Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎTET 19 Ekim 1964 SAHtFE ALTI Sinemanın sorunları Tesadiifün yarattığı şarkıcı AYLA DİKMEN I i dokunan ve her zaman çok şeyler borçlu olduğum pjyanist Yavuz Özışık'ı tanıdım, bir müddet Çayhane'de şarkı söyledim, sonra beni Şerif Yüzbaşıoğlu'na tanıştırdı ve işte şimdi bu orkestra ile çalışıyorum» dedi. Repertuvarında daha ziyade sevdiği Italyan müziğine yer veren sanatçı, Ella Fitzgerald ve Pat Boone'u çok beğeniyor. Aylâ Dikmen'e son olarak, «Acaba, mümkün olsa idi hangi ecnebi orkestra eşliğinde söylemek isterdiniz?» diye sorduk : « Pete Bugolo; J u n e Christy" nin b i r plâğını dinlemiştim, çok beğendim. Bizde ise böyle bir şeyi düşünemiyorum, çünkü şimdiki orkestramdan memnunum» diyor ve hattâ aynı orkestra refakatinde »Esta Noche» ve «I who have nothing» i pek yakında plâğa okuyacağını da ilâve etti. Konusan: Cemil KJVANÇ YüZBiNLERi RAŞINDA DOLAŞAN Daima reklâmdan uzak kalmış b i r »anatçı v a r : Aylâ Dikmen. 1943 te îzmir'de doğmuştur. AnI nesinin b i r müzik hocası, aynı | zamanda iyi bir keman virtüozu ! olması dolayısiyle, müziğe daha I ilkokul sıralarında başlamıştır. I Kendisiyle görüşüyoruz : Semih TUĞRUL ' * Liseyi Aydmda, Yüksek Tı| caret Okulunu da 1962 de Anka| ra'da bitirdim. Bu sıralarda muîkinci Dünya Savaşının sona I z j ğ e fazlaca yer vermeye başla•rmesinden bu yana Avrupa ulJ dım; meselâ folklor muziğimizkelerinde sinema, devlet yardım. ]e ilgili bir parçayı okul korosu l a n ile desteklenmektedir. Çeşit | eşliğinde plâğa okudum. llk soypğ li devletler, birbirinden değişik lediğim «Adormentar mi cosi» biçimlerde düzenleyip uyguladık isimli Italyanca parça ile Batı l a n yardımlarla, milli filimcilik j müziği bende galebe çaldı ve is•ndüstrilerinin gelişmesine, güç te DU yönde Dir şeyıer •naustnıerının geıışmesme, j u v . ıe bu yonae bir şeyler yapabüçy y lenmesine imkân sağlamışlar; | me çabasmdayım» diyor kendi sinema yapıtlarını yaban Her hali ile mütevazı görünen cı lilimlerin rekabetine karşı koAylâ Dikmen, «Pekâlâ, Istanbula rumuşlardır. nasıl yerleştmiz?» sualine karşıAvrupa ülkeleri derken Polon hk : « Tahsil * •> için gelmiştim,ı baya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve v benzeri sosyalist halk cumhuri1 na &" yönde büyük yardımları yetlerinden söz açtığımız sanıl ı ^ masın. Sinema endüstrisine dev1 || let yardımı, devletin sinema po1 litikasma k a n ş m a n , hattâ b u politikayı çizmesi, bunun gerektiği | gibi uygulanmasını denetlemesi ı îngiltere'de, Fransa'da, Italya'da, îspanya ve hattâ Yunanistan'da filimciler tarafından olağan karşılanan, yadırganmıyan; tam t e r | sine, benimsenen, umut bağlanan bir gerçek olaydır. Bu ülkelerin listesine b i r yeni»i, Avrupadan uzakta bulunan, özel teşebbüsçülüğün şampiyon1 luğunu kimseye kaptırmıyan bir baska inanılmıyacak kadar ilginç, I fakat doğrudur. New York ve Hollywood'da aynı zamanda yayınlanan «Variety» gazetesinde açıklandığı gibi, Amerikalı Filim Prodüktörleri Der neği, Amerikan filimcilik endüs1 trisinin de devlet tarafından ko1 runması fikrini savunmaya kol yulmuştur. Aynı gazetede bu ko1 nuya değinen ünlü rejisör Carl I Foremen, Amerikalı filimcilerin I eskiden umacı gibi korktuklan I bazı fikirleri şimdi yumuşak kar j sıladıklannı haber vermektedir. Böylece, sayısı pek azalan prcl düksiyonların artacağını, bu endüstrideki işsizliğin önüne geçilmiş olacağını, çeşitli sebeplerden ötürü Hollywood'u terketmiş ba1 zı soylu Amerikan yapımcılarının I tekrar orada çalışmak imkânını | bulacaklannı, hattâ bazı yaban1 cı yapımcıların bile, teknik kul ruluşlann verimliliğini gözönünj de tutarak, Hollywood'da çalısmayı tercih edeceklerini yazmak 11 tadır. Türkiyedekl duruma kısaca b i r göz atmakta fayda vardır. Yerli I sinema endüstrisi Türkiyede yalmz Türk filimleri lehine uygulanan belediye rüsumu indirimiyle devJot4«ra*mdJ«.«J»*sekt ola Devlet Yardımı İJULİETTE GRECO ZEKİ MÜREN BATI MÜZİĞİ SÖYLÜYOR ZEKt MÜBEN'in bir şarkı denemesi plâğa alınıyor. Charles Aznavour'un rLa Mamma» sını geçen hafta sıze verdiğimiz Türkçe sozlerle söyliyecek. Bu, Zeki Muren'ın ilk Batı muziği denemesi oluyor. Şarkıcıya plâkta Şerif Yuzbasıoğlu Orkestrası refakat edecek. GENÇ NESLÎN sevilen topluluklanndan Gökçen Kaynatan ve Arkadaşları şubat başında kısa surecek bir Avrupa seyahatine çıkıyorlar. İLHAN FETMAN kış sezonu Klüp Suat'ta. Kadri Ünalan ve arkadaşlarının böylece yeri belli değıl. ruR CAO fhJi BIKSAN HAH tZMlO. TEL ST7O4S3I*» Tezer Reklam 213312784 İst. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Bşk. daıı : 1 Kapalı zarf usulü ile 6, 8 ve 10 mm. kalınlıkta cem'an 26960 kilo siyah saç levha satın alınacaktır. Muhammen bedeli 88968 lira o]up, geçici teminatı 5698 lira 40 kuruştur. 2 Şartnameler Komısyonumuza, M.S.B. Ankara Lv. Âmırliğınde ve Izmırde Deniz Satınalma Komısyon Baskanlığında bedelsiz görülebılır. 3 Ihalesi 6 kasım 964 güuü saat 11.30 da Komısyonumuzda yapılacaktır. 4 tsteklılerin, ihale gü • nü saat 10,00 a kadar tekliflerini Komisyonumuza ver • mçleri. (Basın 19349/12764) Bugün Matinelerden İtibaren EDDİE COSTANTİNE (Orijinal, Fransızca) Orkestra Şefleri yarışması Fransa'da Besançon Müzık Festivali dolayısiyle duzenlenen Genç Orkestra Şefleri Uluslararası Yarışmasına 16 ülkeden 40 kişi katılmıştır. Yarışmanın sonucu şöyledir : Profesyoneller : 1. Emil Simon (Romanya), 2. Peter Perret (Amerika), 3. Steward Hershaw (Ingiltere). Amatorler: 1 Rybach Ladıslaus (Macaristan), 2. JeanMarie Cognard (Fransa), 3. Milıvoj Surbeck (Yugoslavya). MİLLİ P.YANCO (Basın 16489/12756) CUZDANINA AKTAB Türfciye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat Âletleri ve Makineleri Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğünden: İLÂN Tercihan Erkek Sanat Enstitüsü merunu veya asgart llkokııl mezunu, en az beş yd iş tecrüb«si olan ve 35 yasını geçmemiş bulunan; Bedri Baykam Parisfe sergi açıyor ' •.•i3i Genf çok genç ressamımız Bedri Baykam'ıa onümüzdeki ay Paris'te bir sergi açacağı haberi şimdiden yayımlara yol açmıştır. «Resim sanatının Mozart'ı» diye adlandınlan küçük Bed ri sergisini 3 kasımda Galerie du Bac'da açacaktır. Sergi 18 kasıma kadar devam edecektir. Nice bin artistin kirnsenin gözüne çarpmadan gelip geçtiği sanat başkenti Paris'in Bedri'ye şimdiden gösterdiği alâka dikkati çekecek kadar büyüktür. Yayımlar arasında bilhassa «LAurore» gazetesinde çıkan ve genç ressamımızdan sempati ile bahseden bir yazının başlığı şöyledir: pResim sanatının Mozart'ı dâvetlileriyle saklambaç oynuyor». (A toi de faire mignonne) PHİLİPPE LEMAKE GAİA GERMANİ Heyecan ve kahkaha filmi ÖZEN FİLM İJâncılık: 3045/12752 Lemi Kovşun Olüm Sacıyor DOKTORLARA HASTAHANELERE inoiliz malı, hakiki portatif standard ELEKTROKAROİY06RAF* Yanlız 3.5 kilo»Her yerde her zaman servıse hazır• Akü ve şehir ceryanile çalışır» Tamamen transıstorlu • En mütekâmil elektronlk devre • fngıliz ordusunda standard* TÜRKIYE DİSTRIBOTÖRÜ D ÖK ÜMC Ü İŞÇİLER Ancak, bu koruma düzeni iyi filimle kötü filim arasında hiçbir | aynntı gözetmeden, t ü m T ü r k ı filimlerini avantajlı b i r işletme imtiyazına kavuşturduğu için, | «kaptıkaçtı» bir sinema endüstrilinin, bir «gecekondu. filimciliği1 nin türemesine, dallanıp budak1 lanmasına yol açmı?, artan pro1 düksiyon sayısı gitgide soysuzlaş | Bir zamanlar «Existantialiste» (Varoluşçu) şarkıcı diye anımış, yapımcılar kalite endişesini lan Juliette Greco 2 yıldır şarkı söylemiyordu. Çünkü Paris'te tamamen unutmuşlardır. | sadece «YeYe» ciler hüküm sürmekteydi. Şimdi Türk sinema endüstrisi J Ne demek «YeYe'ciler » diyor. Ben şarkıcıyım ve şarne b i r çekidüzen vermek için i kıcıhk mesleğinde 3 sey biliyonım: Bir takım sözler soyliyen bir devletin öncülüğü ile Sinema Da1 şaıkı, doğru, mantıklı bir yorum ve bu yoruma uyzun bir nıinışma Kurullarınm toplanmaya . zansen. başladığı ?u sıralarda bazı filim yapımcılarımızm koparmaya yelGreco inançlarını artık gerçekleştirebiliyor olmalı ki, son tendikleri demagoji fırtınalanna günlerde Parisin en onemli müzik hollerinden biri olan «Bobino» bakarak yukardaki gerçekleri ha I da söylüyor. Bobino'da başladığı gece bürün dosÜarı oradaymış. tırlatmayı faydalı bulduk. Bu arada Juliette Greco için jarkı sözü yazan Françoise Sagan Sömürgen yapımcılann bugünUe (Olga) adlı sarkısuu Greco'ya veren Charles Aznavourda kü malî statükolannın bozulma. gelenler arasındaymış. sı pahasma da olsa, Türkiyede | Artık Parisf «YeYe» cilerden yavaş yavaş vazgeçiyor olyakın b i r gelecekti soylu ve ger malı ki b u usta sarkıcıya (Bobino) eibi bir yerde tekrar yüdız çekçi bir filimcilik endüstrisi çar1 kı, devletin b u konu ile yakından | olarak şarkı söylemek hakkını tanıyor. ilgilenmesi sonucu, mutlaka ku • j rulacaktır. l >ir Ye,Ye cileri tonımıyorum diyor INSTRUMENTS I POLİTEKNİK MÜHENOİSLİK VE TİCARET 'Bılata, Mamhans Cad. Mumcu Han 64/4 Ilâncılık: 3019'12747 ahnacaktırAljnacak işçikre yapılacak .irttf.ihanlarında muvaffakiyet derecelerine göre ücret ve aynca, ücretsiz öğle yeımeği, çocuk başına ayda 10 lira çocuk zammı, senede iki aylık tutarında ilâve tediye, iki iş elbisesi. bir çift iskarpin, kış için avcj yeieği ve çalışmasmdaki verimliliğe göre ücretir ' " 2 0 sine kadar prim de verilecektir. Alınacak işçilerin askerlik ödevini yapmış olmalan lâzımdır. İsteklilerin diplomaları ve hizmet vesikaları ile birlikte, Adapazarında Müessese Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. (Basın 19839/12770) [••••••••4 «İAGO» rolönda degişiklik Adana (özel) Adana Şehir Ti yatrosunda bir aktörün hastalanması üzerine, Ankara Devlet Tiyatrosundan Gürbüz Bora'nın gel diğini bildirmiştik. «lago» rolu için Gürbüz Bora değil, aynı tıyatrodan Erhan Gökgücü getirtılmistir. 4ı . lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından Ankara Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için İnhalasyon, Lâmba, Ameliyat, Ayıltma ve Anestezi cihazları satm alınacaktır. Tahmin bedeli 238.500.00 lira olup geçici t e minatı 13.300.00 liradır. İhalesi 6'11/1964 cuma günü saat 11.30 da Komisyonda j'apılacaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Âmirliğinde görülebilir. Cihazların tamamı bir müteahhide ihale edileceği gibi ayrı, ayrı kalemler halinde ayrı, ayrı müteahhitlere de ihale edilebüecektir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazrrlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez(1841 Basın 19454/12767) Sabun, Deterjan ve Süpürge Satın Ahnacaktır Ereğü Kömürlerı İşletmesinden 1 Şartnamelerine göre kapalı zarf usulü ile aşagıda cins ve miktarları yazılı maddeler satın alınacaktır. C İ NS İ Mikta Miktarı 70 ton 1 Nevı beyaz sabun (125 gr. lık) 15 » 1 Nevi beyaz sabun (250 gr. lık) 5 » 1 Nevı kokulu beyaz sabun ( » ) 15 » Sabun tozu 15 » Toz deterjan 11 Mayi deterjan 11.000 adet Süpürge (orta boy) 2.000 adet Süpürge (büyük boy) 2 Sabun ve deterjanlara ait teklif zarflan 4/11/1964 çarşamba günü saat 14. de, süpürgelere ait teklıt zarflan ise 6/11/1964 cuma günü saat 14. de Zonguldafcta Ereğlı Kömürlerı İşletmesi (EİC.İ.) Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. 3 Teklil mektupları ve geçici teminatlar eksiltme günü saat 12 ye kadar E.K.İ. Özel Büro Şefligine verilmiş ola caktır. Postada vâki gecitoneler kabul olunmaz. 4 Şartnameler Zonguldafcta EJC.İ. Ticaret Müdürlüğıin den, Ankarada Türkiye Kömür tşletmelen Kurumu Genel Müdürlüğünden. İstanbulda Beyoğlu İstiklâl Caddesi Pıremeci sokak 1. Baro Han 2 satta TK.Î Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğünden İzmırde Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden temin edıJebılır 5 Kısml teklifler nazan itibara alınabilir. 6 Müessese ihaleyı yapıp yapmamakta veya dılediğine yapmakta serbesttir. (Basın 19575 Z 337 127631 ?••»••»••• Sinemalar: BEYOĞLD ATLAS: (44 08 35) FABRİKANIN GÜLÜ (M. Nur) gMEK: (44 84 39) JESIKA ŞAHANB DUL: M. Chevaller GÜREL: (Beşifetas) (47 03 94) 1 IZTIBAP ÇOCUKLRI (T.* Özatay). 2 HANCININ İST A NB DL KIZI (E Kolçafc). tNCİ: (Tel: 48 45 95) D ü VAKLABIN ÖTESİ (B. Do. ALEMDAR: (22 36 83) AFFBT MİYEN KADIN (F. Hakan) ruk) İKERVAN: (48 M 23) KİMSE AYStJ: (KaragümrüK) (21 19 17) KEŞANLI ALİ (H. KoçPATMA GİBİ ÖPEMEZ yiğlt) 2 YÜZ KABASI KONAK: (48 26 06) ŞEHVETLİ KADINLAB (J. Fonda) BCLVAR: (21 35 73) AFFBTMIYEN KADIN (F Hakan) B. İ. LÜKS: (44 03 80) KEŞANLI İSTAJJBUL: (K Mustalapaşa) (21 23 67) FISTTK GİBİ ALİ (T Gürsu) MAŞALLAH: T. Şuray LEVENT: (63 55 39) DUVARLARIN ÖTESİ: (B. Doruk). KUT.ÜP: (S Başı) (22 71 83) AFFETMİYEN KADIN (F. LALE: (44 35 95) HİZMETÇİ K> ıan DEDİĞİN BÖYLE OLUR (O. LÂLB: (Zeytmournu) (Tel: Günşlray) BÜTA: (44 84 39) MASUM j 71 56 78) 1 GÜNAH BENYÜZLÜ GANGSTER ; SARAY: (44 16 56) KİBAR , HTHSIZ: (Ş. Polloca) K.F. SİTE: (47 77 62) SENSİZ TAŞTTAMAM (B. Bardot) ŞAN: (48 67 92) KİMSE FAT. MA GİBİ ÖPEMEZ (F. Glrlk) TAN: (PangaJM) (48 07 48) tlK YarauD • 49 30 30. Kan BanKnsı GLADTATÖRLERİN İSYANI 21 58 64, Hayaarpaşa NOmune Hasta(C. M. Canale) nesl 38 27 00. Zeynep Kamll 36 30 50 ÜNAL: (Kasımpaşa (44 93 06) tşçl Slgonaian • (Samatya) 21 62 50. 1 Hz. LÛTUN GAZABI (S. Granger), 2 KAHEAMAN . ASİ. İYAVÜZ: (Kasımpaşa) (49 38 Emnlyet Santralı 22 43 82 81. Bele1 . TAŞRALI KIZ (A. Işlk) dlye ZaDltas: 22 42 79. 2 ÖPÜŞMEK YASAK (F. Glrlk) YENİ AB: (44 28 51) FAOSTA tcrslye UQdOrlogQ: (Patlh) • 11 43 25 YENİ AR: (44 28 51) LEVMİ BaKırKö5 71 84 «8, BeyuSIO 44 48 «4. KOVŞİN ÖLUM SAÇIYOR Burgazad* 51 82 03, BOyüEaa» • (E. Constantlne) Sl 60 81. ÇubutlU • 88 00 01 60, yENİ ATLAS: (48 65 02) HİZMETÇİ DEDİÖİN BÖYLE OLUR (O. Günşlray) YENİ UELES: (Te): 44 «2 89) ASK ve rESADÜF (R On ) TENİ TAKSİM: <Tel: 44 3191) Hz. İBRAHIMİN GAZABI (J. CoUins) YILDIZ: (BeşlKta?) (47 83 42) ÖPÜŞMEK YASAK (F. Glrlk) ZAFER: (K. Paşa) (44 93 06) 1 DUVARLARIN ÖTESİ (B. Doruk), 2 BİBE ON VARDI <F. Glrlk) DE Mt? 2 . BANA DERLEK KÜLHANLI (T. Ylğit MARMAKA: (Tel 23 38 80) KIBAR HIRSIZ (C. Pollocfc) MELEK (Eyup) 1 HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLUR (O. Günşlray), 2 BEYAZ GÜVERCİN (O. Arsoy) BENK (P»tllJ) (Tel; 31 19 23) ŞEHVETLI KADIN GAR SALİMBEY (KüçükçeKmece) (73 78 39) GURBET KtrŞLARI (F. Alan) ŞIK: (22 35 42) DUVARLARIN ÖTESİ (B Donık) ITJNCA: (Gazluem&npaşa) 1 1 . OLÜM PAZARI (T. Gur. su), 2 HIZLI OSMAN (E. Bora) YENİ: (B Koy) (71 68 26) 1) FISTIK BİBİ MAŞALLAH (T. Şoray), 2) AFFETMİYEN KADIN (F. Hakan) YENİ: (Ş Başı) (22 58 92) 1 AŞK VE TESADÜF R. T. YENİ 1VIETE (Eylip) (21 55 14) 1 ÖFKELİ GENÇ (1. Kaan) 2 DOSTLUKLAR YAŞADIKÇA (O. Gunşıray) RAD1RÖÎ LÜZU/ALU TELEFON ve ADRESLER Hastaneler Polis imdat İtfaiye ÇELIKTAŞ: (Kartal Malte ARENA: (44 61 18) KARGApe) (53 43 70) KİMSE FATLAR OKULU: Komedl. Sal: MA GİBİ ÖPEMEZ (F. Glharlç. rlk) AZAK: (22 62 46) KOCAMIN IŞ1K (Ustüdar) 136 24 93) NİSANLISI HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖY. BULVAB: (21 48 92) KART LE OLUR (O. Günşlray) HOROZ: (Komedl) PazarİHYA: (KOçOfeyaU) (55 10 72) tesl harlç. ENAYİLER KIRALI BAH DORMEN: (44 97 36) BULRİYEDE (N. Wisdon) VAB: Müzikal Komedl. Her OPEKA: (36 08 21) DUVAKgün 21 de. LARIN ÖTESİ (B Doruk) GENAR: AŞK ZİNCİRİ: Komedı. Her gece 21.15 te. ÖZEN: (KadıltOy • Yeıaegirmenl) (36 99 94) AFFETMİ İSTANBUL: (44 22 36) ZEHIR HAFIYE: Komedl. Her gün YEN KADIN (H. Koçylğit). 21.15. REKS: (36 01 21) ÇILGIN GÜLRİZ SİÎBUKİ ENGtN SEVGİSİ (D. Kerr) CEZZAR: (İstanbul TiyatSİNEMA 63: (Küçufcyalı) Sİrosunda KEŞANLI ALİ DESHİRBAZ KADIN (J Greco) TANI. Her gun 18.00 de SÜREYYAs (Tel: 38 08 82) DEVLER GELİYOR ıA Lu. KARACA: (44 66 66) PRENSES HAZRETLERİ: Komedl a İdi) R. İ. Pazartesl hariç her gece SUNAR: (36 03 64) DUVARKENT OYVSCVhARl: (44 97 LABIN ÖTESİ <B. Doruk) 36) <ÜÇ KÜRUŞLUK OPEUZUNKAYA: (Kartal) (53 41 RA> Pazartes! 18 ve 21.15, 43) CEHENNEM SAVAŞI Carşamba harlç dlger gün(R. Stack) ler 18 de. EDÇÜE SAHNB: (Ul»l Oraz) ı4"> i6 Î2l GÖZLFRIMİ KAPARIM • »AZtFBMİ ' PAK1M ı&umeai) Pazartes) oarlç Der gün ORALOGLU: (49 49 35) ALTONA MAHPDSLABI: PaBreniöy 55 20 45. HaUç Oenlı zartesl tıarlç her gün 21.15, 22 99 39 aaücıuğlu 44 29 48, HeybeŞEHİR TİYATBOLARI: llada • 51 84 02. tstanbu) • 21 42 28, FATİH: (22 01 71) SULTAN İsttnye • Denı* 83 60 20, aadıtöy • GELİN VE ORMANDA: Pa36 08 Ti. Kartal • 53 42 05, Kınalı»da . 55 39 29 Baml • 2J 27 11. Ostüzartesl harlç her gün 21, dar • 36 09 45. YesUköy 73 84 30. Pazar 15.30 d». KADIKÖY: (36 08 62) DOLAP BEYGİRİ: Komedl. Perşembe harlç her gün 21 TEPEBAŞ1: (44 21 57) tSPİD Oemiryolları • aayaarpaça 38 04 75 NOZLAR: Her gün 21. SlrKed 2 3 30 73, Denlzyollan C'SKÜDAR: TOPUZLU her 49 18 98 (Tatl) «ünlerı 44 02 07). çün 21 de. Pazar 15.30 Şehlr Batlan • «4 43 33, T Ba»a YolYENİ KOMEDİ: (44 04 09) lan • Bllet Saöşı 44 47 90. Danışma BUZLAR CÖZÜLMEDEN: 44 03 98, Savs Aianı . 73 83 40 (Komedl). Her gün 21 de 73 84 40. TABTUFFE: Her gün matl ne 16.30. Tiyatrolar: Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 İşletmemiz kereste fabrikası deposunda raevcut (2768) metreküp köknar, çam ve kayın kerestelerle (10638) metrekare kayın ve meşe parkeler (50) parti halinde, açık artırma suretile ve peşin bedelle satışa çıkanlnuştır. 2 Satışı 27/10/1964 tarihine rastiayan salı günü sata 14 de İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Beher metreküp kerestelerle, beher metreiıare parkelerin muhammen bedelleri: III. sınıf normal boy köknar kreste (450,) III. sınıf kısa boy köknar kereste (325,) IV. sınıf normal boy köknar kereste (250,) IV. sınıf kısa boy köknar kereste (200,) III. sınıf uzun boy çam kereste (500.) III. sınıf normal boy çam kereste (400,) m . sınıf kısa boy çam kereste (280,) normal boy çam lâta (350,) çivi sandıkhgı (280.) I II. S. normal boy kayın kereste (660,) I ° II S. kısa boy kayın kereste (530,) merkantil normal boy kayın kereste (525,) merkantil kısa boy kayın k e reste (420,) merkantil çok kısa boy kayın kereste (315,) III. S. normal boy kayın kereste (375,) III S. kısa boy kayın kereste (300,) IV. S. kayın kereste (250,) IU. S. kısa boy kayın ufak mal (275,) I sınıf meşe parke (30,) I. sınıf kayın parke (26,) II. smıf kayın parke (23,) m . S. kayın parke (20,) IV. sınıf kayın parke (10,) liradır. 4 Bu işe ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Kastamonu Orman Başmüdürlüğünde. Ankara, istanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Sinop Orman Işletmesi Müdurlüklerinde görülebilir. 5 Her partinin miktar ve geçici teminatlan şartnamede gösterilmiştir. İsteklilerin satın alacakları partüerin % 7,5 teminatmı İşletme veznesine yatırrp, şartnameyi i m za ettikten sonra Komisyona müracaatlan ilân olunur. (Basın 19416/12762) J.r D A V E T istanbul Teknik Universitesi Rektörlüfifünden: 19641965 öğretim yılınm baslama.«ı mıina";"l<otn 1e 21 ekim li çarşamba günü E3^' "" da Gümü=suyu binamızdaki spor salonunda ypTiılscak ao*>5 törenine I^tar.bulda bulunan Senatörlerle, Milletvekillerinin ve mezunlarımızın şeref vermeleri rıca olunur. CBa=ın 18872'127721 Tren • Vapur • Uçak iLÂN Takriben 25 ton hurda demir, oto lâstikleri vesair malzemesi satılacaktır. Şartnamesi Şirkette görülebüir. Tekliflerin 26.101964 pazartesi saat 14.00 e kadar Şirketimize verilmesi. SİMEL LİMİTED Ziya Gökalp Cad. 19/4 Yenişehir Ankara Telefon : 12 51 76 Jl* (Basın 19633 A. 11965/12757
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog