Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Sanat hayatımızda önemli gelişme Selmi ANDAK Millî Eğitim Bakanhğının desteğiyle bir süre önce Istanbulda toplanan ilk .Müzik ve Sahne Sa natkârları Danısma Kurulu»nun birçok tartaşmalar, dilekler sonucunda almış olduğu bazı olumlu kararlarm gerçekleşme yoluna gir mesi gün meselesidir. Özellıkle danışma kurulunun tekliflerinin iki önemli maddesi üzerinde durulmaktadır: 1 «Kültür îşleri Bakanhğı>nın kurulmaaı, 2 Millî Eğitim Bakanhğı sta tüsü içinde bir Müzik ve Sahne Sanatlan Yüksek Kurulunun çalış maya başlaması. Birincisi, yurdumuzda kültür ve aanat konulannın çağdas bir düfünce ve uygar bir düzenle yönetilmesi bakımından gereklidir. Bu Bakanlığm bütün sanat ve kültür kollarmı içine elırken, her branfin yetkili kurullar tarafından yö netiîmesi d» şart olmaktadır. îkin eisi, Müzik ve Sahne Sanatlan Kurulunun Millî Eğitim Bakanhğı içinde toplanması meselesi ise; ü«un türeden beri özellikle konser vatuarlar, senfoni orkestraları ve diğer müzik topluluklarımızın kar •ılastığı güçlükler ve imkânsızhk lann halli bakımından olağanüstü bir nitelik tasunaktadır. Bir konser sonrası... Esin ULUER Belgrad'da kazanılan Balkan Melodileri Festivali birinciliği çok kımsede bir merak uyandırmıştı: Kimi Türkiyeden giden bir topluluğa güvenmiyor ve böyle bir birinciliğin doğruluğuna âdeta inanamıyor, kimi basanyı Türk orkestrasınm sunduğu müziğe bağlıyor, kimi de şarkıcılann kişisel çabalariyle kazanılmış bir zafer olarak görüyordu bu işı... Bize göre gerçek her şeyden önce ilk gece sunulan Türk halk müziği ile eğlence müziği gecesinde sunduğumuz Türk popüler müziği sâyesinde kazanılan bir başanydı. Durum ne olursa olsun Türkiye Muzisyenler Sendikası bu sorulann cevabını halk önüne çıkarmak amaciyle o'.acak, 28 eylül pazartesi günü Saray Sinemasında bır konser tertipledı .. Konserden söz açmadan önce, Festıvaldeki başarımızda büyük payı olan ve çeşitli zorluklarla yılmadan savaşan, bütün bu işlerde maddi hiçbir kazancı olmadan bitip tükenmek bümiyen bir çabayla uğrasan kafile başkanı Muammer Yesil'e, doğmakta olan Türk popüler müziği adına okuyuculanmız huzurunda teşekkür etmek istiyoruz. Konser 2 bölümde sunuldu. Birinci yanda Belgrad'da millî müzik adiyle halka sunulan parçalar çalındı ve söylendi. îkinci yarıda ise gene Belgrad'da eğlence müziğî olarak adlandırılan şarkılar sunuldu. Sahneye ilkin Erol Büyükburç çıktı. Büyükburç'un T'amo e T'amero'nun yüksek notalarında sesi bir nispette düştü. ama buna ra3men halkın tuttuğu bu parçada Büyükburç'un söyleyişinde belirtilmesi gereken bir canlıhk ve bir şiir göze çarpıyordu. Erol Büyükburç'dan sonra sah neye Tanju Okan çıktı. Okan, iki yıl öncesine kıyasla ilerlemiî bir şarkı tekniği ile söylüyordu. Tiz veya Pes seslerde hiçbir güçlük çekmiyor, şarkılar üzerindeki hâkimiyetini her fırsatta belli ediyordu. Aynca Tanju Okanda dikkaü çeken bir nokta; sahne davranışlanndaki incelik ve terbiye idi. Ancak, o da bir önceki arkadaşı gibi, türküleri yanlıs yorumluyordu. Bir de sarkısını oyunla birleştirerek söylediği Stasera Pago to adlı parçada aldığı büjük alkışı iyi bir mizansen ve iyi bir oyunla iki misline çıkartabilirdi» Sahneye son olarak alınan Tülây German'ın övülecek başlıca iki yanı vardı: Birincisi ikinci bölümde, yâni eğlence müziği bö lümünde yabancı şarkılar yerine Türk popüler müziğinden ör nekler vermesi, ikincisi de türküleri «Â?ık yolu» tarzında yâni aslma uygun ve düz sesler halinde yorumlaması oldu. Gennan'm sarkı tekniğinde belli bir ilerlerae, yorumlannda ise kesin bir mantık göze çarpıyordu. Ancak sahnede iki ayrı davranışı vardı ki bunlardan biri konusurken ve sarkı söylemediği zamanlardaki rahatlığı, öbürü de şarkı söylerken hep aynı kalıba girip az önceki rahat davranışı aratmasıydı. Selim Özer'in şefliğindeki orkestra genel olarak basanhydı ve şarkıcılara doğru, eanlı bir şekilde eşlik etti. Topluluğun üyeleri arasında Svülmeye en değer iki muzikçi ise Erol Erginer ile Vasfi Uçaroğlu idi Türklye Muzisyenler Sendikaıına ileri«l için aynı çapta bas»rılar dileriz. BAKIRKÜY Ekim 1964 JSTANBUU lean Martin, Frank Sinatra, Peter Lawford II \Kr\M\ FıLMI \e Akim Tamirof Soyguncular filminin bir sahnesinde = Scryırı Müşterifcrimizin girecektir. BU ŞUBEMİZİN AÇILIŞI D0LAY1SI İLE İSTANBUL.ATAKÖV HUSUSİ Ç E K I Ü Ş T E Soygunculat [Ocean's Eleven] Çetln A. ÖZKIRIM | ıııııııııımııııııııııııınıııııiüiniiınııımımıınııiîimm 2 5 . 0 0 0 LİRALIK 1 ReJisBr : L«wto Mfiestone. Oynıyanlar : Frank C E M AN: S O. O O O Çekii$tarifıf: 10Mart 1 9 6 5 . * Sonparayaîırmatarih? :16Aralrk 196» 1 DAİBE Bir zamanlar Lewis Milestone, bundan tam 34 önce (AU Quiet on the Western Front • Batı iminde yeni bir şey yok) isimli yapıtıyl» hem ıdi adını, hem de bu filmine konu olan romanın ıç yazan Erich Maria Remarqu«'ın adını yücelardu. Milestone bu yapıtında lavaşın ne denli amsız ve olumsuz bir kavram olduğunu Ortaya ruyordu. özellikle 1930 Amerikan sinemasımn lullan gözönüne almınca, lanatçının bu davranıiaha bir baska Bzellik ve değer taşır. Milestone'bu çıkısından yirmi dokuz yıl sonra bir başka mle sanatçının yine savaş konusuna döndüğü göür. (Park Chop HiU • Mücadele Tepesi) isimü ülnde Milestone daha bir güclü, daha bir etkill ve la kararlı bir tutumla karşımıza çıkar. Milestoyine aynı tutumdadır ıma, bu kez sinema deniı anlatım aracımn gücünü, etkisinl daha bir yeli ve ustaca kullanabilme olanağına sahiptir. Yirmi dokuz yılhk bir arayla Milestone her iki ninde de gavaşın içine sürüklenmiş, savaşan ki;ri anlatır. Bu kişilerin üstünde savaşın olumsuz anlamsız sonuçlannm etkilerini gösterir. Bir rgıya vannadan, bu sorumluluğu seyircinin sağ yusuna bırakır. Hem yapımcı, hem de yönetmen olarak Milesıe'un imzasını taşıyan (Ocean's Eleven • Soygunlar) da bu kez, savaşın sona erişinden onbeş yıl jra, savaşa katılmış kişilerin öyküsünü anlatan • Milestone buluyoruz. îkinci Dünya Savaşında yük yararlıklar göstermiş, başarı armağanları zanmıs, oniki eski savaşçımn öyküsüdür bu. Bir nanlar madalyalarla yüceltilip, alkışlanan bu kier aradan onbeş yıl geçince kendi kaderlerine bınlmıslardır. Bunlardan biri çöp kamyonlannda !örlük yapmaktadır. Biri cezaevine düşmüştür. rtsi, gece kulüplerinde soyunup dökünerek dans en kansının gölgesinde yaşamaktadır. Bir diğeri pnci kocası il« gönül avutan milyoner annesinin rdımlan ile yaşantısını sürdünnektedir. Bu oniki (1nin ise biricik amacı vardır, daha iyi. daha rat bir ortama ulaşabilmek. Bunu yapabilmek için paray», çok paraya sahip olmak gerekmektedir. t bunu elde edebilmek için de tıpkı savaşta oldugibi bir araya gelmek, parça parça olan güclenv« olanaklarım birleştirmek, tıpkı askerlikte olğu gibi düşünen ve konut veren bir komutamn yruğuna ginnek gerekmektedir. Bu oniki eski vasçı çeşitli, kişisel nedenler sonucu bu işi yaparr. Plânlar hazırlanır. Beş büyük kumarhanenin yulması kararlaştırıhr. Her şey önceden hesapnmjştır. Herkes gdrevini bir komuta altında saat bi çalısarak yapar. Sonunda soygun tıpkı, hesap Sfnatra. Dean Mârtln, Satnnıy Oayls J t , feter = Law(ord, Ançie Dickinson, Richard Conte, Akim % Tamiroff, Ceıar Romero, Henry Silva, Georgea î Panavision, ln&fn*ee. GSsterJlâUl f Konservatuar konserleri İstanbul Belediye Konservatuan mn her yıl düzenlediği pazar kon •erlerinin 19641965 mevsiminin ilk konseri bu pazar günü saat 11 de Şan sinemasında Cemal Reşit Rey yönetiminde Şehir Orkestrası tara fmdan verilecektir. TÜRKİYE EMLAK@ KREDt BANKASI (Basın 18898/11781' Raft. Bir Amerikan (Harner Bros) fllml, renkll, j : Kenak = BiiKmııınıınımıınııır landığı, planlandığı gibi basan 11* »onuçlanır. Ama, (Yeryüzünde kuıursuı dnayet yoktur) ilked bir kez daha kendini kabul ettirir. Bu kez dt basan ila • • © nuçlanan bu kusursuz iai, kader bozar. Ve düslerin ea pınl pırtl parladığı bir anda, binlerce dolâr, çok sevdikleri bir arkadaşlannın eesedi ile birlikte, eski savasçılar birliğinin katıldıgı dinsel bir törende yanar, kül olur. Senaryosunu Harry Brown İle Charîes Lederer'in yazmıs olduklan bu fihm biraı Jules Dassin'in (Brute Force • Vahşi Kuvvet) ini, biraz da John Huston'un (The Treasure of Sierra Madre Altın Hazineleri) ni andınyor. Oldukça iyi bir davranısla hazırlanan senaryo, pek fazla derine inmekten çekinen bir tutumla, olayların nedenlerine özellik. le toplumsal nedenlere değinememesi yüzünden yüzeyde kalıyor. Ya Amerikadaki filim denetleme kurulları ile çatışmamak için, ya da başka nedenler yüzünden Lewiı Milestone da senaryonun bu eksik yanı üzerinde durmaktan özellıkle kaçınmış olmalı. Üstelik bu tutumunu örtbas etmek için de yumuşatıcı ama bütünü ve amacı baltalıyan bir dil kullanmıs. Bu yüzden filim zaman zaman asıl grafiğinin çok dışına çıkıyor ve gereksiz bölümlerle biraz keçi boynuzu deyimine yaklaşıyor. Milestone bu filminde çok iyi bir oyuncu kadrosu kurmuş. En büyüğünden en küçüğüne kaflar her rolde o rolün ki$ist var. Oyuncular öneellkle yapılan, biçimleri, görünüşlerl olarak bu rollere oturmuşlar. Aynca usta bir yöneticinin elinde zaman zaman rol kesmek pahasına da olsa çok iyi oynuyorlar. örneğin Akim Tamiroff. Ne Milestone'un, ne de filminin amacına tam olarak vardığı söylenemezse de (Ocean's Eleven Soyguncular) ın başından sonuna kadar sıkılmadan, ilgiyle izlenebildiği de bir gerçek. Biz bu filmi gösterilişinin ikinci günü 19.00 seansında seyrettik. Tam dokuz kere elektrikler kesildi ve filim tam dokuz kere yartda kaldı. Böyle bir sıkmtılı raslantı da olmasa belki »Soyguncular> daha bir ilgi çekici olurdu. Ankaradaki konserler Cumhurbaskanlığı Senfon! Orkestrasının bu mevsim konserleri 2 ekunden itibaren (bugün saat 20.30 da) Ankarada Talâtpaşa bul vanndaki Konser Salonunda başla mıçtır. Ünlü piyanistimiz Verda Erman, bugünkü konserde solist olarak yer almaktadır. Prof. G. E. Lessing'in yöneteceği programda: Beethoven'ın «3. Leonore Uvertü rü», Rahmaninof'un «3. Piyano kon sertosu» (solist: Verda Erman) ve Brahms'ın 1 inci Senfonisi bulunmaktadır. İkinci konser 8 ekimde verilecek, solist olarak Aylâ Erduran, Mükerrem Berk ve Mithat Fenmen katılacaklardır. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından Yeşilkdyde THY Ortakhğına ait Oto Atelyesme kapalı zarfla teklif alma usulü ile ilâve inş^at yaptırılacaktır. 1 Üâve inşaatın keşif bedeli 17.22359 lira olup muvakkat teminab 861.18 liradır. 2 İhale 1610.1964 cuma günü saat 15.00 de İstanbul Gümüşsuyu Caddesi No: 96 THY Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Keşif ve şartnameler mesa! saatleri dahilinde ayni adresteki Levazun Müdürlüğünde görülebilir. 4 Teklif mektupları ihale günü saat 14.00 e kadar ihale komisyonuna tevdi edilecektir. 5 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6 Muvakkat teminatlar nakit olduğu takdirde Iş Bankası Galata Şubesindeki 3337 sayıb hesaba yatırılacaktır. (Bu miktara tekabül eden muteber banka teminat mektubu ve Devlet tahvili de olabilir) 7 Ortakhğımız arürma ve eksiltme kanununa tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. BÜYÜK BİR MÜESSESE . TECRÜBELİ SEYYAR SATlŞ MEMURU arıyor. Liyakata göre ücret verilecek ve istikbal vaad eden bir iş için genç, enerjik, tecrübeli isteklilerin bir resim ve mufassal hal teroümelerile P.K. 153 Karaköy adresine müracaatları rica olunur. İlâncdık: 2726/11781 Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından Tiyatromuz üzerine bir eser Bir süre önce gazetemizde yayın lanmıg bulunan, arkadaşımız Burhan Arpad'ın yazdtğı «Operet 8 Tablo» adı altında tiyatro hikâye leri, Izlem Yayınlannda kitap halinde çıkmış, bulunmaktadır. îlgiy le karşılanan bu eser, •Türk tiyat rosu üzerine şimdiye kadar biyografik ve dökümanter hikâye türünde, tiyatrolarımızm kuruluşlarından bu yana, ilginç olayları ve çeşitli anılan belgelere dayanılarak ele almıştır. Kitabm özelliği tiyatro türünde bir «hikâye anlatımı ve tekniği ile yazılmış olmasıdır. ASİSTAN ALINACAK Fakultemizde münhal bulunan Siyasî Tarih ve İktisad! Doktrinler Kürsülerine asistan alınacaktır. Yabancı dil imtihanı 7 Ekim 1964 çarşamba ftf^ü saat 14.00 de Fakültede yapdacaktır. ' İsteklilerin Memurin Kanununvm 4 üncu maddesinde yazılı şartlardan bajja Ankara Üniversitesi Asistanlık Yönetmehğinin 4 üncü maddesindeki ve bu maddeye istinaden Profesorler Kurulunca kararlaştırılan sartlan da haiz olmalan gerekmektedir. Bu şartlara haiz olanların en geç 5 Ekim 1964 pazartesi günü saat 17.00 ye kadar lüzumlu belgeleri il« Dekanlığa müracaatlan. ' (Basın 17777 A. 10952/11775) TÜRK HAVA YOLLARI A. O. (Basın 18426/11776 jj Makine Mühendisi Aranıyor Fabrikamıza askerliğini yapraış genç bir Makina Yüksek Mühendisi veya Makina Mühendisi alınacaktır. Almanca bilenler tercih edilir. İsteklilerin talep edecekleri ücreti de belirterek tercümei hılleriyle birlik'e Fabrika Müdürlüğüne müracaatlan. ESKİŞEHİR ÇİMENTO FABRİKASl T.A.Ş. Cumhuriyet 11754 DENIZCİLİK BANKASI T. A, 0. Yılın büyük ikramiye çekilişine katılmak için DENİZ KUVVETUER! KOMUTANLIG! Seyir ve Hidrografi D airesi Başkanhğından bÜdirilmiştir. Denizcılere ve Havacılara 111 Sayılı Tebıiğ 6 ilâ 8 ekim 19C4 ve 12 ilâ 14 ekim 1964 tarihierinde 08.00 ile 17.00 saatlen arasında aşağıda sımrlan bildirilen saha içinde seyretme. demırleme, avlanma ve bu sahanın 1000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emnıveti hak'm'nrlan t^hü!'»1 dır KARAOENİZ • ŞİLE İLE KARABURUN ARAS1 1 ncı nokta . h 5832 No lu ŞIiJl tenerınden 301 derece ve 200 mil mesaiedekı enlemi 41 derece 21 dakika Kuzey, boylamı 29 derece 13 dakika Ooğu olan nokta 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 21 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 26 dakika Doğu 3 ncü nokta : Enlemi 41 derece 09 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 36 dakika Dofîu 4 ncü nokta : Enlenru 41 derece 09 daki.ta Kuzey Bovlamı 29 derece 33 dakika Doğu DENIZrİLERl VE HAVACILARA ÖNEMLE TEBLİĞ OLINUR (Basın 17794/11747) SAYMAKLA BİTMEYEN FARAYI EKİM TARİHÎNE KADAR İ LÂ N siz de bir hesap açt.nnız 1 kişiye 10O.00O lira 1 kişiye 5O.OOO lira Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlöğünden: Karabuk'te İşletmelerimiz Deposunda bulunan 64 kaLem muhtelif hurda malzeme kapalı teklif almmak suretiyle satılacaktır. Muvakkat teminat mıktan. teklif tutarınm S 7,5 u dur. İstekliler bu ise ait şartname ve mukavele projesini, a) Karabuk'te İşletaıelerimiz Malzerne İkmal Müdürlüğünden, bl tstanbulda Galata Okçumusa Caddesi Şaır Esref Sokak No. 7 de Beva7 Han Kat 12, ci Ankara'da Zıya Gokalp Caddesi Yıldız Han Ka* 1 dcki Mümessilliklprimizden. d) Adana, Samsun, Eskişehir, Buısa ve Izmırdeki Demir Satış Depomuz Şefliklerınden, e) istanbul, Ankara, Iztnir, Kayseri. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlıklarmdan. bedelsiz olarak alabilirler. İsteklilerin şartname ve mukavele projesine uygun olarak hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplarını muvakkat teminatlariyle birlikte en geç 15 ekim 1964 perşembe günü saat 18.00 e kadar Karabük'te İşletmelerimiz Muhaberat Servisine tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Genel Müdürlüğümüz artırma. eksiltme ve ihale kanununa tâbi olmayıp satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir değerinde istediğt şehirde 1 gayrimenkul Vadesiz h e r 2OO lîrayaı V a d e l i her 1 O HrayaJ O numarası KAZAHDIRIR 57 MAP, H¥UtU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog