Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SERGE v e ANNE GOLON'uu Dunva dıllerıne çevnlmiş b u y u k romanı ve Krol n . ınci Cıldi ÇHCTI Çeviren: NÜVEYRE GÜLTEKIN Neşreden: HALK KİTABEVİ Ankara Cad. N o : 45/9 Gunçer H a n İstanbul Butıın k ı t a p ç j a r d a b u l u n u r . Reklâmcılık 3844/12891 u m h u r i yet 41. yıl sayı 14449 KURUCUSU: YUNUS NADİ felgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u n y e t istanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 YEMEK ALA' MTJHTTnN YEĞEN'ın ALAFBAJîGA dm OMÇOSTO î,. 3000 750 1000 Perşembe 22 Ekim 1964 TATLI SOĞUK MEZELER SOFRA TAN: Hiç yemek pi kimsenin yardımı hazırhy abil ecekleri İNKILÂP v e dahi ıekler iEVLEBİ cılık: 2696/12913 Bayındırlık Bakanı ile Plânlama Müsteşarı Kavga etti Bir süre önce cereyan eden hâdise bazı Bakanlar ve Genel Müdürler tarafından büyütülmeden önlendi •X ısa bir süre önce Bakanlar Kurıılu top1 " ^ lantısı sonunda Bayındırlık Bakanı Auf Hikmet Onat ile Devlet Plânlama Teş j kilâtı Müsteşarı Memduh Aytur arasında ka* gaya varan siddetli bir tartışma olmuş,' olay bazı Bakanlar tarafından yatıstınlmıs ve bugüne kadar gizli tutulmuştur. 1965 pıogıamının goruşulduğu Ba kanlar Kurulu toplantısı sııasmda karayollarının yatırımları gorusulurken ortaja bir mesele çıkmıştır Behrtıldığıne gore Karayolları yatırım projelerınden bırı ele alındığı sırada. Malıye Bakanı Ferıt Melen, projenın malî yonu ile ılgılı olarak «Bu kadar para>ı bu iş icın veremeyiz. Plaııın preıısiplerine aykırı olduğu kanısındayun» demış ve bu konuda Devlet Plânlama Teşkılâtı ile goruşulmesını ıstemıştır Bunun uzerıne D P T. ndan bu yetkıh bu konuda Karayolları Genel Mudurlugu vetkı hlerı ile bir goruşme yapıldığmı, kendılerme bu mıktar paranın bu 1 5 ıçın verılemıyeceğını, aksı halde progranı harcamalannm dısına çıkıl mış olacağını, bu gıbı yatırıralarm bir oncelık dızısıne gore tesbıt edılmış olduğunu toplantıda açıklamıştıı Bu açıklama uzerine Karayolları Genel Mudurlugu yetkilılerınden bı 11, Plâncılara çatan bir konuşma ya parak «Plâncılar, memleket gerçcklcriııi talırip ediyorlar. Istedikleri ICİbi iş >apı>orlaı» demıştır. Bu sozler, Bakanlar Kurulu toplantısının (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) Sattiğımizdan daha az ithalât yapttğımıx için Rusyadan 3,5 milyon dolar alacağımrz. var Keban'ı Ruslar yapacak KEBAN BARAJIMV INSA EDILECEĞI VE BARAJIN ETKISI IÇINDE BULUNACAĞI SAHAYI GOSTEREN HAR1TA London Times gazetesine göre Türkiye, İran ve Pakistan gibi, Rusyadan büyük iktisadî yardım almağa hazırlanıyor Ankara 21, (Cıunhuriyet Burosu) AYTÜR Aynen iade etti. DOGU BLOKUYLA TİCARETİMİI ARTACAK 6 POLİTtKACI KADIN BİR ARAYA GELDt Ankara 21, (Cumhuriyet Burosu) akanuklararası İktisadî Kurul Başbakan Yardım cısı Dr. Kemal Satır'ın başkanlığmda toplanarak Rusya ve Demirperde gerisi ile Türkiye arasmdaki iktisadî ilişkilerde ortaya çıkan aksamaları gozden gecirmiş ve bunları giderici tedbirler üzerinde durmuştur. B BARBARA CASTLE "M ARGARET HERBISSON ALÎCE BACON Turkıye i l e Rusv a arasındakı tıcaret ve odeme anlasmasına e k protokolun nısan avında ımzalanmasmdan bugune k a d a r geçen uvgulamada o r t a j a çıkan aksaklıklar bugunku toplantının gorusme konusunu teskıl etmıstır. tki r a p o r v e aksaklık Toplantıdan sonra sızan haberlere gore Sovyet Hukumetı Ankaradakı Buyukel^ılığı aracılığı ile fur kıye'ye yaz •fiSfınoVT'esmTTrnda oî(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) YENI INGİLİZ KABİNESİNDE 6 KADIN VAR Yaşı 50 nin üstünde olan kadın bakanların 3 ü yardımcılık yapacak n erşembe günü yapılan genel seçimler sonunda ikti* dara geçen İşçi Partisi Kabinesinde üçü yardımcı olmak üzere 6 kadın Bakan bulıınması, Muhafazakâr oevrelerde hayretle karşüanmıştır. İngiliz tarihinde bundan evvel en fazla kadın Home kabinesinde bulunuyordu ve sayıları ancak üctü. Yenı kadın Bakanlardan e n onemh l e n olan 57 yaşındakı Mıss Margareth Mc C r o n e Herbison Sosyal Guvenlık, 53 yaşındakı Mrs. Barbara Castle Denızaşın Bağlanülar ve 53 yaşındakı Mıss Alıce M. Bacon Içıslenyle gorevlı Devlet Bakanlıgının başına getanlmışlerdır. Margareth Herbison, Wılson'un 1963 te Işçı Partısı Başkanlığına ge çışınden altı ay sonra tşçı Partısının o zamankı «Golge kabınesme» alınmıs ve sosyal sıgorta ile emeklılık problemlerı uzerındekı Işçi Partısmın goruşunu seçım beyanna mesı ıçın hazırlamıştı. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 d e ) Hükümet üyeliği ile parti sekreterliğinin ayrılması islendi Ankara 21, (Gumhurıvet Burosu) CHP Zonguldak mılletvekıh Ke nan Esengın, grup baskanhğına veıdığı b i r onergede Hukumet u velığı ile partının genel sekreterlığı, «ekreter vardımcıhgı ve partı meclısı uvelığı gıbı d u r u m l a r ı n bağdasmıvacağını ılerı surmus v e bu konuda grupça k a r a r alınmasını ıstemıstır. Esengm. partının, hukumetın, p a r t ı meclıs ve gruplarının bugunku ıhtıvaçları t a m anlamıv !ç k a r sıhyabılmelerı v e hızmetlerını vurutebılmelerı ıçın b u gorev dağılımının saıt olduğunu onerşesınde g=rekçe olarak gostermıstır 191. YILINA G1RDI istanbul Tek nık Umversıtesi 191. vılını kutlıyarak 19641965 ders yılına dun gırmıştır. Toren İstıklâl Marşı :1e başlamış ve Umversıte Rektoıu Saıt K u r a n ' ı n konuşması ile devam etmiştır. Ote yandan baraj ıratıhanında muvafıaK olamıyan bir kısım Teknık Unıversıteli gene ler dun okul bahçesıne uzerlerınde «serseri değil muhendis olmak istiyoruz», «Bir imti hanla iki sene kajbedelim mi?> cumleleu v azılı pankartlar asmıslardır. Bir doktor 5 kör kardeşiaynianda ışığa kavuşturdu Caltanissetta (Sıcilya) 21 (A.P.) Dun geceyansı burada 15 mum luk b i r lâmbanın ajdınlattıgı b i r klmık odasında Dr Luıgı Pıcardo anadan dogma 5 k o r kardeşı aynı anda ışığa kavuşturmayı başarmıstır 4 9, 11, 13 ve 15 yaslanndakı ço cuklar Compobello koyundekı Ro tolo adını taşıyan fakır bir aılerun evlatlanydı Koylulerın para too lavarak amelıyata yolladıkları ço cukları Dr Pıcardo parasız amelıyat edecegınl soylemış ve dun gece heyecanla sargıları çozmustür Ilk defa bandajları açılan 4 yaşındakı Calogero Rotolo, tıtreyen ellerım ılen uzatarak «Ahh kravat» demıs ve doktorun kravatına doğru uzanmıştır 9 vaşındakı Gıuseppe ıse (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) KUTLADI Ingılız Işçı Partısı lıderı Başbakan. Haıold Wılson, se<;ım bolgesı HUYTON'dakı b i r ışçı kulubunde başarısını kutluyor. Girne yolunu Türk Polisi koruyacak Plaza, "Pek uzak olmıyan bir gelecekte çözüm yolu bulunacak,, dedı 5 SUBAY ORDUDAN OUN IHRAÇ EDILDI 9 subayın duruşmasında 4 sanığın da beraetine karar verîidi Siyasî faaliyette bulundukları için D Ankara 21, (Cumhıımet Burosu) ısışleri Bakanlığı sozcusu İsmaıl Soysal tarafından açıklandığma gore Gırne Lefkoşe yolu konusunda Kıbrıs'ta yapılan göruşmelerde «Meselenin Ana hatlarında varılan göriıs birliği bir tutanak halinde» tesbıt edılmiş ve «durum UThant'a» bildirümistir. B Ankara 21, (Cumhuriyet Burosu) enç Kemalistler Ordusu imzalı beyanname dağıtmaktan sanık 9 Subayın mulıakemeleri bugün sona ermis ve bunlardan 5 taııesi mahkum olmuş, 4 ü ise beraet etmişttr. «KLNDLZ (\FGAMSTAN) DLMAJ. DLMAN BİR TOZ BULUTD K4LDIKAN AFG4NL1 ATLIL4R, KORKUNC NARAH R 4T4R*K BIYIK BİR HIZL4 UZERIME GELDILER» Genelkurmay Mahkemesınce veıılen karara gore sanıklardan Kur. î b . Talât Turhan 4 ay, Bnb. CVrkası Sa. 7. Su. 2 de) Sozcu, nıhaı hal taresının Nf\\ \ ork ta almmasının beklcndı^ını oelırtmıstır. T u r k polıs' gore\ a l a t a k Basbakan Yaıdımcısı D ı . Kemai Satıı Ba^bakanlıktan ciıyaıken, (Arkası Sa. 7, Su. i d e ) Ankara 21, (Cumhuriyet Burosu) Adalet Partısı Ankara Mılletvekıh Mustafa Kemal Erkovan, AdaAF ISTED1LER M T T Bıılığı jonetıcılerı Isvec Başkonsonada balaymda ıken Bahçehevlerlosluğunu zıyaret ederek, Kıbrısta Turklere sılâh yardımı yaparak dekı evı soyulmuştuı. Milletvekilinin Bahçelıevler 7 nci ^oıograi CUMHURIYET Radvototo 1 A P 1 bulunTuık Ha\a Yolları Genel Muduru mahkum olan Isveçlı ıkı teğmemn affedılmelez ı ıçın ııcada Sokaktakı evme dun belırsız bir sa'Moskova Roma istanbul > Samı Sehbenderler eraeklıhgını ta muşlardır. Yonetıcıler subavlara gondenlmek uzere Konsolosluga, atte gıren hırsız, bir teyp makınası, B I R U M MI' 1 Gefen haftadanberı nerede oldugu bılınmıven sa lep ederek dun vazıfesınden ayrılvermışlerdır. bir elektnklı traş makınası, altı adet bık So\>et Basbakanı NiKita Krucef'ın resımde gorulen hukumet me mıştır. Ulaştırma Bakanı Ferıt Alp Ataturkun n u t k u n d a n b i r nusha v e bırer T u ı k bavrağı murlarma mahsus apartmanla r dan bırmde oturmava rrecbur edıldıgı ıskendeıe gonderılen eraekhhk tale Konsolos, af talebmı Isvec K u a l ı adına karar vermekle gorevlı Yuk elbıse, 2 gumuş buyuk tabak ve bir gumuş çay tepsısmı çalarak kaçmışbı kabul edılmıştıı. tahmın eoılrnektedir T. H Yollan'Genel Mudurtuğune I s e k M a h k e m e > e bııdueceğını ve netıceve lehte tesıı edecegım sovle tır Adana da balayında bulunan mıllet I kımm tâ>ın edıleceğı beiîı değıldııj mıştıı. vekılınm çalınan eşjalarını polıs aralllllllllllllllll maktadır. T.H.Y. Genel Müdürü görevinden ayrıldı Balayına çıkan milletvekilinin evi soyuldu HlflH RK\D\MM1Z FIKRET OTV4M1N AFGANISTAJN, P4KIST«v • l!lNmSTWDA V4PTIÖ1 BUYI.K ROPORTAJ Pazanesı Günü Cumhuriyet'te WALTER LİPPMAISIV ÇAĞIMIZIN ÜNLÜ SİYASÎ YORUMCUSDNUN ^MERİKA SEÇİIVILERİYLE İLGİLİ MAKALESI Kruçef düsürülnteh için mevkuf olarak Moshovaya getirilmis Mosko\a 21 (A.P. a.a. Radyo) namlır ka\ımlJaıdan verilen bilgive göre, eski Sovyet Şeii Kruçei", VI ekım gunii Karadenizdeki sayfiye şehri Gagra'dan Mo'ko\a>a, mevkuf olarak getirilmiştir. Bir milyoner gece kondusunu yıktıran kaymakamı dâva etti. A. BİLGİ Nıko Ispıropulos adında bir mıl( voner, Burgazada'dakı gecekonduı sunu yıktırdığı ıçın, Adalar Kaymakamı ıle Adalar Beledıyesı Fen Kurulu Şefı v e Yol Bakım Âmıri alevhıne, 12 bın Iıralık tazmınat dav ası açmıstır (Arkası ba. 1, Su. 5 t e ) I Goldwater ve Ahlâkî Düzensizlik Belırtıldığme gore, Komunıst Partısı Merkez Korrutesı, toplantı japılacağını, toplantının sebeplerı ile bırlıkte, telefonla Kruçef'e bıldırmışt r Bunun uzerıne Kruçef, telefonda. siddetli bir cevap vermış ve mu•fctaşa başlamıştır. Toplantıya selmıj T ece£inı soyhyen Kruçef, bunun uze(Arkası Sa. 1. Sü. X d e ) lIlllilllllllllllllillllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllılııııııııııııııııııııııııııılllllllMlllllıııııııııııılıııııııııııııt BUGÜN 3 . SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog