Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BAS1N A H L Â K YASASINA 0 Y M A Y I T A A H H Ü T EDER Sahibi: NAZİSIE NADİ * Genel Yaym Müdürü: ECVET GÜRESİN * Sorumlu Müdür EROL DALL1 * Basan ve yayan: CUMHURİYET Matbaacılık ve GazeteciliK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevl sokuk No. 3941 GÜNEY İLLERİ: Küçüksaat Meydanı, Edlrne Hanı BUROLAR Adana Teleloa: 4550 * ANKARA: Atatürfc Bulvarı Yencr Ap. Semşehlf Telelon: 12 09 20 . 12 09 68 12 95 44 17 57 35 • İZMİR: Gazl Bulvarı No. 18. Tel: 31230 ABONE Senellk 6 ayUk S aviık ve İLÂN Türklye 73 00 40 00 22.00 Harlcî 150.00 80 00 44 00 BaşlıJ: (MaStu) 2 3 4 5 mcı sahtleleı (santlml) 6 7 acl sahıreleT » N'lşan. Nl&aiı. Evlenme, Doğum (Maütıı) Ölüm. Mevllt, Teşekkür ve Kayıp arama Kayıp (Keilmesl) 150 40 35 75 90 I Llra » » » » » SAYIS1 25 KURÜŞ (Baştarafı I inci sahifede) bu ülkelerin kalkınmalarına yar Baştaralı 1 inci sahitede bütün ülkelerin eğemenlık haklakın göuüllü Kİicünün katılmasının dımçı olmak amacını gütmektedir Albay Komarov, askeri ünıforma rına, kendi kaderini tâyin hakkına (Baştaıafı 1 inci SahifedeJ göre şöyledir: maddî ve mânevi deferine inanan ler.A.B.D nın barış gönüllüleriyle sını gıymişti. Diğer uzay yolcuları saygı gösterdikleri takdirde, banşçı Aksoy, Zeki Baltacıoğln, Orban C.H.P.. toplum kalkınmasını daha uluslararası gönüllü çalışma kamp tsmail Küştü Aksal (1156), Nihat sivil kıyafette idiler. gelişme sağlanmış olacaktır. Londra 19, (A.P.) Muhafaza Seniş ölçüde uygulanması gerekli ları gibi. kurumlar örnek olarak Eyüboğlu, Muzaffer Canbolat, Ze Erim (1088), Orhan Öztrak (1015), Uzay yolcularını karşıhyanların gösterümektedir. Sovyetler Birliği, Avrupanın gü [ kâr hükümetın tutumuna muhalif bir yöntem olarak gönnektedir. ki Polat. Turhan Feyzioğln (941), Kemal Sabaşında, Devlet Başkanı Mikoyan, venliğinden, silâhlanma yarışına ! olduğu için Birleşmış MilletlerdeAmerikan gençlerı, Amerikan hü C.H.P., nzellikle köye yönelen top Yeni Parti Meclisine seçilen 40 tır (894), tlhami Sancar (877), Büpartinin belli başh ideoloğu Sus son verilmesinden, dünya barışınm j ki İngiliz delegasyonu üyelişinden lıını kalkınması calısmalarında, ay kümetinden gördükleri maddi yar lent Ecevit (846), Sırn Atalay (834), üye ve aldıkları oy miktarı C.H.P. lov ve parti prezidiyumunun on ' korunması için Birleşmiş Milletle istifa çden sabık Kıbrıs Vaiısı Sir dın gençliğin daha çok RÖrev ala dımlarla geri kalmış ülkelera gi • Genel Merkezinden verilen bilgiye Fehmi Alpaslan (832), Hüdai Oral üyesi bulunmakta idi. I rin kuvvetlendirilmesinden yana Hugh Foot, bugün yeni tşçı Psr bileceğine, alması gerektiğine inan derek, bu ülkelenn toplumsal kal(823), Muammer Erten (832), Ferit tdare, kimlerin elinde? tisi hükümeti tarafından tngilte maktadır. kınmalannda yardımcı olmaktadır dır. Melen (953), Tahsin Bekir Balta Moskovadaki bazı yabancı nıürenin B M. deki Başdelegeliğıne Bu inanısla. CHP devrimci ve lar. Barış gönüllülerınden TürkiKruçef yoktu (790), Ali llısan Göğüş (761), Nüvit şahitler, Kruçefin işbaşından uzak tâyin edilmiştir ülkücü Türk gençliğini, toplum yede d? görev alan gençler bulunSovyet Komünist Partisi, sosyalaştınlmasi sebebiyle son uzay yol j Tetkin (756), Kemalî Beyazıt (748), maktadır 57 yaşındaki Foot, Başbakan Halist bloktaki ve bütün komünist rold Wilson tarafından dış ışlerı kalkınmasını destekiemek üzere culuğunun kısa sürdüğüne inan: Lebit Yardoğln (696), Fethi ÇelikUluslararası gönüllü çalışma kamp dünyasındaki birliğin. Moskovada t«dvire memur Devlet Bakanlığına daha süratle ve daha veterli şekil ları ile çeşitli ülkelerin gençlerini, maktadırlar. baş (694), Ferda Güley (674), Cade teşkilâtlanmava çağırmayı ö Hâlen Sultanahmet Cezaevinde Moskova, yapılacak tören dola ki Komünist Partiler Konferansın getirilmıştir. Wilson. bugün kabı ' dev sayar. geri kalmış ülkelerde bir araya gehit Zamançil (667), Cihat Baban bulunan Yassıada hükümlülerinyısiyle baştan aşagı bayraKİar ve daki temel üzerinden kuvvetlendi nesıne yedi yeni tâyin yapmıştır (A. Bu çağrıya uyacak çençlere dev tirmekte ve özellikle. okul. sağlık; (663), Suphi Baykam (657), Turan den Bumin Yamanoğlu ile Zeki dövizlerle süslenmiştir. Sovyet li rilmesinden yanadır. Sovyet KoFüot'un 59 yaşındaki kardeşı let, destek olmalı, yol çöstermeli ocağı, yol gibi alanlarda bedenen Şahin'in bir süre önce sağhk ku Şahin (626), Hıfzı Ofiız Bekata derlerinin. şehrin çeşitli yerlerine münist Partisi. bütün Komünist Dingle, Başsavcılığa. Glasgo.v'lu dir. çalışma yapmalarmı öngörmekte(633), Zihni Betil (595), Şefik tnan rullarından almış olduklan raporasılan fotoğrafları arasında Brez Partiler Konferansının, dünya ko sabık öğretmen Bayan Maryaret j CHP, çençliğin, toplum kalkın dir Gençler, bu fcamplarda bir yan (591), Mehmet Hazer (578), lhsan lar, dün, Adlî Tıp Meclisince rednevinki baş mevkide bulunmakta i münist hareketlerini kuvvetlendire l Herbinson Tekaüdiye ve Millî Sı ı ması, çabalarına katılmasım, yal dan toplum kalkmmasına hizmpt Kabadayı (565), Turan Güneş (549), dır. Kendisini yeni Başbakan Ko I bileceği ve birleştirebileceği görü gorta Bakanlığına. Roy Jenkıns i nız çaidas uyaarlık nimetlerinin ederlerken. bir yandan da yabancı dedilmiştir. Sedat Çumralı (544), Cemal Reşit , sigin ile Devlet Başkanı Mikoyan j şündedir ve bu konferansın bunu Havacılık Bakanlığına; Elwyn Jo değil, bu u.VKarlığı meydana geti dillerde konuşmakta ve halklar aCumhurbaşkanının özel af yetki Eyüboğlu (539), Hilmi tncesnla takip etmektedir. Bununla birlik I sağlaması gerektiğine inanmakta , nes, Adalet Bakanlığına. Charles ren yasama ve çalışma anlayışının, rasındaki dostluğu geliştirmektedir sinden faydalanmak için müra (532), Zarife Koçak (524), Süreyya te. yabancı müşahitler, fotoğrafla j Pannell Umumi Binalar ve Naııa bu anlavışa dayanan Atatiirk dev ler. caatte bulunan D.P. devrinin bu iki Koç (523), Şevket Raşit Hatipoğlu rın sıralanış şeklinin Kremlinde i ' dır.» Kenneth Robınson rimlerinin köye çiitürülmesi için Babeuf ile ilgili bir çevinnin darenin kimin elinde olduğunu gös Breznev'in bu sözleri alanı dol Bakanlığına, Türkiyedeki kurum millî olacak ünlü polisinin, Adlî Tıpça raporla (520), Snphi Batur (519), Selim SarSıhhat Bakanlığına tâyin olunnıuş de en verimii yol savılmakta.iır.» Türkiyede bu işleri düzenlemete rının tasdik edilmeyişiyle, affedil per (518), Şevket Asbnzoflu (511), adlî kovuşturmaya konu teşkil et termek bakımından güvenilir bir duran halk tarafından şiddetle al lardır. Çağrıya kimler katılacak? amaeiyle kurulacak milli kurum, Ü' mesi aydınlar arasında ve basında kaynak olduğu hususunda şüphe j kışlar ve «zafer», «hurra» sesleriymiyecekleri kesinlikle anlaşılmış Emin Paksüt (518), Asım Eren Büdiride öngörülen çagrının kap , niversitelerin yanmda olacak ve bile karşılanmıştır. yankılar uyandırmıştır. Türk Ede izhar etmektedirler. tır. (509). samına, Üniversite öfrencileri ile ; limden yararlanacaktır. Devletin Ayrıca kozmonotlar. rSovyetler biyatçılar Birliği eski Başkanı ve Sıra, şöyle devam etmektedir: lise son sınıf ö$rencileri kunımuıı ! maddi gücünden faydalanacak, olan Ayrıca Gençlik Kollarından Ne halen Yönetim Kurulu üyesi bulu Suslov, Podgorni, Moranov. Kiri I Birliği Kahramanı» nişanı ile talÖte yandan, bu arada diğer 28 hazırlıyacaSı programlara gnre ya i bu kurum, bağımsız olacaktır. Yassıada hükümlüsünün de rapor dim Tekin ile Kadın Kollarından nan Melih Cevdet Anday bu ko lenko, Kozlov, Polyanski ve Şi I tif edilmişlerdir. zın, memleketin çeşitli yerlerinde > Bugün, Türkiyede gençliğin moları tasdik edilmediği öğrenilmiş Hasene Ilfaz Parti Meclisine seçil nuyla ilgili bir sorumuzu. «Babeuf vernik. Kozmonotlar şerefine gece Krem Mustafa Ak adında genç ve yakı özellikle köylerde çeşitli çalışma ral ve maddi bakımdan gelişmeleritir. mişlerdir. Breznev. Kızıl Meydanda topla linde düzenlenen resepsijonun neyaşadığı devirden 150 sene sonra v araştırmalar yapacaklardır. ni sağlamak amaeiyle kurulmuş çetarihte ilk defa olarak Türkiye'de nan on binlerce kişiye hitaben yap şeli havası, Sovyet Genel Kurmay şıklı bir kadın berberi, bir çingeKurumjn benzerleri şitli dernekler bulunmaktadır Üni! ne kızının aşkı uğruna. mesleğini takibata uğramıştır» diye cevaplan tığı konuşmada. 1. Sekreterlik gö Başkanının uçak kazasında öldüğü Bugün. iktisaden eerı kalmış ül versite içinde ve dışında olan bu Atletizm ve diğerleri Tokyoda güreş revini üzerine aldığı günden beri ilk haberinin duyulmasından sonra terkederek. azılı bir hırsız olmuş kelerde. bu amacı karşılamak üze derneklerin, kurulması düşünülen (Baştarafı Spor sahitesinde) dırmıştır. (Baştarafı Spor sabifesinde) tur. defa halka hitab etmiş ve Fezadan re kurulmuş çeşitli kurumlar bu yeni kurama vardım etmeleri de 1789 Fransız Ihtilâünin sayılı dü dönen Kozmonotlara teşekkür ettik birdenbire dağılmıştır. rika), Maurice Mewis (Belçika), jPress (Rusya), Birkemeyer (AlÖnceki gün Mecidiyeköyde, bir manya) ve Moore (Avustralya) şünür ve yazarlarından biri olan ten sonra yeni lider olarak görüsü ! Kruçef, gerek törende, gerekse apartman katını soyup kaçarken. lunmaktadır. Gençler. yaz tatille sağlanacaktır. Ignazio Fabra (Italya), Rolf Ta | rinde bu kuruırların hazırladıkları | Gençlerin çalışmalan I resepsiyonda hazır bulunmamıştır. cour (Almanya). [ idi. Babeuf'ün eserini tercüme eden nü aksettirmiş ve demiştir ki: tesadüfen Sişli Emniyet Âmiri ve programlara göre. toplum kalkınHedef: Barıs Bayanlar 200 metre yarışmasında, iki Türk yazarı hakkında kovuşKurulacak kurumun çalışmalan 57 kilo : • Komünist Partisi Sovyet halÖte yandan Başkan Johnson, rad Başkomiseri tarafından arkasmdan masında çalışmaktadırlar. Amerikalı Edrth Mcguire, yeni bir turma açılması üzerine, kendisiyle kımn her yıl daha iyiye giden bir temel olarak iki noktada toplana1 Masamitsu lchiguchi (Japon ! Iktisad^n gelişmiş ülkelerde ise caktır. Bunlardan biri eğitici, diğeOlimpiyat rekoru kırarak birinci konuştuğumuz Melih Cevdet An hayat şartma kavuşnıasını istemek I yotelevjzyonda yaptığı konuşmada ! tabancayla ateş edilmek suretiyle ya) altın madalya • ; suçüstü yakalanan Mustafanın, 2 millî kurumların dışında bazı te ri ise uygulayıcı olacakttr. «Her zaman oldofu çibi. bugün de 2 Vladlen Trostianski (Rusya) geldi. day bize şunları söylemiştir : tedir. Bu gayeye ulaşılırken daha , hedefimiz barıstır» demiştir. Arka ay içinde 25 evi soyduğu tesbit e şekküller mevcuttur. Bunlar, ge • ! Kış aj'larında, üniversite merkez1 Edith Mcguire (A.B.D.) gümüş fazla kültüre önem verilecek ve hal ÜTANÇ VERtCÎ OLACAK nellikle, iktisaden geri kalmış ül ' Ierinde gençlere çeşitli seminerler dilmiştir. 23"0 (Y.O.R.), 2 İrena Kirszens3 Ion Cernea (Rumen) bronz kın inisiyatifi daha fazla değerlendi sından da Rusyadaki değişikliklerYakalandığı zaman üzerinden 50 kelere cenç eleman göndermek ve düzenlenecek ve vaz aylarında vale Pekinin bombasına değinmis, tein (Polonya) 23"1 (Y.O.R.) 3 « Babeuf bilinmeden Fransız rilecektir.» 4 Kemal Ali (Mısır), pılacak çaîışmalar için araştırma , «Her ne olursa olran, barisın anah adet kapı anahtarı çıkan Mustafa, Marilyn Black (Avustralya) 23"1 thtilâli öğrenilemez. Demek bizim Gözlemcilere göre bu konuşma, 5 Zviatko Stoyanov (Bulgar) Ecevit polise verdiği ifadede, mesleğini adalet anlayışımız Fransız thtilâlimetodlan öğrenilecektir (Y.O.R.) Kruçefin daha iyi hayat şartına ka tan, dünyanın en kuvvetli memle terk edişini şöyle anlatmıştır: 6 Fritz Stange (Almanya). Yaz aylarında ise, gençler şu aKadınlar disk atma finalleri de ni ö&renmeyi suç sarmaktadır. Ya vuşma prensipinin ve dolayısiyle keti olan Amerikanın güç ve iyi Baştarafı 1 inci sahifede 63 kilo : «Gönüle çılgınca âşıktım'.j. bugün yapıldı. Bu müsabakada nn biri çıksa da Robespierre ile ağır sanayi yanında istihlâk madde , niyetindedir» demiştir. dair hiç bir resmî bilgisi yoktur. lanlarda gönüllü olarak çalışacak1 Imre Polyak (Macar), 2 dünya rekoru geçen yıl 59.29 ile Danton'un sösievlerini çevirse de« îyi bir kadın berberi idim... Dışişleri Bakanlığında da bu konu ı lardır: leri üretimine yönelme arzusunun j • Roman Rurua (Rusya), 3 Bran Tamara Press (Rusya) tarafından mek gidecegi yer hapishaııedir. 1 Tarım, Fakat bir gün, Kasımpaşada (Çin da herhanbi bir bilgi olmadığını yeni liderler tarafından da benimko Martinoviç (Yugoslavya), 4 tesis edilmişti. Olimpiyat rekoru ı 2 Eğitim. gene güzeli) olarak tanınan Gönü öğrendim. sendiğini göstermiştir. Bir ülkede vasakcılık bir kez baş Koji Sakurama (Japon) ve Ronald da Roma'da Pone Maryova taralü gördüm... Kendisine çılgınca âDış giyaset Güney Afrikada resmî devlet j 3 Okul, sağhk ocağı ve turislamaya görsün, sadece o eünde kalLislie Finley (Amerika), 6 Mus fından 55.10 ile kırılmıştı. şık oldum. Gönüle yakın olmak politikası olarak uygulanan ırk ayj tik yerlerin onarımı gibi yapım ışBreznev konuşmasında dış siyamaz, çittikçe çerilere doğru bevestafa Mansur (Mısır), Muhammed ! leri. Üzüntü ile haber aldığımıza göre için, Şişliden. Kasımpaşada Hacı ; rımını hoş görmeleri düşünülmiyeMirmalek (tran), Vehoseph Mewis , 1 Tamara Press (Rusya) 57.27 lenir. Yarın belki ortaçağdaki sos sete de temas etmiş ve demiştir ki: (Y.O.R.), 2 İngrid Lotz (Alman yal bareketlerden, ilk caşlardaki « Sovyet Hükümeti iç işlerin Güzel Sanatlar Umum Müdürü res hüsrev mahallesindeki bir eve ta, cek olan Türk işçilerinin. orada, | 4 Folklorik araştırmalar, (Belçika). j 5 Etnoğrafik çaîışmalar. ya) 57.21, 3 Lia Manoliu (Ro köle ibtilâllerinden bahsrtmek de de sosyalist demokrasinin Lenin'ci sam Halil Dikmen, evvelki gün An şındım. Kadın berberliğini de bı başka unsurlarla iş ve medenî mü , Gençler, yaz aylarında yapaeak78 kilo : I manya) 56.97 snç olacaktır. Bari Adalet Bakan ilkelerini, dış siyasette ise batı ile karada vazifesi başında geçirdiği bir raktım ve gündüzleri ev soymaya nasebetlerinde, böyle ayırıcı bir ları beden çalışmalarının yanı sıra 1 Anatoli Kolesov (Rusya), 100 ve 200 metreden sonra bugün lıfımız ihtilâlsiz bir dünya tarihi barış içinde yanyana yaşama ve kalb krizi sonunda vefat etmiştir. başladım. Gönüle daha çılgınca âşı politikaya uygun hareket etmeyip çeşitli araştırmalarda bulunafak2 Cyril Petkov Todorov (Bul yapılan 400 metre final yarışması da Sanat çevrelerinde kendisini seven kım!.» herhalde kabul edemiyeeekleri lar v» bunları. bir etüd olarak have Türkiye'de suç olmıyacak dün komünist dünya ile birlik ilkeleri lere ve ailesine başsağlığı dileriz. gar), 3 Bertil Alexis Nystrom Amerikanın zaferiyle sonuçlandı. Mustafanın bu itirafları üzerine, için. nahos ve müşkül durumlarla zırlıyacaklarriır Etüdler. bilimsel ya yazarlarının listesini verse da ni izleyecektir. (tsveç), 4 Boleslaw Dubicki (PoAmerikanın emektar sürat koşucu Şi.şli Emniyet Âmirliğine getirilen karsılaşmaları kuvvetle muhtemel komitelerce degerlendirilecek ve Sovyet Hükümeti. barış. ulusiarlonya), 5 ton Taranu (Roman ;larından Mike Larrabee, finalde kuv ba iyi eder. Çünkü, buçünkü duRus Kurmay Gönül ise, sevgilisinin azılı bir hır . dir. Türkiyenin toplumsal kalkırmasıya), 6 Antal Rizmayer (Macar.) vetli rakiplerinin önünde birinci ge runı Abdülhamit sansüründen daha arasında dostluk ve işbirliği, uluslararası gerginliğin azaltılması yoOnun için. Güney Afrikaya çalış na yeni bir yön verilmesine calışı kötüdür. Baştarafı 1 inci sahifede sız olduğunu öğrenince fenalık ge7» Kilo: lerek memleketine atletizmdeki oEğer bu iki değerli Türk aydını lunda yorulmak bilmez bir şekilde düşmüş ve derhal alev almıştır. Olay çirmiştir. Mustafayı kadın berber mak üzere. Türk işcileri gitmesini lacaktır 1 Kâzım Ayvaz (Türkiye) nuncu altın madalyasmı kazandırdı. mücadele edecektir. ı haber alınır alınmaz. Yugoslav Ge» liğine devam ediyor sanan fakat uygun görmedigimizi. buna rağmen Kurulacak kurumun kurulusıın2 Bularca )Romanya) 1 Mike Larrabee (ABD) 45"1 Babeuf'ü revirdikleri için hapishaÖbür ülkelerin hükümetleri de, nel Kurmay Başkanı derhal kaza ye | harcadığı fazla paraların nereden gitmeyi düşünenler olursa, hakla da acele edilmiyecegi ve önümüz3 Gvanseladze (Rusya) 2 Wendell Mottley (Trinidad) 45"2, neye çirerlersp Türkiye'de özçür rine gitmistir. Ayrıca birçok yardım | geldiğini merak etmemiş olan Gö nnı korumak bakımından sorum deki yıl içinde yapılacak deneme4 Fujita (Japon) 800 M kadınlar yarı finalinin olarak dolasmak utanç verici ola barış için çalıştıkları, büyük küçük ekipi de kazanm vuloıa geldiği yere | nül. gayet dramatik bir şekilde sev luluk yüklenme imkânına sahip lerç ve vabaneı uygulamalara gö5 Horvat (Yugoslavya) ilk serisinde Maryvonne Dupureur caktır.» gitmistir. İkiye bölünen ve alev çilisinden ayrılmıştır. olmadığımızı açıklamayı ödev sa re. millî bir kurulusa gidüecegi Girne yolu 6 Tapio (Finlandiya.) (Fr.) 2.04.1 (Y.O.R.) AKILLAKIMN ALMIYACAGI alan uçagın çevresindeki müthiş i ı ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ yarız.» ifade edilmekredir önümüzripki 87 Kilo: tkinci seride Chamberlain ( Y e . Baştarafı I nci sahifede sıcaklık dolayısıyla, itfaiyeciler uBİR SEY yılın. bir deneme dönemi» olacağı İsveçli 2 subay 1 Branislav Simic (Yug.) I ni Zelanda) birinci oldu. Bu konuda Dışişleri BakanhŞı zun bir süre uçağa yaklaşamamışBabeuf'ün kışıliğıne de değinen sözcüsti İsmail Soysal: «Türk ceda ifade edilmektedir. 2 Kormanik (Çekoslovakya» 1500 M. erkekler yarı finallerin Baştarafı 1 inci sahifede lardır. 3 Metz (Almanya) de ilk seride Peter Snell (Yeni Ze Anday. «Sözü edilen eser bınei ül maalinin endişelerini karşılıyacak Havanın yağmurlu ve sisli ol rini ve görevlerini kötüye kullan4 Olenik (Rusya) landa) 3.38.8, ikinci seride Dyrol kelerde çevrilmis ve nasıl karsılan tedbirler konusunda hazı çelisme ması kazanm bu sebepten ileri dıklarını kabul etmişlerdir. Bunun5 Hollosi (Macaristan • . j Burleson (ABD) 3.4İ.5 ile birinci mıştır?» şeklindeki sorurauza aşa ler kaydedilmekle beraber. henüz geldiği ihtimalini ortaya koymak la birlikte, Teğmen Helge Gjal: Şadan Örmen'in eşi. Sevgi ğidaki cevabı vermiştir • 6 Bimbalov (Bulgsristan)^ • j olmuşJerdır. tam bir anlaçmaya vanlamamıstır» tadır. marsson, bu şekilde davranışlarının Barda'nın babası, Iktisat FaAğır sıklet: ' "** j ESKRtM « Babeuf bütiin uyear ülkele demiştir. Son defa uçak 1,500 metre irti gerekçesini şöyle izah etmiştir: kültesi Profesörlerinden Dr. Sevsiü ve aziz varlığımı? 1 Kozma (Macaristan) I Bugün yapılarak sona eren Epe rin dillerine tercüme edilmiştir, oYol üzerinde herhangi bir anlas fada iken Kontrol Kulesi ile temas « Ben tamamiyle Türklerin taSüleyman Barda'nın kayınpe2 Roschin (Rusya) ! müsabakasında Rusya altın madal kntulmustur ve okutulmaktadır. maya ulaşılamaymca defiştirme bir edio talimat almış ve pilota 950 KEMAL AKMEN'in rafını tutuyorum. Türkler sadece deri ve Osman Haluk Bar3 Dietrich (Almanya) | ya kazandı. Bundan dolayı herhanei bir in«a liğinin Adaya gidisi de gecikmiş ol metreye inmesi büdirilmiştir. Bel Adanın taksimini istedikleri halde finl ve kısa hastangmda tedavi danın büyükbabası eski sana4 Kment (Çekoslovakya^ 1 Grigory Chris (Rusya). 2 nın kovuşturmaya uSratılması o maktHd'.r slne kuşan Dr Ülfcen CtV'ELEK gradlılarm bir mesire yeri olan A Rumlar Türkleri toptan yok etJ yici ve tüccarlarımızdan Bill Hoskyns (Ing.), 3 G. Kosta ülkede yaşıyanların akıllarıııın al5 Svensson (tsveç) OĞLD. Dr Mehmet ÖÜMEJV vala Tepesi 500 metre yüksekliğin mek istemektedirler. Kıbrıslı Türk Hakkı Tarık Us'un mezarı dedir. Tepe ormanla kaplı bulun6 Pickens (Amerika.) . va (Rusya). 1 Dr Nevzat ÎEÖİîiSU, Or. tsmeı MEHMET SEMİH mıvacaeı bir sevdir.» ler çok acı çekiyorlar. Bazı Türk ONCE1.. Dr Mehoı BENKER Dr DEKATLON 97 kilo : ' ziyaret edilecek maktadır. ÖRMEN kadın ve çocukları vahşice öldüKamal SARACOĞLO. Or Me<d< Basınımıza değerli hizmetleri bu1 Boyan Aleksandrov (Bulgar) j Atletizm programının en yıpraYugoslavyanm resmi Tanyug Ha rülmüşlerdir.» ÜNEK. Dr. Saarl TONGUÇ. Dı Düğiin kanlı sekilde 19/10/964 te Hakkın rahmetıtıcı miissbakasını teşkil eden delunan rahmetli Hakkı Tarık Us'un berler Ajansı. diğer yüksek rütbeli 2 Per Oskar Svensson (İsveç), katlonaa ilk beş branştaki yanşlarSelâml OYTAC. Dr Sadl BELne kavuşmuştur. Cenazesi i sona erdi Teğmen Hjalmarsson. Kıbrıslı mezarı. aramızdan aynlmasının Sovyet subaylarının kimliklerini açık OPR. Dr Bedll BELER ve Dr 3 Heinz Kiehl (Alman), 4 [dan sonra, Alman Holdorf 4.090 bugün 20/10/964 te öğle naTürklerin Erenköy ve Lefkoşe'deki Jlrayr KAVNARa; vefatmdan Martinesco Nicolae (Rumen), 57 puvanla başta bulunmaktadır. 9.121• Bakırköy. Bağhkayaıiası köür 8 drinüm yılına rastlayan yarın lamamıştır. mazmı mütaakıp Teşvikiye Türklere göndermek istedikleri sonra cenase merasimlne Istirak Belgradm kurtarılmasında Kızılor Peter Jutzeler (Isviçre). Rostom puvanla dünya rekortmeni olan Ro deki bir düğünde. üç kısi hı:tkln saat 14.30 da Sirkeci Garı önünden camiinden alınarak Üsküdarmektupları yanına aldıktan sonra. eden. başta R.ımutantan olmak Abaşidze (Rus), ve Frenç Kiss ma Olimpiyatlannın ikincisi For ' ağır şekilde yaralanmıstır Rocpp hnrekpt edecek vasıtalarla gidilip du da rol oynamıştı. daki aile kabristanına gömüüzere. Kuzey Deniz Saha Kom'i: Özdemirin düğününe giden 18 va59 yaşındaki Mareşal Biryuzof eski kendisine bir ton ağırlığındaki si(Macar). mozalı Yang, ilk günkü tasnifte 9 I şmdaki Remzi Kayanın. 5,ırhosluk ziyaret edilecektir. Merhumun Mer den Füze Kuvvetleri Başkomutanı lâhları da götürüp götürmiyeceğitanlığı. Deni? ESitlm Knmuran lecektir. uncu durumdadır. 100 metre yarı tesirile rezalet çıkarmasına müia • kpzpfpndideki mezarı başında ru idi ve geçen yılın 27 martında geçen nin sorulduğunu. kendisinin de siUğı. Deni? Harb ORuıu ve MSP«I YELKEN Çelenk gönderilmemesi rihuna okunacak fafihadan sonra bir Komutanlığı. Denl? Assuba.v Haşını Venezuellaiı Thomas 10.7 ile, Yelken müsabakalan üç giinlük I yüksek atlamayı Alman Wolde 1 hale etmek ıstiyen l.âtıf Muthı. lokalde kısa hir miiHdet oturulup çarşamba günü istifa eden Kruçef ta lâhları götürmeyi kabul ettiğini ca olunur. zırlama Okımı Komııtanlıaı Sutâtilden sonra tekrar başladı. Bugün ! M. 96 ile, 400 metreyi Alman Hol İsmet Ercan ve Hüsevin tnct, pvnı kpnHi=î anılacaktır Kısa hir zaman rafından Silâhlı Kuvetleri Genel Kur bildirmiştir. Teğmen Hjalmarssın, Ailesi bay Assubay Öğrenct ve eryapılan Flying Dutchman, Star Boat, j dorf 485 ile, uzun atlamayı Rus çenc tarafından bıcnklanmışlHr'dır sonra. Be\azıttakı Sibyan Mektebi may Başkan hğına atanmıştı. bunun para karşılığında yapılma'erine. estt taiebe ve arfcactasMareşal Biryuzov aynca Sovyet dığını da belirtmiştir. Cunıhtıri'Pt 12831 Dragon sınıflanndaki müsabakala Aun 7 M. 22 Ue, gülle atmayı Rus j Diiğün evi kar'smis. bundan fay • binasında umuma açılaeak olan larına. Vıiiçselt Dpnıw!llır Oknh. Savunma Bakanı Birinci Yardırorında 5 inci yarıştan sonra genel klâs Storozenko 16 M. 37 ile kazandı. ' dalanan sanık. kaçm;stır Yaınlamensuplarına. Gemi Klfts mües.^ Savunma avukatı da kararın tefHakkı Tarık Us Kütüphanesi yö cısı ve Komünist Merkez Komitesi selerl t!e Deni^iHk Bankası rsmı man şu şekli almıştır. ı nan üç kisi. Gureba Hastanesin? neticıliği taraf'.ndan istiyenlerin ve üyesiydl. Sovyet Silâhlı Kuvvetle himinden sonra, subayların KıbrısKlâsman (ilk bes branştan sonra) ' vatmlmıslardır. asına. Sigt.rta SirKetiertne. ArtnaFlying Outchman: Hakkı Tarık Us'u sevenlerin o gün rinin önemli komutanlanndan bi taki davranışının 'bir çok ülkede, torlere. Tıirlt rfiks<»ıtme Oemlve1 W. Holdorf (Alm.) 4.090 puvan, 1 îngiltere (4434), 2 Yenj Ze 2 H. Wolde (Alm.) 4.070 puvan, t1 menstıbu karapsierine. çelenK hsrekft saatinden önce Sirkeci riydi. 1954 te Avusturyadaki Sovyet tiksinti ile değil, şerefli bir hareket lânda (4112), 3 ABD (3890). Garı önünde bulunmalan rica e birliklerine komuta ediyordu. 1955 olarak karşılandığını» hatırlatarak Esim Perran Saltık'ın böbrek Bugünkü yarışta Türk ekipi 18 inci ı 3 A. Aun (Rus) 4.067 puvan, 4 karan temyiz edeceğini söylemişV. Thorlakson (İzlanda) 4.020 pudilmektedir. selmPS. tplefun. telgraf ve ropR te Mareşallığa terfi ettirilmişti. amellyatmı. billnen ve kabul oldu. Genel tasnifde ise 19 uncu dutir. Mıplarla tazlyeMerini nildtrmel' van, 5 H. Beyer (Alm.) 3.910 puediien hazakatı tle yaparak yenirumda. suretiyle acımm oayla.şan dostvan, den sa*tıta vp rshafa kmniRtııran Teğmen Lindh de görevini kötüDragonda ve Starboatda Amerikan larımıza ayn ayn tesekfcure tmATICILIK Ölümü Ue bizleri sonsuz acıye kullandığını kabul etmiş, fakat takımı başta. kân buiamadSımiEdan. sa?eteniKlRlK SERT BUĞDAY SATlLACAKTlR Sayin Prof. Dr. Tabanca ile süratli atış müsabalara garkeden sevgili esim ve bunun ilk defa olmadığını ilâve etzin arani!*, i] 0 tesckfcür »deriz Finn smıfında ise Haluk Kalkış, kasını 31 yaşındaki Finli Pentti annemı? GIYAS KORKUT'a tikten sonra Türkler için neden siEşi: Dr. Gılman AKMRN bugün 22 nci oldu (277 puvan) 5 gün ; Linnosvuo kazanarak, atıcüık memlâh kaçakçıhgı yaptığı sorusuna teşekkürlerlmi ve sonsuz minCENİ LEVİ'nin Kı?.ı: Ayse \KMEN sonunda ise üç kişinin önünde 25 in leketine bir şampiyonluk hediye netlerimi: ayrıca Sayın Doç Dr. cevap olarak şunları söylemiştir: Vffjcni: Samirr 4KMRN Sinyora Levi ci durumda. etti. Muzaffer AKKILIC ile NarSozi« Kıbrıslı Rumlar Çenevre Kon cenaze merasimme lştlrak edeu, tör Dr Vahide ERDOöAN'a ve vansiyonuna en ufak bir hürmet Cumhuriyet 12797 çelenk gönderen. hayır cemiyetTıp Fakültesi üroloji Kliniği lerine teberruda buluuan, teledahi göstermiyorlardı. Türklerin asistanları Dr. Rüstü Karakas. fon, t«lgraf, mektupla veya bizçektiği ıstıraba seyirci kalamazdık Dr. Kenan Ksrabay, Dr Sedat. KADINHAM zat evlmize kadar gelerek bizTellâloğlu. Dr. Ömer Akdağ. Durum Türkler için çok daha fecı leri teselliye çalışan bütün dost K ONî A Dr. Mu&adder Dağada, Dr Mücolabilirdi. Şuna inanıyorum ki, biri ve akrabalarırmza ayrı ayn Merhum Haşim Dikmen ve Azize Dikmen'in oğulları, Se1 Selektör altı kırık buğdaylardan tahminen 500 ton kateba Yusufi. Dr. Vural Solok'a ve bize ihanet etti. Yakalanmamız bir Haydarpaşa Nümune Hastaneteşekküre teessürümüz mâni darı 26/10/1964 Pazartesi günü saat 15.00 te Çiftlik merkezinde mahat Dikmen'in eşi, Halide ve merhume Müveddet Dikmen'in Klinik Başhemşiresi Ue bütün sınde rahatsızııSımı thtlmam ve olduğundan gaz«tenizln tavassutesadüf eseri değildi. Bu muhakpersoneline göstermek lutul ve açık artırma suretiyle satılacaktır. kardeşleri, Turgut Zaim ve Edip Onat'ın bacanağı, Mediha hazaKatla tedavi eden 2 Haricivp tunu rica ederiz. kak.> zahmetinde bulunduklan alâka. S»rv1!i Rof( Sayın Operatör Onat, Fehamet Zaim ve Ekrem Dorukmanın enişte"leri, MefLEVİ AİLESİ 2 Buğday yığınları tahminen 250 şer tonluk partiler halinyakmhk ve ihtimamlarmdan kure Öktem ve Gaye Dikmen'in sevgili dayıları Dr. Seîâhattin AKEL « » • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • » • • • • • • • de olup birinci yığının muhammen bedeli 125.000,00 lira olup gedolayı sonsuz teşekkürlerimi stıRessam ve Güzel Sanatlar Umunı Müdürü narım. İlâncıhk: 3076 12828 çici teminatı 9.375.00 liradır. tkinci yığının muhammen bedeli ve Dahiliye Mütehassısı Sayın 100.000,00 lira olup geçici teminatı 7.500.00 liradır. Teminatlar ihaI1ALİT SALT1K Dr. Asım İ ' Î T A M R U L L I ] le saatinden evvel Çiftlik veznesine yatırılacaktır. imHIHHIMtlMHIUlM»IHIIgi ile yardımcılan Dr Salim YılŞehit Koüığası Celil Beyin eşi dırım, Dr Suat Birol. Dr. Orhan Cumhuriyet 12814 Perihan Öz;ütürk, General Kemal 3 Buğday bedellerinin %50 si peşin ve 0,'ıı50 si ise millî banMaltepe. Dr Alparslan'a. Ayşe ve Aka, Umit Gözen ve Kâmuran kalardan alınacak üç ay vâdeli teminat mektubu karşılığı verilePatma hemsirelere ve bütün serGögbelen'in vefakâr ve sevgili j KAYIP 17.10.1964 Cumartesi günü âni olarak Ankarada vefat etmiştir. bilecektir. vis psrsoneline teşekkürlerimi ftnnesi, Cana Hantuş, Muallâ , Fatih Kız Lisesmden aldığım Naaşı 2010.1964 Salı günü saat 9 da Resim ve Heykel Müzesi, arzederim. Atahan. Mühendis Erhan Özü4 Bu satışımıza ait şartnameler Konyada Teknik Ziraat pasomu kaybettim. Yenisini alacaVAŞAR KANAT Güzel Sanatlar Akademisinde yapılacak merasimleri müteakip türk, Gönül Şapçı, Avukat Müdürlüğünde, Ankarada Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müğımdan eskisinin hükmü yoktur. j T. Ziraî Donatım K Haluk Künutku, Murat Aka. Fındıklı Camiinde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlidürlüğü Ekonomi tşleri Müdürlüğünde görülebilir. Daha fazla Müessesesi Müd Fatih Kız Lisesi Orta Kısım AtiUâ Gözen, Kubilây Gözen'in kuyu mezarhğına defnedilecektir. bilgi almak istiyenlerin Çiftiik Müdürlüğüne müracaatları. anneaune ve babaanneleri, Dr. H. C. de 185 Burhanettin Özütürk, Av. Ayhan Caııan Harmankaya 5 Çiftlik îdaresi ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu Cumhuriyet 12813 Hankuş, Av. Nejat Atahan, Osman Cumhuriyet 12829 lüzumu ilân olunur. Şapçı ve Sevinç Özütürk'ün kannvalide ve büyükanneleri, Meltem Bahar Mehmet BEYAZITTA (Basm: 19879/12823) Nuri Ahmet ve Burhanın büyük anneanneleri CHP Meclisi VEM K I S Sir Hugh Foot İngilterenin B.M. Baştemsifcisi oldu Toplnm kalkıııması Yamanoğlu ile Zeki Şahin affedilmiyecek Babeufla ilgili bir çeviri için adlî tahkikat yapılıyor Yakışıklı kadın berberi aşk uğruna hırsız oldu Halil Dikmen vefat etti VEFAT TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR ACI KAYBIMIZ AHınova Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğiinden AÇIK TEŞEKKÜR HALİL AŞIRI CERYAKLARA KARŞI Büyük Kaybımız auaa MÜESSESESİ Türk $ İDURUMİ 68 AY TAKSİTLE Reklâmcüık (3900) 12820 Rekreasyon Cemiyeti Atölyeleri 4 kasımdan itibaren açılıyor. Kayıtlar, 15 ekimden itibaren pazar hariç her gün 10 • 14.30 arası Taksün, Meşelik Sok. Bengisu Apt. devam etmektedir. Derslerimiz tahta işleri, abajur, resim, Türk bebekleri, Almanca, Fransızca, İngilizcedir. (Cumhuriyet 12818) Devlet Plânlama Teşkilâlında Çalıştırılmak üzere İngilizce Mütercim ve Ressam Aranıyor r> Türkiye Şeker Fabrikalan A. $. HAFRİYE AKA 19.10.1964 günü vefat etmiştir. Cenazesi 20.10.1964 salı günü öğle namazını mütaakıp Kadıköy İskele Camiinden alınarak Karacaahmet mezarlığma defnedilecektir. ÇOCUKLARI Cumhuriyet 12827 Almanca Mütercimi fllmacak Genel Müdürlüğümüz için. daha zıyade teknik Konularda Almanca'dan Türkçeye. Türkçeden Almancaya tercüme yepacak, tecrübelı bir mütercıme ıhtıvaç vardır. tlgilinin daktilo bilmesı gerekmektedir t?teklı!erın en geç 7/11/1964 tarihineteadarGenel Miidörlük Personel Müdürlüğüne (Ankara). helgeleri ile bir ] likte, müracaatjarı rica olunur. | (Basın: 19890 • A. 12131/12824) ı Arsa Vraıııyor Cumhuriyet 12806 Topkapı Edirnekapı sur hattı dışında sanayi muıtakası icerisinde imar durumu, tapu ve çapı' mevcut olan takriben 2025 bin metrekarelik fabrika tesisleri için arsa aranmaktadır. Teklif sahiplerinin P. K. 92 Şişli adresine müracaatları rica olunur. Tel : 21 66 00 İKİNCİ SAYISI ÇIKTI Cumhuriyet 12798 Deviet Plânlama Teşkilâtının hazırlıyacağı dökümanian Teşkilâtta devamh olarak veya haitanın belirli gün ve saatIerinde Teşkilâtta veya dışarda çalışarak tercüme yapmak ve İngilizce daktilo yazmak için elemanlar ve ayrıca, aynı şartlarla grafik, broşür resimlendirilmesi ve pano hazırlanmasında çalıştırılmak üzere ressam alınacaktır. İş devamlı olmayıp gerektiği sürelerde ilgili elemanlarla yapılacak anlaşmalara göre kendilerine iş verilecektir. Mütercimlerin Türkçeden Ingilizceye, İktisadi ve Teknik tâbirleri çok iyi çevirebilecek yabancı dil yeterliğinde olmalan gerekmektedir. İsteklilerin 20 Kasım 1964 tarihine kadar Teşkilâtın Personel Müdürlüğüne müracaatları duyurulur. (Basın: 19888 . A. 12147/12825) Ansco Renkli D1A filmlerin en güzel hâtıralannızı ebedîleştirir pek yakmda D İ A filmlerinde A N S C O printon başkıları. Kalite Ucuzluk Cazip renkler A N S C O ' da. Fotoğraf malzemesi satanlardan ısrarla arayınız. (Reklâmcılık: 3901/12810) İSoğutma Cihazı Alınacaktır (7 adet)l Tekliflerın 27/10/1964 saat 17'ye kadar verılmesi lâzımdır. Şartname, Satınalma Servisinden alınabilır. ETİBANK İSTANBUL ALIM SATIM ŞUBESİ (Basın: 19907/12822) ^1 !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog