Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Müze Hastanesi Asırlar n tahribatına uğramış tarihi eseher onarılyor Mücahit BEŞER Istanbulda bir «Müıe Hastanesi» bulunduğundau haberiniz var mıydı? Evet, Harbiyedeki Askeri Müzenin yanında kurulan bu hastahanede, yüzyıllann tahribatına uğramış, değerleri milyarlan aşan tarîhî eserler; yetkili bir bilim kurulunun kontroiu altında «tedavi» edilmektedir. Doğrusu ya, daha dune kadar beim »Müzeorolojı» diye bir bilim alının mevcudıyetinden haberim oktu. Tarihi eserleri harabiyetten urtarmak ve onlara tıpkı hekim•rin yaptığı gıbi uzun ömürler ermek, meğer başhbaşına uzmank istiyen, çok ciddî ve yorucu çaşmalara ihtiyaç gösteriyormuş. ıyelim, birkaç yüzyıl öncesine ait, uflenmiş, paslanmış. turlü etkilerbir kutu vim, bir de fırça, bir güzel parlatahm! O da olmuyor. Ya ne yapacağız? Bunları, Askeri Müze'de kurulmuş olan özel müze hastanesini gor dükten sonra öğrendik. Biz gittiğimizde, Napoleon Boneparte'ın 1799 da Akkâ'ya taarruzu sırasında Cezzar Ahmet Paşa'nm cle geçirdiğı bir Fransız Alay Sancağı ameliyat edıliyordu. Artık, dağılmağa yüztutacak kadar eskimış olan sancak, birkaç ay sürecek ciddî bir ameliyattan sonra ycpyeni bır halde müzeye kaldırılacaktı. Yalnız, buranın dığer hastanelerden bir farkı vardı. Genellikle insan hastanelerine sağ gırenler olu çıkarlardı. Burada ise bir anlamda oluler diriltiliyordu. Askerî Müze Hastanesinin Başhekimi Nurettın Akbulut, «Muzeoroloji» oğrenımi yapmış ılk Turk kimyageridir. Almanya'da öğrenimıni yaptıktan sonra 1935 yıhnda yurda dönen bu yaşlı bilim adamı, 29 yıldan ben kendini, müzelerde ölmeğe yüz tutmuş çok de Müze Müdürü Alba.v »abahattin Doraz, Kore'de ele geçirilen Kızıl Çin alayı sancağını arkadaşımıza gösteriyor ğerlı eserleri dıriltmeğe adamıştır. önceleri yıllarca Ankara'da EtnoğSpor ve Sergi Sarayının hemen yıla kadar uzanıyor. Daha devlet rafya Müzesinde bu konuda çalı yanındaki Askeri Müze, esasen baş merkezının Bursa ve Edırne'de olşan Akbulut, simdı de Askeri Mu lı başına bir âlem .. Değerleri mil duğu devirlerde bıle Osmanlı huzede, tanınmış heykeltraş Zeynel yarlarla ölçülemiyecek tarıhî eser kümdarları ata yadıgârı sılâhları Akkol ve Dekoratör Y. Mımar ler, burada itına lle korunuyor ve saray hazinelerınde saklarlarmış. Hikmet Köseoğlu i!e birlıkte ölü teşhir ediliyor. Denebıhr kı. Türk 1726 da Ayasofya'nın yanındaki eserleri dinltme çahalarına devam Askerî Müzesinin, orijinal eserler Sent Irenı Kılısesınde resmen kuetmektedir. Gece • gunduz, cumar bakımından dünyada bir eşi daha rulan muze, 1807 Yeniçerı ihtılâlıntesi pazar demeden çalı^an Akbu yoktur. Selâhattin Eyyubi'nın 1173 de kısmen yağma edilmıs, 1940 ta, lut'un tek zevki, bir eser aylarca te vefat etmiş olan babası Necmet muhtemel bır savas endişesiyle gayretten sonra orijınalıne uygun tin Eyyubi'nin kıhcından tutun da Konya'ya kaldırılan müze, 1959 da şekilde ortaya çıkartıldıktan son bir kısla nobetçi neferinin Sultan tekrar Istanbula, bugunku binasıra, karşısma geçıp zevkle bir kah TI. Mahmud'a dipçiği ile vurduğu na getirılmıs ve içmekten ibarettir. tüfeğe kadar burada. (II, Mahmud Müdur Albay Sabahattin Doraz'Hafife almış olmamak için «ta bir gece kışlayı teftışe gitmiş, fa ın direktı'leriyle yenıbaştan ve mirhane» diyemediğimiz. göz nuru kat kendısini tanıtmasına rağmen kronolojık sıstemde duzenlenen mu istiyen saygıdeger çalısmaların ya nobetçi onu içeriye almamıs. Israr zede her şey mukemmel Zıyaretçipıldığı bu yerde madensel, tahta =dince de dipçikle vurmus. Re lere belirli saatlerde Mehter Tamermer ve kumas eserler için ayrı 'ormcu padişah, bunun uzerıne no kımı gösteriler yapıyor. Teşhir eayrı bölmeler var. Sanıyoruz ki, betçinin tüfeğini vazifeşinaslık or dilemiven tarihi eserler, depolarda asırlar önce bu eserleri vapanlar, neği olmak üzeıe gumusle kaplat dıkkatle korunuyor. Müzeyi görşimdi onları tamir edenler kadar mıs kıslanın duvarına astırmış ) dukten sonra, yöneticilenni kutlaisi ciddive almamıslardır. Müzenin kuruiuş tarihi XIV. yüz mamak elde degil. BULMACA 123456789 SIYAH jame«BALDWİN SOLDAN SAĞA: 1 Teni Moskova Büyük Hçlmlz. 2 «Aptal Uye> enlamına İki söz. 3 Birinl yüksek çıkarılan seslerle hakarete uğratmak. 4 «Karnı tok olmıyan bal yapıcısı» karşılığı İki söz, eliroizin bir kısmı. 5 Çevrlllnce bayvan ayakkabısl olur, bir kadın adı. S Bir harfln okunuşunun tersl. 7 Bir çeşit kıaa zaman parçaları (çoğul). 8 Yalnız eşeklere verilebılecek bir emir, sıcak lkllmll bölgelerde yetişen bir cins çalı. 9 Islam dinl esaslarına göre malının kırkta birini fıkaraya verme lşl. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 «Kuruntuya kapılıp dalga geç!> anlamına İki sözlu bir emlr. 2 Dilencl (iki söz). 3 Yemek kaplarından, genç dişi insan. 4 «Hatırlayıp lsmmi soyler» karşılığı bir çeklm, Yunanlstanda bir liman. 5 Hamam takunyası. 6 Tersi vallmlzin soyadıdır, lâs tik şeritlerin gos terdikleri marifetlerden biri. 7 Yaramaz çocukların sık slk yedikleri, tslâmlıktan önce Kâbede bulunan putlardan. 8 Çevrillnce talıh " « " "> •»uımsramr siz lnsanlann a baH< '»ilıtılS 5<"kll lınlarındakl belirir (iki söz). 9 1ten, Afrlkada bir çol. Teşekkür Ayağımın raralanmasında yakın ilgl gosteren ve kısa zamanda tedavi eden İşçi Slgortaları İstanbul Hastanesi Operatörlerlnden Sayın Kuzeyli zenciler Amerikanın güneyinden «eski memleketimiz» diye söz ederler. Güneyi gezen bir Kuzeyli, ilk defa gördüğü fakat bir yerden hatırladığı sehirlerde olduğunu farkeder. Etrafındaki zencilere bakınca, kendisini görmüş gibi olur. Asıl memleketinde doğmnş olsaydı, onlardan biri olacağını düşünür. Artık güneyli zencilerden uzak olduğuna sevinir ve kendisi gibi kuzeylilerin durumunun onlardan çok daha iyi olduğu hayaline kapılır. Aslında bu kuruntu, yarattığımız büyük hayalin bir bölümüdür. Amerikan toplumuna diğer insanların gıpta ettiklerini sanıyoruz. Güçlüyüı ve zenginiz. Ancak bu kuvvetimizi kullanmasını bilmiyor ve bundan ötürü rahatsız oluyoruz. Bu hayalden knrtulabilsek kendimizi ve diğer insanları daha iyi anlıyacak, onların da bizi anlamalarına yardtmcı olacagız. Bence, bu hayal, olmak istediğimiz Amerika'yı yaratamayısımızdan ileri geliyor. Ve onu yaratmamızı engelliyor. Uçağım güney eyaletlerinden Georgia'nın üzerindeydi. Bir kaç dakikaya kadar inecektik. Basımı cama dayayarak gittikçe yaklaşmakta olan kırmızı renkli toprağa baktım. tster istemez, ağaçlardan damlayan kanın toprağa bu rengi vermis olduğunu düsündüm. Kafamda ağaca asılmış ben yaslarda bir zencinin hayali belirdi. Bir beyaz zencinin erkeklik uzvunu kesiyor, diğerleri de bunu gülerek seyrediyorlardı. Bu çeşit sahneleri babam görmüstü. \Vashington'da rastladığım zenci sair de bana aynı şeyleri gördügünü anlatmıştı. Günümüzde bu tür olaylara pek rastlanmıyor. Zamanın bazı meseleleri çözümlediğine inanmak gerek. Ama önü müzde o kadar çok mesele var M, hepsîni «amamn halletmesini beklesek özledifimiı toplumu bizler göremiyeceğiz. Georçia'da bulunduğum günlerde herkes sfyahlara beyazlarla eşit eğitim imkânı verilmesi konusunu tartışıyordu. Caniyane bir tartışma idi bu. Fikir yürüten kimselerin çoğu kötü niyetli, bilgisiz insanlardı. Zaten bizim toplumumuzda okumuş insana kimse pek değer vermez. Toplumda düşünce hürriyeti olmadığından, zaten gerçek değeri olan insanlan çok az yetiştiririz. Hele benim rengimde olanlardan okumuş insan az çıkar. Sebebi de bssittir bunun : Toplum bize okumak ve ilerlemek imkânı tanımamıştır. Güneyin lenei oknllannda dnrum tek kellmeyle korkunçtu. Dar sınıflarda üstüste yıfılmış çocuklan, çaresizlik içinde bocalıyan öğretmenleri ve fimitsizligi bu okullarda gördüm. öğrendiklerinln kendilerini hamal, asansörcü, en çoğu zavallı blr ögretmen yapmıya yeteceğini bu çocuklar bilmekteydiler. Sonu önceden belli bir mücadeleye girmektense okulu terkederek kurtuluşu sokaklarda anyorlardı. Ve beyaz beyler, hâlâ, zencinin ilerlemeyişindeki tek gorumlunun zencinin kendisi olduğunu ileri •firflyorlardı... Amerikanın Kuzeyi riyahlara hürriyeti verdiğini, Güneyi ise zenciyl tsnıdıgını, ons göre hareket ettiğinl sanıyor. Aslında Amerikanın tflmü yanıhyor. Kendimize gerçekçi bir gözle bakabilsek, hürriyetin ne kadar uzağında oldagumuzu farkedeceğis. Kendi kendimizi tanımamız için gerekli çabayı gösteremezsek, tarih bizden yansı ezilmiş, hüniyetin ve eşitliğin var olma. dığı bir toplum diye bahsedecektir. SON Alüzede teshir edilen Osmanlı sadrazamlarına ait kıyafetler e delik deşik olmuş madensel bir arihi eser bulundu. Bunu müzeye caldırmak gerek. Bir defa öylece, ılduğu gibi bir rafa koyamazsınız. fok öyle şey.. Peki, alalım elimize Dr. Mehmet ALP'e ve hastanenin dlğer personeline teşekküru bir borç bllirim. Salamon Perez Cumhurlyet 12886 BAY OSCAR: Şükrü Canal'ın RADYO • RADTO* R*OT0 • RADYO* RADYO ***DYO İSTANBUL İL RADYOSU 13.40 Şarkılar 14.00 Çeşıtll so17.58 Açılı» 18.00 Dans müzlği listler çeşitli orkestralar 14.30 7.30 Açılıç • Kısa haberler Şar 18 30 Caz dünyasından 19 00 Turküler 14.45 Şarkılar 15 00 kılar 7 45 Haf tf muzik 8 00 Melodller ülkeslnde gezi 19.30 Kapanış. Haberler 8.15 Salon orkestraları Orkestra muziğl 20.00 Mlnyatür 16 57 Açılış 17.00 Kısa baberler 8 45 Çeşitli müzik 9 00 Tür müzik 20 30 Gece konserl 22.00 17.02 Şarkılar 17.15 Roberto küler 9.30 KUçuk konser Oda müziği 22 40 Çeşitli müzik Lorano ve srkadaşlarından Güney 10.00 Kısa haberler Kapanış. Amerlka dans müzlği 17 30 Tarla 24.00 Kapanış. 12 00 Açılıs Kısa haberler . Sadönüşü 18 00 Reklam programİSTANBUL POLİS RADYOSU lon orkestralanndan 12 30 Şarkı10 58 Açılış 11 00 Altl sesten altı ları 19 00 Haberler 19.25 Hava lar 12 50 Haflf muzik 13 00 şarkı 11.20 Plâk dolabmdan durumu 19 30 Şarkılar 19 50 Haberler 13 15 Plftk dolabmdan 11 40 Turkuler: M. Akgun . A. Sea Uykudan önce 20.00 Kıbrıs İçin 13 30 Şarkılar 13.S0 Çeşitli mü Y. Tezcan 12 00 Kapanış. 20 10 Şarkılar 20 30 Dln Zlk 14.15 Türktiler 14.30 Kon15.58 Açılış 16 00 Şarkılar: A. Ahlâk üzerine konuşma 20 40 ser saatl 15 00 Kısa haberler Edlboğlu A. Şensoy 16 20 Dans Şarkılar 20 55 Küçük llânlar müzlği 16 40 Türküler: B. Akar 2100 Kısa haberler 21.02 Açık Kapanıç. türk N. Tüfekçl 17 00 Kapanış. oturum 21 35 Güz gecesl 22 00 Turküler 22 15 Ylrminci yılzyılın 17.00 Açılış Kısa haberler 7'i7LN cmfhyp cmlhy müzlği 22 45 Haberler 22.55 17 05 Akordeonla melodüer 17 15 A NK AR A Hava durumu 23 00 Gece konserl Oyun havaları 17 30 Onlverstte korosu 17 57 Kısa llânlar 18 00 6.27 Açılış 6 30 Kısa haberler 23 45 Gece yansına doğru Reklâmlar geçidi 19 00 Haberler 6.32 Gunaydın sayın dlnleylcller 23 58 Günün önemll haberlerl Günlük olaylar 19 30 Kısa llân 7 30 Sabah müzlğl 7 45 Saz 24.00 Kapanış. lar Haflf müzllc 19 40 Şarkılar eserleri 8 00 Haberler 8 10 HaANKARA İL RADYOSU 16 57 Açılış 17 00 John Raitt 20 00 Piyano sololan 20 15 va durumu 8 15 Sizin İçin çallDiskotekten seçmeler 20 40 Şarkı yoruz 8 30 Ev kadınının istekleri sdyluyor 17.15 Dans müzlği 18 00 Barok muzlk 19 00 Haflf caz lar 21 00 Radyo tlyatrosu 22 00 9.00 Kapanış. Reklâmlar geçidl 22 30 Ayda bir 11.57 Açılış 12.00 Kısa haber şarkıları 19J0 Çeşitli haflf mü 22 45 Haberler 22 55 Ara melo ler 12 02 Ögle tatill İçin 12.25 zik 19 45 Radyo İle Almanca dllerl 23 00 Gece konsert 23 30 Küçük ilânlar 12 30 Şarkılar 20 00 tkl Sonçerto 20 30 Sevllen Caz müzlğl 24 00 Kısa haberler Türküler 13 00 Haberler 13 10 melodiler 2100 Gece konseri Hava durumu 13.15 Öğle konserl 22.00 Caz 23.00 Kaanıs. Kapanış. İst. Lv. Â. 2 No. Sat. Al. Kom. Başk. dan: SİRKECİ D. KAPI Kapalı zarfla 10.000 kilo ambalaj sicimı satın alınacaktır. Tahminı tutarı 180.000 lira olup geçici teminatı 10.250 lira dır. Tamamı bir istekliye ihale edılebileceği gibı 1/2 nıspetinden aşağı olmamak üzere iki ayrı istekliye de ihale edilebilir. İhalesi 4/Kasun/1964 pazartesi günü saat 11.00 de Ko misyonumuzda yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale sa atinden bir saat evvel Komisyona verilmesı, Postadakı gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesı Ankara tzmır Lv. Â. liklerinde, evsaf şartna me ve nümunesi Komisyonda görülebilir (1814 Bism: 19514^ 12912 KAYIP İst. 36852 No lu pl&kamı kaybettım. Hukurosuzdur Yervant Çoban Cumhuriyet 12910 KAYIP Nufus cüzdanımı kaybettlm. Hukümsüzdür Cavıt Şenturk Cumhuriyet 12909 KI1APL4RI PROF. NtMBUSUN MACERALAR1: TEMEL BÎÇKİ Bütün kadın elbiselerini tek bir metot esası üzerinden hocasız öğreten aaa kitap (15 lira) ERKEK GÖMLEKLERİ ve PİJAMALAR1 (7.5 lira) Sipariş, kitaplann bedeli, 50 Krş. posta ücreti ile bırlikte Ziya Canal. P.K. 973 İstanbul adresine gönderildiğınde derhal taahhütlü göndenlir. Başhca tstanbul kitapçılannda bulunur. ISTANBUL | PARİSİN KİRAL1 87 Gayrimenkul Sdiiş llanr Tiirkiye Emiâk Kredi Bankası A.fl.YeniLevpnıl \iilıı \iııılı ıı Bankamıza ipotekli bulunan Levent Mahallesı 4 üncü kısım Akasyalı Sokak 15 kapı numaralı 27 pafta 1012 ada 658 parsel sayılı 439.87 metrekare sahalı 8 daırelı kâgır apartımanın 1/8 hıssesı şufadan feragat, şuyuun ıdamesı mükellefıyetı taahhüt edilmek suretıyle zemın katındakı 2 No. lu köşe daıresı aşağıdaki yazılı şartlar daıresinde Türkıye Emlâk Kredi Bankasının teşkiline mütedaır 4947 sayılı Kanun hükumlerine gore 30 gün muddetle satışa çıkarılmıştır. DURUM : 4 ncü Levend'in esas meydanına ve dolayısiyle çarşı ve trafık merkezıne yakın bır bölgede ve asfalt yollar arasında bulunan bu gayrimenkul bahçeli bır apartımandan ibarettir Bunun muhıtı şehrın ıskân bakımından son zamanlarda çok inkışaf etmiş olup modern, sağlam ve iyi plânlı bınalan ihtıva etmektedir. Bu gaynmenkulün bahçesi kısmen asfaltla kaplanarak avlu ve kısmen de çayırlık yetıstirilerek binasına ferahlık sağlamıştır Apartıman kısmen yontma taşla ve kısmen tarak sıvalı ve kısmen de betebe kaplamalı beden duvarlı olarak tamamen kârgırdır. Ve yenı bır yapı olup kayda değer bır aşınmaya maruz kalmamıştır Bu bina bır bodrum bır zemın ve bır üst katlı olup kısmen zemin sevıyesi altında kalan bodrum katında beton mozaık merdiven, korıdor, 2 kapıcı odası, 2 kapıcı yemek odası. 2 kapıcı helâlı banyo yeri, iki büyük kalorifer daıresi vardır. Bunlardan yemek odaları mutfak köşelı olup gerekli konforlu tesislerıni ihtiva etmektedir Banyo yerı termosifonlu, helâh ve duş bataryalıdır. Bu kat 29 m. X 10.5 m. = 313.50 M2 kadar plânlıdır. Zemın ve üst kat plânları: 5 basamakh, geniş beton mozaık merdıvenle 3 M2 plânlı sahanlığa ve buradan çelık doğramalı camlı kapı ile apartmanm antresme girilir. Buradan bodrum kata mılir ve 9 basamakh beton mozaik merdıvenle zemın kat sahanlıklanna çıkılır Bu sahanlıklann iki yanında iki daireden dört lojman yer almıştır. Bu sahanlıktan merdiven kovasındaki merdivenle üst kata çıkılır. Bu katın da plânı zemin kattakınin aynıdır. 8 daire de plân itibariyle aynı olup bunlardan her birınde küçük bır antre, bunun esas yol tarafında bır mutfak antresinın arkasında ve yola nazır büyük salon, antrenin solunda (diğer yanında) bir koridor üzerinde ıkı yatak odası, bir benyo dairesi vardır Bunlardan mutfakta davlunbaz, fayans tezgâh ve kısmen fayans kaph duvarlar gömme ve asma dolaplar ve gerekli konfor tesisatı vardır Buradaki şohbenden banyoya da sıcak su verilmektedir Salon çok büvük olup bir kapalı balkonludur. Bu balkonun yanlan da borçlu tarafından 2 numaralı daırede kapatılarak butün lojman gibı iyi bir şekilde dekore edilmıştir Banyo dairesi BeTeBe mozaik kaplamalarla duvarları kısmen iksa edilmiş olup içinde gömme ve büyük bir benvar, bır W. C. ve bir lavabo vardır. Bu daireler 72 M2 kadar plânlıdır ve bir ya(Basm: 19978/12887) Dosya N o : 963/43 tak odasmın balkonu mevcuttur. tMAR DURUMU : îmar Müdürlüğünün 7.1.1964 tarih 8371 sayılı yazısına göre bu parsel tasdıkh ımar plânında olup binasının kontru ve gabansi aşılmamak uzere tâdılı ve yenılenmesı mümkündür. KITMETİ : Yukarıki evsafına göre bu gaynmenkulün tamamının bedeli 640.000. lıra ve 1/8 hıssesıne tekabul eden borçluya ait iki numaralı daire 80.000. lıra (seksenbin) kıymet takdir edilmiştır SATIŞ ŞARTLAR1 : 1 Satış açık arttırma ile 4947 sayılı Turkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 17 nci maddesı hukumlerı dairesinde 23 Kasım 1964 Pazartesi günü 10 dan 11 e kadar 4 ncü Levend'deki şubemiz binasında yapılacaktır. 2 Alıcı çıkmadığı v e verilen bedel takdir olunan kıymetin °,'o 75 ını bulmadığl takdırde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak sartıyle arttırma süresı 10 gün daha uzatılır İlk arttırmada teklif edilen bedel takdir edilen kıymetm °'o 75 ını bulduğu veya 10 ncu 3 Aralık 1964 Perşembe günü saat 10 dan 11 e kadar yapılacak ıkınci arttırmada teklif edilen bedel Banka Kanununun 17 ncı maddesınde yazılı hadler dahilınde bulunduğu takdırde üç defa bağırıldıktan sonra gayrimenkul isteklisine ihale edilecektır. Aksı halde mezkur madde hükümleri dairesinde ıslem yapılacaktır. 3 Arttırnıaya gırenler tahmın edilen d e ğ e n n °o 7,5 nispetinde temmat akçesı vereceklerdir. Satış peşın para iledir. tstenildiğinde Banka temınat mektubu karşılığında 10 gün kadar süre verılebılır, tellâlıye resmı v e birikmiş vergıler satış parasından ödenecek ve tapu harcını, ihale karar pulunu alıcı verecektir 4 Satıs parası zamanında ödenmesi lcra v e tflâs Kanununun 133 ncü maddesı gereğı yapılacak ve alıcı fıat eksikliğinden sorumlu bulunacaktır. 5 Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililer bu mal üzerindekı haklarını, faiz ve masraflar ıçın ileri sürdüklerını belgelen ile birlıkte 15 gün içinde Bankaya bildirmelidirler Aksı halde hakları Tapu Sicilliğı ile sabıt olmadıkça satış parasının pavlaştırılmasına giremiyeceklerdır. 6 Şartnamede yazılı hükümler dışında kalan hususlarda Banka Kanunu ile tcra tflâs Kanununun hükümleri dairesinde muamele yapılacaktır. 7 Şartnameyi bugünden başlıyarak Bankamızın 1963/43 sayılı dosyasmda herkes görebilir. tsteklilerin bu tarihten itibaren satış şartlarını görmüş ve kabul etmiş sayılacakları ilân olunur. Türkiye Emlâk Kredi Bankası A . Ş . Teni Levend Şubesi l l Pr^dalgonde konuşurken, Lucianne gerçekten de onu tetkik ediyordu. Yakışıklı Marki öyle bir nutuk çekmiş, öyle zarit edalarla, öyle keodine güvenir bir tavırla konuşmuştu ki, bir komedya artisti görse tmrenirdi. Sahiden de güzel delikanlıydı! Hali vakarlı, sesi sempatik ve içli idi! Kesinlikle söyledigi sözlere nasıl inanılmazdı! Hele kendi nasıl reddedilebilirdi? Aşkım reddeden kadınların pek az oluşuna akıl erdirebiliyordu. Ama şu anda konuştuğu kadın, aksi gibi, düşmanlannın karşısında onun maskesini düşürmeye yemin etmiş bulunuyordu. Matmazel IVtarechal'in durgun yüzii birdenbire bir tebessümle aydınlandı, gözleri, Predalgonde'un yüzüne takıldj, alaycı ve kesin bir ifade ile şöyle dedi: « Bu tirad çok güzel, dostum, ama bana kelimeler değil, daha başka şeyler lâzım. Âşıkane sözlerinizin, arşuu kaça satüır matah olduğunu biliyorum, onun için mallara bu ölçü ile paha biçmem. İsterseniz daha pratik ve daha ciddî olalun. Beni sevdiğini söyliyen kimseden ben garantiler isterim, siz hiç garanti vermiyorsunuz.» Predalgonde sordu: « Size nasıl bir garanti lâzun? « Nasıl otecak, her şeyden evvel bir rakibim olup olmadıgını bilmek isterim.» Bu çok önemli sözü söylerken, Lucienne, delici gözlerini genç adamın gözlerine dikmiş bakıyor, sanki hakikati okumak için bu gözlerle onun beynini deuaek istiyordu. Sonra tebdide yakıo bir âmirane eda ile sordu: «Anlıyorsunuz, değil mi? Eğer beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız, ben olmıyan ne varsa silkip atmanız lâzım. Ben inhisarcıyım. Ya hep, ya hiç.» (Aıkası var) 40 22 Ekim 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Bsılgar Yuttatt hududunda bir çarpışma başladı Dün Yunan Bulgar hududunda ansızın bir çarpışma başlamıştır. Yirmidört saatten beri aralıksız devam eden bu silâhh çatışmada Yunan zabit ve askerlerinin telefat verdikleri bildirilmektedir. Çarpışmada ölen zabit ve askerlerin ailelerine tazminat verümesi istenmektedir. Bulgar ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmanın geldiği Beleş mevkünin haritası vukua Meclis bugün açılıyor Büyük Millet Meclisi bugün saat 3 de açılacaktır. Bugünkü toplantıda ekseriyet temin olunamadığı takdirde içtima 24 ekim cama gününe tehir edilecektir. Belediye Meclisi nin toplantısı Belediye Meclisi dün kanun! uk toplantısınj yapmıştır. Bu münasebetle Şehremini (Belediye Reisi) Operatör Emin Bey bir nutuk irad etmiştir Emin Bey, Kanbkavak suyunun sahile indirilmesi, 42 çeşmenin yeniden inşası, buz meselesi, söbzo halleri gibi şehrin ihtiyaçlarından bahsetmiş, bu arada İstanbulun birçok Avrupa memleketlerinden daha temiz bir şehir olduğunu söylemiştir. r Bulgar temsilcisi geldi Ankarada Türk Bulgar anlaşmasmı imzalayan Bulgaristan temsilcisi M. Radef dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. Sl Radef birkaç güne kadar Sofyaya dönecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog