Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

2 Ekün 1964 u u n u u ı u x KTJ.' DIS Oe Gaulle Lâtin Amerikada HAB E R L E R Kızıl Çin'in 15. kuruluş yıldönümü «ihtilâl tarihin lokomotifidir» sloganıyla kutlandı Safra, 1 («JU) Türkiy* Tic«ret Bakanı Fenni tsUmyelinin dün eneral De Gsalle'fin, Was Bulgar Bafbakam Todor «TİTkof hington'un yakın bir alâV 1 ila yaptığı görüçmeden tonra tu ka, şüphe, hattâ endişe bildiri yaytmlanraıjtır: «Bgsbakan ile izlediği Lâtin AmeriJirkof, Bulgar Hükümeti T» sahsı ka turnesi devam ediyor. adına Türk misaiirlerinl selamlar Batı Yarımküresi, Monroe DokT« bu ziyareti iki komşu ülke aratTİninin ilânından beriye, Birleşik ımdakl ekonomik isbirliğinin 11erAmerikanın mntlak nüfnz bölgesi Kızıl Çin nükleer enerji alanında yeni ve önemli ilerlemeler kaydettiğl ki gelismesi için İyi bir başlangıç olagelmistir. VVashington, 1823 te sayar. Bulgar Başbakanı ile Türk Monroe Doktrini ile Avrnpanın sö takdirde Amerikanın denemeler yasağı andlaşmasından çekilecek Ticaret Bakanı »rasındakl görüşme mürgeci kuvvetlerine Lâtin AmePekin 1, (A.P. a.a. Radyo) Kızıl Çin'in kuruluşunun 15 Inci yıldönümü dostan* bir hava içinde geçmistir.» rikadan ellerini çekmelerini, dışandan gelecek her türlfl saldınyı bugün büyük törenlerle kutlanmıştır. Bu münasesebetle çeşitll devletlerden Ote yandan îslimyell bugün, Sof yada verdlği püskiirteceğini ihtar etmisti. gelen mesajlar arasında özellikle Moskova'nın gönderdiği iyi niyet mesajı dikkati söylemiştlr: bir demeçte şunlan Ancak son yülarda, Eski Dünya• Yaptığun görüşmelerden edlnnın komünist ve demokratik ülke çekmektedir. Mesajda, «Rus halkının kardeş Çin milletine en candan sedlğlm lntiba, temas ve görüsmeleleri, siyasi, iktisadi ve ideolojik lânıları» bildirilmekte ve bu kardeşçe bağlan hiç bir kuvvetin rlmlzin gelecekte de devam edec*yollardan Lâtin Amerikays yenikopartanuyacağı ifade edilmektedir. Bilindiği gibi Pekln'Ie arası ği yolımdadır. den sızma tesebbüslerinde bolnnacık bulunan Moskova, iki seneden berl ilk defa bu törende yükBu temaslar, Türklye ile Bulgarls maya baslamıslardır. Hattâ Birlesek rütbeli bir Rus tarafından temsil edilmektedir. sik Amerikanın burannun ucundaMoskova, 1 (AJ>. . M . . Radyo) tan arasında ticaret, kültiir re tutaraftan «ihtilâl Tarihin rizm alanlarırjdakl isbirliğinin kuvki Küba'da olduçu gibi aralarında Diğer Diğer taraftan Washıngton siyasi Moskovaya yaptığı iki günlük zibaşan kazanan da çıkmıştır. 1963 Lokomotifidir» sloganıyla kutlanan çevreleri özellikle şu noktaları işa yaretinin sonunda bır demeç veren vetlenmesino yardım edecektir. torende, dünyanın merak Endonezya Cumhurbaşkanı Sukar Memleketlertmlz arasmdaki gerçek fin eylül • ekiminde tarafsızlık baybu beklediği, bütün Çinin gücüne ait ret etmektedirler. la Kızıl no, temaslarının «En büyük bir ba ve sürekli dostluğa güven besliyorağı altında Lâtin Amerikaya bir tek kelime geçmemiştir. Pekin, tertipleyeceği bu ilk inrum.» turneye çıkan Tito da, Yngoslavya filâki, Asyalı komsulanna karjı şarıyla sonuçlandığını» söylemiştir. İslimyeli, komşu ve dost bir tilSukamo'yu hava alanında uğuriçin bazı ticarî menfaatler koparpropaganda ve şanta) İçin kullanalıyan Başbakan Yardımcısı Anastas kede bulunmaktan memnunluk duy mıştır. Şimdi, son «fetih» denemecaktır. Mıkoyan ise, Endonezya ile Sovyet duğunu belirttikten ve Bulgaristansinin, beş ay önce de Meksikayı zi Çin'in ilk nükleer infilâkl nis Rusyanın menfaatlerini geniş ol da memnunluk verici bir hava bulyaret etmis olan De Ganlle tarapeten kiiçük çapta olacak ve muh çude müşterek ve tutumlarmın bir duğunu söyledikten sonra, Filibe fından yapıldıgını görmekteyiz. temelen toprak üstünde >er alacak birıne benzer olduğunu belirtmiş fuanna yaptığı ziyarete temas etGeneral 74 yasındadır. Memleketır. mış ve bu vesıleyle Bulgaristan etır. tinde isi başından aşkındır. Sıhhat Pekin rejiminin atom enerjisi Siyasi gözlemcüere göre Sukar konomislnin gelişme yolunda oldubakımından da tam formunda saalanında yeni ve önemli bir ilerle no'nun Moskovayı ziyareti, Endo ğunu, Bulgaristan endüstri ve tanyılamaz. öyleyse Batı Yanmküreme kaydettiğl kesin olarak sâbit ol nezyanın Rusyadan aldıgı silâhlann mınm önemli ilerlemeler kavdettisine ilk ayak basan Batılı Devlet madıkça, Amerika denemeler yasa mıktarında bir artışı sağlamak a ğini söylemiştir. ğı antlasmasından çekilmek niyetin macıyle yapılmıştır. Başkanı olan De Ganlle, fevkalâde de değildir. nztın ve yorucu böyle bir seyahati Bilindiği gibi geçen temmuz ayın neden göze almıstır? Sebepler, biri öte yandan Tokyoda, nükleer uz da imzalanan bır anlaşmaya daya «Bütün Sdzlere, bu arada dllsls ve siyasi, diğeri iktisadi olmak fizere manlar Çin'de bir nükleer deneme narak Rusyanın Endonezyaya ver7avallı hayranlara fcarjı da sefkat ve ikidir. yapıldığı takdirde, bunun Güney diğı altı türbojet uçağı, Endonez mubabbet gösterellm > Türkiye Hayvanlan Komm» Moğolistandaki Gobi Çölü üzerinde yalı paraşütçülerın Malaysia Fede1 General, eski ihtisamını kaCemiyeti rasyonuna indırilmesi işinde kullaveya Tıbet'de yapılmasımn muhtezandırmayı kafa§ına koydnğn Frannılmıştı. mel olduğunu ifade etmislerdir. «ayı dünya meselelerinde ağır basan, sözBne dikkatle knlak verilen bir üjke baline getirmek azmindedir. Düşüncesine göre, Lâtin Amerikanın Fransayla o ı u süre ihma Pekindekl Japon muhabirlere gö le uğrayan eski geleneksel bafla re, Komünist Çin çevreleri Rusk'ın nnı diriltmek hayll kolay olacak bu beyanı için «bir uydurma» detır. De Ganlle'ün tesebbüsfl, taraf mis ve şunlan eklemişlerdir: nzlan ve bağımsız bir dıs politika « Hiç kimse, Parti Başkanı Mao güden ülkeleri Fransanın önderli Çe Tung veya Cumhurbaşkanı Liu £i altında tophyarak Amerika ile Shao Chibile Komünist Çinin ne Rnsya arasında bir «Cçüncü Dün zaman bir nükleer bomba patlataya» knrmak seklinde özetliyebile cağını bilemez.» Yorumlar devam ediyor cefcimiz nznn vâdeli ve muhteris plânına da nygnn düşmektedir. Rusk'un Kızıl Çin atom gücü hak S Son yıllarda süratle gelisen kmda yaptığı açıklamanın tepkileri Fransız ağır endustrisi, istihsal faz bütün siddetiyle devam etmektedir. lalığından yakınmakUdır ve yeni Kızıl Çinle sıkı münasebetleri opazarlara muhtaçtır. De Ganlle, lan Fransa'da, siyasi çevreler bu «nzon vâdeli, düşük (aizli krediler çıklamaya büyük önem vermektedirler. le Fransız afır endüstrisinin mamollerinl geri kaltms Lâtin Ameri Fransa, atom denemelerinin durdu kanın bâkir piyasalanna akıtmafa rulması bakkındaki Moskova Ant'as masına katılmayan nükleer güce saçalışacaktır. hip tek devlettir. Şimdi bu antlasLâtin Amerikalılar, bir tereita mayı reddeden ikinci bir »tomik haklarının bulunmanaasından gikâ devlet ortaya çıkmaktadır. yetcidirler. Monroe Doktrininin ilâ Fransa'nm Çirti tammuş olmajını nından beriye, iktisadi veya siyasi da gözönünde tutan gözlemciler, Çin her çesit dertleri için VYasbington' bombasınm ortaya çıkması ile atom un kapısını çalmaktan sikılmafa alanında Pekin ile Paris arasında baslamıslardır. Böyle bir mecbnri geçici de olsa nâhos. bir paralelin yeti haysiyet kınei bnlmaktadır çizildiğine isaret etmekte ve daha lar. Lâtin Amerika sahnesine siya önemli olarak de Gaulle'ün Güney si ve iktisadi rol oynıyabileeek bir doğu Asyada ve genel olarak tarafalternatif olarak komünistlerden sız memleketlerde kullanmak istedi önce Fransanın çıkması daha hayır ği nüfuz ve otoritenin şimdi Komü nist Çin'in atom bombası ile kazanalıdır. Hele bir Washinçton • Paris cağı psikolojik prestij karşısında naişbirligi, Lâtin Amerikada komü sıl Lşliyebileeeğini sormaktadırlar. nizme karsı sağlam bir kalkan va Nihayet bağımsız bir atomik kuvvezifesi görebilir. Dolayısiyle De tin meydana getirilmesinde yediyüz Gaulle'ün Lâtin Amerika hakkın milyonluk Çinin sefaleti kırkyedi daki projelerindrn endise dnvanın milyon Fransızın refahından daha te \Vashinıjton degil, Moskova olması sirli olacak ve daha çabuk işleyecek tir diyenler de vardır . gerekir. Kayhan SAGLAMER Pekin atom bombası konusunda susuyor Sukarno Moskova temaslarımn başanyla sonuçlandığınt söyledı Jivkof, iki komşufilkearagmda ekonomik işbirligi istedi TürkBulgm bildirlsi yayınlandı TÜRKİYE DJŞ BASINBA Güzel şeyler hrysler Sanayi Anonira Şirketinden şöyle bir «dâvet iptali» kartı aldım: Okulumuz; Memleketimizde yalnız Lise mezunlarını kabul eden, yegâne Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okuludur. I ISTANBUL OZEL MÖHENPÎ5LİKMÎMARLIK OKVUJ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Veli ve öğrencilerin devamlı ısrarları karşısında, bölümüne ilâveten,bu ders yılında , Amerika Hindistana her ay 600.000 ton buğday gönderiyor Yeni Delhl 1, (AP Radyo) Açlıkla karşı karşıya bulunan Hindistana ayda 600.000 ton buğday göndermekte olan Amerikanın geîecek hazirana kadar sevkiyata devam edeceği bildirilmistir. «Banş İçin Gıda» programı gereğince Amerika, Hindistana 4 milyon ton buğday, 300 bin ton pirinç ve 75 bin ton soya yağı göndermeyi kararlaştırmıştır. 398 milyon dolâr tutanndakl bu sevkiyatın bedeli Hint parası (Rupi) ile ödenecek ve bu, uzun vâdeli düşük faizli kredi halinde kalkınma projeleri için tekrar Hindistana verılecektir. Gelecek haziranda sona erecek olan 12 aylık devre içinde Amerika Hindistana 7 milyon ton buğday vermiş olacaktır. Bu miktar, bu yıl Hindistanda yetiştirilen buğday mah sulünün yüzde 70 ini teşkil etmektedir. Amerikanın askerî gücü Detroit (Michigan) L (a.a. Radyo) Demokrat Parünin Başkan Yardımcısı adayı Minnesota senatörü Hubert Hump rey, Amerıka'nm «bütün düşmanlanndan daha kuvvetli ol duğunu» ileri sürmüştür. Humprey, barışın en iyi şekilde «daima kuvvetli bulunarak. korunabileceğini ifadeyle, Amerikanın «dünya tarihinin gördüğü en kudretli askerî güç> olduğunu söylemiştir. Başkan Yardımcısı adayı daha sonra Kennedy ve Johnson idarelerinin dört yıllık savunma plânlamasının şu sonuçları doğurduğunu belirtmistir: Nükleer harb baslıklarının sayısı '/• <134. Stratejik alarm kuvvetlerinin toplam megaton gücü % z«0 Batı Avrupadaki tak tik nükleer kovretin vurucn gücü • S« artmiîtır. » ' Bunların dışmda savaşa haztr tümenlerin sayısında °.'t 45, avcı uçaklarının sayısında '/< 44, donanmayı modemleştirme plânı çerçevesinde, gemi inşaatmda >n 100 artıs. kaydedil ' miştir. Bu rakamlarm bir rekor teşkil ettiğini, füze, denizaltı ve bombardıman uçaklarının sayısında Amerikanın Sovyetlere karşı büyük bir üstünlü ğe sahip olduğunu ifade eden Humprey, Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı senatör Barry Goldwater'in taktik nükleer silâhlaruı da klâsifc silâhlardan Bayılabileceği şek lındeki sözlerini ele alarak, Batı A\Tupadaki en ufak taktik nükleer silâhın, Hiroşimaya atılan atom bombasından bes misli daha kudretli oldu ğunu hatırlatmıs ve hiç bir nükleer silâha klâsik silâh denilemiyeceğini belirtmiştir. MİMARLIK BÖLÜMİ); Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu^Müdürlüğü açmağa karar vermiş ve talebe kaydına başlamıştır. KAYITYERİ «Sayın Başbakan Ismet înönünün 81. dojum yıldönümü dolayıFabrikamızın açılış töreni yeri•ivle «rAlmanyanın Sesi» Radyosa bir konuşma yayınlamıştır. ne, bağlı bulunduğumuz «Gebze» Bn konuşmada şöyle denilmektedir : kasabasına bir okul binası yaptınl«İnönü, 81 yaşını idrak etmişması fikri bir çok dost ve dâvetlvharbin dunya polıtıkasında yeür. Eskiden olduğu gibi bugün lerımizce üeri sürülmüştür, bu fik' ni bır çığır açışına kadar tedde bu yash «damın elinde sabırle ve soğukkanlılıkla idare rı uygun bulan idare meclisimiz evdec» hükümetin idaresi değil, etmiştir. velce yapılan dâvet mektubunun aynı zamanda Türk milletinin ıptalıne karar venniştır. Bu arada Trumann'ın başkaderi de bulunmaktadır. TürkBu hayırlı karanmızdan dolayı kanlıgı sırasında Amerikada ler kendisine askerî rutbesini Türkıyeye karşı büyük bır ıl bizleri mazur göreceğinizi ümit dikkate alarak hâlâ cîsmet Pagi uyanmı; ve Türkiye coğrafî eder, saygılarımızı teyit eyleriz.> şa» veya «Paşa Baba» demektedurumu ve askerî kuvvetinın Fabrika idare meelisini ve bn dirler.» «Almanyanın Sesi», 1 de büyük bir rol oynaması ne fikri ileri sürmfis olanlan tebrik ticesi, bugün Batı dünyasımn ederim. Dofrusnnn söyleyim. Bn nSnflnfin tstiklâl Harbi vazgeçilmez bir ortağı olmuşgibi dâvetlerin bir nevi reklâm ol•ırannda ve mütaakıben tur. Fakat memleket ıçindekı dnfıınn biliriz. Onnn için gitsek de de Laosanne'dakl basadurum, hariçteki bu istikrara gitmesek de ba sütnnda bir sey rılanndan nırnn nzadıya ayak uyduramamıştır. Înönüyazmamız pek nadir olnrdn. Fakat bahsettikten senrs, Ikinnün muhafazakâr eliyle tatbık fabrikamn bn son bareketi bizi bn ei DUnya Harbine geledilen rejım, demokrat devlet satırlan yazmaya sevketti. Bn sumektedir. ve hayat şekillennin ağır basretle reklâmını daba da iyi yapmıs masına karsı zorluk çekmistır. «Ikinci Dünya Savaşı arifeoldu. Idare Meelisini velev ki dttsinde İnönü, yeni bir diplomaşünmemiş olsalar bile bn zeki kaNihayet 1950 yılı mayıs ayınsı harikası yaratmasını bilmis rarlarından dolayı iki defa tebrik da yapılan seçimlerde İnönü ve Batılı müttefiklerin ve Sta iktidardan çekılmış ve Meclısederim. lmin baskısına rağmen Türkite onun başkanlığını yaptığı Kat'î bir zarnret olmadıkça bn yeyi savaşa sokmamıştır. înöCHP'nin yerine ıktidara ön şibi törenlerde «şölen» giderlerini nü, harbin son safhalannda plânda Menderesin göründüğü mektep, dispanser, spor yeri, kiiChurchill ve Roosevelt'e SovD.P geçmistir. Fakat 10 yıl tüpbane, hülâsa bir kültür ocagına yet emperyalizminin tehlikelesonra Menderesin saatı dolmuş sarfetmek medenî, insani ve millî rine işaret etmiş ve Almanyave 1960 yılınm mayıs aymda bir vazifedir. nın kayıtsız şartsız teslım olaskeri bir hükümet darbesı ya• masını istemekten vazgeçilmepılmıştır. Bunu takibeden bır önümde Deniz Yollannın bir dSsıni tavsiye etmiştir. tnönünün kanşıklık devresinden sonra vetiyesi yatıyor; günuffeçmis.Böy aracılık yapma teklifi o zamandevletın sorumluluğu yine Inö le dâvetler ya üstüste, ya benim iş lar reddedilmisti. İkinci Dünya nünün omuzlanna yüklenmişzamanıma rastlıyor. Yabnt nzakça Savasından sonra Türkiye gatır. Generaller, hükümet ba^ yerlerde olnyor, cidemiyornm... lip devletler safmda olmaması kanlığı yapabilecek yegâne inAma bnnlan bir müddet gözümün sebebij'le komşusu Rusyanın sanı, onun şahsında görmüşler önünde tntar, fideta onlardan özfir toprak talepleriyle, Batılı devve Türkıyede demokrasıyi kudilerim. Bn seferki M/S Şemsipaşa letlerin umursamazhğı arasınran İnönü 1961 kasım ayında araba vapnrnnnn denize inişine çada ezilmemeye çalı$arak zor yine Başbakanlık gorevine geyıllar geçirmiştir. Fakat İnönü, ğıran bir kart... Dedim ya olmadı, tirilmiştir» Fakat İnönü, membu tehlikeli devrevi de atlat lekette çoğunluğa sahip olmagidemedim. Ama kartı hiç değilse masını bilmis ve devlet gemibir dikkatli oknyayım dedim. dığı halde Meclisteki lüzumlu sini, Stalinin yarattığı soğuk Denize inen vapnr büyük bir geoylan diplomasisi sayesinde mi, 66 araba alıyor. Bizim ilk alkazanmaya muvaffak olmaktadıgimız yeni tip araba vapnrlannı dır. İnönü ordu tarafından da Fransızlar yapmıstılar. Bnnlar 2830 desteklenmektedir. araba alırdı. Sonra yerli yapısı înönünün zekâ ve kurnazhdaba büyük vaparlar yapıldı.. Bn ğını ifade etmek istiyen hasımson vapnr da büyücek bir gemi. ları, onun için: «Karnmda on Yazmak Istedifim bn defil. Getilki dolaşır, onunun da kuyruminin omnrga konnş yani temel ğu birbirine değmez» tâbirini atma tarihi 8 mayıs 1964. Denize kullanırlar. Türkiyede Ismet inis tarihi 36 eylfil 964. Demek ki Paşadan sevildiği kadar da çedört bnçnk ayda koca bir araba kinilmektedir. İnönü, Kıbns vapnrnnn yapmıs, denize indirmimeselesinde de yine siyasi zeşiz. Bizim Deniz Yollarının tersakâ ve kurnazlığını gostermıs, nesini tebrik etmeliyiz. genç subaylann, talebelerin Deniz Yollannın bir çok aksakve muhalefet partilerimn ısralıklan vardır. Bnnn sık sık görfir, rına rağmen sinirlerinin sağüzülürüz. Bir kısmını tenkid etlamlığını bır kere daha ispat meden geçemeyiz; ama böyle gfietmiştir. Halkın büyük bir kısztl bir şeyi de yazmamak haksızmının vakit kaybetme ve çelık elnrDenizci bir millet oldnfnkingenlik diye vasıflandırdıkmnzn hep sayar dökeriz. Deniz salan Înönünün tutumu, ölçüyü vaslanmızı anar dnrnrnz; fakat kaçırmaması ve milliyetçilik bnnlann bnffinkfi hayatta övünalevlerinin daha körüklenmemekten baskabir semeresi yok. tş sine mânı olması bakımından şn araba vapnrnnn dört bnçnk ayda onun ashnda dünya çapında yapabilmektedir. Yapanlar ve yapbir devlet adamı old«8unıı tıjtıranlar saf olsnnlar. Dofrnsu ifdık etmektedir. Kulaklannın tihar ediyornm. ağır isitmesine rağmen gayet Simdi beni siz yageıhkla snçlanuyanık olan bu 81 yaşındaki dıraeaksınız. Vann söyleyin! Zaufaktefek adam, yüksek bir ran yok!. Çnnkü ben Karaköydemakamın şerefini ve halen 30 ki acayip Yo(lcn Salonnnnn dnvamilyonu aşmış olup da günden nna binanın rahmetli bir Nafia Ve güne nüfusu artan büyük bir kilinin zamanında yapıldı|ına dair milletin sorumluluğunu dar cmuzlarının üzerinde vekarla tnnç yazılar yazıldıÇını da görmüs, ta^ımaktadır » ayıplamıs bir mnharririm. Yazdıfımı, söylediğimi biraz bilirim. • Muhterem Kemal Levend Beyefendiye; Zikri kül iradei cüz müdür?. ZikOğlumuz ri cüz iradei kül müdür?. lkisi d» KÂMİL MELİH'in olur.. Vakasına göre. doğumunu bütün ak Insanlar nankördür, sözü zikri rab» re dostlar» kül iradei cüz'dür Insanlann hepmüjdelerlz. sini söylerken bazı insan nankörBİRKAN Te EBOL dür demek ister. AKAT Bu sene balık çıkmadı, denil30.9.964 Istanbul diğl zaman da hiç balık çıkmamıs olduğu defil, az balık çıktığmı an(Basın: 18818) 11794 latmak isteriz Bu da zikri kül iıadei cüz'dür. Saygılanmla. B. FELEK İnönü 81 yaşında kat kalöriferi ULMA PROGRESS İSTANBUL, Beşiktaş, Çırağan Ourağı Karşısınaa Okul Binası Tel. : 48 70 08 22 20 05 22 72 12 Reklâmcılık 3602/11787 ıEWSWEEK Reklâmcılık 3573/11758 The Warren Commission on the Assassination of President John F. Kennedy Warren Komisyonuu Raporu Bu hafta NEWSWEEK Mecmuasında Gazete bayilerinden isteyiniz. KATTP İstanbul Trafll: Şubeslnden aldıgızn 34DV817 plâta numaralı kamyon Traflk cflzdanımı zayl ettlm. Hükümsüzdür. AI1 Çellk Cnmhurlyet 11777 Pakistan Rusya ile de münasebetlerini normalIeştirecek Raval Pindi, 1 (AJ>.) Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han, yaptığj bir radyo konuşmasmda şunlan soylemlştır: « Büyük komşumuz Komünist Çinle münasebetlerimizi normalleş tırdikten sonra şimdi de diğer büyük "komşumuz Rusya ile ayru şeyî yapmaya çalısıyoruz. Ancak bu, Rusyamn Hindistam bize karşı silâhlandırmaya devam edip etmiyeceğine bağlıdır» Bilmdığı gıbi geçen hafta, Hındistan Rusya ile silâh yardımı konusunda bır aniaşma ımzalamıştı. Eyüp Han aynı konuşmasmda Pa kıstan, Turkıye ve İran arasmda ımzalanan bır ışbırliğı antlaşmasının tatbıkatı ile ılgüi olarak Tahranda cereyan eden müzakerelerin «iyi gelışmeler» gosterdiğini de ilâve etmıstır. Hesap açiırmakia acele ediniz!..'. ^X AKBANK'ID yıl sonıı büyük çekilişinde 3166 kişiye kazanma şansı 5fWW«W™ Şırketımız merkezini Mesrutiyet caddesi Kazevici sokak No: 26 Merkez Han kat 3 e nakletmiştir. 5 Ekim 1964 pazartesi gününden itibaren faaliyetine orada devam edeceğıni sayın dost ve müşterilerimize duvurunız. Eeklâmcılık a603/U7M KE AKBANK Beklâmalık 3598/U789 4 kişiye Yeşilyurt'ta, i kişiye iNişantaşı'uda apariman daireleri 7am konforlu, 5 er odalı, kaloriferli, parkeli, gömme banyolu daireler • Yeşilyurt, Klüp Mini karşısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog