Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

19 Ekina 1964 CUMHURÎYET 8AHIFE BEŞ Hower* Bııs Beton bir kanal içinde seyredecek olan otobüsler 120 Km. hıza sahip Zamanımızda sehirlerarasındakı yüzlerce bazan binlerce kilornetrelik mesafeleri uçaklarla bir kaç saat içinde aşüğımız halde, hava alanlarmdan şehrin merkezine. uçak yolculuğundan daha urun süren bir zaman içinde ancak ulaşabilmekteyiz. Bu duruma sehirlerin dışında bulunan uçak alanlanndan merkeze gelirken karşılaşılan trafik sıkışıkhğı ve kara nakil vasıtalannın seyir hızlannın mahdut oluçu sebep olmaktadır. Bütün memleketlerde bilhassa merkezl şehirlerin büyük bir hızla geliîmeleri, trafik sıkışıklığının başlıca sebeplerinden biri olmaktadır. Bilhassa daha önceden bir plâna bağlanarak gelişmeleri sağlanamıyan şehirlerde gittikçe artan nakil vasıtalannj tıkadığı yo 1larda üerlemek insan sinirlerini yıpratacak kadar sıkıntıh olmaktadır. Işte bu durumun önüne geçmek lçin. sadece kendine mahsus yolun urerinden gidip gelecek bir otobfls şebekesinin hazırlıklanna Londrada başlanmıştır. Şehrin merkezi olan Paddington tren istasyonu ile Londra Hava alanı arasında çahşacak bu otobüs febekesi, saatte 4000 yolcu taşıyacak kapasitede olacaktır. tki tarafında çıkıntılan bulunan beton bir plâtformun iki yolu uzerinde gidip gelecek olan otobusler orta kısımdaki çıkıntının üzerine döşenecek bir raydan elektrik cereyam alarak hareket edebilecek lerdir. Beton yollar uzerinde hareket edecek HoowerBus ismi verilen bu otobfislerin tekerlekleri hafif içeriye doğru yatık olacak, bu hâl arabanın beton yolun duvarlarına çarpmasını önliyecektir. tlgililerin ifade ettiklerine göre Hava alanı ile Paddington istasyonu arasmdaki yolun tamamlanmasından sonra çalısmaya başlıyacak olan otobüsler saatte 120 kilometre bızla hareket edebileceklerdir. Her 40 saniyede bir istasyondan kalkacak otobüsler yük sek sür'atleri sayesinde yolcu •kınını önliyecekler ve saatte 4000 yolcu nakledebıleceklerdir. Hoower Buslar icabında kanal dışına çıkartıldıklan zaman tekerleklerinin yere dik bir vazıyete getirilmeleri ile normal kara yollannda da yedek dizel motorlan ile hareket edebileceklerdir. Saatie 4000 yıılrıı laşıyacak oiobösler Kanset sütatle papılıpot Pek yakında her 4 veya 5 kişiden biri kansere yakalanacak Bıına rağmen tıp ilml, erken teşhis halinde kanser lıastalarının yansını tedavi deecek tmkânlara sahip bulunuyor Yapüan istatistikler kanser hastalığının süratle artmakta olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu durumda dunyadaki nünıs artışı dlkkat nazanna alındığı takdirde bile pek yakında her dört veya beş kişiden birinde kanser hastalağı gonilecektır. Buna rağmen kanser hastalıklannın erken teşhisi ve tedavisi ile meşgul olan Kielii profesörler optimist görunüyorlar. Bu profesörlerin kanaa tince kanserli hastalann yansı tedavi edılebılir. Bunun için de şart olan hastalığın çok çabuk teş his edilmesı ve derhal tedaviye baslanmasıdır. Kiel Üniversıte hastanesinın kadın hastalıkları klıniğınde her ıki alanda yenı yollaraçacak metodlar bulunmuştur. Bu sebeple Kiel Üniversitesinde 2 ilâ 14 nisan tarihleri arasında açılan «Jinekolo jik Zytodiagnostık» kursu tnemlej ketin içinde ve dışında derin yan kılar uyandınnıştır. tlk dela olarak açılan bu kursa Federal Almanya, Norveç, tsveç, Avusturya, Yugoslavya, Tayland ve Nigerya'lı Jinekologlar katılnuşlsrdır. Kursun Direktörü milletlerarası bir şöhrete sahip olan KielTi Jinekolog Dr. Horst Smolka idi. Halen «Milletlerarası Zytologi Akademisi» nın aktıf üyesi bulunan Dr. Smolka zytoloji ile meşgul olmaya 1949 yılında başlamıştı. O zaman Almanyada bu ışle uğraşan başka kimse de yoktu. Boylece o, zytoloji ilmının Nestor*u sayılan, bir kaç ay evvel ölen Amerikalı profesor Dr. Papanicolaou'nun izinde yürUyordu. Smolka Dr. H. Soost ile beraber «Jinekolojık Zytodiagnostik atlası» nı yayınlamıştır. Yayınlanmasmdan bir kaç ay sonra piyasa kalmıyan bu kitap bilhassa Amerika ve tskandınav memleketlerinde büyük bir ilgi uyandırmıştır. Bu yaz «Smolka Atlası» nın ikinci baskısı çıkacaktır. Bugun artık zytodiagnostiksiz bir büyük Jınekoloji klıniği tasavvur edilemez. Bu suretle kanserin çok erken teşhisi mümkün olmaktadır. Kiel Üniversitesi kadın hastalıklan kliniğinde hazırlanan yıllık istatistik, zytolojik şekilde muayene edilen kadınlar hakkında verilen hükmün yüzde 93,7 sinin doğru çıktığını, sadece yüzde 6,3 ünde yanlışlık yapıldığını gtfstermiştir. Buna rağmen Dr. Smolka zytodiagnostik'in yegâne teşhis yolu veya tedavinin esası olmadığını belirtiyor. Bu sadece kanserin henüz kllnik metod lariyle tanınmıyacağı devrede erken teşhıse yardım edecek bir araştırma metodudur. BÜTÜN BİR SEHİfc HALKI TEK BİR BİNADA YAŞIYACAK Berlinli bir mimar 1250 metre yükseklikte bir binanm projesini hazırladı DÜNTANIN EN YÜKSEK BtNASINDA 25 BtN KİŞİ TAŞITACAK <ııo» 12 elemanı ayni zamanda analiz eden cihaz Tenl, sabit kanallı bir X şnaı spektrometre ile, ayni zamanda 12 elemanın birden ana' lizjni yapmak tnümkündür. İngüterede kullamlmaya baslanan ve «Rasyo» ısulünü tatbik eden bu cihaz, ktülanan kimseye, arzn ettiği elemanı, enerji kaynak Unndan, X«uaı fâplerinden, kalorimetre ve detektörlerden ayırmak imkânını vermektedir. Cihazm bir özeUiği, sürat saglaraası, elemanlann özeUiklerine ait çeşitli rakamlan otomatik bir şekilde kaydetmesidir. Deniz radarlarında yenilikler Katod ısın tüpünün keşfedilmesinden sonra imal edilen en modern radar cihazlan, Londrada imal edilı iş bulunmaktadır. «Photoplot» ismi verilen yeni radar, şimdiye kadar bilinen ra darlardan çok daha üstün ve daha hassastır. Bu cihaz, aldığı Uk bilgiyi normal şekilde katod ışın tüpüne nakletmekte, bUâhare, buraya alınan görüntü, 16 milimetrelik bir filme çekflmekte, otomatik olarak, özel bir perde fizerine aksettirilmektedir. Halen, yolcu gemileri, tan kerler ve harb gemileri, «Photoplot* cihan ile teçhiz edilmektedir. Büro işlerinde çahştırılacak askerliğini yapmış lise mezunu genç aranıyor. Miiracaat: Sansen Oprlikon A Ş. Bankalar Cad. 124 Galata Uâncılık: 3025/12753 Eleman Araıuyor Şbndiye kadar dişlerinden ıstırap çekenleri en çok urküten sey, muhakkak ki, acıyı, ıstırabı dindirecek enjeksiyonlardı. Ancak, yapılan tetkiklerde, bir çok diş hastasmın, uyuşturucu madde enjeksiyonlanndan, âdeta ameliyat olmuş kadar ağrı çektikleri anlaşılmıştır. Bu durumda, iğne yapılmaksızın sancıyı dindirme çareleri uzerinde durulmuş ve «jet hava tazyikli» degişik bir usulle, diş ağrılarııun dindirilme si imkânı bulunmuştur. Jet, arzu edilen uyuşturucu maddeyi, istenen yere .sriiatle ve iğne yapmaya lüzum bırakmaksızın yerleştirebilmektedir. Bu, kuv vetli hava tazyiki ile sağlanmakta ve ilâç, ajjrıyan kısma sokulduğu anda, hasta hiç bir şey hissetmemektedir. Diş tabibi, jet cihazım eline ahp, sancı yapan bölge uzerinde bir an dolaştınnca, yeterli miktarda uyuşturucu madde, cildin hem altına geçivermekte ve istenen uyuştunna da böylelikle, enjeksiyonsuz sağlanabilmektedir. tğneyi arzu etmiyen pek çok diş hastası, yeni usul sayesinde, dişçi sandalyesine oturmaktan korkmıyacaklardır. Yeni cihaz, Londra, Diş Orrahisi Enstitüsü tarafından hazırlanmıs bulunmaki?dır. kat kalöriferi Reklâmcılık 3573/12736 ULMA PROGRESS Berlinli mimar Bobert Gabriel, bundan kısa bir süre önoe 1250 M. yüksekliğinde, 64 M. çapında, 356 katı yerin ustUnde, 16 kaü ise yerin altında bulunan muazzam Edinburgh, VFestern General bir binanın projesini ortaya koyHastanesine ek olarak, takriben muştur. Betonarme temel 300 met8 milyon Türk lirası sarfı ile, in re çapında hesaplanmıştır. Bu susan vücut âzaiannı değiştirme retle 1931 yüındanberi dünyanın hastanesi inşa edilmektedir. Bu en yüksek binası sayılan telehastane, özellikle, böbrekleri de vizyon kulesi hariç 102 katlı ğiştirilecek tdmseler için inşa 381 metre yüksekliğindeki Empire edilmektedir. State Building'den üç misli daha Bu arada, ayni hastanede kan yuksek bir bina kurulacaktır. ser arastırmalan da yürüBinanın içlndeki 8000 meskende tülecek, kanserli vücut âıalannın kısmen çıkartılması, ta 25.000 ınsan yasıyacaktır. Proje her 2040 katta bir, dükkânlann mamen çıkartılıp yerlerine yeni bulunmasını öngormektedır. Yekısunlar takılması ile ilgili çalış rin altındakl katlarda 4 000 otomalar da yapılacaktır. mobıl için garaj yapılacaktır. «Tek bir bina içindeki küçük şehir» de bir çok sinemalar, tiyatro, karakol ve bir de belediye dairesi bulunacaktır. bin ton çeliğe ihtiyaç vardır Bu sebepledir ki, kulenin şiddetU rü» «Bu «kule şeklindeki şehir» de tngflterede yeni kullamlmaya gftrlardan müteessir olacagı düşütrafik meselesi olmıyacaktır. tçibaslanan, yepyeni usullerle imal ne 40 kişi alan 18 kabineli 6 a nülemez. edilmiş bir mürekkep, gazete ve sansor her 20 katta bir duracak Bu binanın nerede kurulabüematbaacüık alanında, bir çok ve saatte 6.000 kişi taşıyacaktır. cegi meselesi büyük bir önem tabakımdan değişikliklar sağbyaBu asansör duraklannın arasına şunaktadır. Maalesei Berlin sehri, caktır. konan 186 kabineli asansörler de toprağı mUsait olmaması ve uçak «Hyperset» ismi verilen bu dığer katlan birbırine bağlıyacak tehlikesi dolayısiyle bahis konumürekkepler, normal olarak Z su olmamaktadır Mimar Bobert ilâ 5 dakika arasında kurumak tır. Kromnikel konstruksiyon yan gın tehlikesıne mâni olacaktır. Gabriel Kolonya şehnnden 50 Km. tadır. Kuruma sürati, mürekkep Bu muazzam kule, bulutlan de mesaiede Munster Eifel civannda içindeld reçine ve solventlerin. lip üzerine çıkmaktadır. Bina sâ bir yer Ûzerinde durmaktadır. dikkatli bir tarzda muvazeneli kinlerinin takriben yansı caddeMuazzam bina şimdilik proja hale getirilmesiyle sağlanmaktalerin tozundan uzak, diğer Alman halinde fcagıt uzerinde durmaktadır. şehirlerindeki halkın hepsinden dır. Fakat 20 000 D Mark masraf fazla güneş görerek bulutlann üla 12 metre yüksekliğinde bir zerinde yasıyacaktır Binanın Uk modelin insasına başlanmıştır Bü kiracılan şimdiden müracaat ettün ınsaatm ıki milyaı D Marka Bir tngiliz firması, kereste. mal olacagı ve lnşaat mUddetinln çimento ve çelik karkastan, ha miş bulunuyorlar. Bu fciracılar bina sıkıntısı çeken tdmseler de10 yıl sürecegi hesapianmaktadır. zır evler inşa etmektedir. Tepğıl, binanın en son katlarma milş Amerikanm bir çok büvük firma yeni bir sistem dahilinde haarteri olan astronomlar, radyo ve ve bankalan binanın fınansmanılanmakta olan bu evler, teraslı televizyon müesseseleridir. na iştirak etmeye hazır olduklaiki, üç yatak odalı ve daha bir rmı bildirmişlerdır. çok değişik modellere göre haBinanın kurulabilmesi içio 500 zırlanmaktadır. Fabrikasyon evler, normal olarak, yerinde inşa edilen evler den çok daha üstün olmakla br Türk Rekreasyon Cemiyeti Atölyeleri raber, maliyetleri, bir hayli dü4 kasımdan itibaren açılıyor. Kayıtlar, 15 ekimden itibaren şüktür. tsteük, mimari bakunın pazar hariç her gün 1014^0 arası Taksim, Meşelik Sok. Bendan da çok beğenilmektedirler gisıa Apt. devam etmektedir. Iisan kurslan da vardır. Üçte bir nisbetinde çelik olan bu evler, vasatî olarak 12 ton Cumhuriyet 12779 kadar ağırbktadır. Vücul azalarını değiştirme basfahanesi Çabuk kuruyan mürekkep Hazır evler ZMÎR'de .Tlıfl r" » « h .C • {• Türkiyenin ilk özel Mimarlık ve Mühendislik öğrenimine başlanuş olan : YAÖ » 3i •* "• Miınarlık ve \liilniiilMili Yiihsek Okulu İki yıllık kuruluş ve öğrenim tecrübelerinden cesaret alarak tstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Profesörlerinden Prof. Melih Koçer (Dekan) Prof. Aziz Ergin Prof. Kemal Karhan Yönetiminde EGEÖZEL MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ L BÖLÜMÜNÜ AÇMIŞ OLUP, HER ÜÇ BÖLÜME DE MAHDUT KONTENJAN İÇİNDE ÖĞRENCİ KAYlTLARlNA DEVAM ETMEKTEDİR. 1 Okulumuzun Dershane, Atdlye, Lâboratuar ve Sosyal tesisleri tamamen kendi malı olan geniş koruluk arazi ve binalar içinde en modern ders araçlariyle teçhiz edilmiftir. 2 Taşradan gelecek öğrencilere aylık 120, TL. ücret mukabilinde yurt temin edılmis, kız öğrencilerin tztnir, Yüksek öğrenim Kız Talebe Yurdunda ıkametleri sağlanmıştır. 3 öğrenim ücreti taksitler balinde alınmaktadır. Memur ve Subay çocuklarına ödemede kolaylıklar sağlanmıstır. Okulumuzda okuyan kardeşlerden ikincısine ve mütaakıp kardeşlere 1.500 TL. lık bir tenzilât tanınmıstır. 4 Okulumtu bütün velilerin ve ilgililerin ziyaretlerine açıktır. Izahlı broşürümüzü isteyiniz. BANKALARTJHIZ : TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI ÎZMİR ŞUBESÎ 593 Hesap, TÜRKİYE ÎŞ BANKASI İZMİR ŞUBESİ 60673 Hesap. Müracaat : Buca Cami Sokak No. 2 İZMÎR Telgraf : MASTER BUCA Telefon : Müdüriyet 28153 Santral 28064 i'or ll/i'l iUimarlık ve Mühendislik Yfihsek OKULUNUN Hiçbir mecburî hizmet yüklemeksizin. açmış olduğu Tam öğrenim bursu sınavlarına katılan »daylar »rasından, ERDİNÇ ZANA BirincUikle İZMÎR Namık Kemâl Lisesmden SABRİ MOTAN Ikincilıkle tZMÎR Namık Kemâl Lisesinden COŞKUN ÎLGÜNER Üçüncülükle İZMÎR Atatürk Lisesmden HAMİT TUZCUOĞLU Dördüncülükle tZMİR Karşıyaka Lisesinden SEVİL SOYDANBAY Beçincilikle tZMÎR Kız Lisesinden başarı göstererek okulumuza kabul edilmışlerdır. Adı geçenlerin kayıt işlemlerı için Okul Müdurlüğüne müracaatları ilân olunur. (REKTER) (Reklâmcıhk: 3909/12783) 6ALATASARAY 3dHkcinnx.nl BEYOĞLU ŞUBESİ YAPI ve KREOİ BANKASI Bugıhıdeiı itibaren çalışmalarına Oalatasaraydainsa ettirdiğimiz,yeni binada devam edecektir., o j: f f v^.^^ • ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • % İşletme Mühendisi Aranıyor YENİ MELEK Sinemasında fmmmt. Büyük bir fabrikanın işletme mühendisliğini yapabilecek, tecrübeli KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ ı' aranıyor Ingili2ce bilenier tercih edilecektır Tercümei halle! rini bildirir mektupla İstanbtıl 176 P ^ . «İşletme» rümuzu ile müracaatları. tâncüık: 2991/12748 ve TESADÜF nı gordüğü büyük rağbet üzerine bir hafta daha gösterilecektir. Artistleri: Georre HAMİLTON Olivi» de HAVİLXAND İlâncılık: 3055/12754 | YAPI ve KREDi BANKASI Sklâmcıhk 3881/1273t m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog