Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

, MUZIK MU2ISYENLER ANSİKLOPEDİSİ .. . Türk ve Batı müziğine ait aradığınız ber şeyi bulabileceginiz tek eser. 3326 madde, 1900terim, 1103 blyog* rafl, 90 opera, 90 makam, 744 reslm v« nota. îyi kâğıt, temiz baskı, nefiscUt. Fi. 50 TL. Posta ile öderaeli olarak gönderilir. ATLAS KİTABEVİ . İSTANBUL 41. yıl sayı 14446 u m hu r i yet KÜRUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf v e mektup adresi; Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ALFABETİK SAĞLIK KILAVfczU 52.5 Idra Ord. Prol Sadl Innak \ 3. baskı, blne yakın bastalık, > araz, teşhis ve tedavüeriyle birlikte ariatılmaktadır. Her eve mutlaka lâzıkdır. CÎNSÎ BAŞARININ ESASLARI \ Or. Recap Doksat ^ Clltli. Herkese mutlaka lâzım oten bu kıtap, Seksüel problemlerimzin halllnde müracaat edeblleceğinız y«gâne eserdlr. GÖRGÜ ANSİKLOPEDİSİ '. Llr» N. Saltuk N. Sudloğlu Cıltli, Adabı muaşeret kaldeleri. OKAT YAY1NEVİ Ankara Cad. 45 P.K. 1017 İSTANBUL Ödemeli gönderilir. (Reklâmcılık: 3893) 12744 Pazortesi 19 Ekim 1964 C.H.P. Kuriflfapmın son gününde MİLÜ EĞİTİM POLİTİKASI TEKRAR TENKİD EDİLDİ VE PARTİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI DIŞIŞLERI BAKANLIĞI YETKİLİSİNİN9 GÖRÜŞÜ RUSSELL'İN GÖRÜŞÜ Bağımsız ve 4 CHP li Bakanın Kabine dışında bırakılarak kuvvetli hükümet kurulması isteniyor INONU DURUMA GUC HAKIM Kabinede OLABİLDİ degişiklik bekleniyor Basbakan MiIIi Eğitim konusunda Komîsyon hararına harsı durdu orçlu öğreııciler konusu CHP Kurultaymda sert tartışmalara sebep olmuş. İnönü ve Eğitim Bakanı Öktem ayrı ayn sinirli konuşmalar yapmışlardır. Kurultayda eğitim meselesindcn önce tüzük değisikliği konuşulmuş ve şu önemli iki sonuca vanlmıştır: it Kurultay. bundan böyle her yıl toplanacaktır. * II kongerlerine gönderUecek delege sayısı ise. o ilde seçimlerde elde edilen her 500 oya 2 delege olarak hesaplanacaktır. Eğitim konusu TENKİD EDİLİYOR Yetkili; oskerî üsler, ittifaklor ve tarafsızlık konusunda tutumumuzu millî menfaatlerimize uygun buluyor Inönü, CHP ye güvenliğini bildiren konuşmasını yapıyor Ç Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ağımızm ünlü İngiliz düşünürü Bertrand Russell'in gazetemize verdiği özel demec başkentte geniş yankı uyandırmıştır. B AOALET PIRTISI DlN VURDL^ MLHTELİF \LK1XKİNDF, II. KONGRELERİ YAPMIŞTIR. ERZURUM'DA KONUŞAN BILGIÇ İLE ANTAKYADA KONUŞAN Sİ'KAN DAHA ZİYADE DIŞ POLITtKA KONUSU ÜZERİNDE DURARAK HÜKÜMETI TENKİD ETMISLERDIR. BURDUR İL KONGRES1 DE ÇIKAN IIİZİPÇIL1K KAVGALAR1 YÜZÜNDEN YAPILAMADAN DAĞILMIŞTIR. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Kurultayından sonra kabınede bir değişıklık beklendiği CHP yüksek kademelerindeki yetkililer tarafından açıklanmıştır. Buna gore gelecek kabine, bağım CHP 17. Kurultayında Inönü ve Satır, tek dersten kalan öğrencilerin sızlar dışarda bırakılmak suretiyle borçlu sınıf geçmesi bakkındaki tasarıya aleyhte tam bir CHP bükümeti şeklinde ola oy kullandılar caktır. Onyedinci Kurultayda delegelerin kısmen de olsa hükümet çalışDaha sonra tek dersten sınıfta ka malanndan şikâyetleri ve çeşitli lanlann bir ust sınıfa devam edetenkid ve taleplerde bulunmalan mıyecekleri yolundaki Milll EğiKurultay ertesinde bir kabine degitim Bakanhğının kararmı değiştışikliğinin beklendiğini ortaya çıkar ren ve Kurultay Millî Eğitim Komıştır. misyonu tarafından bazırlanan rapor geniş tartışmalara sebep olMOSKOVA RADYOSU, BİK SOVYET l'ÇAĞINDAKt YOLCULARIN PİLOTU TEHD1T EDENıteklm CHP yüksek kademeleREK UÇAĞ1 RUS HUDLDU DIŞINA KAÇIRMIYA TEŞEBBÜS ETTIKLERİNİ BİLDİRMİŞTIR muştur. rindeki yetkililer de, bu hususu doğ MOLDAVYA FEDERE CUMHURİYETİNDEN OL\N BTJ YOLCULAR ÜÇ*Ğ1 TÜRKİYE'YE rulamış ve Üçüncü Koaüsyon Hüİlk oğrehme, orta oğretıme, mes K*ÇIRMTYA ÇALIŞ MIŞLAR, FAKAT P1LOTIN OYUNUNA KIRBAN GIDEREK BİR RUS HAVA kiimeündeki Bağımsızlann o günleki ve teknik oğretıme ve yüksek ALANINA İNEN L'ÇAtİI SARAN POLİSLER TARAFINDAN YAKALANM1ŞLAKDIK, Erzurum, (Özel) den bu tarihe kadar ya CHP"ye ya öğretlHMT yer verIterl"fapordâ~Milda AP'ye geçtiklerine, Bağımsızlalî Eğitim Bakam icraatı sebebi ile • n Erzurum İ Kongreİl l rın böylece sayı itibarıyle azalıp «yetersiz» bulunmakta ve «istifası» sinde konuşan Genel iki buyuk partiye kaydıklarma işaistenmekte ıdi. retle artık «güçlü» bir CHP kabiBaşkan Vekili Sadettin BUBilhassa raporda Milli Eğitim Ba nesinin kurulması zamanı geldığini kanlığmın borçlu smıf geçme sis giç özellikle hükümetin dış ileri sürmüşlerdir. temini kaldırması ve bir üst sınıfa politikası üzerinde durmuşdevamı onlemesi «aceleciliklc» va25 Aralıkta kurulan ve zaman zatur. sıflandınlmıştır. Bu hususta Koman iç politikada ve Kıbrıs politiAP'nin 1961 ile 1963 ve 1964 semisyon raporunda şoyle denilmekkasında bir hayli yıpranmış görüçimlerinde reylerin yüzde ellisini tedir: nen 3. koalısyonun sona ermesınin, topladığım, önümüzdeki Beçimler«kuvvetli» bir CHP hükümetinin «Orta öğretünde, tek dersten borç kurulmasının politik hayatta oldude de Türk milletinin Adalet Parlu olarak bir üst sınıfa geçme usuğu kadar iktisadî hayatta da bektısini yüzde altmış ekseriyetle ik(Arkası Sa. 7, Sü. 4 dej Bilgiç lendiği gene CHP çevrelerinde ifade tıdara getireceğine inandığmı söyedilmektedır. liyen Bilgiç, Grup toplantısı « Kin, iftira, yalan, şiddet ve ifrat metotlarının fayda getirtnediKabine değisikliği ile ilgıli en (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ği, buna karsılık siyasi, içtimaî ve Londra 18, (AP) Moskova rad (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ••IIIIIIIIHMMIHIIIIIIIIIIIHIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' yosu bir Sovyet uçağının yolfiularının pilotları tabanca ile tehdit ederek uçağın Türkiye istikametine yolunu değiştirrneye teşebbüs ettiklerini söylemiştir. Moskova radyosu, uçağa binen yolcuların, «Kanundan kaçmak isteyen haydutlar olduğunu ve GüC.H.P. 17 nci Kurultayının dün yayınladığı ve göz yasartıcı bir ney Batıda, Sovyet Moldavya Cummizansen içinde kabul edilen bildiri • ki bnna İleri Türkiye huriyetinde giriştikleri bu harekeDemirci, 18 llçemizin Yeniköy ülküsü Bildirisi deniliyor ana hatları bakımından, yeni antin akamete uğradığını, ilgililerin köyünde orraan meselesi yüzünden layısa hayli yaklasık bir parti programı hüviyetinde görülkanuna teslim edildiklerini», beköy halkı ile 200 kadar Jandarma amektedir. Gerçi madde madde okunduğu zaman üzerinde tarlirtmlştir. rasmda çıkan silâhlı arbede bastırıltısılacak yönleri çoktur ve meselâ vaadedilen cennetin nasıl Daha sonra gelen baberlerle hâmıştır. Hâdisede köy halkından bir sağlanacağı, yani model meselesinin, upuznn bildiri içinde oldisenin esası meydana çıkmıştır: kişi ölmüş, bir kişi koma halinde Bıçaklı ve tabancalı haydutlar, dukça müphem ve daha çok kalkınmıs memleketlere paralel Devlet Hastanesine kaldırılmış 50 Moldavya'nın merkezi Kişinerten bir görüşle ele alınmış olması, üzerinde durulacak konularkişi de yaralanmıştır. Sovyet Rumen hududunda İsmadan biridir. Ancak simdilik bu tartışmayı bir tarafa bırakaJandarmalardan da bir astsubay ile iliye'ye gitmekte olan iki motörlü rak ve bildiriyi gerçekten bir ileri Türkiye ülküsünün progon kadar er yaralanarak tedavi alüna bir uçağa binmişlerdir. Uçak havaramı kabul ederek bir baska noktaya temas edelim : alınmış bulunmaktadırlar. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Vücutlarmda kurşun yarası bulu Türkiye, az gelismisliğin niteliklerini toplamış bir memleket. nan on köylü Demirci Savcılığı taHattâ gelismislige doğru gidisin belirtileri olarak gösterilen rafından Manisa Devlet Hastanesine büyük sehirlerde jükselen gökdelenler bile aslında az gelisgdnderilmiştir. misliğin tipik isaretleridir. C.H.P. nin bildirisi Türkiye'yi bu Demirci Savcısı Mehmet Fazıl ö z TUBKIŞ'DE TOPLANT1 Türkİş Birinci Bölge Temsilciüğinin ikinci konsey noktadan ileri noktaya götürmeyi hedef olarak alıyor. Hedetoplantısmda konuşan Başkan Seyfi Demirsoy, grev hakkınm kısıtlanması için muhte dökmeci'nin yaptığı tahkikatta Orfe \armak icin aklın ve bilimin öngördüğü bütün reformlar man İşletme Mddürü Şükrü Abbasoğ llf GÖRMEK tSTtSORLM!.. Amasyada yoksulÇevrelerde çabşmalar yapddığını, Medise sevkedilecek Çalışma Kanunu tasansmda yapılacak, birbirinden ayrılmaması gereken sosyal adalet, sos(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) luk yüzünden tedavi olamadığı için aılesı tarafından Ankara 18, (Cnmhuriyet Bürosu) igçüerin aleyhinde bazı maddeler bulunduğunu söylemiş, yakm gelecekte güçlü bir yal güvenlik hızla sağlanaeak ve asıl önemli konu olarak >utstanbula gönderilen 8 yaşında Kerim Durmuş adın Islahıye ıstasyonunda lokomo kardan asağıya değil. kövlünün kalkındırılması, temel hedef devresine girÜeceğini açıklamıştır. Toplantı sonunda Türkİş'e bağlı bulunan da bir «bakar kör» çocuk, dün polıse sığmmış ve, alınarak, asağıdan yukarıya doğru gelismeye gidilecek.. * * ** * * * ^ karar verilmisti, «Görmek istiyorum... Ben bir körüm, beni tedavi nu, Bunların hepsi 5 Yıllık Plân Hedeflerinde de söylenmis sözler ettirin.^ diyerek yardım istemiştır. Görünüşü itibageçhız kazanarak Suriye sınırım olmasma rağtnen, yine de heyecan vericidir. Ancak insan bu rıyle sağlam ve sıhhatli olan Kerım'i, günısığına kaheyecandan kendini kurtarınca, uygulamanın nasıl ve hangi mıştir. vuşturacak yardım sever vatandaşlann polisce aranIslâhıye ıstasyonunda manevra kadro ile yapılaeağı sorusunu sorraak gerçegiyle karsı karsıBitlis, (Doğu Bürosu'' lımizin masına başlanmıştır. japmakta olan bir marşandiz treya kalıyor. Hele bildirinin hayli sisirilmis kabul edilen gelissosyalizasyon bdlgesine dahil oluşu ninin, lokomotiften kurtulan 29 aüzerine yapılan tarama neticesinde me bölünıü dikkat nazarına alınmayıp, duruma bakılınca, yudet boş vagonu, süratle kaymaya 256 köyün 60 mda cüzam tesbit edilkardaki soru heyecanları büshütün ortadan kaldırmaktadır. başlamıs ve makasçının da yanlış miştir. Bu köylerde yapılacak çalışAjda yasıyor gibı, gercekleri görmemeğe kendimizi zorlamaktan makas açması sonucunda Suriye ma ile cüzzamh hastalarm sayısı ankaçınalım. C.H.P. buşünkü kadrosijle, daha doğrusu, bugünsınırını geçmış, Meydanıekbez ıslaşılacaktır. kü karmakarısık kadrosivle «İleri Türkiye Ülküsü» bildiritasyonuna kadar gelmıstır. Frengi ve Lefraeridikasyon BaşSuriye tren yolu personelı tarasindeki amaclara varabilir mi? Bir an için varabileceğini kakanlığı yeter sayıda eleman verilmefından Meydanıekbez istasyonunda bul etsek bile, «azimetin» kısa süreceğini düsünmeğe imkân diği takdirde mücadelenin yetersiz durdurulan Turk vagonları. bı!âvar mıdır? Hacet jok tleri Türkiye Bildirisine, Plân Hedefleolacağı ve tedavilerin yarım kalacahare Islâhiyeden g»len lokomotıfe rinde bütün bnnlar tek tek tesbit edilmıs, hattâ 1961 Anayağı, bu halin de büyük tehlikeler doeklenerek tekrar Turkiyeye lade ğuracağını bildirmektedir. sası genel olarak bu anlavıs içinde hazırlanmıstır. O günleredilmistır. den bu yana geçen zaman içinde gerçi bazı alanlarda köklü A. BİLGt Aramızda suçlular var değismelere gidilmemis değildir. Ama tüm olarak Türkiye'nin erden ve kim tarafından pıyaAnkara, 18 (a.a.) Caddede gebir hızlı kalkınma temposunda olduğunu kabul edebilir miyiz? saya surulduğu henuz kesmzerken karsılaştığımız veya bır lıkle tesbit edilmıyen sahte Kıbrıs meselesi temponun yavaslamasımn gerekçesi diye iledukkândan çıkarken koluna çarptı 100 lıralıklardan bırı daha, dun Kari sürülüyor. Ev\elâ tempo zaten \eterli bir hıza, bildiride ğımız kımsenın bır cezaevi fırarıdıkoyde meydana çıkmıştır. çok kullanılan. «Türkive'niıı taşdas uvgarlık düzeyine otursı veya bir hırsız olması muhte Ankara 18, (a.a.) Işçı Sıgortaması için» gereken veterlı hıza katusmus değildi, bu bir.. meldır Dün gece saat 23 30 da, Hasanpaşa, lan kaynaklarından sanayıeilere Kurbağalıdere Caddesınde Burhan ETemponun hızlanmaması ıcin \alnız koalisyonlarda, diğer parZıra, su ânda aramızda tam 18 bugüne kadar ikraz edilen 50 milkenler adındaki bır manava iki meçtiler tarafından değil, bizatihi C.H.P. içinde de gün geçtikce hsrsız. sahtekâr veya eezaevı fı yon lıramn tahsil edilen taksitlerı hul kadın tarafından verılen 100 lırakuvvetlenen gruplar, etkili davranıslariyle, istedikleri netirarısı dolasmaktadır. tutarının da aynı şekilde sanayici nın, geçen hafta Bakırkoyde yine bir ceyi alabilmislerdir, bu iki. Son kabine içinde, birkaç Bakan Resimleri durarlara asıldı lere ısletme kredısi olarak ikrazı bakkala surülen sahte 100 liralığa benhariç, gerisi değil hızlı tempoya girmek, yahut o tempoda zemesi, dikkati çekmiştır. kesınleşmiştır. «Vukarıda resmi görülen Recep durmak, mevcut statükoyu muhafaza anlayısından bile çok , .., . . , , .. Bılindiği gıbi, Bakırkoyde bir şoför | Sirin, sahtekârlık suçundan 2 segeridedirler, bu üç.. Nihavet, yukarıdakilerin beceriksizlikleri Bu kredıden faydalanmak ıstıyen , t a r a f l n d a n a k k a l a v e r U n * 1 0 0 l u â ı n ne 4 aya mahküm. Tanıyanlann en işletmelerin, işletme sermayesine sahteliğinin b anlaşılması e üzerine, i r asoruş yüzünden idare mekanizması laçkalasmıs, hattâ çarklar teryakm polis karakoluna haber ver muhtaç bulunanları ve işletme ser turmayı derinleştiren polis, 3 u kadın sine doğru islemeğe baslamıstır, bu dört. Kıbrıs, Kıbrıs diyomeleri rica olunurj» mayesı kifayetsizliğı sebebiyle faa olan 5 kışilık bır şebekeyi rneydana ruz; aslında Kıbrıs, özlenen >eni anlayısa, dinamizme kavus Ve\a, «cyukarıda fotoğrafı yapılıyetlerıne tamamen veya kısmen çıkarmış, aneak mahkemeye verılen mamıs olmanın ortaya çıkardığı, büvüttüğü, sebep haline gesık Ankara Cezaevi firarisi Mnhitdevam edemıyecek bir vaziyete dü sanıklar, suçu kabul etmemişierdi. tirdiğı bir meseledir. Yme son bır hafta içinde, Beyoğluntın Kemaş, bilen ve tanıyanlann, çar olmuş bulunmaları ongorulmek dakı bır fılım şırketi yazıhanesinde de polise bildirmeleri» seklınde suçHedeflere edebiyatla değil, aksiyonla varılır. C.H.P., Kurultavtedir. 30 adet sahte 100 liralık bulunmuş. faluların yandan ve cepheden çekıl dan sonra bu aksiyona gidebilecek midir? Ve hangi kadro îşletme kredisi talebınde bulu kat bu olayda da sahte paraların fılım mıs resımlerı ılk defa olarak Emile gidilecektir? tste dâ\a burada. nacak sanayiciler, en geç 15 kasım çekiminde kullanıldığı ılerı surulmüşnıyet Müdurlüğü duvarlarını sü»1964 tarihine kadar Sumerbank tu.. Ecvet GÜRESİN lem^ktedır şubelerıne başvuracaklardır. (Arkası öa. 7, Su. 7 de) Sovyet liderlerinin portrcleri Moa kova sokaklaruu (aslemeye bajlauı (AP Kadyofoto) (Arkası Sa. ". Su. 1 de) GÖKYÜZÜNDE IIADİSE BİLGİÇ, İFRAT METODLARI FAYDASIZ, DEDİ AP Genel Başkan Vekili Asya Afrika bloku devletleriyle daha sıkı işbirliği istedi Ozellıkle, Russell'in, Türkiye'nin dunyadakı yerı ve Turk dış polıtıkası ile ılgılı dusüncelerını kapsıyan bu demeç hakkında kendısıyle konuştuğumuz Dışışlerı Bakanlığından bir yetkılı, gazetemıze göruşlerınl açıklamıştır. Adının açıklanmasını uygun görmıyen yetkılının, Russell'in sözlenne verdığı cevaplar şoyledır : ASKERİ İTTİFAKLAR: NATO ve CENTO ortak savunma paktlarıdır. Türkiye, bunlara tesadüfen katılmış değil, güvenliginı saglamak ihtiyacı ile girmıstır. Bu paktlar, Birlesmiş Milletler Vasasına da uygundur. TARAFSIZLIK : Tarafsızlar arasında bazı genel prensıpler dışında ne bir tesanüt, ne de bır menfaat birliğı raevcut değildir. Aynca, bu grup devletler, Türkiye'nin coğrafi durumundan doğan güvenlik ve iktısadı ışbırliğı ile ilgilı ihtiyaçlannm karşılanmasında yardımcı olamazlar Türkiye, geleceğinı Avrupa entegrasyonu içinde (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Yolcular bir Rus uçağını bize kaçırmak istediler Moskova radyosuna göre lehdide uğrıyan pilot benzinim bitti diyerek Rus üssüne indi unun İleri Türkiye Ülküsii Demircideki silâhlı arbedede jandarma suçltı görüldü 29 boş vagon Kadıköyde bir manava iki kadın tarafından verilmîş olan yüz liralığın sahte olduğu anlaşıldı Piyosoya sahte 100 liralık süren iki kadın aranıyor Bitlisin 60 köyünde cuzzam Ankarada 18 cezaevi firarisi serbest geziyor Sanayicilere yeni kredi verilecek N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog