Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Üçüncü bğretim yılını bâşarıyla idrak etmiştir. Mahdut kontenjanına göre öğrenci kaydı başlamıştır. Müracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kuruluşu itibariyle yurdumuzda açüan ikinci Türk Özel Yüksek Okuludur. 41. yıl sayı 14447 um uriY KURUCUSÜ: rUNUS NADİ T e l g r a f v e m e k t u p a d r e s i : C u ı n h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o . 246 TeleforJar: 22 42 9 0 22 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Feridun Cemal Erkin MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RUBAILER DÜLBÂKİ GÖLPINARLI şâir ve mütesavvıj bu rubaılerinde, bütün %»rlerinde olduğu gibi hayatın yanküarile Tİüaaanıst bir dünya göriişünü kayÇütün nesir ve şürlerinde de bu rubaılerinde de aska. hayaÇeviren ve hazırlıyan : Salı 20 Ekim 1964 TOPLUM KALKIHMASIHA OGRENCILER K1TILIY0R Universiteliler ve lise son sınıf öğrencileri tatil aylannda köylerde gönüllü çalışacaklar ERKIH 3 0 EKİM'DE MOSKO1/AYA GİDİYOR Bir hafta sürecek ziyaretin programını tesbit için, Rus Elçisi daha önce Moskovaya gidecek Yeni Rus idarecileri halka gözüklü YORK İleri Türkiye Ülküsünün tatbikatına başlanıyor Ankara 19 (Özgen Acar bildiriyor) oplum kalkınmasında gençliğin gönüllü önderliği ile devletin gücünü birleştiren bir kunımun kurulmasını öngören bir kanun hazırlanması CHP Kurultayında kabul edilmiştir. D Ankara 19, (Cumhuriyet Bürosu) leri Bakanı Feridun ışişle Cemal Erkin'in Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Gromiko tarafından Rusyaya dâvet edildiği, bu dâvetin «memnuniyetle karşüandığı» ve bu ziyaretin 30 ekim tarihinde olacağı bugün res men açıklanmıştır. T Johnson Moskova'daki değişiklik ve Kızıl Çin bombasına karşı hür dünyaya teminat verdi 'tıbutıt \Vashington, 19 enı Sovyet liderleri bugün Mos kovada, Kruçefın işbaşından uzaklaştırılmasmdan beri, ılk defa halka görünurlerken, Baskan Johnson da Washmgton'da, Rusya Öte yandan, Büyükelçi ile Dışişleri dakı iktidar değışikhğine ve Kızıl Bakanlığı Genel Sekreteri arasında Çın bombasına karşı dünyaya teBelgrad charında bir tepeye çarpan «llyusin 18» in enkazı ve kurtarma ekipleri bugün yapılan görüşmede bu gezinin mınat vermiştır. programı üzerinde durulmuştur. Rusyanın yeni liderleri Breznev Erkin'in gezi sinin 67 gün devam eve Kosıgin, üç Sovyet uzay yolcudeceği ve Sosvet Rusya Dışişleri Basunu karşılamak üzere Vnukova C.H.P. Meclisi için yapılan seçi min tasnif beyeti faaliyet halinde kanını Türkiyeye dâvet edeceği sanıl Hava Alanına gitmışler ve daha maktadır. sonra Breznev, «Barıs içınde beraBu gezide iki ülke arasında iyi kom ber yaşama» ilkesıne sadık olduşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ile ğunu teyid etmiştir. Kruçefın ilgili görüşmelerin yapüacağı Dışişıktıdarda bulunduğu gunlerde baleri Bakanlığı sözcüsü Ismail Soysal şarıh bir uzay yolculuğu yapan tarafından ifade edilmistir. albay Vladimır Komarov, ılım aAnkara, 19 (Cumhuriyet Bürosu) Görüşmelerde ise, özellikle, ekodamı Konstantin Peoktistov ve Dr. Başbakan tsmet İnbnü bugün enomik ve kültürel iüşkilerin artırıl Boris Yegorov'a, hava alanıcı şeh vinde istirahat etmiş ve çıkmamısması ve siyasi alanda ise âzami işbif ıe bağlıyan 30 kilometrelik yol bo tır. liğine gidilmesi gibi hususların ele \ unca on bınlerce Moskovah tezaGeçen hafta içüıde soğukalgınlığı ahnacağı belirtilmiştir. huratta bulunmustur. sebebiyle doktorunun tavsiyesine uyarak evinde istirahat eden Inönü Rusyanın uzay arastırmaları bilindiği gıbı sadece CJÎP. kurulta merkezi Baykonur'dan gelen uzay yı için cuma, cumartesi ve pazar yolcularını önce Breznev karsılagünleri evinden çıkmış ve kurultamış ve yanaklarından öpmuştur. ya katılmıştı. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Belgrad 19, (a^. AP Kadju) Ankara 19 (Cumhuriyet Bürosu) ııııııuııııııııııııııııtııııııııııın'""1 Nâzı işgâlinden kurtuiuşlarınm yır C H P . nın 17 nci Kurultayında mınci yıldönümünu kutlamaya hayapılan seçımlerde Partı Meclısıne zırlanan Belgradhlar, şenliklerde seçilen 40 politikacmın isimleri bu Rusyayı temsil edecek heyetin bulun gece geç vakıt tesbit edılmıstir. duğu uçağm 16 kılometre mesafede Neticede, geçen defa Parti Mecparçalanmasiyle bırden bire mâteme hsınde uye bulunanlardan 12 sinin bürünmüşlerdir. «Ilyuşın 1 » tipi u8 C.H.P. Kurultavını en fazla ateslendiren konu, Millî E|itim Babu defa seçilemedıkleri anlasılmi1;çaktaki 29 kişinin hepsi de ölmüştur. kanlıgının aldığı borçlu sınıf geçmeyi önleyen kararı oldu. tır. Bu defa seçilmiyenler sunlarYolcular arasında, Kıuçefe yakınlığı Kurultayın Eğitim Komisyonu raporunda bu karann gerı bıdır: ile tanınmış Sovyetler Bırliği Genel rakılmasını istedi. Büyük çoğunluk Komisyonu destekledi. llyas Seçkin, tbrahim öktem, Kurmay Başkanı Mareşal Sergey BırKurultay Baskanı gerçekten müskül durumda kaldı, idare yuzovdan başka yedi yüksek rutbelli Hürrem Müftügil, Sahir Kuratluetmeçe çalıstı, edemedi ve nihayet ihtilâf Inönü'nün mitdahasubay bulunmaktaydı. Bunlann a oğln, Halil Sezai Erkut, Vedat DicHANGİSI KIZ Avrupada yaygın halde olaa ve bayat felsefelesine kadar gitti, Komisyon karannın bîr temenni mahiverasında Mareşal Canov, 1944 ekıleli, Mebrnre Aksoley, Muatnmer leri ıcabı hiç bir sorumluluk duygusu taşımadan istedikleri gibi sırf tinde Hükümete aksettirilmesiyle bu alleriik mesele bir yanmınde Belgradın kurtarılmasına K a (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) kendileri için yaşıyan pejmürde kılıklı obitnik» veya cganüen leri lıs davranıs ve neticede karardan kurtanldı. ı tılan Sovyet bırlıklerıne komu'a biribinnden ayırt etmek güç oluyor. Hele arkadan bakınca uzun saçetmıştı. Yanlıs davranıs ve karar diyoruz, sebebî su : lüarın kız mı erkek tni olduğunu insan anlamakta güçlük çekiyor. Kaza Turkiye saatıyle 15 te olBorclu sınıf geçme bakkındaki karar Millî Eğıtim Bakanlığı Tamuştur. Facıa dolayısıyla bütun İşte dört yıldanberi diyar diyar dolaştıktan sonra şehrimize gelen ikisi lim Terbıye Dairesi tarafından, dolayısiyle Bakanlık tarafınkutlama torenlerının ıptal edıldığı Avusturyah, biri Alman diğeri de Holândalı olan dört «bitnikoin hangidan alııımıstır, bir ıcra tasarrufudur. Karardan, zarar görenaçıklanmıştır. sinin kadın olduğunu anlamak kolay olmadı. Şimdi Tayland'a kadar ler onun iptali icin Danıstayda dâva acraıslardır. bu dâva yü«İlyuşin 1 » jet nakliye 8 uçagı, rümektedır. Dunyaca ünlu «Beatles» topluluğu otostopla gidecek olan bu dört gencin hangisinin kız olduğunun t a Belgrada 16 kılometre mesaleSimdi. sorumsuz bir bejet cıkı.vor \e bu kararın tamamen sijaMayıs sonunda Türkiyeye gelecek yinini size bırakıyoruz. de bulunan Avala Tepesindeki xı \eya bissî görüsle kaldırılması vahut ertelenmesini istiyor. SANIKLARDAN İKİSİ Evvelki gece Sanyer Bentîer yakının tir. Bu hususta «Beatles» lerin meMeçhul Asker âbıdesine çarparak Iste bq olamaz. Olursa Knrultay kararının uygulayıcılarivle (Arkası Sa. 7, Su. 5 te> daki Hoşgör gazinosunda başlıyan bir münakaşa, Selahattin Ergül adh neceriyle şehrimizdeki aranjor arabırlîkte Kurultayı idare edenler de Anavasaya aykırı bir davbalıkçnıın öldürülmesi ile sonuçlaıunıştır. Gazinoya baskm yaparak sında dün telefonla mutabakata varlımıştır. ranısın ıcınde kabul edilirler, Nitekim Yassıada Mahkemesinbalıkçıyı öldürdükleri iddia edilen 6 sanıktan ikisi dün yakalanmışMukavele ıki gün içınde tmzalade Demnkrat Parti büyük kongresinin, icra organına baskı tır. Resimde, bir otelde uyurken yakalanan İsmail Sulakçı ve kahvede nacaktır. «Beatles» ler İstanbulda >aparak uvçulattırdığı kararlar mahkümivet eerekçelerine tavla oynarken Pİe geçen Kemal Aydoğan, Emniyet Müdürlüğünde verecekleri tek konser için yol, şirmıs \e sorumlular suçlu çörülmüslerdır. iaşe ve ikamet masraflan hariç gorülmektedirBi7 bu %azımız!a horclu sınıf çecme karannın kaldırılması doğ110.000 Türk ürası alacaktır. rındu, deçitdi tartısmasına çirmek ıstemivoruz. Zira kararın Bu olağanüstü tek konser, memlehinde veva alevhinde cok söz sövlenebilir Hele özellikle leketimizdeki hayır demeklerinden lise son sınıt öğrencilerinin bir \ıl a\lak aylak çezmelerini Ankara 19 (Cumhurivet Bürosu) biri yararrna düzenlenecektir. önlevecek tedbirlere Eidilmemis olma«ının. kader kısmete da Çahsma Bakanı Bulent Evecıt Özellikle dünyada gunümüzün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün, «Türk Cemayanan sınav sısteminin. öğrencilerin ivi yetistirilmediği gerbugun verdığı bir demeçte «Türk gençlığınin çılgınca tezahüratla kar atinin endişeleri karşılanmaktadır» dedi çeğinın iizerinde uzun bovln durulabilir. Ancak bütün bunlar i=;çılerınin çalışmak uzere Guney şıladığı ve sansasyonel olaylara yol Kurultavın bovlesine hissî u kuvvetler dengesini altüst edeaçan «Beatles» lerin Türkiyedekı Afirakaya gıtmelennın doğru olAnkara 19 (Cumhuriyet Bürosu) Girne . Lefkoşe yolu üzerıncek bir müdahalede bulunmasını hos eördüremez. hayranlannın da bir hayli tepki u dekı anlaşmazhkta bugun de bir sonuca vanlamadığından değiştirme madığı ve gıtmekte ısrar edenlerm Bılivoruz kı. Kurultav delegeleri ıcinde. kendi cocukları veva yandıracakları umulmaktadır Bırlığı ıle ılgılı herhangi bir gelışme olmamıştır. haklarmın korunmasmda sorumluakrabaları dolavısivle karardan zarar çörmüs olanlar vardır. luk yuklenılmiveceğını» bildirmış Celik k a s a d a n gizlice a l ı n a n = I " " I ' ' " I I I I I I " " " " " « ' " « ' ' « ' " « « I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M M I I I I I I I I I ııııınıııı ıı ııııtıııınu Banş Gücü Komutanı Timaya, B. Ve bilivoruz ki, karar bir parti hükürrfetinın ıcraatı olduğn tır. imtihan kâğıtlarımn düzel jj E M. Genel Sekreteri UThant'nı Aicin oy kavbettirecek mahiyettedir. Fakat sadece hisleri tatGuney Afnkanın Turkıyeden isdadaki özel temsilcisi Bernardes min, sadece oy kayşısı bir düzeni bozmamalıdır. Kaldı ki, = çi isteği ıle ılgılı haberler hakkın tildikten sonra tekrar yeri= ve Türk cemaati liderleri arasında \ukarıda da belirtmeğe calıstıŞımız çibi, Tassıada dâvalan da Bulent Ecevit'in verdiği demeç ne konulduğu anlaşıldı = Girne • Lefkoşe yolunun Banş Gühenüz unutulmus değîldir. ozetle şöyledir: İzmir 19( Ege Bürosu) İzmır 5 cüne devri ve bu yola bağlı Türk Bu konuda hemen sovlivelim. önce KurultaMn Millî Eğitim Ko« Bakanhğımızın Guney Afri Hava Lısesınden Haıb Okuluna = cemaatınin endişelerirün giderümemisvnııu konuvu bir karar seklinde raporuna almakla hata kadan böyle bir i^tek geldığıne geçışte yapılan ımtıhanlara gıren = *si konusunda herhangi bir anlaşma etmistir. Komisvon bunu temenni mahiyetinde pekâlâ ileri (Arkası Sa 7. Sü. 7 de) dğrencılerın doldurdukları imtihan z va henüz varılamamıştır. sürebilir \e rapor kabul edildikten sonra bu temenni KurulE (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) kâğıtlarımn çelık kasadan almarak ta>ın malı olabilirdi. tkinci hata, Konçre Baskanınındır.. Segizlice duzeltıldıği ve tekrar yerıne E • ııato toplantılari ile havli tecrübe kazanmıs olması çereken konulduğu yolunda bır muddet evSırrı Atalay'm. rapordaki bu konuyla ilgili maddeyi oya koyvel yapılan ıhbarla ilgili tahkikat maması çenis olan vetki sınırları icindevdi. Atalay. demokrasona ermiş ve olayda iştirakleri tik görünmek kompleksivle bu yola sitmemis. üstelik oylar Siranuş adında bir kadın, dun sa gdrulen 40 kadar öğrencınin okulters cıkınca isleri büsbütün kanstırmıstır. A SSC6 ASt? bah damadından boşanmak istiyen dan çıkartılmalarına karar verıl17 nci Kurultayda geçen olav çüstermektedir ki. kitle psikolojikızını, duruımadan çıktıktan sonra mistir / sinin hâkim bulunduğn ve çesitli cereyanlann etkili oiduğu dövmüştür. Ayrıca evrakın kasadan alımp ıNö. parti kongrelerini. devlet müesseselerivle ve kuvvetlerle çe Olay, 1. Asliye Hukuk Mahkeme duzeltilmesi olayında okul bğretim lisır hale çetirmenıek icin, Anayasanın anla>ısına paralel bir E Stockholm 19 (a.a.) Kıbnstasindeki dâvasmdan çıkan Reneta ad kadrosuna dahil bazı subaylann jola sokmak. bir disipline almak zamanı gelmistir. Batı ülE kı Bırlesmiş Milletler Barıs Gulı genç kadının, annesi tarafından so ıhmallerı olup olmadığı da incelenrulan, cKocandan niçin boşanıyor mektedir. kelerinin çoğunda uyçulanan bu usuller hic de antidemokraE cünde gorevliyken Kıbrısh Turksun°. Robert gibisini nerde bulurtik değil, aksine anarsik manzaravı ortadan kaldırdığı icin = lere silâh kaçırmakla suçlandırılan 9 Bıldirildığine gore, hatâlı hare\J 1/ sun » sorusuna ters cevap vermesi demokratiktir. Hele demokratik düzenin sürekliligini sağlaZ iki İsveçli subay, Stockholm'de y»ketleri tesbit edilen öğrenciler lise ması bakımından büsbütün demokratiktir. Bu disipiin ise an üzerine çıkmıştır. Yüzlerce kişinin son sınıftan yukarı geçememiş adZ pılan duruşmaları sonunda ikişer önunde damadmı savunmakla yetin cak Siyasi Partiler Kanunu ile saglanabilir. Z yıl ağır hapis cezasına çarptırılmeyıp üstelik kızını iyice döven kay dedılecekler. fakat sıvıl liselerin Z NUKLEER BARIŞ = mışlardır. nana. yakalanarak karakola sevkedil son sınıflarma ikinci yıl bğrencisı = Ecvet GÜRESİN îkı İsveçli subay, reanıi statulemiştır. olarak devam edebıleceklerdır. JİllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIİIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllİ ElHIIIIIIIIIIMIIIIIIIIimılMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIKIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Y Rus Kurmoy Başkonı uçok kazasındo öldü 29 kişinin öldüğii uçakta, Kruçef'in adamı olan Mareşal Biryuzov'dan başka 7 yüksek rütbeli subay vardı Gençliğm boş zamanlarını Türkivenin kalkınmasında Kullanması umacmı guden bu kanun tasansının yürürlüğe ginnesinden sonra «Turk gençliği toplum kalkınmasında genel bir seterberliğe» çağınlacaktır. Bu seferberliğin yönii devlet gücüyle karşüanacaktır.» 17. C.H.P. kurultayında kabul edilen «İleri Türkiye Bildirisi» nde yer alan «Aydın gençliğin görevi» başlıklı kısım gençler arasında büyük ilgi uyandırmıştır. Söz konusu kısım şöyledir: Aydın gençliğin görevi «Bir çok deraokratik ülkelerde gibi, devletin gücüne haU (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) 1939 yılından bu yana ilk olarak bir Türk Dışişleri Bakanı Moskova'ya resmî ziyaret yapacaktır. 1939 da Şükrü Saraçoğlu Rusya'ya resmî bir zıyarette bulunmuştu. Hatırlanacağı üzere, bundan birkaç gün bnce Erkin'in Rusya'ya davet edildiğini, ancak gezi tarihinin henüz tesbît edilmediğini bıldirmiştik. Sovyet Rusya yöneticileri arasında yapılan değışıklikten sonra, bu davet ıle ılgılı olarak herhangi bir değişiklik yapılmaması ve davette ısrar edilmesi başkentin diplomatik çevrelerinde ilgiyle karşılanmış tır. Bırkaç gün önce Başbakan tnönü'yü ziyaret eden ve yönetici değişikliği ile ilgili gerekli bilgıyi veren Sovyet Rusya Büyükelçisi bu daveti de tekrarlamıştır. Başbakan yine istirahate çekîldi CHP. MECLİSINİN ESKI 12 ÜYESİ SEÇİLEMEDİ 40 üye arasında en fazla oyu İsmai! Rüştü Aksal topladı unün Kurııltayda bir olay «Beatle» lar şehrimize gelecek Ecevit, «Türk işçisi, Afrikaya gitmetneli» dedi 40 öğrenci İzmir Hava Lisesinden tartl edildi Girne yolu için bir karara varılamadı Boşanmak isliyen kızını dövdii / A\ 1\ c [ Tiirklere silâh kaçıran | 2 İsveçli subay İ mahkum oldu \) 1 /
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog