Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖET CUMHURtYET 19 Ekim 1964 P0UT1MAMO 1ÛL KOPOKTA.J: CT;T£XER CELİSI GÜZEU Dolmuşta Yazon: Hamdi Voroğlu Dobnuş yolculannm en şi| kftyeti, içlne beşten fazla büyük glyolcu nuna kadar açmıştı. Hoparlörden örlayıp, hacmi büyük olduğu için rerse dernal tekerlekli sardalya n kulağunın içine sığmadan, etrafım çısı oluveren arabalann, yavaş ya zorlıyarak zan patlatmaya çalışan vaş, küçük çapta birer otobüs ha bir türkünün ortalannda, dügmeyi linl almaya başlamasıdır. az buçuk bükmesini, kabilse sesi Bir otomobilin istiâb haddi, fab kısmasını rica ettim. rikasmın ona verdiği iç ölçülere gö Başmı dörtte biı kadar çevlrip, re hesap edilir. dişlerinin gıcırdadığını belli eden SIYAH James BALDVVİN rkadaşımın bu kızgınlığına hak vermiyor değilim Amerikalılarla konuşup anlaşmak çeşitli bakımlardan insana güç gelir. Kendimize olan güvenimizin azlığıyla orantüı olarak konusmalarunızda iç dünyamızı gizlemeye çalışınz. Buna rağmen, hareketlerimizin gerçek benliğimizi ortaya koyduğuna safça inamrız. Asil kişiliğimiz ise ısık yillan kadar ötede, karanlıkların içinde gizlenip kalmıştır. İnsanı karamsarlığa sürükiyen şey ise, korkunç karanlıklarda hapsedilmis kişiliğimize kavuşmak yolunda toplum olarak hiç bir gayret göstermeyişimizdir Bu bakımdan, davranışlanmızın gerçek düşüncemizi yansıtmadığı sahte bir dünyada yaşıyoruz, desek, Amerikan toplumun nitelikleri hakkmda çok şey beHrtmiş oluruz. Bu durum sadece Amerikan toplumunda rastlanan bir özellik değildir. Ancak, yalanlar yer yüzündeki hiç bir toplumda rastlanmayan bir güçte dimağlarımıza ve kalblerimize işlemişlerdir. Yalanlar dünyasmdaki halkımız, şişirilmiş bir geçmişle her bakımdan bozuk olan bir hâl arasında bocalamak zorunluğunda bırakılmıştır. İklisndi alandageri kalmamız orial sınıfın yok olma lehlikesini yaralır i Bflyökeiçi Settar ikseıMn likirleri: ve ^iffiisnnııtıınıiHiıııııııınııııııııııııııııııınııınııııııınınıııınıınınnıııııniRniTnın 1961 yılında Bonn Büyükelçi rasinin yerleşmesinde ve devam laşmak yolundadır. Garp dünya = liğinden Ankaraya çağırıldığı za etmesinde fayda görenlerin de nnın lidert Amerika, Rusyaya ğ man «Dışişlerinin bugün başmda İşi bu yönden mütalâa ederek böyle bir değişiklik geldiğini gö = Bizde dolmuş olarak kullanılan yamyam bakışlannı yüzümde gezda olan kimselerle teşriki mesai bu memlekete yardımlannda a rüyor. Bu yüzden Rusyaya kar s arabalar böyle değlldir. dlrdi: edemıyeceğimden, istifa ediyo cele etmeleri gerekiyor.» şı tedafüi tedbirlerinde bazı de ğ Dolmuşlann içine bınecek yolcu Bu türkü bu sesle dlnlenir, barum» diye telgraf çekip başka ğişiklikler yapmakta veya yap ğ sayısı, şofö'rünün para hırsına, müş yım, dedi. Duğme bundan fazla kıbir vazife kabul etmiyen Settar mayı düşünmektedir. Biz ne g terilerden bazısınm yufka yürekli sılmaz ki! tksel, kendisine bu olayı hatırkuvvetimiz, ne de coğrafi mev | | iğine, bazısınm pısınklığma; vaziElini radyoya uzattı. Dügmeyi bllatınca: kiimiz itibariyle Amerika ile kı = eleri el kol sallamaktan ibaret oi raz daha açtı. Bu sefer ses otomobi« Kanaatime göre,' dedi. DışSettar Iksel, Amerıkaya karşı yas edilemeyiz. Bizım daha mü ü rer otomat gibi, kavşak yerlerinde lin ıçme de sığmaz oldu. Söyledigiisleri Bakanhğı bu zihniyet için§ bekliyen trafik memurlannın dik me. söylıyeceğime pisman oldum. tutumumuzun nasıl olması lâzım teyakkız, daha tedbirli olmamız P kat ve ilgi derecelenne göre ayarde iş görecek halde değildi.... Ama yapılacak bir şey kalmamışgerekir. Rusyanın siyasetinde §j geldiğini şu şekilde izah etti: tı. «Kapa» yı «aç» anlıyan bu iğrı Iksel mütebessim bir çehre ile vukua gelecek bir değişikliği en H lanır. € Türkiye şark ve garp sisArabanm arka minderinde otu anlayışlı adamın arabasında ldim dış politikamız hakkındaki fibüyük memnuniyetle karşılarız. M temleri arasındaki mevkıini kirlerini şöyle izah etti: Ancak bunu görmemiz, bundan | | ran üç yolcu, şoförün bazan, kim «Burası benim arabam, çık dısaCumhuriyetin kuruluşunda iç siemın olmamız gerekir... Rusya ğ seden izin almadan, şöyle bir hafif n!» der de, görünürde tek taksı « Bugün dış politikamızd» yasi rejimi ile aynı zamanda tâ radyo neşriyatı ile ve gizli faa = yan dönüşle. arkasına: bulunmıyan bir sokakta beni araba bir sıkmtı müşahede edilmekteyin etmiştir. O zaman Amerika liyetleri ile iç işlerimize el uzat ff Azıcık şöyle sıkışuı da, şu ba dan atarsa halkn nice olurdu? dir. Bu sıkıntı iktisadî meselecihan politikasında bugünkü madığı ve umumiyetle garp de £ yı da alalım! Derken, avaz avaz haykıran radlerden baslamak üzere her türDiye emir vermesi uzerine ltiraz yoya kendisl de iştirak etti. Hopardış münasebetlerimizde kendini mevkiini işgal etmiyordu. Bina mokrasılerine karşj yıkıcı siya ğ edecek olurlarsa, en amnrtan insaf lörden çıkan vaveylâya, nezle görhissettirmektedir. Bütün bunlar enaleyh Türkiye Amerikaya tâ setinden vazgeçtiği takdirde bu ğ sızlıkla suçlandınhrlar. Bilmiyorum bu sözler, çağının en zengin ve memis gırtlağının nağmelennl kaiç rejimimizdeki huzursuzluğun bi olmuş bir memleket değildir. büyuk komşumuzla Atatürk'Un f gülçü ülkesi olan Amerika için yersiz kaçmakAncak onunla aynı ideolojiye sa kurduğu şekilde en dostane mü |§ Bazan şoförün bu suçlamasına tarken, bir eliyle de, direksiyon U ve caliliğin, dış münasebetleriyolcular da iştırak eder. O zaman, zerınde tempo tutmaya başladı. tadır. Televizyonun ve sinemanın gerçekleri mlze aksedişlnden lbarettir. Tür hiptir. Ayni tedafüî sistemın nasebetleri tekrar ihya etmemiz ğ dördüncü yolcunun arabaya aünma Bir aralık araba durdu. Şoför egöstermek ve yeni düşünceler getirmek yerine içinde yer almıştır. Bütün bunla en tabil ve makul hareket tarzı U kiye dış siyasetinde demokratik sına itiraz eden tek yolcu sizseniz, fendi, yolda bir ahbabını görmuşhalkı oyalamaya çahştığı bu hayâl ve ruya ülke| soför de dahü, hepsinin birden si tü. Arkasına, bir güvercin bakışı memleketler arasında yer almış rın yanında bir de Amerikadan dır.» sinde. yukarıda sözünü ettiğimiz iddialar katı br. Ancak bu yerinl coğrafl mev gördüğümüz iktisadi yardım varze yükliyecekleri töhmetler arasın urlattı: ve sert görünmektedir. Ama gerçekür. Bunun kiinin arzettiği hususiyete ve dır. Ama yardım almak Amerida vatan bainliği büe yer alabilir. As müsaade, dedi, arkadası da kaya tabi bir memleket baline son örneğini, Başkan Kennedy'nin öldürülmemaddi güvene medyundur. YokDolmus arabalanna Uç yerine alalım. sinde gördiik. Amerikan halkı akıl almaz bir sa iç rejim itibartyle Garb De gelmemizi icap ettirmez. Ameridört yolcu ahnmasına gık demiyeÇareslz, sıkıştık. «Arkadaş» arkamokratik memleketleri Türkiye kadan hemen hemen bütün garp cek kadar birbirine kenetli bu vauysallıkla Başkanlannın solcu bir fanatik tarasını bile sığdıramıyacağı daracık tandaşlann, arabanın dışında, bayi kendileri gibi bir demokrasi memleketleri yardım almıştır. fından öldürüldüŞüne inanıverdiler. . Zira düzan menfaatlerini korumak için va yere bütün heybetiyle yerleşU, sı olarak kabul etmemektedirler. Bize yapılacak yardım başka şünmek ve gerçeği aramak güç geliyordu. Gerradakllerden ikisi öne doğru uza87 Eylül hâdiseleri sırasın jj tanı bile unutuvertşleri ibretle göBir memlekette antidemokratik memleketlere yapılan yardımdılar. kanunlar meriyette olduğu, ba lardan daha uzun müddetli ve da Atina Büyükelçimız olan ve 1 rulmeye değer bir garip temasadır. Bu ikinci saygısızlhk birinciye orada 3 yıl kalan Settar tksel. jŞ Bir kaç gün evvel sehrin uzakça sının ve söz hürriyetinin türlü daha fazla olmalıdır. Biz, «hak takyitlere tâbi tutulduğu müd kuvvetindir» kaziyesine karşı Kıbns meselesinin çözüm yolu = bir semtine doğru yaptığım bir dol tüy dlkmişti. Ama, adam, bamtelitehlikeli birine H mus seyahatinde, radyo spikerliği ne dokunulması detçe ve nihayet milletın çogun koymak için kurulmuş bir siste hakkında da: benziyordu. Çaresia sustuk, blrbiri lugunun lradesi tam olarak mem me dahil bulunuyoruz. Bu sis « Suallerınizin en nâzik nok = ile, ses alma teknisyenliği ve so mize bakıştık. Bereket, içimizden Plâstik Süniirçelik leket idaresınde aksetmedıkçe temin içinde aynı kaziyenin tat tası budur» dedi ve devam etti: jj förlügü nefsinde bir araya topla yükselen lâ havleleri duymasına to mış bir şoförden, srra İle hem radve Küpeştelik demokrasiler zümresine mensu biki bir mantıksızlık ve garabet »Zira, Kıbns meselesinin bugün ğ yo dersi aldım, hem insanlık dersi. kân yoktu. Martej *• mUsamt» tlp1 yer biyetimizde cali olur. Ve bu teşkil eder. Amerika ile müna kü durumu itibariyle, sualiniz ğ Sonra iki derse de tesekkur etdoşemeıen Ue culıanııan PLÂSAma aklıma koymuştum. Kendi zümreye mensup hakikl demok sebetimiz iki müttefik münase dış siyasetle beraber iç siyaseti ğ TtK SOPORGBLİKLSR re MBRmem lâzun geldl. Bir ders de ben sinden başka hiç klmseyi adamdar rasilerde gördüğümüz muamele beti olduğu müddetçe doğrudur. de içine almaktadır. Görüyorsu j ona verdim. O bana teşekkür etDİVEN KOPBŞTELtKLERt satısa saymıyan bu vurdum duymaza bir 50 mllyon adet tutkallı küçük makbuz nuz dış siyaset hakkında görüş s de buna uygun olur.. an edtımlsttt Ve her iki taraf için ancak bu medi ama. inytiiah dersimden fay ders verecektim. Tam o sırada, yalerimi açıkça söylüyorum. İç si g dalanmıştır. (DtSTRtBtVrftRÜ) RAMPtNG nımda oturan yolcu, benden önce Kendileriyle kader birliğine şekilde faydahdır.» bastın lacaktır. KOLL StRT yasette ise polemik yapmak ar g Otomobilin radyo dugmesinl so davrandı: karar verdiğimiz memleketlerin OumBurtyet Caooesi No. 101 zusunda değilim. Bu sebeple ğ Şoför efendl, dedi, şu yapöarasında eşit muamele görmek Şartnameler Ankarada Kmlay Genel Müdürlüğündetı, îs (ı Kıbns meselesi hakkındaki so ş ğını beğendln mi? Bak nasıl sıkaş Tetefoa: 47 30 9? 3 istiyorsak, onların ideolojilerini tanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir. (' ş runuza sathi şekilde cevap rer g sıkış oturuyoruz. Üç kisilik yere = tmalitctn: İZMIR PLİSTtK f samiml olarak benimsememiz mekle iktifa edeceğim. Kıbns jj Teklifler en geç 2.11.1964 pazartesi saat 16.00 ya kadar Ge { 3 SANAYÜ v» TİCAKE1 A.9. = dört kişl sığar mı? ve bilhassa tatbik etmemia gere» Türk • Rus münasebetleri meselesinin çözüm yolu hayli s nel Müdürlüğe verilmiş olacaktır. Beriki yine dörtte bir nlsbetinde kir. Büyük Atatürk'ün Cumhuri hakkında ne düşünüyorsunuz?» müşkülleşmiştir. Türkiyenin dogbir döauşle: J •ncılı1' S2i<»'12742) yet Türkiyesine 40 sene evvel < Türkiye bifyuk ve kuvvetli rudan doğruya müdahale ederek Fena mı ettik bayım, dedi. tnçizdiği ve gösterdiği yol da bu komşusır R»»y«y*. karşı dtitman tşi hal'yoluda sokması için ahdl .^Gumhuriyet 12780 sanhjt yaptık. Bu da mı gunab? yoldur.» ca bir politika takip edemez. Yu şartlar tekevvül etmişken Türk Artık sabnm taşmıştı. Dağ bakanda da söylediğimiz gibi dış Hükümetl bunu yapmamıs şında da olsak arabadan inecek politikamız günlük icaplara göre veya yapamamış. meseleyi daha = dersini mutlaka verecektim. Ara değil, yeni Türkiyenin kurulu geniş beynelmilel bir sahaya in ğ bayı durduttum, indim, şoförün pa rasını verdim. Kapıyı örttüm, ken şunda iç rejimın icaplarına göre tıkal ettirmiştir. Bugün Güven g dimi mumkUn mertebe alargaya al Büyükelçiliği sırasında, Alman tayin edilmiştir. Atatürk'ün bir lik Konseyinin bir karan mev ş dıktan sonra: 73.10.10 Gümrük tarife pozisyonlu «FİLMAŞİN» Rus polıtıkası vardı. Bu politika cuttur. Bu karar gereğince bir ğ devlet adamlariyle yakın dost Şoför efendl, dedim, sen iniki memleketin birbirine iç reji de arabulucu tâyin edilmiştir. ğ luk bağları kurduğu bilinen Setiçin ROMANYADAN İHTİYAÇ BELGESİ sanlığı bırak da doğru dürüst şotar İksel'in bilhassa Başvekil mine müdahale etmemek şartiy Büyük, küçük bazı devletler ise s förlugünü yap, yeter! bulunan Sanayicilerin Şirketimize müracaatlan. Adenauer'la pek sık görüştüğü le en dostane ve sıkı münasebet müdahale etmekte veya müda ş Anladı mı, anlamadı mı, bilmem söylenirdi. Dışişlerinde umumı ler idame ettirmelerı ıdı. Bu po hale eder gözükmektedırler. A = DEMİR KERESTE TİCARET A. Ş. ama, şu Istanbul trafiği yetkilileri merika Cenevrede bir hal çaresi ş yetle iktisadî konularda ihtisası litıkayı Ruslar bozdu. tkinci Galata Tünel Cad. Tıanstürk Han Kat : 4 bazı dersleri şoförlere kendilen Dünya Harbınden galıp çıkan aramaya başlamış ve bazı for E olan müstafi Büyükelçi «YarTel: 49 11 41 Telgraf: DEMKERLIM verseler de bizi bir de terbiye hoRusya, komşu memleketleri isti müllerı gayriresmî surette de ol |j dımlar kesilirse ne olur?» suacalığı etmekten kurtarsalar daha lâ etti. Onlara kendi rejimini sa ortaya atmıştır. Hükümet g limizi şöyle cevaplandırdı: iyi olmaz mı? Reklâmcılık 3829/12741 Reklâmcılık 3896/12734 zorla kabul ettirdı O arada Tür muhtelif meselelerde müttefik s SOLDAN SAĞA: « Türkiyenin iktisadi kalkın kiyeye karşı da polıtikasını de lerimizin üzerimizde tazyik yap ğ 1 Son depremde en fazla zarar ması hepimizce malum sebepler ğiştirdi. Biz o zaman ne Ameri tıklannı açıklamıştır. Müttefik g gören llçelerlmlzden blrtnln halkmOaurg* jnDetto rumsoıoPARİSİN KIRALI 84 te geç kalmıştır. Hüsnüniyetle kanın müttefiki idik. ne de lermıizin işi Türkiye aleyhine g dan. 2 Göçebelerln evl, esas ve teaao ıktiba* «umı*uı hazırlanan kalkınma proğram NATO vardı. Buna rağmen Rus hal yoluna gıtmek istiyecekleri p mel olarak konulmus usul. 3 Güney lan tatbik edılememektedir. yanın tehditlerıne boyun eğme ni zannetmek için sebep yoktur. g Amerika öküzU ve Tlbet papazı, blr Program yapmak lüzumludur. dik. Bu da göstenr kı, Sovyetle Onların istediğı. meseleyi bır yo g şeyln güç bulunma veya ortadan kalFakat iktisadi meselemizi hallet re karşı olan politikamız şu ve lunu bulup ortadan kaldırmak s kıp kaybolma hall. 4 Çevrlllnce Blrleşmlş Mllletlerln Oenel Sekreterl mez. Tabii kaynaklardan isti ya bu devlete tâbi olarak çizıl tır. Bize yapılan bır tazyik var ş bellrlr. yazı veya sozle lfade etme fade ve iş gücünün seferber e mış bir politika değildir. Ancak sa aynı tazyikin Yunanistan üze g tarzı. 5 SOtten kesllmls çocufclann dilmesi yanında yatırım serma tedafüî ve kendi varhğırmzı ve rinde de yapıldığını tahmin ede fğ ağzına verilen. 6 «Bas> ın yarısı, yesine ihtiyaç vardır ki o da toprak butunlüğümuzu korumak riz. Butün bunların sonunda or g blr yemls, nota. 7 Osmanlı tarlhlnde acılclı blr sahlfe olan kaybettlgibizde mevcut değildir. Son sene gayesinı taşıyan bir sıyasettir. taya bir hal şeklinin konulaca s mlz blr denlz savaşının yerl. 8 Dlll lerde bir çok ağızlardan, «dış ğını zannederim. Bunun Ache ş İle dokunup tadma bakmama. 9 yardıma ne lüzum var», veya Rusya bizı kendi peykleri ara son Plânı adı verilen ve Türki ğ Eskl eserlerl meydana çıkarmak lçln «bu kadar dış borç birıkir mi?» sında görmek ister. Bizim ise yeye büyük bir arazi parçasının |E yapılan, uyarma hareketl. sözleri duyuldu. Bunu söyleyen Sovyet rejimini kabule niyeti muayyen bir şekil dahilinde ter g YUKARIDAN AŞAĞIYA: ler ya işi bilmiyenler, ya da dış miz yoktur. Ancak şunu da söy kıni derpış eden hal şekline yak = 1 Vaktlyle Osmanlı ordusunda yardımı başka taraftan almamızı lemek gerekir ki. bugün Rusya laşacağını tahmin etmek hatâh § da hlzmet gormüş basanlı blr Alman ıstiyenlerdir. Nitekim işbaşına da bır değişme husule gelmekte olmaz. Esasen Türk Hükümeti ş Generall. 2 Blrtnln üstüne çullanıp dayanma, blr edat. 3 Müslumanlagelenler, dış yardım imkânları dir. Garp âlemının benimsedıği Acheson plânını müzakereye e ş rın beş vakitte kıldıklan, eğlenmek aramakta gecikmediler. Ve te modern demokrasi 1789 Fransız sas olarak kabul etmiştir. Böyle f§ lçln çaldınlıp dlnlenllen. 4 Yunareddüt etmediler. Türkiyenin ik Ihtilâli ile ortaya çıkmıştır. Bu bir hal şekli «va bunu kabul j§ nlstanm baskentlnln balkmdan. 5 tisadî alanda geri kalması yavaş demokrasının komünizmi gölge edersınız veya her türlü vebal |j Blr renk, herkeAmoretti pusu yerinden aynldıktan sonyavaş orta sınıîın yok olması de bırakan terörler, diktatörlük ve mesuliyeti üzerinize alıp red g se bedava yo! Buluştukian yer bususî yemek salonlanyPradegonde'un arabası avluya jirmedi ra evine döndüğü zaman orada, Fregose'un dı ve daüna bir kaç dostla birlikte akşam Vlarkd, alçak gönüllülük gösterdi. Üniversite tehlikesıni yaratmaktadır. Bir lerle dünyaya gelmlştir. Demokra deder, cebir yoluna gidersiniz» = göstermeŞe kalkışan klşi. 6 bıraktıği bir pusula buldu. Pusulada şöylr yemefi yerlerdi. Tampon vazifesi gören bu caddesinde arabadan indi, orta yerinde parmemlekette orta sınıfın yok ol si ancak bu merhalelerı atlattık denilerek önümüze konulacaktır. ğ deniyordu: «Yann aksam gelin. Sizi Hienart' yabancılar ohnasa baba ile kız arasında ha tak renkli çiçeklerden bir göbek bulunan küması demek orada az miktarda tan sonra bizım benimsediğimiz (Türk Hükümeti tarafından de ğ Blr çeşlt çanta, tstanbul çevreın evinde bekliyoruz.» Fakat bu arada, Marki yat imkânsız hale gelirdi. Mösyö Marechal Ue çük tarhın yanından ceçti. konağın birinci zengin ile çok miktarda fakirtn rejim halini almıştır. Komünizm mek isteniyor). O zaman millet ş stnde kıslası Ue de Predalgonde, Matmazel Marechal'i gör Lncienne blrbirini çok severlerdi, (akat hiç katına çıktı. Beyaz velekli, siyah saten çokalması demektir. Memleketin de bu gibi istihalelerden geçi çe birlik halinde takip edilecek = tanıntnış blr yer. nteye sitmişti. Babasının sahip olduğu üni bir konuda anlaşamaziardı. Görüşlerinden rapb, tngiliz usulü bir uşak üniforması giyrejimi bakımından böyle bir du yor. 19 uncu asır başında bir kra hareket hattını seçmemiz gere p 7 ttalyan paversite caddesindeki büyük konakta, gcnç ikisi de hiç bir fedakârlıkta bulunmadıklan miş bir metrdotel bir ealerinin kapısını açtı. rumun yaratacağı âkıbet kolay liyet ile bir cumhuriyetin bağ kir. Ümit ederim ki, önümüıe g rası. Kıbnslı pakızıu kendi dairesi ve kendi hizmetlerine ba için devamlı tartışma halindeydiler. Konağın, O galerinin öbür ucunda bir oda uşağı bekca tahmin edilebillr... Binaena daşması tasavvur edilemezdi. Za konulacak hal şekli milletçe ka s pazuı üç bası. 1*^1^0 r*uımıaraınıp kan özel hizmetkârlan vardı. Lucienneie ba blri bir tarafında, sağında otururdu. öteki so hyordu. Misafirleri salona almaya o memurleyh iktisadi kalkınmamızı bu manla her iki rejim birbirine bul edebileceğimiz bir mahiyet = S Tersl kadın halledllmU sekl» bası hiç bir zaman birlikte öfle yemeği ye lunda. Fakat ikisinin de birinci katta daireleri du: « Matmazel burada deçil. dedi. Kendiçocuk bakıcısıdır, yüz v» çehrt. 9 gözle görüp acele tedbirlere baş yaklaştı. Komünizm de aynı şe te olsun.» mezlerdi, fakat her akşam, saat yedide bu vardı. g <Pek düçük kaUteU cUve» karsüıgı üç sine haber vereyim. İçleri girmek zahmetinvurmamız ve Türkiyede demok kilde garp demokrasilerine yakluşurlardı. de bulunmanızı rica ederim, Marki cenaplan» söz. (Arkası var) mıııtıtıııııııminııraıııi!ini!iımıınnn.i;!i!f;ı;rai"«ıiinııı:!nıııııi!!iır«;yiii;ıııınınısis Kıbrıs meselesi "ya bunu kabul edersiniz veya | her türlü mesuliyeti üzerinize alıp cebir yoluna ( gidersiniz,, şeklinde önümüze gelecektir 1 A "Hok kuvvetindir,, kaziyesine karşıyız Mesele beynelmilel j sahaya intikol j ettirilmiştir | I çek kendileri ve topiumlan hakkmda kafalannda yarattıklan guzel hayalleri yıkabilirdi AmerikpitTi eünevi Ribi Kennedv'nin öldürüimesinde büyük çıkarlan olan çok sayıda insnnm yaşadıgı bir bölgenin Dallas gibi Kennedy'den nefret eden muhafazakâr bir fehrinde, Başkanın ortadan kalkmasından hiç bir sey kazanmayacak garip bir solcunun onu öldurdüğun* hemen inanıverdiler. Bir bakuna bunu normal karçılamak gerek. Kötülüğün uzaktan, düşmandan geldiğine inanmak, bu kötülüğün Amerikan halkı ve ahlâkıyla bir ilgisi olmadığım kabullenmek. Amerikan toplumun bu işi yapacak kadar alçak bir insan yetiştiremeyeceğine inanmak kolaylanna geldi. İnanmasalar, toplumumuzun dayandığj temel ilkeleri gözden geçirmeleri gerekirdi Goğsümüzü gere gere dünyaya llân ettiğimiz, dünyanın da kopya etmesini istediğimiz cAmerikan usulü yaşama» nın ne demek olduğunu, yer yer kimlerin ezilmesine ve hangi degerlerin kaybolmasma yo) açtığuu görmeleri gerekirdi. Amerikanm güneyindeki solcular sokakta bile serbest gezemez. Ben Dallastayken solcular değil, eyalet polisi tarafından csiyah* lığımdan ve zenci haklarının savunucusu olarak tanmmadan ötürü adım adım tâkip edilmiştim Suikastin içyüzünün öğrenilmesini zamanın akışına bıraksak ve kaatilin Amerikaya yabancı olan şeylerin etkisinde hareket ettiğine, içimizden çıkmadığma kendimizi inandırsak bile, böyle bir işi seve seve yapacak insanlo.ın toplumumuzda var olmadığım kabullenmek, tek kelime ile, gülünç olur.. (Arkası var) Türkiye Knıloy Oerneğinden Rusyado bir değişme görülüyor BULMACA Orta smıfın yok olması tehlikesi FILMAŞIN İDr. KEMAL ÇAĞLAR RADYO • RASİflfc İ S T A N B U L RADYO • RADYO *RADYO 18.30 Ca» plaklan 19.00 Melo ler, çesltll melodUer 14.30 Turdlden melodlye 19.30 Orkestra kuler 14.45 Şarkîlar 15.00 Ka7.30 Açüıs Kısa haberler . Saz müzlftl 20.00 HafU müzlk 20.15 panış. 16J7 Açılıs 17.00 Kısa habereserlerl 7.45 Haftf müzlk 8.00 Radyo Ue tnglllzce 20 30 Plâklar Haberler 8.15 Salon orkestraları arasında 21.00 Müzlk derglsl ler 17.02 Tenl plâklar, yenl me 8.45 ÇeşlUl müzik 9.00 Şarfcı 22.00 Gece konserl 23.15 Çeşltll lodller 17.30 lncesazdan Şedaraban faall 18.00 Rekl&m programlar 8.30 KUçük konser 9.45 muzik 24.00 Kapanış. ları 18.30 Turttan sesler 19.00 İSTANBU1, POLİS RADTOSD Salon orkestraları 10.00 Kıse baHaberler 19.2S Hava durumu (Kısa dalga: 47, 43 m.) berler Kapanış. 10.58 Açüış 11.00 Şarkılar: Z. 23.30 Şarkîlar 19.50 Uykudan 12.00 Açılış Kısa haberler Salon orkestralan 12.30 Türkıiler Müren 11.20 Emnlyette beş dakl önce 19.55 Küçük ilânlar 20.00 Şarkîlar 12.50 Haflf müzlk 13 00 Haberler ka 11.25 Günümüzün sarkılan Kıbns lçln 20 10 13.15 Plak dolabmdan 13.30 11.40 Türküler: N. Bayram 12.00 20.30 Küçük koncer 20.55 Kuçük llânlar 21.00 Kısa haberler Şarkıl&r 13.50 Çe?itll müzlk Kapanış. 15.58 Açılıs 18.00 Şarkîlar: G. 21.02 Mlkrofonda tlyatro 22.00 14.15 Türküler 15.00 Kısa haberKasacı E. Gündüz N. Sipahl Türküler geçldl 22.15 Caz severler . Kapanış. 17.00 Açılıs Kıs» haberler 16.20 Dans müzlğl 16.40 Türküler ler lçln 22.45 Haberler 22.55 Hava durumu 23.00 Opera albü17.05 Yunlun seal 17.30 Erkekler geçldl 17.00 Kapanıs. münden 23.45 Gece yarısma doğfaslı 17.57 Kısa U&nlar 18.00 A NKAR A ru 23.58 Günün önemll haberlert Beklamlar geçldl 19.00 Haberler Günlük olaylar 19.30 E ı n llan6.27 Açılıs 6.30 Kıs» haberler 24.00 Kapanış. ANKARA İL RADYOSU lar Haflf müzdk 19.40 Saz eser 6 32 Günaydın eayın dlnleylcller 16.57 Açılıs 17.00 Keely Smlth lert 20.00 Küçük konser 20.30 7.30 Sabfth müzlğl 7.45 Bu saba Türküler re şarkîlar 21.00 Açık huj solistJ 8.00 Haberler 8.10 söylüyor 17.15 Dans müzlğl otıurum 21.40 Şarkîlar 22 00 Hava durumu 8.15 Slzln İçin ça 18.00 Senfonlk konser 19.00 ÇeReklâmlar geçldl 22.15 Fehml Uyoruz 8.30 Oyun havaları 9.00 sltll haflf müzlk 19.45 Radyo İle Ege orkestrası 22.30 Kemal Gü Kapanış. Almanc» 20.00 Gülây ügurata tsleşoğlu orkestrası 22.45 Habermuzlgl çaüyor 20J5 11.57 Açılıs 12^00 Kısa haberler panyol ler 22.55 Ara melodUeri 23.00 12.02 Öğle tatlU İçin 12.25 Sollstler ve orkestralar 21.00 Tenl Gece konserl 23.30 Çeçltll müzlk Küçük llânlar 12.30 tkj sollat söy dünyadan halk sarkılan 21J0 lüyor 13.00 Haöerter 13.10 Ha Oda müzlğl 21.50 Gece konserl 24.00 Kısa haberler Kapanış. va durumu 13.15 Öğle konserl 22.35 Dans müzlgl 23.00 Kap«İSTANBUL tL RADTOSC 17.58 Açılıs 18.00 Dans müzıgl 13.40 Şarkîlar 14.00 Çeşltll sollst nıs. ı1 Idrar Yolları ve Tenasul , 1 Hsstalıklan Müteiusgısı 1' Galatasaray, Turnacıbaşı So. 1' No 12 Uğur Apt. Saat 1012 ı1 ve 1318. Tel: 44 14 36 4O 19 Ekim 1925 tarihli Cumhuriyet'ten İ s t Lv. Â. 2 No. Sat. Al. Kom. Başk. dan: SİHKECİ D. KAPI Kapalı zarfla 10.000 kilo ambalaj sicimi satın alınacakttr. Tahmini tutarı 180^00 lira olup geçici teminatı 10^50 lira dır. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 1/2 nispetinden asağı olmamak üzere iki ayn istekliye de ihale edilebilir. thalesi 4/Kasım/1964 pazartesi günü saat 11.00 de Ko misyonumuzda yapılacaktır. Teklif mektuplannın ihale sa atinden bir saat evvel Komisyona verilmesi, Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Ankara • Izmir Lv. A. liklerinde, evsaf çartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. Kuruçestnedeki kömfir depoları kapatıldı Kuruçeşmedeki kömür depoları, hiç bir hak ve emre dayanmadan Şehremini (Belediye Başkanı) Emin Bey tarafmdan kapatılmıştır. Bu garip karar büyük akisler uyandırmıştur. Bu konuda yazılan yazılardan bazı kısımlan aşağıya alyoruz: «Şehremini Bey kendi iddiasını yürütmek için ortaya bir sıhhat meselesi çıkarıyor. Halbuki kömür tozu, çalışan işçileri bile verem olmaktan korur. Bu itibarla kömür tozu sıhhat için zararh değil, bilâkis faydahdır. Yani kömür depolarmdan çıkan kömür tozlarmm ora halkrru zehirlediğini iddia ederek depoları kapatan Operatör, Başkan iyi bilmelidir ki Kuruçeşmede oturan halk arasında kömür tozundan hasta olmuş tek kimse gösterilemez> Karuceşmedeki kömür deposu tan mahrum edildiği halde yüksek öğretmen okulundaki bir memur hanıma isminin erkek ismine benzemesinden ötürü avans verilmiş tir. Kadın memurlara avans yok Bütün memurlara şapka ve yeni kıyafet için verilmeye başlanan avanstan kadın memurlann istifade edemedikleri anlaşılmıştır. Üniversite Edebiyat Fakültesi kalemindeki kâtip hanım avans Şehzade Abdülkadir mahkum oldu Macar gazeteierinin verdikleri bir habere göre, Sultan Abdülhamidin oğlu Şehzade Abdülkadir, tehdit ve yaralama suçlarından ötürü Budapeşte mahkemesi tarafmdan 2 5 milyon kron para cezasma mahkum edilmiştir. Baam 18514V12765)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog