Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

MODERN MATEMATIK Metodları ve Modelleri ı Yazanlar: E. J. Cogan J. G. Kemeny J. L. Suell R L. Davıs R Z. Norman G l . Thompson Çeviren: Doc. Dr. S. Kahramaner Millî Eğitim Bakanlığınca yaymılanan Öğretmen Kitaplan serisinde çıkmıştır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 12. lira fiyatla satümaktadır. (Basın 18508/U768) 41. yıl soyı 14429 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar 2? 1? 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 NETOÇKA NEZVANOVA Büyük roraancı Dostoyevski'nin en güzel, en canlı romanlarından biri olan Netoçka Nezvanovayj da Nihal Yalaza Taluy dilimize çevirdi ve bu şaheser roman Varlık Büyük Eserler Kitaphğmda 4 lira fiatla çıktı. İlâncıljk: 2656/11759 Cuma 2 Ekim 1964 Onemli toplantılar İnönü Sunayla konuştu sonra bakanlar kurulunda değiştirme birliği konusunda görüşmeler yaptı Başbakan İnönü, saat 9.45 de Başbakanlıkta Genel Kurmay Başkanı Sunaj, Yardımcısı Satır ve Dışişleri Bakanı Erkinle buluştu ve 11 c kadar konuştu. Erkin, "sabnmız taşıyor,, dedi U Thant'la aramızdaki ihtilâfın halli konusunda temsilcimiz Eralp'a dün yeni direktifler verildi Sovyetlerin Kıbrısa yardım edecekleri dün resmen açıklandı Moskova 1 (A.P. Radyo) Sovyetler Birliği bu gece «Kıbrısın bağımsızlığuıı koruması maksadı ile Makarios hükümetine yar dun edeceğini» resmen açıklamıştır. Erkin Amerikan Elçisiyle konuştu Görüşmede Değiştirme Birliğinin durumu üzerinde duruldu Ankara 1, (Teleks) ışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin bu sabah Amerikan Büyükelçisi Raymond Hare'i kabul ederek kendisi ile bir süre görüşmüştür. Büyükelçinin isteği üzerine yapılan bu görüşme hakkında «olup bitenleri görüştük» demekle yetinmiştir. Sızan haberlere göre Değiştirme Birliği ve Banş Gücüne katılacak Türk Birliği ile ilgili hususlar bu görüşmede ele alınmıştır. Öte yandan, Erkin, Amerikanın Kıbns konusunda yeni bir teklif getirip getirmediği şeklinde yöneltilen bir soruya «Amerikanm katî yeni bir formülü yok» cevaİbmı vermiştir. Barış Göcü kumandanı Türk görüşünü benimsiyor Ankara 1, (Teleksle) eğiştirme birliği konusunda aradar? bir ay geçmesine rağmen yapılan bütün temas ve müzakerelerde bir sonuç alımnaması karşısında Türk Hükümetinin mevcut andlaşmalara dayanarak, re'sen harekete geçeceği ve bu konudaki kesin karan Orhan Eralp'ın UThant nez dinde vapacağı son teşebbüsten sonra alacağı öğrenilmistir. D Başbakan İsmet İnönünün başkaıılığında bu sabah saat 9.45 te Başbakan Yardımcısı Kemal Satır, Dışışlen Bakanı Fendun Cemal Erkin arasında yapüan gorüşmeye saat 10 da Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Haluk Bayülken de katılmışlardır. Bu toplantıda, Türk Alayının Ban ş Gücüne katüması ve değiştirme bırliğimızin Adaya gidişi meseleleri goruşulmüştür. «Birliğin durumunu» görüştük Toplantıdan sonra Başbakan l'ardımcısı Dr. Satır, basın mensuplarına «Kıbns meselesini ve değiştirme birli&imizin durumunu ele aldık. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile vapacağı tenıas hakkında Başdelegemiz Orhan Eralp'e verilen direktifleri görüştük» demiş ve dırektıfler hak kmda sorulan soruyu cevaplandırma mıştır. «Hepimizin sabrı taşıyor» Dışişleri Bakanı Fendun Cemal Erkin ise şunları soylemıstır: •Değiştirme birliçimiz meselesinl »,•!.> • «., 7 <i ( ı t ıl<>) KONUŞMAD1 Dışişleri Bakanı Erkin, dün sabah saat 10.30 da Amerikan Büyük Elçisi Raymond Hare'yi kabul etti ve bir süre konuştu. Konuşma hakkmda Büyük Elçi, Dışişleri Bakanlığmdan ayrüırken hiç bir açıklamada bulunmamıstır. D OrtaDoğu Teknik Üniversitesi yeni öğretim yılına başladı Öğrenci Birliği Başkanı, bu münasebetle Kıbns konusuna değinen bir konuşma yaptı Sovyet başkentınde yayınlanan bıldiri Rusya ile Kıbns Rum Hükümeti arasında imzalanmış olan yardım anlaşmasını resmî bir şekılde ıfade eden ilk vesikayı teşkil etmektedir. Bazı sıyasi çevreler bu yardım anlaşmasının aynı zamanda «Askerî yardımı» da içine aldığını ıleri sür mektedirler. Sovyet Hukumetinın açıklaması Tass Ajansı tarafından yayınlanan Kıbns • Rus müzakereleri hakkında yayınlanan bir müşterek tebliğ içinde yapılmış bulunmaktadır. Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kipriyanu, evvelce Kıbrıs Rus yardım anlaşmasının «Askerî yardımı» da kapsadığını ileri sürmuşse de bu vardımla Kıbrısa her çesıt sılâhlar verileceği hakkında bir bilgı vermemiştir. Batılı siyasî gdzlemciler Kıbrısa yapılacak olan Sovyet askeri yardımının uçaksavar silâhları olacağını tahmin etmektedirler. Bildiride Sovyet lideri Kruçef'in «•Bazı NATO memleketlerinin tecavüzkâr hareketleri ve tehditlerine» karşı Kıbrısı desteklemeye kararlı olduğu belirtilmektedir. Kipriyanu Lefkoşe'de Lefkoşe, 1 ( A r • »OL • Kady«) Bugün Lefkoşeye vasıl olan Kıbrıs Dışışlen Bakanı Kıpriyanu, Ruslarla yapmıj olduğu anlaşmadan çok memnun bulunduğunu ve anlaşmanın Kıbnsta sulhu temın etmek bakımından çok mühım »onuç lar doğurabileceğinı belirtmiştir. Kıbns Komünist Partisi «Akel» ın çıkardığı bir eazetenin de «Genel Karşılama» ^dı altında çıkan yazınm tesırleri görülmüş ve hava alanında heyeti karşılamaya gelen kalabalık, arabasından inmekte olan Sovyet Büyükelçisi Pavel Yermosin lehinde tezahüratta bulunmuştur. Heyete hava alanında «Kahrolsun NATO» ve «Yaşasın Sovyet yardımı» diye bağınlmış ve alkıs tutulmustur. Kipriyanu, »Rusyanın yardımınm (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) ADLİYEYE INTİKAL ETTİ Bir süre önce Aıçelık fabrıkdlarında başla; an grev Adlıyeve intikal etmıştir. Grev sırasında çıkarılan veya iş teminatları olmayan işçilerden 300 kışilik bir grup ayrı ayrı dilekçelerle İş Mahkemelerine müracaat etmişlerdir İşçiler, fabrikadan çıkarıldıklarmı ve yerlerine başka işçilerin alındığını dilekçelerinde belirtmişler ve iş teminatmın teminini istemişlerdir. • 11. ve 13. Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan dâvalara önümüzdeki günlerde başlanacaktır. Mersin, 1 (Güney llleri Merkez Bürosu Teleks) Uç defme avcısı Günduzler koyü yakınlarında meydana çıkardıkları Bizanslılara (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Üç define avcısı suçüslü yakalandı üniversite harçlarına zam Bu yıl tatbik edilmiyecek Karar kadar Senatonun dün geç saatlere süren toplantısmda alındı Ünıversıteleıde harçlara tatbik olunan zam kaldırılmıştır. Karar Istanbul Ünıversitesi Senatosunun dün geç saatlere kadar devam eden toplantısında almmıştır. Gunun konusu halıne gelen ve Bakanhk ilgililerıni haftalardanberı meşgul eden harçlar konusu Istanbul Üniversıtesı Senatosunca butun detayları ile dun bir kere daha gözden geçırılmistir Netıcede Senato, harçlara japılan artırmayı kaldtrmıs ve bu hususta bir bıldırı yayınlavarak ozetle sovle riemıstır CHP.'ffler Belediye Meclisini terkettiler Riyaset Divanı ve ihtisas encümenleri Adalet Partili adaylardan kuruldu Belediye Meclısı, ıkıncı seçım donemı çahşmalanna dun başlamıştır.. Gundem gereğınce, Meclis Riyaset dıvanı ile ihtisas encümen lerı seçımınde, kendi adaylarma j e r verılmemesme sınırlenen CHP hler, seçım bitimıne kadar salonu terk etmıjlerdır. CHP Meclis Grupu Başkanı Burhan Felek, seçimlerde her iki grup adaylarına yer verılmesinı, yapılacak muşterek toplantıda adayla len ve Senatomuzun ria ıttılaına sunulan 30 '9 '1964 tarıhlı mektubundan ve kendısinın Üniversite SALONU TEKK ETTİLER Ikınci donem çahşmalanna başlayetkilileri ile yaptığı tema^ardan yan Belediye Meclısmde dun CHP li üyeler salonu terk etmislerdır. butçe acışının hdkıımetce kar^ılaResımde, Rıjaset Dıvanı ve ıhtı^as encumenlerı seçımınde kendi adaylarma yer verılmeme^ıne smırlenen uyeler toplu halde korıdorlarda goruluyoılar. Antalya film festivali belirsiz bir yöne sürükleniyor rın tesbıt edilmesinı ve bunun ıçın de Meclisin yarım saat tatıle gırmesini istemiştir. Bu teklife, A.P. Meclis Grupu Başkanı Ihsan Yarsuvat itıraz etmıştir. Oylamada, Burhan Felek'in teklıfi reddedilince, CHP hler toplu halde salonu terk etmişler, AP hler daha onceden tesbit ettıkleri kendi üyeleri ile Riyaset Divanını ve ihtisas cümenlerini kurmuşlardır. Antalyada dün başlamış olan fes tivalde yapılacak <Türk Filim Festivali Yarışması» patlak veren bazı anlagmazhklar yüzunden belirsiz bir yola sürüklenmektedir. Bir taraftan jüri üyelerinden birinin, geçenlerde başlayan SineIş Sendikası grevi olayına, karşı bir tutum takm ması, üzerine diğer jüri üyelerinden bazısımn istifası ve diğer taraf tan gene aynı dayanışmayı gösteren Türk Rejisörler Birliği adına jüri üyelerinin, aynı zamanda Türk Sineİş Sendikası jüri temsilcisinin ıs tifaları, nihayet yarışmaya katılan filimlerde rol alan artistlerin «arma5an»lara katılmama kararı, bu olayın bir mesele halinde genişlemesini Önce Istanbulda 24 eylülden 30 ey (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Ankara 1, (Teleks) Ortadoğu Teknik Ünıversitesi bu sabah saat 10.00 da törenle 1964 . 1965 öğretım yılına başlamıştır. Toren Unıversıtenın yeni bınalarırun bulunduğu yerde yapılmıştır. Toren», Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreten Nâsır Zeytınoğlu, Ankara 1, (Cunıhuriyet Teleks) Genel Kurmay Ikincı Başkanı Kor NATO Kuvvetler Statusunun general Refik Tulga, Ankara ve 7 incı maddesımn yanlıs yorumlan tstanbul Ünıversıtelerı Rektörle. ması sonucunda Amerikalılara yar rıyle îstanbul Teknik Ünıversitegı alamnda tanınan ımtıyazm kal sı Rektöru ve OrtaDoğu Teknik dırılacağını Dışişleri Bakanı bu. Üniversitesı Öğretim dyelerıyle gıin verdiği bir demeçle doğrula butün öğrenciler katılmışlardır Toren sahası bütün dunya mılletmıştır. lerinin bayraklariyle süslenmis Erkin'in demecı şöyledır: «Adalet Bakanı ile bu konuda fakat sad'ece Yunan bayrağı asılbir formül bulduk Bu formul u mamıştır. zerınde de A B D. Buyükelçısı ile Törende bir konuşma yapan Ormutabakata vardık. Sefaret Mus ta.Doğu Teknik Ünıversıtesı Öğren teşan Bakanhğımız ile bu konu cı Birliği Başkanı Celâsın Egel ye da çalışmalar yapmakt3dır Bu nı öğretim yılına baslamaktan seRoger MİLLOT meseleyi inşallah halledeceğız, hal vınç duyduklarını, fakat bu sevınç Enstitü Başkanı sekli şöyle olacaktır: Mevcut ikı lerinı golgeliyen Kıbns konusuntaraflı anlaşma yerıne muhtar bir dan bahsedeceğini bildirmiş ve şoy nacagı ve hukumetın bu yolda ge kaideyi BakaDİar Kurulu kararna le demıştır: mesi olarak getireceğız. Aramızdareklı butun tedbirlerı alacağı an ki anlasmayı birlikte feshedeceğız. « Bir üzüntümüz, arkadaşlarıla<ıldışından 196465 ders yılı zar Onun yerine Bakanlar Kurulunun mızdan bazıları sereflerini, Türklüklerinı ve vatandaslannı her (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) kararını ikaroe edeceğız » türlii insanlık dısı saldırılara, trjn harca cinayetlere karsı korumak zorunda olacaklardır. Bonlar, yavI ru vatan Kıbrısa dönmüs bulun. Ortasımf Araştırnıaları Milletler. Imakta ve orada millî hasletimız arası Enstitüsü Kongresinde konuolan vatan sevgisi ve cesaretin şan Sanayi Bakanı Muammcr Ertarihimize yakısır örneklerini ver ten. Gaziantep'deki küçük esnaf ve ', mektedirler. Her ne kadar onlar sanatkârdan bir kısmının mağara; la beraber bulunmuyorsak ta, sa larda calıstığuıı açıklamıştır. jnüllerimiz birdir ve kalblerimiz •Türkiyedeki orta sınıf sizin iein I aynı sey için çarpıyor. Bu vesile hanı madde teşki) eder» diyen Saile hepimizin hislerine tcrcüman ııayi Bakanı. Gaziantep le Kayseri öfrenci n ii) pilot olarak secildiğinı. çüç, Argun, Dülger, Ağaoğlu, İnan, Kavrakoglu olduğnma inanarak dost t n i l lBirlie r e . bölgedebölgcessir tedbirlerin alın ğimiz adına bütün e t f bu g e d e muessir tedbir an valnız kâfıt fizerinde mağa ve Dura hakkındaki karar yakında yayınlanacak dostljkları (Arkası Sa 7. Sü. 1 de) j| makta olduğunu, Gaziantepde (. daı (Arkas» Sa 7 Sü Ankara 1 (Cumhuri>etTeleks) Cumhurbaskanı Cemal Gursel, Yassıada hükumlülerınden 7 kisiyı daha affetmıştır Hastalıklarının devamhlığı sebebıyle sıhhi kurullardan aldıkları raporlar üzerine affedilmelerini istiyen Namık Argüç, Dilâver Arşun, Bahadır Dulger. Samet Ağaoğlu, Osman Kavrakoglu, Selâhattin tnan ve Hılmı Dura bugün Cum hurbaskanı Cemal Gur=el tarafından affedilmışlerdır. Affedılenler hakkındaki kararname bir kaç gün ıçınde Resmî gazete ile yavınlanarak yurürlüğe gırecektır Amerikalılara verilen imtiyaz bir kararname ile kaldırılacak Bir Alman kızı bize iltica etti oğu Almanyadan kaçan 22 yaşındaki Kathie Ihm defalarca ölümle burun buruna geldikten sonra «Hürriyeti» İstanbulda seçmiştir. Ilk gördüğü resmî polise sığman genç Alman kızı: «Ölüm peşünden geliyor. Beni Alman Konsolosluğuna götürün» demistir. Kathie"nin telâşlı durumundan şüphelenen memur, kendisini siyasi şubeye teslim etmiştir. Doğu Berlinde öğretmenlik yapan genç kız Batıdaki ailesinin yanma gidebilmek için ıki yıldır plânlar bazırladı ğıru. bırkaç defa kaçmaya teşebbüs ettiğini, ancak bu teşebbüsleri sna smda engellerle karşılaştığını belirt miştir. D Gürsel, yedi Yassıada hükümlüsünü affetti Orta sınıf için pilot bölgeler seçildi Toprak reformu önce pilot bolgeye uygulanacak Ankara 1. I Cunıhuriyet Teleks) Tarım Bakanı Turhan Şahin, bugün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basın mensuplanna toprak reformu konusunda «Toprak refornıunu önce pilot bölgelerde uygulayacağı. Bugün icîn Türkiyede, yurt çapında reformu yapmak gücüne muktedir değiliz. Toprak reformunun tatbiki Türkiyenin kaderini değiştireeektir» demiştir. BaianJar Kurulu, bugün Başbakan İsmet tnönü'nün başkanlığmda iki toplantı yapmıştır. Sabah toplantısında Dışişleri Bakanhğında yapılan atanmalar, Danıştayda açık bulunan üyeliklere yapılacak atanmalar için Anayasa Mahkemesine aday bildüimi gibi hususlar ele almmamıştır Öğleden sonraki ikinci toplantıda ise Toprak Reformu Kanun tasansuım görüşülmesine devam edilmiş tir. Bu konu ile ilgili olarak Tarım Bakanı Turhan Şahin, basın mensup (Ariıası Sa. 7, Sü. 6 da) Çumralı «Bayar af talep etmedi» dedi Ankara 1 (Cnmhuriyet leleks) Adalet Bakanı Sedat Çumralı basın mensuplarının bir sorusuna cevap olarak «Celâl Bayar«ın Cumhurbaskanı tarafından affı konusunda kendısınden ne açık ne de dzel bir talep gelnvemistir. Zaten gızli bir müracaat düşünüle. mez. Hukuk acıklık ister» demiştır. (Aıkaaı Sa. 7. Sü. 8 de) Bayülken Dışişleri Sekreteri oldu Mecltete Asırı Cereytnlarls Mücadele Grupu dört Bak&ni komünlstllkle suclacü Oazeteler Ankara, 1 (Ctunhııriyet Teleks) Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine Haluk Bayülken getınlmiş ve bu konudafci kararname bugünkü Bakanlar Kurulunda imzalanmış tır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog