Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

20 Hdm 1964 vUBIHUBJTET vç DIS HABERLER Baü Avrapa Parlâmentosu toplandı Genel kıırıılnn hadiseıer arasında Avrupalı komünistler Kruçefin istifasını iyi korşılamadılar Bu adam benden şn kadar mal aldı, parasını vennedi... diye dâvada bulunmuş. Hocat . , Strasbourg, 19 (AP . a.a.) «Ba Haklısın; demiş. Arkasından tı Avrupa Parlâmentosu» çalışmasdamın hasmı t larına başlamış ve genel görüşme Aman kadı efendi! Hele bir lere geçilmiştir. de beni dinle! Ben parasını vermeParlâmentonun inceliyeceği en dlm «na, onda benim şu kadar eçtiğimiz hafta sonnndaki önemli konular hazırlanmış olan para alacafım vardı. Ona mahsup üç olay, dünyadaki dfizeni bir raporda ortajra konulmuş olan, ettim.. deyince, ona d a : bozmnş ve bir kararsızlık Kömür Çelik BirliMoskova 19, (A.P. a.a. Radyo) Sovyet İdare Ortak Pazar müesseselerinin birleş Haklısın! demiş Kansı kapı havası yaratmıştır. Her biği Euratom ardından nrahakemeyi dinlermiş; rl tek başına yeri yerinden oyna Mekanizmasında ve Komünist Partisi idarecileri arasın tirilmesi ve geniş yetkili bir Avrukocasına seslenmiş: tacak derecede önemli bu gelişmeda, Kruçefin ayrılmasiyle sonuçlanan değişikliğin ko pa Parlâmentosu kurulmasıdır. Aman efendii Bir dâvamn İki lerden sonra, insan ister istemez münist âlemdeki tepkileri bütün şiddetiyle devam et Üç teşkilâtm birleştirilmesi kotarafı da haklı olur mu? Bu nasıl kendine soruyor : nusunda prensip itibarij'le mütabamektedir. karar?. «Acaba milletlerarası siyasette kata varılmıştır. Fakat müesseseler Hanım! Sen de haklısın! diya önümüzdeki ay toplanması yeni bir değişikliğin arifesinde mi birleştirildiği takdirde icra orgakesip atmış. Kruçef tarafından kararlaştıbnlnnnyornz?» nında temsilciliklerin üyeler araŞimdi bir okuyucumun mekturılmış biılunan Komünist Par Breznev Kosigin ikilisinin tutusında ne şekilde taksim edileceği bunu aşağıya dercedeceğim.. Hotiler Zirve toplantısının mu tnnnnn hâlâ bir istifham teşkil etkonusunda anlasmazlık mevcuttur. kadderatımn ne olacağı hak canın ynkandaki fıkrasını ondan mesi, son yıllarda nispeten ferahkındaki yorumların yanında, dolayı yazdım. Siz yakıştırın! Daha fazla kontrol yetkisine saIıyan dflnyayı yeniden güvensizlik Moskova Pekin münasebet «Sayın Burhan Felek! hip bir Avrupa Parlâmentosu için ve tereddüt dnymağa sevkeden seleri ve Avrupa Komünist Devamlı okuduğum Cumhuriyet doğrudan doğruya seçim yapılmabeplerin başında gelmektedir. Mügazetesinde zaman zaman topluPartilerinin bagımsızlık ha sı ve bu suretle müessesenin »demun yaralarına parmak basan yateveffa Kennedy ile sabık Kruçefreketlerinin ne sekilde de • mokratlastırılması». Fransanın aley ft'ashington 19, (AP a.a.) zılarınız çıkıyor. Dertleri herhalde vam edeceği dikkati çeken in başlattığı Doğn • Batı yakınlaşhinde bulunduğu bu proje bundan Amerikan yetkilileri, Komüisabetli olarak görüyorsunuz. Ankonular arasındadır. ması dnracak mi, yoksa devam roı önce de ele alınmış, fakat bu konist Çinlilerin yakında ikinci cak onları deşelerken; nedenleriBilindiği gibi, 30 a yakın Komüedecektir? Şimdiki işaretler, yeni nuda bir karara varılamamıştır. nükleer denemelerini yapacak ni araştınrken, bazı tesirlere kaSovyet idarecilerinin Stalin ile nist Partiye yapılan dâvete ancak Diğer taraftan tngiltere'deki iklarına inanmaktadırlar. pıldığınız seziliyor. örneğin: BuKruçef arasında bir politika benim 12 tane kabul cevabı gelmiş ve tidar değişikliği de Avrupa ParlâDışişleri Bakanı Dean Rusk günkü Cumhuriyet gazetesinde top Kızıl Çin, Kızıl Partiler Zirve Top •iyeceklerini telkin etmektedir. mentosu çalışmalarında incelenen bugün yaptığı bir televizyon lum düzenini bozan hâdiseleri zalantısına katılmıyacağını bıldırPekinin biiyük giirültü yaratan miştir. Rus Komünist Partisi Bi konulardan birini teskil etmektekonuşmasmda, ikinci denemebıtanın görevinde ciddiyet gösterküçfik atom bombası, Asyadaki rinei Sekreteri olan Kruçefin bu dir. nin yakmda beklenmesi gememesi, hürmet otoritesinin zayıfkuvvetler dengesini altfist etroiş mevkiden istifası, sıyasî yorumcuFederal Almanyada ne rektiğini söylemiştir. Rusk, eylığı gibi sathî sebeplere bağhyortir. lül ayının sonunda verdiği bir sunuz. Oysa toplum düzenini bolara göre, bu toplantının geriye kadar mülteci var? deıneçte Kızıl Çinin yakında Batı Bloknnda tngiltereye daha bırakılması ve komünist âlemde zan ne zabıta, ne de hükümettir. Bonn 19, (a.a.) Son 14 yıl içinbir nükleer deneme yapacağıl Mebuslarile, gazetecisüe, avukaitibarlı bir yer aramak vaadiyle ik birlik için yeni çalısmalara gidilWilson, bu sabah Downing Street tiyle, polisi, jandarmasiyle bütün de doğu bölgelerinden 520,000 mülnı tahmin ettiğini söylemiştir. tidara gelen VVilson'un, NATO'nun mesi için zemin hazırlamak gaye10 numaradaki Başbakanlık binası toplum bunun sorumlusudur. teci ve yurtsuz, Federal Almanya Rusk, eylüldeki konuşmasmda başına yeni bir De Gaulle kesilme sini gütmektedir. na geldiği zaman gazetecilere 630 tarafından kabul edilmiştir. Bunbahsettiği tahminini, Amerikan Ceza kanunları, ileri ülkelerin Diğer taraftan, bugün «Pravda» si ihtimali vardır. Londra. 19 Kıl payı farkla ik sandalyelik Avam Kamarasındaki istihbarat kaynaklarından edin Was.hington 19, (aj.) Uzay ve lardan 336.928 i eskiden Doğu Al tidarı kazanan İşçi Partisi, radikal sadece dört sandalyeden ibaret olan ceza bilginlerinin yüksek düşünceRahatsızhk verici gelişmeler dur gazetesinde yaymlanan bir haber diği bilgiye istinaden yapmışde Iraktaki gizli Komünist Parti Havacılık Mıllî Konseyi Başkan manyaya ait olan yerlerden, 26,868 i reformlarla İngiliz toplurnuna yeni ekseriyelterine rağmen, yeni genel lerine uyarak her suç için cezalar mamıştır : tır. Vardımcısı v« Genel Sekreterı Dr. Çekoslovakyadan, 69.199 u Yugos bir düzen vermeyi ve İngütereye seçimlere gitmeye niyetli olmadık göstercniştir. Cezanın gayesi, bozuDaha önceki yazımızda da belirt sinin konferansına katılmayı karar O zaman Washington malan cemiyet düzenini iade ve sulaştırdığını bildiren bir haberin Edward Welsh, radyo ile yayın lavyadan, 18,475 i Sovyetler Birtiğimiz gibi, Breznev • Kosigin ikilannı açıklamıştır. kamları, Kızıl Çinin elindeki çun âmme vicdanında hâsıl ettiği sonunda şu şekilde bir yorum velanan bir demecinde şunları söyle liğinden ve 12,550 si Romanyadan dünya siyasi sahnesinde daha itilisinin, 1955 ile 1958 yıllan arasınbarlı bir mevki kazandırmayı önelmişlerdir. bütün atom ve nükleer stoktepki ve ıztırabı giderme ve toplu«Modern sosyalizm» miştir: da Kruçef ile Bulganinin yaptıkla rilmiştir: gören «100 günlük hummalı faalilarını kullanıp tüketeceğini Öte yandan Wilson kendini yeni ma zararh yaradılışta olan suçlu« Zannedersem Ay'a gitmek, rı gibi bir iktidar mücadelesine gi « Irak Komünist Partisi, bu yet» pro^ramını bugünden itibaren bir idare tarzma hazırlamaktadır. yu uslandırmaktır. Kanunlar, hanzannetmişlerdi. Fakat cuma konferansa katılmakla, Çin idareyani Ay'a gidip tekrar dunyaya rişmeleri muhtemeldir. uygulamaya başlamıştır. günkü deneme, Amerikah nük Kabinenin kollektif idaresinin a gi suçlulann, hangi şartlar altıncilerinin bölücü hareketlerıne dedönmek için Sovyetlerden hıç ol Pekinin atom tehdidiyle istekle vam niyetini takbıh etmiş bulunleer uzmanlarına göre, düşük Yeni Başbakan Harold Wilson ve na prensipi İşçi Lider tarafından da ne kadar zamanda uslanacağını ŞİRİN KOSİ mazsa °'o 50 fazla şansa sahibiz. rini çevresinde bnlanan ülkelere maktadır.» takatlidir. yakın mesai arkadaşları, bugün ilk hazırlanacak, fakat büyük kararlar ve suçun âmme vicdanında meySovyetlerin ay etrafındaki çalışİle zorla kabnl ettirmeğe kalkışması. Kızıl Çinin Nükleer Kulübe iş olarak İngiliz çelik endUstrisinl yan resmî bir topluiuk tarafından dana getirdiği reaksiyonun ne kamalarından, hattâ şimdiki ekiple Diğer taraftan, Pekin Moskova dar zamanda giderileceğini ayrı bedbaht Asyayı büsbütün kanstı anlaşmazlığının da müstakbel geotomatikman âzâ olmasıyla, yeniden devletleştirme ameliyesine alınacak ve yürütülecektir. bile meydana getirecekleri ılerleAHMET TEKELİ ayn göstermiş ve her suça, belli dünyadaki prestiji artmış ve el atmışlardır. İşçi Partisi, çelik racaktır. Kızıl Çinin tehdit ve zor lişmesi bir çıkmaz halindedir. Mao melerden bahsetmek istemiyorum. Resmî hiç bir sıfatı bulunmıyan ceza tâyin etmiştir. nükleer diplomasiye dahil olendüstrisini ilk defa İkinci Dünya bahklannın, çok daha güclü ikti Çe Tung'un yeni Sovyet idareci Üç Sovyet kozmonotunun uçuşları , Nışanlandı mak fırsatını kazanmıştır. AHarbinden sonra devletleştirmişti şahsiyetlerin ve bakanların bulunaBizde zabıtanın, suç meydana sadi yapılara sahip Japonya ile lere gönderdiği ilk mesajda «can nı uzay kıyafeti giymeksizin yap , merikalı yetkililerin kanaatinFakat 1951 de iktidarı devralan Mu cağı bu komiteye Başbakan özellik gelmeden müdahalesi gerçi yoktur. Hindistanı nükleer silâhlar imaline dan tebrikler», «Marksizm Lemış olmaları, şüphesiz ki seyahat : le aydınlan ve bilim adamlannı ace Kızıl Çin, komşularında bir hafazakârlar, özel tesebbüse devDelillerin toplanmasmda adalete lerinin en ilgi çekici taraflarından ' mecbnr bırakması ve Asya sema nizm prensipleri ve beynelmüel ı lacak ve «bilim» ve «modern sosyakorku yaratmak maksadiyle bir retmişlerdi. Cumhuriyet 12819 biridir. Bu, Sovyetlerin, uzay ge | larının yeni yeni atom bombası tar proletarya» gibi parlak sözler varlizm» alanlannda onlann fikirlerin yardımcıdır. Suçlu, mahkemede kaç atom denemesinin daha milerine güvendiklerini ve iyi hayargılanır, sabit görülen suçuna rakalariyle dehşet verici sekilde ken, eskidenberi alışılagelmis «koI den faydalanacaktır. faydalı olacağı düşüncesindezırlanmış bir araçları olduğunu inlemesi ve zehirlenmesi mümkün münizm yolunda ba.şarı düekleri» | Bu özel müşavirlerin listesinde | göre, ceza ile mahkum edilır. dir. gösterir.» gibi cümleler gdrülmemektedir. dür. Ancak bizim gibi geri ülkelerde, gelecekteki bilim ve öğretim baka 1 inci ilân Öte yandan Atom Enerjisi Öte yandan, Sovyet Komünist Par Dr. Wels, Amerıkanın iki yıldan nı «ilim yoluyla ilerleme» nin siya ıdare edenler, halka hoş görünme Nihayet, Avam Kamarasındaki tisi Merkez Komitesinin bugünkü Karma Komisyonunun demokbnce boyle bir yolculuğu gerçeksi teoricisi Richard Crossman, Man düşüncesıyle, kanun ve adaletin sadece dört sandalyeden ibaret ço tebliğinde «atom silâhları denemerat üyesi Çhet Holifield, Albulestirebıleceğini sanmadığını da chester Üniversitesi Teknolojl Fa tayin ettığı cezaları toplum zarağnnluğnnun vereceği huzursuzlnk, lerinin durdurulması ve sulh içinquerque'de bugün tertiplenen sozlerine eklemiştır. | kültesi Dekanı ve elektronik oto rına affetmek, uslanmamış suçluiddialı Wilson'a yeni seçimlere sü de beraber yaşama» sözlerinin göbir basın konferansında «U2» matlar üzerindeki çalışmalan ile ta lan bütün şaibeleriyle toplum içikeşif uçakları tarafından çok riikliyebilecektir. Yuannistanda kiliseye rülmesi, Kızıl Çin aleyhine kaydenmmış olan Lord Bowden, Macar ne yeniden saldırtmak yoluna gider yüksekten alınan fotoğraflar Istikbal, ynkanda sıraladıklan dilebilirken, aynı tebliğdeki Kızıl asıllı iktisatçı «Londra Ekonomi ler.Siz gazeteciler, sürüm düşünkızıl bayrak çeken sayesinde Amerikanm Komümızın yanında hiç de küçümsenmi Çinin kardeş halkı ve beynelmüel Okulu» profesörlerinden ve Ekono cesiyle bu temayülü alkışlarsınız; nist Çin'in atom bombası çahş Sermaye tezyidine iştirak eden hissedarlarımızın, taahhüt yecek yeni gelismeiere gebedir : proletarya, Kızıl Çinin lehine olan mi Bakanı George Brow'un yardım biz avukatlar, şahsi çıkanmız için solcular yakalandı , ettıkleri sermaye hisselerinin 5 inci apel olarak So 10 unu ödemalarmı tâkip edebildiğini> noktaları teskil ediyor. önümfizdeki ay başında Americı ve müşavirliğine getirilmesi dü bu eereyana kapılırız. Suçtan za açıklamıştır. meğe dâvet olunmalarına, 1dare Meclisimizin 8 Ekim 19fi4 taAtina, 19 (a.a.) Son günlerde ka'da Başkanlık seçimlcri yer alaşünülen Thomas Balogh, İşçi Sen rar görenlerin ıztırabı dinmeden, Avrupa Komünist Partilerı, Kru rihli, 633 saj'ilı toplantısında karar verilmiştir. Yunanistan'da aşırı solcular faali < Holifield, bir atom imalâtha caktır. dikaları Konfederasyonu Araştırma toplumun bozulan düzeni yerine çefin istifasını olumsuz karşılamış yetlerıne hız vermış olup, polıs de nesini gösterdiklerine şüphe Esas mukavelenamcmizin 15 inci maddesine nazaran, işbu Bürosunun eski Başkanı, merkez gelmeden, cezalar suçlulan uslanönümüzdeki yıl da De Ganlle ile lardır. Macar liderı Kadar, Polon bunlara karşı geniş ölçüde mücabulunmayan bu fotoğrafların tediyatın gazetelerde ne.şredilecek olan 3 üncü ilânımız tarihjnsol eğilimin yeni milletvekili 35 ya dırmadan hapisaneterin kapıları Erhard imtihan vereceklerdir. yalı Gomulka, Kruçef hakkında ödeleye girısmiştirv Son olarak Seüç yıldan beri Amerikah uzden itibaren azamî bir ay zarfında yapılması lâzımdır. şındaki Peter Shore ve az gelişmiş açılır.. banun somrcn, ahlâkî redâBu basdöndürücii tfelişmelerin vücü demeçler verirken, İtalyan manlann elinde bulunduklanlânik'e yakın Neazoc ve Vrahos Sayın hissedarlarımızın taahhüt ettikleri sermaye hisseleriülkeler ile ilişkiler uzmanı, eski etle şaibeli suçlular yenilerini iş bü.vük devletler arasında yarataca Komünist Partisi liderleri, Kruçenı, bu fotoğraflar sayesinde önköylerinin kilise çan kulelerine kınin lolO larını şubemiz veznelerine yatırmaları rica olunur. Stangate Lordu Anton Anthony ler. Kanuna, âdete güven ve saygı çı şiiphesiz sürtüşme ve gerginlik fin düşürülmesinin hoş bir hare ce, Sovyet teknisyenlerinin gizıl bayrak çeken iki kişiyi yakala , Wedgwood'un isimlerinden bahse kalmaz. Onun baskısından korkanket olmadığını söyliyecek kadar iler, dış politikasını yeniden gözden dişini mütaakıp bu işletmelelar suç işlemekten çekinmezler. yemıştır. Bıri şeker sanayii işçisi, ötlâncılık 297712802 dilmektedir. ( çeçinnekte olan Türkiye için fay leri gitmişlerdir. rin çalışmasında bir yavaşlani suçlular türer. Zabıtadan, mahteki petrol rafinerisi işçisi olan bu Bütün bu olaylar, bir araya getidalanabileceği fırsatlar hazırlıyama olduğunun, sonra, çalışma kemeden korkulmaz. Memleket, iki aşırı solcunun evlerinde yapıbilir. Ankaradan aldığımız ümit rilip yorumlandığı takdirde, komü ların tekrar hızlandığının fark sözünü ettiğiniz ortama düşer. lan aramada da birçok gizli evrak nist âlemde yeni gelişmelerin, önü verici haberlerde gelişmelerin dikedildiğini söylemiştir. ve Yunanistana sokulması yasak Sayın beyefendi, suçlu, sizın parkat ve ihtiyatla izlendiğini öğren müzdeki günlerde ortaya çıkacağı dergi bulunmuştur. ti, öteki parti veya partisizler ve nı söylemek, hatalı bri hareket olmebteyiz. Ancak bu dikkat ve ihnihayet hepimiz. Neden zabıtayı, tiyatın, aynı sekilde izlendigi yet mamaktadır. hükümeti öne sürüyorsunuz. Bu Genel olarak iyi haber alan çevre kili ağızlarca defalarca tekrarlanan milletı, bu vatanı, bugünkü hale lere göre, Breznev, komünist dünKıbns buhranındakine benzer takoyanları başka yerde anyacak yadaki endişeleri ortadan kaldırlihsiz sonuçlar vermemesini tenıen mak için yakın bir zamanda bir degiliz ya!. Hepimizin kabahatı, ni ederiz. günahı yok mu? toplantı yapılmasını temıne çalı«YflK BAKIMJ VE RAHATL1Ğ1 ERSTİTUSO Kayhan SAGLAMER sacaktır. Konyada avukat Sadrettin Oktav 30 EKİM 1*64 SALI CÜNÜ Muhterem avukatm yazdıjı sevSAAT 1018 OE AÇILIYOR. lerin birçoçnnda beraberiz; ama, TECRÜBELİ Açılıf törenimiz* Sayın Mesl«kda<, bngünkü bükümet otoritesi zaafıdott *• mil}terll«rimiıin }«r*f v»r nın tek sebebi, bizde gerçekten sık meUrlni tayfi ilt rica ederlı. laşmış olan af müessesesi midir?.. Benim, bahsettikleri yazım, demok Dr. Şerafntin tıcimn Ecı. Tahun Sobnen rasinin iyi işlemesi için hükümet ARANIYOR sembolö olan polisin knvvetli ol ması bakkında idi. Hattâ o yazımIngilizce konuşması şarttır. İngiüzce yazıp okuması tercih da polisi dabi kababatli bulmu ediür. AJâkalıların yazüı olarak PAN AMERICAN, Yeşilköy vordjm; kadro ve imkânlarıniD az Hava alanı adresine ınüracaatları rica olunur. ve yetmez oldngnndan sikâyet edi yordum. Gerçi bir suçun işlenmesinin birçok nınî sebepleri vardır; Faal 9432 12821 Reklâmcı/hk 3907/12787 sma polisin sık çörüldüçü, suçluytt şıp diye tnttnğu memleketlerde suç azalır. Yani, sraç şartlannı güç leştirecek unsnrlann başında za bıtanın kuvvetli ve tesirli olması çelir. Üst tarafı bir akademik münakaşa mevzuudnr. Gazetecılerin, avukatlann, hükümetin, mebuslann ve hattâ suya sabuna karışmıyan vatandaşların, hâdiselerdeki sorumluluk payları görüşülebilir; bu ayn bir bahistir. Komiinisîler arasında bir fakım yeni gelişmeler bekleııîyor BUGUNKararsızhk havası iitılmnın erlelenmesi ilııiııiiili iirnı Sende haklısın! kadılık ederken bi Breznev komünist âlemdeki endişeleri gidermek için bir toplantı yapacak Pekin yakında ikjnci nükleer denemeyi yapacak Birleşmiş Milletler 19, (aj. Radyo) Geçen hafta içinde Moskova ve Londradaki siyasî gelişmeler ve Komünist Çinin bir nükleer deneme yapmasından sonra, 10 kasımda top lanması beklenen Birleşnüş, Milletler Genel Kurulunun toplanü tarihinin iki hafta sonraya ahnması ih timali daha da kuvvetlenmiştir. Diplomatik çevrelere göre, bu konuda resmen bir teşebbüste bulunulmamış olmakla birlikte, hükümetlerinin son gelişmeleri inceleme ye zaman ayırabilmesi için, birçok delege, Genel Kurul toplanma tarihinin sonraya alınmasını müsait karşılıyacaktır. Meselâ, Amerikan dele gesi Stevenson, toplantmm sonraya bırakılmasına, hükümetinin muhalif olmadığını belirtmiştir. Bundan önce Amerikan heyeti mensuplan, hükümetlerinin Genel Kurulun kararlaştırılan tarihte toplanmasmı istediğini, özel mahiyetteki temaslan sırasmda belirtmekte idiler. Nitekim, Ingiltere de kararlaştırılan tarihte toplanılmasma taraftardı. Fakat İngilteredeki iktidar değişikliğin den sonra, bu hükümetin de daha sonra toplanılması fikrini desteklemesi beklenmektedir. İngiltere ve Amerikanm, toplantı nın sonraya bırakılmasım bir veya birkaç küçük devletten kurulu bir grupun teklif etmesini tercih ettiklerini söylemektedir. «100 günlük hummalı faaliyet» «Amerika ay'a Sovyetlerden önce gidecek» İşçi Partisi yeni bir idare tarzı deneyecek İstanbul Bankası T. A. Ş. İDARE MECLİSİ RİYASETINDEN OrScholls ÇOCUKLARINIZA BUYUK FIRSAT i UÇAK MAKİNİSTİ A HAYAT BİLGİSİ N S I L O R D I S I BİRMİLY YIL SONU ÇEKILIŞINDE B. FELEK TÜRK TİCARET BANKASI RekJâmcılık (3802) 12808 Erkin Koraşide Karaşi 19, (a.a.) Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Cemal E r kin, dört gün süre ile Pakistanı resmen ziyaret etmek üzere bugün Karaşiye varmış ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammet Şuayb tarafından karşılanmıştır. Feridun Cemal Erkîn, bugun 6ğleden sonra Lahor'a gidecek ve Devlet Başkanı Eyüp Han ile görüşecektir. Bakanın daha sonra Larkanaya giderek Pakistan Dışisleri Bakanı Zülfikar Ali Butto ile görüşmesi beklenmektedir. Kışın yakıtsız kalmayınız! Kaloriferiniz için ideal akaryakıt KALORİSHELL BİR TELEFON KÂFIDIR islanbul'da ,.,... 4 8 5 7 4 5 v1 kar$ıs> Servisl Kalorishell TURKIYEDE İLK DEFA: fasikülii ile plâstik lâke kaplı cilt kapağını parasız veren >/ Tamamen kuşe kâğıdına beş renkli ofset tekniği ile basılan V Sekiz haftada tamamlanacak ilk küçük çocuk ansiklopedisi «Dünya Fuan» kapandı i Vew î o r k 19, (a.a.) «Dünya Fuarı» dün kapanmıştır. Fuarı 33 milyon kişi ziyaret etmiştir. Akademi Öğretim Üyesl Güzel Sanatlar Gene) Müdürü Ressam lyi dost. olgun insan Ankara'da C K T V I / Ü U O O Balln Oten\an? KatorfsheH Servhn Bugün Çıktı... arkın kitabevi İstanbul S u u ı t ü 64.8^/12795 HALİL DİKMEN'i ebedlyen kaybettilc. Cenaz«si 20.X.1964 salı günü ssat 11.00 de Akademiden aünarak Pındıtlı Camiinde fcılmacak öğle namazmı mütaakıp Zincirllkuyudakl alle kabristanma defnedilecektır. Acı haberl Akademl mensuplarına, öğrendlerine ve sanat dostlarına teessürle duyururuz. AKADEMİ AİLESİ Cumüurlyet 12828 «•klimcılık Î74012786
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog