Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CÜMHURtYET 20 Ekim 1964 SANAT ALEMISDE İSPİNOZLAR Unlli yönelici Innuck'un İrina Demickie laıla ilgilenmesi çeşilli söylenlilere yol açıyor Darryl Zanaek $alı;m« ânında Darryl 7. Zanuck'un îrma'ya güveni ve onun üzerindeki nüîuzu, g«nç kadımn meslek hayatının başmdanberi devam etmektedir. Gerçekten, Zanuck, îrina Demick'e ilk rolünü Pariste bir kokteyld» tanıştıklan zaman teklif etmij v t o gündenberi de genç kızla ilgilenmeye ve onu nasihatlariyle, tavsiyeleriyle yönetmeye devam etmiş tir. İrina Demick'in ilk rolü, «Le Jour Le Plus Long» En Uzun Gun filminln tek kadm rolüdür. Şimdi ise, Cliff Robertson il? birlikte <Jour Suivant» adlı fılmin baş kadm artisüdir. Georges Barr'ın perdeye uyguladığı «L'Epithaphe Pour TJn Ennemi» adlı eserden alman fllim, Çavuş Baxter'ın maceralarım ve mukavemet hareketine katılan Lıli Roland adında bir kadının basmdan geçenleri anlatmaktadır. Fılimde, Lili Roland rolünü İrina Demick canlandırmaktadır. Esrarlı bir hava içinde olağanustu bir olaylar dizisi halınde gelişen filim boyunca seyırci, Eanuck, îtina Demıck'e öylesi barut kokuları arasında top sesne bir ilgi gösternvîktedır kı leri duyacak, Afrikadan ozel ogenç kadının, neden çok mesut larak getirtilen bır madde ile . . göründüğu artık kimsenın ceva Eiilere burünen bir dekor ıçınüe 121 bıtu bulamadığı bir soru olmak heyecanlı olaylarm gehşmesinı '•'I" parlamakta olaıı Irına Demick e, ünlü yönetıci Darryl Zanuck un izliyecektır. çevirttiği yeni film, acaba bir aşkın baslangıcı mı olacak? tan çıkmıştır. Irlna Demick. ÎOTH Centnry Fox girketinin baş yönetmeni Darryl Zannck'nn dikkatli ba luşlan altında yeni filmi <Le Joar Suivant» a başlamış bulunuyor. Darryl Zanaek, Cherboarg fle «L'EponvantaiN filmini çe virmekie oldnçu Sein adası arasında mekik dokamak 10rnnda kaldığı için son giinlerde bir hayli meşgul, fakat bnna rağmen daima Irina Demick'in yanında bir kaç gün kalabilecek kadar vakit bulabilmekte. Zanuck, son bir kaç giin içinde, zamanının büyük bir kısmını, trina Demick'e tavsiyelerde balnnarak ve yardım ederek geçirmiş balunuyor. Bundan baska, iilim çekimi sırasında da Zannck'n, elinde Irina'nın bir fotoğrafı oldnğu halde, bir koltukta dalgın bir ifade ile otnnırken, yabut da, gözlerini genç kadma dikmiş olarak görmek de bir çoklannın dik katini çekmekte. Şehir Tiyatrolannda Yerli bir eser «BuzlarÇözülmeden» Selmi ANDAK X stanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan 1964 65 mevsimine bütün sahnelerinde bir1 den Türk piyesleriyle girdi. Sadece Yeni Komedi Tiyatrosnnda ber gün matine * 16^0 ve Pazar 1530 da oynanmakta olan Moliere'in «Tartnffe» u bn ilk tur repertuvarının tek yabancı eseri oloyor. (Aynı tiyatroda gecelerl Cevat Fehmi BaşkuVnn «Buzlar Çözülmeden» piyesi yer almaktadır). Şebir Tiyatrolarının Türk oynnlannı mevsimin açılışından itibaren toplnca halka tamtmak amacı, nmhakkak ki faydalı. Şehir Tiyatrolarının 50. knrnlnş yıldönümünü kntladığı mevsimde böyle bir teşebbusün de anlamı var! Ancak, Türkiye'de ilk repertuvar tiyatrosn sayılabilecek olan Şehir Ti yatrolannm çeçtiğimiz mevsimlerin »çıhşlarında sundnğn dünya literatürünün sayılı klâsiklerini de nnntmamak lâzım. Bn yıl ise, Moliere bn eksiği gidermeğe çalısıyor. Güzel, fakat, bn boy ünlü bir Fransra klâsiğinin giindüzleri 16^0 gibi nygun olnuyan (ne memurlara, ne öğrencilere, ne de çalışanlara) bir saatte oynanmasının ne eğlendirici, ne de öğTetici bir faydası olnuyacağı kanaatindeyim! Bngüne kadar «Tartnfle» ü seyretmiş olanların sayısı belki bu fikrimi yersiz kılabilir. Ancak, her şeyin dışında, kötü ve anlamsız çeviriler oynamaktan ise, Türk oynnlannı bolca tamtmak çok yerinde bir barekettir... Orhan piyesi Kemal'in «İspinozlar» adlı iVk; Tepebaşı Tiyatrosunda ilgiyl» seyrediliyor «Buzlar Çözülmeden» oynnunda Vasfi Rıza Zobn (kaymakam), Perihan Tedü (Hatiee) ve özdemir Han (Kaymakam Vekili) rollerini canlandınyorlar makam var. Ihtilâl ile uygulanmak istenilen amacı, ^üzel prensipleri, yararlı ışleri kasabadaki diğer ihtilâlci elemanlarla birlikte gerçekleştirmek yolunda. Ancak kararlanm, delice, çok sert, birtakım kanun ve kural dısı emirlerle tatbik ediyor. Daha doğrusu piyeste kaymakam tipi (Vasfi ıza Zobu'nun oyunuyla), yap. tırdığı iyi işlere rağmen, seyirciye delidolu görünüyor. Nitekim piyesin son perdesinde hem kaymakam'ın, hem de arkadaşlannın »deli» olduklarına dair merkezin lapor verdiğinden de sö'z açılıyor. Fakat buna rağmen, gene de bu kişilerin,' kasabanın gerçek halkına kendilerini sevdirmiî olmaları, hakhdan yana olmaları, sömürücülere, yobazlara, dolandırıcılara karsı olmaları yüzünden, onlara «deli» demege insamn dili varmıyor. Işte Başkut'un bu oyununun düğüm noktası burada'. SAHNETE KONIIŞ Perde açüdıkUn biraz sonra, sahneye kaymakamın girişinden ve onun etrahnda olaylann gelişmeğe baslamasiyle birlikte şu ana fikir seyircinin kafasına takılıyor : «En güzel prensipler, en yararlı işler, en olumlu sistemler bile bir ihtilâlden =onra bunlann kötü tatbikatçıları, şuur • e mantık dışı kararlar veren jTöneticileri elinde istenilen amaçlara ulaşamaz. Ve «Buzlar Çözülmeden» her şey kaybolup gider.» Birinci perdenin sahneye konuşu ve özellikle «kaymakam» ın oynanış tarzı karşısında, yukarda belirttîğim gibi dusünmüştüm. Halbuki ikinci ve üçüncü perde ile oyunun bağlanışı, bu düşüncemi uzaklaştırarak piyesin anlamım başka yönlere çevirmisti* Sonuçta şu yargıya vardım: Bence piyes, sahneye konuş biçimiyle, yanlış yorumlanıyor. Cevat Fehmi Başkut'un söylemek istediği bir gerçek var. Ve bu gerçek, mizanseni kadar ucuz değil, aksine onemli. 'Buzlar Çözülmeden» oyununun (Başkut'un diğer oyunlarının karakteristiği gibi), realiteyi olduğu gibi, süslemeden, sahne «trük» leri serpiştirmeden sunmasıdır. Bu bakımdan bu piyesin de «realizm» i, diğer araçlarla beslenerek yoğrulan baska biçimdeki «realist» oyunlara benzemiyor. Turgut Atalay'ın dekoru bu bakımdan sadeliği ve gerçekçiliği içinde uygun. OTUNCtlLAR: Vasfi Rıza Zobu, kendme göre, oyunu baştan sona götürüyor. Kıyafetı, hareketleri gene sansasyonel. Ancak, oîumlu yolda yürüven bır kaymakamın çilesinı (adı deliye de çıksal. ba?ı «tik» ler \aparak gölgelemese daha doğru olmaz mı? Rauf Ulukut (Tahrirat kâtibi), rolünde çok ivi oturmus bu tipe, rahat ve basarılı. • rhan Kemal, bu oyununua, toplumsal ve ekonomik koşullar (şartlar) yüzünden bozulc dıizen içinde yaşıyan gbçmen 'bir gecekondu aılesmin surunlarına değiniyor. Ekonomik sıkıntılar sonucunda anababaçocuk üişkisinin bozulduğunu, yetiştirilemiyen, okutulamıyan çocuklann ana ve babasına karşı olan saygı, güven ve sevgilerinm bırdenbire yok olduğunu gösteriyor. Bozuk düzenlere özgü bir davranışla aileden çıkacak bir bireyin onları kurtannasını bekliyorlar. (Alleda Mustafarun durumu.) Usta romancı, hikâyeci Orhan Kemal'in ilk oyunu başarüı sayılır. Eserlerinde anlatıma, tasvlre dayanmaktan çok diyaloglar biçinünde sunma tekniği onun oyun yazmasım hem kolaylaştırmış, hem de başa rısmı sağlamıştır. Ancak ustaca çizilmiş Çingene ve Sülo karakterlerine karşılık, zengin kızı Hülya bır tip olmakla kalıyor, bir karakter niteligt kazanamıyor. Yazar, ana temıni Devlet Kuşu romanmdan aldığını söylemekte, ama bunu tiyatro için yeni baştan yazdığını belirtmektedir. Sahneye konuş: Zihni Küçümen oyunu yorum sua bir yolla sahneye aktarmış, böylece Orhan Kemal ki^ilerinin halkçı yanının, suni bir teatral hava edinme tehlikesini önlemiş. Oyunlar: Oyuncular çoğunlukla yazarm çîzdlği çerçeveyi aşmamaya çalışıyorlar. Yazarm etı çok oyun özgürlüğü ve imkânı (olanağı) ve verdiği Sülo ve Çingeneyi Necdet Yakın ve Kâmran Usluer rahatlık, ölçülülüls ve tabiilik içinde oynu yorlar. Bunları Şevkiye May'ın yerini bulmuş yalın oyunu izliyor. Dekor: Dekorlar nedense fazla ayrmtıU. Sahnede bııçok gereksiz eşya var. Müzik: Oyunun dışında kalan bir müzik. Neden bir piyano müziği konulmuş bu halkçı oyuna?. Doğan HIZLAN O f Ji Nerede • Ne zaman • Ne ¥ÜM ttUO.BE.: (Tel: 44 42 89) (Tel 22 38 60) *SK ve rESADUF (R Orı ) MAKMAKA: K1BAE HIHSIZ (C Pollock, YENİ TAKSİM: (Tel: 44 3191) MELEK (Eyup) 1 HİZMETHz. IBRAH.IMİN GAZABI ÇI DEDİĞİN BÖYLE OLUR (J. CoUlns) YILDIZ: (Beşlktaşı (47 63 42) (O. Gunçıray), 2 BEYAZ ÖPÜŞMEK YASAK (F. Gl GUVERCİN (G. Arsov) rikı RENR (FatlB) (Tel: 21 15 25) ZAFER: (K. Paşa) (44 93 06) j SAHRADA 6 KISI (C 1 DUVARLARIN ÖTESİ j Backer). (B. Doruk). 2 BİRE ON ) 4ALIMBEY (KuçukçeKmeVAPOT (F G l n i ' ' ce) (73 78 39) GANGASTERİN t S T A N B U L ! lor). SEVGILİSİ (R. Tay. ALEMDAR. (22 36 83) AFFET | ŞIK: (22 35 42) DUVARLARIN ÖTESİ (B DoruiO MİYEN KADIN (F. Hakan) AYSU: (Karagumruk) (21 19 TONCA: (Gazlosmanpaşa) l 17) KEŞANLI ALİ (H. Koç 1 OLUM PAZARI \T. Gur. SU). 2 HIZLI OSMAN yiğlt). 2 YÜZ KARASI BÜLVAR: (21 35 78) APFET YENİ: (B. Köy) (71 68 26) 1) FISTIK BİBİ MAŞALMİYEN KADÎN (F. Hakan) LAH (T. Şoray). 2) AFFETİSTANBUL: (K. Mustalapasa) MİYEN KADIN (F. Hakan) (21 23 67) FISTTK GİBİ MAŞALLAH: T. Şoras YENİ: (Ş. Başı) (22 58 92) 1 AŞK VE TBSADÜF R. T KI'I.ÜP: (Ş Başı) (22 71 83) YENİ METE (Eyttp) (21 55 14) ».FFETMîYEN KADIN LALB: (Zeytlnburno) (Tel: i 1 ÖFKELİ GENÇ (t. Kaan) 71 56 78) 1 GUNAH BEN I 2 DOSTLtTKLAR YAŞADIKCA (O. Günşiray) DE Mİ'1 2 . BANA DERL.ER var ARENV: (44 61 18) KARGALAR OKULU: Komedl. Salı harıç. AZAK: (22 62 46) E.OCAMTN NİSANLIS1 BULVAR: (21 48 92) KART HOH.OZ. (Komedu pazartesl harlç. DORMEN: (44 97 36) BULVAR: Müzıkal Komedl. Her gün 21 de GENAR: AŞK ZİNCİRİ: Komedl. Her gece 21.15 te. İSTANBVL: (44 22 36) ZEHİR HAFİYE: Komedl. Her gun 21.15. GÜLRİZ SÜRURİ ENGtN CEZZAR: listanbul Tıyatrosunda KEŞANLI ALİ DESTANI. Her gun 18 00 de KARACA: (44 66 66) PRENSES HAZRETLERİ: Komedi Pazartesl lıarlç her gecc I j KENT OYUNCCL\RI: (44 97 j 36) cÜO KDRUŞLDK OPERAt Pazartesl 18 ve 21.15. Carşamba bartç dlğeı gun]<r 18 c1» Kt'CÜR SAHNB: (Ol« Oraz) !"'• i "ı GOZLERIMI K.APAKIM VAZÎFEMİ YAPARIM ı Kumedi) Pazartesl naricj neı ?ün OR41.OGLI : (49 49 35) ALTONA MAHFOSLARI: Pazartesl harlç heı gün 21.15. ŞEHİR TIYATROLARI: FATIH: (22 01 71) SULTAN GELİN VE ORMANDA: Pazartes) barlç her gün 2!. Pazar 15.30 da. KADIKÖY: (36 08 62) DOLAP BEYGİRİ: Komedl. Perşembe hartç heı gün 21 TEPEEAŞ1: (44 21 57) ÎSPİNOZLAR: Her gün 21, €SKÜD%R: TOPUZLU her çun 21 de, Pazar 15 30 YENİ KOMEDİ • (44 04 09) BUZLAR CÖZÜLMEDEN: (Kümedl). Her gün 21 de TARTTJFFE: Her eün matlne 16 30 Sinemalar : B E YOĞ L V ATLAS: (44 08 35) FABRİKAN1N GÜLÜ (M. Nur) E.MEK: (44 84 39) JESIKA • ŞAHANE DOL: M. Chevaliet GÜBEL: (Beşllctaş) (47 03 94) 1 FABRİKANIN GULÜ (E Bora), 2 ESIB KUŞ (G. Arsoy). tNCİ: (Tel: 48 45 95) DUVARtABIN ÖTESİ (B. Do. ruk) KERVAtf: (48 <H 24) KtMSE FATMA GÎBİ tJPEMEZ KONAK: (48 26 06) ŞEHVETLİ KADINLAR (J. Pondaj R. İ. LÜKS: (44 03 SO) KEŞANL1 ALİ (T. Gursu) LEVENT: (63 55 39) ÇELGIN İHTİRAS (S. Slgnoret). L.\LE: (44 35 95) HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLTJR (O. Gunşlray) KÜYA: (44 84 39) MASUM YtTZLÜ GANGSTEB SARAY: (44 16 56) Kİ3AR . HIRSIZ: (S. Polloca) R.F. SİTE: (47 77 62) SENSİZ TAŞIYAMAM (B Bardot) ŞAN: (48 67 92) KİMSE FAT. MA GtBİ ÖPEMEZ (F. Glrtk) TAN: (PangalU) (48 07 48) GLADYATÖRLERİN İSTAKI (C. M. Canale) ÜN&L: (Kasımpaşa (44 93 06) 1 Hz. LÛTÜN GAZABI (S Granger), 2 KAHRAMAN ASİ. YAVUZ: (Kasımpaşa) (49 îo 1 TAŞRALI KIZ (A. Işıfe) 2 ÖPÜŞMEK YASAK (F. Glrik) YENİ AR: (44 28 51) LEVMİ KOVŞÎN ÖLÜM SAÇIYOR (E. Constantlne) YENİ ATLAS: (48 65 02) HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLTJR (O. Gunşlray) K A U 1K Ö Y ÇEL.IKTAŞ; (tiartal • Maltepc) (53 43 70) KIMSE FATMA GIBI ÖPEMEZ (F. GU nk) 1Ş1K lUsSüaal) (36 24 93) HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLUR (O. Gunsiray) İHYA: (KUCülcyalı) (55 10 72) ENAYİLER KIRALI BAHRİYEDE (N. Wisdon> OPERA: (36 08 21) DUVARLARIN OTESİ ıB Dunıkl ÖZEN: (Kaöıifts . îeldeglrmenl) (36 99 04) HIZMETÇİ nETJIĞİN BOYLE OLUR REKS: (36 01 21) Ç1LGIN SEVGİSt (D. Kerr) SİNEMA 63: (Küçukyalı) SİHİRBAZ KADTN (J Greco> SÜREYY*: (Tel: 36 06 82) DEVLEP. GELIYOR ( ^ Lu. aldı) R. I. SUNAR: (36 03 64) DUVARLARIN ÖTESİ (B. Doruk) UZUNKAYA: (Karta)) (53 41 43) CEHENNEM SAVAŞI (R Stack) Tîyatrolar: Tazan: Cevat Fehmi Başkut. Sahneye koyan: Vasfi Rıza Zobn. Dekor: Turgut Atalay. Oynıyanlar: Vasfi Rıza Zobu (Kaymakam), Rauf Ulnkut (Tahrirat kâtibi), Necmi Oy (Hacı Murat), Zihni Rona (Seref Hakarar), Perihan Tedü (Hatice), Kemal Bekir (Sarı Mahmut), Rıza Tiizün (Deli Çavus). Di|er rollerde Nezihe Becerikli. Saltık Kaplançı, Okan Bilgütay, özdemir , Han, Doğan Sevsevil. TARTUFFE Cevat Fehmi Başkut'un fiemen butun piyeslerinde «Turkiye'nin aktualitesı» on plânda yer alıyor. LÜZUMLU\ TELEFON ve ADRESLER Hastaneler tlk Yaraım 49 30 30. Kan Bantaa 2ı S8 64. Hajaarpa«a NUmuoe Sastanesl 36 27 00. Zeynep EftmU 36 30 50 İşçı Slgortaı»n • (Samaeya) 21 62 50 Polis imdat emnlyet Santr&l) 22 43 82 • 81, B«ledlye Zabıtaa: 22 42 79. ErenJEöy 55 20 45, Haılç Dena 22 99 39. aalıcıugiu • 44 29 48. Heybelıada 51 84 02. tstanDııı 21 42 28. İsttnye Denı* • 63 60 Z0 RadiRöy 36 08 72. K.artal 53 42 03 Kınalıada 55 39 29 Rami • 21 27 11 ÜsKüdar 36 09 45 yesllSöy 73 84 30. Tren • Vapur Uçak D D«mlryollan • Hayaarpaça 28 04 75 Strgeeı 2 3 30 73. Oemzvoiian 49 18 96 (Tatu rünien • 44 02 C7), Sehu Bntıan 44 42 33. T Bav» Yoilan • Blıet Satışı 44 47 90. Damşma 44 02 98. H»V8 Alanı . 73 82 40 • 73 84 40 Cevat Fehmi Başkut'un piyesleıi, halkın alkışlarını fazlasiyle toplamaktadır. Ne denırse densm, ötedenberi bu boyledir. Hattâ açıkça itirat edeyim ki, tıyatro konularında kalem yürutmeğe henuz cesaret edemediğim, sadece sahneleri yakından izlediğim yıllarda, «Hoca» nın tutulmıyacağım sandığım bıriki piyesinin, temsıl sonunda karşılaştığı alkış tufanı karşısmda sadece hayret değîl, mahcubiyet de duymuştum! Tiyatro sanatının o yuce bilgi merdıvenine ancak tırmanmağa çabaladığım bugün bile, Cevat Fehmi Başkut'un bir eseri için (sadece okuduktan veya seyrettikten sonra), »tutar. veya «tutmaz» demekten kaçınmm. Belli olmaz, özellikle tenkidçi gozüyle bakıldığı zaman insanı yanıltabilirler! Işte C. F. Başkut'un oyun yazarhğındaki sırrı bence burada gizlidir : «Halka inmek, halkın beğendiği, anladığı konularla ilgılenmek...> Nitekim Yeni Tıyatro'da oynanan yeni eseri «Buzlar Çözülmeden» oyununu bu sebeple, davetlilerin gecesi «gala» da değü, başka bir gece halkla birlikte seyretmeği tercih ettım. Günlerden cuma idı.. Cumartesi ve pazara bağlanan ölü bir gun.. Salon tıklım tıkhm değildi amma gene de dolu sayılırdı. Birinci ve ikincı perde normal alkış almırtı. Fakat finalde, perde inınce birdenbire bir alkış koptu ki!.. Demek, halk Cevat Fehmi Ba?kut'un oyununu seviyor .anlıyor, alkıslıyordu. Yasanmış olaylan belki tekrar yasatmağa çalıştığı için? Bir şeyi düşünmekten kendimı alamadım, bu alkışlar arasında: «Buzlar Çözülmeden» geçen mevsim oynanmıs olsaydı, o zamanm aktualitesı içine raslasaydı. çok daha güclü olmaz mıydı? Biraz geç kalmıs gıbi geldi bana... KONU: «thtilâl sonrasında, ba^kent ile irtıbatmı kaybetmis bır ilçede bir kay Moliere'in «Tartnffe» eseri Teni Tiyatro. da matinelerde oynamyor Itfaiye ttlalye MUadrlOgi): (Fstui) • Jl 42 25 BalnrKÖ» • 11 «4 6« Beyuftlu . »s « »4. Bur^azadS 51 82 03 BUyttEMla 5) 60 81, CubU&JU 68 00 01 6U, RÖLE VE ÖLCÜ ALETLERI TEKNİSYENİ YETIŞTİRİLECEKTİR Tekniker ve Enstitü Mezunu Aranıyor Beş aylık hir eğitımı müteakip Etibank Elektrik Muessesesinm, Istanbul Adapazarı AııkaBornova Zonguldak Kayseri teşküâtında çalıştırılmak üzere yeteri kadar teknik e\e~ r a man almacaktır. Aramlan özellüder j»şağıda belirtilmiş olup tamamlayıcı bilgi ve muracaat formu Istanbul (Umraniye) Adapazarı Zonguldak (Işıkveren) Bornova Transformatör İstasyonlarından ve Müessese Merkezınden (Necatibey Caddesi No. 5 Ankara) almabjlir. Tekniker Okulu veya Sanat Enstitüsü Elek tıik Şubesi mezunu olmak. 27 yaşından gün almamış olmak, • Askerliğini bitirmis olmak, • Yapılacak giriş testjnı kazanmış olmak OÜNYAOA EN ÇOK SATILAN ÇAMAŞIR MAKİNAS1 artulfe» insanı güldurmekten çok düşündürmeğe, üzüntüye sürükler. Bir din somürücüsü, bir ailenin nâmusunu, maluu, mülkünü yıkmağa kalkıyor ve biz buna gulüyoruz. «Tartuffe» tip'i, aksiyonlariyle drama girer, ama jestleri onu gülünçleştirir. Tartuife, öteden beri alıştığı sahte tabiatının bir jestini ortaya koyar. Her jest, bir karakterin zekâdan, şuurdan ayrı, kendi başına bir bareketidir, Moliere, dikkatlmizi «Tartuffe»ün şuurlu bilekârlığına değil, alıştığı, benira sediği jestlerine çekiyor. Aslında nefret edilecek bir kişi olan Tartuffe, işte bu yüzden gülünçleşiyor. «Tartuffe» bir aileyi Istismar eden ve aynı zamanda toplumda yaşayan iki yüzlü tipınl canlandınr. Şebir Tiyatrosu Komedi bölümünde sahneye konulan Moliöre'in «Tartuffe» oyunu, Agâh Hün, Nur Sabuncu, Gül Gülgün ve Nedret Güvenç'in sayesinde katledilmekten kurtuldu. Tartuffe rolünde Toron Karacaoğlu, yetersizdi. Eserin bütün insiyatif'i Tartuffe'ün üzerindedır. Ama Toron Karacaoğlu, gerekli kompozisyonu yaratamadı. Tartuffe'ün o iki yüzlülüğünü, ihtiraslannı, düzenbazhklarını istenilen nıtelikte veremedi ve insiyatiîi ele alamadı. Sonsuz sabrı, iyi yüreklüiği, düşüncenin değertne, bilgince sözlere körü korüne saplanan o mâsum Orgon rolünde Agâh Hün, istenileni lâvıkiyle verdi. Ve güzel bir kompozisyon içinde Orgon'ü üstün kılmasını bildi. Nur Sabuncu, Madam Pernelle rolünde tipik bir kompozisyon yaratrrustı. Tavır ve hareketleri, sesinin tonu ile bunları ayarlamakta güçlük çetaniyoTdu Alaturkalıktan uzak, gerçek Batılı bır aktrıs vardı karşımızda. Elmire rolünde Nedret Guvenç, Dorıne rolünde Gül Gülgün. Mariane rolünde Şadıman Avşin, eserin ruhunu benımsemışlerdi Basarı sağlı yarak eseri dram havasından kurtardılar Tartufîe'de renk ve ışık düzeni ıji sağlanamamıştı. Beyaz dekor ve süreü olarak beyaz ışık duzeni gözleri rahatsız ediyordu. Teferruatlı dekor anlayışı artık tarıhe karıştı. Oysa. Tartuffe'debi teferruat, ovunu sevretmemıze er"°l olu\oröu. HOOVER Istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Takımının muhammen bedeli 68. liradan (20604. lira) 303 takım elbise diktirilecektir. 2 Geçici tenıınat 1545 lira 30 kuruştur. Eksiltme (Kapalı zarf usulü ile) 28.10.1964 çarşamba gunü saat 11.00 de Taşkışla binası içinde toplanacak olan Rektörlük Satuıalma Ko misyonu tarafından yapüır. 3 Tâliplerden istenecek vesikalar i^în şartnamesinde yazılıdır. Her gün mesai saatleri dahîlinde görülür. 4 Isteklüer. 2490 sayılı ka numın târifi veçhile haarlıya caklan teklif mektuplarını ek siltme günü saat 10.00 a kadar Komisyon Başkanlığma verme leri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (Basın 1P27212789) Törkive Emlâk Kredi Rankası i I). K . 111K 0 \ MıiiNiııh \ Kartal llçesınin Maltepe Mahallesının Karatepe mevkımde Mehtap Sokağında 1155 ada. 1 parsel No. lı 527 M2 mesahaı sathiyelı bahçeli ev a'iağıda yazılı şartlar dairesmde ve Türkiye Emlak Kredi Bankasınm teşkilme mütedair 4947 sayılı Kanun hukümlerine göre 30 gün müddetle satışa çıkarıimıştır. DURUMU : Maltepe Mehtap Sokak 10 kapı No.lı ve tapunun 25 pafta 1155 ada, 1 parsel sayılı 527 M2 den ıbaret arsa ıçırs de bir normal kat bir de arazinin meylinden ıstifade edilerek yapümış bır zemın kattan ibaret bir bina mevcuttur. Bina kârgır olup ust katı iki dairedir. Birbırıne simetrik olan bu iki dairenın taksimatı bir hol, 3 oda, bir banyo ve bir mutfaktan ibarettır. Batı tarafındakı daire deniz görmektedir. Binanın elektriğı mevcut olup su bahçedeki kuyudan temin edilmektedır. Zemın kat iki oda bir antre bir banyo ve bir mutfaktan ibarettir. Bma nın işçiliği vasatın altmdadır. Günün alım satım rayicine göre bina ve aTka bahçedeki odunluk ve kömürlük tesislerine 65.000, lira kıymet takdır edılmiştir. Arsa ise 527 M2 olup etrafı altı ta= ustü briget sıvalı duvarla çevrilmiştir. Arka bahçe bir kademe ile tanzim edilmış vaziyette olup duvarlar ve diğer bahçe tesı= leri dahıl arsanın beher metrekaresine 20 liradan tamamına 10540, hra ki, arsa ve bina bir crada olmak üzere gayrimen kulün tamamına 3 bilirkişi tarafından 75540, (Yetmişbeş bir, beş yüz kırk) liTa kıymet takdir edilmiştir. IMAR DURUMU : Maltepe Belediye Başkanlığımn 19.6.964 T. ve 2/36 sayılı yazısında gayrimenkulün inkişaf sahasmda olup program dışında bulunduğu bina yüksekliğinin 6.50, bina derinlıği en çok 20, bahçe mesafesi 5 metre olacağı ve inşaat nizamının da ayrık bulunduğu bildirilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI : 1 Satıs açık artırma ile ve 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 17 nci maddesi hükümleri dairesinde 20 Kasım 964 Cuma gunu saat 10 dan 11,30 a kadar pubemız bınasmda yapılacaktır 2 Alıcı çıkmadığı veya verılen bedel takdır olunan kıvme tın "o75 ını bulmadığı takdırde en çok artırann taahhurtu baM kalmak şartıyle artırma süresı 10 gun daha uzatılır tlk aıtırma da teklif edılen bedel takdır edllen kıymetın 0 L75 ını nulrluğu ve vahut 10 uncu 30 Kasım 964 Pazartesl gunü saat 10 dan 11 30 a kadar yapılacak ıkmcı artırmada teklif edılen bedel B?nKa K.ı nunuruın 17 nci maddesmde yazılı hadler dahılmde bulum'ugu 'akdirde üç defa bağınldıktan sonra gayrımenkul ıstekh=ıne ıho 'e edilecektir. Aksı halde mezkur madde hi.kumlerı daire'=ınri^ ıslem yapılacaktır. 3 Artırmaya girenler, tahmm edılen değeruı J w,5 u niipc'ınde temınat akçesı vereeeklerdır. Satıs pesın para ıledır İs'e iıldiğinde 20 gün kadar süre verılebılir Tellâlıve resmı ve bı ıkmis vergıler satış parasmdan ödenecek ve tapu harcını. k> • ar pullannı alıcı verecektır. 4 Satış parası zamanmda ödenmezse lcra ve îflâs Kanunu nun 133 üncü maddesi gereği yapılacak ve alıcı fıat ekıkl:ğır, 1en sorumlu bulunacaktır. 5 Bankadan başka ıpotek sahibi aıacaklılarla dıger ılgılı ler, bu mal üzerindeki haklannı. faiz ve masıaflar ıçın ılerı sur düklerini, belgeleriyle bırlikte 15 gıin içinde Bankaya bıldırmelidirler. Aksı halde haklan tapu sicıliyle sabıt olmadıkça satı = parasımn ülestirilmesine giremiyeceklerdır. 6 Şartnamede yazıh hükümler dışında kalan husu'ard? Banka Kanunu ile lcra ve lflâs Kanunu hükümleri daire'inde muamele yapılacaktır. 7 Şartnameyi bu günden başlıyarak Bankamızın 964/11 numaralı dosyasmda heTkes görebilir. tsteklilerin, bu tanhten itibaren satış şartlannı görmüş ve kabul etmis savtlacakları ılân olunur. (Basın • 19859/12816) * ETİBANK Elektrik İşletmeleri Miiessesesi J MÜDÜRLÜGÜ \ (Basın 19857) 12817 r^ M. S. B. Ankara (3) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından Asagıda cmsı, tnıktan, munamrnen Dedel .'e geçıci temınatları yazılı (Bir) talem (buz dolabı) maddesimn Kapalı zarfla eksıltrneleri hizalarındakı gün ve saatlerde yapvlacakUr. Evsat ve çartnamesı mesaı saatlennde Komısvonda ve tstanbul Levazım Âmirlığınde görülebilir. tstektılertr Kanunl şekılüe hazıriıyacaklan tekiıt meKtupianm ıhale saatınden bır saat evveüne kadaı maucv; <uığı Komısyon Başkanlığına vermelerı. Postada gecıken mektuplar kafiul edilmez. tstefclüenr ?n az üç senedenberi seri şeküde buz dolabı imal ettiklerine daır sanayı odası belges! almaları şarttır. M. bedeli G. teminatı tbale Cinsî Miktan Lira krş. Lira krş. Günü Saati Ev üpi buz dolabı 50 adet 137.500. 8.125. 26.10.964 Pazartesi (10.2 avak) saat 1100 de (1818 • Basın 19155/12190)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog