Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

22 Ekim 1964 CUMHTTRÎYET D I S HABERLER DÜNYADA Kruçef'siz Kremlin Uashington 21, (A.P.a.a.Radyo) ' oskovada âdettir. Bir lider Amerikanın en büyuk radyo devriidi mi, totaliter rejitelevizyon şirketlerinden üç tane, min icabı arkasından er si, Goldwater'in, Johnson'un konuş vcya geç bir kötiileme malarına cevap vermek ıçın talep kampanyasıdır başlar. 1917 proleter ettiği eşit uzunluktaki program ayaklanmasmdan beriye işbaşına getahsisini reddetmislerdir. çen Sovyet Şcflerînden sadece LeDiğer taraftan son nabız vokla nin, öliimünden sonra da baş üstünTokvo 21 malarında Johnsondan °,o 35 orade tutulmak bahtiyarlığına erişebilNiigata Radyasyon Araştırma Enstitüsü lâboratu nmda geri olduğu görülen Cumhumiştir. varı tarafmdan bugün yayımlanan bir bildiride, son riyetçi Başkan adayı Goldv/ater'ın Fakat bahis konusu Kruçef olunpatlatılan Komünist Çin Atom bombasınm radioakti taraftarları, durumu düzeltmek iea, işler değişmektedir. Kruçef, 10 çin yeni bir hamleye girişmışler yıllık iktidarı müddetince, özellikle viteli küllerinin Japonyanın çeşitli bölgelerine dökül dir. Bu hamlenin, ilk safhası ola dünya gerginliğini azaltmak yolun raeğe başladığı bildirilmektedir. j rak, Demokrat idarenin, Amerıkan daki hizmetleriyle memleketinde, öte yandan bugün Bakanlar Kurulunda sorulan soruları ce I ahlâkını duşürdüğünu ispat etmek Doğuda ve Batıda kalblerde ycr etvaplandıran Devlet Bakanı ve Teknoloji ve Bilim Dairesi Başkanı I istiyen bir filmin hazırlanıp telemiş ve şimdiye kadar hiç bir Sovyet Kiişi Ayşi, dökülen bu küllerin bir tehlike teşkil etmemekle be | vızyonda ve sinemalarda gosterıl liderine nasip olmamış sempati topraber olayın lâboratuvarlarca dikkatle incelendiğini bildirmiştir.. mesi teşkil etmektedir. lamıştı. İşte böyle bir adamı derhal Öte yandan uzmanlara gore, PeYarı cıplak dansozlerı. muateh kötülemeye kalkışmanın yaratacağı kinin bombası 10 20 kıloton kudtepkileri hesaplamış olacaklar ki, retinde küçük bir bombadır. Ha lere girışmek isteğı Kruçefin Kızıl • een resımli dergılerin kapaklnrıKremlinin yeni idarecilcri, hiç de vada patlamış olup tam mânasiyle Çıne karşı çok sert davranmış ol ı nı, sokak kavgalarını ve u^t kısğilse şimdilik susmayı tercih etmek tekemmül etmiş bir bomba olma duğunu ıleri süren bazı ufak Sov mı açık mayo gıymıs genç bir kızı yet peyklerı üzerinde de iyi bir te gosterecek olan bu fılim, «Tercih» tedirler. dığı içm, oldukça kuvvetli radyoadını taşıyacaktır Nitekim Kruçef'in beklenmedik aktif döküntüler bırakmış olması sir yaratacaktır. bir zamaııda istifasının kabul edildi muhtemeldir. ğinin açıklanması, Komünist Çin ve Komünist Çinin resmî sözcüsu hempaları istisna edilirsc, genel bir hayal kıoklığı yaratmıştır. Babacan «Yeni Çin Haberler Ajansı» tarafmlığı. tıknaz fizik yapısı ve cana ya dan bugun yaymlanan bir bildiride, kınlığı ile, Sovyetlerin barış arzusu Başbakan Çu En Lay'm 16 Ekim nun insanlığtn iunit bağladığı bir tarıhinde yapılan atom bombası desembolü haline gelmişti. Oııun ayrıl nemesinden hemen sonra dünyaya masından en fazla memnun kalma yapılan çağırıya paralel olarak buyan, Doğu ve Batı Avrupadaki Ko tün hükumet başkanlarına birer me münist Partileri olmuştur. Hemen saj gonderdiği, nükleer silâhların hepsi Kruçefin faziletlerini övmüşler toptan yasak edilmesi ve mevcutladir. Mutad Kruçefi kötiileme kam rın imhası konulannı müzakere et panyasına katılmayacaklarını, onun mek iizere bir zirve konferansı tek Başbakanhk ve Sovyet Komünist lifınde bulunduğu bildirilmektedir. Bu arada Moskovadaki Batılı dip Partisi Birinci Sekreterliğinden yaşlanması ve sağlık durumunuıı yeter lomatlar Sovyetler Bırliğinin Kızıl sizliği dolayısiyle çekildiğinin resmî Çin ile müzakerelere başlamak argerekçe olarak gösterilnıesine taraf zusunu gösterdiğini ileri sürmektar bulunduklaruıı açıklamışlardır. tedırler. Bununla beraber yeni Sov Sebep daha ziyade, milletlerarası ko yet idarecilerinın Pekm Moskova münist hareketinin mutedil Kruçefin arasmdaki anlaşmazlığın kolaylıkdevrinde enternasyonalizmden milli la kalkacağından ümitli olmadıklayetçiliğe, merkeziyetçilikten muhtar rı belirtılmektedir. partiler federasyonuna doğru kaymaBu müzakereler Sovyetlere dünya ğa başlamasıdır. Fakat Kruçef tari komünist liderlığini ele geçirmek hc, «barış içinde beraber yaşama» il ıstiyen ve Asyada Sovyetlerin elinkesinin kuruculuğuyla geçecektir. de bulunan topraklar üzerinde hak Kruçef hayranlığınm yeni idareci iddia eden Pekine karşı izliyecekleleri hayli ürkiittüğii aıılaşıimakta ri politikaya karar verinceye kadar dır. Bir türlü başlayamıyan kötiileme zaman kazandırmış olacaktır. Aynkampanyası dolayısiyle de, Krucefsiz ca Moskovanın Pekin ile müzakereKrcmlin bir bilmece olmakta devam etmektedir.» Ancak yeni yöneticilerin tutunılarından, verdikleri teminatlardan ve Birikmiş pnronızı hangi bankaya savunueuluğunu yaptıkları .kollektif liderlik» gibi ilkelerden anlaşıldıyatırırs^n.i ikramiye kazanma şansınız ğuıa göre, Kruçef idaresiniıı esasınd a h a b ü y ü k oıur? dan ziyade tarzında. stilinde değişiklik yapılacaktır. Nitekim Kruçefin devrilmesinden beriye, hiç bir radikal değişikliğe gidilmemiştir. İjnlü «New York Times. gazetesi de, yeni Paris 21, (a.a.A.P.Kadyo) Sovyet politikasını «Kruçefsiz Kru Bırleşmış Mılletler eğitım, revizm» olarak nitelemektedir. bilım ve kültur teskilâtı (U Birikmiş paranızı e n b ü y ü k Kayhan SAGLAMER NESCO), mıllıyetçı Çının Kızıl (lin lııııııliiiMiıııı raılyoakliviicli yajjmaya başladı Goldvvater güç durumda kaldı Yunanistan dış teşkilâtını genişletiyor Atina 21, (Özel Muhabirimizden) Yunan Hükümeti Dışişleri Bakanlığını modernleştirmek ve teşkilâtını genışletmek için 30 milyon Türk liralık tahsisat ayırmıştır. Dışişleri ve Maliye Bakanları tarafmdan bu maksatla hazırlanan kanun tasarısına göre, Yunan Dışişleri Bakanlığında şu değişiklikler yapılacaktır: ^ ) Bakanlıkta peyderpey doldurulacak 498 yeni kadro açılacaktır. Q Tamamen telsiz ve telekslerle takviye edilecek yeni bir haberleşme servisi kurulacaktır. 0 Dışişleri Bakanlığı için yeni bir Teşkilât Kanunu çıkarılacaktır. Q Cezayir, Amman, Şam, Lagos. Leopoldville, Rabat. Akra, Meksıco, Barüsselam, Nairobi gibi şehırlerde Elçilikler açılacaktır. Dışta gorevli diplomatlara bugün yeterli görulmeyen ödeneklerine ek olarak yüzde 30 oranında mesken taz minatı verilecektır. Öte yandan Yunanistan, Kıbrıs Barış Gücunün uçüncü üç ayhk görev devresi için 500.000 dolâr yardun yap ma?a karar vermiştir. 1İPPMANN Goldvvater ve ahlâki düzensizlik i?3 if! WI1TER hadiseıer arasmda Kurultay miinasebetile ürkiyede her kurultay (nmumî kongre) heyecanl» başlar ve çoğu zaman hayal kınklığıyla obnasa bile bir seçim mücadelesinin yorguuluğo ve bezginliği altmda sona erer. Bu seferki Halk Partisi kongresi de bu kaidenin dışına çıkmamıştır. Bunda da kimsenin suçu yoktur. Türkiyenin toplantılar dünyası hep bu vasıftadır. En küçük spor kulübünden en büyüh siyasi parti kongrelerine kadar. Şimdi niyetimiz kurultaylaruı, hattâ C.H.P. kurultayının bir tahlilini yapmak değildir. Sıkıcı bir şey olur bu. Benimkisi bütün bu toplantılarda göze çarpan müş*îrek bir vasfa par mak basmaktır. Bu kurultayı bırakalım. Türkiyede seçimle kunilan bütün heyetlerin vasıflarında gitgide bir ucuzlanma göze çarpmaktadır. Bu demek değildir ki seçilenlerin teker teker gradolan düşüktür. Hayır.. lâkiıı toptan bakıiırsa bütün bu seçümiş heyetlerde bir tesirsizlik, uğraşmaları gerekeo mevzulara göre bir çap nisbetsizliği göze çarpmaktadır. Seçimler yolunda ve serbest oldukça buna kimse bir şey diyemez. *• ma bu seçim mekanizmasının da ileri, geri manevralan vardır. Bır çok heyetlerde, oraya ayak basması akla gelmiyecek kimseler, içeride iki kuvvetlinin birbirini yemesi, ve «bana rakip olamaz. Kimse ona oy vermez» düşüncesiyle seçilmesi ihtimali az olan nafif elemanlara herkesin rey vermesi bu gibilerin liste başlannda oy toplamalarına sebep olmakta ve bu seçim jnanevraları seçilen heyetleri, seçmen kitlesinin muhassalası olamamak illetine uğratmaktadır. Daha açıkçası bu iç rekabet cereyanları, güreş müsabakalarında kuvvetlilerin birbirini kırıp bir zayıfın arada şampiyon oluvermesi gibi beklenmedik ve istenmedik neticeler vermektedir. Daimî olsun, muvakkat olsun, Türkiyede umumi seçimle kurulan heyetler bu kusurla maluldürler. O zaman ne oluyor? Bu heyetler kendilerinden beklenen işi göreraiyor. tçte ve dıştaki Ugililerden bunu müşahede edenler yavaş yavaş fimitsizliğe uğruyor; çünkü mevcut seçim sistemleri demokratik olsun kaygusuyla fazlaca demokratik tutulmuştur. Ne seçenlerde bir şart, ne seçilecekte bir vasıf aranjyor. Böylece seçmen kitlesini kuru kalabalık vasfına irca edince onun muhassalası istenenden farklı bir seviye arzediyor. Bu seviyeve uyamıyanlar da durumu ıslâb için mücadele edemeyip çekiliyorlar. Seçimden çekiliyor, seçümekten kaınıyor. Bövle olunca da seçilmiş heyetlerin görüştükleri mevzular, aldıkları kararlar kendilerini seçen cereyanın az ehemmiyetli endişelerinden fleriye geçemiyor. Bu da bir cemiyetin nizamını kuran ve yerleştiren «müessese = institution» lerin iyi işlememesine sebep oluyor. «ÇAĞIMIZIN ÜNLÜ SİYASİ YOFUMCL'SU» T £c TKonh Ç~ enatör Barry Goldvvater'in yakınma« \ ları ve bunları gidermek için yapmak istedikleri, ortaya attığı problemlerîe teklif ettiği çözüm yolları arasmda devamlı çelişmeler var. Bu. dış olaylar, savunma. malî politika, sosyal sigorta, kısacası bir Başkanı ve Federal Hükümeti alâkadar eden her büyük meselede kendini acıkça gösteriyor. Millî politikanm başlıca meselelerini tartışacak jrerde, olanca dikkatini cürüm, şiddet hareketieri ve ahlâksızlık üzerine teksif et> miştir. Cumburiyetçi Baskan adayının kampanyasının ana teraa'sı su : Cürüm ve çünah, Barry Goldwater ve Başkan Yardımcısı adayı VViIlianı Miller'in kendileri örnek tutularak ve faziletle basarıyla altedilebilecek kötülüklerdir. «Biz ikimiz» demek isti.vorlar seçmenlere, «varlıklarımız ve söylediklerimizle şebir sokaklarından şid det hareketlerini ve cürümü kökünden söküp atacak ve bu çürümüs cemiyette yeni bir fazilet devri açacağız.» ' ğ •; f' S|n 3 SORU • t NIZAM VE DISIPLİN Bu. aslına bakıiırsa, hiç suphe yok kı bir kendini beğenmişhk mısalıdır. Fakat bır seçım kampanyasında bulunmamız dolayısiyle, ınsanın kendısını tertemiz zannetmesının pek fazla önemı yoktur. Esas önemlı olan, curum ve rezaletlere karsı böylesıne yılmaz bır tutuma sahıp bulunan bu ıkı adamın, cürüm ve rezaletlerle basa çıkabılecek hemen her türlü pratik tedbır karsısında sessızlığı rbuhafaza etmelerı veya ıstıhfafkâr davranmalarıdır. Okullar, sağlık konut ve dınlenme meselesi hakkında yapacakları hıçbır şey yoktur. Bizi dertlerimızden kendi şahsî örnekleri ve fazilet yaratma kabıliyetlerı ve günahı takbih suretiyle kurtaracaklardır. 2 CEVAP Çini Formoza temsil edecek 1. Soru ŞS, ^*o Baylar Goldwater ve Mıller dertlerimize deva olarak kendı sahıslarını ornek vermekten ileri gidemedıkleri gıbı. modern hayatımıza bir nıram ve disiplin vermeğe, otonte uygulamaya da yanasmamaktadırlar. ^ > RADİKAL MUHALİF Butun ahlâki kotüluklerımızin devası nedir? Kisiyi cemıyetın kayıtiarından ve hükümetın zulmünden kurtarmak, ferdın Edmund Burke"ın «hava kadar hafıf olmakla beraber, perçınlenmış demır kadar kuvvetli» şeklınde tarıf ettiği bağlarla bağlı bulunduğu ölüler, yasıyanlar ve doğmamıslardan kurulu toplumun bır parçası olduğu • kı gerçek muhaf.azakârlığın ana itikadıdır • ınancını red ve ınkâr. Iste böyle bır görünmez toplumun varlığı dolayısıyledır ki, ben bır zamanlar «genç adamlar savaslarda vatanlan uğruna ölürler, ihtiyarlar asla altında oturamıyacakları ağaçlar dikerlen diye yazmağa curet etmiştım. Konsfantin Istanbula...» Atina, 21 (özel muhabirimizden) Yurt gezisine Batı Trakyadan [ başlıyan Kıral Kostantin ile Danimarka asıllı Kıralice Anna Maria' I nın Dedeağaç ve Gümülcinede ya , oılan tezahüratta «Enosis Eno ' sıs... ve «Kostantin Istanbula...» avazeleri üe karşılandıklan bildiril mektedir. ŞERİFNAZ GCNEŞ Dr. Operatnr İLTER BtLGtN Evlendıler. Berlııı 21 Ekim 1P64 Cumlıurıyet 12884 ile Çını tenısıl etmeye yetkılı olduğu yolundakı Amerıkan teklifını 35 e karşı 50 oyla kabul etmıştır. Çekımser kalan 18 ulke arasında Fransa v» bırçok Afrıka devleti vardır. Bu toplantıda UNESCO'nun ikı yıllık faalıyet programı ve 48,120,000 ciolar tutan yıllık bütçesı de göruşuimuştur. Rusya ile Sov\et Bloku memleketlerı bugunku oylamada Mılhyetçı Çıne karşı cephe alan memleketlerın öncülüğünü yapmaktaydılar. Aleyhte oy verenler arasında ayrıca Kuba, Finlândiya, Gana. Hındıstan. Pakistan ve Mısır bulunmaktaydı Amçrıka boylece, Kızıl Çının UNESCO uyelığıne kabul edılmesı yolunda Sovyetler Birlığı ıle Fransa tarafından yapılması beklenen teşebbüsu önlemıs olmaktadır 2. Soru 1. ikramiyelerden faydalanabilmeniz için hangi bankaya yatırmalısımz? ÇÜNKÜ : Baukd Kredileriui 2 GÜN SONRA REZEKVASYON İÇİN TELEFON KERVANSARAY'da 47 16 30 47 16 31 Reklâmcüık 3943/12907 (\iııı\ii llijtıeıtdisli! ÖZEL GALATASARAY YÜKSEK IKULl Adres: İstiklâl Caddesi No. 311. Galatasaray İstanbul Telefon: 49 52 95 r 1 3 2 K A Y I T L A R A D EV A M EDJLMEKTEOiR 1 Yüksek okulda 1964 65 ders yılı oğretimine 9 kasım 1964 pazartesi günü başlanacaktır. 2 Yüksek Okulda, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Yüksek Okulunun öğretim programı aynile uygulanır. 3 Yüksek okul teorik dersleri yanmda, ilk sömestrden itibaren Kimya, Fizik ve Fiziko Kimya Lâboratuvarlarında öğrencilere pratik çalışma imkânını da hazırlar. 4 Okulun öğretim kadrosu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yüksek Kimya Okulıı ile diğer fakülteleri ve istanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi öğretim üyelerinden teşkil edilmiştır 5 Öğretim ücreti üç taksitte alınır. Ay rıca kayıt ve lâboratuvar ücreti alınmaz. 6 İsteyen öğrencilere yurt temin edilmiştir. 7 Daha fazla izahat için öğrenci klavuzu istenebıhr. Kısmet 86 12903 İtiraf etmek lâzımdır ki bu kusur yalnız bize mahsus değildir. Bütün dünyada tabü bilhassa f' Barry Goldwater'ın muhafazakâr olduğunu ileri sürdemokratik nizamla yürüyen cemimek kadar esastan uzak bir iddıa olamaz. O. muhafazayetlerde bu kusor müşahede edilkârlığın hepimızin bızden daha büyük, yaşlı ve uzun miştir. örnürlü bır topluma ait olduğumuz yolundaki temel ilOnun için Lordlar Kamarası, Sekesinı inkâr etmektedir. Gerçekte Senatör Goldvvater, nato, Müessisler Meclisi gibi <nâmodern çağm başta gelen problemını teşkil eden ahlâkî zım» müesseseler kurulmuştur. düzensizliğe yol açan biçimde bir kişisel özgürlük bayBunlara rağmen, gene de sakatlık rağı altında, muhafazakârlığın radikal bir muhalifidir. giderilememekte ve bunun için seçim mekanizmasının dışında beyet(Bu yazının Türkiyede neşlr halckı yalnız cCÜMler kurulması yoluna gidilmekte HÜRİTET> gazetesıne aittir.) dir. Meselâ Amerika Cumhurbaskankararı geregınce h i ç b i r banka, kendisinde lannın «akıl bocaları = Brain biriken tasarruf mevduatının' binde altı)sının trnst» adı verilen gayriresmî bir yardımcılar grupu vardır. tşleri on ü s t ü n d e ikramiye dağıtamaz. lara danışır. Bunun en yeni misa • lini yeni tngiltere Başvekili «Wilson» vermek üzere. Son haberlere göre, îşçi Partisi Lideri ve Ingiltere Başvekili, işleri iyi yürütmek İkramiye kazanma şansının nispeti ve miktarı için ilim ve siyaset âleminde söhret ve kıymet sahibi bir takım sah b ü t ü n bankalarda a y n ı d ı r. siyetleri, kabine âzası ile birlikte bir araya getiren gayriresmî bir İşçi Hükümeti NATO'ya sadık kalacak komite knrmaya karar vermiştir. Mühim kararlar, tm komiteden çıkacaktır. İkramiye miktarmın Londra 21 Bizde de böyle seçilmemis, fakat Perşembe giinü yapıla n seçimler sonunda 13 yıl fikirlerinden istifade edilebilecek lık iktidar koltuğunu terketmek zorunda kalan Muha kıymetlerin topluma faydalı ola bilmesi yolu aranmalıdır. Inşiltefazakâr Parti idarecileıi, İşçi Partisine karşı yürüte rede yazılı kanun olmadıgına göre cekleri muhalif politikayı tesbit etmek için ilk toplan onlar böyle bir ise kanunsuz da. tririsebiliyor ve «âdet» halinde birtılarını yapmışlardır. leştiriyorlar. Perşembe günü yapılan seçimler sonunda 13 yıllık iktidar koltuğunu Bizim için böyle bir imkân var terketmek zorunda kalan Muhafazakâr Parti idarecileri, İşçi Partisine mıdır bilmem; araa eğer buçünkü karşı yürütecekleri muhalif politikayı tesbit etmek için ilk toplantı demokratik sistemin ve yukarıda larını yapmışlardır. yazdıçımız sebeplerin neticesı oSızan haberlere göre şimdilik, larak doğan bu mahznrlu heyetlere Muhafazakâr Partınin olaylara kar vam Kamarası üyeliğini de kaybe çare arıyorsak. önc seçim. parşı nisbeten pasif kalarak İşçi Par den eski Çalışma Bakanı Rippon, tiler ve cemivetler kanunlannı böytisinin hareketlerini izliyeceği tan Posta Bakanı Bevins, Sağlık Baka le tasarruflara imkân verecek ha1 min edilmektedir. Böylece muhale nı Barber ve Hazine Bakanları Mc le setirmemiz lâzımdır. fetin siyasetini belirlı bir yola sok Mıllan üe Green Parlâmentoda akmadan evvel iktidarın hareketleri tif muhalefet yapamıyacakları için B. FELEK O HALDE : bunlann yerleri, «Gölge kabine» de ni bekliyeceği anlasılmaktadır. yardımcıları tarafından isgal edlj Diğer taraftan «Golge kabine» teş lecektır. Bundan sonra yapılacak kili de toplantıyı ışgal eden mese ilk ara seçımlerinde eski Bakanlaj lelerden birı olmuştur .«Gölge ka rm Avam Kama asma tekrar girI bine» Home, tarafından seçilmekte meleri için çalısılacaktır. ı ve genellıkle eski kabinenin aynı ~ Birikmiş paralarımı h a n g i bankaya Bu durumda, Alec Dougias Home olmaktadır. Fakat seçimlerde Aun «Golge kabine» de değişiklik yatırmalıyım' New York yapma yetkisini elinde tutmakla HERALD TRIBUNE «gölge Basvekil» unvanını ve parti içindeki nüfuzunu muhafaza ettiği Manilla 21 Evvelkı gün Fılianlaşılmaktadır. ( pinlı bır mebus. gazetecılere vapİsçi Partisinin Dışişleri Bakanı tığı açıklamada, Saygon yetkıhleVValker, NATO Genel Sekreteri rının Fransayı, Kuzey V'ıetnanılı Iowa, 21 (A.P. a.a.) Geçen Manlio Brozio'ya bugün bır mek komünı>;t gerıllacıları ekonomık hafta Goldwater'in kafasına yumur tup göndererek İşçi Partisinin NA yardımlaria destekledığını söyleta atan genç bir üniversite talebesı TO politikasını açıklamış ve şun diğını belırtmıştır. Guney4oğu Asyadaki gezisın kız 50 dolar para eezası ödemeyf lan söylemiştir. den geri donen sözcu Salıpada Pen mahkum olmuştur. «Yine bır işçi hükümetin imza datun, Fransız parasının bır çok Hatırlanacağı üzere Goldwate! kafasında patlıyan ve kulağından i lamış olduğu Kuzey Atlantik Antlas yerlerde vasıtalı sekılde Gur.ey ?iğı, sarısı beyazı karışarak dok" ması, dıs siyasetimizi etkliyen bi Vıetnama karşı olan kuvvetlere len yumurtayı eliyle temizlemiş, d« rinci faktör olmaya devam edecek verıldığının kendısıne söylendığını tır Hur dünyanın "üvenliği ve kar J ıddia etmıştır. ha sonra yaptığı bir konuşmad <:Bu yumurtayı bana, Johnson'ur sılastığımız siyasi meselelerde or I Diğer taraftan Fransanın, Say veletlerinden bırı attı» şeklinde soj tak bir yol tutulması NATO'dakı gon'a yardımda buiunan guneydomüttefiklerımizle pavlaştığımız baş ğu Asya Suih Organızasvonunun lenmişti . lıca amaçlardan biridir.» vardım programına katılması hakGenç kız, yargıç huzurunda, aŞ kında sorulan bır sualı de Saygon lıya ağlıya, yumurtayı, elınde olmı Mısır Dışişleri Bakanı . yetkılilen, «Bızce. Fransanın' bıyan âsabî bır hareketle atmış bu zim Asyadan komünızmı atmak ılunduğunu anlatmış, daha sonra çin ginsmış olduğumuz savaşta bıPolonyaya gitti Goldwater'e bir mektup yazarak o ze yardım edip etmem^sı önemli zür dilediğini de bildirmiştir. Genc Varşova, 21 (a.a.) Birleşik A değıldır. diyerek cevaplandırmışkız, bu mektubunda, Goldvrater'e lardır. «Beni affetmenizi rica ederim. Yu rap Cumhuriyetinin Dışişlerini yüÖte yandan Saygonda, Savunma murtayı kasten değil, ani ve insı rütmekle görevli Başbakan Yardım yakî bir hareketle attım. Yumurta cısı Dr. Mahmut Fevzi, bir kaç Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlarda geçen hafta tam 524 yı atmış bulunmam, hiç de şahsını gun kalmak üzere Varşovaya gel komünist gerıllacının öldüruldüğü zı istihdaf etmemektedir. Hem be miştir. blırtılmekte ve bunun şimdıye ni, hem de Sıoux Cıty'deki herkesi Polonya Dışişleri Bakanı Adam kadar baydedilmi? dusmar kayıpmazur gnrmenizi istirham ederim» Rapacki, geçen yıl Birleşık Arap lannın en büyüğü olduğu bıldırilReklânıcılık 3922/12892 demektedır. Cumhuziyetini ziyaret etmişti. mektedır. Birikmiş paranızı h a n g i bankaya yatırırsanız yatırınız, hangi bankada toplarsanız toplayrnız, gerek isabet, gerekse en b ü y ü k ikramiyelerden faydalanma şansınız d e ğ i ş m e z . % • Tanzim Komitesi Home gene hâkim durumda YANİ : Muhalefete diişen Muhafazakâr Pârti "Gök Kabinesi» kuruyor BU SEBEPLE . Düyük yekunları müşterilere f a r k l ı menfaatler sağlamaz Her bankada şansınız ölçüsünde artabilir. ancak yatıracağınız para Fransa komünist Vietkong çetecilerine yardım ediyormuş En çok güvendiğiniz ve size bütün banka işlerinizde en iyi hizmet eden bankaya : Goldvvater'a yumurta atan Üniversiteli genç kız mahkum oldu YAPI ve KREDI BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog