğunu sovlemış ve demış Merkez Komıtesı Prezıdyumunun mak» ıddıalarını reddederek «Nı(Kontenjanımız dolmak uzeredir) ken su husus dıkkatı çekmıştır : nel Muduru Kemal Gokçedag oldu tır kıfıkrı ahnmaksızm Mısıra açılan 300 ko'nun sahıbı olduğunu soyledığı Yıllık Ücretimu: Gunduz Kısmı 6000. TL., Aksam kısmı 3000 TL. dır. 'Ru^ya'nın Turkıye ile tıcarî ılış ğu halde bugun saat 16 30 da kara « Şımdı herkes hareket etmek mılyon dolârlık (3 mılyar T L ) gecekondu bır enkazdan ıbarettı.. kılerın le borçlu çıkması garıp bır yolu ile Edırneye gelmıs ve «Yurt ıstıyor Muarız taraflann tutumlan kredı, yakınları kayırmaya ornek Bu enkazın 473 metrekarelık arsadışında çalışan işçilerimizin sayısı Her ıkı kısım ıçın kayıt esnasında ucretın yaıısı Uk taksıt olarak alınır. Ikınci taksıt durumdur Rusya, Turkıye'nın ken 110 bini aştı» demıştır artık donmuş değıldır Ancak yıne olarak da çalışma arkadaşlannı, bu sı ıse, Beledıj'eye aıttı Bu j'üzden ŞUBAT'tadu. arada damadı Acubey'ı seçış tarzı dısme sattığından daha az malı de Kıbrıs meselesme, tarafların Encumen kararına luzum olmak«ı«işçilerimizin sosyal meseleleriy kabul edeceklerı bır çozum yolu gosterılmektedır Turkıie'ye satabılmektedır Taraf zın vıktırdım » demıştır Kız ve Erkek oğrencılerimız içın ozel yurtlarımızın aylık ücreti 150. TL. dır. le ilçilenmek \e yurt dışındakı ta bulunması şansmın ne kadar kuv lar karşıhklı olarak tıcarî ılıskıleIlk istifası Kabul edilmemış Dâva kcnusu gecekonduja aıt Ayrıca Moskovada Kruçef ıle ar arsayı satın almak ıçın Nıko'nun rını artırmak ıstemektedırler sarruflarını. hem kendi yararları veth olduğunu hâlâ soylemeye ha nı, hem de memleket yararına en zır değılım Fakat >me de çok uzak kadaşlan arasında çıkan ılk buhAncak, Rusya buyuk bır devlet iyi sekilde daha once vaptığı muracaatların değerlendirebilmeleri olmasına rağmen Turkıye'ye mal imkânlarım araştırmak ve kendile olmıyan bır gelecekte bır hal çarandan da soz edılmektedır Buna kendısı tarafından j'erınde gorulgore, geçen şubatta Suslov, Kızıl satarken sıkıntı çekmektedır Bu riyle goruşmek uzere» gezıye çık resı goruyorum » medığını de soylıven Kavmakam Istanbul Lâleli Osmanlı Bankası : 71071 Plaza bu konuda daha fazla ko Çın • Sovyet ılışkılerı konusundaki aksaklık onlenmehdır » tıklannı belırten Bakan Iş ve îsçı « Bu muhakeme benım ıçın seraporunu sundugu sırada, Kruçel nuşmaktan kaçınmıstır Istanbul Sultanhamam İş Bankası : 3573 Bugunku toplantıda, carı tıcaret I Bulma Kurumu aracılıgı dışmda ve Ada'nın Yunanıstanla bırleşmesı ıle Merkez Komıtesı Prezıdyumun ref olacaktır Bu vazıfemı BeledıIstanbul Sultanhamam Ziraat Bankası : 407 ılibkılerının dısında Rusja'nın Tur | çalışma şartları bu kurumca gadakı arkadaşları arasında bır an ye ıcınden ve dısmdan gelen tazkıye'je ne gıbı yatırım malzemele | rantı edılmıyen memleketlerde ışçı nm, Kıbrıs halkının yaşama stan laşmazlık çıkmıştır Kruçef bu yıklere rağmen vaptım » demıs ve Istanbul Sultanhamam Pamukbank : 762 dardını duşurup duşurmıyeceğı yorı ıhracatı \apabıleceğı hususu da ( lenn ış aramalarının sakıncalı ola lundakı bır soruja cevaben Plaza, | raporun derhal 15 şubatja yayınlan bu jo!dakiçalışmalarıyle sımdıye Hesaplara yatırılabılır veya havale edılebüir. ele alınmıstır Bu hususların da cağına dıkkatı çekmlştır ıstemıştır Prezıdyumun kadar Beledıveie 100 bın lıralık Enosıs'ın «uzennde durulması ge | masını Mahve, Sanajı ve Tıcaret Bakan' Çalışma Bakanı, saat 21 de Ka > reken gavet cıddı bazı ıktısadı me dığer uyelerının karşı koyması u arsa kazandırdığını belırtmıstır lıklarının aralaıında tesbıt edıl raagaç ıstasyonundan trenle Avus ' selelere» yol açabılecegını kabul et zerıne, raporun yayımı 3 nısana bıBu arada, hâkım tarafından soturyaya hareket etmıstır mesı kararlastırılmtştır rakılmıştır Kruçef o vakıt ıstıfası rulan «Adalara kadar gecekondumıştır MURACAAT: Beşiktaş, Çırağan Duağı Karşısı, Okul Bınası. Keban barajını Kuslar yapacakmıs nı sunmuş fakat bu ıstıfa kabul eîar gıttı mı' » sorusuna. Kavmadılmemıştır Londrada jayınlanan «The Tıkam « Maalesef gıttı 1 » seklınde 5 kör çocuk TELEFON : 48 70 08 22 72 12 22 20 05 Kremhnde surprız mes« gazetesının bıldırdığıne gore, cevap vermıştır Bastarafı I ıncı sahifede Öte yandan Dammarka Komunıst Sovjet Rusja, Batılı devletlerın Durusmada. avukatı tarafından annesını ılk defa gormuş ve mırıl Partısı organı «Londog Folk» un jardım etmej ı reddettıklerı «Ketılı bır sesle «annecığım» demıştır bır habenne gore, Doğu ve Batı A temsıl edılen Nıko Ispıropulosun v ban» barajını ınsâ etmek ıçın, Turk «ehrın muhtelıf semtlerınde 7 ev Bundan sonra dığer çocuklar olan Hukumetıne teklıfte bulunmuştur \e apartmanı olduğu oğrenılmış11 yaşındakı Gıoaccehıno, 13 yaşm Dısıslerı Bakanı Ferıdun Cemal Reklâmcılık 3947/12906 dakı Carmello ve 15 yaşmdakı Patır. Gemı Mühendisleri Odası Başkanı I olo'nun bandajlan odanın karanhk Erkının, 30 ekım tarıhınde Moskovaya >apacağı zıvaretle ılgılı ola Zeyyat Parlar dun bır açıklama ya bır koşesınde açılmıs \e doktor rak gazetenın jajmladığı Ankara parak Profesor Ata Nutku'nun, ge parmaklarıyle ısaret ederek «kaç mahreçh haberde, bır hafta kadar mılerın hızlarını artırmak gayesıyle tane parmağın var9» sualını sorsurecek Moskova gorusmelerı sıra kullanılan bulbların ıslahı ıçın ha muştur Butun çocuklar doktorun sında, bılhassa ıkı memleket ara • zırladığı projenın Japonlar tarafın ısaret ettığı parmak sajılannı doğ sındakı ıktısadı, tıcarî, kulturel dan çalmdığı ıddıalarının uzak bır ru olarak sojlemıslerdır Karakas, (Venezuela) 21 (A.P.) \e ılmı ısbırlığının gelıştırılmesı ıhtımal olduğunu soylemıştır Amehyattan sonra tarıf edılerrıı Bugun sılahlı bes terorıst AmerıBulb'ların gelıştırılmesı ıçın dun ımkânlarının gorusuleceğı bıldınlkalılara aıt fabrıkaları bekçüerım yanın muhtelıf yerlerındekı ılım yecek bır sevınce kapılan anne ve sılah zorujla saf dışı ederek ateşe mekte ve soyle denılmektedır: adamları tarafından asnn başm babayı, çocukların heyecanlanma vermışlerdır « Kıbrıs davasındakı tutumların I (Faln) adı altındakı ması ıçın klınıkten çıkaran doktor dan dolayı batılı dostlan ve bıl • I danberı çalışmalar yapıldığını ve netıceden çok memnun oldugunu, Castro Mıllî Kuruluş Ordusuna hazırlanan muhtelıf projelerın mes hassa Bırlesık Amenkaya karsı I doğuştan kor olan beş kardeşe de mensup oldukları tahmın edılen te duvduklan kırgınhk, Turk Huku | lekî dergılerde j'aymlandığını da tatbık ettığı aynı usulle başarıj'a rorıst'er, fabrıkaları gaz dokerek Kg. 3.63 TL IMALAI ÇEUGI metı tarafından da açıklandıktan sozlenne ekleyen Zeyyat Parlar ulastığmdan dolayı tıpta da «ana yakmışlardır Itfaıyenın zamanında SU ÇELİĞİ KK 7 50 TL « Bu ağır ithamın hakikat de dan doğma korlerın ışıga kavuş yetışmesı zararın 80 bın Turk lırasonra Erkının zıvaretının, Turk I YAĞ ÇEIJĞI 9.35 TL. Kg recesinı anlayabilmek ^e diğer a ması» konusunda bır adım attığını sını aşmamasuu sağlamıstır Sovyet munasebetlerınde bır doSEiMENTASYON ÇELIĞI Kg 7.15 TL Bu gıbı bır olay Karakas ta bu num noktası olma=ı muhtemel go rastırmalar ile mukayese edebilmek soj'lemıştır için profesorun bu çalışmalarını HAVA ÇELIĞI Kg 14JJ5 TL. yıl ılk defa vuku bulmaktadır rulmektedır » t PASLANMAZ ÇELIK Bundan sonra ıktısadî durumu derhal açıklamasım mesleğim baKs 19 75 TL. Umumî Hevetımızın 14 31964 tarıhlı kaıau ıle tesbıt muza değınen «The Tımes», «Tur kımından beklemekteyim» demış OTOMAT ÇELİĞİ (6 koşe) Kg 4 18 TL İngiliz kabinesinde t kı\e ıcın daha muhım olan, ırınde tır edılen 1963 yılı kâr paylarmın, sayın hıssedarlarımıza t Bastaratı l ncı sahıfede Bılumum Resmî Sektor, Sanayıcı ve Satıcılara duyuruluı ' bulunduğu ıktısadı guçluklerdır. tevzune 2 kasım 1964 tarıhınden ıtıharen başlanılacakIstanbul Mılletvekılı Oğuz Oran Kadın Bakanlann makamlarmdan Bes vıllık kalkmma plânı gereğınNot: Istanbul satıs fiatlarımızdır Yuksek Murakabe Uzmanı Cıhat tır Hıssedarlarımızın 3 numaralı kuponu Şırketımızın dolayı yıllık gelırlen 5750 sterlın ce eide ettığı dıs vardımiarın tu Oran Gultekın Baktıı ve Yıldız (takrıben 172 500 TL ) olacaktır Bu Ankara asfaltı uzennde Uzuncayır mevknn«'lekı Şırket mu, Menderes rejımı zamanında Otuk'un babaları Tahsın Tokoz nun yanında Avam Kamarası uyelı Mudurluğune ve\a Istıklâl Caddesı No 347 dekı Irtıbat juklenılen borçların faızme gıtmek ıle Vasfıve Onar'ın enıştelerı. Ihgmden dolayı 750 sterlınhk (22,500 san Baktır ve Nazım Otuk'un katedır 1965 jılında odıyeceğı yalnız Burosuna te\dı cdeıek kâr hısselerını almalarını rıca * TL ) bır ek çelırlerı de bulunmak ympederi, Nuran. Kahraman. Avfaızlerın toplamı 215 mıl>on doTunel Caddesı, Transturk Han 18, Galata. Ist. edeıız tadır dan Baktır, Hakan. Ajşın Otuk, lardır Tel: 49 51 10 Telg.: METURAi? Ist Canan, Kemâl Oran ın dedelerı, Ote yandan Başbakan Harold Bazı belırtılere gore, Turkıje, 1Çetın Oran. Sevinç Oran ve DokIzmır, 21 (Ege Burosu) Fuar Ankara Mağazasr Çankın Cad 15/ATel • 11 09 82 Wılson'un esı, dun ılk defa Dowran ve Pakıstan gıbı Sovyet Rus hayıanat bahçesındekı Efe ısımlı tor Armagan Oran ın amcaları, nıng Street 10 numaradakı Ingüız yadan kullıyetlı mıktarda ıktısadi erkek majmunun 4 dışı majmurun Fıkret Oran'ın eşı. [ E * ı Istanbul Başbakanlarının resml ıkametgâhı Reklâmcılık 3939/12905! jardım almaya hdzırlanmsktadır banndığı daıreyı her gece gızhce Merkez Kumandan Mua\anı ve Faal 9457/12889 olan bınaya gıtmıs ve eskı BaşbaMahmut Sevket Paşa nın YaverMoskova gorusmlerınde de bıl ve kapıyı ustaca ar'arak zıyaret etkan Home'un eşı tarafından karsılerınden. Balkan, 1 Dunya Harbl hassa hu husus ele alınacaktır» tığı, Gul ısımlı sevgılısıyle buluştu lanarak onumuzdekı beş sene zarve Mıllî Mucadele Gazılerınden, denıektedır ğu anlaşümıstır Istanbul Hava Kurumu Başkanlafında yaşıyacağı "enı evmı gezmısTürkıyenm ıkmcı bes yıllık kalrından Emeklı Binbaşı] tır Fuarda «Harem» dıye anılan daıkınma plânmda ınşası ongorulen Fı Kahverengi bır tayyor ve kırmızı rat nehrı uzerındekı Keban Barajı reye hıç bır erkek maymun sokulYusuf Rıza ORAN bır sapka gıymıs olan Mrs. Wüson, na Batılı devletlerın jardım etmeyı madığı halde, Gul'un hâmılelığının gazetecüere verdığı demeçte, oğlureddettıklerını belırten gazete .Ikın tesbıtı, olayı meydana çıkarmıştır (GEREDE) nun mektebı somestr tatılıne gırGece bekçılerı pusuya vatmışlar, cı beş yıllık kalkmma plânında en meden once Downıng Street 10 a onemlı projeyı teskıl eden 350 mil harem daıresı kapısmdakı teh us Hakkın rahmetine bavuşmuştur. Cenazesı 22/10/1964 Perşembe taşınamıyacağını soylemış ve yenı yon dolârlık Keban Barajı ınşaatına talıkla çozen ve kılıdı açan Efe'yı gunu o|le namazını mutaakıp Beevmı çok beğendığını ılâve etmıştır Batılı devletlerın yardım etmesı ı suçustu vakalamışlardır bek Camunden kaldınlarak RuEfe ile Gul ayn bır bolmeve açın geçen ay Ankarada bırçok Bamelüusan aıle mezarlığına defneBANK OF AMERICA KAYIP 54006 numaralı ruhsaıle TÜRKİYE İŞ BANKASI dılecektır tılı devletın temsılcılerının yaptığı lınmış ve beraber vasamava baslatımı kajbettım Hukumsuzdur (Meuduat: 13.374.000 000 Doldi, (Mevduat: 2.773.OOO.OOO Lıid) toplantı sonunda Türkıyenm ısteğı mıslardır Kadır Atakul nın reddedılmesı Turk Hukumetını (Cumhurıjet 12918) Cumhunvet 12911 sukutu hajale ugıatmıştır Bazı ha berlere gore Sovyet Rusya, burun Ur.ıfından muşteısken kunıLtn masrafları deruhte etme teklıfmde bulunmustuı • Ankara 21, (Cumhurijet Burosu) Bırıncı bes yıllık kalkmma plâFerikövlü boksörler nma alınan ve CENTO çerçevesı ı[Baştarafı SPOR sahıfesınde] çınde Türk Iran muşterek demir•nutlu, hakemîerı \° reaerasvonu yolu pıojesı olarak kabul edılen 1 Muessesemızi sembolleştıreeek bir marka (amblem) sıddetle protesto etmıstır Mus Tatvan demiryolu 25. ekım DIŞ TİCARET yaptırılması işi yarışmaya konulmuştur. Dırektor Orhan Pekmutlu, bırın I 1964 pazar gunu işletmeye açılacakcılıkler hakkında su sekılde ıconus tır. 2 Yarışmaya katılanlardan bu ış ile gorevlendırılei mustur cek heyet tarafmdan yapılacak inceleme sonunda 5 subay • Hakemleıın nı\etı, ılk gun a) Bırmci secılen ambleme net 2000, bellı olmuştu Iiuncı gunku fınal(Baştarafı 1 ınci SahifedeJ b) Ikınci seçılen ambleme net 250, lere katılmamız bosuna ıdı An Güngor Türkeli, Ütğm. Halil Hac) Uçunciı secılen ambleme net 250, lıra mukâfat vecak spor terbıjesını on plandd tu I tipoğlu, Ütfm. Sedat özbek \e rılecekür. tan kulubumuz, fınallere katıldı Ctğm. Tahir Doğan 3 er ay hapıs 3 Bu yarışmaya aıt şartnameHakemlerın kaıarları, ajnı zamanda Turk boksu ıçın de uzucudur \e ordudan tart cezasına çarptırıla) Is^anbulda Muessesemızden ve Sümerbank Harbıye mıslardır Turkne sampnonasında aynı bokHalı ve Porselen Satış Mağazasuıdan, Beraet eden suba\lar ıse sunlarsorlerl» alacagımız bmncılıkler, b) Ankarada Sümerbank Ulus Satış Mağazasından, Istanbul bırıncılıklerındekı kom dır • c) Izmirde Basmahanede Sümerbank Toptan Satış Bnb. Ferhan Yırtlaz, Bnb. lsmet ployu ortaya koyacaktır » Mağazasmdan, bedelsiz olarak temın edılebilir. Pekmutlu, Ferıkov kulubunun, Sahin. Tğm. Tuncer Yalçın, Tğm. CUMHURİYET CADDESI 2 0 ? HARBlYE TELEFON 4 7 01 3 0 Tekhflerın engeç 30.12.1964 çarsamba günü saat 17.00 Fedeıasjondan maddî jardım gor Atila Yılmaz. ye kadar Muessesemız Muhaberat Şeflığme verılmış veya nvedığmı belırterek «zengm bır ku KAYIP 218585 numaralı pasa. lup olan F"nerbahce\e \apılan gelmiş olması şarttır yardım, maalesef bıze japılmadı portumu kajbettım Hukumsuzdur (Basın 20044/12916) Mehmet Aslan Kendı jağımızla kavruluyoruz» de Cumhuriyet 12917 mıştır. İ a a l 34b 4ı 12890 Ethem Menderes ile Miinip İslâmoğlu'nun cezaları 6 ay fehir edildi iıılıııııılııyıı dağıtılacak llıılıiiiı; çiftçiye lııılıııliiii f! Bakanlar Kurulunun bu dagıtıma dair kararı ve esasları dünkü Resmî Gazetede açıklandı Böyle çorba tabii icilir... D Kruçef düşürülmek (upumarku MV/4IENPİ$LİKVE MÎMARLIK Y^K^EK OKVLU 26 Ekim 1964 Pazartesi Günü Ötjretime Başlıyacakiı. Ecevif Almanya'ya hareket etti GÜNDÜZ VE AKŞAM KISIMLARIMIZA KAYIHAR DEVAM ETM^KTEDIR TAKSİTLER Gemi Mühendisleri Odası Başkanının açıklaması Yenezuela'da âsiler Amerikan fabrikalarım yakiılar OTOSAN 1963 Kâr Hissesi Tevziatı ji Otomobil Sanayii A. Ş. Çelik Fiyatlarımız VEFAT «Efe» İzmir Fuarının hareminde suçüstü oldu Metal Ticaret T. A. Ş. MuşTatvan demiryolu işletmeye açılıyor Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesi Müdiirlüğünden: AMERİKANTURK BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog