Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN A H L Â K YA8ASINA D T M A Y I T A A H H Ü T BDBR Bfthlbl: NAZtME NADİ * Genel Tayın MüdürO: ECVET GÜRESİN • Sonımlu Müdür EROL DALLI * Bas&D ve yayan: CUMHURİYET Matbaacılık »e OazetecUlk T.A$. Cagaloglu Halkeri sokUc No. 3941 GÜNET İLLEKt: Eflçtllcsaat Meydanı, Edlrne Banı Adana Telefoo: 4550 * ANKAEA: Atatürk Bulvan Tener Ap. Yeıuşehir Telefon: 12 09 20 . 12 09 66 12 95 44 17 57 33 * tZMİK: Gael Bulvan No. 18. Tel: 31230 BÜROLAR ABONE Senellk 8 ayHk 3 ayllk ve İLÂN Türldye 73.00 40 00 22.00 Harlcl 150.00 80.00 44.00 Başlüc (Malctu) a 3 4 S tncl sa&tfeler (santtml) 6 T nci eahlfeler » Nlşan, Nlk&h. Brlenme, Dogum (MaJtnı) Ölüm, Mevllt. Teşekkur ve Kaylp arama Kayıp (Kellmesl) 15" U r s 40 35 75 90 1 SAYIS1 25 KURUŞ (Bastarafi 1 taci sabifede) görmektedir. (Baştarab 1 u>d sabifede) mıt Tufan, Salıh Beldek, Celâl ıBaşlaralı 1 inci Sahifede; ğundan bahisle, bir karar yazarak IABANC1 ÜSLER : NATO üs Sadece Ankara Cezaevi değil, Demirtaş, Cemal Kocaer, Abidin tktisadi hayatımızı lehirlediği bir imzalamış ve dosyalan alarak salü 10 sene evvel kabul edilen bir rultaylanııda her görüşün ve fikrin leri ve askeri hazırlıklannı bir te Yozgat Cezaevi firarisi Hasan Bo Şahin, Ösman Enginsoy. Sahte povakıadır. Bn gibi davranışlan da lonu terketmiştir. Erkazancı'nın yönetmelikle konulmuştur. Bu yıl, serbestçe oylanacağma işaret ettik cavüz olarak çöstermck tamamiy razan ile Bolu Cezaevinden kaçan lis: tbrahim Gökçe. Dolandırıcı şiddet ve nefretle reddetraekteyiı. bu hareketini delegeler yuhalamış Cemal Kocaer'in de Ankarada bu Osman Özsoy. Yankesici Eyüp AyBir süre önce Almanyaya gide Milli Eğitim Bakanlığı bu rejimi de ten sonra şunlan söylemiştir: le haksız ve yersizdir. Maranr ve müreffeh Türkiye idea lardır. «Konu mahkemededir. Mahkemegun, Rahmi Ateş. lunması ihtimali var.. rek Haldun Tanerin tKeşanlı Ali ğiştirmiştir. 7 nci Millî Eğitim sıra li etrafında ciddî ve samimî olaTÜRKİYE'NÎN ÖNDERLİG1 : Durum Hükümet Komiserine ak Destanı» nı büyük ilgi uyandıra sınca da kabul edilen ders geçme de bulunan bir dâvaya, mahkemede Emniyet teşkilâtı seferber rak işbirliği yapmaya, birbirimizi settirilmiş, evrakın hükümet kuvrak oynıyan Gülriz Sürurî En usulü, Bakanlığın bir tasarrufu üe görâşülen bir dâvaya tesir etmek id i Türkiye her şeyden önce millî men Ankara Emniyet teşkilâtı, bu 18 sevmeye, karşılıklı haklarımııa ri vetiyle İl Başkanından alınarak gin Cezzar topluluğu yurda dön • terk edilmiş, bütünleme tahtidi ve diasında mısınız? Kurultay Başka faatlerini gözönüne almaktadır. Kabinede değişikiik suçlunun peşinde... tlgililer, resim ayete ve birbirimize tahammül et tkinci Başkana verilmesi ve konmüş ve bir basın toplantısı yapmış sınıf geçme usulüne dönulmüştür. nı ber şeyi halledecektir. Buna kim Bizim, Tarafsızlan anladığımız ka lerin, duvara asümasının iyi bir bekleniyor meye mecbnrnz» dedikten sonra, grenin yapılması için harekete ge tır. Sanatçılar, açıklamalarında ö Ancak bu dönüşün gerekçesi halka tesir eder? Buna tesire ne hakkınız dar onların da bizi anlamalarını sonuç verdiğini, böyleee son gün iözü din konusuna getirerek söz çilmişse de, neticede AP tl Kongre zellikle: Bonn, Köln, Frankfurt, yeteri kadar açıklıkla ve i p M m . vardır. Kurultayda görüşülecek isle beklemek yerinde olur. Baştarafı 1 inci sabifede lerde üç kati! olayı sanığının yaka lerine şöyle devam etmiştir : sert tartışmalann, bu konuyu gösinin on gün sonra toplanması ka Stuttgart, Münih, Nürnberg şehir da duyurulamamıştır. Ayrıca, absıl rin suıırlan çizilmiştir. Yanlış mi AKDENÎZDE StLÂHSIZLAN landığını açıklamışlardır. l^rinde verdikleri temsillerde, mış sistemde yapılan bn âni deği saller vermeye, ne de kudretiniz var «Adalet Partisi hiçbir zaman din rarlaştınlmıştır. Şu ânda aranan şahıslar içinde, rüşmek üzere toplanması beklenen Türk işçilerinin büyük heyecanı, şiklik, sosyal, ekonotnik ve kültü dır. Devletin, hükümetin meseleleri MA: Türkiye, tedrici ve hem nük haklarında mahkemece tevkif ka CHP grupunda geçeceği anlaşıllstlsmarcısı olmamıştır. Biz sadece Sükan, «Hükümet âciz» diyor hasret dolu tezahüratı ile karşılaş rel hayatımızı derinden ilgilendi hakkında fikirlerinizi söyleyebilirsi leer, hem de klâsik silâhlar bakı rarı verilmiş dört kişi de bulun maktadır. Bağımsızlarla takviye eAnayasamızın teminatı altında buAntakya AP Genel Başkan tıklarını, yabancı seyircilerin de; ren tepkiler yaratmıştır. Öğretimin niz. Bundan gayri hiç bir teşekkül mından genel silâhsızlanmaya gi maktadır. Recep Şirin, Faruk Öz I dilmis üçüncü koalisyon kabinelunan vicdan ve kanaat hürriyetiYardımcısı Faruk Sükan bugün bu Türk oyunu karşısında hiç ya • yukarıda saydığımız diğer unsurla ve fikir için mukaddes vasıf yok dilmesine en çok taraftar olan ül dur, tsâ Akpınar ve Gölkalp Tav ! sinin geçen süre içinde her yerden ne riayeti zarori saymaktayu.» şehrimız Akar Sinemasında yapı dırgamadan hoşlandıklannı ve sü nnda gerçekçi islâhat tedbirleri a tur.» • kelerden biridir. Bn rerçekleşme bulut adındaki bu şahıslar hakkın önce CHP grupu çevrelerinde Daha sonra dış politika konusuİnönünün sona doğru çok ve ke den, bugünkü roket menzilleri için da tnplam olarak 12 yıl 2 ay hapis «Puan kaybettiği» büinmekte ve lan AP İl Kongresinde hükümeti, rekli alkışlan esirg^mediklerini» bnmadan, asıl öğretmen açığı kapa na geçen Gene) Başkan Vekili, ötılmadan, sınıf meveutları normale sin bir şekilde konuşması ve siiküfirupun yine geçen bu süre içinde Kıbrıs konusunda âcizlikle itham belirtmişlerdir. zetle demiştir ki : indirilmeden, ders araçları saşlaml na çağırması tesirini göstermiştir. de bulonan Akdeniz ve Balkanlar cezası verilmiştir. I zaman zaman bazı Bakanları tenetmiştir. Polis, sahtesini arıvor eibi bölçelerin atom silâhlanndan j 1 madan, geçilmesi zararlı olmuştur.» < AP olarak Batı âlemine bağBUâhare Başkan, «Oylama için bir tecridi ortaya tehlikeli bir dengeEmniyet mensupla'nnın aradığı kid çttiğı de belirtilmektedir. Bu «Hükümet, degiştirme birligini Iı kalmakla beraber, milli bir dış Komisyon raporunun okunmasın çare düşünüleceğinı» söylemiş ve sizlik jetirebilir. Rus uçağı şahıslar arasında, kendisine za sebeple kabine değişikliği konusupolitika takibini zaruri Rörmekte dahi deği$tirme cesaretini gösteredan sonra Millî Eğitim Bakanı ko «Ziraat Komisyonu raporunun» oS man zaman sahte polis süsü ve ' nun grupta çok hareketli tartışma Baştarafı I inci sabifede nuşmuştur. Bakan, borçlu öğrenci kunmasına geçilmiştir. yiz. Bngünün şartları karşısında medi> diyen Sükan, Kahire KonfeKIBRIS VE ENOStS: Türkiye, i ren tbrahim adında bir şahıs da lara sebep olacağı hususu peşinen tarihl, tnânevi ve iktisadi bakım ransı konusuna da değinerek şun landıktan sonra, haydutlar, tabanca lerin okul dışmda bırakılmasiyle bu i Genel Başkan İnönünün Komisyon Kıbrısın bağımsızlığının kaldırılıp. ! bulunmaktadır. Hakiki polis. sah kabul edilmektedir. Kimler değişecek dan sıkı sıkıya bağlı bulundnfu ları ilâve etmiştir : ve bıçaklannı çekerek, uçağın isti zararlı durumun ortadan kaldınldı kararma karşı olan konuşması, ak yerine Enosis'in gerçekleştirilmesi | te polisi aramaktadır. şama doğru etkisini göstermiş ve | çibi bir faaliyetle karşı karşıyadır. mnı Ortadoğn tslâm devletleri ve kametini değiştinneleri için zorla ğını söylemiştir. Ayrıca, şimdiye kadar Ankara i Yeni kurulacak CHP kabinesin« Kahire Konferansında marnz Öktem, alınan bu kararın aylar Komisyon, yeni bir karar almak zo ! Türk cemaati ve Türkiye bunu is j daki yedi hırsızlık olayının faili ol de bilhassa bağımsızlardan iki baAsya Afrika Blokn devletleriyle kaldığımız fecî hâdise hükümet dıkları pilotlara, «Karadenize doğkanın yerlerini, CHP lilere terkeyakın dostlnk münasebetlerimizin için leke olarak kalacaktır.» ru gidin, sonra size, nereye çide önce duyuruldugunu hiç bir reaksi runda kalmıştır. j temiyor. Bu itibarla her şeyden j duklan polisc» iddia edilen Osyon uyândırmadıgmı ancak sınavlar Milli Eğitim Komisyonu Başkanı [ önce bu sorunun Yunanlılara ve i man Sudi, Abidin Şahin, Celâl De J decekleri kesinlikle anlaşılmıştır. tanrimi zamretine inanmaktayız. ceğinizi büdiririz* demişlerdir. Rusya ve tngilteredeki iktidar Anlaşıldığına göre, bu adamlar, sonunda gün yüzüne çıktığını Danış geç vakit delegelere hitap ederek, j Rumlara vazedilmesi eerekir. Tür mirtaş, Ralih Beldek, Muzaffer • Bunlar, Ulaştırma Bakanı Ferit MiIIete. millet ekseriyetine, küçük ve büyük partilerin tasvibine da değişikliklerine de temas eden Ge Türkiye'ye kaçmak istiyorlardı. U taym bu karan iptâl edemiyeceğini, kanunun hükümetçe benimsenmedi kiye. cemaatlerin yanyana fakat ' Meden. Ümit Tufan ve tsmail Ka Alpiskender ile, Gümrük ve Tekel yanmıyan bir dış politika, millî bir nel Başkan Yardımcısı. daha son çağın bulunduğu yerle Türkiye a belki belli bir süre için geri bıraka | ği gerekçesi ile, kararlarında isra'nın sabıka fişierini gösterir fo : Bakanı Mehmet Yücelerdir. I ayrı olarak federal sistemli bagımBu arada CHP li Bakanlardan toğraflar da Emniypt duvarlanna politika olamıyacağı jibi çok defa ra sözü iç politikaya getirerek şun rasında 640 kilometrelik mesafe bileceğini söylemiş ve: «Hakkındaki j rar etmiyeceklerini söylemiştir. Böy da. zaman zaman kabineden ayrıl bulunmaktaydı ve uçak da. bu me kampanyanın kimler tarafından na ; lelikle, Kurultayı kanştıran mesele ! si2 bir Kıbrıs formülünün üzerinde : asılmıstır tabiyet politikası olarak tezabür ları söylemiştir : sıl idare edildiğini» isim vermeden mak arzusunu göstermiş bulunan Aranan firarî sanıklar eder ve tesirini kaybeder. Boş ve « Yirminci asnn ikinci yannn safeyi rahatça katedebilecek du fakat ba2i imalarla anlatmıştır. Sıki de (kapanmış) Komisyon ve Kurul durulabilecegine de inanmaktadır. I taym eğilimine rağmen tek dersten Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanı Dr. tbrahim karsilıksız tavizlere saparak daima da yirmi milyon insan AP'yi sem rumda idi. sık «Bir merkez» deyimini kullanan ' borçlu sınıf geçme usulüne dönmek resimleri teşhir olunarak arandık Öktemden başka, Devlet Bakanı taviz verici duruma sürüklenir. Ni bol yaparak gönül ve kafaları birPilotlar, derhal, istenen istika Öktem, bu «Bir merkezin» çabaları ı olmamıştır. ları bildirilen sanıklar şunlardır: Nüvit Yetkinin, Sanayi Bakanı tekim bfikflmet, Kıbns politikamız leştirmek suretiyle insan gibi ya mete uçağı çevirmişler ve daha nın belli olduğunu da söyledikten • Cezaevi firarileri. Muhittin Keraaş, Muammer Ertenin ve tmar tsİnönü, tekrar Genel da bn sakîm yoln tntmuştur.» şıyabilmenin hak ve bfirriyetlerine sonra, kendi aralannda parolalı sonra şöyle demiştir: Ayhan Koparan, Turan Öz, Hasan kân Bakanı Celâlettin Üzerin yerBaşkan seçildi Veteriner Mustafa Bey ile Fat« Geçmiş iktidann tâviz poUtiBilgiç. Rusya'daki iktidar deği sabip alarak yaşamanın, bilbassa bir konuşma yaparak, tekrar KişiBorazan. Yaşar Bitirik, Hıdır Suj lerini yeni CHP lilere bırakacakla ma Hanlm'ın oğlu, merhume n ifade olunmjktadır. kasım geri getirmeyiz. Yalvarınm ! Ankara 18, (Cumhuriyet Bürosu) çikliğine de tetnasla : gerçek raSnada bir bnknk devleti nef istikametine dönmüşlerdir. kuşu. i CHP nin 17 nci Kurultayında İsBemzlye Teksur'un e?l, Et ve I Hırsızlar: Muzaffer Maden. Ü Bakan olabilecekler üzerinde is« «Sovyet Rnsyanın, sefirlerl vası kurabilmenin müreffeh ve mamnr Uçak Kişinef üzerine geldiği za sizlere, şabsım için değil, CHP yeı met İnönü, 1255 oyla yeniden Genel BaJık Komblnası Veterlnerlerln, şimdilik kesin bir ifade kullanıla tasiyle mnhtelif memleketlere, bu Türkiye yaratabilmenin mücadele man, pilotlar, bir bozukluk oldu tâvizciliği sokmamak için bunu ka I Başkanlığa seçilmiştir. Genel Baş1 den Sabahattln Teksur, İstanbu) bul etmeyin... Ben gericilerin ve mamakta, söylenenler de tahmin arada bizim hukumetimize de, dıs sini yapıyor.» ğunu, benzinin bittiğini söylemiş simdi de komnnistlerin aşırı solcu | kanlık için yapılan oylamada 1317 B«ledlyesi Kadıköy ve Sarıyer Piyasa hududunu geçmemektedir. politikalarında bir dffcisiklik olmıDlspanserl Gö2 Doktoru Neriman Faruk Sükan sözlerini şöyle bi ler ve yere inmeğe başlamışlardır. ların lânetlcdiği bir arkadasınızım. ' muteber oy kullanılmıştır. İnönü. TeSsur ve Ankara Slgorta Şlrketl Kaslarafı I nei s;>hifpr)c yacajh yolnndaki teminatının sıbHaydutlar, Kişinef Hava Alanına Bunun aksine alınacak bir karar n bu oylardan 1255 ini almıştır. tirmiştir • Şeflerlnden Sııat Teksur'un baDemircide hat derecesini zaman gösterecektir» geldiklerini anlayınca, hemen bı lursa hiç bir kuvvel beni aranızda Kısa zamanda arka arkaya piyassda Kurultay çalışmaları saat 21.45 de baları Emekll Albay Salâhattln « Tek cıkar yol, milli iradeye çaklannı çekip pilotlara vurmağa diyerek konuşma«ını bitirmiştir. I görülen sahte paralann bugiine kadar bifmiştir. Parti Meclisi üyelerinin Bastarafı 1 inci sahifede tuUmaz.» Barlas, Hadl Oks»y. Sadettin Bardayanan kavvetli ve istikrarlı bir başlamışlardır. Ağır surette yara| nerede basıldığının tesbit edilmeyişi. bir lunun elindeki telsiz cihazları vasıKavgalar konçreye mâni oldn las ve Nebahat Büyüfearman'ın Öktem, kendısini gerek Başbaka aldıkları oylann tasnifine Kurultaçok iş adamını endiselendirmektedlr. tasıyla usulsüz ve kanunsuz olarak dayıları, Dr. irfan Kayra'mn Burdur AP ti Kongresi. toplan hükümet knrmaktır. AP, genel se lanan pilotlar, uçağı salimen yere nın gerekse grupun desteklediğini, ) ym kapamşmdan sonra hemen başKalpazanların yakalanmayısı. paralann enlştesl tıdaki elektrikli hava yüzünden çimleri bnnnn için bir knrtolnş yo indirebilmek için, bir sürü akroba bunun bir hükümet poütikasım ol ı lanmıştır. daha uzun süre. sâf ve dikkatsiz va bütün civar ilçe jandarma kumanEmekll Veteriner V'arbay (3171) tik hareketler yapmışlar ve teca duğunu da sözlerine eklemiştir. yapılamamıştır. Teşkilât içindeki ln bilmektedir.» j tandaçlara sürulebileceği lntlbaını kuv danlarından yardım istediği. Simav Birleşmiş Milletler günü vüzleri önlemeğe çalışmışlardır. İSMAİL HAKKI Teksur i vetlendirmektedir. Nitekim. gerek Ba jandarma müfrezesinin de emirsiz ohizipçilik neticesi f) Başkanı MehMuazzez Sarı adlı bir bayan deleSadettın Bilgiç, dış politikayı mukabeled» | kırköy, gerekse Kadıköyde sürülen sah larak köylüye silâhla Haydutlar. tabancalarını da çekmiş ge «AP çapulcuları okul kapılannın 18.10.1964 günü Hakkın rahmekutlanacak met Erkazancı'yi düşürmek üzere Tenkid etti : te 100 liralıkların ancak eksperlerce bulunduğu sonucuna varılmışUr. tlne kaTusmuştur. Cenazesl buler ve ate? etmişlerdir. Pilotlardan önünde kızlara sarkıntıUk ediyor. ! Her yıl olduğu gibi bu yıl da Birharekete geçilmiş, bu yüzden sert 1 Gaziantep AP tl Kongresinde biri 7 kurşun yemiş, 4 yerinden de Bakan buna ne çare bulacak» diye anlaşılabilecek derecede ustalıkla ya Manisa Valisi Niyasi Aras ile lzgünkü ı»zartesl günü Patlh Camünakaşalar, hattâ zaman zaman J leşmis Milletler Günü 24 ekim gü• pılmış olması, bu paralann piyasada mllnden ltlndl n»mazını mütaCHP'ye sert hücumlarda bulunul bıçaklanmıştır mir Orman Başmüdürü Hamdi Göksöze başlaytnca, delegeler, «Bakan | nü kutlanacaktır. Bu amaçla tskavgalar olmuştur. sOrümünii kolaylaştıran baslıca faktör türk bugün ilçemize gelerek hâdise aicıben tuUduılarak Topkapıdaki muştur. Raporun nüvesini CHP'nin polis değildir.» diye bağırmışlar ve 1 olmuştur. Diğer taraftan Bucak Belediye cbedi lstlrahatg&hına tevdl edlUçak yere iner inmez, pilotlar bayan delege, ne söyliyeceğini şaşı tanbul Üniversitesi Milletlerarası yerine gitmişlerdir. Ayrıca Kütahya çeşitli yönlerden tenkidi teşkil et• Hukuk ve Milletlerarası Münaselecektir. Başkanı Mustafa Konu mikrofonValisi ile Jandarma Alay Kumandamiş. Ankara ve tstanbul'da AP'yi hastaneye kaldınlmış ve hayatlan, rıp kalmıştır. Evlâtları betler Enstitüsünde 24 ekim cumarda konuşma yaparken. II Başkanı j ameliyat edilmek suretiyle kurtamesele ile İsrar Papa Paul Vl. Bombay'a nı da bugelmişlerdir.ilgili olarak Dedestekliyen basına kar?ı hücumla' tesi günü saat 11 de bir tören yapımikrofonu zorla elinden almış. bu I mirciye rılmıştır. Pilotları zorlayan yolcuKomisyon Başkanı kararda israr t lacaktır. n önleyemiyen hükümetin acz için lar polis tarafindan yakalanmıstır. yüzden itişme kakışmalar olmuş | Bugün yapılan sorgular neticesinC;mı!ıuriyet 12785 gidecek ettiklerini söylemiştir. Sözcü de du de bulunduğu ileri sürülmüştür tur. de Simav jandarma müfrezesinden urumu bir kere daha açıklamıştır. Vatikan 18 (AP)Papa Paul VI. zaunalı Çavuş Mehmet Can, köylüGenel seçimleri AP'nin kazanaBu sırada borçlu sınıf geçme usuGergin havayı yumuşatmak için Dünya Kiliseler Konseyi toplantı lerden tsmail Yılmazı vurmaktan sa• Mevsim dolayısilecağından artık kimsenin şüphesi lüne ait maddenin rapordan çıkanl konuşan Burdur Senatöru Faruk larına katılmak üzere, Hindistana, nık olarak tevkif edilmiştir. Savcıİst. Lv. Â. 2 No. Sat. masını isteyen iki önerge verilmiş Kınaytürk, kabahatin Genel Mer olmadığını belirten rapor, su şeBombaya gideceğini, pazar günü a Iık ayrıca Simav Jandarma Komutatir. kezde olduğunu söylemiş ve «Dele kilde sona ermektedir t Al. Kom. Başk. dan: çıklamıştır. Bu seyahat, şimdiye m ile Demirci Orman tşletmesi MüÖnergelerin oylanmasına geçilme geler damma bâkimdir. kongre «îktidar yakın bir çelecekte APkadar gelmiş geçmiş bütün Papa dürü hakkında kovuşturma açmıştır. StRKECİ D. KAPl si üzerine iki günden beri sükünet yapılacaktır» demiştir. Ancak tl nindir. Güneş nfuktan dojhnak ülar tarafından yapılmış en uzun se Manisa Valiliği de hâdiseyi bu de150.000 lira ödeneği dahilinle geçen Kurultay, birden bire elekBaşkanı, havanın çok gergin oldu zeredir.» yahat olacaktır. Papa Paul VI. se rece büyütme bakımından Orman İşde başlıklı suni deri er yağ triklenrrüş ve yüzlerce delege leyh yahat tarihini kesin olarak açıkla letme Müdürü hakkında idarî takimurluğu satın alınacaktır. Bete ve aleyhte sözlerle bağırmaya mamıştır. bata geçmiştir. her adedinin tahmini fiyatı 79 başlamıştır. Oylann gelişi güzel salira 80 kuruş olup, geçici te yılmasmdan sonra Başkan 315 oyla minatı 8750 liradır. Kapalı önergenin reddedildigini söyleyince t zarfla ijıalesi 6. kasım. 1964 gii salon birden bire kansmış, bağırma • nü saat H.00 de yapılacaktır lar, târifsiz bir uğultır hslini slmış ; Emniyet Sandıgına borçlu ölü Fazıla öztürk (Ahmet Ratıp kızı) Teklif mektuplarının ihale tır. Başkan Atalay bu defa oylama j vârislerine ilân yolu ile teblig saatinden bir saat evvel Koyı ayağa kalkarak yaptırmış ve öner Dosya No: 1963/2879 misyona verilmesüıi, Postadageler 228 oya karşı 331 oyla yeniden Bayan Fazıla öztürk sağlığında mutasarnfı bulunduğu. BeyMEMLEKETİMİZDE ki gecikmeler kabul edilmez. reddedilmiştir. oğlu, Kadı Mehmet Mahallesı, Kadı Mehmet ve Kürkçü Şahin Evsaf şartname ve nümunesi sokağında eneski: 3, eski: 42, yeni ve taj: 38 No. lu, seneden ev Komisyonda, Evsaf şartname ı Çok şiddetli gürültüler arasında mahallen arsanın tamamını Sandığımız Pangaltı Şubesıne birinci si Ankara tzmir Lv. Â. lik bir grup daÖktem istifa, istifa» diye tempo ile bağırmaya başlamışlar derecede ipotek göstererek 26/10/1962 tarihinde İPV. 1714 Hesap lerinde görülebilir. | dır. Durumu etrafındakilerden öğNo lu mukavele ile Sandığımızdan (5000, ) lira (beşbin lira) isTamamı bir istekliye ihale i renmeye çalışan tnönü, meseleyi tikraz etmışti. edilebileceği gibi 1/2 nispetin | anlayınca söz istemiştir. den aşağı olmamak üzere ayrı 30/9/1964 tarihli hesaba nazaran faiz ve masarifiyle beraber tnönü sinirli ayn isteklilere de ihale edile(5640,98) liraya baliğ olan borç; vâdesinde ödenmediğinden 3202 Hâncılık: 3004/12750 önce sâkin bir şekllde konuşmabilir. sayılı Kanun mucibınce adı geçen hakkında tcra Takibine baş| ya başlayan İnönü. bir konu üzerinlanmış ve borçlunun öldüğü anlaşılmıştır ! de açılan müzakerelerin Kurultay Belediyelere ve Yol Müteahhitlerine ~ ~ O848 Basın 19518/12766) Mezkur Kanunun 45 inci maddesı vefat halinde tebligatın intizammı altüst ettigini, CHP Kuİyi halde, kullanılmış asfalt makinesi, konkasör ve silinborçlu vârislerine ilânen yapılmasını âmirdir. dirler satıhktır. Tediyede kolaylık gösterilir. İsteklilerin (santiBorçlu Fazıla Öztürk'ün vânsleri işbu ilân tarihınden itibamaş Mithatpaşa caddesi 44/6 Yenişehir Ankara) adresine ren birbuçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin boryazı ile müracaatları. cunu ödemeleri lâzımdır. Işbu borç ödenmediği takdirde ipotekli gayrimenkulün mevzu olan kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Cumhuriyet 12781 Bu cihetler alâkadarlarca bilinip ona göre. hareket edilmek ve herbirine ayn ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere mirasçılara ilân olunur BELPET (ISTANBUL BELEDİYESİPETROL SEYİR VE HtDROGRAFl DAİRESl BAŞKANLIGINDAN (Basın: 19834/12771) BlLDtRtLMİŞTtR OFİSİ ) AKARYAKIT VE MÜŞTAKLAR1 A. P. Kongreleri Keşanlı Ali Destanı'nı Almanyada yözlerce işçimiz seyretti CHP Kurultayı Russell'in gorüşü Ankara Cezaevinden 18 firar Acı Bir Kayıp ALİ MUHIDDIN Tahin helvası Baklavaların çeşidi Tulumba tatlısı Kaymaklı lokum Hindistan cevizli lokum Istanbul Emniyet Sandığından HACI BEKİR HALEN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANUĞI DENİZCİLERE 132 SAYlLl TEBLİĞ t TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ1VDEN: 1 Şırketımıze aıt olup Florya ŞenlUt astaıtı üzeruıae, Ba kırköy Lonctra asfaltı Ömür Yoğurdu Müessesesı Karşısında, Kuruçeşmede Kömüı depolan sarşısınaa ve Klreçburnu Kefellköy caddesindekı Akaryakıt satıs ve servis tstasyonianmızın tşletılmesı 6apaü zarfla tekJit alın ması suretiyle tallplen uhdesine İhale edliecektlr 2 Bu tnalelere ait şartname ve ışletmecillk sözieşmeler) ştrkeümlzln tstanbui Gaiata Ruıtun caddesi Kozluca han Kat 3 d e ö merpezinden on oeseı lira mukabllmde ratil eünü Harlç ber gür saat 9 12 ve 13.30 17J0 (cu martesî 9 13) arasında temin edebiiırler 3 Florya BaJorköy ve Kireçburnu Istasyonıanmızm ina lesine ıstiraS edeceklerin tekitf meKtupIarını en geç 22/10'1964 perşembe ve Kuruçesme tstasyonu tçın en geç 2/11/1964 oazartesı günU saat 17.30 a kadaı Ştrket Müdürlüğüne tesliro etmis olmalan şarttır Postada vâki gecikmeler nazan ttibara alınrmyacaktır 4 Şirket ihaleyi dllediğine vermekte ve ihaleyi vapıp yap mamakta serbesttir (Basın 18992 12759) £*•»•• • • • • • ••••! Fabrika, Büro ve Yazıhaneler için Bir veya iki harici hatlı TELEFON CİHAZLARI . I Kemeraltı Cad. No. 47 Karako'yIstaotuıl Tel: 49 49 49 • 49 İS 31 İlâncıhk: 2859 12745 ŞEF • SEKRETER T E L E K S KOLL. ŞTİ. Denizcilik Bankası T.A.O. dan: TEKLİF İSTEME Bankamız tarafından 297.000. lira kesif bedelli Hasköy Tersanesi inşaiye atölyesi zemin tecridi işi kapalı fiat teklifi alınmak suretiyle yaptırılacaktır. Bu işlere ait evrak 1510.1964 tarihınden itibaren ber gün çalışma saatleri içinde Bahçekapıda 27 Mayıs Hanı ikinci katmda Yapı İşleri Şubesi Müdürlüğü Yazı İşleri Servisinde gönilebilir. 2490 sayılı kanuna tâbi olmayan Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta ve tercih hakkmı kullanmakta serbesttir. Bu işe ait teklifleriTi son kabul tarirıi 24.10.1964 cumartesi günü saat 11 e kadardır. Postada vâki gecikmeler nazan itibare alınmaz. (Basın 19570/12773) 26 Ekim 1964 ilâ 12 Kasım 1964 tarihlerınde 10.U0 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda sınırları belirtilen saha içinde seyretme, demırleme, avlanma, dalma can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir MARMARA DENİZİ İZMİT KÖRFEZİ 1 inci nokta : E. 4924 No lu DÎLBURUN FENERÎ'nden 015* ve 6 gomina mesafede Enlemı 40 derece 45 dakika 00 sanıye Kuzey, Boylamı 29 derece 31 dakika 00 sanıye Doğu olan nokta. Z nci nokta : Enlemı 40 derece 43 dakika 45 saniye Kuzey Boylamı 29 derece 29 dakika 48 saniye Doğu 3 üncü nokta : Enlemı 40 derece 42 dakika 54 sanıye Kuzey Boylamı 29 derece 31 dakika 54 saniye Dofu 4 üncü nokta : Enlemi 40 derece 44 dakika 00 saniye Kuzey Boylamı 29 derece 32 dakika 57 saniye Doğu. DENİZCİLERE TEBLİG OLUNUR. (Basın 19332/12760) « • • • • • iHiııUMfliııımiMiıııiMiHnMiııiMm » * • « • • ÇOK ÇOK SATILAN RAND1MANL1 GÖSTENŞU N10DERN KULLAN1ŞU A Y TURHAN OĞUZBAŞMN İSPANYOL MEYHANESİNDE SENİ ARADIM y Y A Y I N E V I şiirimize yeni bir duyuş getiren ihtiyaca göre havagaz. veya bütangazı ile ,emek üzere ayar.anab.hr. iş Türkiye Umum Bayii: FERHAN BOZKURT $ti. Reklârocıhk: 3353/12743 : : nınr şiir kitabı 2. baskısı yeni ilâvelerle çıktı Istanbul Ticaret Odasından İşçi Sigortaları Kurumu adına Sümerbank aracüığı ile Sanayicüere, işletme kredisinden tahsil edilen taksitlerin tutarında işletme kredisi ikrazı tekarrür etmiştir. Bu krediden istifade etmek isteyenlerin, Sanayi Şubemizg âen basılı olarak tevzi edilen esaslar dahilinde SümeTbank şuŞ belerine 15 kasım 1964 akşamuıa kadar lüzumlu belgeleri tevdi | etmeleri tebbğ olunur. CBasın 19828/12758) : h,.rıık atesli AUER nr.AKl m da mevcuttur GÜVEN Türk Anonim Sigorta Şirketi Genel Mödiirlüğiinden: Şirketimizle İstanbu] Karaköy Mangaloğlu Han kat 1 de Bay FEYYAZ NACİ AYGEN KURTUL arasında aktedilr^" bulunan acentelik mııkavelenamesi fesh edilmiştir. Saym Tstanbui müşterilerimizin Bay Feyyaz Naci Aygen Kurtul ile «'fortaya müteallik hiç bir muamele yapmamasmı ve sigorta işleri dolayısiyle her türlü muhabere ve muameİ2yi Karslöy Bankalar caddesi Sümerbank binasındaki merkezimizle yapmalarmı ve bu tarihten itibaren Bay Feyyaz Naci Aye°n Kurtul ile yapılacak her türlü sieorta muamelesinin şirketimizi ilzam etmiyeceğini saym müşterilerimizin ıttılalarına arz ederiz. Keyfiyet sigorta şirketlerinin murakabesine dair 7397 sayıh kanun hukümleri gereğince ilân olunur. (Basın 19716/12769) T.C ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN: Avukat Alınacak Bankamız Diyarbakır Şubesinde istihdam edilmek, 3659, 7244 sayılı Ksnunla dairesinde ücret ödenmek ve 440 sayılı kanunun 31 inci maddesi hükmünden istifade ettirilmek üzere bir Avukat alınacaktır Taliplerin hâl tercümeleri ile birlikte 2 kasım 1964 tarihine kadar Bankamaz Hukuk İşleri Müdürlüğüne müracaatları. Banka. •aiipler arasında 'ercih hakkını kullanmakta serbesttir (Basın 19387 A. 11868/12761) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Istanbul Şubesi Müdürlüğiinden: Kurumumuz için satm alınmakta olan malzemelerin cins, miktar ve vasıflarıru gösterir listeler Gaiata, Bankalar caddesi; No: 7577 kat 1 deki Müdürlüğümüzün giriş kapısında bulunan ilân tahtasma asılmaktadır. KıuTimumuzla ticarî münasebette bulunmak isteyen firmaların bu Hsteleri burada tetkik edebüecekleri ve lüzumlu görcekleri tamamlayıcı malumatı Alım Şefliğinden alabilecekleri ilân olunur. Tel: 44 41 77. (Basın 19710/12768) Faal 9400/12733
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog