Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Tohvo kafilemizı dün uğurladık Maliyeye olan borcu yüzünden Celâl Atik aı Hüseyin Akbaş Olimpiyat dönüşü minderi terkedecek daha Tokyoya gidemiyordu T DWS ye karşı Ogün sağiçie oynalılacak! Milan Faar kupasından elendi Ismef Clnö ve antrenor llıılıl hasın loplanlısı yaptılar Kafile başkanı Bolayır çalıştık, ümitliyiz dedi Atletizmde büyük ümidimiz, Dalkılıç ise şunları söyledi: "Pistte konuşulur,, Velkeıııiler: 63 kılo: Hayrullah Sahın Hava alamnda Bolge Mudüru, ı Erdoğan Arsal (Fınn), Haluk Kal tfareciler ve basın mensupları ta 70 kilo: Mahmut Atalay kış ve Metın Akdurak (Flyıng Dutrafından uğurlanan kaülenin son ve ! 78 kilo: İsmaıl Ogan chrnan). 87 kilo: Hasan Gungor k a t l şekli şöyledir: Halterci: Sadık Pekünlu 97 kilo: Ahmet Ayık Başkan: Suat Bolayır (Güreş Feİdareci • gazetecı: Saıt Nıl ı Ana derasyonu Reisi), 2 nci Başkan: Ağır siklet: M. Aü Yağcı dolu Ajansı). Jerti Pırath (Atletizm Federasyonu GrekoRuınen güreş takımı: Ne dediler? Relsi), Orhan Saka (Yelken Fede 52 kılo: Burhan Bozkurt Kafilenın hareketınden once Baş rasyonu Reisı), Yavuz Bayraktar j 57 kılo: t'nver Beşergıl kan Suat Bolayır basın mensupla(Güreş Federasyonu ıdarecisu, Ce1 63 kilo: Müzahir Sille rına «Tokyo ıçın eldeki imkânlarla 1A1 Atlk (güreş takımı antrenorü), | 70 kılo: Kâzım Ayvaz ;erektiği kadar hazırlandık. Gureş Faruk Ayanoğlu (kafile doktoruı.j 79 kılo: Mithat Bayrak •kıplerimızden başarı urauyoruz. Cahit Yüdız (masor), Cevdet Ge ( 87 kılo: Tevfık Kıs Fakat olimpiyatlar uzun bir müca97 kilo: Gıyasettin Yılma/ dik (mutemet). deledlr. 1yi kur'alarla ve iyi giıreşF.Î.L.A. hakemlerı ı Ağır: Hamıt Kaplan Yedek güreşçiler: Yavu/ selek lerle netıce almaya çahşacağız. DiAlp K&rabiber, Ali Meddogan, Ke man ve Mustafa Dağıstanlı ğer ekiplerimiz de yurdumuzu bıimal Erkmen, Cihat Uskan (Federas tün klâs ve güçleriyle temsile çalıAtletler: yon hakemi). 1500 M. 5000 M. Muharrem Dal şacaklardır. Yedek güreşçilerimizSerbest güreş takımı: kılıç, 3000 M. Steeple: Cahıt Onel, den Yavuz Selekman, Tevfık Kışta I 52 kflo: Cemal Yarulmaz uç adım atlama: Aşkın Tuna, 110 musabakalardan önce bir âraz olur! sa 87 kiloda milli formayı giyecek57 kilo: HUseyin Akbas Eng.: Cetin Şahiner. tir.sı demıştır. Serbest güres takımından Huse>ın Akbaş. Hayrullah Şahin: «Güresın son yıllarındayız. Tokyodan inşallah iyi bir netıce ile donup mındere allahaısmarladık dıyeceğız»' şeklınde konusmuslardır. Diğerleri, bılhassa olimpiyat şam ' piyonları neticeden ümıtli olduklarını söylemişlerdır. Atletler arasında şampiyonumuz j Muharrem Dalküıç: «Pistte konuşu1 lur, burada ne söylesek boş, duanı1 zı eksık etmeyin» demıs, Aşkm Tuna ıse: «En ıyı derecemı yapmaya çalışacağım» cümlesı ile allahaısmarladık. demıştir. Yelkenciler ıse batmadan. devrilmeden rnüsabakalan sonuna kadar tamamlamak ve tasnıfe girmek istedıklenni, belirtrnişler kıymetli halterci Pekünlü ise: «Olimpiyatta derece almak için uğraşacağım. Bana bu imkânı verenleri mahcup etmemeye çalışacağım» demiştir. Kafile Ankaradan T.H.Y. uçağı ile Tahrana geçecek, oradan Air France uçağı ile Tokyoya uçacak ve bugün mahalli saatle 20 30 da Tokyoda olacaktır. Celâl Atik gidemiyordu Ankara 1 Tokyo Olimpiyatlanna katılacak kafilemiz bu sabah Esenboğa Hava Alanından uğurlanmıştır. Fotoğraf: Erdoğan ABIPINAR Bu arada günvrükte Celâl Atik'in DALKILIÇ, ALLAHAISMARLADIK, DİYOR ŞamMaliye borcu meselesi yine ortava pıyon ve mutevazı atletimiz Muharrem Dalkılıç, Tokyo'da çıkrnış, fakat daha önce bizzat Bakan 1500 M. ve 500 M. de yarışacak. Resimde, uçağın kapısından Yolaç, Atik'e kefil olduğundan Atik " Allahaısmarladık, derken. Tokyoya gidebilmiştir. Ismet Uluğ toplantıda "Hollandalılan Türk misafirperverliğıne uygun karşılıyacağız,, dedi Fenerbahçe Kulubü Başkanı Dr. tsmet Uluğ ile antrenor Oscar Hold dün basın sarayında aylık mutat basın toplantısını yaparak malumat vermişler ve sualleri cevaplandırmışlardır. Toplaatının özeti Dr Uluğ ve antrenör Hold ılk de Paris 1, (Radyo) Çarşamba ge la DWS nıaçından bahsetmişler, ü cesi muhtelıf şehirlerde o>Tianan Av Benfıca luğ: «Spor yazarlarımn davranışı rupa Kupası maçlarında bizi memnun etmistir. DWS yi bu (Portekız), Lüksemburg Aris'i 51, 1 (Avusturya , trlandanın rada Türk misafirperverliğine uy Rapid gun şekilde karşılamalıyız. Bir a Shamrock Rovers'i 20, Panathınaıvuç yabancıyı tartaklamak bizim kos (Yunanistan), Kuzey Irlandaerkeklik anlayışımıza yakışmaz, se nın Glentoran'ı 32 yenerek tur atla yırcimiz ateşimizi yakacak ve maçı mışlardır. Fuar şehirleri maçında bu ateşle oynıyacağız.» demiş, Bey Mılân, Fransanın Strasbourg takımı koz karşısında DWS ye çıkacak ta na 10 gahp gelmesine rağmen, ilk kımın deneneceğini, başarı gosterir maçı 20 kaybertiği için elenmıştır. se aynen sahaya çıkanlacağını belirtmiş, kampa 15 tutbolcunun alına cağını soylemış ve de\"am etmistir «Şenol yenı forma gırdi. Antrenor, Beykoza karşı takrma koyar sanıyorum. İsmail Kurt'un ise kal binde hlç bir şey yok. tyl şekilde muayene ettirdik» Oscar Hold suallere cevap vermiş ve «DWS yenilmiyecek bir takım degildir. Dolmabahçede çok şansUyız. Toprak saha bize avantaj olacaktır. Forvete dalıcı ve vurucu adamlar koymayı ve meselâ Ogün'ü sağ içte oynatmayı istiyorum» demiştir. BUâhare Uluğ, idare beyetinin tur atlandığı takdirde bir karar alarak 1000 • 1500 TL. prim vereceğinl ve transfer ücretlerinin bir kısmını ödiyeceğini bildirmiştir. 1964 Tokyo Olimpiyat oyunlarmda Türkiyeyi temsil edecek olan Güreş, Atletizm, Yelken ve Üaltercileri içine alan Türk Olimpiyat kafilesi dün sal>ah saat 8.00 ıle Yeşilkfcyden kalkan bir uçakla hareket etmistir. 1904 ÜLİMPİVAT KAFİLEMİZ Tokyo Oli mpiyatlarında yurdumuzu temsil edecek olan, Güleş. Atletizm, Ydken ve Halter dalımn müsabıklan Tokyo'ya hareketten önce Yeşilköy Hava Alanında toplu halde. Nuri Güciiyener, "spor seviyemiz Balkanlar seviyesine ulaşamadı,, CHıat Armon ligin devre arasında takımların özel maç yapmasını anu etmiyor MıUİ lutbol t&kımı antrenorü Cihat Armau rnılh futbol takımımızın Dünya Kupası eleme maclarma çok iyi hazırianması için Türkiye liginin devre arasında iç ve dış organizasyonların yapılmamasım istemektedir. Arman, «Bu 34 günlük arada milli futbol takımımızı Portekiî maçına çok iyi bir şekilde hazırhyabiliriz» detnekcedir. Arman. hançte yapılan mühim müsabakalara birer Federasyon müsahidinin gönderilmesini, : s tiypceklerinı so> îemistir. , Ankara, 1 Beden Terbiyesi Genel Müdürü Kuıı Gücüyener bugun yaptığı basın toplantısında ele ahnacak işler hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gücüyener dzetle şunlan soylemiştir : «Milli spor bünyemız tumüyle yeterli ve hu?urlu değıldır. Spor sevıyemiz genel olarak Balkanlar seviyesine ulaşmarmstır. Bir ıki branş bundan hançtır. Sporda gahbiyet veya mağlubiyet normal olaydır. Bu bakımdan galıbiyetı milli zafer, mağlubiyeti millî hezımet olarak vasıflandıranlarla beraber değihm. tlk olarak sporda ahlâk ve disiplini temel ilke sayan spor anlayışının Batı anlamında kbkleşmesi ve yayılması gerekır. Bunu temin için olumlu tedbirler alınacaktır. Mılvonlarca lırahk yatmmları ıle sportıf yönü kadar ekonomık yonu de değer kazanan bu organ yeni Teskilât Kanıınu ıle daha verımli bir fekilde çahsabilecektır. flk amac yenı Teskilât Kanununu bir an evvel çıkartmaktır. Genel Müdürluk, Merkez teskılâtı ve Federas> onların bünyelerı ba;tan sona kadar incelenerek ve kendılerınin geçmi* i"kı yıllık faaliyetlerı ıle yapacakları ışler gozden geçirildikten «onra haklarınrla gereken karar verı'ecek ve lüzumu ha«ıl olduSn takdirde de oiacaktıı • Galatasaray Kampa Girdi Galatasaıay futbol takımı dün • Dolmabahçe sta> dında çalışmıştır. Gündüz Kılıç bu çalışmalarda takımın fîzik kondisyonu üzerinde durmuştur. Takım dün akşam Yeniköyde kampa girmiştır. Kamp kadrosu şöyledir: Turgay, Bülent, Candemir, B. Ahmet, Ergun, Doğan, Naci, Talât. Kadri, Bahri, Yılmaz; Turan. Tarık, Metin, Uğur, K. Erol. = ş Kıspetini omuzuna alınca Atinada yapılacak oyunların yolunu tuttu REKORLARA HAZIRLIK Olımpıvat koyunün yuzme havuzunda Avustralyalı kız yuzuculer son çalısmalarını ya parlarken. | Koç Mefımet elinde belgesi TOKY01964 I olmadığı için güreş tutamamıştı Cem ATABEYOGLU \&»t> vılmıl» Atıııs'da bııvuk OlımpMjt o\uııları ile taalİTete çevmişli. bir spor paııayırı tertiplenmis Selirn Sırrı bev tarafından oldug^ına nasılsa haber alaıı tkdam ve Sabah fazetelerine KOÇ MEMET adında bir Türk \erilen «Olimpiyata katılmak pehlivanı kispetini tıktığı hey iste> en amatör gençleri lisans besini omuruna vnrduğu gibi alma\a» dâvet eden üânı ilk solnğu îunanistan'da almısiı. oku>anlardan biri VAHRAM £r meydanında güreş tatmaya PAPAZYAN adında bir kolej S'ldiğini söyleyen KOÇ MEHtalebesi olmuştu. VAHRAM MET'in bn yoldaki bütün çay Rebekte oturan bir gazete ba. reti semeresiz kalraıs, elinde Nİinin oğluydn. Her sabah aOsmanh fmparatorlo^unu tenı laca karanlıkta Bebektrn kaisil edebileceğine dair bir vrkar, çok defa kosarak Istan. bul'a iner ve sazfteleri aldıksikanın bnlanmaması yüzünden tan sonra yine kosa koşa BeAtina'dan eli boş geri dön. bek'e dönerek gazeteleri baba. mek zornnda kalmıstı. 1948 LONDRADAl'DI Dedikodulardan, olaj'lardan sının dükkânına bırakırdı. Türkiye Millî Olimpiyat Kouzak güre§meye şampiyon olmaya gitmişlerdi. Şimdi Tokvo \.\HRAM ondan sonra da Remitesi resmen 1912 Stokholm kafilesinde birisi var. Atik, Bilge ve Doğu... bert Colleçe'in o dik yalnşunu tırmanarak derse yetisirdi. «lkdam» ve «Sabah» gaze. telerinde cıkan ilân VAHRAM PAPAZYAN'ı cok hevecanlanTürkiye busüne kadar Olimpiyat oyunleci), Kemal Rıfat (Kalpakçıoşlu). îbrahım dırmıstı. Kosulardaki büyük larına katılmıştır. Bu Oyunlarda ay.yıldızh (Kelle), Hamit (Akbav), Cambaı Kâmil (Zogayret ve kabiliyeti kendisint na), Hamit (Arslan). Harbiyeli Ruhı. formayı temsil etmek serefine nail olmu? büyük ümit veriyordn. BunAtletlerimiz: sporcu, idareci. antrenör ve hakemter sunlardan aldığı cesaretle derbal Ömer Besim (Ko?alayj. Rauf (Hasağası), dır: Selim Sırrı be>e müracaatla Sekıp (Engıneri), Unvan (Tavfuroğlu), Maz. 1908 LONDRA: Olimpiyat Oyunlarına katıl. har. Nâzım, Hüsevin. Ekr»m. Süleyman, NeBir tek sporcu: iimnastıkci Muios taramak islediğini bildirdi ve gfset, Said Lütfü. fından temsil edildik. rrken belçeyi aldı. Fakat buBisikletçilerimız: 1912 STOKHOLM: tün is bununla bitmiyordu. Cavit (Çay), Falırı. R.ıı Iki atlet: Vahram Papazvan ıle Mıgııvan Stokholm'e kadar gidectk pa. Haltercilerimiz: efendiler atıldılar. rayı da temin etmrsi lâzımdı. Cemal (GülleciV Sevkı. 1924 PARÎS: Faaliyetini bu yola çevirdi. Eskrimcimiz: Fuat (Balkani. Turkive Cumhunyeu ılk defa oUrak bu Güresçilerimiz: VAHRAM efendi, îstanbul'uıı Ohmpivat Oyunlarına katıldı ve su sporcula. Seyfi Oenap (Berksov). Tayyar (Yala^). nmhtelif yerlerinde sabesi bu rımız taralmdan temsil edildi: Kuat. Mazhar Dürrü (Sadel. lunan Ermeni ARDAVAST knFutbol kafılemız: lübünün üyesiydi. tlk is ola1928 AMSTERDAM: Reıs: Burhan Felek. Idarecıler: Yusuf Zırak kendi kulübünün yardımıTürk kafilesi bu Olimpivat Ovunlaıına su va (Önis). Hamdi Emin <Çap), Otomobıl Nunı istedi. Kulüp onan ba arzuUadrosu ıle katılir ri. Antrenör: tngiliz Billy Hunter. sunu benimsemis ve VAHidarecüeT: Futbolcular: Alâettin (Baydar), Zskı (SpoRAM'ı Stokholm'e göndermeBurhan Felek. geref (merhum), Muvaffak rel). Bekır. Nıhat (Bekdik). Mehmet (Lebleye karar vermişti. Genç spor( Menemencioğlu). Fethi Tahsin (Basaran), Ahbi), Kadrı (Göktulga). Cafer (Cagatav). Bedcu ba taaberi büyük bir spvinç met Feteeri (Aseni). Ekrem Âdıl (Giray). ri (Gürsoy). tstnet (Ulug). Âli (Gençav). Saiçinde ögrendi. bih <Arca). Muslih (Peykoglu), Nedim (Ka(Arkan var) (Arkan var) 17 Olimpiyadın genel bilânçosu ATLETİZM BLÂNÇOSi: ^jlr^ilıllllüllllll IHIIIIHHIİIIIÜIfö Tokyoda ] güreşlere 47 ; millet giriyor \ 11Olimpiyotto Ayyıldızlı formayı giyenler 1(W Metre Memleketler Alt. G. B. Top 1 Amerika 11 23 1 2 Britanya 1 :; Almanja 0 4 Kanada 3 Avu<rturalya fi G. Afrika 7 Jamaica 5 11 Macaristan Y. Zelânda Holânda Panama Şampiyonlar ]$<)£ Burke (Amer.) 12.0, l»W Jarvis (Amer.) 11,0. 1904 Hahn (Amer.) 11,0, 1908 Walker (G. Afrika) 10.8, 1912 Craig tAmer.) 10.8. 1920 Paddock (Amerj 10.8, 1924 Abrahams (Brit.) 10,6. 1928 Wttliams (Kan.) 10.8, 1932 Tolan lAmer.) 19,3. 1936 Owens (Amer.) 1«,3, 1948 Dillard (Amer.) 10.3, 1932 Remigino (Amer.) 10,4, 1936 Morrow 10.3, 1960 Hary (AlmJ 2*0 Metre Memleketler Alt. G. 1 Amerika 10 11 H 2 Britanya ] 3 Kaııada 2 0 4 İtalya 1 • 5 Hindistan t 1 B. Top 3 26 3 4 8 Z • 1 • 1 Tokyo Olimpivatları baj larken bundan evvel yapı§j lan 17 olimpiyadın her spor = daluıdaki bilânçosunu tetkik etmek faydalıdır. Sporıın bütün branşlannı tâkip edenler 17 olimpiyadın bilânçolannı inceleyince gelişmeleri. rekor larm hayatmı ve milletlerin topyekun güçlerinî anla^np lî»64 Tokyo Olimpiyadını cob daba iyi tâkip cdelıileceklerdir. ^IIIIIIHIIÜıllllllll Sezai PAKER S Almaıı.i ,ı ıı 7 Holânda « S 1 1 S 10 Avustralja » « 1 1 Panama «811 Fransa «011 Şampiyonlar 1900 Tewksbury (Amer.) 22.2, 1904 Hahn (Amer.) 21,6. 1908 Kerr (Kan.) 22,6, 1912 Craig (Amer.) 21,7,1920 Woodring (Amer.) 22,0, 1924 Scholz (Amer.) 21,6, 1928 Williams (Kan.) 21,8, 1932 Tolan (Amer.) 21.2, 1936 Owens (Amer.) 20.7, 1948 Patton (Amer.) 21,1. 1952 Stanfield (Amer.) 20,7. 1956 Morrow (Amer.) 20,8, Tokyo, 1 (Ozel) Turk millî ; olimpîjat ekiplerinın Tokyoda : yapacakları müsabakalarda ra : kıplerinin sa>ısı belli olmuştur. ; Güreşte 196« B e n u t i (İU1.) 2*,5. Serbest ve Grekoromen stıl490 Metre lerindeki güreş müsabakalanna Memleketler Alt. G. B. Top 47 mület ıştırak edecektır. Bun5 5 19 lardan bazıları tam takım değıl1 Amerika 9 2 dir. 2 Britanya 9 3 0 3 Almanya Atletizmde 4 Jamaica 2 Muharrem Dalkılıç'ın ıştırak 5 G. Afrika 1 « edeceğı 1500 M. ye 47, 5000 M 6 Kanada « 1 ye 36 müsabık katılacaktır. î tsveç • • Aşkın Tuna'nın katılacağı üç 8 10 adım atlama^a 35 müsabık iştıDanimarka * t rak edecektir. 110 M engellıde Rusya • « Çetin Şahınerle 31, yüksek atlamada 30 müsabık varısacak, Finlândiya 0 I 3000 M. steeple Cahit Onel ıle Şampiyonlar 29 müsabık varısacaktır. 1896 Burke (Amer.) 54.2. Halterde lS«e Long (Amer.; 49.4, 1904 Sadık Pekunlu'nün kılosunda Hillman (Amer.) 49,2, 1908 25 müsabılî ver alacaktır Halswell (Brit.) 5O.«, 1912 ReVelkende idpath (Amer.) 48^. 1920 Rudd Finn sınıfında 37. Flyıng Dut(G. Afr.) 49,6, 1934 Liddell chman ekıpı ıse 26 tekne varışa(Brit.) 47,6, 1928 Barbotti (Acaktır mer.) 47,8, 1932 Carr Hıner.) Olimpiyat oyunları münasebe 46^, 1936 Williams ' \mer.) tıyle pek çok Japon fırması rek 46.5. 1948 Wint (Jamaica) lâm olarak milyonlarca lıralık 46.2, 1932 Rhoden (Jam.) 43,9. hediye dagıtmak üzere hazırlık 1936 Jenkins (Amer.) 46.7. lara girışmışlerdır. Her atlet 1%9 O. Davis (Amer.) 44.9 köydeki odasına girınce şasıra 800 Metre fop Memleketler Alt. G. cak kadar hediye bulacaktır. 4 1 Amerika 7 Amerikan basketbol n 1 2 Britanya .akımı yenildi 2 3 Jamaica Baltimore, 1 Olimpiyat oyun 1 4 Kanada larında Amerikayı temsil edecek 0 5 Almanja olan Bullets ^akımı burada Bai 6 İtalya timore takımiyle yaptığı maçı 77 62 feavbetmiştır. < Arfeası var) iıııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııını lllllll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog