Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

2 Ekım CUMHUBtYET Ortadoğu Üniversitesi (Baştarafı 1 incı sahıfede) gözüken devletlere ve her vesile ile Türkiyenin karsısına çıkan dev letlere dnynnnak isteriz ki, Türkiye bn en haklı dâvasında dabi snlhü bozmamak için ber tfirlfi fe. dakârlıklara katlanmıs ve sabrın en şahâne örneğini vertnistir. Bunn bir zaaf sananlar en büyük gaflet içerisindedirler. Eğer diğer devletler «Hak verılmez alınır» düsüncesinde iseler, Tiirk ordusn v hakkını en iyi 'e kati bir sekilde almasını biimiştir ve bilecektir. Bizler birer aydın Tfirk eenci olarak tasmak üzere olan sabnmızla ordnmnza ve railletimize güvenerek Hükümetin aldığı kararları itimatla izliyor ve çok kısa zaman da hakkımızın teslim edileceğine veya hangri sekilde olnrsa olsnn, bütün milletin arzaladığı netice. ye nlaşacağına inanıyoruz.» Daha sonra konuşan OrtaDoğu üniversitesi Rektorü Kemal Kurdas 40 öğrenci ile ilk açılışı yapı. lan Üniversitenın bugün 3.000 in üstünde öğrencısı bulunduğunu, yeni inşa edilen binalann tamamlandıkça öğretim hizmetıne açılacağını ifade etmıştır. rın açılışı yapılmıs v« binalar gezilmiştir. Ege Üniversite»! açıliı tımir. 1 (TelefpnU) Ege üniversitesi bu sabah saat 10 da «Egeraen» anfisinde yapılan bir törenle 1964 65 ders yılını açmıştır. Törende açış konuşmasını yapan Rektör Celâl Sarç, bu yıl Tıp Fakültesine 617, Ziraat Fakültesine 705 ve Fen Fakültesine 13? öğrencinin kabul edildiğini söyledikten sonra demıştır ki : « Her şeyi devletten beklemek hata olduğu halde biz bunu yapıyoruz. Devlet makinesi kolay işlemiyor. özel sektörün, Devlet Babanın çabalarına katılma müriivvetinı göstermesi lâzımdır.» Üniversite Talebe Birliği Başkanı Kemal Erol da, »Üniversitelere uygulanan her sistem Türkiyenin ekonomik sartlan ile çelişiklik halindedin demiştir. (Baştarafj 1 inei Mhlfede) mesini y de varılan mutabakat hususanda «Karnlmm* tobanea gibU> B. M. Genel Sekreteri fle aramızd» öteyandan, Hükümetin yetkili Anksra 1, (Comhuriyet • Teleks) görüş synlığı var. Adadaki Banş bir üyesi ise, Değiştirme Birliğimiz Gümrük ve Tekel Bakanı Meh. Gücü Komutanj General Timaya konusunda Türk Silâhlı Kuvvetlemet Yüceler, yeni harman sigara SÖrüşümüze iltihak ediyor. Bu gölarının filitreli hale getırileceğıni rüş avrüığının eiderilmesi için Or rinin tutumuna dair bir soruyu, ve kalitesinın daha da düzeltilece han Eralp'e bugün talimat gönde «Knmlmuf bir tsbanea ribi bekliriyoruz. Genel Sekreter ile görüşme yor» şeklinde cevaplandırmıştır. ğini açıklamıstır. Toplantıdan sızan haberlerden Bakan ayrıca, bazı bölgeterde si ve gerçek durumu anlatarak aybildirdik. Maalesef anlaşıldığına göre, Değiştirme Birsatılan Turist çaylarının dağıtımı dınlatmasuu na her bölgede başlanacağını bil birliğimizia Adaya bugrün de gitmek liğinin bir an önce Adaya çıkması fizere olduğunu söyliyemiyeceğün konusunda Makanos gibi düşünen dirmiştir. Birliğimiz bufün de gitmiyor. Sa UThant'a Orhan Eralp vasıtasiyle bahki toplantıda bu hususları fö bugün Türk Hükümetinin görüsü Define rüştuk. Bu konu artık hepimizin bildirilecek ve tarafların bir ay (Baştaratı I incı sahifede sabrını taşınjor. Bu işin artık bit önce yaptıkları ricalar hatırlatılait bir hazınenin altın şamdanladıktan sonra, bırligimizin Adaya nnı satarlarken suçüstü yakalan gıdiş durumu son olarak UThant' mışlardır. tan sorulacaktır. Bu görüşmeden Kemal Gökçe, tbrahim Ata, Isolumlu bir cevap çıkmadığı takmet Tece adındakı define arayıcıdirde Orhan Eralp'ın Hükümete , v *„>,./* Nazmlye Ej !lar, harabelerde yaptıkları kazıda bildirecegi duruma göre Türkive. eoglunun eşi, biri büyük ikisi küçük üç küp içe•Cıızey Denl» Sa anlaşmalann kendisine tanıdığı rısinde 202 adet büyük, 85 adet de a Komutanı hak ve yetkilere göre re'sen takküçük olmak üzere 287 tane som umamira) Cedir hakkını kullanarak Değiştirme TEKZIP altından yapılmış şamdanı meyda < 1 Ev1c«jğhı ve Birliğini en kısa ?amanda Adaya Pozantı Sulh Ceza Hâkimliği r.a çıkarmışlardır. Sahap Bylceoggönderecektir eliyle îstanbulda münteşir Cumlunun babalan huriyet Gazetesi Yazı Isleri MüBartınll EmeUU dürlüğüne. Üniversite Denlz Albayı Mütsakiben, bazı Lâboratuvarla. Gazetenizin 25/Eylül/l!*>4 ta(Bastaratı I incı sahifede) H ALtT rihli 14422 sayısında ve yedinci fında da 2/7/1964 tarihli Senato kaAılemizin pek kıymetli varEyiceoğhı sahifesinde (bir ilçede Adliye rarının tatbik edilmiyerek 1946 yıbaşkâtibi istenmeyen adam ilân lığı, muhterem büyüğumüz (Rallt Kaptan) lında müttehaz kararlar gereğince edildi) başlıklı yazınız halklada 1 Ekim 1964 perşembe günü emekli Defterdar ve halı tücharçların alınmasına devam olun tstanbu) Denlz Hastalıaneslnde ilgili bulunduğundan durumun CS'l^nnrian I«nnrtal] masına karar verilmiştir.» Rakkın rehmetlne SavnçmuşUır. Aramızdsn ebedtyen ayrılan acıklanması lüzumu hâsıl olmus HASAX HÜSEYİN Cenazesl 2 Elclm 1964 cuma güBu konu ile ilgili olarak l.Ü.T.B. •ilemlzln sevglll rüKnO tur. nü öğle namaüim mütaakıp GÜRKAN Başkanı Zekı Telci sunları söyleZira Başkâtip Rifat Atik tlçeHATİCE BEYGO'nun Boetancı Camiinden Kaldınlarafe, 1/10/1964 gunu Hakkın rahrniştir: mize geldiğinden bu yana düIbedl Istlrfthatgâhma tevdlinde İçerenJcöydelc) al)p fcabrtstanın» metine kavuşmuştur. Aziz rüstlüğü, çalışkanlığı ve bitac Her şartta ve her durumda blzzat teşrif etmek, telefon etdefnedllecektlr. mek. mektup. telgraf göndermek. raflığı ile hepimizin sevgi ve nâşı 2/10/1964 cuma günü (bugerçekten yana olmanın büyüklük Eşi re Ofcullan evlmlze gelmek suretiyie acılanhürmetini kazanmış adalet daigün) öğle namazını mütaakıp olduğunu kabul ediyor ve sayın mızı paylaşan akraba ve dostlaresine lâyık bir memurdur. Halk Valide camiinden alınarak Cumhurlyet 11786 yetkililerden bilimsel çahşmalarınmıza teşekkürlerlmlzl araedeolarak kendisine sonsuz itimanın sonucu olacak kararlarını bize ebedi istirahatgâhına defnerlz. dıınız vardır. dilecektir. Güzel Sanatlar Akade uygulamalannı ümit ediyoruz.» BETGO AİLESİ Hürmetlerimle Eşi: Hayriye Gürkan; B.T.T.B. Başkanı Yüksel Çengel misi Müdürlüğünden: Ahmet Eroglu cocukları: Nur, Tülin ise #En yüksek mercilerin, yapılan Akddemımız oğretırn uye. Cumhurlyet 1175fi Pozantı Belediye Baskanı Gürkan, Oya, Yılmaz hatâları kabul ederek tashih edislığınden emekli, Türk Yazı leri bizi bir kere daha saygı duyve Bertan Badur; karsanatının son büyük üstadlamaya sevketti. Hükümetin öğretim deşleri ve merhumun rından; lehindeki bu kararı bizi memnun BATTAT aılesi efradı. ederken önümüzdeki sene bilimsel HALEV1 ÖZYAZICI Cumhuriyet 11800 çalışmalar suretiyle bu konuya degeçırdığı trafık kazası sonunvamlı çare bulunacağından eminiz. da vefat etmıştır. Cenazesi KAYIP İstanbul Teknflc Ünl5 Ekim 1964 pazartesi gününden itibaren Komite bugün boykotu kaldırarak 2 Ekim 1964 Cuma günü Süm. versitesi Rektörlüğünden aldığım koklü çabçmalarına devam edecek bülefendı Camiinde kıhnaİtalyan Halk Oyunu 14/11/1959 tarih ve 8073 sayılı geçici tir.» cak öğle namazını müteakıp mezuniyet belgem kaybolmuştur. aile mezarlığına defnedileDiplomamı alacağımdan hükümsüzcektir. dür. Mahmut Şeyh İbrahim Keyfiyet Akademi mensuplanna ve sanat dostlarına teessürle duyurulur ve I (RUZANTE) § Merhum Kaptanoğlu Süleycenaze merasımınd'e bulunman beyle Fatma hanımın j Komedi İkJ Bölüm = malan rica olunur. kızı, merhum Elçilerden Be. j Biletler satışa çıkanlrnıştır. j Cumhuriyet 11779 dıi Arbel.in eşi, Nil Arbel'in annesi, Faıze Hıfzı Oğuz Be| ADRES: Venişehir Barıkan Oteli karsısı Tel: 17 81 71 İ kata, Fazıla, Gıyas, Ayet ve ^linillllinillllllllllllllllllllllll!l!IIIIIIIIIIUIIUlUI)l!lllllll!l!IIUIIIIIUIIIIIIIIIUllillllllllUIIIIIIIIIUIIİII!IIIHIIIIM!!!i ,'ıllll'lll'IUIIIIIIÜI^ Şevket Giz'in teyzesi, MelâH A S : 1612/11791 hat Karabel'in halası, Bedıa Muvahhit'in «ltisi, emekli ölümü ile bizleri sonsuz büyük elçi Selâhattin Arbel acı içinde bırakan sevgıli e. ile Safiye Ereş'in ve Sina şım i"e babamı? Arbel'in yengeleri, merhum Mehmet Şevket Paçanın bal. Bay ARDAŞES dızı, merhum Ragıp Paşa, İstanbul, Kartal Maitepe Köyü, Gülsuyu Mahallesi, BağMATYOSOĞLU'nun Arif Paşa, Haif Bey Sanca'dat caddesi üzerindeki fabrika binasj içindeki makinelerle Bezli ve Bezsiz cenazesıne ıştırak eden, çenın refikalannın ve Hakkı birlikte satılacaktır. lenk gönderen, hayır mües. Hamza'av bevm veâenı Taliplerin İstanbulda Galata Posta Kutusu 17 ye rnüracaatseselerine teberru edenlere, lan. telgraf, telefon ve mektupla AFİFE ARBEL tazıyette bulunan akraba, Hanımefendi jlâncıhk: 2565/11764 ve dostlara ayrı ayrı teşekvefat etmıştır. Cenazest 2.10. küre teessürümüz mânı ol964 cuma (bugün) öğle naduğundan gazetenizin delâle. mazından sonra Şişli cami. tini rica ederız. sinden kaldırılarak Feriköy • Daha UCUZ Esi: Dul Bayan Arpirre mezarhğındaki aile kabrine fV» «Daha sağlam Matyosoğlu ve evlâtlan defnedilecektir. Ayakkabı sanayiinde kullanılan yeni deri kesme makinesi, Anna ve Sella dikiş makinesi, ayakkabı makinesi ve döner taşıyıcı makineleri \ \ \«Daha seri İlâncılık: 2725 11780 satılacaktır. Cumhuriyet 11783 U \ i aâ mlt Taliplerin İstanbulda Galata Posta Kutusu 17 ye müraTtl | 22 05 6» • 22 33 00 caatları. Yeni Harman sigarası filitreli olacak Sabrımız taşıyor Toprak reformu VEFAT r 1 Acı bir öliim (Ba«tararj 1 t o d lannm •orduğu çeşitli sorulan fu şekilde cevaplandırmıştır: «Toprak reformuDu önce pllot böl (Bastarafı 1 inci Sahifede; selerde uygulayacağn. Bugün İçin yalnız Adanın müdafaası bakımın* Türldyede, yurt eapında refonn yap dan değil, fakat aynı zamanda bama gficflne mnktedir değiliz. Top n?ın muhafazası için de önemli rak reformonun tatbiki, Türkiyenin kaderini değlştlrecektir. Toprak re bir faktör teskil edeceğine samiformunu tannı refonnunun bir par miyetle inanıyorum» tarzında kocası ve arazi dağıtunuu da toprak nuşmustur. refonnunun bir parçası olarak anla Sovyetlerle bır askerî yardım mak gerekir. Arazi dagıtımmda öl anlaşması yapılm;» olması, komüçümüz, önce devlet topraklan, son nıstlerin ıtibarını bâriz olarak arra, âtıl duran topraklarm taruna el tırmıstır. verişli hale getirilerek dağıtımı ve Yardım anlasması i!e ılgılı olasonra özel mülkiyetin elindeki fazla rak MoskovBda ve LefkosedP bır topraklarm dağıtımı şeklinde olacak karma bıldırı yaymlanma«ı bekletır. Sadece toprak reformu diye bir nilmektedir Rıısların Makarioo husııs yoktur. biz, toprak reformu kuvvetlenne ııcakfavar toplar ve nu kül olarak nıütalâa ediyoruz. Refornı kabinesi reformlann.ı başlıyor.» dijer cın* sılâhlar vprmpvi kabul ertıklerı îanılmaktarlır Şartlı mı, şartsı* mı? Ortasıruf tlk yardım malzemesinin Adava (Baştarafı 1 inci Sahifede) ne zaman gelebileoeglni acıfelamakralardj calışan esnaf için sanayi si tan kacman Kınrivanu. anlasmanın tesi yapılaeagını ı e bu konudaki ca «hic bir şarta bağlı olmadıginın ilelışmaların tamamlanttıjını belirtmiş rı «ürmüstür tir. Buna karşılık. Kıbrısl; Türk hder Kongrenin sabah oturuınu «onıın ler, resmî bir foasm bülteninde. anda Milletlerarası Enstitii Başkanı lasma tahtmda Kıbrısa 5 000 Sor eönderilereğini VP Roçer Millot. hir basın toplantısı dü yet teknisyeni zeııliyerek çalışmalar hakkında iza Adadaki iki Ingiliz ü«sünün Rus hat vermlş ve enstitünün gayesini kontroluna rlevredilebilecegini ifa«insaııa â/aıni gelisme imkânı \er de etmişlerdir. mek. şeklinde i/ade etmiştir. Rumlar Rus yardımı Bültende, «Makarios, Ruslarm dikte ettiğl şarüan kabul etmek zorunda kaldı» denilmiştir. Bültene göre, AKEL komünist partlsine kar şı bütün faaliyetler duracaic, Rum Komünist Partisi Adanın idaresine ortalc edilecek ve Kıbnsta ikamet edecek Euslara özel Imtiyazlar tanmacaktır. 7 Yassıada mahkumu (Bastaratı I incı sabitede} Cumhurbaşkanı Gfirsel, Erozan ile Oktem'in Af Kararnamelerini ımzaladı Ankara 1, (CumburiyetTelekg) Rahatsızlıkları sebebıyle Cum. hurbaskanı tarafmdan difedilen Yassıada mahkumlanndan Agâh Erozan ile Nedım Öktem hakkında kı kaıarnameler Cumhurbaşkanınca ımzalanmıstır. Karatnameler bir kaç gun ıçın. de Resmî Gazete ile jayınlanarak vurürluğp gırecek ve Ökmen'te Ernzan tah'ıve edılfrekleıdır. Gok acı bir kayıp Gınd e^rafından mer hum Halil Sıtkı ve Nacıye Evırgen'ın o»ulları. Emine Evırgen'ın sev gili esi. Leylâ ve Hülyanın biricik babalan, Halide Topakoğlu, Nezihe Hakdiyen, Semiha Özerengin; Galip, Fikret, Mustafanm kardeçi, Em. Alb. Cemal Topakoğlu, Y. Mimar Şemsettin Hakdiyen, Dr. Feyzi özerengin'in kayınbiraderi, îşçi Smortaları Şb. Müd. Mahir Konuk'un bacanağı, Hafize Konuk'un eniştesi. tst. Belediyesi Fen Işleri Müdür Muavini, Tüksek Mimar TEŞEKKUR VEFAT Gul«en Sezener'in esi, .lâle Tarhan, Avukat Hâle Erer, Eczacı §ule Islimyeli'nin baba ları, Tıcaret Bakanı Fenni Islimyeli. T.M.O. Satış Müdürü Lutfi Tarhan, M.S.B. Fen Müdürü Y. Mimar Nejat Erer'in kaympederleri, Nezaket Özgen, Nurettin Sezener, Mediha Güzeler'in ağabeyleri, Yüksel ve Engin Tarhan, Aslıgül ve Ipek tslimyeli, Bânu Erer'in dede'ori Antalya Filim Festivali (Uastarafı I ınrı «ahıtpdel Sineîs Sendikasının Ar Filim Stüdyosunun anlasma^lığından çıkan grev üzerine. Behlül Dal'm. iş veren olmadığı halde Sinelş işçilerine kar şı tehditkâr tavrı, Valiye, Savcıhğa ve Emnivete grevcileri şikâyeti kar çısmda. Sineİş Sendikası 29 eyliilde Antalya Filim Festivalindeki temsılciinı çekmeğe karar veriyor. Buna sebep olarak Behlül Dal'ın aynı jüride bulnuşu gösteriliyor. Aynı gün, jüriden Burhan Arpad ve Baha Gelenbevi de istifa ediyorlar. Türk rejisörler Birliği de, aynı protestoya katılarak yarışmaya kaülan 6 filmin rejisörünün imzasmı taşıyan bir telg rafla Antalya Belediye Başkanı Dr. Avni Tolunay'a, öehlül Dal'ın jüriden alınarak yerine Hadi Yaman se çilmediği takdirde, prodüktörler fes tivale filimlerini gösterseler dalıi ken dilerinin çekileceğini bildiriyorlar. Türkiyede, özellikle, rejisörlerin bir festival için kendi filimlerinin prodüktörleri aksi tutumda olsa bile, prensipten ayrılmalarına bu olay ilk ömektir. Bu hareketi 6 filimde rol alan artistler de tâkip etmektedirler. ÇünMi 30 eylülde çekilen telgraflara Antalya Belediye Başkanı tarafından dün verilen cevapta sadece Hldi Yamanın jüriliğe kabul edildiği yazılmakta, Behlül Dal'dan bahsedilmemektedir. ANKARA TİYATROSU 133745) vefat etmiştir. Cenazesi 2 ekim cuma günü öğle namazını mütaakıp Hacıbayram Camiinden kaldınlacakür. Akraba ve dostlara duyurulur. Ailesi Cumhuriyet 11796 Emekli P. Albay RİFAT SEZENER VEFAT Ansco FİLM Amerıkadan Proform Fatura verilir. KARAKOT KIRTAStTE Karaköy, Eski Gümrük Sok. :; No. 2/7 Tel: 44 59 18 Reklâmcıhk (3480) 11788 1/10/1964 gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 2/10/964 cuma günü öğle namazını mütaakıp Fatih camii şerifinde kılınarak Merkezefendi aile kabrine defnedilecektir. Allah rahmet eyleye. Cumhuriyet 11801 AHMET CAHİD EVİRGEN TEŞEKKUR SATIŞ İLÂHI Plastel İ L  N 1 Tekel Genel Müdürlügü İzmir Çamaltı Tuzlası İşletme Âmirliğine bir yÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ veya mühendisi ile, işletme kısım âmirliklerinde istihdam edilmek üzere elektrik makinalarından ve dizel motorlanndan anlayan tecrübeli iki TEKNİKER alınacaktır. 2 Makina Mühendisinin en az on sene, teknikerlerin en az beş sene tecrübesi olacaktır. 3 Alınacak mühendis ve teknikerlere 6/1735 sayılı karamame gereğince yeymiye verilecektir. 4 İşletmeye almacak teknik personele ücretinden baska kirasu lojman ve teçhizat verilecektir. 5 İsteklilerin diploma ve bonservislerini dilekçelerine üiştirerek Çamaltı Tuzlası Müdürlüğü PK. 414 İzmir adresine göndermeleri ilân olunur. (Basın t 14305 18614/11798) şnıuııııınııımıııııııııııııııııııııııııııııınıııınıııııııııııııııııınıııı SATILIK cVEMTUR 25 Miliamperlik > KOMPLE BUKİLİ = Röntgen Cihazı Tel: 47 69 01 Faik KUVVET P.K. 822 Karaköy (tlâncıhk: 2695/11766) SATIŞ ILANI İlâncılık: 2565/11765 Hâncıük: 2712/11763 r MEVLİT VEFAT SevglU ve feıymetll alle büyüğümü? MAKBULE DİRİM'in 4 Ekim 1964 Pazar günü nıhuna lthafea »efatının 40 incı Sünü olan (Yannfcl) 3 E*lm 1964 cumartesl öğle Damannı mütaakıp şişlı camll Şenfincle okutulacak olan Mevildl Şerife sayın dost. akraba ve arzu eden bütün dln lcardeşlerlmlzln teşrtHerlnl rica ederl? DİRİM AİLESİ Cumuurlyet 11753 Ferlde Evrenoe'un eşi, Beyhan Sadücoğlu. Oallp ve Haluk Bvrenos'un kıymetli bkbalan. eczacı kimyager İlhsml Tücel'ln kardeşl, Şadan Sadıkoglu'nun kayınpederl 30.9.1964 güntl Ha^frin ranmetlne feavTişmujtur. Cenaıesl 2 ekim 1964 Bugünkd cuma günO ögle namazını mütaakıp Şlşiı Camllnden kaldırılaralc Edirnekapı Şehlnllğlnde alle fcabrlne defnedilecektir. Üâncıük: 2718 11761 L 90.28 LİSANS ARANISOR. Tel: 44 93 86 44 35 28 (Cumhuriyet • 11778) Prof. Mıuaffer Evrenos PAZAR MECMUASINOA YENJ SABAH Gazetesinde çıkmafcta olan, çizgî ve konu bakımından Dünyanın en giizcl romanları olarak kabul edilen, dört şaheser resimli roman. İSTANBUL BANKASI Umum Müdürlüğünden 30 Eylül 1964 de Beyoğlu 1. Noteri Dr. KemaJ Tiırkoğlu ve tuymetli müşterilerimiz huzurunda yapüan 2 Ekim 1964 | Türkiye Oğretmenler Bankası | Beklesin her çocuk! çıkıyor TOMURCUK...! İTFAİYE MEYDANI Şubemiz Hususı Keşıdesınde Cumhuriyet 11750 10.000. Lirahk İkramiyeyi 10285 No. lu hesap sahibi Sayın MURAT kazanmıştu. Ayrıca 70 Müşterimize de 500 ile 100 liralık Ikramiyeler isabet etmiştir. Ikramiye Kazanan Müşterilerimizi tebrik ederiz. İkramiyeleri kendilerine mektupla bildirilmektedir. Bundan sonraki keşidelerimizde bütün müsterilerimize bol şans dileriz. Tomurcuk I,||||||||||,| Eğıtım ve oğretım gazetesı ; ' Cumhuriyet 11751 OHasbi Tembeler Kırık kalb Dr. Kilder 0Kızıl Maske Törk sinemasından ve Dünra fitmcFTiğrmJen en son haber, röportaj v« dedikodular... Tîyatro çevrelerindtO yankrlar... Fıkralar... Hikâyeler... RoporUjiar... Nüveyre Göltekin'Jn an, öuru ve surOkleyfcf tercömesl ile nefis bir aşk ve hh romöm... Bedîrhân Çınar'ın uznn bir araçtırtna sonond» yalnn PAZAR okurları için kal«m« aldığı «on derece çekici b<» yazı »erîıi... Ekim Ayında açılacak İSTANBUL BANKASI İlâncılık: 2735/11795 İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA MUHASEBE ve yalnız İngilizce bilenlere mahsus İNGİLİZCE STENOGRAFİ KURSLARlNA Öğrenci kaydına başlanmıştır. Beyoğlu, LstiklâJ Cad. 300/7 me t o d u u« MENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Altıncı İera Memurluğundan: 964/6843 Bır borçtan dolayı mahçuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 1 adet, 3500 lira muhammen kıymetinde Kaynak motoru ile 1 adet, 2000 lira muhammen kıymetinde demir delme makkabı halen bulunduğu Kasunpaşa Matbaa arkası sokak No. 6 da 8/10'1964 perşembe günü saat 14.0014.30 arasında birinci açık artırması yapılacaktır. Müşteri çıkmaz veya muhammen kıymetin % 75 şini bulmaması halinde 9'10'1964 cuma günü aynı yerde ve aynı saatler arasmda ikinci açık artırması yapılarak en çok artırana ihale edilecektir. Tellâliye ve resmî damga harcı alıcıya aittir. Taliplilerin belirli gün ve saatte mahallinde bulundurulacak memura müracaatları îlân olunur. (Basm 18525/11742) İlâncılık: 2691/11762 BOZKURT (j>emuene, ö î L AN • ı Piyedöpul Çıkh Te İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 64/265 Mahçuz olup paraya çevrilmesi mukarrer 3000 lira kıymetinde üstü mermerb' vitrinli Mallis markalıı çalışır vaziyetteki buz dolabı Şişli Çağlayan mevkii Gürsel Mah. Oyma Sok. 3 No. da 9/10/1964 cuma günü" saat 12.30 dan 13,00 e kadar açık artırma suretiyle satılacaktır. Mahçuz mal birincj artırmada muhammen kıymetin "îö 75 şini bulmazsa 2/10/1964 pazartesi günü yine ayni mahal ve ayni saatte ençok artırana ihale edilecektir. Satış peşin para ile olup tellâliye ve ihale damga pullan müşteriye aittir. Alıcıların belli gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak satış memuruna müracaatlan ilân o l u nur. (Basın 18580/11773) Cumburiyet 11752 Pardesülük, Yağmurluk Kumaşları Miiracaal: Fincancılar Nâsırhan Kal: 3 " "" " Cumhuriyet 11782
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog