Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

19 Ekim 1964 CDMHURİTET 00 DIŞ HAB E RLER Tevkif edilen Ait Ahmedin idamı bekleniyor BIR DAKİKA: Paris 18, (Anadoln Ajansı büyük ithal kolaylıklarma rağmen nın özel muhabiri Mücahit Alman, Holânda ve Belçika sutçüTopslak bildiriyor) Ileri leri Fransız meslekdaşlarına tesakim, yaprak dökümü ayıyaşlara kadar ana sütü em • nüt gösterdiler. «Bizim sütümüz, dır. Havalar ne kadar iyi miş kocsman bir bebek, gü ancak kendimize yetiyor» diyerek gitse yapraklar »aranr, s*> nün birinde memeden kesi ayak sürüdüler. Bu suretle ortaya rarır, düser... yeni bır tâbir çıktı: «Beyaz enter linee nasıl aiallar, huysuzlaBa sene ekim, dünya politikasmnasyonal». nır, hattâ hastalanırsa, başta Cezayir 18, (A.P. a.a.) Cezada da bir yaprak dökümü oldn. Paris olmak üzere bütün Grev nasıl kırıldı yir Savunma Bakanı, Ben BellaKrnçef sessiz sadasız gitti.. MuhaYeni Delhi 18, (a.a. A.P. Radyo) Bütün dünya, korkunç ve öldürücü Fransız şehirleri bir ay süren Ortalama olarak her Fransız senın en şiddetli muanzlarından ve süt grevi boynnca bu buhran nede 1,7 litre süt istihlâk etmekte fazakâr Parti paldır küldür sitti. kendisıne bağlı bulunan tnilıslerle atom silâhının Kızıl Çin tarafından infilâk ettirilmesi ni dehşet içinde yorumlarBizim Olimpiyatlardaki güreş şam içine yuvarlandılar. dır. Yalnız Parıste günde 1 milyon beraber dağa çıkmış olan meşhur ken, Hindistan Eğitim Bakanı, «İstersek biz de yann bir atom bombası patlatabiliTarım Sendikalan Federasyonu 500 bin litre taz>e sut tuketiliyor. piyonlnğamuz masalı bitti. Belki Cezayirli lider Aıt Ahmedin tev riz. Fakat Nükleer Kulübün dışmda kalmayı tercih ediyoruz» demiştir. nun fiat mücadetesi çerçevesinde Paris banliyösü de bir o kadar ta Fransada De Ganlle çidecek.. Amekif edüdiğini bildirmiştir. Eğitim Bakanı ayrıca, KJZII Çin At'm bombasım Hindisilk tedbir olarak bütün Fransada ze sut kullanmaktadır. Yüksek, ha rikada?. Orada bir degişiklik bekAit Ahmet, Cezayirin istiklâli itana karşı kullanmaya kaikıştığı takdirde, üçüncü dünya sadoğrudan doğruya tüketime yarı yat sevıyesınin şaşmaz bir ölçüsü lenmemekle beraber seçimden sonçin yapılan mücadelede Ben Bella vaşının çıkacağını söylemiştir. jan taze sut teslimatını durdur olan sut istihlâki, Fransanın refah ra Amerika politikasında bir başile beraber mücadele etmiş, beraJapon hükumeti de zorda kalmmak ve yalnız hastanelerle çocuk durumuna göre fazla değıldır. Bel kalık olacak. Kırk yıllık Halk Parber uzun müddet hapis hayatı ya dığı takdırde, Japonyanın atom sı yon yaratmış, ancak pek az memyuvalanna yeteri kadar süt verçikada adam başına düşen sütün, tisi Kurultayında bakalım neler samış, daha sonra da, siyasi hayat lâhları imal edebileceğini açıkla leketi sevindirmiştir. Memnun g<* mek kararı Fransızlan kalblerin 1,8, Holândada 1.9, Batı Almanya olaeak?. ta, Fransızlara karşı beraber mü mıştır. Hındistanın da zorda kaldı rünenler, Japon ve Endonezya ko den değilse de midelerinden vur da 2 litreye yakın olduğu sabittir. Ekim ayı böyle bir ay... eadele etmişti. ğı takdirde fikrini değiştirerek a münistleri, Kuzey Kore, Kuzey du. Çünkü Fransız, sütü sade ola Şu var ki, süt, Fransız tarımında însan ne ekerse onn biçer. Vietnam ve Arnavutluktur. Ancak, Cezayirde istiklâl ilân e tom silâhlan imâl edeceğinden şüp rak içtiği gibi birçok yemek ve iş hacminin % 20 sini teşkıl ediyor Arpa ektim, dan çıktı.. şinaPekindeki şahsiyetlere göre, adildikten sonra, Ait Ahmet, Ben he edilmemektedir. ve istihsal edilen sütün ancak beş nay'. diyene bakmayın!, O bir j salçalarda da bol bol kullanır. Bellamn diktatörlük idaresi kurDiğer taraftan Pekinde radyo ve tom bombasının infılâkinin, Kızıl Hükümet, grevi «kırmak» için te bin doğrudan doğruya tüketime türküdür. masına şiddetle itıraz etmiş ve teş basın, bombayı kuthyan yayınlar Çin içın anlamı, şu uç noktada top bütün süt tozu ve kutu sütü stok gidıyor. Geri kalanı sut mamulleArpadan biç bir zaman dan çık» kilâtlandırdığı muhalefet de Ben yapmakta ve «Bu, Mao Çe Tungun lanmaktadır: larını derhal piyasaya attığı gibi rınde kullanılmaktadır. maz... ı Atom siiâhiannın, daha ge j Wilson, Brown ve C a l l a g h a n Bella tarafmdan yıkılınca, dağa bir zaferıdir. Amerikalı emperyaSüt grevine gırişen mustahsiller J bir yandan da komşu memleketHer şey, kendinden evvelki şeyistler ve Rus revızyonistler, Çi niş çapta yayılmasuu önlemesi ve alinacak İlk tedbİTİerİ görüşçıkmak zorunda kalmıştı. de bunu düşünmemışlerdır. Grelerden sut ithali işine girişti. ne tepeden bakmakta idiler. Çinin müşterek bir şekilde Çinin de isvın ilk günlerinde tarım federas lerin mahsalüdür. Ne var ki ortaCezayir Savunma Bakanı, radyoAncak, bu ıki tedbirin ikisi de Roma, 18 (a.a.) Roma yakınlatirakiyle, denemelerin durdurnl mek üzere toplantı yaptılar da bir gerçek var... Her şeyi açık televizyonda yaptığı yayında, Ait atom bombası imâl edemiyeceğini ması için çalışmalar yapılması. Londra 18, (A.P. a.a. Radyo) rında Palestrina'da oturan Sfanis bazı aksaklıklar gösterdi. £vvelâ yonu başkanı, t^slim edılmiyen ta saçık olan memleketlerde ne olnp anıyorlardı. Şimdi, bu ümıtleri ze sütun imalâta sevkedıleceğini, Ahmedin, bir «vatan haini» olduğu süt tozu veya kutu sütü, taze süt2 Bu yıl değilse bile, 1965 yı Yenı İngiliz hukümetinin en onu ileri sürmüştür. Ben Bella da, yıkılmıştır.» demektedir. lao de Properıs adında bir muzis ten 23 misli pahalıya geliyordu. bu sayede grevcilerin maddî zara biteceğini herkes biliyor. Çünkü • Dukkânlarda, otobuslerde, fabri lında, Komünist Çinin, Birleşmiş nemlı uç yoneticisı Başbakan Wiltelevizyonda konuşmuş ve yapılan gırmiyeceklerini söylemiştir. işlerde az çok herkesin payı var. son, Başbakan Bırincı Yardımcısı yen, besteledığı »Kennedy Orator Çünkü Fransada süt ucuzdur. Hat ra tevkifin ehemmiyetini belirtmiş kalarda, sokaklarda, «Başarılı a MiIIetlere kabulü. Fakat imâl edilen peynir, tereyağı Ama kapıları, pencereleri kapalı tom denemesı yapıldı» şeklmde 3 Atom tehdidi ile, Pekinin is ve tktisat Bakanı Brown ve Mah yosu» nu Bayan Jacqueline Ken tâ grevcilerm belirttikleri gibi Or vesairenin de ihracı lâzımdır. Ve memleketlerde ne olnp biteceğinl tir. tak Pazann en ucuz sütüdür. Rapankartlar okunmaktadır. teklerini, yakınınd» bulnnan di ye Bakanı Callaghan, alinacak ilk nedy'ye göndermiştir. kimse bilmiyor. Kruçefin istifası Ait Ahmedin geçen mayıs ayı kamlar da bu iddıaya "hak verdiri işte hükümet bu noktada ağır bas Amerikada sürpriz yaratmış, olaKomünıst Çınin atom denemesi, ğer memleketlere zorla kabal et tedbirleri göruşmek uzere bugün suikasdin» katılan öteki taraftar ütün dunyada şiddetli bir peaksi tirme tesebbüsleri. Besteeı, müteveffa Başkan Ken yor. G»nel olarak Avrupalı müs mıştır. Zira, ihraç işinde hükümeBaşbakanlıkta bır toplantı yapları gıbı, thtilâl Mahkemesi önüne nedy'mn esine, Boston'dakı «Ken tahsil, sütünün litresini ortalama tin eli ve yardımı vardır. Dağlar bilir. Bende de sürpriz yarattı; amışlardır. çıkarılacağı ve idama mahkum eÖte yandan Ulaştırma Sendıka nedy Kütuphanesı» ile Washıng 43.6 santimden (Fransız parası) gibi yığılacak peynir ve tereyağı • ma ben Amerika değilim. Sevimli dileceği sanılmaktadır. Suikasdin ları Başkanı ve Sendıkalar sol ka ton'daki Kongre Kütüphanesine halde, Fransız müstahsiline empo nın piyasayı altüst etmesi tehlikesi re knvvetli dostlanmız nezdind» ZtkRIF KADININ SlRRI tertıpçileri açık olarak yarg'.Ian nat lideri Frank Cousıns'a bir Ba gonderılmek üzere eserinin uç kop ze edilen fiat 37.2 santimdir. Bu karşısında ve biraz da kendi ara sürpriz yaratmıyan bâdlseler pek 1 mışlar, aynca, avukat tutabilmişkanlık verileceği yolundaki soylen yasını Roma'daki Amerikan Bü hesaba göre, bir şişe maden suyu larında düştükleri ihtilâftan ötürü az... lerdi. Albay Şabani ise, asker olj tilerin de Ulaştırma Sendikalan yukelçiliğine vermiştir. 37 Mayıs thtilâli de Amerika icia bır litre sütten daha pahalıya ge sutçüler, greve son vermek kararı ması dolayısiyte, askerî mahkemece m almışlardır. Ancak bu kadar öyüriıtme komitesinin bu sabahki John F. Kennedy, eserin başın liyor demektir. Yani «sudan ucuz» zel bir mâna taşımasın dıye, Ge bir sürpriz olmuştn. Halbnki o sıgizli yargılanmıştı. Reklâmcılık 3860/12737 olağanüstü toplantısında doğrulan daki ithafnamede, (Inanç, birlik ve tâbiri burada tam yerini bulmakralar Türkiyede her şey bir değineral de Gaulle'ün güney Ameri şiklifin kaçınılmaz oldnfnnu gösdığı zannedilmektedir. Frank Coutadır. sins'ın, hükümette yer alması, İn msanlar arası kardeşlik) ve (Adaka seyahatinden dönüşunun birkaç teriyordn. giliz sendikacılarına Attle kabine letin, ozel hayatta ve toplum haHükümetin başvurduğu diğer gun evveline alınmıştır. Yani Gesınde görev almış olan müteveffa yatında dürüstlüğün timsali) ola tedbir, yani ithalât tedbiri de pek nerale, beyaz bayrak gösterilmeco Şn ekim ayında yaprak dökümtt Anurin Bevan tarafından ışgal e rak tanımlanmaktadır. muvaffak oldu denemez. Çünkü miştir. bangi rüzgârın tesiriyle olnrsa oldılmiş olan y,erı tekrar kazandırsnn bir gerçek var. mış olacaktır. Bundan başka sendıka lıderlerin Demokrasi dediğimiz açık politiden Ray Gunter de Başbakanlık ka memleketlerinde olayların getan çıkarken, Wilson'un kendisine lismpsinde halkın az çok payı ve yeni kabinenın Çalışma Bakanlı malnmatı var. Bnnlar kimse için, ğını teklıf ettiğini açıklamıştır. bir sürpriı teşkil etmiyor. İşte tnDiğer taraftan seçimlerin kat'î giltere seçimleri... durumu belli olmuş ve şu sonuçFakat Demir Perde dedifimiz lar ortaya çıkmıştır. Komfinist memleketlerde ne olnp tşçi Partisi : 317 bittiğini kimse ve bizzat kendi halMuhafazakârlar : 304 kı bilmiyor. Halbnki ba tnemleketLıberaller : 9 lerin idarecileri, bir matlak hüBöylece Işçi Partisi. sadece dört kümdar kadar yetkilidirler. Bunsandalyeden ibaret bır çoğunlukla ları gizli ve mabdut knvvetler deiktidara gelmiş olmaktadır. ğiştiriyor veya değiştiremiyor, işta Sovyetler Birliğinin Londra BüKrnçef... İşte Mao... Kim tntnyor, yükelçisi Aleksandr Soldatov, dun kim bırakıyor.. belli degil.. her şey gece kendi isteği üzerine \V*ilson olnp bittikten sonra biz olayları ile görüşmüştür. 20 dakika süren tefsire kalkıyoroz. bu gorüşmçde Soldatov, yenı Basbakana «Sovyetler Birliğinin ıkı Insanlar hür olarak kendi kendiyeni yöneticisinin iyi dileklerini ilerini insanca idare etmedikçe raletmiş, iki ülke arasındaki i.şbirli hat edemezler. Bana sormadan, ğinin devam edeceği ve gelişeceğı benim sözüme ve hareketlerima umutlarını belirtmiştir.» sansür koyan bir idarenin getirecefi aaadet onnn olsnn. Medenî dünya, «hayvanlan kornma cemiyetleri» knrnp onlann hak ve hürriyet lerini korumaya çalısırken bir kalkınma bahanesiyle tek veya bir kac şahıslık dikta sistemini selâmet y»I« diye seçmek veya göstermek insMim kendi kendinl inkar etmesi olnyor. Stockbolm 18, (ajı.) ÖnümüzKomünist memleketlerin gösterdeki perşembe gtinü verilecek 1964 dikleri nümnneler meydanda hâlâ Nobel Edebiyat Ödülünün en kuvsınırlar dnvarlı.. kapılar ve penvetli adayı olaralc Fransız düşünür cereler kapalı. Ama kaçan kaçana. lerinden Jean Paul Sartre gösterüMısır ehramlannı hayretle seymektedir. rediyomz.. Ama bnnlann beheriSartre'in «Kelimeler» adlı eserinin bir kac yüz bin adamın hayanin bir çevirisi Stockholm'de satıtına mal oldnğnnn da blliyornz. şa çıkmıştır. Bazı Isveçli eleştiriBöyle bir şeye bir daha başlayabiciler, «Sartre'in Albert Camus ve lir misiniz?. St. John Perse gibi Fransız yazarBn dünya bir sünnet dfîfünüdür. lanndan daha önce bu ödülü alması gerekirdi» demektedirler. BaHokkabazlar düdük öttürör, tef zı Fransız eleştiriciler ise, Nobel çalar hokka oynatır... Karagözle ödülünün dil grupları arasında ccaHaeirat'ı perde ardında karagözcü dilâne bir dağıtım» yapma zihniyeoynatır.. sünnetçi çocnfu yakaladı tiyle verildiğini bu yüzden Fransız mı keser.. biçarenin sesi dnynlmayazarlarına ancak 4 veya 5 yılda bir KOVDI dağ,tıyorg u an diye çalgılar çalar, dâvetliler sıra geldiğini söylemektedirler. KINTTI eflenir... Hakifcatte ne olnr bilîr HtR TERO Bununla birlikte, bu yılki adaymisiniz?. Hokkabaz, çalgıcı, aşçı vo lar arasında başka adlardan da ZİRAAT sünnetçi para alır.. bahsedilmektedir. Bunlann başınBANKASI Dâvetliler, misafirler, konn komda, İrlandah oyun yazan Samuel sn yer içer, eflenir» ne olnrsa o BU BÜYÜK ÇEKİLİŞTE Beckett gelmektedir. İrlanda ve zavallı çocnfa olnr. Onnn canı yaFransız dilleriyle yazan Beckett, nar« Sonradan işi çakar ama şikâtsveç edebiyat çevrelerinde çok tuyet etmeyi erkekliğe (!) yakıştıtulmaktadır. 1929 da Thomas ramaz .. 40 APARTMAN OAIRESI Mann'a verilen ödüldenberi, AlS AOET 1 0 0 , 0 0 0 LİRA man dil grupu mensupları da ödül j Kitaplar, teoriler, nntnklar, m«1 O AOET 5 0 , 0 0 0 LİRA almamışlardır ve bu grupta Hetn | : kaleler.. bundan ibarettir. ao AOET 2S.OOO LİRA SO ADET S.OOO LİRA rich Böll, Gunter Grass, tsrael'li ı Taprak dökümü, güzel; fakat haAVRICA ÇE»lTll PARA IKRAMİTCLCRI VCRİYOA filozof Martin Buber ve İsviçre'li ti j zindir. Kışı haber verir de ondan. yatro yazan Friedrich Durren1 Bakalım bn kış nasıl olacak?. matt'tan bahsedilmektedir. 1 (Basın 18500/12755) B. FELEK lliııılKiiiıı ve Japonya, isferlerse iiıııııı lııııııliiiM [liiil.ıliilıilni'lılrriııi açıffladılar JCesin sonuç Hata etmişiz Süt grevi, Fransızlan hayli hırpaladıktan sonra sona erdi hadiseıer arasında oi Işçi Partisi çoğunluğu dörde indi Filân partiye gireeek, Hayır, falân partiyle anIaştı. îok, yok, kendisi tek başına yeni bir parti kuracak. Derken, bir de baktık, Kasım Gülek yine Halk Partisinden affedilmesini istemiş. Affedilmeyi istemek, bir suç"an işlenmiş oldnğnna kabul etmek demektir. Halbnki biz o zamanlar C.H.P. nin ba hareketini tenkid etmistik. Af istemek, elbette, Kasım Giilek'in hakkıdır. Ama anlaşılıyor ki, o tenkidlerimizde biz haksızmışız. Onnnkini affedcrlrr tni etmezler mi bilmeyiz. Fakat şimdi biz de af istiyornz. D.N. Yaprak dökümii Kennedy oratoryosu ekim l Nobel Edebiyat Ödülünün en kuvvetli ada/ı: AKŞAMINA KADAR birikmiş paralarını bankamıza yatıranlar ZİRAAT BANKASI Tasarruf Sahiplerine bir tek çekilişte 2 milyon liralık ikramiye çekilişine katılırlar Bu çekilişte 6 milyon lira REKORDURL T.C. ZİRAAT BANKASI APARTMAN DAiRESi ve ayrıca RESTORAN PAVYON Tel: 484447 KLOBX PERŞEMBE AKŞAMINDAN İTİBAREN İSPANYANIN 1 NUMARALI FLAMENCOB TAKDİM EDER Yl çeşitli para ikramiyeleri verilecektir 500.000 liralık YAPI ve KREDİ BANKA8 TAKDİM EDİYOR ŞEVKET YÜCESAZ «e HALiKARNAS 6 lısı DANS ve SHOW ORKESTRASI SJHİRLİ KEMANLARI VADJALDELMONTE.NEGRO BIRSEN BENGÜ DANSÖZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog