Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

JlllllllllllniMimillllllllMlllllllllltlllllMIHIIIHItlHtMIIIIIMMItlHHUiintlMIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIMIHIinlltMMttl i BULMACA 123456789 NADıR 104 Cumhuriyet^ Millî Eğitim Bakanlığmda kördö'üsti Adı ve adresi mahfuı blr okuyucumuz yazıyor: •Ortaöğretim öğretmenlerinln nakllleri temmuz başında yapıldı ve bu bir «bülten.le ilgililere do yuruldu. Ben de bu nakilleri yapılanlar arasmdayım. İstanbulda bir ortaokula depo tâyini şekllnde naklim yapıldı. Razirlandım. Tâtil proRramımm de^iştirdik ve karar nameyi beklemiye başladık. Temmuz geçti birşey yok. Ağustos geçti yok. Rütünletne sınavlan geçti ylne yok. Ara tâtili ge<^i, yeni ders yılı başladı yine de yok, yok, yok Aslında üzülmemek lâzun! Biz biliyonız ki, Millî Eğitim Bakan Iıfmda bir kör düğüsiidür gidiyor. Biz huzursuz olmuşuz, çocuklanmız okula yazılacaklarmış. son ra okul değiştireceklermiş, ev tutulacakmış, önü kışraış. Bunlar ki mln umurunda ki Bunlar öc^retmenin özel hayatını Iiçilendiren durumlardır. Simdi de resmi aksaklıklara gele lim: Artık yeni ders yılı başlamıştrr. Ders dağitımı yapıldı, program ayarlandı. ÖğTetmen KÖniil süz olarak (muvvakat kaydiyle) derslere girdi cıktı. Sonra öğrermen vazifeden avnl dı. Ders zamanı mehil müddetinl kullandt, gitti. yeni görevine baj ladı. Bu suretle her iki okulda da ders daeıtımı ve proırram bozulacaktir. Daha fenası, ögretmen yeni gittiği okulda bir yama gibi kalacaktır. Çtinkü, ders dağıtımı okul açılmadan önce yapılmı», okulda iş bölümü ayarlanmıstır. Bu halin birçok müsküller dofu racağı tabiîdir. Hemen insanuı aklına geliyor, nakillerin yapıidıjh >y neden karamameler gönderilmcdi?» = •MaSi hklanna getırıldı ıse bunu sırf Menderes'ın kışısel ıhtırasına SOLDAN SAĞA: bağlamak yanhş olur kanısında1 yım. Başlangıçta, Menderes, ık : nn Mevslm başıangıcında tlydtrolablrtncl gece oymyacalclan oyuna tıdar uğruna gozlerı kararmış • böyle denlllr (lkl söz). 2 Vezlnll bır adama h:ç de benzemıyordu. : kaflyell fantazller Kaleme alan yazar, 14 mayıs ertesınde hukumetın ; soyu sopu blr Kaynaktan gelen toplunasıl kurulacağı sorunu partı ; luk 3 Blr Ukb^har yemlşl, çevrlllnkodamanları arasında tartışılır \ ce blr vtlâyetlmlz bellrtr. 4 Hayran ken, kendısı Başbakanhğı Fuat ; yavrusu, bu m kiş gelmedln fcötüleKdprulu've kabul ettırmek ıçın •Işen S «Pufla gibi olan» anlamm» uğraştığını, ancak Koprulu'nun î| blr çeklm 6 Blr sııat talcısı. tersi kesın reddı uzerıne gorevı •mec : blr erkpk adıdır. 7 Doftıımevlerinburen» juklenmek zorunda kal ; de vazlfe görenlerden, yargıç 8 1 dığını bır gun, yanında Samet : İnsan tent yahut fcltap tab .. tefe 9 • <Çlft sayıda Hlnt Avnıpa ırkından Ağaoğlu bulunduğu halde, bana : lnsan» minasına lkl söz, seçlm. anlatmış, hattâ: j "TUKARIDAN AŞAĞITA: Oyle değıl mı Samet? f 1 Bazı araçlarla lnsanlara ezlDiyerek Ağdoğlunun sozlu o :, yet etme meslek veya huvundak] klnayını da sağlamıstı. Hukumet :; şl> anlamma lkl soz 2 Mel'unea Başkanhğına heveslı gorunme. • lsler yapmayı tablat edlnmls tnsan. ' dığı o gunlerde Menderes aca : horoz ve tavuklann tepellkleıi 3 ba ıçten mı da\ ranıyordu? Kop • Keman çalanın ellndekl yaya takılan, rulunun hukumet yonetımını be j çevrlltnee blr edat olur 4 Blr topceremıyeceğını, ılk ağızda «pe. ; rak clnsl, blr çeşlt motorlu tnavna; ki» dese bıle aradan kısa bır ; nuı yarısı 5 Blr çeşlt hükümdar | \ure geçer geçmez ıktıdarın yı < 6 «Oeçmlş» tn ne kendıne «tsveccuh» edeceğını :: yansı, blr kunışu ; bılıyordu da yaptığı sadece bır ; dab) tam yerlne s&rfetmegl bu; enazlanmadan mı, ıbarettı? Ger ;•dlnmtsfclmse.7 '; çek ıktıdar hırsının ınsanı, ne i Esklden bağırsak ; korkunç şuphelere suruklıyeceğı: ; ları yumuşatmak nı bılenler, yukarıdakı sorulara ; ' İçin kullanılan 1tereddutsuz evet cevabını vere j : lâçlardan. 8 Ek mezler Ya Koprülü Başbakanh | \ kısım veya parça ğı kabullenır ve benımserse? Ya ;! koyma hareketl, ""in çapta. ı>hukumet başında başarı sağlar. | ; büytikçe sa? Ya, arada bir üçüncü kişı !,1 9 Oonatım araçları Te eşyasının ] I çıkar da oraya yerleşıvenrse? : topt&n adı. Gerçekten hırslı bir adam, hazır j fırsat çıkmışken, bu şüphelerın J altmda ezilmek acısını kolay ko j ; Gezimn sonuna doğru ağayı lay göze alamazdı. Evet, başlan ; ' bır üzüntülü gördüm. Salonvagıçta Menderes hırslı bır adam j gonda pencere yanına oturmuş, değildı Ruhunda diktatdrlük ! ; bır elinde tesbih, dut yemış bül; mayası da yoktu. îşin kötusü o : bül gibi susuyordu. Hayrola, ne bir liderde bulunması gereklı | * tTFAltü: Beyoglu: 44 40 44 vardıT Karadenizde gemileri mi tstanbul: 2142 22 Kadıkoy: niteliklerden de yoksundu. Lı ', batmıştı? Hayır, gemilen bat36U8 72 Üskudar: 36 U9 45 der olabılmek ıçın her şeyden ; mamıştı henuz. Yalnız, Celâl once bır ınanca bağlanmalı ve j Bakırkoy: 7164 66 AdalarBayar kendısıne dostça bir kaç surükleyıcı bir gerçek, o ınan | 51 60 81 lstınye 63 60 20 sdz soylemıştı de onun üzerine cı halk onunde temsıl edebilme ; •k TELEFON: Santral 22 42 1ü duşünceye dalmıştı. Bayann li değıl mıydı? Oysa, hayatı bo. •* PÜLİS tMDAT : Istanbul : söyledikieri öğrenilince Hacı yunca neye ınanmıstı Menderes? ] Ağanın gezıye çağırılış nedeni 2145 00 Beyoğlu: 27 45 01 Ömer Ağa Genç yaşında Serbest Fırkaya : de kendiliğınden ortaya çıkıyorAnadolu Yakası. 27 45 02 du. Çok basitti mesele: Hukü idi on mılyonun faizı? Yılda gırerken, bır fıkrın savunulma j * SlHHt tMDAT : Beyoğlu : met, Çukurovada yeni ve mu uç yüz bin mi, beş yüz bin mi, sı hareketıne mı katılmıştı? Ka j 44 49 98 Fatıh: 2115 95 Üstıldı ıse, sonradan niçın o fıkre ', azzam bır fabrika (herhalde bir bir milyon mu? küdar 36 05 38 karşı olduğunu bıldıği C.H.P. ye • tekstil fabrikası) kurmak karaDevri dılârayi demokrâside geçmiş ve tek partının kanatlan • * UÇAK : T Ü V (Termmal): rında idi Bu girışıme (teşebbo44 02 96 Hava Alanı: 73 82 40 se) devlet ve özel sektdr elele bır vatandaşa bu haksızhk re. altmda sessız sadasız, yıllar yı ; katılacaklardı. Bayar, hacı ö vâ gorulebilır miydi? Bu, en lı kuzu gıbı oturmuştu? Lider • * TREN (Demıryolları) : Haydarpaşa : 36 04 75 Sırkecı: 22 30 79 merin on mılyon lira koyarak kısa zamanda ikı katına yükse niteliğınde bir adam yapar mıy • işte ortak olmasını istiyordu. lecek bir serveti olduğu yerde dı bunu?Bellı bir ozgurluk duze ' * HAVAGAZI: tstanbul: 22 40 80 Ben, ağanın kaygusunu on mil dondurmak demek olurdu. Hacı nine özlem duyan guçlü bir po : (Gundüz). 2144 26 (Gece) yonu bulmakta güçluk çekece Ağa, kendi gayretiyle koşar a litıkacı partı kurup başına geç. j Kadıkoy: 36 46 20 ği düşuncesine bağlamak eğıli dım yoluna devam ederken onu mek içın eskı partısının ıznıni '• * BELEDÎYE: Zabıta: 22 42 79 kösteklemenin âlemı var mıy mi beklerdı? minde idim, hattâ: Islerı 22 08 35 dı? Devlet Başkanının güzel Nöbetçı M : 44 02 07 Şehlr Ne üzülüyorsuaT Adamın hatın ıçın vatan, miilet uğnı Hatları: 44 42 3 3 4 4 43 59 boğazma sarılmazlar a. O kadar na on milyonu feda olsundu, faÜskudar: 36 03 12 Yeşılkoy: param yok dersin, olur bıter! kat hiç değilse yapılan fedakâr73 84 25 Boğazıçı: 63 56 35 Doğrusunu ararsanız, Mende • Diyerek Hacıyı teselliye ha. lığa değecek bir düzeyden aşaBüyükada : 51 61 28 zırlanıyordum. Meğer ne buda ğı duşurulmemeli idi bunun res, çoğu varlıklı aile çocukları gıbı genç yaşında buyurma la, ne dünyadan habersiz adam faizi. zevkını tatmış, çevresı tarafınmışım ben! Başını ikı yana salO gezide duyduğum, Adana dan el üstunde tutulmuş, nereye lıyarak içini çeken hacı: daki fabrıka işinin nasıl gelişti çekersen kolayca oraya gelır, yu On milyon kolay. Hadi ver ğini pek izliyemedim. Sanırım, varlak yaradılısh bır adamdı tlân Taritesi dik. Peki, ya bunun faızi ne teşebbüs gerçekleştirıldi v« Ha Bu huyunu o da bılır ve herLıra olacak? cı ömer de herhalde kurucu or kesı az çok kendı gıbı sanırdı Demesin mi? taklar arasına katıldı. Trendeki Bır takım değerler uğruna tür. ; (Maktu) 150 karamsar düşüncelerine sonra • lü nımetlerı tepecek, ya da acı • Başlık 23 1 5 c) sahıfeler ları kendisi de kimbilır ne ka ları goze alacak karakterde in(santımı) 40 Böyle işlere aklım ermezdi a dar gulmüştür diye düşunüyo sanlar bulunabileceğını pek du67 ci sahıleler < » ) 35 ma, ömer ağayı duşündüren rum şımdı. Zaten gezı, tzmırde şunmez, duşunse bıle • tahamNışan. Nikâh. Evlenme. kaygunun arkasında onun «puf sona erdiği zaman, Hacının key. mül sınırlannı bilmedığı ıçın . Dogum (maktu) 75 nokta» deyimi ıle belirttıği te fı de yerıne gelmeye başlamış bunları ıstedığı yone çevırmek ; Ölüm. Mevlıt Teşekkur gayretıyle her çareye başvura • mel ekonomi kuralmı uzaktan tı. ve kayıp anıma kavrar gibi oldum. «Para kaBayar Cumhurbaşkanı seçıl rak sonuna değın uğraşmaktan • I 90 (5 santıme ;adar maktu) zanmak, zengin olmak» metod dıkten sonra Adnan Meııderes yine de kendinı alarr>a/dı 1 Kayıp (kelimesı) ları üzerine kitap yazan Dale hükumet ve parti genel başkan. (Arkası var) | ; Bilmeseniz, bu adamın ser• vetü saman sahıbı bırı olamı. : yacağına dair kolayca bahse tu: tuşabilirdiniz. Gezi boyunca, ha; yat hikâyesıni parça parça kendl : ağzından dinledım. Ozeti şu: KayE serilı fakır, çok fakır bır aılenın ; çocuğu ıdı. Gsnç yaşında Ada • ; naya gelmış, amelehk ederek : geçımıni sağlamaya koyulmuş • • tu. Meto'ların pamuk deposun; da gundelığı sekten beş kuruş: tan mı ne balyalama ışlennde • çahşıyordu. Kazancını tum har• camıyor, az da olsa bir kısmını : biriktıriyordu. Servetinin teme; lını bu tasarruf felsefesıne o• turtur gorunuyordu. Hayatta j her şey h?saba, kıtaba dayan • İ malı ıdı. Onun yaptığı hesapla• ra gdre en az bır mılyon lırası '• olmıyan bır adam, otomobı) sa: hıbı olamazdı. Olursa, elındekı • ana sermayeden harcıyor demek• tı; bır gun ıflâsa mahkümdu. | Ama her gun artıracağı beş : on kuruşlarla bir adamın nasıl • raılyon biriktirebileceğini de be'• nim havsalam almıyordu. Kaç : ışık yılı gerekirdi o düzeye va; rabilmek içın? Sayın ağa, işte | eebir denkleminin bu yanını I pek açıklamıyor: ; Para kazanmak kolay şey : Bir kere puf noktayı yakaladın : mı, artık o öyle kendilığınden | yurür giderl j Diyordu. Comegıl bilmem bu kuralın varlığını kabul ediyor muydu? Birıncı Cihan Savaşmda doktor Celâl Muhtara un kazandıran «on paranın kıymetını bılmiyen Osmanlı olamaz» vecızesi bunun yanında pek ilkel, pek cocuksu bır duşunce sayılmalı ıdi. Yetmezdı on paranın kıymetıni bılmek zengın olmaya. «Damlaya damlaya gol olur> demışlerdi atalanmız. Bu söz de yurdumuz koşullarına uygun, ılen ve gerçekçı bir ekonorai anlayışını yansıtmıyordu Çoktan aıkada bırakmıştık o çağları. Manda arabasına umut bağhyamazdık. Uçak hızı ıle kalkınacaktı iş adamlarımız. Damlaya damlaya gol olur muydu hıç? Gol dedığın çağlaya çağlaya meydana gelırdı. Para parayı çekmelı, hattâ kerpetenle sukmelı ıdı Ne Peki, ya bunun faizi ne olacak? 10 mllyonu verSik. Bu ansiklopedi ne oldu ? Eskişehirdeo bir okuyucumuz yazıyor: Eskişebire bağlı Beylikahır Okulu Müdürii Hıfzı özmen Ankarada yayınlannmkta olan «Kültiir Ansiklopedisi» adlı bir dergiye abooe olduklaruıı ve birer fiilık bedellerini de öde diklerini söylemekte re şunlan yazmaktadır: «Ansiklopedinin okulumuza ancak 3 sayısı gönderildı, bir daha gönderilmedi. Zaman zaman bu sekilde basın ileminde çirkin davranışlar olmaktadır. Bunun anlamı düpedüz her kesin tahmin edeceği bir şeydir. Hukumet bu gibi durumlan önlemek için tedbir alamaz mı?» Neresinden başlasam ay sonu gelmiyor Gezinin sonuna doğru Lüzumlu Telefontar Vorlıklı aüe çocuğu i Cu m h u r i y et Bu mektaba, size Iğdırdan yazıyomm. Ben yedi niifusu ge çindiren bir babayım. Daba doğ rusu bu yedi niifusu aç bırab mamağa çalısan bir baba. Aç Mart ayında meydanb gelen sel felâketinde zarara uğnyan lık, düşkünlük yüzünden, kntü bazı Eskişehirli okurlarımız kış geldiği halde yapılacağı vaad yollara basvuranlara insanın edilen evlerin oiçin yapılmadığını sormaktadırlar. bak veresi geliyor. Bir kısmı ev eşyalannı, bir kısmı da evlerini kaybedeo Çalış çabala. Insanlar çalıs felâketzedeler «Bize evlerin kış mevsimine kadar mutlaka yamakla ber zorluçn yener diyepılacağını» vaad etmişlerdi Ne yazık ki kış mevsiml çeldi^i ceksınız. Ben de sızinle aynı halde evlerimiz bırakın yapılmayı, projeleri bile hazırlanmadı fikirdeyim. Ama venemı>orum Çoğurnuz işçi olan biz (elâketzedeler şimdi ne yapacafeız?» deişte her <orlu|v. Bu sartlar al mekte ve ilgililerin gazetemiz kanliyle uyanlmasını bekletında nasıl yenebilirim bütün mektedirler. cüçlükleri. Açlıktan nasıl knrtnlabilırim sfz söyleyın. Benim ışim Ifdır Urtaokalnnda bademeliktir. Aylıgım da 250 Bartın Kaymakamının lira. Ba 250 liranın neresinden başlasam ay sonunu bir türlü usulsüz hareketleri getiremiyorura. tlgililerden 6g Sayın Maarif Vekiline, Bir sene hem hususî ders, ben) Bartın Kaymakamı Sadi Kara renmek istiyorum. 250 lirayla de Fransız lisesi ihzari sınıfmda göz, sehre üç 'ilometre azaklık bir aile nasıl geçindirilebilir? Ve siz aziz okuyncular, bir formuokuyarak 6, 1 not alan oglum, Türk ortaokulunun birinci sını ta olan Verem Hastanesine fün lünü tralabilirseniz söyleyin bade üç defa resmi arabası ile şo na. fında, babası, ben de Fransızca bilip çalıştırmama rağmen yalnız förünü (röndermekte vt hastaneMnsa Çıngıl Fransızcadan sınıfta kaldı. tz'a vi bir otellokanta gibi kullanaIgdır Ortaokulu hademesi rak şoförünS orada vatınp yenınıza arzederim. Ifdır Kar» mek yedirtmektedir. Ba hareketi Babası ile istihkakı olmadı^ halde soAkfl Köklesmlşefe förünü hastane yemeğiyle besletİcadiye Makastar Sok. 59/3 mekte ve devletin benzinini de bu Kuzguncuk maksatla israf ettirmektedir. Aynca resmi dairede yatmamn suç olduğunu bildigi halde Ve«Yeni Sinop Valisinİn rem Hastanesinden sehlrdekJ Ve teriner Dairesine vatak ve karilk icraatı» yola aldırtıp aytarca kaymakam Malstyadan Fahrl Esin yanrefikini devlet dairesinde verem Rıza Sungu yazıyor: hastanesi vatagında vatırtmıstır. yor Gazetenizde, halkın Islerlnta Son kararname mucibi molkiZati menfaatine düşkün KayKadıkoy Kalamışını Hatboyu süratie görüimesi için Başbakan ile Bağdat caddesine bağhyan ye müfettişlisrinden Sinop Vali makamın daha bir çok usulsüz lığın emirleri bulunduğunu okutakriben 500 metreUk Ahmet Mit liğine gelen Sayın Kâşif Tosun' hareketlerinln vapılacak tahkikat dum. Bendeniz 13. temmuz. 1964 hat Etendi yolunun bakımsızlık un ilk ve en mühim icraatı, hiç la ortaya çıkacaği hususunu ilgi günü yas haddinden emekliye ay tan mütevellit çakıl taşları yer bir Ifizum ve zaruret yokken 100 lilerin dikkatlerine arzederim. nldım. Emekliye ayrılmazdan evbin liraya bir vatandaşın satm yer dağUmıstir. vel bütün muamelem tekemmül et aldığı bir arsa üzerine 485.000 liti. Maasımm gelmesine intizar eÇok işlek olan ba yoldan ge raya ihaleye çıkarttıği Vali Koderken aradan 50 gün geçtiği halçen vasıtalann tekerleklerinden nağı olmuştur. Adı gefen insaade dosyamın hâlen tçlşierinden sıçnjan taş parçalan yayalann tın bitmesini müteakıp 350.000 Belediyenin cevabı Emekli Sandıgina intikal ettlrilher an yaralanma veya sakatlan lira kadar şimdiden hesaplanan modlfin) teessürle öğrendim. Bb malanna sebep olacak bir durum mefruşat da Uâve edildif inde yu«Üsküdarda çocuk bahçesi nrye cat tâkip için param bulunmadıarzetmektedir. varlak bir hesapla 1.000.000 Ura yoktur?» başlıklı yazı ilgililer ta ğmdan Içişleri Bakanlıgına bb Şimdiden yapılması ihmal e ya yakın bir para bu fakir mil rafından incelenmistir. mektnpla durnmo arzettim. Bildildifi takdirde pek kısa bir za letin özel İdaresinin kesesinden «Fıstıkağacı semtinde bir ço mem ki bir dosyayı masasmda manda tamirinnt daha büyük çıkmış olacaktır. Plân, pilâv dermasrafİHra mal olacağı kaçınıl ken plânsızlığı ve müsriflijti ilk cuk bahçesi tanzim ve tesisine 50 gün saklayan memnr hakkmprensip olarak karar verllmiştlr. da bir »ey yapıldı mı, emekli maz bir hakikattir. valiler ele aldığı takdirde bu Bu maksatla elverişli Belediye maasım hâlen alınamadı? emekli memleketin dıs ticareti de açık mülkü saha aranümaktadır. Bu bir memura bu muamele yapılır Sadettin Gener Kalamış Ahmet Mithat Ef. verir, okuma yazma ve yol se Innduğn takdirde tanzim isine %e sa Allah başkalannm yardımcısı ferberliği de sözde kaUr. çilecektirj» olsun. Sok. 2/4 Evlerimiz ne olacak ? Tek ders Bir dosya 50 gün bir memurda bekler mi ? Yolun bakımsızlığı Püf nokta KORKU >HHTirBİ SflflTLcRI Frances ve Rıchard Lockridge Bir an kapıda durdu ve i l ! n l «unuttuğum oldu mu?» I tr NUIItlllılUUUıUUIUıyUUIEİL «ııuıiüiinıiKmınııiütiiiıiüiıııııııııııııııuııııtıııııııııııııuııı gıbılerden etrafma PIIIIIIIIIIIIMIIIinillllllllllllllfUIIIIIIIIIIHIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllll. PARİSİN KIRALI 67 George Ohnet LD rumanından IKtibas etlllmlştlr Madam de Sauvelys, yüreği azap ıçınde kıvranan bu biçare kadmın karşısında büyuk bir merhamet duydu. Elinden gelse ona şöyle haykırmak istiyordu: « Roger'den ayrılın, aşkı kalbinizden atın, müthiş bir acı çekecek bile olsamz! Yaşlılığınızda selâmet ve sükunet bundadır. Bu kadar siddetle hazırlamakta olduğunuz mücadeleden sakının. Her inecek darbe ruhunuzu zedeliyecektir.» Fakat ona bu sozleri söylemek, Lucıenne'in plânını açıklamak, Hienart'ı ele vermek olacaktı. öte yandan, Matmazel Marechal'le Madam de Dierastein arasında yapılan bır gorüşme belkı de duruma bır sukunet getırebilirdi. La Baron bunu tavsiye etmeğe karar verdi. « Madem ki bu türlü endışeleriniz var, dedi, niçin Lucienne'le konuşmuyorsunuz? Yaşı ve terbiyesi bunları dınlemesine müsaittir.» Düşes pür hıddet cevap verdi: « Bunlan dinlemesıne müsaıt olduğu gibi her ?eye cüret etmesıne de musaıttır. Musterıh olun, kendısını sorguya çekeceğim.» « Ama yavaştan alın. Unutmayın ki gururludur ve sizi sever.» » Beni sev dığıni de ıspat edıyor.» « Belkı sızın zan nettığınızden fazla!« Madam de Dıernsteın urperdı ve şıddet le ılâve ettı: « Yoo, sız soyledıklerinızden fazlasını büiyorsunuz Boyle olduğuna e mindım! Soylesenıze a canım! Bu meselede kimin tarafını tutuyorsunuz? Onun mu, benım mı?» « Roger'nın». Duşes başını kaldırdı, sonra mağrur bır eda ile: « Pek âlâ, dedı, kendı kendımı savunurum, öyleyse.» Geze geze şatonun onune gelmışierGI. Duşes elnle, Madam de Sauvelys'e bir toya gırdi, daıresme çekildı (Arka«: var) • Burası senın evın.» dedı «Sakıan koy ve aç... Tamam!» Parmakları ıstırap verici bir tel&» 41 mak içın kırayla tuttuğun yer. Onun Bavulu yatağm üzerine bırakarak la kapıyı açtı ve kız eşikte durup, • Şekenm, ben sana demiyor mu:çin evın her yanında senın parmak odada dolaşmağa ve gene dört bır salonun öbür ucundaki sokak kapun yum, o cıci başını bunlar ıçın yorma diye! Bunları bana bırak sen.» ızlerın bulunması gerekir. Değil mı, Uırafta parmak ızleri bırakmaga baş na baktt: ladılar. Robert Loren'e burada do Yerde yüzü koyun blr adam yatRobert gene obur odaya geçti. Bu Kuzın Loren?» Loren gomulmüş olduğu karanUk lap kapaklarını ve çekmeceleri de maktaydı, sokak kapısının hemen t») rası kuçak. derlı, toplu, pırıl pırıl tarafmda. Robert Campbell de bu •• « bir mutfaktı. Açık duran ara kapı ların ıçınden, Dorothy'nın o ılık. çıt açtırıp kapatıyordu. Birden salondan Dorothy'nın sesi damın başında çömelmiş, durumday» dan Loren Robert'in orada da ehnkırıldım sesinı duydu: «Çok konuşuyorsun, Bob' fazia nı duydular. Nefes kadar, fısıltı ka dı. Elinde biraz önce Dorothy'nİB deki bezle orayı. burayı sildığinı gö dar hafif bir ses: tutmakta olduğu tabanca vardı. rebıliyordu. Fırın, buz dolabı. fa vaktimız yok. dıyorum sana.» yanslar Genç adam parmak ızı b Robert, «Boş durmuyoruz a!» diye «Bob' gelen var!» Besbelli Dorothy sokak kapısını cevap verdi ve Loren'in parmakları Robert Campbell şimdiye kadar acarken Robert kapmın iç tarahna rakabilecek her yeri inceden ınceye, ağır ağır, sonsuz bir dıkkatle sı nı rastgele, etrafa bastırmağa başla gostermemiş olduğu bir siddetle Lo^izlenmiş ve adamı, eşikten içeri adı Iıyor, sildikten sonra da eğılip goz dı Bazan butun elıni, bazan parmak ren'i itti ve kız yatağın üzerine dıi tnını attığı sırada tabancanın kabza den geçırmeyı ihmâl etmiyordu Ö arının sadece bir tanesini. bazan şup kaldı Dışarı doğru koşan ayak sıyla başına vurarak bayıltıp düsürvündüğü kadar vardı. doğrusu' O da sadece bir parmağının yanıru ve sesleri. Loren yatağın üzerınde doğ müştü. kadar metodık, o kadar titizdi ki ı \a ucunu bastırıyordu. Çok geçme nıldu ve gözündeki bağın düğümü Bir an kapıda durdu ve, «Unuttuden Loren nerede bulunduklarını niı çözmeğe çalıstı. Ama eşarbın ıpe Şimdi Loren, Robert'in, gözlerinl tum oldu mu?» gibilerden etrafuıa hıç farketmez oldu. Ve körebe oyu V ıncecik ve düğüm çok sıkıydı Nı verdeki adamdan ayırmaksızın elinnunun sebebini ancak o zaman anla 'layet çözmekten vazgeçen kız eşar deki tabancayı kız kardeşine verdibakındı. Sonra. ğini gdrdü «Kapı tODUZlarını giderken sıle dı gozlerı açık olsa nerelerde iz bıbı alnına doğru güçlükle çekerek sı <A1 şunu, Dottie. Kuzine de göz riz,» diyerek gene kızların durduğu raktığını görüp hatırlar ve Sonra yırdı. odaya geldi. «Şimdi sıra Kuzin Lo dan hepsıni filebılirdi. Oysa ki şım Işık bir an öyle keskin geldi ki kulak ol.» Dorothy döndü ve o parlak mavi d) nerelere dokunduğunun hiç faıren'de.» çenç kız gözlerini yumdu Sonra ça Yan taraftaki yatak odasma gide kında olmadığı ıçm, bütün izlerını bucak kapının arkasuıa gidip sindi gözlerinı gene Loren'e dikti: kaldırmasma imkân ve dışarıya kulak kabarttı rek elinde uzun bir eşarpla döndü. sılıp ortadan Eşarbı germış olarak Loren'in arka yoktu! Sokak kapısı açılmıştı. Loren kusına doğru dolandı. Genç kız elle Genç kız sadece, mutfağa girdık zini Dorothy'nin nazenin sesıni duy Dorothy'nin dönmesiyle Loren rini dehşetle boynuna götürerek, lerinin farkına vardı. Zira burada du: yerde yatan adamın kıpkızıl saçladokunduğu her şey soğuk ve katıy «Aa, rahatsu etmek ne demek? rını gördü: Cınayet masası şefi Ber«Yok, yok, Bob, yapma'» diye ba dı. Sonra gene saiona geçtiler Buğırdı. Içeri buyurmaz mısınız? Daha ra nard Simmons! Robert, «Bağırma,» dedi, o derin, rada Robert Campbell Loren'in sır hat konuşuruz.» Campbell adamın ceplerini yokladj tatlı sesiyle. «Bir şey yapacak detma bastırarak, ve cüzdanını buldu, çıkardı CüzdaBir erkek sesi, «Birisini arıyorum nın içindeki kâğıt ve kartlan kansğilim.» «Eğil!» dedi. «Tut şunu!» da!» diye cevap verdi «Beyaz ototırınca, Erkeğin elinin baskısıyla kızın par mobi . » «Hay anasmı'» diye bir kufür samakları kıvnldı ve bavulunun sapı Sonra yumşak, sinsi bir patırtı ol Bu ' da bır başka oyun gıbiydi. nı kavradı. Robert tatlılıkla, du ve erkeğin sesi kesildi. Daha vurdu. •Başımıza gelene bak sen he Körebe oyunu. Robert eşarbı Loren . Kaldır bakalım, bavulunu!» desert bir patırtı. Birisi yere düşrnus 'e' Herif Savcılıktanmış be' Hem de in gözlerine örterek başının arka dı. tü. Loren'ın içinden sessiz bir fer Cinayet masısı şefi! Aşağı kurtar maz, tabıi' Bir düşün.» sında sımsıkı düğümledi. Sonra kı Genç kız bavulu kaldırdı ve bu yat yükseldi: zı çekip ayağa kaldırdı. Ellerini arsefer yatak odasına geçtiler. YARIN: Acaba adam yalnız «Peter? Peter sen misin? öldürdü kasından tutarak, mıydı? «Bavulu şimdi de yatağın üzerine ler mi seni?» sıra kuzi n Loren^de bak>ndı •uııi'iıııııııııuıım' üi».....»Jl Öldürdün mö ? Körebe 4O 2 Ekim 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Gasi Hazretleriııiıt ıııühiııt mıtukları Bursa'da Muradiye îstasyonu civannda in?a olunacak büyük do kuma fabrikasının temel atma merasimi dün Gazi Hazretlerinin yüksek huzurlannda yapılmıştır. Bu n.üııasebetle mühim bir nutuk irad eden Gazi Paşa Hayretleri. • Bursa'da fabrikalar çoğalsın, hiç değilse türbelerin adedine yakiaşsın> d»Tiislerdir. Atina'dan verilen habere göre; hukumet, temsil ettiği milletin itimaduıı kaybef, ğinden Parlâmentoyu feshe karar vermi«tir. Bu münasebetle beyanatta bulunan General Pangaloı €Memleketteki sükun ve intizamın muhaliflerin hattı harekâtına bağlı bulunduğunu söylemek isterim» demistir. Ba^vekil General Pangalos, yeni seçimin ne zaman yapılaeajı hakkında Reisicumhur Amiral Kondorüo» ila görüşmüstür. Yunan Parlâmentosu feshedildi M Panşalos, M Koııdortio^ Musul meselesının halli ıçın İsviçre'ye gıden murahhas heyetimij dün yurda dönmüştür. Heyet reisi Tevfik Rüstü bey kendisiyle görüfen bir muharririmize şunlan söylemiştir: « Türkiyenin bâriz hakkı bu deiaki görüşmelerde bir kere daha teeyyüt etmi» bulurunaktadır. Bütün cihan umuml efkârı buna kanaat getırmıştir.» Murahhas heyetimiz yurda döndü lar 21.00 Edeblyatunızdan yankılar 21.15 Haflı müzlk 2125 7.30 Açılıs Kısa baberler Spor röportajı 2140 Şarkılar 7 35 Kur'anı Kertm Saz eserlert 22 00 Reklamlar glçldi 22 30 Kü 8.00 Haberler 8.15 Toprak ve çufe mUzlk albümü 22 45 Haberürün 8 35 Salon orkestralan ler 22.55 Ara melodllerl 23.00 9 00 tstanbulun sesi 9 20 Küçük Radyu oda arkestrası 22.30 ÇeşltH feonser 10 00 Kısa haberler Ka müzlk 24.00 Kısa haberler • Kapanış. panış 12.00 AÇÜ15 Kısa haberler SaİSTANBUL İL RADYOSTJ lon orfcestralannnan 12 30 Şarfeı17.58 Açıiış 18 00 Dan» muzlfl lar 12 50 Hafli muzlk 13 00 18.30 Caz plâfclan 19 00 Salon Haberler 13 15 Plâk dolabından orkestralan Ue otuz daKlta 20 00 13.30 Şarkılar 13 50 CeşltU mü Plâklar arasında 20 30 HaflJ müelk 14.15 Saz eserlerl 14J50 zlk 2100 Gece Konsert 22 30 Konser saat) 15 00 Kısa haber Çeşltll mttzlk 24 00 Kapanı«. ler Kapanış. İSTANBUL POLİS RADYOSU 17.00 Açılış Kısa baberler (Kısa dalga: 47. 43 m ) 17.05 Edltb Lftleşen'den plyano İle 10.58 Açılış 1100 Şarkılar: B hafli melodiler 17.15 rurfcüler Oral 1120 Doktorumuz dlyor ki: 17.30 Kadmlar faslı 17 57 Kısa 11^5 ttalyan sarkutuı 11.40 llanlaj 18.00 aeklâmlar geçldl Türküler: N. Bay. A Sez. 12 00 19.00 Haberler Oünluk olaylar Kapamş. 19.30 EEba Uanlar Hafli muzlk 15 58 Açılıs 16.00 Şarkılar: S. 10 40 Şarkılar 20 00 Bvvel aam»n Filla . E. Uyamkoglu 1S.20 Dans lçlnde 20.15 Dans müzlğl 20 30 müzlğ! 16.40 Türküler: G. Sevlm Meteoroloıl »ohheU »0 40 Şarkı B. Şen'îes 17.00 Kapanıs. .ı^^ İ STANBU L Hava aunımi] 19 30 Şarkılar 19 50 KUçUK Uanlar 19 55 üyku6 27 Açılıs 6.30 KIÇB baberler din önce 20 00 Şarfcllar 20 20 6.32 Günaydın sayın dlnleylcı Sllâhlı Kuvvetlet saatl 20 35 Ooler 7.02 Kur'aru Kerlm »e Türk nOl Atın dan garKııaı 20 55 KOçe açıfcl&ması 7 15 Saz eserlerl çul! llgnlar 21 00 Kıss naoerler T 30 Sabab müzlğl 7 45 Bu saba 21 02 Klbns ıcin I 21 10 Geoe hın sollstl 8 00 Baberleı 8.10 Kunsen 22 00 ŞarKılar 2 2 20 Hava durumu 8 15 Sızın için çaiı Sevilen memiodiıeı arasınılan seçyoruı 8.30 Oyun navalan »e şar ttKlerünU 22 45 Haberler 22 55 kılar 9.00 Kapamş Hava durumu 23 00 Haltanıo oea1157 Açılış 12 00 Kısa haberler teclsl 23 40 Oece j^nrnna doğru 12.02 Ögle tatlll tçln 1225 KU 23 58 Oünün önemll haberlert çuk Uânıar 12 30 ÖU tullst soylO 24 00 Kapanıs. yor 13 00 Baberler 13.10 Hava durumu 13.15 Ögle Ronseri A.NKAKA İL RADYOSD 13 40 Şarfcılar 14 00 Öğleden sonra 16 57 Açuıs 17 00 Bllly Ectstlne dana 14.30 rtlrKüler 14.45 Şartılar 15 00 Kapanı?. söylüyor 17.15 Dans muzlğl 16.57 AçUıs 17.00 Kısa baberler 18.00 Senfonlli feunseı 19 00 8evi 17.02 Yavujj Öraçık *e arkadaş len meludiler 19 30 Çeşltll baflı lan 17.15 Koradl fcuartetl 17.30 müzlk 19 45 Radyo Ue Pransıec» tneesaEdan KürdlllhlcaEkar faslı 20 00 Blr Sonçrto 20 30 Dllek 18 00 ReklSm progrnmlan 18.30 pınan 21 30 Oece »unsert 22.20 Turtton sesler 19.00 Hnberler Dans müzlğı 23 00 g«r«ni|. A \ K\R *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog