Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

22 Ekim 1964 CUMHUKIYET SAHİFE BEŞ Bir Seyahat Hâtırası Japonyanın âsi gençleri Tokyo polisi uyku ilâçları içerek sokaklarda âlem yapan kızlı erkekli gençlerle mücadelede güçlük çekiyor Tokyo sokaklanndaki pis kahvelerde kendinl arayan bir Japon kızı Tokyoda bir sokak kahvesinde elinde sigarası uzaklara dalan genç kız, harbden sonrakl Japon gençliğinin görünüşünü aksettiriyor. Batıdaki asi gençliğin bir parçası o da. Gençler keskin bir şekilde ufak gruplar halinde geleneklerden ayrılıyorlar. Yüz yıllardır ailesinin dizi dibinden aynlmıyan itaatkâr çocuklardı, şimdi hâlâ ailede ve okullarda sıkı kontrol altında bulundurulan genç ler yok değil. Ama gençler evlerin den uzaklaştıkça geleneklerinden de uzaklaşıyorlar ve gittikçe daha isyankâr oluyorlar. Taşradan gelen trenlerden yüzlerce genç çıkıyor. Ne yapacagını bilmiyen Jşsiz güçsüz bir sürü genç. Sivil polis memurlan bunları derhal yakalıyor ve ailelerine haber yollanıyor. Ama taşradan genç akını hiç durmuyor. Küçucük kasabaiarından kalkıp büyük şehirlerin boğucu havasına girmek istiyen bir sürü genç var Japonyada. Bu şehirlerin havası yok ediyor onları, kayboluyorlar, kendi kendilerini kaybediyorlar ve bu arada Tokyo istasyonlarına taşra tren leri boşalıyor hiç durmadan. Polisle mücadele eden gençler gittikçe daha iç sokaklara, daha zorlu işlere giriyorlar. Kimisi hırsız çetelerine, kimisi gangsterle katışıyor. Amerikan filimlerindeki gibi mücadeleler oluyor gençlerle polisler arasında. Hiç durmadan çeşitli problemler açüıyor polisin başına. Bir de Tokyo şehrinin zengin çocukları var. Buniar da ayrı bir dert. En iyi aileden bir sürü suçlu çocuk toplanıyor ve sağlam Japon an'aneleri gittikçe daha da çok sarsılıyor. Japonyada «Beatle* ler çok revaçta, ama Beatles plâkları yerine Son günlerdeki bir olay Japon gençler 15 kuruş verip kendi aralarında çıkan «Beatle» Iarı dinligençliginin durumunu açıkça be yorlar. Taşradan gelmiş yüzlerce genç Tokyo sukaklarındaki dumanlı lirtiyor. Japonyanın ilk kadın savkahvelerde knlak patlatıcı müzik dinleyerek sabahlıyorlar. cısının oğlu 16 yaşındaki kardeşini öldürmekten sanık. Kendisi bu olayı çok rahatlıkla anlatıyor: süz. Hayatı boş bir sürü genç Japon kızı. Babası ölenç kadar «Kardeşim şımarık, züppenin biriy evinde oturmuş, sonra annesi ile dolaşıyur sokaklarda. Ken di, annem onun yüzünden UzulU dilerini arıyorlar pis Tokyo so geçinemeyip evini terketmiş, Tok yordu, 0 ölmezse bizim evde sü kaklarında. yoya gelmiş Kendi başına sokakkun olmıyacağını düşündüm ve olarda dolaşırken pis bir kahvenin Bu arada bir kulüp kurulmuş nu öldürdüm». önünde kendi gibi gençlere rastla «Boş Gezenler Kulübü». Liderleri Gençler eski geleneklerden Ba18 yaşında Naron isimli bir genç. mış ve o günden beri .Boş Gezen tıya doğru kayıyorlar. Japonyada Gruplarında hiç bir kural yok. ler» Klübün âzası. Esrar çekmiş diği zaman kendini yaşamamış sayüzlerce Beatles var. Hepsi kenIş yapmıyaeaklar, yapsalar bile yıyor. Sadece geçmişten bahsediyor di başına buyruk bir sürü genç devamlı çalışma katiyen yok. ve gelecek onu hiç ilgilendirmihiç durmadan «She loves you ye Grup dışındakı kimselerle arkayor. Para ile hiç ilgisi yok. Gençye» deyip duruyorlar. Saç ve gi daşlık etmeleri yasak. Bütün işler âsi ler ama sadece eskiye, geyim hiç mühim değil onlarca.çün lerin organizesini, Naron üstüne leneklere karşı yoksa ashnda <,ck kü zaten öyle ahşmışlar. Yalnız almış. Kulüpte tek çalışan o. Ken sâkin gençler. Hiç kavga etnıiyor Japonyada «Beatles» teklifleri disi «çalışmalıyım diyor. Çünkü, lar. ayda sadece 85 dolar kazamyor, herkes bana güveniyor, ama yiİstekleri yalnız rahat ve istedik günkü konserlere giriş 15 c. ne de bir boş gezenim, bunu hiç leri gibi yaşamak, istedikleri gibi unutmıyacağım. Dumanlı kahvelerde kulak patsevişmek, arzularını sadece kendi latıcı müzik dinliyorlar. ÜniverNaronun yakın arkadaşlarından istedikleri yönde ilerletmek. tşte bütün isyan bu. siteler bomboş, gençler ışsiz güç 17 yaşındaki Yoko güzel bir llıiii«Flurya» sarfettiği elektrîk cereyanını derdik... Yazan: Elif NACİ Bix ona «Flurya» derdik. Neslimin bıyıklan henüz terUyord'a. Çallı'nın atölyesinde nçan, şakrak bir avuç delikanü idik. Akademide ilk nasibimizi aldığımız seneler. Aramızda beyaz, soluk benizli biri vardı. Ağır yfirflr, a ğır konuşur, ritmik adımlar, hafif, yumuşak ses... Halil Dikmenden ziyade yakışan «Flurya» adı onu senelerce hâtırlattı ve canlandırdı. Sonradan hakikaten öttü de. Ney çalmağa başladı. Fırçadan yorulduğu zaman eline alırdı NEY'i. Onu yakından tanıyanlar, ünlfi bir ressam oldağu kadar nsta bir neyzen olduğunu da bilirler. O senelerde beraber çalıştığımız atölyeden yedi kişi Avrupaya gitti. «Meblika Sultana âşık, kara sevdalı yedi genç» batının çeşitli bucaklarında, çeşitli ustalardan kâm aldılar. Bir kaç se Ş ne sonra şimdi adı Tarı olan t Tadla vapuru, bu yedi genci f geri getirdi. Bnnlar, Türk sa f nat ufkjna batı resmini tanı t tanlardır. Aralarında Halil f de vardı. Bir elinde palet, f bir elinde kamıs senelerce ça < lıştı. Resimlerinde maviler, <' pembelerle şakalaşır, beste • t ler bu düdükle gözlerini ka İ par, Halil Dikmen bir bayal t âleminde yaşardı. «Işte böy (' le caaaanım efendim.» Ressamların yurt gezisine çıktığı senelerde o, ben ve Nurullah Berk, birlikte tesadüf bu Tarı vapuru ile bir , Karadeniz seyahati yaptıktı. \ Halil Dikmen Giresuna, Nu J rullah Amasyaya gidiyordu. Ben de Samsurıa. Unutulabilir mi hiç? Rah metli Aziz kaptanın sesi de güzeldi. O söyledi, Halil üfledi. Mehtablı. renkli bir güverte cümbüşüdür bu. Nurullah, Amasya elmalarını boyarken ben Samsunda tütün tarlalarında çalıstım. Halil Giresunda fındık toplıyan kadınlarla başirneşir ol j1 du. Bu sevahatten koltuğun 11 da döndüğü tablolar, 17 sene } dir müdürlüğünü yaptıgı mü (ı zenin duvarlarında asılıdır. Evvelki gün, bir kalb krizi onu aramızdan aldı. Tü kenmekte olan neslinden bir beyaz saçlı daha kayboldu. Birlikte yaşanmış bir hayatın son yolculuğunda böyle likle bindiğimiz gemiler ayrılıyordu artık. Onun için yaşlı gözlerimizle üzttlen yalnız biz değil, işittilerse Giresunda fındık toplıyan kadınlar da şimdi ağlıyorlardır. â f f f VEHİ FORMUl ÇOK DAHA T Fabrıka; Topklpı Mıthltp »3/2? T.I Büra; Eminğnu Vılıt l s Han S/20 Tf4: 22 05 73 Umir Mümessili: Sıhhat Ecıa Dıposu Tel • 3G108 • 361*1 İZMİR Daha tesirli yıkama gücü / an daha koiay entrr kırlerı defeder Suyu yumuşatır ıtrt sularaı kolaylıklt yıkar Daha beyaz yıkar / Daha ekonomiktir EOIS AMPULLERİ BOLİŞIK I AZ SARFİYAT J UZUN ÖMÜR Ilâncılık: 2631/12898 TCDD. Işletmesi İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan 1 Müteahhit nam ve hesabına 4234 adet deri ceket ile 1220 adet deri yelek 5 kasım 1964 perşembe aünü saat 15 de Sirkecideki Alım ve Satım Komisyonunda açık eksiltme suretile satuı alınacaktır. 2 Geçici teminatı teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartnameler bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir (Basın 20028/12894) İST. AS. 7. H U K I K HÂKİMLİGÎNDEN 963/796 Alfonso Stopani Beyoğlu Tarlabaşı Sakızağacı, Kırlangıç Ap. No. 9 da Aliki Kostantinidis vekili Av. tbrahim Mülâyim tarafından Alfonso Stopani aleyhine açılan nez'i velâyet dâvasından dolayı; adresinizin meçhul olması sebebiyle dâva arzuhali ve davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir; duruşma günü olan 4/12/964 saat 10 da mahkemede hazır bulunmanız. aksi halde duruşmanın gıyabınızda devam edeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere 20 gün müddetle ilân olunur. 20/10/964 (Basın: 20019/12896) Enkandesant ve Fluoresant Amerikan \ CLINTON Yeni Benzin/Gaz Motor Fiyatlarımız 3 1/2 GAZ/BENZİN 4 1/2 GAZ/BENZİN ' GAZ/BENZİN 9.6 GAZ/BENZİN Fiatı 850. Fiatı 1,190. Fiatı 1,660 Fiat) 2.100. TL. TL. TL. TL. 1 T. C. DEVLET TEŞKİLÂTI REHBERt: Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu tdaresınde hazırlanmıştır. 1963. 670 S. 2500 TL. 2 MERKEZÎ HÜKÜMET TEŞKİLÂTI KURULUŞ VE GÖREVLERt: Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu tdaresinde hazırlanmıştır 1963. 450 S 20.00 TL 3 ÂMME İDARESİ ELKİTAB1: Birleşmiş Milletler yayını 1963 174 S. 11.00 TL. 4 KISA tDARE HUKUKU: Pıof Dr Tahsin Bekir Balta. 1964, 86 S 7.50 TL. 5 TÜRKÎYE'DE MAHALLl tDARELER: Doç Dr. Şeref Gözübüyük, 1964, 88 S., 500 TL. 6 MEMLEKETtMtZDE TOPLUM KALKINMASl (Köy Kalkınması) : Proi. Fehraı Yavuz, 1964, 56 S. 4.00 TL. 7 ORGANÎZASYON VE METOD ARAŞTIRMALAR1 : Çev Kenan Sürgit, 1964, 80 S 5.00 TL. g tŞTEN EL ÇEKTtRME : Doç Dr. Şeref Gözübüyük. 1963, 24 S. 3.00 TL. 9 BELEDİYELER EL KÎTAB1 : 1963. 764 S., 30.00 TL. 10 İDARİ BİR MESELE OLARAK ÜNÎVERSİTEYE GİRÎŞ SINAVLARI. NIN YENtDEN DÜZENLENMESİ : Prof. Dr. Mıhçıoğlu. 1961, 176 S. 10.00 TL. TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Yayırp Hayatı * RADİ'O TİYATROSU VE P t l E S (Radyofonik piyes tekniği) Hayati Çorbacıoğlu, 3 T. L. * StNEMA EL KİTAB1 (Sinemanın sanatı, tekniği ve tarihi) Nijat Özön, 15 TL. * Ö L ü CAN'LAR (Oyun). Adamov, 3.5 TL. * AGZ1 ÇIÇEKL1 ADAM (Kadınsız oyun) Pirandello, 1.5 TL. * SAVAŞ ÜZERİNE MEKTUPLAR, Steinbeck, 1,5 TL. * tfUNANLILARIN TRAJİK ÇAGlNDA FELSEFE. Nietszche 4 TL. * ZERDÜŞT BÖYLE SÖY LÜYORDÜ, Nietszche 12,5 TL. * İDARE FELSEFESt. Schepenhauer, 7,5 TL. * TÜRKİYEDE DEVLETÇİLİK, Haldun Derin, 4 TL. ELİF KİTABEVt, Beyazıt, İstanbul, ödemeli isteyiniz. Türkiye Münhasır İthalâtçısı: ^k YAYINEVİ ANAVASA GERİSİ /Yl Jf / MINNETOĞLU KİTABEVİ DİMA TICARET A. Ş. Tünel Caddesi, Transtürk Han, Galata, İst. Tel.: 49 11 41 Telg.: FUNİTA İst. Genel Satıcısı: ELİF KİTABEVİ'NDEN İSTEYİNİZ DOSTOYEVSKÎ'DEN SAR TRE'A VAROLUŞÇULCK. 3 lira. SARTRE, YAZARLlGl VE FELSEFESİ. 5 lira. EPtK TtYATRO CZERlNE. Brecht. 5 lira. DÜŞÜJNCEYE SAYG1. Memet Fuat. 3 lira. DENEMELER, Eliot. 3 lira. TİYATRO DENEYİ. tonesco. 2 lira. GERÇEKÜSTÜCÜLÜK. (Surrealisme) 2 kitap. 8 lira. PYRRHUS tLE CINEAS. Varoluşçuluk üzerine denemeler, 4 lira. BLAISE CENDRARS. Hayatı, şiirleri. Said Maden, 7,5 lira. YENİ DERGİ. Ayhk sanat dergisi. Yıllık abonesi 24 lira. DE YAYINEVİ Vilâyet Han, kat 2, Cağaloğlu *** Reşad Ekrem Koçunun tarihimize ışık tutan büyük eseri çıktı. 12.50 lira Koçu Yayın lan, Servilimescit sokak Kurt îş Han Cağaloğlu. Avukat Orhan BAŞARI Gerekçelı Notlu DE YAYINEVİ SUNAR AĞAOĞLU Dünya Edebiyatı Dizisi DÖNÜŞ Erıch Marıa Remarque. MUHTEŞEM GATSBY. Scott F. Fitzgerald. CEHENNEMDE BtR YUSUF Feyyaz Kayacan. HÜCREDEEÜ ADAM Samet Ağaoğlu UGURSUZ AVLU İvo Andriç GlOVANNt'NlN ODAS1 James Baldvıin Kültür Kitapları Dizisi PUŞKİN ÜZERlNE KO • NUŞMA Dostoyevskı KUVAYt MİLLIYE RLHU Samet Ağaoğlu Casns Romanları RUSYADAN SEVGİLERLE lan Fleming *#* Sosyal Kuvvetler. Mezbepter ve Tarikatier Kişiyı, Aıleyı, Toplumu kapsıyan, bunların ıç dünyasını yapan, dış dünyaya yansıyan tortular Fiatı: 10 lıradır Av. TAHSİN SOHTAOGLC Cağaloğlu Aydınlık han No. 17 *** ESERLJfiRİNİZİ VAY1NLAR, D AG IT1 R, / DEĞERLENDÎRİR Prof Dr. Rasım Adasal'ın MEDİKAL PStKOLOJt Prof Dr. REŞAT İZBIRAK METAL TİCARET T. A. Ş. Tünel Caddesi, Transtürk Han 18, Galata İst. Tel: 49 51 10 Telg.: METURAŞ İs't. Ankara Mağazası: Çankırı Cad. 15/ATel.: 11 09 82 Faal 9456/12888 ÇALTI Haftalık Sıyası loplum Gazetesi KOYUTÜRR Samsun mıırmnmnıımnrmiMiııııııııııııııııııııııııı ŞAHESER ROMANLAR EN BÜYOK YAZARLARIN EN GÜZEL ESERLERI * Dunya Klâsikleri ıru c m v EMİLE ZOLA VİCTOR HUGO A. DUMAS Fils G. FLAUBERT JANE AUSTEH H. MURGER NOTREDAME1N . KAMBCRü '2 l» 5 » KAMELYALI KADN MADAME BOVABY SALAlMB SÖZLÜGÜ ALMANCA, FRANSIZCA, İNGİLİZCE Karşılıkları ESKİ ve YENİ ŞEKİLLERİYLE (tNDEKS'Lİ) 2.000 Türkçe terim, 10.000 terimlik indeks. Her terimin doğuşu, kökü, târifi, özlü açıklamalar. Terimler arasında binlerce bağlantı. Fiatı 60 liradır. Doç. Dr. Muharrem Ergin'in TÜRK DtL BİLGİSİ Alfred Mörer'in «BAY PARAMN MARtFKTLERl» Çocuklara, büyüklere eğlendirerek muhasebe öğreten eseri Fiatı 5 TL. o Grammaire DE LA LANGL'E TURQL'E «Fransızca Izahlı Türkçe Gramer» Türk dilinın gramer kaıdelerini sarih bir şekilde ızahı sayesinde Türkçe'nin öğrenılmesini kolaylaştırır 15 TL. tskender Fikret Akdora'nın son şiirleri VEGA 5 TL. Genel Dağıtım : MÎNNETOĞLU KtTABEVt Cağaloğlu tstanbul COGRAFYA TERİMLERÎ Senelerin cildiniz üzerinde bıraktığı izlerden endişe ediyor musunuz, O haide, bütün dünyaca yüksek tesirleri kabul edilen tabiii menşeli, Gelee Royale ile hazırlanmış CREME GELEE kullanınız ' Creme Gelee, cildin derinliğine nüfuz ederek hücreleri besler, gençleştirir, sivilce ve kırışıklıkları yok eder. Creme Geiee masajları, cildin daima canlı, taze ve pürüzsüz kalmasını sağlar AKSU Lâboratuarı Çemberlitsş İstanbul: Tel: 27 23 52 Reklâmcılık 3949/12908 HARP VE SULH (3. baa) SENİ VAR SAYMAK YENİÇERİLER KAMU HÜRRİYETLERt Prof. Dr. MÜNCÎ KAPANÎ ATÂ KARATAVın Yeni şiir kitabı çıktı Dağıtma merkezi: BATEŞ EMMA LA BOHEM o Teorik ve pozitif gelişmeler • Siyasi rejim ve hürriyetler Hürriyetlerin korunması problemi Direnme hakkı. Satış yeri: Ankara'da Bilçi ve Mumcu Kitabevleri, tstanbul'da Anıl Kitabevi. Fiyatı: 25 TL. *** İBRAHtM OLGUN Orta ve dençi okullar için İMECE 10 T.L. TÜRKİYEDE KÖY ENSTİTÜLERİ (Fay Kirby) 15 PESTALOZZİ VE DEVRİM: (Rufer'den Tonguç ve arkadaşları) 7,50 MARAL (Dursun Akçam) 3 İPLİK PAZARI (Mahmut Makal) 3 YEDİ METELİK (Macarcadan Sami Özerdim) 3 P.K. 373 Ankara TONGLÇ'A KtTAP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV ve LOKAVT ıle DERGİSİ İ'AYINLARI » Nob«l K a ı HEMİNGWAY S1LAHLAÜA VEDA 12 b ı a ) PEARL BUCK ANA PASTERNAK DOKTOH JtVAGO (2. bas» CENNET YOLU JOHN STEİNEECK OTOB^SJJ S Ş K A E N | SİNCLAİR LEWİS V H Ş , SEVMEK KAOEEIM ^ ANDRE GİDE * Çağım:zın a H. LAVVRENCE HEİNRİCH MANN HUGH WALPOL£ ANIMEMAUROİS &. VUUGHAM JOHN Mk D.Dl' MAUSİM YAİAP. KUUU. T. C*LDWEU. OGUU.AR VE SEVGILILER GUNAHKAR RLllLAR MAVİ UELEK BtR BASXAICAHN IKU1CJ2 ŞEYTANIN KURBANLARİ KGUVAN A C A a HAYATA DONİJS VTZONLU VENÜ* KADER Y0LCUIAR1 KALPAZANIAR ITALYA SENDİKALAR IIANUNH Kanunlarda yapılan son değişiklikler, tüzük, yönetmelikler Bakanlık genelgelerı, mahkeme ıçtihatları ile genışietilmiş 2 ncı TAB1 neşredilraiştir. Kitapçılardan ve tst. Galata Posta Kutusu 307 den talep edüebilir Bedelı 12.50 TL DİN OERSLERİ Isteme adresı: P.K 36 • Bakanlıklar/Ankara veya M.E.B Yayınevleri, tstanbulda: Minnetoğlu Kitabevi Ca|aloğ!u rts BcuaoOKBAzs KESME ALÜMİNYUM İTHALÂT1 Kuzey Italyan kesme alüminyum ve halitaları sanayii: Türk piyasasında normal ve hususî kesmelerin tevziatını ve sahşını yapabilecek ve tek ithalâtçısı olabilecek Türk firma'arile. TEMASA GEÇMEK İSTER Yarı mamîıl alüminyum işile halen meşgul olan Müesseseler tercih edileceklerdir. EVIET Industrıa Metalli Estrusi Trafilati s.r.l. CONCESIO (Brescia) Via AntonelU, 12. adresine yazınız. (Basm 19971/12895) IIIIM11HIIIII111H»! MIJ11 î F m T M m H Î Î M t n ı ü i m i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog